prijava - Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI
Preglov trg 9, 1000 Ljubljana
ZDRAVA IN DIETNA PREHRANA
TEČAJ ZA DIETNI KUHAR /-KUHARICA
Pripravljalni tečaj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije dietni kuhar/dietna
kuharica. Z izvedbo pričnemo v januarju 2015. Izobraževanje je namenjeno vodjem
kuhinj, vodjem prehrane, kuharjem in vsem, ki se ukvarjajo s prehrano ali pripravljajo hrano
v bolnišnicah, zdraviliščih, hotelih, šolskih kuhinjah, vrtcih, domovih za starejše občane in
drugih ustanovah. Program tečaja zajema vsebine kataloga strokovnih znanj in spretnosti za
pridobitev NPK dietni kuhar/dietna kuharica.
Izobraževanje poteka osem dni med 9. in 18. uro (dopoldne teoretični del, popoldne
vaje v kuhinji). Predavale bodo priznane strokovnjakinje, ki se poklicno ukvarjajo z
dietno prehrano in strokovni učitelji naše Srednje šole za gostinstvo in turizem.
Udeleženci bodo po končanem izobraževanju prejeli potrdilo o udeležbi.
Vsebine: * splošna načela zdrave prehrane, * tehnologija dela v kuhinji, izbira živil in tehnoloških
postopkov pri pripravi dietne hrane,* osnove sestave prehranskega programa, * izračunavanje
hranilnih, energijskih in ekonomskih vrednosti obrokov, * osnove komuniciranja, * dietna prehrana
onkološkega, ledvičnega, sladkornega bolnika, prebavnega trakta, alergije, preobčutljivost, ledvična
dieta, * PRAKTIČNA PRIPRAVA DIETNIH JEDILNIKOV.
Vsi, ki bodo želeli pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo, se bodo morali
naknadno prijaviti na preverjanje in potrjevanje in predložiti ustrezna
dokazila.
Izpit bodo opravljali pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center, po postopku, ki ga
določa Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in drugih podzakonskih aktih, ki jih
lahko najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.
Nacionalno poklicno kvalifikacijo je možno pridobiti tudi brez predhodno opravljenega
tečaja, če kandidat z dokazili ali na preverjanju pred komisijo dokaže, da ima znanja in
veščine, predpisane s katalogom znanj. Več informacij o tem lahko dobite na šoli.
Kotizacija za tečaj znaša 680,00 evrov z DDV . Zajema vse stroške tečaja ter gradivo.
Kotizacijo nakažite pred začetkom tečaja na račun SŠGT: 01100-6030700814, sklic na št.
1000-40, ki je odprt pri Upravi za javna plačila ali plačate z gotovino prvi dan tečaja.
Prijave: Prijave pošljite do 7. januarja 2015.
Kontaktna oseba je Zofija Barbič, tel. 01/546 61 52 , fax: 01/54-08-589, elektronski naslov:
[email protected]
Veliko uspehov in lepo pozdravljeni.
Marjeta Smole, prof.
ravnateljica
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI
Preglov trg 9, 1000 Ljubljana
PRIJAVNICA
DIETNI KUHAR/-KUHARICA – PRIPRAVLJALNI TEČAJ
Podatki o udeležencu
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Delo, ki ga opravljate:
Ustanova / podjetje:
Vaš naslov:
Pošta:
Telefon:
el. naslov:
Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Podatki o plačniku
Plačnik kotizacije:
Davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost:
da
ne
davčna št.:
Naslov in poštna številka plačnika:
Kontaktna oseba:
tel.:
faks:
Kotizacijo nakažite na račun SŠGT:01100-6030700814 sklic na št. 1000-40, ki je odprt pri Upravi za javna plačila.
Datum:
Žig:
Podpis:
OPOMBA:Izpolnjeno prijavnico vrnite
na naslov: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI
PREGLOV TRG 9, 1000 LJUBLJANA