oznake veličin v gradbeni fiziki

oznaka
A
A
A
A
a
b
c
c
c0
cp
enota
J
m2
m2
B
m/s2
1
W s /2 /(m2 K)
m/s
J/(kg K)
m/s
J/(kg K)
cV
J/(kg K)
D
D
DC
E
Ev
F
f
g
g
H
H
h
h
h
hc
hm
hr
I
Iv
i
K
K
Km
m2 /s
B
B
W/m2
lx
1
Hz
m/s2
kg/(m2 s)
J
W/K
Js
J/kg
W/(m2 K)
W/(m2 K)
m/s
W/(m2 K)
W/m2
cd
W/m2
N/m2
B
lm/W
k
k
k
Lp
LR
Lv
LW
L0W
L00W
l
M
Mv
m
NA
n
P
P
rad/m
W/(m2 K)
J/K
B
B
cd/m2
B
B
B
m
kg/mol
lm/m2
kg
1/mol
mol
W
W
slovensko ime veličine
delo
ploščina
ekvivalentna absorpcijska površina
zvočna oslabitev
pospešek
toplotna efuzivnost
(fazna) hitrost
specifična toplotna kapaciteta
hitrost svetlobe v vakuumu
specifična toplotna kapaciteta
pri konstantnem tlaku
specifična toplotna kapaciteta
pri konstantni prostornini
difuzijski koeficient vodne pare
razlika ravni
popravek usmerjenosti
obsevanost
osvetljenost
faktor vidnosti
frekvenca
pospešek prostega pada
gostota toka vodne pare
entalpija
koeficient prenosa toplote
Planckova konstanta
specifična entalpija
površinski koeficient prenosa toplote
prestopni površinski koeficient
masni prestopni površ. koeficient
sevalni površinski koeficient
časovno povprečena zvočna jakost
svetilnost
zvočna jakost
modul stisljivosti
raven popravka
največja spektralna
svetlobna učinkovitost
kotno valovno število
koeficient toplotnega prehoda
Boltzmannova konstanta
raven zvočnega tlaka
ocenjena raven
svetlost
raven zvočne moči
dolžinska raven zvočne moči
ploščinska raven zvočne moči
dolžina
molska masa
svetlobna izsevnost
masa
Avogadrova konstanta
množina snovi
moč
zvočna moč
angleško ime veličine
work
area
equivalent absorption area
sound attenuation
acceleration
thermal effusivity
(phase) speed
specific heat capacity
speed of light in vacuum
specific heat capacity
at constant pressure
specific heat capacity
at constant volume
water vapour diffusion coefficient
level difference
directivity correction
irradiance
illuminance
view factor
frequency
acceleration of free fall
density of water vapour flow rate
enthalpy
heat transfer coefficient
Planck constant
specific enthalpy
surface coefficient of heat transfer
convective surface coefficient
surface coefficient of mass transfer
radiative surface coefficient
time-averaged sound intensity
luminous intensity
sound intensity
modulus of compression
level adjustment
maximum spectral luminous efficacy
angular wavenumber
coefficient of heat transfer
Boltzmann constant
sound pressure level
rating level
luminance
sound power level
linear sound power level
surface sound power level
length
molar mass
luminous exitance
mass
Avogadro constant
amount of substance
power
sound power
oznaka
P0
P 00
p
p
patm
ps
Q
q
enota
W/m
W/m2
N/m2
N/m2
N/m2
N/m2
J
W/m2
qi
qt
qm
R
R
R
Rg
Rse
Rsi
RT
Rv
S
S
S
sd
J/kg
J/kg
kg/s
B
m2 K/W
J/(mol K)
m2 K/W
m2 K/W
m2 K/W
m2 K/W
J/(kg K)
m2
1
m/s /2
W/m2
m
T
T
Tn
t
U
U
u
K
s
s
s
J
W/(m2 K)
1
V
V
V̇
v
v
m3
w
x
x
kg/m3
m
1
α
α
α
δ
δ
1
1
m2 /s
1
kg/(m s Pa)
ε
θ
λ
1
◦C
m
1
m3 /s
m/s
kg/m3
slovensko ime veličine
dolžinska zvočna moč
površinska zvočna moč
tlak
zvočni tlak
atmosferski tlak
statični tlak
toplota
gostota toplotnega toka
(ploščinski toplotni tok)
specifična izparilna toplota
specifična talilna toplota
masni tok
indeks utišanja zvoka
toplotni upor
molska plinska konstanta
toplotni upor zračne reže
zunanji površinski upor
notranji površinski upor
celotni toplotni upor
plinska konstanta za vodno paro
ploščina
sorptivnost
Poyntingov vektor
difuzija vodne pare - ekvivalentna
debelina zračnega sloja
temperatura
perioda
čas potišanja
čas
notranja energija
toplotna prepustnost
masno razmerje med
vodo in suho snovjo
vsebnost vode (vlage)
prostornina
spektralni svetlobni izkoristek
zračni tok
hitrost
masna koncentracija vodne pare
absolutna vlažnost
masna koncentracija vode
odmik
masno razmerje med
vodno paro in suhim plinom
razmerje vlažnosti
absorptanca
absorbanca
toplotna difuzivnost
disipanca
permeabilnost vodne pare
glede na tlak pare
emitanca
temperatura
valovna dolžina
angleško ime veličine
linear sound power
surface sound power
pressure
sound pressure
atmospheric pressure
static pressure
heat
density of heat flow rate
(areic heat flow rate)
spec. latent heat of vapourization
spec. latent heat of fusion
mass flow rate
sound reduction index
thermal resistance
molar gas constant
thermal resistance of airspace
external surface resistance
internal surface resistance
total thermal resistance
gas constant for water vapour
area
sorptivity
Poynting vector
water vapour diffusion equivalent air layer thickness
temperature
period
reverberation time
time
internal energy
thermal transmittance
mass ratio of water to dry matter
water (moisture) content
volume
spectral luminous efficiency
airflow rate
velocity
mass concentration of water vapor
absolute humidity
mass concentration of water
displacement
mass ratio of
water vapor to dry gas
humidity ratio
absorptance
absorbance
thermal diffusivity
dissipance
water vapour permeability
with respect to vapour pressure
emittance
temperature
wavelength
oznaka
λ
µ
ρ
ρ
ρA
ρl
σ
σ
τ
Φ
Φ
Φv
ϕ
ϕ
χ
Ψ
Ω
ω
enota
W/(m K)
1
kg/m3
1
kg/m2
kg/m
N/m
W/(m2 K4 )
1
W
W
lm
1
1
W/K
W/(m K)
1
1/s
slovensko ime veličine
toplotna prevodnost
faktor upora vodne pare
gostota
reflektanca
ploščinska gostota
dolžinska gostota
površinska napetost
Stefan-Boltzmannova konstanta
transmitanca
toplotni tok
sevalni tok
svetlobni tok
fazni kot
relativna vlažnost
točkovna toplotna prepustnost
dolžinska toplotna prepustnost
prostorski kot
kotna frekvenca
angleško ime veličine
thermal conductivity
water vapour resistance factor
density
reflectance
surface density
linear density
surface tension
Stefan-Boltzmann constant
transmittance
heat flow rate
radiant flux
luminous flux
phase constant
relative humidity
point thermal transmittance
linear thermal transmittance
solid angle
angular frequency
Legenda:
• oznake/imena, ki so določene v ISO standardih in so z njimi usklajene
• oznake/imena, ki se razlikujejo od tistih določenih v ISO standardih (splošno razširjen
izraz ali neprimeren prevod)
• oznake/imena, ki niso določene v ISO standardih