Prenos - Osnovna šola Škofljica

Osnovna šola Škofljica
PREDSTAVITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2015/16
OŠ ŠKOFLJICA – RAZREDNA STOPNJA
Izvajalec
Interesna dejavnost
Razred
Čas izvajanja
(dan in ura)
Irena Balažic
plesni krožek
3. in 4.
sreda,
razred
13.15-14.15
Plesni krožek je namenjen učencem in učenkam, ki so željni gibanja in plesnega
ustvarjanja, sprostitve ob dobri glasbi ter učenja novih plesnih gibov. Tudi to leto
bomo spoznavali skupinske plese (show, muzikal, navijaški, ustvarjalni gib). Učenje
plesnih koreografij in priprave na različne nastope bo zagotovo zabavno, zato se
nam pridruži.
Mojca Ahčin
delavnice ustvarjalnega
4. in 5.
sreda,
Andreja Didovič
mišljenja
razred
13.00-13.45
Delavnice ustvarjalnega mišljenja so namenjene razvijanju logičnega mišljenja in
sklepanja, krepitvi umskih sposobnosti, urjenju spomina, razvijanju ustvarjalnosti in
domišljije, razvijanju digitalne pismenosti (iskanje po spletu, reševanje miselnih iger,
reševanje problemov). Učenec pridobiva na sposobnostih, kot so izražanje svojega
mnenja, zaupanje vase in v lastne ideje, saj je pri ustvarjalnem mišljenju vse
dovoljeno, vsi odgovori so pravilni. Vse to bo lahko s svojimi sposobnostmi,
znanjem in ustvarjalnostjo še dodatno podkrepil z obiskom na raznih prireditvah in
dogodkih, ki bodo organizirane v okviru interesne dejavnosti.
Regina Bokan
vrtnarjenje
1. razred
v času PB
Vrt je življenjski prostor, ki predstavlja učilnico v naravi in omogoča izkustveno
učenje. Vrtnarjenje omogoča spoznavanje ekološke naravnanosti, socialnih veščin
ter sobivanja z naravo.
Regina Bokan
tutorstvo - razredna
od 1. do 5. po dogovoru
stopnja
razreda
Učenci se učijo in nudijo pomoč na področju učenja, igre, kreativnosti in socialnih
stikov.
Jerica Brložnik
zabavna matematika
4. in 5.
četrtek,
razred
12.45-13.30
Pri zabavni matematiki bomo razvijali logično mišljenje, poglabljali matematično
znanje in razvijali ustvarjalno mišljenje. Reševali in sestavljali bomo naloge zabavne
matematike, logike, miselne igre, uganke, vaje orientacije – s pomočjo papirja ali
računalnika.
Nataša Cingerle
Odbojka
od 3. do 5. torek,
razreda
13.00-13.45
Odbojka je namenjena učenkam, ki si želijo spoznati zanimiv ekipni šport z žogo.
Zanimiva je, ker nasprotni ekipi loči mreža in ni fizičnega kontakta med igralci kot
Šolsko leto 2015/16
1
Osnovna šola Škofljica
pri drugih ekipnih športih. Seznanili se bomo z mini, malo in sedečo odbojko.
Razvijali bomo motorične spretnosti in ekipni duh.
Metka Cotič
Krožek izdelave papirnatih
lutk
Draga Košak
filmski abonma
Ksenija Jemenšek
angleški dramski krožek
Lili Ana Jaklič
likovni krožek
Mojca Strgar
nemški krožek
Draga Košak
Pilova Vesela šola
od 3. do 5.
razreda
v času PB
od 1. do 5. druga sobota v
razreda
mesecu
Filmski abonma je namenjen vsem, ki si želijo risane filme ogledati na velikem
platnu. V otroškem abonmaju, ki bo potekal v spremstvu učiteljev, si bomo ogledali
7 pretežno risanih filmov, v pop abonmaju pa bodo učenci v dvorani samostojno, na
šoli jih lahko uredimo prijave.
od 4. do 6.
razreda
četrtek,
7.30-8.15
od 2. do 5. po dogovoru
razreda
Likovni krožek je namenjen predvsem učencem, ki se želijo seznaniti z novimi
likovnimi tehnikami in materiali, ki jih pri pouku redkeje srečujejo. Sodelovali bodo
na likovnih natečajih, razstavah in tekmovanjih, pomagali pri izvedbi likovnih
delavnic in projektih, skrbeli za estetsko ureditev šole in njene okolice.
od 1. do 3.
razreda
Na sproščen in zabaven način bomo spoznali nemški jezik.
petek,
13.00-13.45
od 4. do 6. sreda,
razreda
13.00-13.45
Vesela šola želi mlade spodbuditi k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja,
veščin in spretnosti - zato se je v Veseli šoli učiti in motiti zabavno, saj ponuja
znanje na zanimiv, zabaven in hudomušen način. Ponuja predvsem tiste uporabne
teme, o katerih učenci od 4. do 6. razreda OŠ, ki jim je namenjena, v šoli izvedo
manj. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa,
obeleževanje posebnih dogodkov ali preprosto dopolnjevanje znanja s področij težje
razumljivih tem. V temah je poudarjen izobraževalni moment, dragocena pa je
povezljivost vsake tematike z različnimi šolskimi področji. Vesela šola zaokrožuje
tematske niti z zaključnim tekmovanjem, ki se bo odvijalo spomladi 2015.
Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko ter državno tekmovanje.
Priporočljivo je, da udeleženci Vesele šole naročijo revijo Pil, v katerem je vsak
mesec objavljeno gradivo za pripravo na tekmovanje.
Draga Košak
računalništvo
od 3. do 5. ponedeljek,
(delni prispevek staršev)
razreda
15.00-16.30
Udeleženci so po predznanju razdeljeni v skupine. Učenci osvojijo osnove
urejevalnika besedila v program Word – priprava in urejanje besedila, oblikovanje
preglednic, oblikovanje slike in fotografije … Naučijo se uporabljati splet, iskati
Šolsko leto 2015/16
2
Osnovna šola Škofljica
podatke in jih uporabiti v novo ustvarjenih dokumentih. V programu Power Point se
naučijo izdelati predstavitev in jo predstaviti na interaktivni tabli. Dejavnost je delno
plačljiva.
Karmen Mihelič
glasbene urice
2. in 3.
četrtek,
Čampa
razred
7.30-8.15
Temeljni cilj glasbenih uric je seznanjati otroke z lepoto slovenske ljudske in umetne
zborovske pesmi ter pesmi drugih narodov in obenem razvijati glasovne in
muzikalne sposobnosti. Z učenci sodelujemo na šolskih prireditvah in v širšem
slovenskem prostoru, poglabljamo zavest o kulturni dediščini, razvijamo in
kultiviramo pevski glas ter vsestransko razvijamo osebnost.
Karmen Mihelič
Čampa
gledališki krožek
Mateja Pečar
mini košarka - fantje
Sašo Pirnat
šah
Helena Tomšič
otroški pevski zbor
od 3. do 5.
razreda
torek,
13.00-13.45
od 4. do 5. torek,
razreda
13.00-13.45
Mateja Pečar
mala košarka - dekleta
od 4. do 5. četrtek,
razreda
13.00-13.45
Fantje in dekleta bodo skozi najrazličnejše vaje, igrice, štafete ter seveda pravo
košarkarsko igro na sproščen in zabaven način spoznali osnove športa z imenom
košarka. Da bo vadba še bolj zanimiva, bomo organizirali tudi prijateljske tekme,
turnirje in medšolska tekmovanja, kjer bodo lahko učenci in učenke pridobljeno
znanje tudi prikazali.
od 2. do 5. torek,
razreda
13.00-13.45
Šah spodbuja intelektualni razvoj, zlasti vpliva na razvijanje logičnega mišljenja in
na pridobivanje miselnih navad in veščin. Razvija vse sestavine ustvarjalnega
mišljenja, vzgaja in oblikuje značaj. Šahovska partija ni samo spopad dveh umov,
ampak tudi primerjanje ali spopad dveh volj in značajev. Je enako primeren in
koristen za dekleta in fante, za nadarjene in manj nadarjene. Izkušnje nas učijo, da
je v osnovni šoli logično mišljenje primerneje trenirati s pomočjo šahovskega
igranja, saj je znano, da se človek v procesu igre uči mnogo bolj motivirano in
učinkovito, kot na ostale načine.
Metka Pukšič Mavsar folklora
od 1. do 5. torek,
razreda
13.00-13.45
Folkoro obiskujejo učenci, ki želijo spoznati slovensko kulturno dediščino – ljudske
plese, ljudske pesmi, otroške igre in ljudske običaje. Folklora je interesna dejavnost,
pri kateri učenci lahko v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in
ustvarjalnostjo kot posamezniki in kot del skupine.
4. in 5.
ponedeljek,
razred
12.50-13.35
Pevski zbor je namenjen učencem četrtega in petega razreda. Pri pevskih urah se
bodo učenci seznanili s slovensko ljudsko in umetno zborovsko pesmijo ter s
pesmimi drugih narodov, gojili veselje do petja, razvijali svoje glasovne sposobnosti.
Šolsko leto 2015/16
3
Osnovna šola Škofljica
Z učenci bomo sodelovali na prireditvah v okviru šole in izven nje.
Branka Lončarič
delavnice socialnega
4. in 5.
po dogovoru
učenja
razred
Učenci bodo krepili samopodobo, urili socialne in razvijali komunikacijske spretnosti
(interakcijske igre, igre vlog, priprava plakatov, socialne igre, govorni nastopi, ...),
kar jim bo v pomoč pri reševanju težav, pri spopadanju s stresom, pri
vzpostavljanju odnosov z vrstniki in odraslimi.
Barbara Obolnar
pravljična prebujevalnica
1. in 2.
sreda,
razred
7.15-8.00
Enkrat tedensko bo knjižnica v jutranjem času rezervirana za učence prvih in drugih
razredov. Skupaj bomo prebirali pravljice in zgodbice, se o njih pogovarjali in kdaj
tudi poustvarjali na izbrano tematiko. Glavni namen dejavnosti je učencem približati
branje in kvalitetno čtivo, pa tudi knjižnico kot prostor prijetnega druženja in
umirjenega preživljanja prostega časa.
Barbara Obolnar
naša mala knjižnica
4. in 5.
ponedeljek,
razred
14.00-14.45
Projekta Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja in dvigovanju bralne
pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Spoznavali bomo izbrane knjige
priljubljenih slovenskih in svetovnih avtorjev. Vsak učenec prejme Ustvarjalnik,
zabavni delovni zvezek, ki služi kot pomoč pri pogovoru o prebranem ter je
namenjen tudi poustvarjanju po branju. Na naših srečanjih bomo reševali tudi
posebno literarno detektivsko nalogo, prejemali pisma presenečenj, pošiljali
razglednice, sodelovali na različnih natečajih in še in še.
Barbara Obolnar
Znam prisluhniti svojemu
3. in 4.
četrtek,
srčku?
razred
13.00-13.45
Ste že kdaj pomislili, kako pusto bi bilo naše doživljanje sveta, če ne bi bilo
obarvano s tisočerimi odtenki čustev, če ne bi čutili veselja, ko srečamo prijatelja,
žalosti, ko se sporečemo s sošolcem, ljubezni, ko nas objame mama? Krožek je
namenjen učencem 3. in 4. razreda. Na srečanjih, ki bodo potekala enkrat
tedensko, bomo spoznavali posamezna čustva in preko različnih aktivnosti
(pogovora, zgodb, likovnega izražanja, poslušanja glasbe …) spoznavali osnove
čustvene
inteligentnosti. Skušali bomo prepoznavati in poimenovati čustva,
razmišljati o sebi in drugih (osnove empatije), se dotakniti obvladovanja negativnih
čustev ...
OŠ ŠKOFLJICA – PREDMETNA STOPNJA
Izvajalec
Čas izvajanja
(dan in ura)
Marjan Bakan
košarka
od 6. do 9. torek,
razreda
13.00-13.45
Košarka je skupinski šport, pri katerem otroci izboljšajo koordinacijo, povečajo
vzdržljivost, razvijajo koncentracijo in samodisciplino.
Šolsko leto 2015/16
Interesna dejavnost
Razred
4
Osnovna šola Škofljica
Špela Bešter
gledališko-recitacijski krožek
od 6. do 9. po dogovoru
razreda
Z učenci se bomo pripravljali na posamezne nastope z uprizoritvijo določenih kratkih
odlomkov. Prav tako bomo za različne šolske in občinske prireditve izbrali, vadili in
izvedli pesmi slovenskih ustvarjalcev.
Katarina Hafner
prostovoljstvo
od 7. do 9. Ponedeljek,
Blatnik
razreda
13.00-13.45
Posameznik, ki se ukvarja s prostovoljskim delom, razvija občutek za solidarnost,
odgovornost in strpnost ter krepi svojo samopodobo. Z delom pridobiva nova
znanja, spretnosti, veščine in koristne življenjske izkušnje.
Lucija Rupret
likovni krožek
od 6. do 9. po dogovoru
razreda
Likovni krožek je namenjen učencem, ki ste v svojem prostem času z užitkom
likovno aktivni. Ponuja možnost izražanja v tehnikah, ki jih pri pouku redkeje
srečujete.
Lucija Erčulj
filmski abonma
Tanja Gabrijel
odbojka
Tanja Gabrijel
namizni tenis
Polonca Gradišar
tutorstvo
od 6. do 9. druga sobota v
razreda
mesecu
Filmski abonma je namenjen vsem, ki si želijo risane filme ogledati na velikem
platnu. V otroškem abonmaju, ki bo potekal v spremstvu učiteljev, si bomo ogledali
7 pretežno risanih filmov, v pop abonmaju pa bodo učenci v dvorani samostojno, na
šoli jih lahko uredimo prijave.
od 6. do 9. ponedeljek,
razreda
13.00-13.45
V okviru krožka bomo izpopolnjevali tehniko, igro in se pripravljali na tekmovanje.
od 6. do 9.
razreda
petek,
13.00-14.30
od 6. do 9. petek,
razreda
11.55-12.40
Tutorstvo je oblika druženja in nesebične učne pomoči starejših učencev mlajšim ali
vrstnikom. Učenci/učenke pri izvajanju tutorstva:
- razvijajo zaupanje v lastne sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do
dela in izobraževanja;
- oblikujejo kulturo govora in medsebojno spoštovanje;
- v prijetnem in prjateljskem vzdušju pridobivajo nova znanja;
- razvijajo vrednote in imajo preventivno vlogo pri preprečevanju nasilja na
šoli;
- nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje in znanje drugih
učencev.
Lili Ana Jaklič
fotografski krožek
od 6. do 9. Po dogovoru
Šolsko leto 2015/16
5
Osnovna šola Škofljica
razreda
Fotografski krožek je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z osnovami
fotografiranja in se naučiti uporabljati fotoapara. Spoznali bodo različne tehnike
fotografiranja, fotografirali šolske prireditve, razne delavnice, imeli vaje v
računalniški učilnici, na terenu, prirejali samostojne fotografske razstave ter
sodelovali na natečajih in tekmovanjih.
Polonca Košir
dramski abonma
od 7. do 9. po dogovoru
razreda
Dejavnost je namenjena učencem, ki jih zanima gledališki oder. Obiskali bomo
različna gledališča in si ogledali (predvidoma) tri predstave (v popoldanskem oz.
večernem času). V šoli se bomo o igri predvsem pogovarjali (izmenjali mnenja,
občutke …).
Mateja Novak
mladinski pevski zbor
Metka Pukšič Mavsar
folklora
Mateja Pečar
Košarka - dekleta
Igor Repše
badminton
Igor Repše
hokej v dvorani
od 6. do 9. po urniku
razreda
13.00-13.45
Izvajanje različnega pevskega programa, sodelovanje na prireditvah v okviru šole in
izven nje, organizacija glasbenega tabora v obliki intenzivnih pevskih vaj.
od 6. do 9. torek,
razreda
13.00-13.45
Folkoro obiskujejo učenci, ki želijo spoznati slovensko kulturno dediščino – ljudske
plese, ljudske pesmi, otroške igre in ljudske običaje. Folklora je interesna dejavnost,
pri kateri učenci lahko v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in
ustvarjalnostjo kot posamezniki in kot del skupine.
od 6. do 9. četrtek,
razreda
13.45-14.30
Dekleta bodo utrjevala košarkarsko igro na sproščen in zabaven način ter se obenem
pripravljala na tekmovanja.
od 6. do 9. sreda,
razreda
13.00-13.45
Badminton je zadnje čase zelo popularna igra, ki jo lahko igrate tako znotraj kot
zunaj. Badminton omogoča pri posamezniku razvoj hitrosti, eksplozivnosti, gibljivosti
in koordinacije. Učenci se pri interesni dejavnosti spoznajo s pravili igre, z različnimi
udarci pri igri (npr. servis, napadalni udarec …), igra enojk in igri dvojic. Učenci
lahko sodelujejo na šolskih in med šolskih tekmovanjih vse do državnega nivoja.
od 6. do 9. ponedeljek,
razreda
13.00-13.45
Hokej v dvorani je razgibana igra, ki ima s hokejem skupno le nekaj stvari.
Podobnost z navadnim hokejem je v palici in golu, vse ostalo je prirejeno šolski
populaciji, velik poudarek pa je seveda na varnosti. Učenci se pri interesni dejavnosti
spoznajo s pravili igre, pridobijo tehnično in taktično znanje za učinkovito igro.
Učenci lahko sodelujejo na šolskih in med šolskih tekmovanjih vse do državnega
nivoja.
Šolsko leto 2015/16
6
Osnovna šola Škofljica
Dragica Rigler
prva pomoč
8. in 9.
petek,
razred
13.00-13.45
Učenci spoznajo osnove prve pomoči, položaje poškodovancev in nenadno zbolelih,
oživljanje, prvo pomoč pri krvavitvah, oskrbo ran, prvo pomoč pri zlomih, opeklinah
in omrzlinah.
Andrej Mohorič
urejanje šolskega skalnjaka
Metka U. Cotič
socialne igre
Nataša Šavrič
krožek robotike - FLL
od 6. do 9. Četrtek/petek,
razreda
13.15-14.00
Sproščujoča dejavnost je namenjena spoznavanju osnovnih veščin sajenja rastlin,
urejanju skalnjaka in razvijanju čuta za urejanje zelenih bivalnih površin.
od 5. do 9.
razreda
po dogovoru
od 6. do 9. sreda,
razreda
13.00-13.45
Učenci bodo s pomočjo atraktivne robotike na učinkovit in zabaven način spoznali
tehniko, naravoslovje in znanost ter skozi igro in druženje razvijali logični in tehnični
način razmišljanja. Pri tem je poseben poudarek dan spodbujanju ustvarjalnosti,
inovativnosti in sodelovanja, kar so pogoji za družbeni napredek na vseh nivojih.
Krožek poteka v okviru projekta FIRST® LEGO® League (FLL), kar pomeni, da se
ves čas ukvarjajo tudi s klasičnimi Lego kockami.
Špela Zorko
novinarski krožek in šolski
od 6. do 9. torek,
radio
razreda
13.00-13.45
Učenci bodo spoznali osnovne novinarske vrste (novica, reportaža, intervju …).
Srečali se bodo z novinarko. In seveda, kar je najpomembneje, tudi sami pisali
prispevke za šolski časopis in spletno stran šole. V računalniški učilnici bodo pisali o
šolskih tekmovanjih, prireditvah, interesnih dejavnostih, dnevih dejavnostih …
Vabljeni vsi, ki vas zanima delo novinarja in ki radi pišete o aktualnih dogodkih. Prav
tako pa bomo poskusili tudi nadaljevati z oddajami šolskega radia.
Šolsko leto 2015/16
7
Osnovna šola Škofljica
PONUDBE ZUNANJIH IZVAJALCEV DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2015/16
Obveščamo vas, da so za izvajanje teh dejavnosti odgovorni izvajalci dejavnosti, s
katerimi se kot zavod dogovorimo za izpolnjevanje določenih pogojev.
BREZPLAČNA DEJAVNOST
Izvajalec
Dejavnost
Rokometni klub Krim
rokomet za dekleta
Razred
Čas izvajanja
(dan in ura)
Rokometni klub
mini rokomet – fantje in od 3. do 6.
TOR, 15.00-16.00
Škofljica
dekleta
razreda
ČET, 15.00-16.00
Rokomet je šport, ki ima v naših krajih dolgo tradicijo in navdušuje vedno več
mladih, ki se želijo osnov tega športa. Prav zato bomo nadaljevali z interesno
dejavnostjo, kjer se bodo učenci naučili osnovne tehnike, izpopolnjevali igro in se
pripravljali za tekmovanja. Letošnja posebnost je ta, da v svoje vrste vabimo
tudi dekleta, saj je rokomet primeren tudi zanje.
od 2. do 5.
TOR, 15.00-16.00
razreda
ZAKAJ ROKOMET? Ker je to kolektivna športna panoga, kjer se bodo dekleta poleg
zabavnih elementarnih iger lahko naučila osnovnih tehnik rokometne igre, pravil
igranja mini rokometa ter se spoznala tudi z nekaterimi ostalimi športi. Hkrati bodo
navezovala nova prijateljstva, se družila z vrstnicami iz nekaterih drugih osnovnih
šol, na katerih klub že dolga leta organizira tovrstno vadbo. Večkrat letno
organiziramo turnirje in festivale mini rokometa, na katerih bomo pokazali, česa
smo se naučili na naši vadbi. Dekleta se seznanjajo tudi z zdravo mero
tekmovalnosti, ki je v življenju še kako dobrodošla.
Košarkarski klub
igriva košarka za fante
od 1. do 3.
po dogovoru
Grosuplje
in dekleta
razreda
Fantje in dekleta bodo skozi najrazličnejše vaje, igrice, štafete ter seveda pravo
košarkarsko igro na sproščen in zabaven način spoznali osnove športa z imenom
košarka. Da bo vadba še bolj zanimiva, bomo organizirali tudi prijateljske tekme.
Nogometni klub
nogomet
od 1. do 3.
TOR, 15.00-16.00
Brinje
razreda
ČET, 15.00-16.00
Šport in gibanje sta pomembna dejavniki celostnega razvoja otroka. Krožek je
namenjen vsem, ki bi radi spoznali nogometno igro. Osnovni cilj dejavnosti je preko
nogometa zagotoviti razvoj motoričnih sposobnosti učencev in učenk. Tako bodo
udeleženci krožka seznanjeni z osnovnimi pravili in elementi nogometne igre.
ŠC Royal
od 1. do 3.
PON, 15.15-16.00
razreda
PET, 15.15-16.00
ŠTD CLUB ROYAL vabi učence in učenke v brezplačno šolo tenisa v šolski
telovadnici. Pričetek šole tenisa bo v oktobru 2015 in zaključek v aprilu 2016. Po
zaključku teniške šole v osnovni šoli vas vabimo v nadaljevalne tečaje v mesecu
maju 2016 na zunanje teniško igrišče v ROYAL CLUB. Cilj šole tenisa je naučiti se
Šolsko leto 2015/16
tenis
8
Osnovna šola Škofljica
vseh teniških udarcev in gibanj, spoznati teniško igro in pravila tenisa, razviti
sposobnosti, pomembne pri športu in tenisu, razviti delovne navade in krepiti
občutek za pripadnost skupini ter se naučiti športnega načina življenja.
PLAČLJIVE DEJAVNOSTI
Izvajalec
Dejavnost
Razred
Čas izvajanja
(dan in ura)
ČET, 15.00-16.00
Klub za ritmično
ritmična gimnastika
od 1. do 3.
gimnastiko TiM
razreda
Ritmična gimnastika je čudovita vadba za deklice, ki spodbuja razvoj osnovnih
gibalnih sposobnosti. Preko igre se bodo deklice učile pravilne drže, lepe hoje,
razvijale gibljivost in urile spretnost z ritmičnimi pripomočki kolebnica, obroč, žoga,
kiji, trak. Spoznavale in osvajale bodo raznolike ritmičarske, plesne in baletne
elemente, ki vam jih bodo ob priložnosti z nastopom tudi pokazale. Idejni vodja in
zastopnik KRG TiM je svetovni gimnastični as Mitja Petkovšek. Vadbo bo
vodila trenerka Mojca Rode, najuspešnejša slovenska ritmičarka, ki je že več let
vpeta v strokovno vodenje in razvoj ritmične gimnastike pod okriljem Gimnastične
zveze Slovenije. Pomočnica pri vadbi bo Anja Nikolič. Dejavnost je plačljiva.
Marjanca Firbas
ritmična gimnastika z
od 1. do 5.
SRE, 15.00-16.00
Nifosi
italijanščino
razreda
PET, 15.00-16.00
Učenke bodo spoznavale ritmično gimnastiko in hkrati osnove italijanščine preko
igre in gibanja. Pri vajah bodo uporabljale žogo, kolebnico in trak. Z igro in na
zabaven način bodo pridobile osnove motorike, obvladale osnove ritmične
gimnastike in hkrati usvojile štetje, barve in druge izraze za gibanje v italijanščini.
Dejavnost je plačljiva.
Shotokan karate klub karate
od 1. do 9.
PON: 15.00-16.00
Škofljica
razreda
SRE: 15.00-16.00
Karate ni le borilna veščina, je tudi način življenja, ki razvija skromnost, spoštovanje
do sočloveka ter nenazadnje spoštovanje do nasprotnika. V Shotokan karate klubu
Škofljica se trudimo, da poleg učenja karate tehnik in samoobrambe vzgajamo naše
vadeče in jih usmerjamo na pravo pot, tako da se s pomočjo športa lažje izognejo
različnim pastem ulice. Vadba karateja pomaga pri sproščanju od vsakodnevnega
stresa, pri vzpostavitvi zdravega načina življenja ter premagovanju strahu pred
nastopi. Klub se udeležuje tudi tekmovanj, na katerih smo zelo uspešni. Dejavnost
je plačljiva.
ŠD Bober
od 1. do 9.
PON: 15.00-16.00
razreda
SRE: 15.00-16.00
Omogočite svojim otrokom spopad s stresnimi situacijami življenja z obvladanjem
veščine Ju-jitsu. Program je prirejen starosti otrok in dokazano pozitivno vpliva na
razvoj, tako fizični kot psihični in posledično izboljša tudi učni uspeh. Dejavnost je
plačljiva.
Šolsko leto 2015/16
borilne veščine
9
Osnovna šola Škofljica
TAE-KWON-DO KLUB TAE-KWON-DO borilna
od 1. do 5.
SRE: 15.00-15.45
KANG
veščina
razreda
PET: 15.00-15.45
Taekwondo je olimpijska borilna veščina, ki je lahko tekmovalnega ali rekreativnega
značaja. V Sloveniji se lahko tekmuje v Kicku-brcanju v elektronsko vrečo, v borbah
z nasprotnikom in v tehniki-poomsae, to je prikaz različnih tehnik z namišljenim
nasprotnikom. Pri vadbi Taekwondoja se bodo otroci sprostili, porabili odvečno
energijo v telovadnici, se skozi igro naučili osnovne motorike in počasi spoznavali
taekwondo. Z rednimi treningi bodo izboljšali telesno pripravljenost, gibljivost in
dobro počutje. Treningi taekwondoja jim bodo tudi v vsakdanjem življenju pomagali
krepiti vztrajnost, disciplino, samozavest in pripomogli tudi k boljšim rezultatom v
šoli.
VEDO
angleški tečaj
Plesna šola Prostyle
plesni tečaj
Nataša Beltran s.p
Jazz Balet
od 1. do 5.
razreda
SRE: 12.45-13.30
PET: 12.30-13.15
PET: 15.05-15.50
Začetni tečaji tujih jezikov so namenjeni najmlajšim VEDOželjnežem v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju. Razvijali bomo komunikacijske spretnosti, širili
besedišče (pozdravljanje, predstavljanje, barve, števila, živali, deli telesa, hrana,
igrače …), se učili preko različnih senzornih kanalov in razvijali ustvarjalno mišljenje.
Učenje bo potekalo predvsem preko družabnih in gibalnih iger, glasbe, plesa, zgodb
– dejavnosti, ki za otroka v tem obdobju predstavljajo najbolj naraven način učenja.
Dejavnost je plačljiva.
od 1. do 5.
ponedeljek,
razreda
15.00-16.00
Otroci se v času plesnih vaj naučijo pravilnega ogrevanja in se začnejo zavedati in
razvijati svoje motorične sposobnosti. Začne se gibalni razvoj otroka, ki se izvaja
pod vodstvom plesnega pedagoga in se izraža preko plesnih koreografij. Otroci
preko naučenih plesnih korakov in preko lastne improvizacije spoznavajo plesno
gibanje. Plesni pedagog preko plesa, iger in improvizacije pripravi otroka na delo v
skupini: ga spozna z glasbo, ritmom, tempom; mu pomaga pri odkrivanju prostora
okoli sebe; spoznavajo vse zvrsti plesa: HIP-HOP, JAZZ, PLESI V PARKU, FOLKLORA,
… Ples je dober uvod v vse ostale športe, saj predstavlja celotno telesno in duhovno
razgibanje. Dejavnost je plačljiva.
od 6. do 9.
petek,
razreda
13.30-15.00
Višja stopnja osnovnošolcev in osnovnošolk se bo naučila osnov plesne zvrsti jazzbaleta, ki vsebuje osnove baletne tehnike in se večinoma izvaja, kot ples v skupini.
Poleg jazz-balet se bodo naučili tudi osnovne nekaterih latinsko ameriških plesov
(Salsa, Samba, Bachata …) ter drugih plesnih zvrsti, ki se prepletajo v Show danceu. Poudarek plesnega izobraževanja je na razvoju motoričnih sposobnosti telesa, kot
je ravnotežje, orientacija telesa v prostoru, gibčnost in moč. S postopnim
pedagoškim pristopom se učenci in učenke učijo profesionalnega plesnega
ogrevanja in različnih plesnih koreografij, razvijajo lasten plesni izraz, ustvarjalnost
in vztrajnost. Izobraževalni program vsebuje učenje baletne tehnike, različnih
plesnih skokov in piruet. Dvakrat letno bomo organizirali tudi nastop za starše, kjer
Šolsko leto 2015/16
10
Osnovna šola Škofljica
vam bomo predstavili, kar smo se naučili. Cena osmih plesnih vaj oz. enega
plesnega tečaja je 65 € za obdobje 2 mesecev. Tečaj se bo izvajal 1x tedensko po 2
šolski uri. V enem šolskem letu bodo izvedeni štirje plesni tečaji.
Nataša Beltran
plesne vaje
od 1. do 5.
po dogovoru
razreda
Program plesnih vaj vsebuje plesno ogrevanje, plesno gibalne igre in učenje plesnih
koreografij. V sklopu plesnega ogrevanja se otroci naučijo pravilne priprave na
vadbo, ki skozi plesno-gibalne igre spodbuja njihovo veselje do gibanja, in razvija
njihovo ustvarjalnost. Na plesnih vajah učenci osvajajo različne ritme, razvijajo
spretnosti v različnih plesnih položajih, razvijajo ravnotežje, moč, usklajenost in
koordinacijo telesa v prostoru in v odnosu do drugih plesalcev ter ustvarjalnost ob
glasbi in gibu. Plesni program vsebuje učenje osnov skupinskih plesov iz zvrsti jazzbaleta in hip-hop-a, kot tudi osnov latinsko ameriških in standardnih plesov, npr.
salse, cha-cha-cha-ja, angleškega valčka, itd. Plesni program je prilagojen starostni
stopnji in plesnemu predznanju učencev. Dvakrat letno organiziramo nastop za
starše in vse zainteresirane, kjer vam predstavimo, kaj smo se naučili. Cena osmih
plesnih vaj oz. enega plesnega tečaja je 45 € in se izvaja v obdobju 2 mesecev. V
enem šolskem letu bodo izvedeni štirje plesni tečaji, vadba pa bo potekala 1x
tedensko na vaši šoli. Dejavnost je plačljiva.
Plesna šola Ples PLUS baletna pripravnica
od 1. do 3.
torek,
razreda
15.15-16.00.
Učenci in učenke bodo spoznavali osnove klasičnega baleta (francoske izraze za
baletne korake, klasično glasbo in vsebine najbolj znanih klasičnih baletov). Pri
vajah bomo uporabljali mehke baletne copate. Z igro in na zabaven način bomo
pridobili osnove gibanja telesa, gibanja v skupini in v prostoru, obvladali osnove
klasičnega baleta in hkrati usvojili vzravnano držo telesa in zavedanja telesa in
njegovih zmogljivosti. Dejavnost je plačljiva.
Šola košarke Slavko
košarka
od 6. do 9.
PON, TOR in ČET
Duščak
razreda
od 16.00 do 17.30
Košarka je namenjena učencem in učenkam, ki si želijo spoznati in naučiti osnov
košarkrske igre in uživati v igranju košarke. Veliko časa in vaj bomo namenili tudi
osnovni motoriki, gimnastiki različnim spretnostim z žogo. Dejavnost je plačljiva.
Šolsko leto 2015/16
11
Osnovna šola Škofljica
INTERESNE DEJAVNOSTI 2015/16 – PODRUŽNIČNI ŠOLI
PŠ LAVRICA
Izvajalec
Interesna dejavnost
Razred
Natalija Žerovnik
likovna ustvarjalnica
1. razred
Čas izvajanja
(dan in ura)
po dogovoru
Pri likovnih ustvarjalnicah otroci razvijajo ustvarjalnost, estetsko zaznavanje,
razvijajo ročne spretnosti in spodbujajo domišljijo. Učenci bodo ustvarjali z različnimi
likovnimi materiali: z odpadnimi materiali, glino, barvami, blagom …
Helena Škufca
otroški pevski zbor
Marjana Strgar
igrarije
Mojca Koleša
pravljični krožek
Mateja Adamič
likovni krožek
Petra Veršnjak
gibalna abeceda
1. do 3.
razreda
PON: 12.00-12.45
SRE: 13.00-13.45
2. in 3.
torek,
razred
7.30-8.15
V igrariji se bomo igrali socialne igre, s pomočjo katerih vplivamo na razvoj
otrokovih socialnih spretnosti, na otrokovo pozitivno predstavo o sebi, omogočimo
mu samovrednotenje in samozaupanje. Z udeleženci se bomo pogovarjali, kako so
doživljali igro, kako so sprejeli ostale člane skupine, kako so se počutili. Razvijali
bomo dobre medsebojne odnose, predvsem pa se sprostili in zabavali.
1. in 2.
Po dogovoru.
razred
Pri tej interesni dejavnosti bomo prebirali različne otroške pravljice in s tem razvijali
veselje do branja. Pogovarjali se bomo o vsebini prebranega in izdelovali čarobne
predmete, lutke, slike pravljičnih junakov ter ilustrirali in dramatizirali izbrane
dogodke iz pravljic. S pomočjo naše domišljije bomo ustvarjali tudi čisto svoje
pravljice.
2. in 3.
Po dogovoru.
razred
Ustvarjali bomo z različnimi likovnimi tehnikami, z motivi pa sledili letnim časom.
Poudarek bo na uporabi naravnih in odpadnih materialov.
od 1. do 3.
Po dogovoru.
razreda
Naravne oblike gibanja so najstarejša tako imenovana elementarna gibanja, ki jih je
človek razvil v svoji filogenezi in na podlagi katerih so se oblikovala zahtevnejša
sestavljena gibanja. Na igriv način bomo skušali razvijati gibalne sposobnosti
prvošolčkov in s tem nuditi široko podlago za kasnejše ukvarjanje s športom. V tem
obdobju je otrokov gibalni razvoj še vedno intenziven. S primernimi igrami lahko ta
razvoj zelo obogatimo in postavimo trde temelje kasnejšemu zdravemu razvoju s
pestrejšo možnostjo izbire športnih dejavnosti. Razvijali bomo kulturen, spoštljiv in
čustven odnos do svojih vrstnikov, tako da bodo otroci odhajali domov polni novih
spoznanj.
Šolsko leto 2015/16
12
Osnovna šola Škofljica
BREZPLAČNA DEJAVNOST
Nogometni klub
nogomet
od 1. do 3.
PON, 15.00-16.00
Brinje
razreda
SRE, 15.00-16.00
Šport in gibanje sta pomembna dejavniki celostnega razvoja otroka. Krožek je
namenjen vsem, ki bi radi spoznali nogometno igro. Osnovni cilj dejavnosti je preko
nogometa zagotoviti razvoj motoričnih sposobnosti učencev in učenk. Tako bodo
udeleženci krožka seznanjeni z osnovnimi pravili in elementi nogometne igre.
PLAČLJIVE DEJAVNOSTI
VEDO
angleški tečaj
od 1. do 3.
sreda,
razreda
14.50-15.35
Začetni tečaji tujih jezikov so namenjeni najmlajšim VEDOželjnežem v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju. Razvijali bomo komunikacijske spretnosti, širili
besedišče (pozdravljanje, predstavljanje, barve, števila, živali, deli telesa, hrana,
igrače …), se učili preko različnih senzornih kanalov in razvijali ustvarjalno mišljenje.
Učenje bo potekalo predvsem preko družabnih in gibalnih iger, glasbe, plesa, zgodb
– dejavnosti, ki za otroka v tem obdobju predstavljajo najbolj naraven način učenja.
Dejavnost je plačljiva.
Plesna šola Prostyle
plesni tečaj
od 1. do 3.
po dogovoru
razreda
Otroci se v času plesnih vaj naučijo pravilnega ogrevanja in se začnejo zavedati in
razvijati svoje motorične sposobnosti. Začne se gibalni razvoj otroka, ki se izvaja
pod vodstvom plesnega pedagoga in se izraža preko plesnih koreografij. Otroci
preko naučenih plesnih korakov in preko lastne improvizacije spoznavajo plesno
gibanje. Plesni pedagog preko plesa, iger in improvizacije pripravi otroka na delo v
skupini: ga spozna z glasbo, ritmom, tempom; mu pomaga pri odkrivanju prostora
okoli sebe; spoznavajo vse zvrsti plesa: HIP-HOP, JAZZ, PLESI V PARKU, FOLKLORA,
… Ples je dober uvod v vse ostale športe, saj predstavlja celotno telesno in duhovno
razgibanje. Dejavnost je plačljiva.
Šolsko leto 2015/16
13
Osnovna šola Škofljica
PŠ ŽELIMLJE
Izvajalec
Interesna dejavnost
Seliha Delić
zabavne urice
Monika Boštjančič
otroški pevski zbor
Razred
Čas izvajanja
(dan in ura)
po dogovoru.
od 1. do 4.
razreda
V okviru interesne dejavnosti se bodo učenci lahko družili, igrali družabne in socialne
igre ter reševali zabavne naloge.
od 1. do 4. po dogovoru
razreda
Med letom se bodo učenci spoznali z različnimi pesmimi, obenem pa še s
slovenskimi ljudskimi plesi in otroškimi igrami.
BREZPLAČNA DEJAVNOST
Nogometni klub
nogomet
od 1. do 3.
PON, 15.00-16.00
Brinje
razreda
SRE, 15.00-16.00
Šport in gibanje sta pomembna dejavniki celostnega razvoja otroka. Krožek je
namenjen vsem, ki bi radi spoznali nogometno igro. Osnovni cilj dejavnosti je preko
nogometa zagotoviti razvoj motoričnih sposobnosti učencev in učenk. Tako bodo
udeleženci krožka seznanjeni z osnovnimi pravili in elementi nogometne igre.
PROJEKT ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Na vseh treh šolah bomo ob dovolj velikem številu prijav izvajali projekt Zdrav
življenjski slog. Prijavljeni učenci bodo lahko v okviru popoldanskih dejavnosti
vključeni v projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica,
Evropskimi strukturnimi skladi in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
Učencem bomo brezplačno omogočili dodatne ure športne aktivnosti in tako
poskušali odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba
za primerno telesno držo, odpravljanje prekomerne telesne teže, razvoj splošne
vzdržljivosti). Projekt bosta predvidoma izvajala Nuša Pust in Klemen Bučar, učitelja
športa.
Ob interesnih dejavnostih, ki bodo potekale pred in po pouku, bomo izvajali še
različne dejavnosti v okviru podaljšanega bivanja. Učenci bodo v prvem tednu pouka
seznanjeni z interesnimi dejavnostmi, nato pa se po pogovoru s starši odločijo za
dejavnosti, ki jih res nameravajo obiskovati, in izpolnjeno prijavnico oddajo
razredniku do 11. septembra 2015. O izvajanju posamezne dejavnosti bodo učenci
obveščeni po 21. septembru, če ne bo drugače dogovorjeno. Predvidoma se z
mentorji srečajo v tednu od 21. do 25. septembra 2015. Dejavnost, na katero se bo
prijavilo manj kot 15 učencev, se načeloma ne bo izvajala.
Ker smo prostorsko zelo omejeni, na šoli je veliko število otrok, obenem pa nas
zavezujejo tudi nekatera navodila ministrstva o izvajanju interesnih dejavnosti in
Šolsko leto 2015/16
14
Osnovna šola Škofljica
podaljšanega bivanja, se lahko termini izvajanja še spreminjajo. Navedene
informacije so predvsem izhodišče za nadaljnjo organizacijo dejavnosti.
Roman Brunšek, ravnatelj
Škofljica, 2. september 2015
Šolsko leto 2015/16
15