Document

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: [email protected]
www.mz.gov.si
IPP - MJU
Številka:
Datum:
007-97/2015/3
25. 5. 2015
Zadeva:
Pripombe na osnutek ZJN3
Ministrstvo za zdravje v zvezi s posredovanim osnutkom predloga Zakona o javnem naročanju,
s katerim se v slovenski pravni red prenašata Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. Februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L
št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 65) in Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. Februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem,
energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive
2004/17/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 243) posreduje naslednje komentarje oz. mnenja
na spodaj navedene člene:
2. člen, 1. odstavek:
Predlagamo, da se dopolni z definicijo pojma “podizvajalec”.
Predlagamo, da se dopolni z definicijo pojma “ESPD –
enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila.
2. člen, 1. odstavek, 29. točka:
Glede na to da naročnik ocenjuje dopustnost ponudbe,
predlagamo, da se dikcija “pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija” črta, saj navedeno dokazujejo
druge institucije.
10. člen, 4. in 5. odstavek:
Kateri objektivni razlogi so mišljeni?
35. člen, 2. odstavek:
Glede na definicijo pojma “specifikacije”, ki je navedena v
23. točki prvega odstavka 2. člena predlagamo, da se v
drugem odstavku 35. člena za besedo specifikacije, doda
besedilo “kar vključuje tudi navedbo materiala, proizvoda,
blaga”. Naročniki se namreč na vpogledih v ponudbe po
sedanji ureditvi srečujemo s problemom, ker ponudniki
označujejo proizvajalca, tip ponujenega proizvoda kot
poslovno skrivnost. Zaradi odškodninske odgovornosti
zaradi razkritja poslovnih skrivnosti se v večini primerov
odločamo, da ne razkrijemo tega dela ponudbe. Ker potem
ponudniki v večini primerov vložijo pravno varstvo in nam
DKom naloži razkritje tudi teh delov ponudb, menimo, da je
bistveno, da že iz samega zakona nedvoumno izhaja, da
navedba materiala, proizvoda, blaga ne more predstavljati
poslovne skrivnosti.
37. člen:
V zvezi s sporočanjem bi imeli vprašanje, ali se predvideva,
da bo SPIS imel elektronsko povratnico, torej da bomo
naročniki vedeli, ali je ponudnik prejel zahtevo po dopolnitvi,
pojasnilih ponudbe.
40. člen, 4. odstavek:
Kaj zajema navedba “ustrezno utemelji”?
44. člen, 7. odstavek:
Kaj zajema navedba “ustrezno utemelji”?
46. člen, 1. odstavek, točka a):
Ali neustrezna ponudba nadomešča neprimerno ponudbo
po sedanji ureditvi?
46. člen, 2. odstavek, točka b):
Navedeno, da “praviloma ne sme biti daljše od treh let”, ne
navaja pa, kaj so izjeme, torej v katerih primerih je to
obdobje lahko daljše.
52. člen:
Ali Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega
naročila iz. 95. člena tudi sodi med vrste obvestil?
64. člen, 2. odstavek:
Navedeno je, da taki ukrepi vključujejo sporočanje
določenih informacij, ni pa navedeno katere so te določene
informacije.
66. člen, 2. odstavek:
Navedeno je, da po poteku roka za prejem ponudb naročnik
ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila. Glede na prvi odstavek, se
zastavlja vprašanje, ali je pojasnjevanje dokumentacije po
poteku roka za prejem ponudb pa dovoljeno.
67. člen, 3. odstavek:
Kaj zajema navedba “ustrezno utemeljenih”?
72. člen, 3. odstavek:
Ne razumemo, zakaj je sploh potrebna ta določba.
89. člen:
Sedanja ureditev predvideva sankcijo oz. izločitev ponudbe,
v kolikor jo ponudnik ustrezno ne dopolni v roku, ki ga
postavi naročnik. V predlogu zakona to ni več predvideno.
Kako bomo naročniki ravnali v praksi? Nadalje ni jasno, ali v
petem odstavku popravek informacij ali dokumentacije
zajema tudi spremembo.
95. člen, 4. odstavek:
V drugem stavku se za besedilom “Ne glede na prejšnje
odstavke tega člena” doda beseda “se”.
105. člen v povezavi z 90/5,
Potrebno natančno določiti, v katerih primerih se uporablja
2
2/1/29, 46, 47:
izraz izključitev ponudbe in v katerih zavrnitev ponudbe.
S spoštovanjem,
Nina Pirnat
državna sekretarka
3