razpisno dokumentacjo - Splošna bolnišnica Jesenice

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270 Jesenice
Št.: JN03/2015
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predmet javnega naročila:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
v skladu s 71. členom Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2)
JN 03/2015
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
A) Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1)
B) Navodila za izdelavo ponudbe (OBR-2)
C) Dokumentacija za ocenjevanje sposobnosti ponudnika (OBR-3)
D) Ostali razpisni obrazci:
- Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-4)
- Izjava o nezavajajočih podatkih (OBR-5)
- Ponudba (OBR-6)
- Obrazec - podatki o podizvajalcih (OBR-7)
- Obrazec - podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-7a)
- Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-7b)
- Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8) program Go-Soft
- Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-9)
- Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-10)
- Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-10a)
- Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR10b)
- Vzorec menične izjave (OBR-11)
- Vzorec bančne garancije (OBR-12)
- Splošne strokovne zahteve (Priloga 1)
- Navodila za delo s programom Go-Soft (Priloga 2)
- Obrazec naslovne strani ovitka (OBR-13)
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
3
JN 03/2015
(OBR-1)
Naročnik:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA
JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270 Jesenice
Št.: JN03/2015
A.) POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5,
19/2014; v nadaljevanju ZJN-2).
Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice vabi
zainteresirane ponudnike, da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno
dokumentacijo predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila po odprtem
postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013UPB5, 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2) za izbiro najugodnejšega ponudnika za stalne
dobave blaga:
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, ENTERALNE PREHRANE IN FARMACEVTSKIH
SNOVI.
Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu poslal v objavo na Portal javnih
naročil in v Uradni list EU.
Ponudbe je potrebno oddati osebno (v pisarno nabavne službe naročnika) ali po pošti
najkasneje 15. 7. 2015 do 10:00 ure na naslov naročnika: Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 7. 2015 ob 12.00 uri v II. nadstropju Upravne stavbe,
(sejna soba) Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Mateja Malovrh in Milena Malovrh
 tel.: 04 5868 248, 04 5868 246
 fax: 04 5868 310
 e-pošta: [email protected], [email protected]
Direktor:
Janez Poklukar, dr. med.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
4
JN 03/2015
(OBR-2)
PREDMET JAVNEGA NAROČILA
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
B.) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
5
JN 03/2015
I. SPLOŠNO
1.1 Naročnik
Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice (v nadaljnjem
besedilu: naročnik) s predmetnim javnim naročilom oddaja oskrbo z medicinskimi
pripomočki, enteralno prehrano in farmacevtskimi snovmi. Naročnik bo sklenil okvirni
sporazum z enim ponudnikom v skladu s petim odstavkom 32. člena ZJN-2 za obdobje 48
mesecev.
V primeru, da bo Ministrstvo za zdravje izvedlo centralni javni razpis za blago v
skladu s sprejetim sklepom vlade št. 4304-54/2014/11 z dne 3. 2. 2015, iz te razpisne
dokumentacije, bo naročnik prekinil okvirni sporazum za izbrano blago po tem
razpisu in sklenil novo pogodbo s ponudnikom, ki bo izbran na centralnem javnem
razpisu Ministrstva za zdravje.
1.2 Vrsta postopka
Naročnik bo javno naročilo izvedel po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2).
1.2.1 Predmet naročila
Predmet javnega naročila so stalne dobave medicinskih pripomočkov, enteralne prehrane
in farmacevtskih snovi, po naslednjih sklopih:
1. Sklop 14A0: Imobilizacijski material za mavčarno,
2. Sklop 14A1: Obloge za rane,
3. Sklop 14A2: Obvezilni material,
4. Sklop 14B0: Material za inkontinenco,
5. Sklop 14C0: Material za patohistološki laboratorij,
6. Sklop 14D0: Sredstva za higieno in dezinfekcijo,
7. Sklop 14E0: Material za prekrivanje operativnega polja,
8. Sklop 14F0: Infuzijski in transfuzijski sistemi,
9. Sklop 14G0: Intravenozne kanile, periferni venski katetri,
10. Sklop 14H0: Elektrode,
11. Sklop 14I0: Rtg filmi in kemikalije,
12. Sklop 14J0: Rokavice,
13. Sklop 14K0: Operacijski pripomočki,
14. Sklop 14K1: Ostali medicinski pripomočki,
15. Sklop 14L1: Ostali laboratorijski material,
16. Sklop 14M0: Šivalni material,
17. Sklop 14O0: Material za endoskopsko kirurgijo in mehanski šiv za klasično
kirurgijo,
18. Sklop 14Q0: Pripomočki za regionalno anestezijo,
19. Sklop 14R0: Enteralna prehrana, sonde in sistemi za hranjenje,
20. Sklop 14S0: Material za sterilizacijo,
21. Sklop 14T0: Kemikalije farmacevtske,
22. Sklop 14U1: Artroskopski potrošni material,
23. Sklop 14V0: Farmacevtska ovojnina,
24. Sklop 14W0: Urinske vrečke in katetri,
25. Sklop 14X1: Dihalni sistemi in ostali pripomočki za respiracijo,
26. Sklop 14Z0: Material za endoskopijo.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
6
JN 03/2015
Blago je razdeljeno na sklope (npr. 14A0 Imobilizacijski material za mavčarno), znotraj
posameznih sklopov so oblikovani zaprti podsklopi (npr. Opornica za prste z ali brez
oblačil). Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezni podsklop, več podsklopov ali
za vse razpisane podsklope.
Pogoj naročnika je, da ponudniki oddajo ponudbo za vse artikle znotraj posameznega
podsklopa (100%). Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh artiklov v
posameznem podsklopu (100%), izločil iz ocenjevanja ponudb za dotični podsklop.
Specifikacija artiklov v aplikaciji programa GO-SOFT je dostopna preko internetnega
naslova naročnika: http://www.sb-je.si/artikli/ ali preko spletne strani http://www.sbje.si/javni-razpisi/aktualne-objave/, kjer se vam tudi ob kliku na naslov »Javni razpis –
»MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE
SNOVI«, odpre stran s povezavo do sklopov (14A0) oz. podsklopov. Izpolnite vse
zahtevane rubrike, ponudnik je odgovoren za pravilen vnos vseh vrednosti. Naročnik
navaja v opisih blagovno znamko, ki je zanj sprejemljiva in prosi za enakovredne artikle.
Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije (Go-Soft) tako, da na
spodaj navedeni E-naslov posredujejo naročniku elektronsko sporočilo, v katerem
navedejo svoje podatke in sicer ime firme, naslov, matično številko, ID številko za DDV,
zakonitega zastopnika, številko objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil ter imena
in priimke oseb (največ 3), ki bodo imele pooblastilo za vnos podatkov v naročnikovo
spletno aplikacijo za predmetno javno naročilo.
Zahtevo za pridobitev uporabniškega imena in gesla posredujte na naslov:
[email protected]
Naročnik bo zainteresiranim ponudnikom posredoval uporabniška imena in gesla po
elektronski pošti, najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od posredovanja zahteve.
Uporabnik mora zaradi zavarovanja svoje ponudbe geslo spremeniti.
1.2.2 Trajanje javnega naročila
Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo – sklenil okvirni sporazum z enim
ponudnikom za obdobje 48 mesecev od pravnomočne odločitve o oddaji predmetnega
javnega naročila oz. predvidoma od 1.1.2016 do 31.12.2019.
1.2.3. Razpisane vrste in količine
Vrste in okvirne količine blaga so podane v Predračunu – v spletni aplikaciji programa GoSoft. Razpisane količine blaga so okvirne, in sicer za dobo enega leta.
Naročnik se ne zavezuje k nakupu celotnih količin, temveč bo naročal le tiste vrste in
količine blaga iz predračuna, ki jih bo obdobju trajanja okvirnega sporazuma dejansko
potreboval.
V primeru, da naročnik v pogodbenem obdobju določenih vrst razpisanega blaga ne bo
potreboval, si pridržuje pravico, da le-tega ne bo nabavljal.
Naročnik bo, kupoval od izbranih ponudnikov tudi drugo istovrstno blago, ki ni zajeto na
Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, v kolikor se bo pojavila potreba po takem
blagu.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
7
JN 03/2015
1.3 Sodelovanje
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo predmetnega javnega
naročila.
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s
sedežem v Republiki Sloveniji. Tuji ponudniki morajo v RS imenovati pooblaščenca za
vročitve v Republiki Sloveniji. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve, morajo tuji
ponudniki predložiti k ponudbi.
Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, zahtevanih v
točkah 2.2 oz. 2.12 teh navodil, lahko ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali
gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci je možna ob izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4.
odstavka 44. člena ZJN-2.
Ponudba s podizvajalci
Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s
podizvajalci. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi
navesti vse podizvajalce in dele naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec, kot je
to predvideno na obrazcih OBR-7 in OBR-7a.
Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije obvezno predložiti soglasja vseh
svojih podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika (OBR-7a) in izjavo o izpolnjevanju
pogojev podizvajalca (OBR-7b).
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:
- ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega
naročila:
navedba vsega blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni
naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina,
vrednost, kraj in rok dobave tega blaga ter kopije sklenjenih pogodbe izvajalca s
podizvajalci.
Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in
neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom obvezna.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi
pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim
naročnikom
(ponudnikom),
v
petih
dneh
od
sklenitve
pogodbe
med
dobaviteljem/izvajalcem in podizvajalcem.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
8
JN 03/2015
V primeru nastopa s podizvajalci bo moral ponudnik k svojemu računu obvezno priložiti
račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če
ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z
naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
 pooblastilo za plačilo dobavljenega blaga neposredno novemu podizvajalcu
 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,
 kopijo pogodbe z novim podizvajalcem.
Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je
oddal podizvajalcem!
Izbrani ponudnik bo moral naročniku, v kolikor bi ga le – ta pozval, v roku osmih (8) dni od
prejema poziva posredovati podatke o:
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Skupina
partnerjev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz
katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
– imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila;
– pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe;
– vrsta blaga, ki ga bo dobavljal posamezni partner in njegove odgovornosti;
– izjava partnerjev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom
naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do njih;
– izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za
dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
– izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in
– pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe/sporazuma z
naročnikom.
V primeru sklenitve pogodbe/sporazuma bodo isti partnerji tudi imenovani v pogodbi med
naročnikom in poslovodečim partnerjem.
Izpolnjevanje obveznih pogojev (pogoji št. 1-8 ) mora biti za vse partnerje dokumentirano
- predloženo na isti način, kot se zahteva za ponudnika. Izpolnjevanje pogojev finančne
bonitete se presoja za vsakega partnerja v skupni ponudbi ločeno. Ponudbi je potrebno
predložiti tudi Soglasja za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-10) za
vsakega partnerja posebej.
1.4 Pojasnila razpisne dokumentacije
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko portala javnih
naročil.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
9
JN 03/2015
Pisne zahteve za pojasnila morajo biti posredovane pravočasno oz. najkasneje do 5. 7.
2015 do 12:00 ure, da bo naročnik lahko pravočasno pripravil in posredoval odgovore. Na
zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem
roku, naročnik ne bo odgovarjal.
Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval preko portala
javnih naročil najpozneje 6 dni (do 9.7.2015 do 10:00 ure) pred iztekom roka za oddajo
ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
1.5 Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru,
da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno
dokumentacijo, bo spremembe ali dopolnitve posredoval preko portala javnih naročil.
V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo manj kot 6 dni
pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb,
ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne
dokumentacije.
S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
1.6 Sestanek s ponudniki
Sestanka s ponudniki ne bo.
1.7 Zakoni in drugi predpisi
Javno naročilo se oddaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
12/2013-UPB5, 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2), Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D), Zakon o
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 98/09) ter skladno z ostalimi veljavnimi predpisi,
ki urejajo področje javnih naročil in predmet tega javnega naročila.
II. PONUDBA
2.1 Jezik
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku razen, če naročnik v posameznih
delih razpisne dokumentacije dopušča drugače.
Naročnik lahko v delu razpisne dokumentacije posebej navede, da ponudnik lahko poda
ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se to nanaša (npr.
prospektni material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija, …).
Če naročnik meni, da je treba del ponudbe, ki je v tujem jeziku, prevesti v slovenski jezik,
lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen
rok.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
10
JN 03/2015
Za presojo spornih vprašanj bo naročnik vedno uporabljal tekst ponudbe v slovenskem
jeziku.
2.2 Popolnost ponudbe
Popolna bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in
primerna. Da bo ponudba štela za formalno popolno, mora ponudnik v ponudbi predložiti
izpolnjeno:
1. Izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-4);
2. Izjavo ponudnika, da so v ponudbi predloženi podatki resnični in nezavajajoči
(OBR - 5);
3. Ponudbo - obrazec ponudbe (OBR-6);
4. Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-7) (obrazec priložijo zgolj ponudniki, ki
nastopajo s podizvajalci);
5. Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-7a)
(obrazec priložijo zgolj ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci);
6. Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-7b);
(obrazec priložijo zgolj ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci);
7. Predračun iz spletne aplikacije programa Go-Soft in natisnjen izvod ter
predračun OBR-8;
8. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-9);
9. Izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-10) s
prilogami;
10. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-10a)
11. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika
(OBR-10b)
Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem strokovnim
zahtevam naročnika, razvidnih iz Specifikacije strokovnih zahtev naročnika v programu
Go-Soft in Priloge 1 te razpisne dokumentacije.
Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.
Obrazci iz točk 1-11 te točke so sestavni del te razpisne dokumentacije. Vse obrazce je
treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom).
Ob predložitvi ponudbe ponudnik predloži natisnjen izvod specifikacije iz programa GoSoft samo za sklope oz. podsklope za katere podaja ponudbo.
V primeru razhajanja podatkov med natisnjenim izvodom specifikacije in programom GoSoft, se bodo kot pravilni šteli podatki iz spletne aplikacije programa Go-Soft.
2.3 Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe in oblika ponudbe
Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se
je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in
dokumentov ni dovoljeno spreminjati.
Ponudnik mora podpisati, žigosati (z enotnim pečatom) in parafirati vsako stran vzorca
sporazuma. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) vse
ostale obrazce iz točke 2.2 teh navodil.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
11
JN 03/2015
Zaželeno je, da so vsi listi ponudbe zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim
voskom tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati.
Oblika ponudbe
Ponudnik mora naročniku ponudbo predložiti v 1 izvodu, ki je zvezan ter ponudbo
skenirano na elektronskem mediju.
2.4 Listine v ponudbi
Dokumenti, ki jih mora ponudnik priložiti ponudbi, so lahko v originalu ali fotokopiji, ki jih ni
treba notarsko overiti. Izjema od tega so le listine tujih ponudnikov (točka 1.3 teh navodil),
ki morajo biti predloženi izključno v originalu.
Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te
razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo leti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.
2.5 Predložitev ponudbe
Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju
možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Ponudnik na ovitek nalepi izpolnjen
obrazec (OBR-13), v primeru neuporabe obrazca pa ponudnik na ovitku navede naslednje
podatke:
1. naročnikov naslov:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Služba za nabavo in javna naročila
Cesta maršala Tita 112
4270 Jesenice
2. oznake:
"NE ODPIRAJ – PONUDBA";
številka javnega naročila;
predmet javnega naročila.
3. naslov pošiljatelja (na hrbtni strani)
Ponudniki lahko ponudbe v pisni obliki dostavijo naročniku po pošti priporočeno s
povratnico (na naslov iz prve točke te točke) ali jo predajo osebno v pisarni »Službe za
nabavo in javna naročila«.
Ponudba, ki bo poslana po telefaksu ali elektronsko, ne bo upoštevana.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem
naročilu in bodo pravilno označene.
2.6 Rok za predložitev ponudbe
Ponudbe je treba predložiti do 15. 7. 2015 do 10.00 ure na naslov naročnika iz točke 2.5.
Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
12
JN 03/2015
Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi in razpisni
dokumentaciji, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po
končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je
prepozna.
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k
naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju ponudb
neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
2.7 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe
Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev
ponudbe.
Ovojnico, ki se nanaša na eno od navedenih dejanj iz prejšnjega odstavka, mora
ponudnik opremiti z oznakami:
»SPREMEMBA PONUDBE« ali »DOPOLNITEV
PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE«, navesti predmet naročila, številko objave javnega
naročila, naslov naročnika in na hrbtni strani ponudnikov naslov.
Po roku za predložitev ponudb navedena dejanja niso možna.
2.8 Popravljanje napak
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo
ponudbo.
2.9 Dopustne dopolnitve ponudbe
V kolikor naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovi, da je ponudba formalno
nepopolna, se lahko ponudba dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe
ustrezno ne dopolni z dokazili, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba
izloči.
Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede
tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki lahko ali
bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na ostale ponudbe, razen v
primeru ugotovljenih računskih napak, kjer lahko izključno naročnik ob pisnem soglasju
ponudnika popravi očitne računske napake (napake v računskih operacijah: seštevanje,
odštevanje, množenje, deljenje), pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta
spreminjati.
2.10 Navedba zavajajočih podatkov
V primeru, da bo naročnik v skladu z zakonskimi določili in določili te razpisne
dokumentacije ugotovil, da so dokazila v ponudbi neresnična in zavajajoča, bo Državni
revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
2.11 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo celotne ponudbe,
vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov.
V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dodatnega prospektnega
materiala, katalogov ali vzorcev, je treba te predložiti najkasneje v roku 8 dni. V kolikor
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
13
JN 03/2015
ponudnik zahtevanega prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorcev ne dostavi oz. jih
ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega
postopka oddaje javnega naročila.
Vzorci, ki jih bo ponudnik predložil naročniku naj bodo primerno označeni: s kataloško
številko, nazivom artikla, nazivom ponudnika, nazivom proizvajalca in v ustrezni embalaži.
Na embalaži, v kateri ponudnik pošilja vzorce, mora biti vidna oznaka »VZORCI – JN
03/2015«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete
glede na razpisne zahteve naročnika. O primerni količini se naročnik in ponudnik
dogovorita.
2.12 Obvezni pogoji
Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tem členu, da
lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi
izpolnjevanja naslednjih pogojev:
Osnovna sposobnost
1. Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju
KZ-1) v členih 157, 211, 225 - 250, 260 – 264 in 294.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10), Soglasje za pridobitev osebnih podatkov
za pravno osebo ponudnika (OBR-10a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih
podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-10b).
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali
gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne
organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10) in podatki v okviru Opombe k tč. 2, na
obrazcu (OBR-10). Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti potrdilo.
3. Da proti ponudniku ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz.
lastna izjava z navedbo podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu
lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi sam (v okviru Opombe k tč. 2, na
obrazcu OBR-10).
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
14
JN 03/2015
4. Da na dan oddaje ponudbe v skladu s predpisi države v kateri ima svoj sedež ali
predpisi države naročnika nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
davkov ali v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v vrednosti 50 EUR ali
več.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz.
lastna izjava z navedbo podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu
lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi sam (v okviru Opombe k tč. 2, na
obrazcu OBR-10).
5. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni na seznamu ponudnikov z
negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a.
členom ZJN-2.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10).
6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2,
v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage oz. ni
zagotovil zahtevanih informacij.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10).
7. Da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja
javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu
posredoval podatke o:
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih
oseb;
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10).
Poslovna in finančna sposobnost
8. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
9. Da je finančno in poslovno sposoben.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
10. Da nudi naslednje plačilne pogoje: 30-dnevni plačilni rok od prejema pravilno
izstavljenega računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Tehnična in kadrovska sposobnost
11. Da zagotavlja skladnost ponujenih medicinskih pripomočkov z določili Zakona o
medicinskih pripomočkih. (Ur.l. 98/09)
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
12. Da bo blago dobavljeno v originalni embalaži, vsebina embalaže bo skladna z
vsebino, ki jo je proizvajalec natisnil na škatli.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
13. Da bo zapadlost rokov uporabe artiklov še najmanj 6 mesecev od dneva dobave
ob zagotavljanju kontrole kakovosti.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
15
JN 03/2015
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
14. Da zagotavlja dostavo in razlaganje blaga fco razloženo v skladišče naročnika –
Lekarna, ter dobavni rok 24 ur.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
15. Da bo po prejemu naročila v roku 2 ur pisno obvestil naročnika, če naročenega
blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 24-urnem roku.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
16. Da zagotavlja 100% razpisanih vrst in količin blaga za podsklop/e, ki ga/jih ponuja.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
17. Da bo ponudnik na poziv naročnika, v roku 8 dni, predložil brezplačne vzorce in
morebitno dodatno dokumentacijo ponujenega blaga (prospekti, katalogi), ter se
udeležil predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, da bo naročnik to
zahteval.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
18. Da v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe nima nerešenih upravičenih reklamacij
glede kakovosti blaga ali nespoštovanja drugih določil pogodb in da soglaša, da
lahko v primeru, če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih
obveznosti po pogodbah z drugimi naročniki, ponudnika izloči iz predmetnega
postopka.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
19. Da zagotavlja skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami,
navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
20. Da zagotavlja, da bo ob podpisu sporazuma predložil finančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v
tč 2.16 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Opomba: ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokumente na
način, določen v 1.3 točki teh navodil.
V primeru, da ponudnik (glavni izvajalec) nastopa s podizvajalci je treba upoštevati
naslednje:
 pogoj iz točke 4 morata izpolnjevati glavni izvajalec in vsi njegovi podizvajalci,
zato izvajalec predloži izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (OBR-7b) za
prijavljene podizvajalce;
 za izpolnjevanje ostalih pogojev zadostuje, da jih izpolnjuje le glavni izvajalec.
Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev,
navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred
sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma
drugih navedb iz ponudbe.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
16
JN 03/2015
Obrazca za ocenjevanje sposobnosti ponudnika (OBR-3) ponudnik ni dolžan priložiti
ponudbi.
2.13 Veljavnost ponudbe
Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev ostanejo v veljavi do 29. 2. 2016.
V primeru, da nastopijo razlogi,(vložitev zahtevka za revizijo, višja sila..), zaradi katerih
podpis pogodbe ne bi bil opravljen do tega datuma, mora ponudnik zagotoviti, da se bo
veljavnost ponudbe podaljšala za najmanj toliko časa, kot je trajal razlog, ki je preprečil
podpis pogodbe v času prvotne veljavnosti ponudbe.
2.14 Ponudbena cena
Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške dobavitelja,
ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni
stroški, skladiščenje, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih,
prevajanje, svetovanje in podobno), popuste in rabate upoštevaje dostava – fco skladišče
bolnišnična lekarna - razloženo. Vsi zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.
Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje oseminštirideset (48)
mesecev mesecev. Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je določen v
vzorcu okvirnega sporazuma.
2.14 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
2.15 Merila pri oddaji ponudb
Naročnik bo izbral ponudbo po merilu: najnižja končna cena za posamezni podsklop,
ob pogoju, da ponudba izpolnjuje vse razpisane zahteve.
V primeru, da bosta dva ponudnika predložila enako ceno v posameznem podsklopu, bo
naročnik uporabil dodatno merilo in bo izbral ponudbo ponudnika, ki je prej oziroma prva
prispela na naročnikov naslov.
2.16 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora v ponudbi podpisati izjavo (obr-10), da bo naročniku za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti predložil zavarovanje:


menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v
višini 5% letne pogodbene vrednosti v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja
od 125.000,00 EUR brez DDV za razpisano obdobje (48 mesecev);
oziroma bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
letne pogodbene vrednosti v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od
125.000,00 EUR brez DDV za razpisano obdobje (48 mesecev).
Izbrani ponudnik bo moral v desetih (10) dneh od podpisa sporazuma, kot instrument
zavarovanja predložiti naročniku ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti z veljavnostjo do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma, predvidoma do
31. 12. 2019.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
17
JN 03/2015
V primeru unovčitve menice oz. bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno menico oz. bančno garancijo ustrezno
nadomestiti z novo.
III. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo dne 15. 7. 2015 ob 12.00 uri v II. nadstropju Upravne stavbe,
(sejna soba) Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
Odpiranje ponudb je javno (75. člen ZJN-2).
V skladu z 22. členom ZJN-2 bo naročnik ves čas postopka pazil, da ne razkrije
ponudnikovih poslovnih skrivnosti. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot
zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur
izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na
odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe kot tudi naročnik
bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.
Ne glede na zgoraj navedeno je javni podatek cena iz ponudbe in v primeru merila
»ekonomsko najugodnejše ponudbe« tisti podatki, ki izkazujejo oceno oziroma uvrstitev
ponudbe v okviru drugih meril.
Naročnik bo vodil zapisnik o odpiranju ponudb, v katerega bo vnesel zakonsko zahtevane
podatke in informacije (76. člen ZJN-2).
Komentar na zapisnik bodo lahko podali le predstavniki ponudnikov, ki bodo predložili
pisno pooblastilo.
Naročnik bo vsem ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, zapisnik o odpiranju ponudb
poslal po pošti, v roku treh delovnih dni po javnem odpiranju ponudb.
IV. OBRAVNAVA PREJETIH PONUDB
4.1 Izločitev ponudb
Naročnik bo izločil:
1. nepravočasne ponudbe (ponudbe, ki bodo vložene po roku za predložitev ponudb
iz točke 2.6 teh navodil);
2. ponudbe, ki ne bodo pravilno označene (ponudbe, ki ne bodo označene v skladu s
točko 2.5 teh navodil);
3. ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12 teh navodil;
4.2 Ocenjevanje ponudb
Naročnik bo vse popolne ponudbe ocenjeval – rangiral v skladu z merilom iz točke 2.15
teh navodil.
4.3 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila
Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega
naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. V primeru
javnih naročil, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz 2. odstavka 12. člena ZJN-2, bo
naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestil o navedeni odločitvi. Že predložene
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
18
JN 03/2015
ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka
javnega naročanja.
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse
ponudbe. Naročnik bo o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o
svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili
ponudbo, in svoj nadzorni organ. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil na
portalu javnih naročil.
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve sporazuma o izvedbi
javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe
javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj
nima zagotovljenih sredstev. Naročnik bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih
odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili
ponudbo.
V. ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v roku 60 dni sprejel odločitev o oddaji
javnega naročila (izbor strank okvirnega sporazuma). O svoji odločitvi bo naročnik pisno –
s povratnico obvestil vse ponudnike.
Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila in/ali od prejema dodatne obrazložitve
odločitve o oddaji naročila, v primeru, da je bila zahteva za dodatno obrazložitev odločitve
o oddaji naročila vložena v skladu 3. odstavkom 79. člena ZJN-2, teče rok za vložitev
zahtevka za revizijo.
VI. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA
Naročnik bo z vsemi ponudniki, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve in
pogoje iz te razpisne dokumentacije, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz (OBR-9) teh navodil.
Okvirni sporazum bo sklenjen za obdobje 48 mesecev (4 let) od pravnomočne oddaje
naročila.
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku desetih (10) dni od prejema naročnikovega
poziva k podpisu sporazuma.
VII. KONČNA DOLOČILA
Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz vzorca sporazuma in celotne razpisne
dokumentacije. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi
ZJN-2, Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.
43/11 in 63/13; v nadaljevanju: ZPVPJN) in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št.
97/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: OZ).
VIII. PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.
43/11 in 63/13; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
19
JN 03/2015
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki
bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon,
ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno
osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitne kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali
razpisno dokumentacijo, znaša taksa 3.500 eurov, če so predmet naročila blago ali
storitve in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s
pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnemu dialogu.
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks
za pred revizijski in revizijski postopek, številka 0100-1000358802 – izvrševanje
proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v
predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL
(oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leto. V
kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta
spredaj vpiše 0).
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali
priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu, pristojnemu za finance.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali
razpisno dokumentacijo, se razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži
v osmih delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor
najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega
obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila
aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da vlagatelj v skladu z drugim
odstavkom 15. člena ZPVPJN ni preložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana
ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s
sklepom zavrže.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
20
JN 03/2015
(OBR -3)
D) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN
FARMACEVTSKE SNOVI
Ponudnik:_____________________________________________________________
Zap.
Dokumenti:
št.
1
Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
(OBR-4)
2
Izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-5)
Priložen ustreznost
DA
NE
DA
NE
3
Obrazec ponudbe (OBR-6)
DA
NE
4
Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-7a)
DA
NE
5
Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo
DA
(OBR-7b)
NE
6
Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-7c)
DA
NE
7
Izpolnjeni obrazec Predračuna (OBR-8) - Seznam razpisanega
blaga (program Go-Soft)
DA
NE
8
Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-9)
DA
NE
9
10
Izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil
(OBR-10) s prilogami:
- Podatki o nazivu uradnih evidenc in organov za
pridobitev podatkov o stečajnem in likvidacijskem
postopku ali prisilni poravnavi ter podatkov o plačilu
davkov in prispevkov;
- potrdilo Javne agencije RS za zdravila in medicinske
pripomočke pri Ministrstvu za zdravje o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo
ponudnika (OBR-10a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov
za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-10b).
DA
NE
s
prilogami
DA
NE
Opomba: Tega obrazca ponudniki niso dolžni prilagati v okviru ponudbene dokumentacije
za popolnost ponudbe.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
21
JN 03/2015
E) OSTALI RAZPISNI OBRAZCI:
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
22
JN 03/2015
(OBR-4)
PONUDNIK
_________________________
_________________________
_________________________
IZJAVA O SPREJEMANJU
POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje te razpisne dokumentacije.
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem
postopku za dobavo blaga:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod
številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko
objave …………..………. .
Datum: __________
Žig in podpis ponudnika:
___________________
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
23
JN 03/2015
(OBR-5)
PONUDNIK
_________________________
_________________________
_________________________
IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH
Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem
postopku za dobavo blaga:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod
številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko
objave …………..………. .
Datum: __________
Žig in podpis ponudnika:
___________________
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
24
JN 03/2015
(OBR-6)
PONUDNIK
_____________________
_______________________
PONUDBA
Na podlagi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil datum
objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne
……………………….., pod številko objave …………..………., podajamo ponudbo in prilagamo
našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
01. Predmet javnega naročila:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
02. Podatki o ponudniku:
Firma oziroma ime:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Zakoniti zastopniki:
1 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…
2 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…
3 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…
4 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
odprt pri banki:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Skrbnik pogodbe:
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
25
JN 03/2015
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
03. Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe (tč 3. se izpolnjuje le v primeru skupne
ponudbe):
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:
Partner v skupni izvedbi
naročila (firma in sedež)
Vrsta del, ki jih bo
izvajal
Vrednost del, ki jih bo izvajal
(v EUR brez DDV)
Obvezna priloga: pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila in zahtevana
dokazila za vse partnerje!
04. Nastop s podizvajalci (ustrezno obkrožiti)
V okviru predmetnega javnega naročila bomo nastopali:
a) SAMOSTOJNO
b) S PODIZVAJALCI (podatki o podizvajalcih so razvidni iz prilog OBR-7a in
OBR-7b)
Ponudba velja do: 29. 2. 2016.
Datum: __________
Žig in podpis ponudnika:
___________________
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
26
JN 03/2015
(OBR-7)
PONUDNIK
_____________________
_____________________
PODATKI O PODIZVAJALCIH
(izpolni ponudnik!)
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani storitve izvajali z naslednjimi
podizvajalci:
PODIZVAJALEC
(naziv in sedež
podjetja)
Vrsta dobav v okviru
predmetnega javnega
naročila, ki jih bo opravil
podizvajalec
Količina in
vrednost
dobav v EUR
brez DDV
Odgovorne osebe
podizvajalca za
izvedbo
Kraj izvedbe
OBVEZNE PRILOGE: soglasja podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika
(OBR-7a) in izjave podizvajalcev (OBR-7b)!
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem
postopku za:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod
številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko
objave …………..………. .
Datum: __________
Žig in podpis ponudnika:
___________________
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
27
JN 03/2015
(OBR-7a)
PODATKI O PODIZVAJALCU IN
SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM NAROČNIKA
(izpolni podizvajalec!)
Firma oziroma ime:
Sedež podjetja:
Zakoniti zastopniki:
1 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…
2 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…
3 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…
4 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
odprt pri banki:
Matična številka:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje:
Kontaktna oseba za obveščanje:
Izjavljamo, da bomo kot podizvajalec ponudnika___________________, v primeru,
da bo le-ta izbran, sodelovali pri javnem naročilu:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
………………………………………………………………………………………………
(navesti del naročila in vrednost, ki ga boste izvajali kot podizvajalec!)
S podpisom te izjave tudi podajamo soglasje k neposrednim plačilom naročnika.
Datum: ___________________
Žig in podpis podizvajalca:
____________________
(opomba: v primeru nastopanja ponudnika z več podizvajalci obrazec kopirati po
potrebi!
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
28
JN 03/2015
(OBR-7b)
PODIZVAJALEC
_____________________
_____________________
IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
(izpolni podizvajalec!)
S to izjavo podizvajalec dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil
za izdelavo ponudbe, ki jih morajo v skladu s sedmim odstavkom 42. člena ZJN-2,
izpolnjevati tudi podizvajalci ponudnika.
Zap.
št.
4
Izpolnjujemo
(ustrezno obkrožite)
Izjavljamo, da:
na dan oddaje ponudbe ponudnika v skladu s predpisi države v
kateri imamo svoj sedež ali predpisi države naročnika nimamo
zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov ali v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost v vrednosti 50 EUR ali več.
Dokazilo: Izjava podizvajalca (OBR-7b) s prilogo: dokazilo iz
uradnih evidenc oz. navedba podatkov v kateri evidenci in pri
katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc
podatek pridobi sam:
DA
NE
Naročnik lahko pridobi podatke iz uradne evidence pri:
Davčni
urad
_____________,naslov:_____________________________
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se ponudnik…………………………………. prijavlja na
javno naročilo po odprtem postopku: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN
FARMACEVTSKE SNOVI. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne
……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne
……………………….., pod številko objave …………..………. .
Datum: ___________________
Žig in podpis podizvajalca:
(Opomba: v primeru nastopanja ponudnika z več podizvajalci obrazec kopirati po
potrebi!)
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
29
JN 03/2015
(OBR-8)
PONUDNIK
_____________________
_____________________
PREDRAČUN
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: MEDICINSKI
PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
PRIPOMOČKI,
ENTERALNA
SKUPNA PONUDBENA VREDNOST brez DDV : _____________________________ €
Vrednost DDV
: _____________________________ €
SKUPNA PONUDBENA VREDNOST z DDV
: _____________________________ €
Navodila za izpolnitev predračuna – seznama
GoSoft – spletna aplikacija.
razpisanega blaga – v programu
Ponudnik mora Predračun - Seznam razpisanega blaga, ki se nahaja v programu GoSoft izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (program GoSoft – spletna
aplikacija) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z modro barvo) obvezno
vpisati naslednje podatke:






cena brez DDV,
davčno stopnjo,
naziv artikla,
proizvajalca
kataloško številko,
število EM v ponujenem pakiranju.
V primeru oddaje ponudbe na ident (našo lekarniško šifro – polja obarvana z
rumeno) vpišete samo ceno brez DDV. Pri vpisu cen morate biti pozorni na
razpisano enoto mere.
V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od razpisanega, mora ponujeno ceno
preračunati na razpisano pakiranje.
Kraj in datum,
Ponudnik
Žig in podpis pooblaščene osebe:
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
30
JN 03/2015
(OBR-9)
VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
ki ga na podlagi odprtega postopka skleneta:
NAROČNIK:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112. 4270 Jesenice
ID št. za DDV: SI86143824
matična številka: 5053692,
ki ga zastopa direktor Janez Poklukar, dr. med.
(v nadaljevanju: naročnik)
in
IZVAJALEC/DOBAVITELJ: ____________________________________
____________________________________
____________________________________
ID št. za DDV: ______________
matična številka: _____________
TRR št. SI56 _____________________________, odprt pri
________________________,
ki ga zastopa direktor _____________________
(v nadaljevanju: dobavitelj)
1. PREDMET SPORAZUMA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik po določilih Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2) na podlagi javnega
naročila po odprtem postopku za dobavo MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, ENTERALNE
PREHRANE IN FARMACEVTSKIH SNOVI, objavljenega na Portalu javnih naročil, datum
objave ……………, številka objave ………………. in v Uradnem listu EU št.
.................................... z dne .............................................., izbral dobavitelja za dobavo
blaga, ki je predmet tega sporazuma.
2. člen
S tem sporazumom se stranki okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih pogojih
izvajanja javnega naročila.
Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno
dokumentacijo.
3. člen
Predmet tega sporazuma je sukcesivna dobava MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV,
ENTERALNE PREHRANE IN FARMACEVTSKIH SNOVI (v nadaljevanju besedilu: blago),
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
31
JN 03/2015
kar je opredeljeno v dobaviteljevi specifikaciji iz ponudbe s predračunom št.
___________, z dne __________, s katero se je dobavitelj prijavil na javno naročilo iz 1.
člena tega sporazuma in sicer za naslednje sklope oziroma podsklope:
_________________________________.
Predračun je priloga in sestavni del tega sporazuma.
3. PODIZVAJALCI
4. člen
Dobavitelj bo naročilo izvedel z naslednjimi podizvajalci:
__________________________________________
__________________________________________
Dobavitelj se zavezuje, da bo poskrbel, da bodo njegovi podizvajalci naročniku najkasneje
v roku 5 dni po sklenitvi sporazuma med dobaviteljem in podizvajalcem, posredovali
kopijo sporazuma, ki so jo sklenili s svojim naročnikom (dobaviteljem).
Podrobni podatki o podizvajalcih, predračuni in soglasja k neposrednemu plačilu
naročnika ter kopije sporazumov med dobaviteljem in podizvajalci so v prilogi in so
sestavni del tega sporazuma. Tako podatki o podizvajalcih, o predmetu, količini in
vrednosti dobav, ki jih bodo dobavljali podizvajalci ter podatki o rokih dobave in kraju
dobave, kot tudi kopije sporazumov s podizvajalci v skladu z ZJN-2, so obvezna sestavina
sporazuma.
V primeru, da po sklenitvi sporazuma dobavitelj zamenja katerega izmed svojih
podizvajalcev, mora najkasneje v roku 5 dni po zamenjavi naročniku predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo naročniku za plačilo vseh opravljenih in prevzetih dobav blaga neposredno
novemu podizvajalcu,
- vrednosti dobav in podatke ter soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila
naročnika (OBR-7 in OBR-7a za novega podizvajalca),
- kopijo sporazuma z novim podizvajalcem.
Dobavitelj s podpisom tega sporazuma pooblašča naročnika za plačilo prevzetih dobav
blaga neposredno podizvajalcem.
5. člen
varianta brez podizvajalcev

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal dobavitelju na osnovi pravilno
izstavljenega računa na transakcijski račun……………………., pri …………………… v
roku 30 dni od datuma uradnega prejema računa.
V primeru zamude s plačilom lahko dobavitelj naročniku zaračuna zakonske zamudne
obresti.

varianta s podizvajalci
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
32
JN 03/2015
Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal na osnovi pravilno izstavljenega
računa v roku 30 dni od datuma uradnega prejema računa s prilogami (s strani dobavitelja
potrjeni računi podizvajalcev) na transakcijski račun dobavitelja………….………………, pri
………………………………… in račune vseh podizvajalcev razvidnih iz prilog te pogodbe
( Obr –7 in Obr-7a).
V primeru zamude s plačilom lahko dobavitelj naročniku zaračuna zakonske zamudne
obresti.
3. TRAJANJE SPORAZUMA
6. člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje 48 mesecev (4 let) od oddaje naročila.
4. NAČIN IZVAJANJA SPORAZUMA
7. člen
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne
more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.
Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega
sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko
potreboval. Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje k nabavi celotnih količin
blaga, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (program Go-Soft), saj je
količina zanj v trenutku sklepanja tega sporazuma objektivno neugotovljiva.
Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku, v primeru, da bo le-ta ugotovil potrebo po
drugem istovrstnem blagu, ki ni vsebovano na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga,
le-to dobavil na način in po pogojih, dogovorjenih s tem sporazumom.
Dobavitelj se zavezuje, da bo za dodatne dobave istovrstnega blaga, ki ni vsebovano v
Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (program Go-Soft), naročniku na podlagi
povabila predložil ponudbo.
Naročnik se za dodatne dobave istovrstnega blaga dogovori z dobaviteljem na podlagi
ponudbe s katero se dogovori cena blaga, za vse ostalo pa veljajo določila tega
sporazuma.
8. člen
Cene artiklov, ki jih je ponudil dobavitelj iz ponudbenega predračuna, so fiksne za obdobje
dvanajstih mesecev po sklenitvi tega sporazuma. Za nadaljnji čas veljavnosti sporazuma
pa se cene lahko spremenijo po preteku enega leta od sklenitve tega sporazuma.
V primeru spremembe cen posameznih artiklov na trgu se upoštevajo določila Pravilnika o
načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne
osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 1/04).
Cene se po obdobju enega leta uskladijo z rastjo maloprodajnih cen na drobno, ki jih
objavi Statistični urad Republike Slovenije,
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
33
JN 03/2015
V primeru, da je dobavitelj upravičen do spremembe cen v skladu s predhodnimi
navedbami, mora pred uvedbo spremembe cen naročniku predložiti zahtevo za
spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.
9. člen
Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih
cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno
seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.
10. člen
Dobavitelj zagotavlja kvaliteto blaga, ki ustreza obstoječim standardom, ki veljajo v
Republiki Sloveniji in deklarirani kvaliteti na embalaži blaga, pravilom stroke ter zahtevam
naročnika.
Dobavitelj naročniku tudi zagotavlja:
 dobavljati blago v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih
(Uradni list RS, 98/09);
 rok uporabe blaga še najmanj 6 mesecev po dobavi, izjemoma je rok
lahko krajši samo po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika;
 da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi
napake, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca blaga.
Dobavitelj tudi zagotavlja, da bo v primeru, da pride do zamenjave artiklov (proizvajalca,
ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katere ima dobavitelj priznano
sposobnost (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z
uvozom, ….), naročnika pred pričetkom dobav novega blaga pisno zaprosila za
zamenjavo artikla. V zaprosilu za zamenjavo je potrebno navesti razlog za zamenjavo in
dostaviti vsa dokazila o tem, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno najmanj
enakovreden prejšnjemu. Blago se lahko zamenja le v primeru, da stranka pridobi od
naročnika pisno soglasje za zamenjavo.
Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za
katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika.
V primeru reklamacij blaga bo naročnik začasno - do rešitve reklamacije prekinil nabavo
blaga pri izbranem dobavitelju.
Rok rešitve reklamacije je največ 45 dni od vročitve reklamacije dobavitelju. V primeru, da
ne pride do rešitve reklamacije med dobaviteljem in naročnikom bo naročnik dokončno
prekinil nabavo blaga pri izbranem dobavitelju.
V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno
preko lekarne naročnika.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
34
JN 03/2015
5. VREDNOST SPORAZUMA
11. člen
Okvirna letna vrednost sporazuma za dobavljeno blago znaša ____________ EUR brez
DDV in __________________EUR z DDV ter je skladna s predračunom št.
_____________ z dne __________ v ponudbi za javno naročilo.
Okvirna štiri letna vrednost sporazuma za dobavljeno blago znaša ____________ EUR
brez DDV in __________________EUR z DDV.
12. člen
Za cene blaga, ki so predmet tega okvirnega sporazuma veljajo cene iz ponudbe.
Cene blaga vključujejo vse stroške dobavitelja, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki,
morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, stroški skladiščenja, testiranja na
sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, prevajanje, svetovanje in podobno),
popuste in rabate.
Cene veljajo fco. skladišče bolnišnična lekarna – razloženo.
6. OBRAČUN IN ROK PLAČILA
13. člen
Naročnik se obvezuje izvršiti plačilo za dobavljeno blago po predmetnih naročilih na račun
dobavitelja št. ______________________, odprt pri _________________ v roku 30 dni
od prejema pravilno izstavljenega računa.
Računu mora biti priložena specifikacija z navedbo dobavljenega blaga po količinah in
vrednostih.
Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku 8 dni le-te pregledal, ter
dobavitelju sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico
zavrniti račun delno ali v celoti s priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu z
obrazložitvijo.
V primeru, da naročnik blaga ne bi plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico
obračunati zakonite zamudne obresti, ki tečejo od dneva zapadlosti računa pa do plačila.
7. NAČIN NAROČANJA
14. člen
Naročnik naroča blago sukcesivno glede na potrebe. Naročnik si pridržuje pravico do
izrednega naročila.
Naročnik bo blago naročal preko faksa, oziroma po e-pošti, izjemoma tudi po telefonu. V
primeru telefonskega naročila bo naročnik telefonsko naročilo potrdil z posredovanjem
pisnega naročila naslednji delovni dan.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
35
JN 03/2015
Dobavitelj se obvezuje o nezmožnosti dobave obvestiti naročnika v roku 2 ur, v primeru,
da naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 24-urnem roku.
15. člen
Dobavitelj bo izvajal obiske pri naročniku po potrebi in sicer izključno v naprej odobrenih
terminih.
8. DOBAVA IN PREVZEM BLAGA
16. člen
Dobavitelj mora naročeno blago dostaviti v roku 24 ur od dneva prejema naročila oziroma
v času obratovanja lekarne, če je bilo naročilo oddano v delovnem času dobavitelja, v
skladišče lekarne Splošne bolnišnice Jesenice.
Vsa dobava se vrši v dopoldanskem delovnem času naročnika, to je od 7:00 ure do
vključno 14:00 ure.
Dobavitelj mora hkrati z blagom naročniku izročiti tudi pravilno izpolnjeno dobavnico v
elektronski in/ali pisni obliki.
17. člen
Dobavitelj se obvezuje dostaviti celotni naročeni asortima, ki je bil naročen z eno
naročilnico.
Izjemoma bo dostava blaga izvedena z različno časovno dinamiko, pri čemer bodo
spremni dokumenti izstavljeni po številkah naročilnice. Številka naročilnice je OBVEZEN
podatek na dobavnici in specifikaciji računa.
18. člen
Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi predložene in
podpisane dobavnice s strani dobavitelja.
Naročnik je dolžan blago in embalažo ob prevzemu na običajen laičen način pregledati.
V primeru napak v količini in/ali kakovosti je naročnik dolžan dobavitelja najkasneje v 24
urah o tem pisno obvestiti.
Naročnik mora dobavitelju omogočiti pregled reklamiranega blaga v roku 24 ur.
Če dobava ne ustreza naročeni količini in kakovosti ali rokom uporabe, je dobavitelj
napake dolžan nemudoma brezplačno odpraviti, nekvalitetno blago je dolžan nadomestiti
z blagom ustrezne kakovosti. V kolikor dobavitelj napak ne odpravi v roku 24 ur od
prejema reklamacije, se bo štelo, da je dobavitelj prešel v zamudo.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
36
JN 03/2015
9. OBRAČUN KAZNI
19. člen
Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi, ki ni posledica višje sile oziroma razlogov na
strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3 % od vrednosti
posameznega naročila, s katerim je dobavitelj v zamudi, za vsak zamujeni dan, vendar ne
več kot 10 % vrednosti naročila.
Pogodbena kazen se zaračuna v primeru, da dobavitelj zamudi z dobavo za več kot en
delovni dan od roka dobave, ki ga določa ta sporazum.
Naročnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora po sporazumu
plačati dobavitelju.
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti
ob sklepanju sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
Dobavitelj je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh ur po
nastanku le-te.
Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po
načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Naročnik odstopa brez obveznosti do dobavitelja od naročila, če pride dobavitelj pri dobavi
v takšno zamudo, da naročnik nima več interesa za izpolnitev pogodbe.
10. VAROVANJE PODATKOV, PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO
20. člen
Stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki so predmet tega
sporazuma in bodo označeni za zaupne ali bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za
podatke zaupne narave, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja sporazuma in jih
ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali
posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta
tega sporazuma.
Če obstaja možnost, da se naročniku povzroči škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi
po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna
skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj dve leti po prenehanju sporazuma.
Dobavitelj zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za
premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in
informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za
katere bi dobavitelj lahko in moral vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z
nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.
Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.
21. člen
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
37
JN 03/2015
Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z
določili tega zakona. Stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva
osebnih podatkov in preprečevale morebitne zlorabe v smislu določil navedenega zakona.
Dobavitelj se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede
varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan dobavitelja obvestiti o spremembi,
dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite
podatkov.
22. člen
Ta sporazum je ničen, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke
predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
11. ZAVAROVANJE
23. člen
Dobavitelj se zavezuje v roku 10 dni po podpisu tega sporazuma naročniku izročiti
menično izjavo z menico oz. bančno garancijo (tč. 2.16) za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% letne pogodbene vrednosti iz 11. člena tega sporazuma, brez DDV,
z veljavnostjo do izteka sporazuma.
12. POOBLAŠČENA PREDSTAVNIKA
24. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvedbo te pogodbe oziroma naročanja in kontrolo
dobav je predstojnica lekarne Marina Čurčija Jurišin, mag. farm. spec.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je __________________________________.
13. PRENEHANJE SPORAZUMA
25. člen
Naročnik lahko predčasno odpove sporazum :
če nastopijo pri dobavitelju okoliščine, ki pomenijo znižanje cen in dobavitelj o tem ne
obvesti naročnika in mu ne omogoči ugodnejšega nakupa;
zaradi ponavljajočih napak pri dostavi;
zaradi ponavljajočih napak na blagu (dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni vrsti in
kakovosti)
zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga;
zaradi neupravičenih podražitev;
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
38
JN 03/2015
-
kadar dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in količine dobav;
če dobavitelj grobo krši ostala določila tega sporazuma.
Odpoved v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena stopi v veljavo z dnem, ko
dobavitelj prejme pisno obvestilo.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru prekinitve sporazuma iz zgoraj naštetih
razlogov unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
26. člen
Naročnik lahko predčasno odpove sporazum tudi v naslednji primerih :
če je izvedeno novo predmetno javno naročilo, naročnik o dnevu pravnomočnosti
pisno obvesti dobavitelja;
če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali zaradi
drugih poslovnih razlogov;
če naročnik naknadno, tekom rabe, ugotovi, da blago kljub izpolnjevanju vseh
pogojev iz razpisne dokumentacije ni primerno za uporabo.
Odpoved v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena stopi v veljavo z dnem, ko
dobavitelj prejme pisno obvestilo.
27. člen
Ne glede na določbo 25. in 26. člena tega sporazuma lahko katerakoli od strank
sporazuma brez razloga odstopi od sporazuma, vendar mora o tem pisno obvestiti
nasprotno stranko najmanj en (1) mesec pred nameravanim odstopom. Odpovedni rok
prične teči z dnem, ko nasprotna stranka prejme odpoved.
14. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Vse morebitne spremembe po temu sporazumu pogodbeni stranki dogovorita pisno, z
aneksom k temu sporazumu.
29. člen
Stranki sporazuma se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega
sporazuma in da bosta ravnala kot dobra gospodarja, dobavitelj pa tudi s skrbnostjo
dobrega strokovnjaka.
30. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali
sporazumno s pogajanji, če ta ne bodo uspešna pa z mediacijo.
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno oz. z
mediacijo, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
Pri tolmačenju tega sporazuma in reševanju sporov se poleg tega sporazuma in
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo, v
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
39
JN 03/2015
nadaljnjem besedilu: OZ) upoštevajo še razpisna dokumentacija,
dokumentacija in obvestilo ponudnikom o oddaji javnega naročila.
ponudbena
31. člen
Ta Okvirni sporazum se sklepa za obdobje od ____________ do _____________ in
prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank pod pogojem, da dobavitelj
najkasneje v roku 10 dni po podpisu tega sporazuma naročniku predloži zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 23. člena tega sporazuma.
32. člen
Sporazum je sestavljen in podpisan v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po en izvod.
Številka: ____________
Jesenice, _____________
Številka: ____________
__________, dne ____________
NAROČNIK:
DOBAVITELJ
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Direktor:
Janez Poklukar, dr. med.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
40
JN 03/2015
(OBR-10)
PONUDNIK
________________________
_________________________
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil za izdelavo
ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje
predložitev te izjave (OBR-10).
Zap.
Izjavljamo, da:
št.
1.
2.
3.
4.
Kot ponudnik ali naš zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12- uradno
prečiščeno besedilo, v nadaljevanju KZ-1) v členih 157, 211, 225 250, 260 – 264 in 294.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10), Soglasje za pridobitev osebnih
podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-10a) in Soglasje/a za
pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR10b). Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji,
morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država,
v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko
gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih
subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno,
ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri
imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10) in podatki v okviru tabele:
Opombe k tč. 2, na tej izjavi. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti potrdilo.
Proti nam kot ponudniku ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da našega
poslovanja ne vodi izredna uprava oz. da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri imamo sedež;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10) s prilogo: dokazilo iz uradne
evidence ali izpolnitev podatkov v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej
izjavi.
Na dan oddaje ponudbe v skladu s predpisi države v kateri imamo
svoj sedež ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih neplačanih
obveznosti v zvezi s plačili davkov ali v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v vrednosti 50 EUR ali več.
Izpolnjujemo
(ustrezno
obkrožite)
DA
NE
DA
NE
DA
s
prilogo
DA
s
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
NE
NE
41
JN 03/2015
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10) s prilogo: dokazilo iz uradne prilogo
evidence ali izpolnitev podatkov v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej
izjavi.
Izjavljamo, da nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi
referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a.
DA
členom ZJN-2.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10).
Pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49.
člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali
DA
zavajajoče razlage in smo zagotovili zahtevane informacije.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10).
V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času
izvajanja javnega naročila, bomo v osmih (8) dneh od prejema poziva
naročnika, le temu posredovali podatke o:
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi
družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih
DA
in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z
njim povezane družbe.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-10).
Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročila.
DA
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Smo finančno in poslovno sposobni.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Nudimo naslednje plačilne pogoje: 30-dnevni plačilni rok od prejema
pravilno izstavljenega računa, ki bo izstavljen po opravljeni storitvi
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Da zagotavljamo skladnost ponujenih medicinskih pripomočkov z
določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Ur.l. 98/09)
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Da zagotavljamo blago dobavljeno v originalni embalaži, vsebina
embalaže bo skladna z vsebino, ki jo je proizvajalec natisnil na škatli.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Da zagotavljamo zapadlost rokov uporabe artiklov še najmanj 6
mesecev od dneva dobave ob zagotavljanju kontrole kakovosti.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Da zagotavljamo dostavo in razlaganje blaga fco razloženo v
skladišče naročnika- Lekarna, ter dobavni rok 24 ur.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Da zagotavljamo po prejemu naročila v roku 2 ur pisno obvestiti
naročnika, če naročenega blaga ne bomo mogli dobaviti v
dogovorjenem 24-urnem roku.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Zagotavljamo 100 % razpisanih vrst in količin blaga za podsklop/e, ki
ga/jih ponujamo.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Bomo na poziv naročnika, v roku 8 dni, predložili brezplačne vzorce
in morebitno dodatno dokumentacijo ponujenega blaga (prospekti,
NE
NE
NE
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
NE
42
JN 03/2015
18.
19.
20.
katalogi) ter se udeležili predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe,
v primeru, če bo naročnik to zahteval.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Da v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe nimamo nerešenih
upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga ali nespoštovanja drugih
določil pogodb in da soglašamo, da lahko v primeru, če naročnik
razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti po
pogodbah z drugimi naročniki, ponudnika izloči iz predmetnega
postopka.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Zagotavljamo skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi
strokovnimi zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in
vseh njenih prilogah.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
Zagotavljamo, da bomo ob podpisu pogodbe predložil zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in z veljavnostjo kot je
opredeljeno v tč. 2.16 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
DA
NE
DA
NE
DA
NE
Opomba k točki 2 (rubriko je potrebno izpolniti v kolikor ponudnik (tudi podizvajalec v primeru
nastopa s podizvajalci) sam ne predloži dokazila iz uradne evidence).
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
Naziv uradne evidence in državnega organa, kjer naročnik lahko preveri podatke o stečajnem in
likvidacijskem postopku ali prisilni poravnavi (ustrezno izpolniti):
________________________________________________________________________
Naziv uradne evidence in državnega organa, kjer naročnik lahko preveri podatke o plačilu
davkov in prispevkov (ustrezno izpolniti):
_______________________________________________________________________
Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v sodni register pri
okrožnem sodišču: ______________, pod vložno številko
__________________oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu
______________________, pod številko ___________________.
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, potrebujemo
posebno dovoljenje.
DA
NE
DA
NE
DA
NE
V primeru odgovora DA je treba priložiti dokazilo o tem dovoljenju.
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, moramo biti
član posebne organizacije.
V primeru odgovora DA je treba priložiti dokazilo o članstvu v
zahtevani organizaciji.
Pogoj iz točke 4 morata izpolnjevati glavni izvajalec/dobavitelj in vsi njegovi podizvajalci,
zato izvajalec/dobavitelj v ponudbi predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca
na OBR-7b!
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
43
JN 03/2015
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi zgoraj navedeni
podatki točni in resnični.
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem
postopku za dobavo blaga:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil datum objave……………, pod
številko objave ………………. in v Uradnem listu EU datum objave ……………, pod
številko objave ………………..
Datum: ___________________
Žig in podpis ponudnika:
___________________
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
44
JN 03/2015
(OBR-10a)
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
ZA PRAVNO OSEBO PONUDNIKA
1. Podatki o pravni osebi - ponudniku:
POLNO IME PRAVNE OSEBE (PONUDNIKA):
………………………………………………………………………………………………………
SEDEŽ PRAVNE OSEBE:
……………………………………………………………………………………………………….
OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:
………..……………………………………………………………………………………………….
ID ZA DDV:
………..……………………………………………………………………………………………….
MATIČNA ŠTEVILKA:
………..……………………………………………………………………………………………….
Splošni bolnišnici JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, kot naročniku,
dajem soglasje skladno s 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2), da za potrebe javnega naročila
za:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI,
objavljenega na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave
…………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave
…………..………. , pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot
ponudnik nismo bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem
odstavku 42. člena ZJN-2.
Kraj in datum: ……………………
Žig:
……………………………………..
(podpis zakonitega zastopnika)
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
45
JN 03/2015
(OBR-10b)
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV FIZIČNE OSEBE ZA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA
Podatki o zakonitem zastopniku ponudnika:
EMŠO……………………………………………………………………………..…………………
IME IN PRIIMEK……………………………………………………………………………….…..
DATUM ROJSTVA…………………………………………………………………………………
KRAJ ROJSTVA…………………………………………………………………………………….
OBČINA ROJSTVA…………………………………………………………………………………
DRŽAVA ROJSTVA…………………………………………………………………………….…
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA
(ulicam, hišna številka, poštna številka in
pošta)……………………………………………………
DRŽAVLJANSTVO……………………………………………..………………………………….
PREJŠNJE
OSEBNO
IME…………………………………………………………………………..
Splošni bolnišnici JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, kot naročniku,
dajem soglasje skladno s 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2), da za potrebe javnega naročila
za:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI,
objavljenega na portalu javnih naročil dne …………………., pod številko objave
…………..………. in na portalu EU dne …………………., pod številko objave
…………..………. , pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot
zakoniti zastopnik ponudnika ……………………………, nisem bil/a pravnomočno
obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Kraj
in
datum:
………………………..
Žig
…………………………………………..
(podpis zakonitega zastopnika)
OPOMBA: obrazec kopirati po potrebi - v primeru, da ima ponudnik več zakonitih
zastopnikov je potrebno predložiti obrazec (OBR-10b) za vsakega izmed njih!
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
46
JN 03/2015
(OBR-11)
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Ponudnik (naziv): ______________________________________________
Naslov: _____________________________________________________
Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi št. _____________ z
dne _________, v okviru izvajanja okvirnega sporazuma št. _____ za dobavo blaga:
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI,
sklenjenega na podlagi odprtega postopka, objavljenega na portalu javnih naročil datum
objave……………, pod številko objave ………………. in v Uradnem listu EU datum objave
……………, pod številko objave ……………….., izročamo naročniku: Splošni bolnišnici
JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice (to je upravičencu te menice), 1 (eno)
menico v višini v višini 5% skupne pogodbene vrednosti za ____obdobje, kar znaša
_____________EUR
brez
DDV
(z
besedo:
_________________________________________EUR 00/100), z veljavnostjo do izteka
predmetnega pogodbenega obdobja.
Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov ponudnika:
priimek in ime ___________________
___________________
priimek in ime ___________________
___________________
kot
___________________
podpis
kot
___________________
podpis
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.
S to izjavo pooblaščamo naročnika: Splošno bolnišnico Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice, ki jo zastopa direktor Janez Poklukar, dr. med., da izpolni menico ter jo
uporabi skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje dobre izvedbe
pogodbenih obveznosti).
Naročnika pooblaščamo, da v primeru:
 če se bo izkazalo, da blaga ne dobavljamo v skladu s pogodbo, okvirnim
sporazumom, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno
dokumentacijo,
 če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi naših kršitev določil pogodbe in/ali okvirnega
sporazuma,
menico unovči.
Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na
prvi poziv.
Splošna bolnišnica Jesenice lahko predloži menico v izplačilo do izteka veljavnosti
pogodbe št. za _____. obdobje, to je do vključno ____
.
Menica je plačljiva pri banki ________________________ , ki vodi transakcijski račun
številka _____________________________________________________.
Priloga: menica
Kraj: ___________________
Datum: ____________________
Podpis zakonitega zastopnika
žig
_____________________
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
47
JN 03/2015
navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu
v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena,
datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazcu se
priloži tudi originalna izpolnjena ali bianco podpisana in žigosana menica
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
48
JN 03/2015
(OBR-12)
VZOREC BANČNE GARANCIJE DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila):
Garancija številka:
V
skladu
s
pogodbo
(naziv
pogodbe,
številka
pogodbe,
datum)_________________________sklenjeno med upravičencem (t.j. naročnikom
javnega naročila) SPLOŠNO BOLNIŠNICO JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270
Jesenice in _________________________________________ (naziv in naslov
dobavitelja), je dobavitelj dolžan izvesti javno naročilo: MEDICINSKI PRIPOMOČKI,
ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVIv skupni pogodbeni vrednosti:
_________________ EUR brez DDV, v roku ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani
pogodbi.
Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da
bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor
dobavitelja plačali 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV: __________ EUR, če:
 če se bo izkazalo, da blaga ne dobavlja v skladu s pogodbo, okvirnim
sporazumom, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno
dokumentacijo,
 če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi dobaviteljeve kršitve določil pogodbe in/ali
okvirnega sporazuma.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavitelj
tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim
odstavkom
2. original garancijo št._______/______
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja do izteka veljavnosti pogodbe, okvirnega sporazuma to je do vključno
____________________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša
obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se dobavitelju
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da dobavitelj ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se morata naročnik garancije oz. dobavitelj in banka sporazumno dogovoriti
za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore, izhajajoče iz te obveznosti, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu
naročnika.
Banka
(žig , podpis)
_______________________
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
49
JN 03/2015
Izbrani ponudnik bo moral v primeru, ko je to določeno z razpisno dokumentacijo predložiti
bančno garancijo z enako vsebino, kot je opredeljena v vzorcu bančne garancije (OBR12). Vsebine obrazca ni dovoljeno spreminjati!
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
50
JN 03/2015
Priloga 1
STROKOVNE ZAHTEVE – POSEBNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Strokovne zahteve so navedene tako v spletni aplikaciji programa Go- Soft pri navideznih
artiklih (obarvano modro, z začetnicami ARL), in v tem delu razpisne dokumentacije;
upošteva se vse zahteve. V kolikor ponujeni artikli ne izpolnjujejo vseh navedenih splošnih
zahtev se izločijo iz nadaljnje obravnave.
SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE, KI VELJAJO ZA VSE SKLOPE
PODSKLOPE
OZIROMA
1. Ponudniki morajo na poziv naročnika predložiti zahtevane dokumente in
kataloge; vse ostale informacije je potrebno zapisati v zato predvidena mesta v
razpisni dokumentaciji:
 V kolikor se prijavite na navidezni artikel (v polja obarvana modro) morate vpisati:
ceno brez DDV, davčno stopnjo, naziv artikla, proizvajalca, kataloško številko,
število EM v ponujenem pakiranju oz. v primeru prijave na ident (lekarniško šifro –
polja obarvana modro) morate vpisati samo ceno in biti pozorni na našo enoto
mere.
 Ponudniki morajo predložiti za vse ponujene artikle v sklopu 14C0 in 14T0
dovoljenje za promet s kemikalijami, ki ga izdaja Urad za kemikalije RS,
analizni certifikat in varnostni list za nevarne kemikalije. Kemikalije v sklopu
14T0 morajo ustrezati zahtevam po sedmi evropski Farmakopeji.
 Naročnik je oproščen plačila trošarine, zato naj ponudniki cene za te artikle
ponudijo brez vključene trošarine.
 Na zahtevo naročnika je potrebno predložiti originalni katalog proizvajalca, iz
katerega je razvidna kataloška številka, opis ponujenega artikla ali barvno
fotokopijo strani iz kataloga ali izpis iz spletne strani. Če ponudnik predloži
fotokopijo ali izpis iz spletne strani, mora biti razvidno na kateri originalni katalog
se nanaša (ime, letnica) ter na kateri strani je predstavljen artikel. Na zahtevo
naročnika morajo ponudniki naknadno predložiti celoten katalog. Omenjene listine
je potrebno dostaviti v roku osmih (8) dni po naročnikovi zahtevi za dostavo le-teh.
 Na zahtevo naročnika je potrebno predložiti vzorce ponujenih artiklov med
postopkom strokovnega ocenjevanja ponudb na naročnikovo pisno zahtevo (čas
dostave je 8 dni, o primerni količini se naročnik in ponudnik dogovorita).
 Zagotoviti je potrebno, da vsi ponujeni artikli po posameznih podsklopih ustrezajo
vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika.
2. Na primarnih in transportnih embalažnih elementih mora biti navedeno:









ime in naslov proizvajalca,
ime artikla,
kataloška številka,
serijska številka,
CE oznaka,
če so pri artiklih zahtevane velikosti jih je potrebno navesti,
če je material za 1x uporabo mora biti razvidna navedba, da je artikel za 1x
uporabo,
če je za artikel zahtevana sterilnost – se zahteva datum sterilizacije in rok
uporabe, oz. rok sterilnosti, način sterilizacije in oznaka, da je artikel sterilen,
navedeno mora biti število artiklov v embalaži,
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
51
JN 03/2015




zaželjena so slovenska navodila o uporabi, če to ni mogoče, morajo biti v
angleškem ali nemškem jeziku,
razviden mora biti način shranjevanja,
vidno mora biti označen način odpiranja primarnega in sekundarnega ovoja oz.
embalaže,
na zunanji ovojnini artikla mora biti črtna koda, zaželjeno je, da je na zunanji
ovojnini tudi matrix koda, če je mogoče naj bosta kodi tudi na ovojnini artikla
posameznega pakiranja.
DODATNE STROKOVNE
PODSKLOPE
ZAHTEVE
ZA
POSAMEZNE
SKLOPE
IN
14G0 INTRAVENOZNE KANILE, PERIFERNI VENSKI KATETRI, SUBKLAVIJSKI
KATETRI
I.V. KANILA Z VARNIM MEHANIZMOM











naj bo je dvovhodna IV kanila z varnim mehanizmom, ki preprečuje možnost
vboda. Mehanizem naj bo narejen iz plastike in se aktivira, ko iglo izvlečemo iz
katetra – zaščiti vrh igle tako, da se ne moremo zbosti. Ni niti kapljične razpršitve
krvi.
preostali del igle naj bo zaščiten s posebno plastično prevleko, ki prepreči direkten
stik z uporabljeno iglo. Zaščitni mehanizem mora biti tako zasnovan, da se ne
morete niti opraskati.
kateter naj bo iz posebnega materiala poliuretan, ki se v veni še dodatno zmehča
in zmanjša možnost nastanka tromboflebitisa; brez lateksa, ima naj oznako CE.
Kateter naj bo je radioneprepusten; sterilno pakirana;
posamezno pakirana,
krilca (metuljček) enostavna pritrditev,
kompatibilen z Luer Lok™ nastavki;
zelo dobra pretočnost H2O 42ml/min (22G modra)
zelo dobra pretočnost H2O 67ml/min (20G roza)
zelo dobra pretočnost H2O 103ml/min; (18G zelena)
zelo dobra pretočnost H2O 236ml/ml (16G siva)
zelo dobra pretočnost H2O 270ml/ml (14G oranžna)
Sekundarna embalaža (škatla) vsebuje:
 navodila za uporabo,
 število kosov v embalaži.
PODSKLOP ARLG0050101: SUBKLAVIJSKI KATETRI
CENTRALNI VENSKI KATETER
CERTOFIX DUO
- Set vsebuje vodilno iglo in žico za uvajanje po metodi »Valve needle«.
- Dvolumni kateter
- Kateter ima dve svetline, ki omogočata sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih
derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil.
- Dvolumni kateter: distalni lumen= 16 G; proximalni lumen = 16 G
- Material katetra: gladek poliuretan, ki se ob uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih
fizikalnih lastnosti ne draži žilne stene
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
52
JN 03/2015
-
Velikosti katetra: 7F, 20cm, dvolumni 16G/16G
Konica katetra je atravmatska in vodljiva, ob stiku z žilno steno ne povzroča draženja,
poškodbe ali perforacije žile.
Vgrajena kontrastna linija za RTG kontrolo po celi dolžini katetra.
Kateter ima v material vtisnjene oznake dolžine.
Kraki katetra so barvno kodirani.
Kateter ima vgrajena in fleksibilna stranska »krilca« za pričvrstitev na kožo in sponko,
ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra.
Set vsebuje tudi:
o Valve needle 18G (0,8 X 70mm)
o Vodilno žico,ki ne »kinka« in ima na eni strani J konico, na eni strani pa ravno
konico
o Sistem za enoročno uvajanje
o Skalpel št. 11
o Tro-delno brizgalko 5ml luer lock
o Dilatator
o Brezigelne konekte (za vsak krak katetra)
o ECG kabel
CERTOFIX TRIO
- Set vsebuje vodilno iglo in žico za uvajanje po metodi »Valve needle«.
- Dvolumni kateter
- Kateter ima dve svetline, ki omogočata sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih
derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil.
- Dvolumni kateter: distalni lumen= 16 G; proximalni lumen = 16 G
- Material katetra: gladek poliuretan, ki se ob uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih
fizikalnih lastnosti ne draži žilne stene
- Velikosti katetra: 7F, 20cm, dvolumni 16G/18G/18G
- Konica katetra je atravmatska in vodljiva, ob stiku z žilno steno ne povzroča draženja,
poškodbe ali perforacije žile.
- Vgrajena kontrastna linija za RTG kontrolo po celi dolžini katetra.
- Kateter ima v material vtisnjene oznake dolžine.
- Kraki katetra so barvno kodirani.
- Kateter ima vgrajena in fleksibilna stranska »krilca« za pričvrstitev na kožo in sponko,
ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra.
Set vsebuje tudi:
o Valve needle 18G (0,8 X 70mm)
o Vodilno žico,ki ne »kinka« in ima na eni strani J konico, na eni strani pa ravno
konico
o Sistem za enoročno uvajanje
o Skalpel št. 11
o Tro-delno brizgalko 5ml luer lock
o Dilatator
o Brezigelne konekte (za vsak krak katetra)
o ECG kabel.
14E0 MATERIAL ZA PREKRIVANJE OPERATIVNEGA POLJA
Material za prekrivanje operativnega polja za posege z visokim tveganjem
kontaminacije in povečanimi količinami tekočin
Dodatne zahteve:
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
53
JN 03/2015
-
-
ustrezati morajo standardu EN13795 (1,2,3) za operacije z visokim tveganjem
(»high performance«) to zahtevo mora ponudnik potrditi še z Izjavo proizvajalca,
imeti morajo CE oznako in številko priglasitvenega organa,
ustrezati morajo direktivam EU93/42/EU,
morajo biti vpisani v register medicinskih pripomočkov RS,
biti mora za iz netkanega materiala za enkratno uporabo,
ne sme podpirati gorenja, biti mora nevtralne barve in vonja, material ne vsebuje
lateksa,
po celotni površini mora biti troslojni z vpojnim vrhnjim slojem ali z dodatno vpojno
ojačitvijo ob operacijskem polju,
ojačana coni se ob odlepljanju ne sem poškodovati, pretrgati ali razplastiti tako v
suhem kot mokrem stanju,
zagotavljati mora nepropustnost za mikroorganizme in tekočine tako v suhem kot v
mokrem stanju po celotni površini,
material ne sme imeti spomina,
med uporabo mora ohraniti trdnost: ne sme se pretrgati, čim manj kosmatiti ali
razplastiti tako v suhem kot v mokrem stanju, kljub drgnjenju s trdimi instrumenti,
material mora zagotavljati pacientu ugodno mikroklimo (na pacientu ne sme
zastajati telesna vlaga),
lepilo mora biti kljub segretju na telesno temperaturo in vlago v celoti odstranljivo s
kože,
stiki – šivi pregrinjal morajo biti UZ varjeni, kvalitetno lepljeni, šivani in dodatno
zaščiteni za nepropustnost tako, da pretrganje po liniji ni možno,
pakiran mora biti v primarni zavoj, ki omogoča aseptično odpiranje,
na zavitku in embalaži morajo biti vidni podatki: oznaka CE, kataloška številka, ime
izdelka, dimenzije, način sterilizacije, lot številka, rok sterilnosti, označeno mesto in
smer odpiranja,
dovoljeno odstopanje v dolžinah in velikosti odprtin je +5%.
Zahteve veljajo za podsklope: ARLE00101, ARLE00102, ARLE0103, ARLE00104,
ARLE00105, ARLE00106, ARLE00109, ARLE00112, ARLE00601, ARLE00602,
ARLE00603, ARLE00604, ARLE00605, ARLE00606, ARLE00607, ARLE00614,
ARLE00615,
- operacijski set za kolk,
- vertikalni izolacijski set za ekstenzijsko mizo,
- operacijski set artoskopski,
- operacijski set za nogo,
- operacijski set za stopalo,
- operacijski set za roko,
- operacijski set univerzalni brez mayo prevleke (z dodatnimi vpojnimi conami ali da
material zadovoljuje kriterije standarda EN 13795 – high performance – visoko
tveganje ob inc. območju in odprtinami za kable),
- operacijski set za varice
- operacijski set za TEP kolka,
- operacijski set za TEP kolena,
- vertikalni izolacijski set za ekstenzijsko mizo,
- operacijski set – artroskopski,
- operacijski set za nogo,
- operacijski set za stopalo,
- operacijski set za roko,
- operacijski set za ramo,
- operacijski set za varice /high performance.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
54
JN 03/2015
Material za prekrivanje operativnega polja za posege z zmernim tveganjem
kontaminacije in manjšimi količinami tekočin
Dodatne zahteve:
- ustrezati mora standardu EN13795 (1,2,3) za operacije z zmernim tveganjem
(»standard performance«) - to zahtevo mora ponudnik potrditi še z Izjavo
proizvajalca,
- biti mora za iz netkanega materiala za enkratno uporabo,
- imeti morajo CE oznako in številko priglasitvenega organa,
- ustrezati morajo direktivam EU93/42/EU,
- morajo biti vpisani v register medicinskih pripomočkov RS,
- ne sme podpirati gorenja, biti mora nevtralne barve in vonja, material ne vsebuje
lateksa,
- po celotni površini mora biti najmanj dvoslojni oz. mora imeti dodatni vpojni del za
zadrževanje tekočin ob operacijskem polju ali vgrajene vrečke za tekočine,
- zagotavljati mora vpijanje in zbiranje krvi in tekočin,
- zagotavljati mora nepropustnost za mikroorganizme in tekočine tako v suhem kot v
mokrem stanju,
- material ne sme imeti spomina,
- med uporabo mora ohraniti trdnost: ne sme se pretrgati, čim manj kosmatiti ali
razplastiti tako v suhem kot v mokrem stanju, kljub drgnjenju s trdimi instrumenti,
- material mora zagotavljati pacientu ugodno mikroklimo (na pacientu ne sme
zastajati telesna vlaga),
- lepilo mora biti kljub segretju na telesno temperaturo in vlago v celoti odstranljivo s
kože,
- stiki – šivi pregrinjal morajo biti UZ varjeni, kvalitetno lepljeni, šivani in dodatno
zaščiteni za nepropustnost tako, da pretrganje po liniji ni možno pakiran mora biti v
primarni zavoj, ki omogoča aseptično odpiranje,
- na zavitku in embalaži morajo biti vidni podatki: oznaka CE, kataloška številka, ime
izdelka, dimenzije, način sterilizacije, lot številka, rok sterilnosti, označeno mesto in
smer odpiranja,
- dovoljeno odstopanje v dolžinah in velikosti odprtin je +5%.
Zahteve veljajo za podsklope: ARLE00107, ARLE00108, ARLE00111, ARLE00113,
ARLE00608, ARLE00609, ARLE00610, ARLE00611, ARLE00612, ARLE00613,
ARLE00616:
-
laparoskopski abdominalno perinealni set,
ginekološko urološki set,
operacijski set univerzalni brez mayo prevleke (material zadovoljuje kriterije
standarda EN 13795 – standard performance),
operacijski set univerzalni brez mayo prevleke - sestavljen.
laparoskopsko abdominalno perinealni set (rektum),
ginekološki - histero laparoskopski set,
ginekološki set za carski rez,
ginekološki - urološki (vaginalni),
ginekološki univerzalni set,
operacijski set za traheostomo,
operacijski set univerzalni brez mayo prevleke - sestavljen.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
55
JN 03/2015
DODATNE ZAHTEVE:
Barvno označevanje setov
Zaradi velikega števila sestavljenih setov je ločevanje setov po predpisanih barvah skozi
celotno pogodbeno obdobje obvezno. Barvno označevanje setov ločuje sestavljene sete
po vrsti operativnega posega, kar pripomore k učinkovitosti in organizaciji priprave na
operativni poseg in ekonomično porabo časa.
Barve so samemu setu smiselno izbrane zaradi zmanjšanja napak in menjava ni mogoča.
Barvno označen mora biti vloženi karton, na katerem so navedene posamezne
komponente seta, da lahko razberemo pravo oznako v operacijski dvorani. Barvno
označena mora biti tudi desna stranska površina seta, ki omogoča pravo razpoznavnost
tudi v skladiščnem prostoru. Znotraj oznake na stranski površini mora biti zapisano ime
seta s poudarjeno odebeljenimi črkami. Barvna oznaka mora biti v obliki pravokotnika,
dolžine 10 cm in širine 3 cm, mora imeti opisano ime seta v fond minimalno 20 mm.
Barvna oznaka seta:
ARLE00601 operacijski set za TEP kolka: črna,
ARLE00602 operacijski set za TEP kolena: modra,
ARLE00603 Vertikalni izolacijski set za ekstenzijsko mizo: zelena,
ARLE00604 Operacijski set artroskopski: rdeča,
ARLE00605 Operacijski set za nogo: vijolična,
ARLE00606 Operacijski set za stopalo: rumena,
ARLE00607 Operacijski set za roko: roza,
ARLE00608 Laparoskopski abdominalno perinealni set (rectum): siva,
ARLE00609 Ginekološki set (histero - laparoskopski set): mint zelena,
ARLE00610 Operacijski set za carski rez: bela,
ARLE00611 Operacijski set ginekološko urološki (vaginalni set): rjava,
ARLE00612 Operacijski set ginekološki univerzalni (laparotomije/laparoskopije): oranžna,
ARLE00613 Operacijski set za traheostomo: modra,
ARLE00614 Operacijksi set za ramo: oranžna,
ARLE00615 Set za varice: zelena,
ARLE00616 Operac.set univ.brez mayo prevleke - sestavljen: črna.
PODSKLOP ARLE00501 in ARLE00502
OPERACIJSKI PLAŠČI
Zahteve:
1. Da po izvajalčevem zagotovilu, material, izdelava, pakiranje in označevanje
ustrezajo zahtevam direktive EU 93/ 42/ EEC o medicinskih pripomočkih, ki
določa, da njihova uporaba ne sme predstavljati tveganje za uporabnika ali
bolnika.
2. Kirurški plašči so narejeni tako, da izpolnjujejo zahteve standarda EN13795 za
Standard Performance (ARLE501) oz. High performance, kjer je to potrebno
(ARLE502).
3. Izdelki morajo imeti oznako CE z identifikacijsko številko priglasitvenega organa.
4. Izdelki so registrirani v RS.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
56
JN 03/2015
5. Izdelki so narejeni iz netkanih materialov in so za enkratno uporabo.
6. Materiali so nevtralnega vonja in barve, ne smejo vsebovati lateksa.
7. Da zagotavljajo nepropustnost za mikroorganizme, telesne tekočine in mikrodelce,
so vodo odbojni in antistatični.
8. Da so narejeni iz materialov, ki zagotavljajo trdnost v suhem in mokrem stanju.
9. Da so materiali in izdelki testirani na prodor mikroorganizov, mikrobiološko čistost,
odpadanje vlaken, prodor tekočin in trdnost materialov.
10. Da so narejeni iz materialov, ki ne puščajo delcev.
11. Izdelki so sterilni.
12. Kirurški plašč mora imeti na rokavih manšeto, rokavi morajo biti spojeni na zgornji
strani.
13. Kirurški plašč se ob vratu zapenja z ježkom, ki je oblikovan v dolžini tako, da
omogoča reguliranje ob vratu.
14. V predelu pasu so nameščeni trakovi (dva zunaj in dva znotraj), ki omogočajo
sterilno tehniko zavezovanja. Zunanji trakovi morajo biti začasno spojeni spredaj s
papirnato oznako tako, da omogočajo sterilno zavezovanje.
15. Trakovi kirurškega plašča morajo biti na zunanji strani, na kritičnih mestih lepljeni
oz. ultrasonično varjeni in v tem predelu ne prepuščajo tekočin.
16. Kirurški plašči skupine ARLE502 morajo imeti na kritičnih predelih (sprednji del in
rokavi) nepremočljivo ojačitev: spredaj min 80cm x 100cm, na rokavih min. 45cm
od manšete navzgor.
17. Da so pakirani posamezno v primarnih sterilnih zavojih in omogočajo aseptično
odpiranje. Primarni sterilni zavoj poleg kirurškega plašča vsebuje še min. 1
brisačko za roke.
18. Osnovno pakiranje z določenim številom primarnih zavojev mora biti zaščiteno s
transportno embalažo.
19. Na zavitku in embalaži so vidni podatki: oznaka CE, proizvajalec, kataloška
številka, lot številko, ime izdelka, velikost, način sterilizacije, rok uporabe,
označeno mesto in smer odpiranja.
14F0 INFUZIJSKI IN TRANSFUZIJSKI SISTEMI
PODSKLOP ARLF00408, ARLF00409, ARLF00410
SKUPNE STROKOVNE ZAHTEVE ZA SPOJKE, VENTILE IN SISTEME ZA
APLIKACIJO IN ASPIRACIJO MEDIKAMENTOV Z VSEBOVANIMI MEHANIZMI PROTI
OKUŽBAM
1. Spojka ne sme omogočati preboda z iglo. Ob vbodu z iglo preko spojke ne sme biti
mogoča ne aspiracija in ne injiciranje.
2. Pretok spojke mora biti vsaj 150 ml/min.
3. Spojka mora imeti nevtralni premik oz. je negativni premik, ob odmiku brizgalke ali
sistema lahko največ 0,1 ml.
4. Mrtvi prostor spojke (polnitveni volumen) je lahko največ 0,06 ml.
5. Za spojko mora biti dokazano z neodvisno, randomizirano, validirano študijo,
objavljeno v indeksirani strokovni publikaciji, ki je vključevala vsaj 1.500 katetrov
naslednje:
a) da se kljub 7 dnevni uporabi spojke zmanjša incidenca kateterske sepse za vsaj
46%, v primerjavi z odprtim sistemom;
b) da se kljub 7 dnevni uporabi spojke zmanjša kolonizacija vrha katetra za vsaj
37%, v primerjavi z odprtim sistemom;
c) da se kljub 7 dnevni uporabi spojke zmanjša kolonizacija začetka lumna katetra
za vsaj 70%, v primerjavi z odprtim sistemom;
d) da se kljub 7 dnevni uporabi spojke zmanjša kolonizacija kože ob vstopišču
katetra za vsaj 32%, v primerjavi z odprtim sistemom.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
57
JN 03/2015
6. Spojka mora dokazano z neodvisno randomizirano študijo na ljudeh zmanjševati
incidenco kateterske sepse za vsaj 40%, v primerjavi z odprtim sistemom;
7. Spojka mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri,
krvni pripravki ali lipid, kar mora biti dokazano z neodvisno randomizirano študijo.
8. Spojka mora delovati tako, da je dovolj, če se tekočine dovajajo intermitentno,
prebrizgavanje 1x na 24 ur.
9. Spojka mora imeti vstopno mesto iz silikona, ki zagotavlja tesen stik z ohišjem,
tako, da se zmanjša možnost mikrobiološke kontaminacije.
10. Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 1 ml fiziološke
raztopine lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz spojke.
11. Površina, kjer se razkužuje spojka, mora biti popolnoma ravna.
12. Vse vbodne igle, vsi sistemi in podaljški morajo biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata.
13. Vse vbodne igle, ki vsebujejo spojko morajo biti brez PVC-ja.
14. Neodvisni laboratorijski test mora dokazati, da spojka deluje brezhibno, tudi ob
uporabi pri transfuziji krvi. Rezultat mora dokazovati, da kljub uporabi spojke ni
statistično pomembnega pojava hemolize.
15. Spojka oziroma sistem na katerem se spojka nahaja ne sme vsebovati kovin.
16. Spojka oziroma sistem na katerem se spojka nahaja ne sme vsebovati lateksa.
Ponudnik mora za vse točke od 1. do 16. Ob prijavi predložiti dokaze o ustreznosti
ponujenih artiklov.
PODSKLOP ARLF00801: SISTEMI ZA INVAZIVNO MERJENJE TLAKA IZDELANI PO
RAZLIČNIH POTREBAH IN ZAHTEVAH ODDELKOV SPLOŠNE BOLNIŠNICE
JESENICE
Ponudnik mora zagotoviti sisteme, ki omogočajo merjenje od enega do več tlakov hkrati
(enega do štirih), vsi pretvorniki tlaka so povezani z eno vrečko raztopine in so med
merjenjem neodvisni tako, da lahko po potrebi tudi kakšnega izključimo. Povezava
skupine pretvornikov do monitorja mora potekati preko stojala tudi brez kabla. Vsi ponujen
sistemi morajo biti kompatibilni z obstoječim priborom oddelkov Splošne bolnišnice
Jesenice.
Vsi pretvorniki tlaka morajo omogočati zaprt sistem jemanja vzorcev krvi. Sistem jemanja
vzorcev krvi mora delovati na principu pod tlaka. Rokovanje s sistemom med jemanjem
vzorcev krvi mora preprečiti nastajanje zračnih mehurčkov in ohranjati sterilnost celotnega
sistema tudi po večkratnih odvzemih (vsebovati mora protimikrobni filter). Odvzemno
mesto mora biti tako narejeno, da se da morebitne ostanke krvi sprati, tako da se ne
nabirajo in zastajajo v sistemu.
Nastavek za jemanje vzorcev mora biti prozoren in oblikovan tako, da ni možna jatrogena
poškodba uporabnika. Sistemi morajo biti brez lateksa.
ISO STANDARDI, KI SE MORAJO UPOŠTEVATI ZA CELOTEN SKLOP 14F0
Sistem je sterilen za enkratno uporabo, enojno sterilno pakiran v prozorne in
neprodušno zaprte ovitke, ki se odpirajo po robovih ovitka, ob odpiranju se ne
pretrga.
Cevka - igla za kapljice omogoča oblikovanje enako velikih kapljic. Ščitek se mora
premikati po celotnem sistemu, mora omogočiti nastavitev hitrosti. Ob premikanju ščitka
tesnilo ne izpada in se ne zatika. Vsi sistemi in nastavki ne smejo vsebovati lateksa.
ISO STANDARD 8536-4 velja za naslednje skupine:
ARLF00101 SISTEM INFUZIJSKI
ARLF00102 SISTEMI INFUZIJSKI, NEPROPUSTNI ZA SVETLOBO
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
58
JN 03/2015
ARLF00104 SISTEM INFUZIJSKI ZA MERJENJE CVP
ARLF00302 SISTEMI INFUZIJSKI, KI SO KOMPATIBILNI ZA UPORABO NA ČRPALKI
BRAUN.
ARLF00303 SISTEMI INFUZIJSKI, KI SO KOMPATIBILNI ZA UPORABO NA ČRPALKI
IVAC 560, 565, 570, 701, 711, 770, 280, 580, P7000, 590, 591, 597, 598, dvokanalna Signature, ALARIS ltar flow – enokanalna.
ISO STANDARD 8563-4 velja z a naslednje skupine:
ARLF00103 SISTEMI INFUZIJSKI ZA NATANČNO DOZIRANJE
ISO STANDARD 1135-4 velja z a naslednje skupine:
ARLF00201 SISTEMI TRANSFUZIJSKI
ARLF00202 SISTEMI TRANSFUZIJSKI ZA DAJANJE VEČJIH KOLIČIN KRVI
14K1 OSTALI MEDICINSKI PRIPOMOČKI
PODSKLOP ARLK10510: STROKOVNE ZAHTEVE
MERJENJE KRVNEGA PRITISKA ZA 1X UPORABO
ZA
IZBOR
MANŠET
ZA
SPLOŠNI PREDPISANI POGOJI:
prilagodljivost NIPB monitorjem različnih proizvajalcev;
vidna oznaka velikosti manšete, ločljivost po barvni lestvici;
možnost uporabe na levi oz. desni okončini;
material brez lateksa, ki ne povzroča alergijskih reakcij;
dobra prilagodljivost in koži prijazen otip;
pakiranje v kartonasti embalaži po 5 ali 10 kom;
embalaža mora omogočiti izvlečenje ene manšete, ki je dodatno posamezno zapakirana;
priklopna cev do monitorja je enojna;
priklopna cev do monitorja je dvojna;
cev za priklop na monitor mora omogočiti enostavno snemanje oz. nameščanje adapterja;
manšeta mora omogočati enostavno fiksacijo okrog okončine.
PODSKLOP ARLK10511: SONDA SALEM




dvojni lumen, iz silikona ali poliuretana: večji lumen za aspiracijo, manjši lumen za
prezračevanje
vidna oznaka globine, RTG kontrastna nitka, lijakast nastavek in konektor za vse
standardne cevi
pokrovček za zapiranje prezračevalnega lumna in lumna za aspiracijo
velikost je izražena v Ch-jih
PODSKLOP ARLK10512 TORAKALNA DRENAŽA






4 komorne enote (podvodna zapora, zbiralnik, regulator sukcije, kontrolni manometer)
prozorno kompaktno ohišje z nosilci za pritrditev na bolniško posteljo
dobro čitljiva oznaka na vseh štirih komorah
možnost naravnanja podtlaka z mehanični regulatorjem, ki omogoča suho kontrolo
vleka z možnostjo nastavitve višine vleka
zapora za preprečevanje prelivanja tekočine
razbremenilni ventil za zmanjšanje pozitivnega tlaka
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
59
JN 03/2015
ISO in EN standardi, ki se morajo upoštevati za sklop 14K1
PODSKLOP ARLK10201, ARLK10202: BRIZGALKE
SIST EN:556:1999 - STERILNI MEDICINSKI PRIPOMOČKI, KI MORAJO BITI
OZNAČENI KOT STERILNI
STANDARD SIST EN 1041: 2000 velja za naslednje skupine:
PODSKLOP ARLK10601: SONDA ZA LAVAŽO ŽELODCA
PODSKLOP ARLK10523: ČREVESNA CEVKA –PVC
PODSKLOP ARLK10807: OPERACIJSKI PLAŠČI
OP TEKSTILIJE EN 13795-5















Ne smejo predstavljati tveganja za uporabnika in bolnika.
Sestava mora biti 99% poliester z 1% antistatičnim sukancem.
Netkano blago, ki ne prepušča bakterij, omogoča dihanje in zunanja plast ne oddaja
delcev, so brez vlaken(lastnih in tujih)..
Biti morajo antistatične po celi površini, da se ne lepijo na kožo.
Biti morajo zračno prepustne in prijetne za nošenje.
Biti morajo vodoodbojne.
Tekstilije morajo biti obstojne za najmanj 80 pranj.
Omogočati morajo negovanje z razkuževalnimi postopki.
Omogočati morajo steriliziranje pri 121 – 135 stopinj Celzija.
Pri negi, razkuževanju in sterilizaciji ne smejo izgubljati svoje moči in stabilnosti.
Operacijski plašči morajo imeti natisnjeno mrežo za označevanje števila pranj.
Patenti na rokavih morajo biti dolgi 10 cm.
Velikost plašča mora biti XXL, ter podaljšano dolžino na 140 – 150 cm.
Dodana morajo biti navodila za nego operacijskih plaščev (pranje, sušenje,
sterilizacija…).
Plašči naj bodo zapakirani v primarni zavoj in transportno kartonsko embalažo.
14L1 OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL
Splošni opis blaga: Laboratorijski material so invitro diagnostični medicinski pripomočki
(po direktivi 98/79/ES) za delo v medicinskih laboratorijih.
Splošna dokazila, ki jih mora predložiti proizvajalec ali zastopnik:
CE oznaka za posamezne izdelke,
Vpis v register dobaviteljev.
Splošne zahteve:
Opis blaga: Pribor za kapilarni odvzem krvi, različni presejalni testi, gojišča, pribor za
odvzem različnih brisov kužnin, različne kemikalije, nastavki za pipete Biohit,
laboratorijski pribor, predmetna in pokrovna stekelca in pribor za delo v patohistološkem
laboratoriju.
PODSKLOPI:
ARLL1010101 Mikropipetor 10 uL.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
60
JN 03/2015
Strokovna zahteva: Pipetor za odvzem predpisanega volumna kapilarne krvi.
Rok uporabe: najmanj 36 mesecev.
ARLL1010201 Mikrokapilare 25 uL.
Strokovna zahteva: Mikrokapilare za odvzem predpisanega volumna kapilarne krvi-25 uL.
Rok uporabe : najmanj 36 mesecev.
ARLL1020201 Hitri test za detekcijo infekcije z EBV v serumu
Zahtevana je 98-100% specifičnost in senzitivnost testa.
Rok uporabe : najmanj 3 mesece.
ARLL1020301 Hitri test za detekcijo BZO
Strokovna zahteva: Imunokromatografske testne ploščice za detekcijo metabolitov
benzodiazepinov v urinu. Zahtevana je 98-100% specifičnost in senzitivnost testov.
Rok uporabe : najmanj 6 mesecev.
ARLL1020401 Hitri test za Streptotest A a25
Strokovna zahteva: Imunokromatografski test za detekcijo Streptokoka A na brisih žrela.
Zahtevana je 98-100% specifičnost in senzitivnost testa.
Rok uporabe : najmanj 3 mesece.
ARLL1020501 ROTAVIRUS – ADENOVIRUS HITRI TEST
Strokovna zahteva: Imunokromatografski test za detekcijo ROTA in ADENO- virusnih
antigenov v fecesu. Zahtevana je 98-100% specifičnost in senzitivnost testa.
Rok uporabe : najmanj 3 mesece.
ARLL1020801 Ecstasy hitri test a40
Strokovna zahteva: Imunokromatografske testne ploščice za detekcijo metabolitov
Ecstasya (MDMA) v urinu. Zahtevana je 98-100% specifičnost in senzitivnost testov.
Rok uporabe : najmanj 3 mesece.
ARLL1020901 Uricult trio a10
Strokovna zahteva: Gojišča (CLED, MCCONKEY,
mikroorganizmov, ki povzročajo okužbe sečil.
Rok uporabe : najmanj 3 mesece.
E-COLI)
za
ohranjanje
ARLL1021001 Hitri test za detekcijo krvi v blatu a20
Strokovna zahteva: Imunokromatografske testne ploščice
za detekcijo patološke
krvavitve v fecesu s protitelesi na humani hemoglobin. Fiziološka izguba krvi z blatom je
do 3ml na dan, to je 2.42 mg Hb, zato mora hitri test detektirati izgubo krvi, ki je večja od
navedene.
Glede na te podatke mora biti določena meja občutljivosti testa za detekcijo krvi v blatu.
Rok uporabe : najmanj 3 mesece.
ARLL1021101 Kemijski test za detekcijo krvi v blatu
Strokovna zahteva: testni kit, ki temelji na detekciji krvi v fecesu z gvajak-smolo.
Rok uporabe : najmanj 3 mesece.
ARLL102140101 Hitri test za droge
(M AMP/OPI/COC/THC/PCP/BZO/BAR/MDN/TCA/AMP/)
Strokovna zahteva: Imunokromatografske testne ploščice za detekcijo metabolitov drog v
urinu. Zahtevana je 98-100% specifičnost in senzitivnost testov.
Rok uporabe : najmanj 3 mesece.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
61
JN 03/2015
ARLL1021501 CALFAST – hitri test za določanje kalprotektina v fecesu
Strokovna zahteva: hitri test za določanje kalprotektina v fecesu. Zahtevana je 98-100%
specifičnost in senzitivnost testa.
Rok uporabe : najmanj 3 mesece.
ARLL10301 Gojišča
Opis blaga: Skupina vključuje substrate- gojišča za vitalno ohranjanje mikroorganizmov.
Gojišča morajo biti kompatibilna z analizatorjem Bactec in Uroquick.
Rok uporabe : najmanj 5 mesecev.
ARLL10401 Brisi – različni
1. Bris z majhnim navitjem (dakron ali rajon) na upogibljivi aluminjasti palčki brez gojišča
za odvzem kužnine na viruse, klamidije, PCR iz nozafrinksa, ali pri dojenčkih.
2. Bris z večjim navitjem (dakron ali rajon) na plastični palčki s Stuarovim ali Amiesovim
gojiščem brez oglja za večino bakterioloških preiskav.
3. Bris z majhnim navitjem (dakron ali rajon) na upogibljivi aluminjasti palčki za odvzem
kužnine na bakterije iz nazofarinksa, v dol. primerih iz sluhovoda, redkeje drugih anat.
mest ali pri dojenčkih. Priporočeno je gojišče Amies z ogljem.
4. Brisi s prozornim transportnim medijem v epruveti in bris na plastični palcki z navitjem.
ARLL10501 Kemikalije
Opis blaga: Različne kemične substance, topila, barvila,…za analitično delo v laboratoriju.
Osnovna in transportna embalaža mora vedno vsebovati sledeče podatke: ime kemikalije,
naziv proizvajalca, serijsko številko, pri nevarnih kemikalijah pripadajočo oznako, navedbo
vsebnosti in vrste substanc, rok uporabe.
Rok uporabe: najmanj 6 mesecev.
ARLL10502 Pribor
Sklop vključuje tudi različen pribor za delo v analitičnem in mikrobiološkem laboratoriju.
Rok uporabe : najmanj 6 mesecev.
ARLL10503 Nastavki za pipete Biohit
Opis blaga: Originalni nastavki za pipete Biohit, ki so absolutno kompatibilni s pipetami
Biohit, ki so kalibrirane na Biohit nastavke in samo z originalnimi Biohit nastavki
zagotavljajo pipetiranje točnega volumna vzorca, reagenta, topila, ...
Rok uporabe : najmanj 6 mesecev.
ARLL10504 Razpršilo za fiksacijo ginekoloških brisov
Opis blaga: Razpršilo MERCOFIX za fiksacijo brisov materničnega vratu.
Rok uporabe : najmanj 6 mesecev.
ARLL10601 Pipete avtomatske
Opis blaga: Avtomatske pipete z nastavljivim sistemom za različne volumne reagentov.
Rok uporabe: najmanj 36 mesecev.
ARLL10801 Pokrovna stekla
Opis blaga: Standardizirane steklene ploščice za
predmetnem stekelcu.
Rok uporabe: najmanj 6 mesecev.
pokrivanje urinskega sedimenta na
ARLL10802 Predmetna stekla
Opis blaga: Predmetna stekelca z matiranim robom za mikroskopiranje različnih vzorcev:
sediment urina, kapljica krvi za DKS.
Rok uporabe: najmanj 6 mesecev.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
62
JN 03/2015
ARLL1050701 Kartuše za avtomatsko barvanje DKS
Strokovna zahteva: Kartuše za avtomatsko barvanje DKS
Rok uporabe : najmanj 3 mesece.
ARLL11101 Urisediment ploščica
Opis blaga: Standardizirana ploščica za mikroskopiranje urinskega sedimenta.
Rok uporabe: najmanj 6 mesecev.
POSEBNE STROKOVNE ZAHTEVE za epruvete in vakuumski odvzem krvi


Pribor mora biti kompatibilen z aparaturami, ki so v uporabi: Siemens Expand in
Siemens Max Dimension, Immulite 2500, Cobas e - 411, ADVIA 120 in ADVIA
2120, BCS koagulometer, Abbot AXM.
Epruvete morajo imeti prosojne nalepke in vgrajen hemogard sistem. Za
serumske epruvete zahtevamo dodatek trombina.
14S0 MATERIAL ZA STERILIZACIJO
SKUPNE ZAHTEVE
Ovojnina naj ustreza normativu EN ISO 11607/ 1 ter 11607/2 za » Sterile Barrier System«
in EN 868/ 2- 10.
Ponudnik naj predloži certifikat kakovosti papirja, ki ustreza navedenemu normativu.
Ovojnina mora imeti oznako CE.
Poleg transportne embalaže mora biti ovojnina predhodno zavita še v protiprašno
ovojnino. Na transportni embalaži in zaščitni pod- embalaži mora biti nalepka s podatki o
vrsti , količini in dimenziji ovojnine ter številka lota.
Odstopanja dimenzij pri sklopih papirja: krep, flis , SMS ni. Pri sklopih vrečke odstopanja
+/- 5 % v dolžino in širino, pri rokavih +/-5% v širino.
1. STROKOVNE ZAHTEVE ZA KREP PAPIR
EN ISO 11607-1 in EN 868-2
 Sestava iz čiste celuloze
 Omogoča prodor in izpust sterilanta – para;
 Gramatura ovojnine naj ustreza med 60g/m² in 70g/m²
 Zanesljiva ovira za prodor mikorbov skozi ovojnino;
 Krepanost papirja od 125 mm po dolžini in 160 mm po širini;
 Ne sme vsebovati toksičnih substanc in lateksa;
 Ovojnina mora biti prilagodljiva pri zavijanju in omogočati učinkovito lepljenje;
 Pri razvijanju ne obdrži spomina zgibanosti;
 Ovojnina mora zaščititi material pred fizikalnimi vplivi;
 Omogoča aseptično tehniko odpiranja;
 Barva ovojnine: bela ali pastelna
2. STROKOVNE ZAHTEVE ZA NETKANI ZAVOJNI MATERIAL – FLIS (nonwoven)
zavojni artikel za parno sterilizacijo

EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN868-2
sestava iz večplastnih čistih celuloznih in/ali sintetičnih vlaken (polyestrske niti),
ojačano s sintetičnimi vezivi, ki ne prepuščajo vdora bakterij, omogoča prodor in izpust
sterilanta – para;
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
63
JN 03/2015









zanesljiva ovira za prodor mikrobov skozi ovojnino;
gramatura ovojnine naj ustreza med 60g /m² -70 g/m²
ne sme vsebovati toksičnih substanc in lateksa;
ovojnina mora biti prilagodljiva pri zavijanju in omogočati učinkovito lepljenje;
ovojnina mora zaščititi material pred fizikalnimi vplivi;
pri razvijanju ne obdrži spomina zgibanosti;
odbijati mora vodo in alkohol;
omogoča aseptično tehniko odpiranja;
barva ovojnine: modra ali zelena
3. STROKOVNE ZAHTEVE ZA NETKANI ZAVOJNI MATERIAL – SMS (Spunbond –
Meltblown- Spunbond)- zavojni artikel za sterilizacijo s plazmo in paro










SMS tehnologija
ustrezati mora zahtevam parne (121ºin 134ºC) in plazma sterilizacije ( vodikov
peroksid);
sestavljen naj bo iz večplastnih sintetičnih vlaken ( 100% polipropilenska
vlakna)omogoča prodor in izpust sterilantov kot sta para in vodikov peroksid;
odpornost proti fizikalnim vplivom;
odpornost na površinsko abrazijo ( ne sme se razslojiti);
prilagodljivost pri zavijanju (možnost zavijanja);
pri razvijanju ne obdrži spomina zgibanosti;
omogoča učinkovito lepljenje;
omogoča aseptično tehniko odpiranja;
barva ovojnine: zelena ali modra;
STROKOVNE ZAHTEVE ZA PAPIR ZA PODLOGE OPERACIJSKIH MREŽ




medicinski papir po standardu EN 868
brez umazanije in vonja v mokrem in suhem stanju
za parno sterilizacijo
vpija kondenz v mreži instrumentov in jih varuje
4. STROKOVNE ZAHTEVE ZA PAPIR-FOLIJO ROKAVE IN PAPIR-FOLIJE VREČKE
za parno in EO sterilizacijo
EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN 868-5
 ovojnina mora biti primerna za parno in plinsko sterilizacijo
 gramatura papirja 60g/m²- 70g/m² medicinski papir
 folija je prozorna netoksična, več-slojna - sestavljena iz petih plasti, PET/PP (12/40
mikron)
 razslojevanje folije ni dovoljeno
 toksične substance ne smejo pronicati iz folije
 sestava plasti: poliester 12 mikronov – zunanja plast, ki je odporna na temperaturo
zagotavlja trdnost in omogoča lažje zapiranje in polipropilen 35-40 mikronov – notranja
plast, ki se lepi na papir
 šiv obsega več ozkih vzporednih šivov, mora biti močan in trajen,prenesti mora parno
in plinsko sterilizacijo, hkrati pa mora omogočati enostavno odpiranje brez trganja
vlaken;
 pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti, da ne pride do kontaminacije vsebine;
 norma šiva 10-12 mm, čvrstost šiva 170N/m
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
64
JN 03/2015




zgornji koti vrečke morajo biti zapečateni ( toplo zlepljeni), kar onemogoča nabiranje
prahu na šivu, kjer se vrečka odpre;
vrečke in rokavi morajo biti opremljeni z ustreznim kemičnim, procesnim idikatorjem in
določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji z EO ali paro;
na izdelku mora biti označena dimenzija izdelka, serijska številka – koda, ki omogoča
sledljivost postopka izdelave, EN oznako in CE oznako;
napisi in kemični indikatorji morajo biti izven dosega zapakiranega materiala – na
zunanjem robu
5. STROKOVNE ZAHTEVE ZA TYVEC FOLIJO ROKAV za plazma sterilizacijo
(vodikov peroksid)
Ustrezati morajo standarduEN ISO 11607-1, EN 868, EN ISO 11140-1, EN ISO 14937
 TYVEC – 100%HD – polietilen (hd-pe);
 ponudnik mora predložiti dokaz, da je ovojnina validirana v plazma sterilizatorju
Sterrad;
 rokav mora biti opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o
spremembi barve po uspešni sterilizaciji s plazma sterilizacijo (H2O2);
 trdnost šiva – prenesti mora plazma sterilizacijo, hkrati pa mora omogočati enostavno
odpiranje brez trganja vlaken;
 pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti, da ne pride do kontaminacije vsebine;
 napisi in kemični indikatorji morajo biti izven dosega zapakiranega materiala – na
zunanjem robu;
 folija mora biti prozorna;
 na ovojnini mora biti številka lota na vsakem rokavu na razdalji najmanj 15 cm;
Rokavi za plazma sterilizacijo morajo biti v navitju 70m/ 1 rolo ali 100m/ rolo.
SKUPNE ZAHTEVE ZA KONTROLO PARNE STERILIZACIJE






Indikator mora ustrezati standardu ISO 11140-1 in EN 867-4;
Namenjen za potrditev učinkovitosti sterilizacije;
Odzivati se mora na vse parametre parne sterilizacije, ki skupaj uspešno uničijo vse
žive organizme in njihove spore;
Omogočati mora jasno odčitavanje spremembe indikatorja po sterilizaciji tudi pri barvni
slepoti in označen z določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji;
Ne sme vsebovati nobenih toksičnih elementov, ne sme puščati nobenih sledi na
inštrumentih;
Na pakiranju mora biti označena serijska številka, koda, kateremu standardu ustreza,
razred, datum izteka uporabe, rok izdelave in rok uporabe.
ZAHTEVANE LASTNOSTI ZA KEMIČNO IN BIOLOŠKO KONTROLO PARNE
STERILIZACIJE
Nadzor opreme
Ustrezati mora standardu EN ISO 11140-1 Razred 2 in Razred 6.
Bowie – Dick (B&D) test (namenjen preverjanju mehaničnih funkcij parnega sterilizatorja
ob delovanju vakuumske črpalke in s tem dnevni kontroli prodiranja pare v porozni
material).
Nadzor izpostavitve
Ustrezati morajo standardu EN ISO 11140-1, Razred 1.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
65
JN 03/2015
Trak za kontrolo parne sterilizacije. Za lepljenje na sterilizacijski papir je potrebno močno
lepilo, ki se po procesu sterilizacije ne odleplja in vzdrži visoko temperaturo.
Nadzor polnitve
Biološki indikator Attest 3 urni.
Ustrezati morajo standardu EN ISO 11138/1 in EN ISO 11138/3.
Kemični integratorji
Ustrezati morajo standardu EN ISO 11140-1,Razred 5.
Emulatorji
Ustrezati morajo standardu EN ISO 11140-1, Razred 6. Emulator mora ustrezati
sterilizaciji na 134 stopinj celzija 5,3 minute, 121 stopinj celzija 15 minut.
SKUPNE ZAHTEVE ZA KONTROLO TERMODEZINFEKCIJE








Indikator namenjen za potrditev učinkovitosti procesa čiščenja kirurških in ostalih
inštrumentov v termodezinfektorju.
Občutljiv na vse kritične parametre pri čiščenju v termodezinfektorju: temperaturo,
prisotnost detergenta, čas čiščenja, učinkovitost curka vode in nepravilnega polnjenja.
Omogočeno jasno odčitavanje spremembe indikatorja pred in po termodezinfekciji tudi
pri barvni slepoti in označen z določilom o spremembi barve po uspešni
termodezinfekciji.
Ne sme vsebovati nobenih toksičnih elementov ali sestavin krvi.
Ne sme puščati nobenih sledi na inštrumentih.
Imeti isti učinek – lastnost kot test nečistoče opisa v standardu SIST ISO.
SIST EN ISO 15883-1 EN 867-1, Razred 6 (splošne zahteve in testi).
Na pakiranju mora biti označena serijska številka, koda, kateremu standardu ustreza,
razred, datum izteka uporabe, rok izdelave in rok uporabe.
ZAHTEVANE LASTNOSTI ZA BIOLOŠKO KONTROLO PLAZMA STERILIZACIJE
Ustrezati morajo standardu SIST EN ISO 11138-1 in 6, CE oznaka, kompatibilni morajo
biti z obstoječim inkubatorjem, jasna oznaka o namenu uporabe. imeti mora tudi kemični
indikator ki potrdi ali je bila ampula izpostavljena ali ne. Posamezna ampula mora biti
opremljena z nalepko za vpis podatkov. Na embalaži navedeno LOT, datum uporabe,
način skladiščenja.
PAKIRANJE MATERIALA ZA STERILIZACIJO
Transportna embalaža mora biti dvojna: notranja mora biti plastična, neprepustna in
primerna za reciklažo, zunanja pa kartonska s celuloznim trakom za zapiranje. Vsak paket
mora imeti nalepko z obveznimi podatki kot so: standardi, identifikacijska koda, količina,
datum proizvodnje, rok trajanja, možnost reciklaže, serijska številka izdelave (lot) in
priporočeni pogoji shranjevanja.
14V0 FARMACEVTSKA OVOJNINA
Ustrezati morajo vsem standardom, ki jih navaja sedma (7) evropska farmakopeja oz.
vsem standardom, ki so zahtevani za stično farmacevtsko ovojnino.
14X1 DIHALNI SISTEMI IN OSTALI PRIPOMOČKI ZA RESPIRACIJO
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
66
JN 03/2015
PODSKLOP ARLX106: ENDOTRAHEALNI TUBUSI
Ponujeni tubusi morajo izpolnjevati naslednje ZAHTEVE:








Material: na razpolago morajo biti tubusi iz PVC-ja, silikoniziranega PVC-ja. Vsi
morajo biti termosensibilni.
Mešiček: Pri tubusih z mešičkom mora biti le ta iz posebej obdelanega PVC-ja, ki
omogoča mehko tesnjenje, ob minimalno potrebnem stiku s steno traheje.Vse
vrste tubusov z mešičkom morajo imeti kontrolni balonček preko katerega se da
oceniti tlak v mešičku. Na vsakem kontrolnem balončku mora biti enosmerni
ventilček za varnejše nadziranje tlaka v mešičku, vgravirana dimenzija in notranji
premer tubusa.
Z obliko mešička mora biti zagotovljena centralna lega konice tubusa v traheji.
S kvaliteto materiala in izdelave mešička pa mora biti prehod oksidula in
drugih anestezijskih plinov v notranjost mešička minimalen.
Vsi robovi tubusa (zaključek in Murphijevo oko) morajo biti topo obdelani.
Tri centimetre pred koncem tubusa mora biti črna markacijska nitka za lažje
spremljanje poteka intubacije.
Vse vrste tubusov imajo radioopačno - BLUE LINE nitko.
Ponudnik mora imeti ponuditi vse zahtevane materiale in oblike tubusov, ki so
potrebni pri raznih posebnih posegih. Ponudnik mora zagotavljati tudi artikel, ki
omogoča 24 urni nadzor in uravnavanje pritiska v mešičku, ki se nahaja med 20 –
30 cm H2O. Imeti mora možnost avtomatskega uravnavanja pritiska v mešičku ob
nenadnih spremembah PEEP-a in dobro viden indikator pritiska v mešičku. Prav
tako mora ponudnik tudi zagotavljati trak za fiksacijo tubusa, ki dobro fiksira in
prepreči izpad tubusa, pripenja se z ježkom, širina traku vsaj 2 cm, iz mehkega
materiala brez robov in šivov na površini, ne povzroča alergije, nežen za kožo.
PVC tubusi:
TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE
mora imeti naslednje lastnosti:
 iz prozornega, termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1)PVC-ja z
atravmatsko zaobljenimi zaključki,
 z Murphijevim očesom,
 z radioopačno nitko, ki omogoča RTG kontrolo lege tubusa,
 z nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko
tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za
nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto
mešička,
 s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1),
 s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo,
 z dimenzijami od 5 do 10 mm notranjega premera,
 primeren za ustno in nosno intubacijo.
Silikonizirani tubusi:
TUBUSI BREZ MEŠIČKA
morajo imeti naslednje lastnosti:
 iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1), silikoniziranega PVC-ja z
atravmatsko zaobljenimi zaključki,
 primeren za občutljive sluznice trahej,
 z Murphijevim očesom,
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
67
JN 03/2015





z radioopačno nitko, ki omogoča RTG kontrolo lege tubusa,
s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1),
s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo,
z dimenzijami od 2 do 11 mm notranjega premera,
primeren za ustno in nosno intubacijo.
TUBUS ZA DOLGOTRAJNE INTUBACIJE
 iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1),silikoniziranega PVC-ja z
atravmatsko zaobljenimi zaključki,
 z Murphijevim očesom,
 z radioopačno nitko, ki omogoča RTG kontrolo lege tubusa,
 z nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko
tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za
nadzor tlaka v mesičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto
mesička,
 s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1),
 s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo,
 z dimenzijami od 5 do 10 mm notranjega premera,
 primeren za ustno in nosno intubacijo.
OJAČAN TUBUS ZA ANESTEZIJO PRI POSEBNIH INTRA OPERATIVNIH
POLOŽAJIH ( ŽIČNI TUBUS)






iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1),silikoniziranega PVC-ja z
atravmatsko zaobljenimi zaključki,
z Murphijevim očesom,
z nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko
tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za
nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto
mešička,
s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1),
z dimenzijami od 5 do 10 mm notranjega premera,
primeren za ustno in nosno intubacijo.
PODSKLOP ARLX112: TRAHEALNE KANILE
Trahealne kanile z enojnim mešičkom iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO
10993-1), silikoniziranega PVC-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, kanila je
graduirana za lažji nadzor lege globine kanile, z radioopačno nitko, ki omogoča RTG
kontrolo lege tubusa, z nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega PVC-ja, ki
omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim
ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z gravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto
mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1), z dimenzijami od 6 do 10
mm notranjega premera. S premikajočo se prirobnico za pričvrstitev
kanile iz
termosenzibilnega, silikoniziranega PVC-ja in pripadajočim trakcem. Z vodilom z
zaobljenimi zaključki za lažje uvajanje kanile.
Trahealne kanile z dvojnim mešičkom iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO
10993-1), silikoniziranega PVC-ja z travmatsko zaobljenimi zaključki, z radioopačno nitko,
ki omogoča RTG kontrolo lege tubusa, z nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega
PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z
enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z gravirano dimenzijo tubusa,
premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1), z
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
68
JN 03/2015
dimenzijami od 7 do 10 mm notranjega premera, z vodilom z zaobljenimi zaključki za lažje
uvajanje kanile.
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
69
JN 03/2015
Priloga 2
NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GO-SOFT
HELP 1
( SB JESENICE )
1.
Obvestila
Osrednji del strani je namenjen prikazu zadnjih 10 obvestil in sicer so to splošna sporočila
namenjena uporabnikom modula 'Javni razpisi' ter obvestila, da je dostop do določenega javnega
razpisa omogočen.
Področja:
Javni razpisi pripadajo določenemu področju. Z izborom področja dobimo seznam tistih javnih
razpisov, ki se nanašajo na izbrano področje.
Ostali uporabniki:
Prikaz uporabnikov s strani podjetja, ki imajo omogočen dostop do aplikacije. Če želite, da kateri
od navedenih uporabnikov nima več pravice do dostopa, je potrebno o tem nemudoma obvestiti
kontaktno osebo na strani izvajalca javnega razpisa.
POGOSTA VPRAŠANJA:
- Zakaj ne vidim mojega javnega razpisa?
- Kje lahko natisnem razpis?
- Kako vem, da so podatki vpisani?
- Kaj moram obvezno preveriti pred zaključkom javnega razpisa?
HELP 2
2.
Seznam javnih razpisov
( SB JESENICE )
Na osrednji strani so prikazani javni razpisi izbranega področja.
ISKANJE JAVNIH RAZPISOV:
V navigatorju se nahajajo polja za iskanje željenega javnega razpisa tako za pregled že vnešenih
podatkov na preteklih javnih razpisih, kot tudi za iskanje razpisanega (objavljenega) javnega
razpisa, za katerega želimo vnesti podatke.
Kriteriji, po katerem lahko iščemo javne razpise so:
- Šifra javnega razpisa,
- Naziv: za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak %
- Področje: izberemo med danimi področji
- trenutni datum in ura, na katerega je omogočen vnos podatkov
- Status javnega razpisa: izbiramo med danimi statusi in sicer so pomembni naslednji statusi:
Objavljen: za objavljene javne razpise lahko vnašamo podatke (če je trenutni datum in ura manjši
od datuma in ure, do katerega lahko vnašamo podatke!)
Za pregled pretekih javnih razpisov pa lahko izberemo ostale statuse: V obdelavi, Aktiven oz.
Končan
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
70
JN 03/2015
GUMBI:
Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste javne razpise, ki ustrezajo iskalnim
pogojem/kriterijem.
*Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje javnih
razpisov.
IZBOR ŽELJENEGA JAVNEGA RAZPISA:
S klikom na šifro javnega razpisa na osrednji strani določimo aktivni javni razpis, za katerega bomo
vnašali / pregledovali podatke.
HELP 3
( SB JESENICE )
3.
Seznam artiklov
SEZNAM ARTIKLOV IZBRANEGA JAVNEGA RAZPISA:
Ob izboru javnega razpisa je potrebno v navigatorju izbrati željeno skupino aktivnega javnega
razpisa, za katerega želimo vnašati/pregledovati podatke. S klikom na šifro skupine dobimo na
osrednji strani seznam nadomestnih artiklov in artiklov, ki pripadajo izbrani skupini.
ISKANJE ARTIKLOV ZNOTRAJ IZBRANE SKUPINE:
V navigatorju se nahajajo polja za iskanje artiklov za izbrano skupino.
Kriteriji, po katerem lahko iščemo artikle so:
- Artikel: delovna šifra artikla (lahko vnesemo samo del šifre)
- Naziv artikla (ime artikla): za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak
%
- Tip artikla: izbiramo lahko med naslednji tipi:
Vse: vsi artikli
Artikel: vneseni točno razpisani artikli po kataloški številki in proizvajalcu
Artikel in nadomestek: vneseni tako razpisani artikli kot nadomestni artikli
Nadomestek: vneseni nadomestni artikli (in ne točno določen razpisan artikel po kataloški
številki in proizvajalcu)
Ne ponujam: artikli, za katere niste vnesli še podatkov o cenah oz. podatki o ponujenem
artiklu
GUMBI:
Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste artikle, ki ustrezajo iskalnim
pogojem/kriterijem.
Artikle lahko po kriterijih iščemo šele potem, ko smo že izbrali skupino artiklov.
*Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje artiklov.
PRIKAZ SKUPIN:
Ob skupinah je prikaz signala (barva) ali smo za določeno skupino vpisali vse potrebne podatke:
Tipi signalov:
Siva barva: ni vnešenega nobenega podatka
Rdeča barva: smo vnesli določene podatke, a so podatki nepopolni (nismo vnesli vseh
artiklov oz. njihovih nadomestkov znotraj posamezne skupine)
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
71
JN 03/2015
Zelena barva: vsi podatki so pravilno vnešeni - podali smo podatke za vse razpisane artikle
oz. njihove nadomestke.
IZBOR SKUPINE ARTIKLOV:
Ob izboru skupine se v osrednjem oknu prikažejo artikli, ki pripadajo izbrani skupini. Artikli so
razvrščeni po grupah in sicer na naslednji način:
Splošni razpisani artikel, ki vsebuje tudi podatke o strokovnih zahtevah.
Razpisani artikel, ki vsebuje referenčno številko ter proizvajalca.
Znotraj določene grupe artiklov, ki jo določa splošni razpisani artikel in najmanj en točno določen
artikel (v določeni grupi je lahko tudi več točno razpisanih artiklov, ki so med seboj popolnoma
zamenljivi), je potrebno vnesti samo enega izmed teh artiklov in sicer na naslednji način:
VNOS PODATKOV O PONUJENEM ARTIKLU OZ. O NJEGOVEM NADOMESTKU:
Če ponujamo točno razpisan ARTIKEL (to je artikel na rumenkasti podlagi (definirata ga
referenčna številka in proizvajalec)), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno.
Če NE ponujamo točno razpisan artikel ampak njegov NADOMESTEK (to je artikel na modrikasti
podlagi (definirajo ga strokovne zahteve)), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno ter vse
zahtevane dodatne podatke, s katerimi opišemo/definiramo nadomestni artikel!
* Blagovna znamka artikla je navedena izključno z namenom, da se določi zahtevana raven
kakovosti.
Ponudnik lahko ponudi artikel pod navedeno blagovno znamko (naveden artikel) ali ustrezno
paralelo (navidezni artikel), ki izpolnjuje strokovno tehnične zahteve navedene v razpisni
dokumentaciji.
Program omogoča vnos samo enega artikla znotraj grupe: ali ponujamo točno definiran artikel ali
pa njegov nadomestek!
Ob uspešnem vnosu podatkov znotraj določene grupe nas program obvesti z: Vnešeno
Če podatke še nismo vnesli oz. smo jih nepravilno vnesli, se prikazuje nad grupo besedilo: Ni
vnešeno
OSTALI PODATKI NA OSREDNJEM OKNU:
Artikel
Naziv
Letna poraba
EM
Tip artikla
Cena
Spremenjeno
Vnos
Letna poraba: letna razpisana količina
EM: razpisana enota mere, za katero je potrebno vnesti ceno (cena velja za razpisano EM!)
Tip artikla: Artikel: ponujamo točno razpisani artikel
Nadomestni artikel: ponujamo alternativni artikel
Cena: vnesena cena za razpisano EM
Spremenjeno: Oseba, datum in ura vnešenega podatka
Vnos: grafični prikaz ali je podatke pravilno vnešen
GUMBI:
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
72
JN 03/2015
Izpis
Briši podatke
Izvoz v CSV
Uvoz iz CSV
Ponastavi sortiranje
OSTALE MOŽNOSTI:
Sortiranje podatkov:
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
73
OBR-13
POŠILJATELJ:
------------------------------------------------------------------------------------------------Ponudbo prevzel:
(vpiše vložišče)
SPLOŠNA BOLNIŠNICA
JESENICE
Služba za nabavo in javna naročila
Cesta maršala Tita 112
4270 Jesenice
»NE ODPIRAJ – PONUDBA – JN________________«
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
75
Predmet javnega naročila: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI