20150623 BJ Razpis prodaje nepremičnine_Weiss

VISIUS, družba za pravne
in poslovne storitve d.o.o.
Pucova 4, SI-3000 Celje
e: [email protected]
www.visius.si
t: +386 59 229 610
Upravitelj
mag.Boštjan Jurkošek
e: [email protected]
vep: [email protected]
m: +386 41 394 732
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št. St 4319/2014 z dne 27.5.2015 in
obvestila o njegovi pravnomočnosti ter na podlagi 335. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
UPRAVITELJ DOLŽNIKA
Duško Weis – v osebnem stečaju,
Ljubljanska cesta 100, 2327 Rače
OBJAVLJAM
VABILO K DAJANJU PONUDB
v postopku zavezujočega zbiranja ponudb po 335.členu ZFPPIPP
(v nadaljevanju Vabilo)
Datum:
Opr.št:
23.6.2015.
4319/2014.
I. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom 716-2215/3-0, na naslovu Ljubljanska c.
100A, 2327 Rače.
Prodaja se opravi na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb.
II. IZHODIŠČNA CENA
Izhodiščna cena je določena v višini 63.000,00€.
III.
VARŠČINA
Znesek varščine znaša 10% izhodiščne cene nepremičnine t.j. 6.300,00€.
Rok za plačilo varščine: varščina mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb biti
plačana na račun stečajnega dolžnika SI56 0600 0000 0176 257 odprt pri Banka Celje
d.d. z namenom nakazila: varščina.
IV.
ROK ZA ODDAJO PONUDB
Rok za oddajo ponudb je 24.7.2015.
1/4
20150623 BJ Razpis prodaje nepremičnine_Weiss
Duško Weiss – osebni stečaj, OZMB, opr.št. 4319/2014
VISIUS, družba za pravne
in poslovne storitve d.o.o.
Pucova 4, SI-3000 Celje
e: [email protected]
www.visius.si
t: +386 59 229 610
Upravitelj
mag.Boštjan Jurkošek
e: [email protected]
vep: [email protected]
m: +386 41 394 732
V. OGLED PREDMETA PRODAJE
Ogled predmeta prodaje bo možen v naslednjem terminu:
15.7.2015 ob 16.00 uri in
22.7.2015 ob 16.00 uri.
Zainteresirani ponudniki, ki si želijo ogledati predmet prodaje, morajo to predhodno najaviti
pri upravitelju vsaj 3 delovne dni pred predvidenim datumom ogleda, in sicer pisno na
elektronski naslov: [email protected] .
VI.
POGOJI PRODAJE
1.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje (340.
člen ZFPPIPP).
2.
Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral upravitelj na
podlagi popolnih in pravočasno oddanih ponudb, razen če bo predkupni upravičenec
uveljavil predkupno pravico, kot to podrobneje določa 347. člen ZFPPIPP.
3.
Kupec mora podpisati pogodbo v roku treh dni od prejema poziva upravitelja za
sklenitev pogodbe, kupnino pa plačati v nadaljnjem roku 30 dni po sklenitvi pogodbe.
4.
Prodajna pogodba se sklene pod odložnim in razveznim pogojem po 347. členu
ZFPPIPP (zaradi morebitnega uveljavljanja predkupne pravice).
Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo
5.
soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče soglasje zavrne.
6.
V primeru, da najboljši ponudnik v roku določenem v točki 3 ne sklene pogodbe, ali v
primeru da od pogodbe odstopi oziroma s plačilom kupnine zamuja več kot 15 dni, ima
upravitelj pravico odstopiti od pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev. Vplačana varščina, ara in morebitna delna plačila zapadejo v
korist stečajne mase.
7.
Vse davke, javne dajatve in stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe ter s prenosom
lastninske pravice mora plačati kupec.
8.
Premoženje bo izročeno in preide v lastništvo kupca šele po popolnem plačilu
kupnine in vseh davkov, dajatev in stroškov po pogodbi oziroma iz točke 7 te objave o
čemer odloči sodišče s posebnim sklepom (2. in 3. odst. 342 . člena ZFPPIPP).
9.
Udeleženec, ki ni uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni
upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljaviti
zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, zahtevka za sklenitev
prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev
ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska ali druga
premoženjska pravica na kupca ali kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev
posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe (5. odst.
342. člena ZFPPIPP).
2/4
20150623 BJ Razpis prodaje nepremičnine_Weiss
Duško Weiss – osebni stečaj, OZMB, opr.št. 4319/2014
VISIUS, družba za pravne
in poslovne storitve d.o.o.
Pucova 4, SI-3000 Celje
e: [email protected]
www.visius.si
t: +386 59 229 610
Upravitelj
mag.Boštjan Jurkošek
e: [email protected]
vep: [email protected]
m: +386 41 394 732
VII.
POGOJI ZA SODELOVANJE PRI PRODAJI Z JAVNIM ZBIRANJEM
PONUDB
1.
Ponudba mora v pisni obliki vsebovati naziv kupca, njegov točen naslov, kontakte za
obveščanje (mail, telefon) in ponujeni znesek za izbrano nepremičnino ter rok plačila.
2.
Ponudbo mora podpisati ponudnik kot fizična oseba oziroma zastopnik ali
pooblaščenec pravne osebe.
3.
Ponudbe lahko oddajo domače ali tuje, pravne in fizične osebe. Sodelovati pa ne
morejo osebe, določene v 1. odstavku 337. člena ZFPPIPP.
4.
Ponudnik morajo poleg ponudbe podpisati tudi izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe
iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP.
5.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazilo o plačilu varščine.
6.
Ponudniki, ki ponudbo oddajajo po pooblaščencu, morajo ponudbi priložiti pooblastilo
pooblaščencu.
7.
Ponudba za posamezni predmet prodaje mora biti najmanj v višini izhodiščne cene iz
točke II. tega vabila k dajanju ponudb.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane samo tiste ponudbe, ki bodo
8.
izpolnjevale vse pogoje Vabila.
9.
Ponudbe se s prilogami v fizični obliki pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
VISIUS d.o.o., Pucova ulica 4, 3000 Celje s pripisom "Ponudba za St 4319/2014".
VIII. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA
1.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločeno v roku 4 dni po roku za zbiranje
ponudb, o čemer bodo ponudniki obveščeni v istem roku (4. odstavek 335. člena ZFPPIPP).
2.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najugodnejšim ponudnikom, v
kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh pogojev Vabila ali kakorkoli drugače ne more ali ne sme
skleniti pogodbe.
3.
S plačilom varščine vsak ponudnik, tudi edini, sprejme obveznost skleniti pogodbo po
vsaj izhodiščni ceni, če je pozvan s strani stečajnega upravitelja. V primeru, da s strani
upravitelja izbrani ponudnik ne sklene pogodbe, že vplačana varščina zapade v korist
stečajne mase.
4.
Ponudniku, ki ni izbran kot najugodnejši ponudnik, se vplačana varščina vrne v roku
3 delovnih dni dni od dneva izbire ponudnika. Varščina se vrača brez obresti.
5.
Vplačana varščina najugodnejšega ponudnika se s sklenitvijo pogodbe šteje kot ara v
skladu z 338. členom ZFPPIPP.
6.
Glede vsebine in sklenitve prodajne pogodbe ter ravnanj strank v tem prodajnem
postopku se neposredno uporabljajo tudi določbe ZFPPIPP.
3/4
20150623 BJ Razpis prodaje nepremičnine_Weiss
Duško Weiss – osebni stečaj, OZMB, opr.št. 4319/2014
VISIUS, družba za pravne
in poslovne storitve d.o.o.
Pucova 4, SI-3000 Celje
e: [email protected]
www.visius.si
t: +386 59 229 610
Upravitelj
mag.Boštjan Jurkošek
e: [email protected]
vep: [email protected]
m: +386 41 394 732
IX.
OSTALO
Dodatne informacije v zvezi s prodajo dobijo zainteresirani ponudniki pri upravitelju
mag.Boštjanu Jurkošku na tel. št. 041 394 732, vsak delovni dan od 9.00 do 15.ure, ali na
elektronskem naslovu: [email protected] .
mag. Boštjan Jurkošek, univ.dipl.ekon.
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti
4/4
20150623 BJ Razpis prodaje nepremičnine_Weiss
Duško Weiss – osebni stečaj, OZMB, opr.št. 4319/2014