(NUSZ), nezazidanega stavbnega zemljišča

OBČINA MORAVČE
Občinska uprava
Tr Trg svobode 4, 1251 Moravče
Številka: 013-0009/2014-4
Datum: 10.12.2014
Tel. 01/724-71-40, fax 01/723-10-35
E-mail: [email protected]
K TOČKI: 3
Občina Moravče
OBČINSKI SVET
ZADEVA:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Moravče
NASLOV:
Obravnava in sprejem predloga sklepov o določitvi izhodiščne vrednosti
točk za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ),
nezazidanega stavbnega zemljišča (NSZ) in povprečne gradbene cene za
leto 2015
PRAVNA PODLAGA:
13. in 17. člen Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine
Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98), Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravče (Uradni
vestnik Občine Moravče, št. 9/03)
GRADIVO PRIPRAVIL:
Občina Moravče, Občinska uprava
PREDLAGATELJ:
Martin REBOLJ, župan
POROČEVALEC:
Martin REBOLJ, župan
PRISTOJNO
DELOVNO TELO:
/
PREDLOG SKLEPOV:
(1) Izhodiščna vrednost točke za nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015
se za zazidano stavbno zemljišče iz dosedanjih 0,00187 EUR/m2 poveča na 0,00188 EUR/m2,
uporablja pa se od 1.1.2015 dalje do sprejetja novega sklepa.
(2) Izhodiščna vrednost točke za nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto
2015 se za nezazidano stavbno zemljišče iz dosedanjih 0,07803 EUR/m2 poveča na 0,07819 EUR/m2,
uporablja pa se od 1.1.2015 dalje do sprejetja novega sklepa.
(3) Izhodiščna povprečna gradbena cena za 1m2 stanovanjske površine za povprečno kategorijo
komunalne opremljenosti za leto 2015 na območju celotne občine Moravče znaša 965,32 EUR/m2,
uporablja pa se od 1.1.2015 dalje do sprejetja novega sklepa.
Martin REBOLJ
Priloga:
- Obrazložitev
Župan Občine Moravče
OBČINA MORAVČE
Občinska uprava
Tr Trg svobode 4, 1251 Moravče
Tel. 01/724-71-40, fax 01/723-10-35
E-mail: [email protected]
OBRAZLOŽITEV
PREDLOGA SKLEPOV O DOLOČITVI IZHODIŠČNE VREDNOSTI TOČK ZA
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ), NEZAZIDANEGA
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NSZ) IN POVPREČNE GRADBENE CENE ZA LETO 2015
1. PRAVNA PODLAGA:
13. člen Statuta občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in
7/98), Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravče (Uradni vestnik
Občine Moravče, št. 9/03).
2. RAZLOGI IN CILJI ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN:
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravče (Uradni vestnik Občine
Moravče, št. 09/03) v 13. členu določa, da se vrednost točke za izračun nadomestila po tem odloku na
predlog župana določi do konca leta za naslednje leto s sklepom občinskega sveta.
Občinska uprava predlaga Občinskemu svetu v sprejem sklepe o povišanju izhodiščne vrednosti točk
za nadomestilo za uporabo zazidanega (NUSZ) in nezazidanega stavbnega zemljišča (NSZ) ter
povprečne gradbene cene stanovanjske gradnje.
Vrednost točke za nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča (NUSZ) za letošnje leto
znaša 0,00187 EUR/m2 ter za nezazidano stavbno zemljišče 0,07803 EUR/m2. Za leto 2015
predlagamo povišano izhodiščno vrednost s 1.1.2015 za rast življenjskih stroškov v višini 0,2 % tako
za zazidano kakor tudi nezazidano stavbno zemljišče, kar predstavlja za zazidano stavbno zemljišče
povišanje na 0,00188 EUR/m2, medtem ko za nezazidano stavbno zemljišče povišanje na 0,07819
EUR/m2.
Gradbena cena, ki predstavlja povprečno gradbeno ceno za 1 m2 koristne stanovanjske površine na
območju občine Moravče, je osnova za izračun davka na premoženje občanov, ki ga na posest stavb
odmerja Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Domžale.
Indeks povprečne gradbene cene stanovanjske gradnje je 100,87 kar predstavlja povprečno stopnjo
rasti stroškov na področju stanovanjske gradnje v zadnjem 10-mesečnem obdobju (do 31.10.2014). V
letu 2014 je izhodiščna povprečna gradbena cena znašala 956,99 EUR/m2 in se med letom ni
povečevala oziroma zniževala. Predlagano povišanje po navedenem indeksu znaša 0,87 % oziroma
predstavlja za leto 2015 vrednost v višini 965,32 EUR/m2.
3. OCENA STANJA, KI GA AKT UREJA:
Uskladitev vrednosti točke za nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča (NUSZ), za
nezazidano stavbno zemljišče (NSZ) ter povprečno gradbeno ceno stanovanjske gradnje za leto 2015.
4. POGLAVITNE REŠITVE:
S predlaganimi vrednostmi točk in povprečno gradbeno ceno za 1 m2 koristne stanovanjske površine
ohranjamo samo realno vrednost davka na premoženje občanov iz naslova gradbenih objektov.
5. FINANČNE POSLEDICE:
Povečanje davčnih prihodkov z naslova nadomestila za uporabo zazidanega (NUSZ) in nezazidanega
stavbnega zemljišča (NSZ) za rast življenjskih stroškov v višini 0,2 % ter povečanje davčnih prihodkov
z naslova povprečne gradbene cene za 1 m2 koristne stanovanjske površine na območju občine
Moravče v višini 0,87 %.
Martin Rebolj
župan