ponudba - Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Sindikat klinični center, Zaloška 2 1525 Ljubljana
Tel.: 522-53-78, Fax.: 522-25-37
www.počitniš[email protected]
OBJAVLJA:
RAZPIS ZA POLETNO
SEZONO 2015
V ČASU OD 1.7.2015 DO VKLJUČNO Z 31.8.2015, VABI
VSE ZAPOSLENE V UKC IN VSE TISTE, KI ŽELIJO LETOVATI Z
NAMI K PRIJAVI
Od 15.2.2015 - 3.3. 2015
Z razpisom bi vas radi seznanili o možnostih in pogojih uporabe naših počitniških
zmogljivosti v sezoni 2015. Poletna razpisna sezona traja od 1.7. 2015 do 31.8. 2015.
Upamo, da boste v naši ponudbi našli nekaj zase.
Izbirate lahko med naslednjimi letovišči:
Po Sloveniji:
- Dom Rateče-Planica
- APP Kaninska vas
- APP Terme Čatež
- brunarica Terme Čatež
- APP Terme 3000
- APP Terme Olimia
na Hrvaškem:
- Dom Savudrija
- APP Barbariga
- APP Mareda
- APP Zaglav Miholaščica
- APP Bučanje Nerezine
- AC Čikat
KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Vsi zaposleni v UKC, Bolnici Golnik, Psihiatrični kliniki, upokojeni sodelavci in vsi
zunanji prosilci, ki imajo željo letovati z nami.
KDAJ SE PRIJAVIMO?
Rok za prijavo je od 15. februarja do 3. marca 2015.
KJE IN KAKO SE PRIJAVIMO ?
Na letovanje se lahko prijavite z izpolnjenim obrazcem »Prijavnica za letovanje«.
Na prijavnici morajo biti vse rubrike izpolnjene pravilno in čitljivo, v nasprotnem
primeru, jo komisija za počitniško dejavnost zavrne (je neveljavna). Za resničnost
podatkov odgovarja nosilec napotnice.
Izpolnjeno prijavnico posredujete:
 po pošti na naslov: Sindikat Klinični center (Počitniška dejavnost), Zaloška 2,
1525 LJ,
 po fax-u: 01 522 25 37, pripis za Počitniško dejavnost ali
preko email-a: [email protected]
TERMINI LETOVANJ…..
Razpisujejo se termini v vseh počitniških zmogljivostih s katerimi upravlja
sindikat KC.
Termini za poletno sezono so vnaprej določeni. Izmene za letovanje so deset oz.
enajst dnevne.
(1.7. -11.7.; 11.7. – 21.7.; 21.7. - 1.8.; 1.8. – 11.8.; 11.8. – 21.8.; 21.8. – 31.8.2015 )
RAZPISNI POGOJI ZA LETOVANJE:
Prednost pri upoštevanju želenega termina letovanja, imajo »zaposleni« samo do
zaključka razpisa. Pri določanju prednostnega reda prijavljenih, uporabljamo
določila: Pravilnik-a za počitniško dejavnost. Vsi prijavljeni v roku, bodo o odobrenih
/ neodobrenih terminih pisno obveščeni v najkrajšem roku, najkasneje v petnajstih
dneh po zaključku razpisa. Počitniške kapacitete so omejene, in v primeru, da
posameznik dobi negativni odgovor za letovanje, ima možnost potrditve letovanja še
v preostalih prostih terminih oz. kapacitetah. Letovanje se odobri prvemu prosilcu,
ki v prostem terminu oz. prosti kapaciteti potrdi letovanje.
SPLOŠNI POGOJI ZA LETOVANJE:
Prijave:
Po telefonu rezerviran termin, je potrebno pisno potrditi v roku treh delovnih
dni, v nasprotnem se rezervacija stornira. Rezerviran termin za letovanje je potrjen
ob vplačilu zneska akontacije. Izven razpisa in izven sezone, počitniške zmogljivosti
dodeljujemo na podlagi vrstnega reda prispelih prijav. Termine je potrebno
predhodno rezervirati na telefonski številki pisarne za počitniško dejavnost; 01 52253-78. V času šolskih počitnic in času državnih praznikov, veljajo terminske omejitve
(prilagojene šolskemu koledarju).
Prijavljene osebe za letovanje:
V objektu lahko letuje samo toliko oseb, kolikor je v objektu -sobi ležišč.
(razvidno iz cenika).
V primeru, da bivajo v enoti osebe, ki niso navedene na napotnici oz. niso prijavljene
na recepciji, gre za kršitev pogojev letovanja. (Pravilnik za PD 36. člen).
Najemnik je nosilec napotnice. V primeru inšpekcijskega nadzora za osebe v enoti
odgovarja najemnik.
V primeru neresničnih podatkov na prijavnici, si pridržujemo pravico do
spremembe računa.
INFORMACIJE:
Ustne informacije, ki jih dobijo najemniki v pisarni počitniške dejavnosti, ne
obvezujejo bolj kot pisna ponudba. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno
pisna informacija – ponudba.
PLAČILNI POGOJI:
Cene najema so razvidne iz cenika za letovanje. DDV je zajet v ceno. V ceno ni
zajeta turistična taksa, ki jo poravnate ob odhodu na recepciji oziroma upravniku
doma.
Ob prijavi je potrebno (vplačati akontacijo) po znesku predvidenem iz cenika, kar pa
ne velja za osebe prijavljene v razpisnem roku. V tem primeru najemniki počakajo
na odgovor počitniške komisije. Ob ugodni rešitvi se potrdi letovanje z vplačilom
akontacije.
Razliko do polne vrednosti cene letovanja je možno poravnati:
 z gotovino ob takojšnjem plačilu za 10 dnevno letovanje nudimo 2 % popust,
 plačilo preko položnic / za upokojene sodelavce/ in druge zunanje
uporabnike.
 Član sindikata ima možnost poravnati letovanje na več obrokov
 obročno plačilo preko osebnega dohodka, (za zaposlene oz. člane Sindikata
KC)
 zunanji najemniki pa morajo poravnati obveznost do odhoda na letovanje.
Pri opominjanju neporavnanih obveznosti, se najemniku napotnice zaračuna
dodaten strošek 4,18 € ( z DDV-jem) opomin.
PREVZEM DOKUMENTACIJE ZA LETOVANJE:
Napotnico za letovanje in navodila, ki jih morate upoštevati pri uporabi počitniškega
objekta, vam bomo poslali po pošti, sedem dni pred odhodom, kolikor le te ne boste
prevzeli že v pisarni ob poravnavi računa za letovanje.
NAMESTITEV V OBJEKTIH:
Je mogoča le ob predhodni prijavi na recepciji preko izdane napotnice. Ure menjav so
podrobneje navedene v navodilih, ki ste jih prejeti z napotnico oz. dokumentacijo za
letovanje. Ob predaji ključev odgovorni osebi ˙(upravniku doma) ali na recepcijo na
lokaciji. Po oddaji ključa zadrževanje v enoti ni več mogoče.
MENJAVA IZMEN:
Bivanje v počitniških prostorih je omejeno. (v razpisani sezoni 10 oz. 11 dni). V
počitniške kapacitete se ne sme voditi domačih živali. V primeru, da se ne spoštuje
slednjega, ima S KC-a pravico zahtevati povračilo stroškov ustreznega čiščenja
apartmaja vključno z ukrepom kršitve iz objavljenega cenika.(pravilnik PD 30. člen).
Najemnike opozarjamo tudi, da upoštevajo ure menjav, da ne prihaja do slabe volje
in nesporazumov. Tistim, ki prihajajo za nami pustimo urejen in čist apartma.
ODGOVORNOST ZA, OPREMO IN INVENTAR:
Vsak uporabnik je dolžan z opremo in inventarjem upravljati kot dober gospodar.
Poškodovanje, razbitje ali drugo zmanjšanje vrednosti, je uporabnik dolžan
poravnati takoj ob ugotovitvi oz. ob pisni izstavitvi računa, ki ga pripravi za to
odgovorna oseba na podlagi sklepa komisije za počitniško dejavnost in
odškodninske odgovornosti posameznika. Škoda, ki je nastala v objektu iz
malomarnosti, zaradi nepravilnega ravnanja, plača povzročitelj oz. je odgovoren
nosilec napotnice. (Pravilnik PD 32. člen).
Večje okvare v objektu kot so( električna napeljava, vodovod, plin) je najemnik
dolžan zapisati v knjigo vtisov, sporočiti na recepcijo ter v pisarno počitniške
dejavnosti. ( 01 522 53 78 ).
Pred nastanitvijo je vsak uporabnik dolžan primerjati stanje stvari, opreme in
inventarja, ki se nahaja v objektu, ter ugotovitev vpisati v knjigo vtisov oz. takoj
sporočiti v pisarno počitniške dejavnosti odgovorni osebi.
Ob odhodu na letovanje, vsakdo prejme tudi seznam drobnega inventarja. Dolžni ste
ga izpolniti in vrniti v pisarno počitniške dejavnosti v roku 8 dni po letovanju. V
kolikor izpolnjenega seznama ne bomo prejeli, vas bomo bremenili za znesek po
veljavnem ceniku.
Pred odhodom iz objekta je potrebno zapreti plin (v enotah kjer se le ta nahaja),
izklopiti elektriko (varovalko) letnemu času primerno. V zimskem času pustimo
gretje prižgano zaradi zmrzali.( na 15 stopinj).
LAHKO LETOVANJE ODPOVEMO:
Najemnik ima pravico, da letovanje odpove pisno.
 Administrativni strošek odpovedi letovanja
20,86 €,
 Odpoved letovanja od 29 do 22 dni pred odhodom
20 % cene letovanja,
 Odpoved letovanja od 21 do 15 dni pred odhodom
30 % cene letovanja,
 Odpoved letovanja od 14 do 8 dni pred odhodom
50 % cene letovanja,
 Odpoved letovanja od 7 do 0 dni pred odhodom
80 % cene letovanja
Odpoved letovanja je mogoča do zaključka razpisa oz. do izdane napotnice za
letovanje. Kasneje pa le v izjemnih primerih npr.: smrt v družini, višja sila,…na
podlagi uradnih dokazil. Odpoved in prenos napotnice za letovanje se ureja samo v
pisarni počitniške dejavnosti.
Vsaka odpoved mora biti sporočena v pisarno počitniške dejavnosti takoj ob
prekinitvi. V roku štirih (4) dni, pa je potrebna še pisna odpoved, dopolnjena z
uradnimi potrdili. V kolikor ni opravičenega in pisnega dokazila, je nosilec
napotnice dolžan poravnati celotni znesek letovanja.
Administrativni stroški se obračunajo v vsakem primeru ob izdani napotnici ne
glede na vzrok.
Stroški letovanja pod prvo točko se obračunajo v vsakem primeru ob izdani
napotnici, ne glede na vzrok.
Če posameznik zapusti letovanje svojevoljno brez utemeljenega vzroka, do
povračila stroškov ni upravičen.
Odpoved letovanja s strani odgovornega v pisarni Sindikata KC:
Sindikat KC lahko v primeru večje okvare v objektu ali iz razloga, na katerega ne
more vplivati, lahko odpove letovanje najemniku. V tem primeru ponudi drugi
možen termin oz. nadomestno lokacijo letovanja (samo v primeru, da je kakšna enota
ostala nezasedena) in se najemnik s ponudbo strinja oz. se mu povrne celoten
vplačani znesek za letovanje pri Sindikatu KC.
REKLAMACIJA NA NASTANITEV IN USLUGE:
Reklamacije v primeru neustreznih storitev v počitniškem domu, morajo biti
obvezno sporočene upravniku doma. Če reklamacija ni rešena (ob prijavi
odgovornemu v domu), mora najemnik o tem obvestiti pisarno počitniške dejavnosti.
Komisija za počitniško dejavnost bo priznala reklamacijo le, če je bila ta že sporočena
iz kraja letovanja samega, in ki jo ni bilo mogoče rešiti na kraju samem. V
nasprotnem primeru jo počitniška komisija ne bo obravnavala.
Najemnik lahko poda reklamacijo na nastanitev (apartmaji) v pisni obliki
naslovljeno na Komisijo za počitniško dejavnost. Rok za reklamacijo je osem (8) dni
po zaključenem letovanju. Komisija bo v roku trideset (30) dni od prejema vloge.
(Pravilnik PD 38. člen) podala odgovor.
V primeru, da bi bila kakršna koli nepravilnost lahko odpravljena na kraju samem,
vendar najemnik o tem ni obvestil recepcijske službe, upravnika doma ali pisarno
počitniške dejavnosti, se razume, da se je najemnik strinjal s pomanjkljivostmi in s
tem izgubi pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene
storitve najema oz. plačilu nastale škode. V kolikor pomanjkljivost ni zabeležena v
knjigi vtisov, se smatra, da je bila škoda povzročena s strani najemnika.
POVRAČILO STROŠKOV ZA NABAVO ….
V primeru, da vam zmanjka plina…imate možnost, da zamenjate sami ter vam
stroške povrnemo v pisarni Sindikata KC s priloženim originalnim računom.
Račun naj se glasi na: SINDIKAT KC, BOHORIČEVA 28, LJUBLJANA
DAVČNA ŠT: SI 32549199 ( velja za objekte v Sloveniji).
OIB: 02130381377 ( velja za objekte na hrvaškem).
POSEBNE STORITVE ZA DOMOVE
Za zakup počitniškega doma velja pravilo polno za prazno,ki ga najemnik lahko že
vnaprej rezervira.
 dom Planica – 20 oseb
dom Savudrija – 36 oseb
UPORABA PODATKOV
Sindikat Kliničnega centra vse pridobljene podatke o najemnikih varuje v skladu z Zakonom
o varovanju osebnih podatkov. Šteje se, da najemnik z izpolnjeno prijavnico pristaja na
uporabo teh podatkov za potrebe SKC – PD.
Razpisne in splošne pogoje za letovanje preko Sindikata Kliničnega centra je sprejela
Komisija za počitniško dejavnost dne 3.2.2015
In IO S KC z dne 10.2.2015.
Priloge:
 Opis počitniških kapacitet
 Cenik
 Prijavnica
Sindikat KC:
Počitniška dejavnost
Ljubljana: 4. FEBRUAR 2015
NAŠ NASLOV:
SINDIKAT KC
ZALOŠKA 2
1525 LJUBLJANA
Počitniška dejavnost:
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Tel.: (01) 522-53-78, Fax.: (01) 522-25-37
Email: [email protected]