Obrazec PDM-1 - Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:
ME98759
MŠO: 5159628000
šifra SKD: 87.300
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD
KOMANOVA ULICA 1
1000 LJUBLJANA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 2400 LJUBLJANA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: VODENJE POSLOVANJA DOMA IN ZASTOPANJE DOMA, ORGANIZIRANJE IN
USKLAJEVANJE DELOVNEGA PROCESA, PREDLAGANJE POSLOVNE POLITIKE SVETU ZAVODA IN
UKREPOV ZA NJENO IZVAJANJE TER POROČANJE SVETU ZAVODA O IZVRŠEVANJU IN REZULTATIH
POSLOVANJA DOMA, IZVRŠEVANJE SKLEPOV ORGANOV DOMA, PRIPRAVA PREDLOGOV SPLOŠNIH
AKTOV DOMA, KI JIH SPREJEMA SVET ZAVODA KATERE SE PREDHODNO OBRAVNAVA NA SVETU
ZAVODA, SPREJEMANJE SPLOŠNIH AKTOV ZA KATERE NI PRISTOJEN DRUG ORGAN PO ZAKONU ALI
STATUTU, IMENOVANJE, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA STROKOVNEGA SVETA ZAVODA,
POOBLAŠČANJE POSAMEZNIH DELAVCEV IN DRUGIH OSEB ZA ZASTOPANJE ZAVODA V DOLOČENIH
ZADEVAH, ODLOČANJE O POSAMIČNIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH DELAVCEV TER O NJIHOVI
DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI, ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRI DELU IN ZA
VAROVANJE ZDRAVJA, VARSTVA PRED POŽAROM IN VARSTVA OKOLJA, NADZIRANJE MATERIALNEGA IN
FINANČNEGA POSLOVANJA IN SMOTRNE UPORABE SREDSTEV ZAVODA TER SKRB ZA PORABO
SREDSTEV V SKLADU Z NJIHOVIM NAMENOM, SPREMLJANJE RAZVOJA PODROČJA DEJAVNOSTI IN SKRB
ZA UVAJANJE NOVOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V SKLADU Z ZAKONOM OZIROMA
SPLOŠNIMI AKTI ZAVODA.
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., ,
družboslovna,zdravstvena ali medicinska smer
Izobrazba po Klasius:
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: določen čas 60 mesecev
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 5 let
Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z
bazami podatkov - 1 - osnovno, 5 - programiranje - 1 - osnovno, 6 - poznavanje
računalniških omrežij - 1 - osnovno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno,
3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Drugi splošni pogoji:
družboslovna, zdravstvena ali medicinska smer izobrazbe, opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu, strokovni izpit po Zakonu o splošnem upravnem postopku (najkasneje v treh mesecih od začetka
opravljanja nalog direktorja), program za vodenje socialno varstvenega zavoda po Zakonu o socialnem varstvu
(najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja), priložen program vizije vodenja Doma,
Zahtevane delovne izkušnje 5 let (za doseženo stopnjo izobrazbe VI - 20 let). Upoštevane bodo samo popolne
prijave z vsemi priloženimi prilogami. Prijave pošljite na naslov: Svet doma, Dom starejših občanov Ljubljana
Bežigrad, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Prijave pošljite z oznako"NE ODPIRAJ".
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v drugih medijih
Rok za prijavo kandidatov: 15 dni.
Način prijave kandidatov:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: EMA HORVAT, 01 5896 754, [email protected]
Kontakt delodajalca za BO: EMA HORVAT, 01 5896 754, [email protected]
1/2
Posredovanje ZRSZ:
napoti ustrezne kandidate iz evidence Zavoda.
Okvirna mesečna plača:
Urnik dela: dopoldan
Druga sporočila, opombe:
Datum sprejema prijave: 16.4.2015
2/2
Datum objave v prostorih zavoda: 17.4.2015