DNEVNI RED 3-5 11 2014_TRAJNOSTNA PROIZVODNJA IN

DELAVNICA
« Trajnostna proizvodnja in potrošnja v kemijskih in procesnih industrijah«
»Kazalniki trajnostnega razvoja in računalniško podprto modeliranje «
3—5. 11. 2014
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15 (dvorana Frana Miklošiča)
PONEDELJEK 3. 11. 2014
8:00 – 8:30
8:30 – 10:00
Registracija in pozdravni govor zasl. prof. dr. Petra Glaviča, Univerza v
Mariboru (dvorana Frana Miklošiča)
Metodologije za energetsko učinkovitost in čistejšo proizvodnjo,
orodja in študije primerov (Energy efficiency and cleaner production
methodologies, tools and case studies)
Dr. Janez Petek, LEA, Spodnje Podravje
10:00 -10:30
10:30 – 12:00
Odmor za kavo
Vrednotenje okoljske trajnosti v praksi – kaj moramo vedeti, ko
beremo poročilo o okoljski oceni? (Environmental Sustainability
Evaluation in practice – What you should know when reading an
evaluation report?)
Prof. dr. Michael Narodoslawsky, Tehnološka univerza v Gradcu, Avstrija
12:00 – 13:00
Odmor za kosilo
13:00 – 14:30
Inovacije za čistejšo proizvodnjo: Ustvarjanje, financiranje in
izvajanje (Cleaner Production Innovations: Generation, Financing and
Implementation)
Prof. dr. Jurgis K. Staniškis, Tehnološka univerza v Kaunasu, Litva
14:30 – 15:00
15:00 – 16:30
Odmor za kavo
Kazalniki in indeksi za merjenje trajnostnega razvoja (Indicators
and Indices for Measuring Sustainable Development)
zasl. prof. dr Peter Glavič, Univerza v Mariboru
16:30 -17:00
Zaključki in diskusija
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost
visokega šolstva.«
TOREK 4. 11. 2014
8:00 – 8:30
Registracija in pozdravni govor prof. dr. Zdravka Kravanje, Univerza v
Mariboru (dvorana Frana Miklošiča)
8:30 – 10:00
Procesna integracija za energetsko učinkovitost: koncepti, orodja
in prihodnje strategije (Process Integration for Energy Efficiency:
Concepts, Tools and Future Strategy)
*9:15 - 9:20 kratek
odmor
Prof. Dr. Jiří Jaromír Klemeš, Panonska Univerza, Veszprém, Madžarska
10:00 -10:30
10:30 – 12:00
*11:15 – 11:20
kratek odmor
Odmor za kavo
Proizvodnja aluminija v Kidričevem – trajnostna in inovativna
(Aluminium production in Kidričevo - sustainable and innovative)
Dr. Marko Homšak, Talum d. d., Kidričevo
12:00 – 13:00
Odmor za kosilo
13:00 – 14:30
Rekonstrukcije procesnih obratov in celotnih območij (‘Total
Sites’) za izboljšanje trajnosti (Reconstruction of process plants and
Total Sites for improved sustainability)
*13:45 – 13:50
kratek odmor
Dr. Lidija Čuček, Univerza v Mariboru
14:30 – 15:00
Odmor za kavo
Načrtovanje pametnih energijskih sistemov z velikim deležem
nestalnih (variabilnih) obnovljivih virov energije z uporabo
modelov EnergyPLAN in H2RES (Planning of Smart Energy Systems
15:00 – 16:30
*15:45-15:50 kratek with high share of intermittent renewables using EnergyPLAN and H2RES
odmor
models)
Dr. Goran Krajačić, Univerza v Zagrebu, Hrvaška
16:30 -17:00
Zaključki in diskusija
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost
visokega šolstva.«
SREDA 5. 11. 2014
8:30 – 9:00
Registracija in pozdravni govor prof. dr. Zdravka Kravanje,
Univerza v Mariboru (dvorana Frana Miklošiča)
9:00 – 10:30
Integracija obnovljivih virov energije (veter, sončna energija,
biomasa) za proizvodnjo goriv in električne energije
(Integrating renewables (Wind, Solar and Biomass) for the
production of Fuels and Power)
*9:45 – 9:50 kratek
odmor
Dr. Mariano Martín, Univerza v Salamanci, Španija
10:30 -11:00
Odmor za kavo
11:00 – 12:30
Integracija obnovljivih virov energije v proizvodne procese in
rekonstrukcije obratov – pristop 'brez odpadkov' izveden v
Skupini Perutnina Ptuj (Integration of renewable energy sources
into production processes and the reconstruction of plants - “zero
waste” approach implemented in PP Group)
*11:45 – 11:50 kratek
odmor
Dr. Bojan Pahor, Perutnina Ptuj d.d.
12:30 – 13:30
Odmor za kosilo
13:30 – 15:00
Ecolabel – trajnostna proizvodnja različnih izdelkov (Ecolabel sustainable production of various products)
*14:15-14:20 kratek
odmor
15:00 -16:00
Dr. Nataša Iršič Bedenik, Paloma tovarna papirja Sladki vrh
Zaključki in diskusija
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost
visokega šolstva.«