Tehnično poročilo "Sanacija skalnega podora Lemberg"

GRADING d.o.o.
št.proj.:869
tekstualni del
stran:1
TEHNIČNO POROČILO
T.1
Osnove za projekt sanacije
Projekt obravnava zaščito skalne brežine pod gradom Lemberg v dolžini ca 40m in
zaščito skalne brežine nad in pod cesto proti graščini v dolžini 150m. Obravnavana
lokacija se nahaja v Občini Vojnik na višinski koti 390m (grajsko dvorišče).
Za potrebe izdelave projekta sanacije brežin je bil izveden geodetski posnetek
terena, na osnovi katerega so izrisani prečni profili.
T.2
Opis obravnavanega območja
Grad Lemberg z obzidjem je zgrajen na vrhu ozkega grebena, ki poteka v smeri
vzhod – zahod. Brežina višine 10 do 20m pod južnim delom obzidja na grajskem
dvorišču je skoraj vertikalna. Skalna brežina je delno zaraščena z grmovjem. Pod
vertikalnim skalnim robom je pobočje v naklonu ca 40° vse do vznožja, kjer so
zgrajeni stanovanjski objekti naselja Lemberg. Pobočje je zaraščeno z grmovjem in
drevjem v spodnjem delu, pod skalno steno je bilo pobočje pred časom očiščeno.
Hribinska podlaga peščenjaka je tektonsko pretrta in preperela. V preperelih conah
in razpokah zastaja površinska voda. Zmrzal povzroča razširitev razpok, posledično
je pospešeno preperevanje hribine in s tem nastanek skalnih podorov.
Krušenje hribine z manjšimi skalnimi podori se je aktiviralo že v januarju 2015. Dne
23.2.2015 se je aktiviral skalni podor dimenzij 10x5m. Nad podorom je ca 1,5m širok
previs z razpokanimi skalami. Kamniti bloki, ki so se odlomili in padli na pobočje pod
skalno steno so se ustavili na zaraščeni brežini med drevjem, nekaj skal pa se je
skotalilo do varovalne ograje v vznožju pobočja nad stanovanjskimi objekti.
Varovalno ograjo so skale delno poškodovale.
Do gradu Lemberg je speljana dovozna asfaltna cesta širine ca 2m v dolžini 620m. V
zgornjem delu v dolžini 150m je cesta speljana v mešanem cestnem profilu z vkopno
desno brežino in nasipno brežino levo. Vkopna skalna vertikalna brežina višine do 10
je delno zaraščena z grmovjem in drevjem. Na strmi brežini se zaradi preperevanja
krušijo kosi hribine, ki padajo na cesto, oziroma so ujeti na brežini med vegetacijo.
Odlomljeni kosi hribine na cesti predstavljajo nevarne ovire za uporabnike.
Leva brežina cestnega nasipa je v naklonu 45-55°. Brežina je zaraščena z
grmovjem in drevjem. Strma brežina na več mestih poteka do levega roba vozišča.
Ker ob zunanjem levem robu vozišča ni urejen kontroliran odvod površinske vode, se
le ta razliva po cestišču in ne kontrolirano odteka na nasipno brežino, kar povzroča
erodiranje površinskega pokrova nad hribino. Navedeni ukrepi na vkopni in nasipni
brežini povzročajo nestabilnost pobočja in cestišča.
T.3
Geološko geotehnični pogoji (povzetek geološkega poročila)
Osnovne geološke podatke smo povzeli po tolmaču z Osnovno geološko karto
Slovenije v merilu 1:100000, list 33 67 Celje (Geološki zavod Ljubljana 1977, avtor
karte in tolmača S. Buser).
Kompaktno osnovo na obravnavanem območju gradijo miocenski peščenjaki, ki
mestoma prehajajo v litotamnijske apnence.
Peščenjaki so mestoma slabo vezani, v glavnem so plastoviti, mestoma masivni,
vpad plasti je 50 do 80° proti severu do severovzhodu. Hribinska osnova je precej
Sanacija skalnega podora pod gradom Lemberg
GRADING d.o.o.
št.proj.:869
tekstualni del
stran:2
pretrta. Prelomi potekajo v glavnem v smeri severozahod – jugovzhod, oziroma
vzporedno z glavno dolino.
Poleg tektonske pretrtosti je hribina mestoma precej preperela, kar lahko sega tudi v
globino. Preperino nad osnovo sestavljajo pliokvartarni preperinski sedimenti, od
katerih prevladujejo zameljeni pobočni grušči. Debelina preperine nad kompaktno
osnovo skupaj s humusom narašča po pobočju navzdol. Na vrhu grebena je
debelina preperine le nekaj cm.
T.4
Sanacijski ukrepi
Na osnovi ocene in presoje dejanskega stanja smo predvideli možne načine in
ukrepe sanacije brežin v prvi fazi. K sanaciji I. faze bo potrebno pristopiti čim prej, saj
so z aktiviranjem novih podorov ogroženi stanovanjski objekti v vznožju brežine.
Projektna rešitev sanacije brežin na obravnavanem odseku je sledila naslednjim
pogojem in ciljem:
- Glede na omejenost zemljišča na vrhu brežine, sanacija z ublažitvijo naklona
brežine ni možna.
- Z ustrezno pozidavo podora se del ranjene brežine zaščiti pred porušitvijo
globje v brežino,
- Z ustrezno zaščito se zaščiti brežina še izven območja podora pred krušenjem
preperelega materiala,
- Poškodovane lovilne ograje v vznožju brežine so v fazi saniranja. Steber, ki je
bil poškodovan se zamenja z novim z globjim AB temeljem, stebri bodo med
seboj povezani z jeklenimi profili, izvede se nad višanje obstoječih jeklenih
stebrov s pritrditvijo lesenih brun in pritrditvijo jeklene mreže za manjše kamne
(Poročilo in detajli o zaščiti objektov pod gradom Lemberg g. Tomaža
Klančnika udig.).
- Ukopna brežina nad dovozno cesto do gradu se pred erozijo zaščiti z visečimi
mrežami,
- Levi rob vozišča dovozne ceste se podpre s kamnito zložbo,
- Uredi se kontrolirani odvod površinske vode iz cestišča.
- Predlagam, da se po izvedbi predlaganih ukrepov v I. fazi sanacije predvidi še
II. faza sanacije s postavitev podajno lovilne ograje višine do 5m na pobočju
pod skalno steno, saj že postavljena lovilna ograja ne predstavlja trajne
zaščite pred padajočim kamenjem.
T.4.1 Pogoji izvedbe
Predlagana izvedba sanacije strme brežine zaradi težavnosti del na visoki brežini,
kjer se krušijo večji kamniti bloki in grušč zahteva:
- Varnostne ukrepe od izvajalcev (upoštevanje varstva pri delu) zaradi
nevarnosti pri izvedbenih delih (delo na višini, strmo pobočje, možnost
padanja kamenja). Izvajalec mora biti izkušen in usposobljen. Vsa dela se
bodo izvajala v glavnem iz vrha brežine, s spuščanjem delavcev in materiala.
-
Ureditev konzolnega ali visečega delovnega odra,
-
Upoštevanje zahtev, ki ustrezajo tehničnim specifikacijam glede kvalitete
uporabljenih sistemov zaščite brežine in njihove montaže.
-
Vgrajuje se lahko samo sistem za varovanje brežine z dobavo in vgraditvijo
varovalnega sistema, ki ustreza tehničnim specifikacijam (ETAG in CE).
Sanacija skalnega podora pod gradom Lemberg
GRADING d.o.o.
št.proj.:869
tekstualni del
stran:3
T.4.2 Izvedba sanacijskih ukrepov
Varovalni sistem bo potrebno vgrajevati skladno s projektno dokumentacijo, navodilih
proizvajalca, tehnično specifikacijo in skladno z dejanskimi pogoji za delo.
- Zaščita razčlenjene brežine pod grajskim dvoriščem je predvidena s položitvijo
specialne jeklene mreže, ki bo pritrjena s paličnimi sidri na podlago. Pod
mreže se nasadijo sadike bršljana. Območje podora se zapolni z betonom in
na čelni strani pozida s kamni v betonu.
- Zaščita vkopne skalne brežine nad dovozno cesto se izvede z obteženimi
visečimi mrežami.
- Levi rob ceste se podpre s kamnito – zložbo,
- Uredi se odvod površinskih vod z asfaltnimi muldami in prepusti na brežino.
Pred pričetkom izvedbe polaganja mrež bo potrebno izvesti vsa pripravljalna
dela, ki obsegajo:
- Obveščanje prebivalcev Lemberga, predvsem stanovalcev objektov pod
podorom o nevarnosti padajočega kamenja v času čiščenja brežine,
- Izdelava dostopnih poti do zgornjega roba brežine za transport opreme,
- Postavitev konzolnega ali visečega delovnega odra,
- Postavitev zaščitne ograje pred padajočim kamenjem v območju skalnega
podora pri porušitvi previsa,
- Čiščenje krušljivih območij brežine in zgornjega previsnega roba brežine,
- Zakoličba posega in lokacij vrtin,
- Po izvedenem čiščenju se v okviru projektantskega nadzora izvede pregled
brežine s poudarkom na lokacijah vrtin za sidra, predvsem zaradi polaganja
mrež preko neravnin brežine in spajanja položenih mrež na teh območjih.
Vsa pripravljalna dela izvajalec navede in opiše tehnologijo za posamezna
dela v elaboratu gradnje. Pripravi tudi načrt delovnega odra in varovanje na
brežini pred padajočim kamenjem v času izvedbe sanacije.
T.4.3 Sanacija skalnega podora
Pred pričetkom sanacije podora je potrebna odstranitev skalnega previsa in detajlni
pregled brežine s strani geologa, ki bo potrdil predlog sanacije (pred odstranitvijo
previsa in postavitvijo delovnega odra pregled podora ni možno opraviti).
Območje skalnega podora se zapolni z betonom, čelna stran pa pozida s kamnitimi
bloki v betonu.
V temeljnih tleh se odstranijo labilni kosi skale. Morebitne razpoke se zalijejo s sidrno
ekspanzijsko maso. V dnu podora in zaledni steni se vrtajo odprtine Ø 51mm v
katere se vstavijo trni RA Ø32mm dolžine 2m (1+1) in odprtine zalijejo z sidrno
ekspanzijsko maso. Ob zaledni steni in dnu podora se na armaturne trne pritrdi
armaturna mreža Q524 in vgradi beton C20/25. Na čelni strani podora se vgrajujejo
kamniti bloki (apnenec ali eruptivec) z betonom C20/25.
T.4.4 Elementi zaščite skalne brežine s sistemom sidranih mrež
Sistem za aktivno učvrstitev in proti erozijsko zaščito skalne brežine z globoko
sidrano mrežo visoke natezne trdnosti, preko sidrišč pritrjen na površino, sestavljajo
naslednji elementi:
Sanacija skalnega podora pod gradom Lemberg
GRADING d.o.o.
-
-
št.proj.:869
tekstualni del
stran:4
Žična mreža,
Paneli iz žičnih vrvi velikosti 3mx5m, obodna in diagonalna vrv Ø12mm in
vmesne prepletene vrvi Ø8mm z diagonalo odprtin 25x25cm,
Specialna sidrna plošča za pritrjevanje in napenjanje mreže na površino
brežine,
Vgradijo se palična sidra Ø32mm, natezne trdnosti nad 200 kN ustrezne
dolžine. Sidro sestavlja matica, podložna plošča, spojke, navojne cevi in
vrtalna krona. Sidranje mrež se izvede v rastru, ki je prikazan v detajlu.
Sidranje je potrebno prilagoditi tudi razmeram na brežini. Mreža bo pritrjena
na sidriščih s silo 50 kN na podlago. Sidra se vstavijo v odprtine Ø51mm in
zalijejo s sidrno ekspanzijsko maso.
Sponke (škopci) za spajanje panelov,
Zasaditev sadik bršljana na brežini.
T.4.4.1 Tehnične značilnosti sistema za zaščito skalne brežine
Sistem je primeren za zavarovanje, oziroma pritrditev razčlenjenih pobočij, previsnih
delov in posameznih labilnih blokov. Zaščita se izvaja predvsem na brežinah, kjer
hribina razpada v večje kose – bloke in so ta mesta odloma očitna. Pri tem sistemu
zaščite se napetosti prenašajo preko natezne trdnosti žičnega pletiva in prenosa sil
na točkovna mesta sidranja.
Sistem zaščite sestavljajo žične mreže iz jeklene žice premera 2,7mm in paneli iz
jeklenih pletenic z visoko absorpcijo energije, visoke natezne trdnosti žice
(1770N/mm2).
T.4.4.2 Kvaliteta materiala:
Žično pletivo mora biti testirano na projektirano obremenitev. Potrdila o uspešno
opravljenem preizkusu morajo biti potrjena od ustrezne institucije. Ponudnik mora
priložiti potrdila o ustreznosti sistema.
Izvajalec mora predložiti atestno dokumentacijo s strani proizvajalca za vse bistvene
elemente sistema zaščite iz katerih mora biti razvidno izpolnjevanje zahtev iz
opisanih tehničnih značilnosti sistema. Predložiti je potrebno navodila za sidranje in
montažo sistema, terminski plan ter plan spremljajoče tekoče kontrole kakovosti del.
Kontrolo kvalitete in končno poročilo izdela pooblaščena institucija.
Sistem zaščite mora biti protikorozijsko zaščitena po standardu EN 13411-3 Class B
zn 95A15 (95%cinka in 5%aluminija).
Pritrditvena plošča sider mora imeti protikorozijsko zaščito debeline zaščitne plasti
55µm v skladu s standardom ISO 1461.
Protokol sidranja:
- Za vsako vrtino je potrebno voditi zapisnik o globini in strukturi materiala,
- Voditi je potrebno zapisnik o času vstavljanja sider, zalivanju sider in
porabljeni količini injekcijske mase,
- Potrebno je odvzeti vzorce in testiranje injekcijske mase,
- Naključno izbrana sidra je potrebno kontrolirati na izvlek,
- Kontrolirati je potrebno zahtevano trdnost in protikorozijsko zaščito.
Pred pričetkom polaganja mrež in panelov je potrebno izvesti vsa pripravljalna dela,
ki bodo obsegala izdelavo dostopnih poti za delavce, transport materiala in opreme,
izdelavo konzolnega odra ter čiščenje, oziroma odstranitev labilnih blokov na brežini.
Sanacija skalnega podora pod gradom Lemberg
GRADING d.o.o.
št.proj.:869
tekstualni del
stran:5
Zaradi teže dostopnega terena in dela na višini je potrebno upoštevati, da se bodo
vsa dela izvajala na zelo zahtevnem terenu.
T.4.5 Sanacija skalne brežine nad dovozno cesto
Sistem zaščite skalne brežine nad dovozno cesto do gradu pred padajočimi bloki z
visečo mrežo sestavljajo naslednji elementi:
- Viseča žična mreža,
- Sidra iz rebraste armature RA Ø28mm, dolžine 1m za pritrjevanje mrež na
vrhu brežine v eni vrsti,
- Horizontalne žične vrvi za povezovanje mrež na vrhu, dnu in vertikalne robne
vrvi v mreži ter spojke za povezovanje mrež,
- Betonski obtežilniki mrež.
T.4.5.1 Tehnične značilnosti viseče mreže – sistema za zaščito ceste pred
padajočim kamnitim gruščem in bloki
Zaščita se izvede na brežini nad cesto, kjer hribina razpada v manjše kose – manjše
bloke ter grušč in pada na cestišče. Pri tem sistemu zaščite se mreže v zgornjem
delu brežine sidrajo, prosto visijo ob brežini, v spodnjem d6elu pa obtežijo z
obtežilniki.
Žične mreže natezne trdnosti min. 40kN/m iz jeklene žice premera 2,7mm so
prepletene z žično vrvjo debeline 8 mm.
Mreže bodo v zgornjem delu brežine pritrjene na brežino s sidri v eni vrsti preko
pritrditvenih plošč diamantne oblike. Sidra R28, dolžine 2m bodo vgrajena v rastru
2m. Mreže so ojačane z nosilno horizontalno jekleno vrvjo Ø16mm na vrhu, 12mm
spodaj in vertikalnimi robnimi jeklenimi vrvmi Ø8mm za povezovanje mrež. Mreže se
še dodatno povežejo z objemkami.
T.4.5.2 Kvaliteta materiala:
Žično pletivo mora biti testirano na projektirano obremenitev. Potrdila o uspešno
opravljenem preizkusu morajo biti potrjena od ustrezne institucije. Ponudnik mora
priložiti potrdila o ustreznosti sistema.
Izvajalec mora predložiti atestno dokumentacijo s strani proizvajalca za vse bistvene
elemente sistema zaščite iz katerih mora biti razvidno izpolnjevanje zahtev iz
opisanih tehničnih značilnosti sistema. Predložiti je potrebno navodila za sidranje in
montažo sistema, terminski plan ter plan spremljajoče tekoče kontrole kakovosti del.
kontrolo kvalitete in končno poročilo izdela pooblaščena institucija.
Mreža mora biti protikorozijsko zaščitena po standardu EN 10244-2:2001 Class B zn
95A15 (95%cinka in 5%aluminija).
Pritrditvena plošča sider mora imeti protikorozijsko zaščito debeline zaščitne plasti
55µm v skladu s standardom ISO 1461.
Protokol sidranja:
- Za vsako vrtino je potrebno voditi zapisnik o globini in strukturi materiala,
- Voditi je potrebno zapisnik o času vstavljanja sider, zalivanju sider in
porabljeni količini injekcijske mase,
- Potrebno je odvzeti vzorce in testiranje injekcijske mase,
- Naključno izbrana sidra je potrebno kontrolirati na izvlek,
- Kontrolirati je potrebno zahtevano trdnost in protikorozijsko zaščito
Sanacija skalnega podora pod gradom Lemberg
GRADING d.o.o.
št.proj.:869
stran:6
tekstualni del
Pred pričetkom polaganja mrež je potrebno izvesti vsa pripravljalna dela, ki bodo
obsegala izdelavo dostopnih poti za delavce, transport materiala in opreme, posek
grmovja in drevja, ter čiščenje, oziroma odstranitev labilnih blokov na brežini. Zaradi
izvedbe del na zahtevnem in težko dostopnem terenu, je potrebno transporte
materiala in tehnologijo dela prilagoditi razmeram na terenu.
T.4.6 Kamnita podporna zložba pod dovozno cesto do gradu:
Sanacija usadov pod levim robom vozišča je predvidena z izgradnjo kamnite
podporne zložbe. Kamnito podporno zložbo je potrebno temeljiti v skalno podlago. V
dno se vgradi min 20cm pod betona C20/25. Kamnita zložba se izvaja iz lomljenega
kamna in betona v razmerju 70:30. Krona kamnite zložbe se izvede iz manjših kosov
lomljenega kamna in betona C 20/25 z dodatkom XF4 (odpornost proti zmrzovanju in
taljenju ob prisotnosti soli). Ograja JVO se postavi na kroni kamnite zložbe).
T.5 Ureditev odvoda površinske vode
Za odvod površinske vode se ob desnem in levem robu vozišča izvede asfaltna
mulda z iztokom vode v betonske jaške in odvodom vode preko dveh prepustov na
brežino. Brežina pod prepusti se tlakuje z lomljenim kamnom v betonu na površini
5m2 (razmetani kamni). Neenakomerno vgrajeni kamni zmanjšajo energijo vode in jo
razpršijo na večjo površino.
Za odvod zaledne vode se v kamniti zložbi vgradijo izcednice (barbakane).
T.6 Komunalni vodi:
Po izjavi predstavnice Občine Vojnik na obravnavanem območju ne potekajo
podzemni vodi.
T.7 Kataster:
Predvidena sanacijska dela bodo potekala na parcelah št. 54, 282, 362/3, 255, 258
in 1029 v KO št. 1059 Lemberg.
T.8 Kvaliteta vgrajenih materialov:
Izvajalec mora predložiti dokumentacijo z atesti od proizvajalca sistema zaščite, kjer
bo razvidno izpolnjevanje zahtev tehničnih značilnosti sistema. Predloženo mora biti
tudi potrdilo o opravljenem testiranju žičnega pletiva. Izvajalec mora tudi predložiti
navodila za vgrajevanje sistema zaščite, načrt delovnega odra, načrt varovanja
spodnjih objektov pred padajočim kamenjem pri čiščenju brežine ter pripraviti
terminski plan izvedbe. Pri izvedbi del bo potreben projektantski in geomehanski
nadzor za sprotno usklajevanje s projektno dokumentacijo in dejanskim stanjem na
terenu.
Predlagam, da se po izvedbi predlaganih ukrepov na brežini predvidi še druga faza
sanacije s postavitvijo podajno lovilnih ograj višine do 5m.
Maribor, marec 2015
Sestavila:
Manica Škrabl, ing. grad.
Sanacija skalnega podora pod gradom Lemberg
GRADING d.o.o.
št.proj.:869
tekstualni del
Dovozna cesto do gradu s strmo skalno brežino desno
Sanacija skalnega podora pod gradom Lemberg
stran:7
GRADING d.o.o.
št.proj.:869
tekstualni del
Strma brežina pod gradom
Sanacija skalnega podora pod gradom Lemberg
stran:8