ICP koledar PROSO 2015 podkarton

Izdajatelj:
Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV
Slovenije Maribor, Židovska ul. 1, 2000 Maribor
Publisher:
The Association of Food and Nutrition Professionals of
Northeastern Slovenia Maribor, Židovska ul. 1, 2000 Maribor
Za društvo:
For the Association:Marija Sraka
Marija Sraka
e-naslov: [email protected]
www.drustvozivilcev.si
e-mail:[email protected]
www.drustvozivilcev.si
Avtorji:dr. Blanka Vombergar,
Marija Horvat,
Stanko Vorih
Prepared:Dr. Blanka Vombergar,
Marija Horvat,
Stanko Vorih
Lektoriranje:
Prevod:
Translation:
dr. Andrej Podbrežnik
Foto in oblikovanje: Bojan Javornik
Photos and
design:
Bojan Javornik
Tisk:
Dravski tisk, Maribor
Printed by:
Dravski tisk, Maribor
Naklada:
430 izvodov
Edition:
430 copies
Irena Smolčič
dr. Andrej Podbrežnik
Maribor, december 2014
Maribor, December 2014
v sodelovanju z
in colaboration with
Izobraževalni center Piramida
Maribor
Park mladih 3
2000 Maribor
The Education Centre Piramida
Maribor
Park mladih 3
2000 Maribor
Fagopyrum - slovensko društvo za
promocijo ajde
Bazoviška ulica 10, 2000 Maribor
Fagopyrum - Slovenian Association
for Buckwheat Promotion
Bazoviška ulica 10, 2000 Maribor
RANGUS d.o.o.
Dolenje Vrhpolje 15,
8310 Šentjernej SLO
RANGUS d.o.o.
Dolenje Vrhpolje 15,
8310 Šentjernej SLO
Društvo živilskih in prehranskih strokovnih
delavcev SV Slovenije Maribor
Izobraževalni center Piramida Maribor
The Education Centre Piramida Maribor
Park mladih 3, 2000 Maribor
www.icp-mb.si
The Association of Food and Nutrition
Professionals of Northeastern Slovenia
Maribor
[email protected]
www.drustvozivilcev.si
Židovska ul. 1, 2000 Maribor
RANGUS d.o.o.
Mlinarstvo in trgovina
Dol. Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej
www.mlinrangus.si
Fagopyrum - slovensko društvo za
promocijo ajde
Fagopyrum - Slovenian Association for
Buckwheat Promotion
Bazoviška ulica 10, 2000 Maribor