Horizontalna regionalna politika

Okrogla miza: Horizontalna regionalna
politika
UVOD V OKROGLO MIZO
Moderator: dr. Damjan Kavaš,
Inštitut za ekonomska raziskovanja
Ali je gospodarski razvoj res „spaceless“?
Regionalna politika


V domači in v tuji literaturi ni enotne opredelitve pojma regionalna
politika.
Vanhove (1999, str. 57) definira regionalno ekonomsko politiko kot
skupek javnih aktivnosti, s katerimi želimo vplivati na
teritorialno porazdelitev gospodarske dejavnosti. V praksi želi
regionalna politika korigirati nekatere posledice prostega trga s ciljem
doseganja dveh povezanih ciljev: gospodarska rast in izboljšana
dohodkovna distribucija. Razlogi (motivi) so ekonomski, socialni,
politični in okoljski.
Izhodišča za razpravo

Sodobne regionalne politike temeljijo na dveh temeljih (usmeritvah):
 Endogena regionalna politika: skupek razvojnih aktivnosti, usmerjenih
v zasledovanje regionalnih razvojnih ciljev, kjer imajo prednostna
območja prednost pri pridobivanju sredstev.
 Horizontalna regionalna politika: temelji na teritorialni (angl. »place
based«) koordinaciji sektorskih razvojnih politik, ki pomembno vplivajo na
regionalni razvoj.

Povezovanje nacionalnih sektorskih (po načelu od zgoraj navzdol) in
regionalnih projektov (po načelu od spodaj navzgor) mora temeljiti na
komplementarnosti ciljev in aktivnosti. Tako želimo uskladiti strateške cilje
države (angl. »top-down«) in potrebe (želje) regij (angl. »bottom-up«).
Spremembe v paradigmi regionalnega razvoja v
državah OECD (2010)
Identificiranje
problema
Cilji
Politika
Teme
Stara paradigma
Nova paradigma
regionalne razlike v prihodkih, infrastrukturi,
delovnih mestih
enakost s pomočjo skladnega regionalnega
razvoja
kompenzacije za lokacijske omejitve v manj
razvitih regijah, odgovor na šoke (reaktivna
politika)
sektorski pristop (omejeno število sektorjev)
regionalna nekonkurenčnost, neizkoriščeni regionalni potenciali
konkurenčnost in enakost
izkoriščanje regijskih potencialov s pomočjo regionalnega
programiranja
celoviti in koherentni regionalni projekti na večjem območju
Prostorska
orientacija
Enota
manj razvite regije
vse regije
administrativne enote
funkcionalne regije
Časovnica
kratkoročna
dolgoročna
enak za vsa področja
pristop prilagojen območju (»place-based approach«)
eksogene investicije in transferji
endogeni viri in znanje
subvencije in druge oblike državne pomoči
(predvsem posameznim podjetjem)
centralna vlada
mešane investicije v mehko in trdo infrastrukturo (poslovno okolje,
infrastruktura, trg dela)
različne ravni vlade, deležniki (javni, zasebni, NVO), partnerski
pristop
Pristop
Osredotočenje
Instrumenti
Akterji
Teritorialni razvoj kompetenc
Predlog slovenske regionalne politike po letu 2013
Vabljeni diskutanti:










mag. Janko Burgar, državni sekretar, MGRT;
mag. Nena Dokuzov, MGRT;
Zoran Kotolenko, MDDSZ;
Bojan Žlender, MzI;
Barbara Radovan, MOP;
Alenka Šesek, MKGP;
Danilo Krapec, predstavnik kohezijske regije V Slovenija;
Irena Marš, MK;
Nataša Kobe Logonder, SVRK;
Bogo Filipič, predstavnik kohezijske regije Z Slovenija.
Ključna vprašanja



PRISTOP: Razmerje med endogeno in horizontalno
regionalno politiko?
NAČRTOVANJE IN IZVEDBA: Sektorske politike in
regionalni razvoj?
UPRAVLJANJE: Kako vzpostaviti učinkovito
sodelovanje/povezovanje med lokalno, regionalno in
nacionalno ravnjo (več nivojsko upravljanje):
Ključna vprašanja
PRISTOP:
 Kako izkoristiti regionalne potenciale in omejena javna
sredstva za spodbujanje razvoja regij in države kot celote
(kritična masa aktivnosti): razmerje med endogeno in
horizontalno regionalno politiko. Vaš pogled?
Ključna vprašanja
NAČRTOVANJE IN IZVEDBA:





Kako kombinirati pristopa od spodaj navzgor (endogeni razvoj) in
pristop od zgoraj navzdol (sektorske politike)?
Ali posamezne sektorske politike pri samem oblikovanju upoštevajo
regionalne razlike?
Kako doseči koordinacijo in sinergijo med sektorskimi politikami na
regionalni ravni?
Kako v OP 2014-2020 upoštevati regionalni vidik?
Kako kombinirati podporo regionalnemu razvoju vseh regij in
prednostih območij regionalne politike?
Ključna vprašanja
UPRAVLJANJE: V Sloveniji izstopata dve regiji v katerih je BDP na
prebivalca ves čas pod slovenskim povprečjem in 4-5 problemskih
območij z zelo visoko in trdoživo brezposelnostjo. Če se učinkovitost teh
regij ne bo povečala, ima to lahko velike razvojne posledice za Slovenijo
(Teritorialno poročilo OECD za Slovenijo, 2011).
 Kako vzpostaviti učinkovito sodelovanje/povezovanje med lokalno,
regionalno in nacionalno ravnjo (več nivojsko upravljanje):
koordinacija, partnerstvo, izvajanje posameznih ukrepov na
regionalni ravni?
 Ali sedanji Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
omogoča ustrezno koordinacijo?