razpisna dokumentacija

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ki ga objavlja
CUDV Matevža Langusa Radovljica
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica
Telefon: 04 537 02 00 Telefaks: 04 537 02 33 (v nadaljevanju “naročnik”)
po postopku: postopek oddaje naročil male vrednosti
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
Nakup in dobava kombi vozila z
dvižno ploščadjo za prevoz invalidnih
oseb
Datum: 10.8.2015
Predmet javnega naročila je nakup in dobava kombi vozila z dvižno ploščadjo za prevoz invalidnih
oseb
1
Spoštovani,
Naročnik, CUDV Matevža Langusa, Radovljica (v nadaljevanju: naročnik), 30. člena Zakona o javnem
naročanju (Ur.l. RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014, 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2) vabi vse
zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter razpisno dokumentacijo in
objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je
določen v tej razpisni dokumentaciji.
Rok dobave je predvidoma najpozneje 30.12.2015
Razpisno dokumentacijo za javno naročilo NAKUP IN DOBAVA KOMBI VOZILA Z DVIŽNO
PLOŠČADJO ZA PREVOZ INVALIDNIH OSEB sestavljajo naslednji dokumenti:
1
2
3
NAVODILA IN POGOJI
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
PROJEKTNA NALOGA
Za kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje pet (5) dni pred rokom za prejem
ponudb zastavite vprašanja na Portalu javnih naročil:
http://www.enarocanje.si/.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo vam bomo posredovali na Portalu javnih naročil
najpozneje štiri (4) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo
posredovana pravočasno.
Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.
Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 28.8.2015 do 9.ure
naročnika CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17,4240 Radovljica
S spoštovanjem,
Slađana Anderle,
direktorica
2
1
NAVODILA IN POGOJI
3
I.
SPLOŠNO
1. Naročnik tega javnega naročila je CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca
17, 4240 Radovljica.
Kontaktna oseba: ga. Minka Bohinc
E-mail:
[email protected]
Telefon:
04 537 02 00
Telefax:
04 537 02 33
2. Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence javnega naročila.
3. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.
4. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe za celoten obseg javnega naročila.
Naročnik ne bo sprejemal delnih ponudb.
5. Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove
ponudbe.
6. Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v
slovenskem jeziku.
7. Valuta in vsi finančni podatki v ponudbi so v evrih (EUR) in se bo tako tudi ocenjevala.
8. Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim
pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je
razvidno iz priloženega pooblastila.
4
II. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZVAJANJE JAVNEGA NAROČILA
1. Oddaja javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

























Zakon o javnem naročanju /ZJN-2-UPB5/ (Ur.l. RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014, 90/14 –
ZDU-1I); 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2) 
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011,
60/2011-ZTP-D); 
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSPDPO/ (Ur.l.RS, št. 14/2007,
55/2009 Odl.US: U-I-294/07-16, 86/2010-ZSPDSLS); 
Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010); 
Zakon o pravdnem postopku /ZPP-UPB3/ (Ur.l. RS, št. 26/1999, 83/2002 Skl.US: U-I-21/026, 96/2002, 12/2003-UPB1, 58/2003 Odl.US: U-I-255/99-28, 73/2003 Skl.US: U-I-137/00-21,
2/2004, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 36/2004-UPB2, 69/2005 Odl.US: U-I-145/03-9,
90/2005 Odl.US: Up-258/03-14, U-I-74/05, 43/2006 Odl.US: U-I-55/04-10, Up-90/04-15,
69/2006 Odl.US: Up-236/04-16, U-I-314/06, 52/2007, 73/2007-UPB3, 101/2007 Odl.US: Up679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit,
45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34,
116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009
Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I164/09-13, 49/2010 Odl.US: U-I-8/10-10, 50/2010 
Odl.US: U-I-200/09-14, 107/2010 Odl.US: U-I-161/10-12, 43/2011, 58/2011 Odl.US: U-I277/09-8, Up-1333/09-7, U-I-287/09-10, Up-1375/09-9, 75/2012 Odl.US: U-I-74/12-6
(76/2012 popr.));
Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (Uradni list L 
134 30/04/2004 str. 0114 – 0240) s spremembami in popravki;
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/
(Ur.l. RS, št. 104/2012); 
Zakon o javnih financah /ZJF/ (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009,
38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12); 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l.RS, št. 43/2011); 
Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US: U-I207/08-10, Up-2168/08-12); 
Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih
obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama
2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 
10. 2005) s spremembami in popravki;
Uredba Komisije (ES) št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi direktiv
2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih
pragov uporabe za postopke za oddajo naročil 
Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski
predpisi, ki urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali
so v povezavi z njimi ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ. 
5
III.
PONUDNIK
1. Kot ponudnik se lahko javnega naročila udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je fizična ali
pravna oseba in izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe.
2. Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
3. Tako se kot ponudnik šteje:
 samostojni ponudnik ali 
 skupina ponudnikov. 




4. V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi
naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno
vsebovati naslednje določbe:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, 

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije
in plačila preko vodilnega ponudnika in 

navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
5. V primeru predložitve ponudbe skupine ponudnikov, mora vsak posamezni ponudnik
izpolnjevati vse pogoje glede osnovne sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za
opravljanje poklicne dejavnosti, pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter
tehnične in kadrovske sposobnosti pa skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
6
6. V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila
sklene vodilni ponudnik.
7. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v
Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o
upravnem postopku (ponudnik pooblaščenca za vročanje imenuje v okviru Obrazca 2.1:
Obrazec ponudbe).
IV.
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI
1. Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika
nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika
ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število
podizvajalcev.
2. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s
katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (15.a
točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).
3. Za potrebe neposrednih plačil se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na
razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe. V tem primeru:
– se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična
oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega
naročila;
– mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero
uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročanja (6. odstavek
71. člena ZJN-2).




4. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:
 ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije neposredno plačuje podizvajalcem, 
 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 
5. V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:
 vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 
 podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun), 
 predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 
6. Bistvena sestavina pogodbe s podizvajalcem je določilo, ki ga morata izvajalec kot naročnik
in podizvajalec vnesti v pogodbo in sicer:
»Na podlagi zaveze naročnika (investitorja) za neposredno poplačevanje podizvajalcev, je
odstop njihovih terjatev tretjim prepovedan. Pogodba s podizvajalcem, brez takšne
določbe, je nična.«
7. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, po predhodnem soglasju naročnika,
zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora
ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
7
 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in 
 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 vsako vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 
 podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun), 
 predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 


8. Naročnik ni dolžan podati soglasja k zamenjavi podizvajalca, če pogodba sklenjena, med
izvajalcem kot naročnikom in podizvajalcem, ne vsebuje obvezne sestavine iz drugega
odstavka 6. točke.
9. Neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 so obvezna (71. člen ZJN-2).
10. Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
V.
POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
1. Če ponudnik želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo
ponudbe mora zastaviti vprašanja najpozneje pet (5) dni pred rokom za prejem ponudb na
Portalu javnih naročil:
http://www.enarocanje.si/.
2. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na
Portalu javnih naročil najpozneje štiri (4) dni pred rokom za prejem ponudb, pod
pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.
VI.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
1. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno
pobudo ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika.
2. Vsaka sprememba ali dopolnitev postane del razpisne dokumentacije in bo ponudnikom
posredovana na Portalu javnih naročil.
3. Naročnik lahko po lastnem preudarku ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za
prejem ponudb, o tem pa mora obvestiti bodoče ponudnike, na enak način kot je bilo
objavljeno javno naročilo, in z dopolnilom razpisne dokumentacije.
4. V tem primeru se vse pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov glede datuma,
prenesejo na novi datum.
8
VII.
VELJAVNOST PONUDBE
1. Rok veljavnosti ponudbe mora biti devetdeset (90) dni od roka za prejem ponudb, ki je
določen v Povabilu k oddaji ponudbe. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo
izločena.
2. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do
podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni
podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem
ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi
naročnik unovčil njegovo bančno garancijo za resnost ponudbe, toda s tem je njegova
ponudba izločena.
VIII.
FINANČNA ZAVAROVANJA
1. Ponudnik oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilni ponudnik ali drugi ponudnik v
ponudbi skupine ponudnikov mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi Menično izjavo na
obrazcu, ki je sestavni del obrazcev - Obrazec 2.5: Menična izjava za resnost ponudbe ali
na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, in dve (2) bianco
menici. Predložena garancija ne sme vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne
dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih
določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik.
2. Bianco menica za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev in uporabo se izda v višini
1.000,00 EUR. Original menične izjave in menica za resnost ponudbe naj bo sestavni del
originalne ponudbe.
3. Menična izjava in menica za resnost ponudbe mora veljati stopetdeset (150) dni od roka za
prejem ponudb in se mora glasiti na naročnika kot garancija za zahtevani znesek. V kolikor
zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti menične izjave ne pride do podpisa pogodbe,
lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti
menične izjave. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem menične izjave morajo biti v
pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo
menico za resnost ponudbe, toda s tem je njegova ponudba izločena.
4. Naročnik menice ne sme trasirati.
5. Menici za resnost ponudbe bosta izbranemu ponudniku vrnjena, ko bo naročniku dostavil
zahtevano garancijo za dobro izvedbo.
6. Ostalim ponudnikom bosta menici za resnost ponudbe vrnjeni po pravnomočnosti odločitve
o oddaji javnega naročila.
7. Naročnik bo unovčil ponudnikovo menico za resnost ponudbe v primeru:
7.1 če ponudnik spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in
v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
7.2 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
7.2.1 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z zahtevo razpisne
dokumentacije ali
7.2.2. ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo v skladu z zahtevo
razpisne dokumentacije.
9
8. Izbrani ponudnik bo moral v roku desetih (10) dni po podpisu
pogodbe dostaviti Garancijo za dobro izvedbo na podlagi Obrazca 2.5 – Garancija
za dobro izvedbo ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem
pogledu, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Rok veljavnosti bančne
garancije mora biti najmanj 30 dni od predvidene dobave oziroma podpisanega
primopredajnega zapisnika.
IX.
Nakup vozila po sistemu »staro za novo«
Naročnik bo novo vozilo kupil po sistemu »staro za novo«. Ponudnik mora staro
vozilo, navedeno v V. poglavju razpisne dokumentacije, oceniti po sistemu
EUROTAX in odkupiti na način »videno-kupljeno«. Ponudnik v ponudbi navede
odkupno vrednost vozila in ponudbi priloži cenilni list. Naročnik si pridržuje pravico,
da ponudbe izbranega ponudnika v zvezi z odkupom starih vozil ne sprejme
oziroma se o višini še pogaja.
Naročnik bo staro vozilo izbranemu ponudniku izročil ob prevzemu novega vozila .
1. Ogled starih vozil
Ponudniki si stara vozila lahko ogledajo. Ogled je možen na sedežu naročnika po
predhodnem dogovoru z naročnikom (Kopač Vojko, gsm 051 442 603).
Pri ogledu vozil lahko potencialni ponudniki vozila fotografirajo ter jih podrobno
pregledajo. Seznam starih vozil je naveden v razpisni dokumentaciji.
X.
VARSTVO PODATKOV
1. Naročnik bo skladno z 22. členom ZJN-2 zagotovil varovanje podatkov, ki se glede
na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali
gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.
2. V vsakem primeru so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto,
vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila
ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev
ponudbe v okviru drugih meril.
3. Ponudniki, ki z udeležbo na javnem naročilu oziroma pri izvrševanju pogodbenih
obveznosti zvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati po predpisih.
4. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila
javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. Pred tem
datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne
veljajo.
5. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo
uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven
kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na
odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost
lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi.
Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v
ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »poslovna
skrivnost« oz. za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Ur. l. št. 42/06, 60/06-popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI,
10/08 in 68/08) izdan in priložen poseben sklep.
6. Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi,
10
naknadno označevanje ni možno.
XI. VARIANTNE REŠITVE
1. Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki upoštevajo razpisano varianto.
XII.
PREDLOŽITEV PONUDBE
1. Ponudbe morajo biti naročniku predložene osebno ali po pošti.
2. Ponudniki morajo ponudbe dostaviti na naslov naročnika CUDV Matevža Langusa
Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, najkasneje do dne 28.8.2015 do
vključno 09:00 ure po lokalnem času .
3. Ponudba mora biti oddana v zaprti ali zapečateni pošiljki. Na ponudbi mora biti označen
naslov naročnika ter naslov javnega naročila Nakup in dobava kombi vozila z dvižno
ploščadjo za prevoz invalidnih oseb. Ovojnica mora biti jasno označena z »NE ODPIRAJ
–
PONUDBA ZA JN NAKUP IN DOBAVA KOMBI VOZILA Z DVIŽNO PLOŠČADJO ZA
PREVOZ INVALIDNIH OSEB«. Na ponudbi mora biti naveden naziv ponudnika. Na primer
na naslednji način:
11
PONUDNIK:
Datum in ura prejema ponudbe:
(izpolni vložišče naročnika)
NAROČNIK:
NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA JN
NAKUP IN DOBAVA
KOMBI VOZILA Z DVIŽNO
PLOŠČADJO ZA PREVOZ
INVALIDNIH OSEB
CUDV Matevža Langusa RADOVLJICA
Cesta na jezerca 17
SI- 4240 Radovljica
12
4. Ponudba naj bo sestavljena iz enega (1) originala in ene (1) kopije. Na ponudbi naj bo
jasno označeno »Original« in »Kopija 1«.
5. Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila
predložena prepozno.
6. Taka ponudba bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku, z
navedbo, da je prepozna.
7. Naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predložene
ponudbe.
8. Pred iztekom roka za prejem ponudb, lahko ponudniki v pisni obliki kadarkoli spremenijo ali
umaknejo že predložene ponudbe. Po izteku roka za prejem ponudb, ponudniki ne morejo
več spremeniti ali umakniti ponudbe.
9. Vsaka sprememba ali umik mora biti napisan, označen in dostavljen v skladu z določbami
točke 3. poglavja XI. PREDLOŽITEV PONUDBE, pošiljka pa mora biti jasno označena z
napisom »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
10. Če bo ponudnik spremenil ali umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času
njene veljavnosti, bo naročnik unovčil njegovo garancijo za resnost ponudbe, kot je
predvideno v točki 7 poglavja VII. FINANČNA ZAVAROVANJA
11. Umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo. Ponudba bo po
končanem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku.
XIII.
ODPIRANJE PONUDB
1. Odpiranje ponudb bo javno, dne 28.8.2015, ob 10. uri po lokalnem času v prostorih
naročnika CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica.
Ponudbe bo odprla strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb, ki bo
imenovana za to priložnost.
2. Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem redu prejema.
3. Naročnik bo na javnem odpiranju ponudb objavil nazive ponudnikov, spremembe ponudb in
umike ter končne ponudbene cene posameznih ponudnikov.
4. Na javnem odpiranju lahko sodelujejo pooblaščeni predstavniki ponudnika, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju, in lahko podajo svoje pripombe
na postopek odpiranja ponudb na zapisnik.
5. Naročnik bo o postopku javnega odpiranja ponudb vodil zapisnik. Zapisnik bodo podpisali
prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V kolikor zapisnik
ne bo vročen pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb, ga bo
naročnik ponudnikom posredoval najkasneje v treh (3) delovnih dneh.
13
XIV.
MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
1. Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo v okviru postavljenih meril ekonomsko najugodnejše
ponudbe, dosegla najvišje število točk. Število točk v okviru ocenjevanja ponudb se
zaključuje na dve decimalni mesti. V primeru enakega števila točk bo naročnik izbral
ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel
javni žreb.
MERILA
1.
Ocena stroškov
življenjski dobi vozila
2. Ponudbena cena
Formula za izračun števila
točk
v LCC(min) / LCC (p) X 50
P (p) / P (max) X 50
Maksimalno število točk
50
50
Ocena stroškov v življenjski dobi
Naročnik bo izračunal oceno stroškov v življenjski dobi po naslednji formuli:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x
CNOx) + (NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v dieselskem gorivu,
– CEmin - cena dieselskega goriva,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NO xem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Ponudniki morajo v svoji ponudbi navesti vse zahtevane vrednosti, v nasprotnem
primeru bo ponudba izločena!
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti dokazila
14
Vrednosti, ki jih bo naročnik opredelil sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
cena za emisije ogljikovega dioksida
Oznaka
LCkm
PE
CCO2
Vrednost
200.000 km
36 MJ/l
0,04 EUR/kg
CNOx
0,0044 EUR/g
CNMHC
0,001 EUR/g
cena za emisije trdnih delcev
CPM
0,087 EUR/g
cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost (dieselskega goriva)
vsebnost energije v najcenejšem energentu
(dieselskega goriva)
CEmin
EUR/l ali EUR/Nm
ali EUR/kWh
MJ/l ali MJ/Nm ali
MJ/kWh
cena za emisije dušikovih oksidov
cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov
PEmin
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, bo naročnik kot vrednost cene
najcenejšega energenta (CEmin) uporabil veljavno ceno dizelskega goriva, pri čemer bo
upošteval ceno brez davka na dodano vrednost. Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi
vozila, bo naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (C Emin) uporabil veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Cena najcenejšega energenta bo izražena v EUR/l. Cena
najcenejšega energenta ne bo vključevala davka na dodano vrednost.
Višina in struktura cene naftnih derivatov v Sloveniji v obdobju od 4. 8. do 17. 8. 2015
Ažurirani podatki so ponudnikom na voljo na spletni strani:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naf
tnih_derivatov/
Vrsta derivata
Dizelsko
gorivo
Prodajna
cena brez
dajatev
Taksa CO2
0,48929
0,04493
Dodatek za
zagotavljanje
prihrankov
energije
Trošarina
0,004
0,41746
Prispevek za
zagotavljanje
podpor
proizvodnji
el. energije
DDV
(22%)
Drobnoprodajna cena
0,00990
0,21243
1,178
v €/liter
Vsebnost energije v motornih gorivih:
Vrsta derivata
Dizelsko gorivo
Prodajna cena brez dajatev
36MJ/liter
Po izračunu ocen stroškov v življenjski dobi bo naročnik izračunal vsoto vseh ocen in jih na
podlagi merila ocena stroškov v življenjski dobi ocenil po naslednji formuli
Število točk = LCC(min) / LCC (P) X 50
LCC (min)= vsota ocen stroškov v življenjski dobi ponudbe z najnižjo vsoto
LCC (p)= vsota ocen stroškov v življenjski dobi ocenjevanje ponudbe
Ponudbena vrednost
Naročnik bo pa ponudbo ocenil na podlagi merila ponudbena vrednost po naslednji formuli:
Število točk = P (min) / P (p) X 50
15
P(min)= najnižja ponudbena vrednost
P (p)= ponudbena vrednost ocenjevanje ponudbe
2. Naročnik bo oddal javno naročilo potem, ko bo strokovna komisija za odpiranje in
ocenjevanje ponudb:
a) razvrstila pravočasne ponudbe glede na merila razpisne dokumentacije,
b) preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.
3. Če bo naročnik menil, da je glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba
neobičajno nizka oziroma bo v zvezi z njo obstajal dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo
preveril, ali je neobičajno nizka. Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi,
če bo vrednost ponudbe za več kot 50% nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb
in za več kot 20% nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če bo prejel vsaj štiri
pravočasne ponudbe. V kolikor bo naročnik preveril popolnost vseh ponudb, bo v skladu s
prejšnjim stavkom preveril, ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe.
Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval
podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni
za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.



4. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na:
 ekonomičnost načina gradnje, proizvodnega procesa ali ponujene storitve, 
 izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvedbi
gradnje, dobavi blaga ali opravljanju storitev 
 izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik 
 skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju
izvedbe gradenj, storitev ali dobav blaga 
 možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč. 
5. Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena
dokazila.
6. V kolikor bo naročnik na podlagi točk 3-5 ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, kar
pomeni, da gre za ponudbo, ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od
primerljivih tržnih cen oziroma uveljavljene prakse, ponudnik pa je s kalkulacijami, novo
tehnološko rešitvijo in obrazložitvijo, ne more pojasniti, bo tako ponudbo izločil.
7. Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno
pomoč, bo zavrnil ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom in če slednji v
primernem roku, ki ga določi naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito.
XV.
ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO REVIZIJE
1. Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na
razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo Državni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena
Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/.
2. Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v roku, ki ne sme biti daljši od 45 dni po
pregledu in ocenjevanju ponudb. V primeru, da naročnik ne bo prejel nobene sprejemljive
ponudbe, bo postopal skladno z 80. členom ZJN-2, oz. skladno s točko 1, 1. odstavka 29.
člena ZJN-2. O odločitvi bo naročnik pisno obvestil ponudnike po pošti.
16
3. Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejel odločitev o oddaji naročila in o
svoji odločitvi pisno obvestil ponudnike. Svojo odločitev bo obrazložil in navedel
ugotovitve in razloge zanjo ter ponudnike opozoril o možnem pravnem varstvu.
4. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov,
ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če
zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (ZPVPJN) (Ur.l. RS 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63/2013) ne določa drugače.
5. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena Zakona o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanju. Zahtevek za revizijo se vloži pri
naročniku. Roke za vložitev zahtevka za revizijo določa 25. člen ZPVPJN.
6. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali
razpisno dokumentacijo, znaša taksa 1.500 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve
in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja
ponudb po predhodni objavi.
V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z
davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in
ne več kot 25.000 eurov. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se
višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.
Takso vplača vlagatelj zahtevka za revizijo na TRR: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri
Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN: SI56011001000358802, Sklic: 11 16110 -7111290xxxxxx14, pri čemer x pomeni številko objave na portalu javnih naročil.
7. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali
priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z
elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem
elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski
podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo
hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
XVI.
PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE
1. V primeru, da bo izbrani ponudnik javno naročilo izvedel s podizvajalci, bo naročnik od
podizvajalcev pred podpisom pogodbe zahteval predložitev soglasij k neposrednemu
plačilu.
2. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju
javnega naročila posredovati podatke o:
17
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki,
delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih
oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.
-
3. V roku osmih (8) dni po prejemu pogodbe, mora izbrani ponudnik podpisati pogodbo ter jo
vrniti naročniku.
4. V roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe mora uspešen ponudnik priskrbeti garancijo
za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost
(DDV). Rok veljavnosti bančne garancije mora biti najmanj 30 dni od predvidene dobave
oziroma podpisanega primopredajnega zapisnika. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po tej pogodbi ne bodo
pravočasno ali pravilno izvajanje oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati.Če se bodo med
trajanjem te pogodb spremenili rok za izvedbo posla, vrste blaga ali storitve, kvaliteta in
količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi bančno garancijo oziroma
podaljšati njeno veljavnost najkasneje v roku 10 (deset) dni od sklenitve dodatka k pogodbi.
V nasprotnem primeru sklenjen dodatek ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi veljavno
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
5. Izvajalec mora ob dobavi vozila izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije in sicer v višini 5 (petih) odstotkov
od pogodbene vrednosti z DDV. Rok finančnega zavarovanja mora trajati še najmanj 90 dni
od poteka splošnega 24-mesečnega garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot
jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčeve obveznosti do naročnika v času garancijskega
roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok
trajanja garancije. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v primeru, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot
je opredeljen v tej pogodbi. Brez predložene bančne garancije primopredaja ni opravljena.
6. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane
izvajalec in pogodba prične veljati.
7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter
ne priskrbi garancije za dobro izvedbo v desetih (10) dneh od dneva, ko je pogodba
podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi del, pri
tem naročnik unovči garancijo za resnost ponudbe.
18
XVII.
POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK
OSNOVNA SPOSOBNOST – OBVEZNI POGOJ
Zap.št.
Pogoj
Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
Ponudniki, podizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji:
Izjava 1: Krovna izjava
Ponudniki, podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
1
da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem
naročanju /ZJN-2-UPB5/ (Uradni list RS, št. 12/2013)
Izjava 1: Krovna izjava ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja
(če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik
namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika,
podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež).
Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.
Pogoj mora izpolnjevati:
 samostojni ponudnik 
 v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki 
 vsi podizvajalci 
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
2
da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni
izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena
Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena
Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS/
oziroma 73. člena ZJNPOV;
Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja niso potrebna.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja niso potrebna.
Pogoj mora izpolnjevati:
 samostojni ponudnik 
 v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki 
 vsi podizvajalci 
19
.
Za.št
Pogoj
Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
Ponudniki, podizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji:
Izjava 1: Krovna izjava
Ponudniki, podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
3
da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države
naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v
vrednosti 50 eurov ali več;
Izjava 1: Krovna izjava ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja
(če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik
namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika,
podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež).
Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.
Pogoj mora izpolnjevati:
 samostojni ponudnik 
 v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki 
 vsi podizvajalci 
4
da ponudnik ni v stečajnem postopku ali ni bil zanj podan
predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem
predlogu še ni odločilo;
Ponudniki, podizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji:
Izjava 1: Krovna izjava
Ponudniki, podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Izjava 1: Krovna izjava ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja
(če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik
namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika,
podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež).
Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.
Pogoj mora izpolnjevati:
 samostojni ponudnik 
 v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki 
 vsi podizvajalci 
20
SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI – OBVEZNI POGOJ
Zap.št.
Pogoj
Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
Ponudniki, podizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji:
Izjava 1: Krovna izjava
Ponudniki, podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
5
da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in
ima v svojem temeljnem aktu določene
dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
Izjava 1: Krovna izjava ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma
ponudnik svoj sedež).
Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.
zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca in
podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti
100%
EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST – OBVEZNI POGOJ
Zap.št.
Pogoj
Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
Obrazec 3.6: Finančni podatki
6
da ima ponudnik povprečne letne prihodke v letih 2012, 2013, 2014 najmanj v višini
35.000,00 EUR
zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika
oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki
oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%
Pogoj mora izpolnjevati:
 samostojni ponudnik 
 v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki 
 podizvajalci, s katerimi ponudnik izkazuje tehnično in kadrovsko sposobnost 
21
TEHNIČNA SPOSOBNOST – OBVEZNI POGOJ
Zap.št.
7
Pogoj
da je ponudnik v obdobju zadnjih treh (3) letih šteto od roka za oddajo
ponudb za predmetno javno naročilo uspešno dobavil kombinirano vozilo
in ga nadgradil za potrebe prevoza oseb na invalidskem vozičku, pri čemer
je pogodbena vrednost znašala vsaj 30.000,00 EUR brez DDV.
Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno že zaključene
dobave po pogodbi. Ponudnik mora z referenco izkazati prodajo vozil
končnemu kupcu (in ne koncesionarju).
Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
Obrazec 3.7: Reference ponudnikov
Obrazec 3.7 mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta.
Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika
oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki
oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%
Dokazilo iz katerega izhaja, da je ponudnik generalni uvoznik ali pooblaščeni
prodajalec blagovne znamke vozila, ki ga ponuja
8
da je ponudnik generalni uvoznik ali pooblaščeni prodajalec
blagovne znamke vozila, ki ga ponuja
Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika
oziroma vodilnega ponudnika in ostalih ponudnikov v ponudbi skupine
ponudnikov ter podizvajalcev, pri čemer morajo ponudnik oziroma vodilni
ponudnik in ostali ponudniki v ponudbi skupine ponudnikov ter podizvajalci skupaj
pogoju zadostiti 100%
22
XVIII.
VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE
Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in
žigosana, kjer je to označeno.
Prosimo vas, da vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčite z zaporednimi
številkami.
Vsi dokumenti, ki tvorijo ponudbeno dokumentacijo (originalni izvod) naj bodo
povezani z vrvico in zapečateni tako, da je onemogočeno odvzemanje oz.
dodajanje.
1.
Obrazec 2.1: Obrazec ponudbe;
Obrazec 2.1 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe
skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.
2.
Akt o skupni izvedbi naročila
V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni
izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila
mora minimalno vsebovati naslednje določbe:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis
pogodbe, 

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili
ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da
z njimi v celoti soglašajo, 

izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne
dokumentacije in 

navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

3.
Obrazec 2.2: Seznam podizvajalcev
V primeru, da bodo v ponudbi sodelovali podizvajalci je potrebno priložiti Obrazec
2.2, ki mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika oziroma vodilnega
ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov.
V primeru, da v ponudbi podizvajalci ne bodo sodelovali, Obrazca 2.2 ni potrebno
priložiti.
4.
Obrazec 2.3: Pooblastila
Kadar ponudbenih dokumentov ne podpisuje zakoniti zastopnik samostojnega
ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih
ponudnikov in/ali podizvajalcev, mora biti predložen Obrazec 2.3, ki morajo biti
izpolnjeni in podpisani s strani zakonitega zastopnika in osebe pooblaščene za
podpis ponudbe samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov
vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev.

V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika
oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov
in/ali podizvajalcev, obrazca/obrazcev 2.3 ni potrebno priložiti!
5.
Obrazec 2.4: Podatki o ponudniku/podizvajalcu
Obrazec 2.4 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe
23
skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov ter vseh
podizvajalcev.
6.
Obrazec 2.5: Menična izjava za resnost ponudbe
Menična izjava in dve (2) bianco menici za resnost ponudbe morajo biti priloženi v višini
1.000,00 EUR, z veljavnostjo 150 dni od roka za prejem ponudb. Menično izjavo in menici
predloži ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik ali drugi
ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Original menične izjave in menici naj bodo sestavni
del originalne ponudbe.
7.
Izjava 1: Krovna izjava
Izjava 1 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine
ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov ter vseh podizvajalcev.
8.
Izjava 2: Izjava ponudnika
Izjava 2 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine
ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.
9.
Izjava 3: Izjava podizvajalca
Izjava 3 mora biti izpolnjen in podpisan s strani vseh podizvajalcev.
10.
Obrazec 2.6: Finančni podatki
Obrazec 2.6 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine
ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.
V primeru, da se ponudnik oziroma skupina ponudnikov pri priznanju ekonomske in finančne
sposobnosti sklicuje na podizvajalca (podizvajalce), mora biti Obrazec 2.6 izpolnjen in podpisan
tudi s strani podizvajalca (podizvajalcev), na katerega (katere) se ponudnik oziroma skupina
ponudnikov sklicuje.
11.
Obrazec 2.7: Reference ponudnikov
Obrazec 2.7 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika oziroma podizvajalca.
12.
Dokazilo iz katerega izhaja, da je ponudnik generalni uvoznik ali pooblaščeni
prodajalec blagovne znamke vozila, ki ga ponuja
13.
Obrazec 2.8: Tehnični podatki o vozilu
Obrazec 2.8 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika oziroma podizvajalca. Ponudnik
mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji za
vozilo, ki ga ponuja. Iz tehnične dokumentacije proizvajalca oziroma iz potrdila o homologaciji mora
biti razvidno, da vozilo, ki ga ponuja v celoti ustreza zahtevam naročnika ter podatki o vozilu, ki jih
je ponudnik navedel na Obrazcu 2.1 in Obrazcu 2.8!
20.
Obrazec 2.9: Pogodba
Obrazec pogodbe mora biti izpolnjen v točkah, ki se nanašajo na ponudnika, in podpisan s strani
ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.
21.
Obrazec 2.10: Garancija za dobro izvedbo
Ponudnik mora predložiti parafirano garancijo za dobro izvedbo.
22.
Obrazec 2.11: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Ponudnik mora predložiti parafirano garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
23.
Druge priloge
Ponudnik lahko predloži dodatne priloge.
24
3
PROJEKTNA NALOGA
25
SPECIFIKACIJA VOZILA:
-
-
Izbrani ponudnik mora vozilo predati na naslovu naročnika
Izbrani ponudnik mora naročniku oz. uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijske roke,
ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozil:
- splošni garancijski rok najmanj 24 mesecev brez omejitve kilometrov,
- garancijski rok najmanj 72 mesecev za protikorozijsko zaščito pločevine;
Izbrani ponudnik mora:
- zagotavljati servisiranje dobavljenih vozil v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v
času garancije in tudi po preteku garancije v radiusu največ 40 km(najmanj 7 let od
preteka splošne garancijske dobe),
- zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli za dobavljena vozila najmanj 7 let
od preteka splošne garancijske dobe
- nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času splošnega
garancijskega roka vsak delavnik od 7:00 do 19:00 ure
- v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če je to
daljše od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo vozilo istega
razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
- zagotoviti zamenjavo vozila za drugo enako vozilo v primeru, da sam ali njegov
pooblaščeni servis ob okvari v splošnem garancijskem roke napake ne zna ali ne
more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo in ga prenesti v
last naročnika.
- Kombinirano vozilo 1+8 sedežev
- Novo vozilo, letnik izdelave 2015
- Tehnično brezhibno in homologirano,
- Opremljeno z obvezno opremo, kar izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila (homologacijo) ob dobavi vozil naročnikom, s prospekti ali na drug
ustrezen način
- Zračna blazina za voznika in sovoznika
- Inteligentni elektronski nadzor pogona
- Sistem za nadziranje hitrosti po klancu
- Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
- Tritočkovne varnostne pasove za vse potnike
- Elektronska blokada zagona motorja
- Rezervno kolo normalnih dimenzij
- Desna drsna vrata z možnostjo odpiranja stekla
- Možnost odstranitve zadnjih dveh klopi
- Električni pomik stekel spredaj
- Tempomat
- Meglenki spredaj
26
- Pomoč pri parkiranju zadaj z zvočnim opozorilom
- Radio AM/FM + ročka za upravljanje na volanu + Usb priključek + naprava za prostoročno
telefoniranje
- Zastekljena dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 180° (pogled nazaj)
- Zastekljen tovorni prostor
- Dodatno temnjena stekla zadaj v 2 in 3 vrsti
- Vrsta goriva: diesel
- Ogrevano steklo na zadnjih vratih
- Brez pregradne stene za tovorni prostor
- Osvetlitvene lučke v tovornem prostoru
- Avtomatska klima (klima spredaj in zadaj)
- Skupna dolžina najmanj 5300 mm do največ 5500 mm
- Elektronski tahograf
- Samodejno prižiganje dnevnih luči
- mehkejše vzmetenje
- ogrevani in električno pomični zunanji ogledali
- skupna dovoljena masa: min 3200 kg
- skupna višina: min 2500 mm,
- moč motorja: do 99 KW
- Motor: do 2000 cm³;
- Najmanj EURO VI, Emisije CO2: do 160 g/km,
- 6 stopenjski ročni menjalnik
- Barva: vse razen črne barve
NADGRADNJA ZA PREVOZ INVALIDNIH OSEB IN OSEB NA INVALIDSKIH VOZIČKIH
Kombinirano vozilo je potrebno nadgraditi za potrebe prevoza oseb na invalidskih vozičkih. Ob
odstranitvi zadnjih dveh klopi mora biti za prevoz invalidov omogočen prevoz najmanj štirih
invalidskih vozičkov. Nameščena mora biti delovna talna podloga debeline 15 mm z dovoljenim
odstopanjem +/-10% s pasovi za pripenjanje potnika na vozičku, pri čemer je zahtevan tri točkovni
pas in alu talnimi pritrdišči za pričvrstitev vozička s pripenjali skladno z evropskimi normami in
veljavno zakonodajo.
Dvižna ploščad mora vsebovati tudi :
27
-
Dvigalo elektro hidravlično, 12 V obratovalna napetost
Standardne velikosti ploščadi, dolžina 1350 mm, širina 820 mm
Nosilnosti 350 kg, lastna teža 135 kg
Pomožno ročno delovanje
Varnostni ročaji, samodejna namestitev
Signalne utripajoče luči
Platforma mrežasta ( opcijsko horizontalno preklopna prost pogled nazaj )
Upravljanje enoročno preko stikal na spiralnem kablu
Montirana pri zadnjih vratih
A. Dobavo in montažo pritrdilnih elementov za 4 invalidske vozičke
4x set pritrdilni elementi z avtomatskim navijanjem
ustrezne pritrdilne letve v podu vozila
B. Homologacija in vpis v homologacijski karton
C. Redni letni servis dvižne ploščadi ( podaljšana garancija + 12 mesecev )
D. Servis 24 h ( tudi na terenu ) v garancijskem roku in oskrba z rezervnimi deli do 7 let
28
SEZNAM STARIH VOZIL
VOZILO
VOLKSVWAGEN TRANSPORTER
REGISTRSKA ŠT.
LETNIK
PREVOŽENI
KILOMETRI
KR Z1 - 853
2005
248.000
29