Poslovno poročilo 2014 - Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi

Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Letno poročilo 2014
Zagorje ob Savi, februar 2015
Poslovno poročilo: Irena Medvešek
Zaključni račun in finančna poročila: Natalija Rome
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
OSNOVNI PODATKI KNJIŽNICE:
Knjižnica je bila vpisana 13.12. 2003 v sodni register na Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/37055/00
Ime: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Skrajšano ime: Knjižnica Zagorje ob Savi
Pravno organizacijska oblika: javni zavod
Šifra in naziv dejavnosti: 91011, dejavnost knjižnic
Sedež: Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi
Ustanovitelj: Občina Zagorje ob Savi
Matična številka: 1782304000
Davčna številka: 96804840
Transakcijski račun: 01342 – 6000000193 pri Upravi RS za javne prihodke
Telefon: 03/5660620
Elektronski naslov: [email protected]
Spletna stran: www.zag.sik.si
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
VSEBINA
POSLOVNO POROČILO
1. UVOD
2. CILJI KNJIŽNICE ZAGORJE
Dolgoročni cilji knjižnice Zagorje
Letni cilji Knjižnice Zagorje
3. OBRATOVALNI ČAS, ČLANSTVO TER
DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI ZAGORJE IN NJENIH ENOTAH
Obratovalni čas
Članstvo in obisk
Knjižnična zbirka
Prirast in izbor gradiva
Izposoja gradiva
redni letni odpis
Zaposleni
Sistemizacija in zasedenost del. mest 31. 12. 2014
Permanentno izobraževanje
Prostor in oprema
Investicije
Prireditve
Kronološki pregled prireditev
Projekti
Domoznanstvo
Biografski leksikon
Bralni krožek
Otroški lutkovni abonma
Rastem s knjigo
Berite z nami
Uganke meseca
Ure pravljic
Ustvarjalne delavnice
Razstave
Bralna miška
Knjižnica na obisku
Bralna ura
Pravljična noč v knjižnici
Promocija dejavnosti
Spletna stran
4. ZAKLJUČEK
1
3
3
4
5
5
6
6
8
10
11
12
12
13
15
15
15
16
22
22
22
23
25
25
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
FINANČNO POROČILO
Zaključni račun Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje
Obrazložitev zaključnega računa
Statistični pregled prihodkov in odhodkov knjižnice za obdobje
Finančno poročilo p pridobitvi osnovnih sredstev
Finančno poročilo o nakupu knjižničnega gradiva
Finančno poročilo o odpisu osnovnih sredstev
Finančno poročilo knjižnice Kisovec za leto 2013
Finančno poročilo knjižnice Izlake za leto 2013
Računovodsko poročilo
Priloga: obrazci
30
33
36
37
38
39
40
41
42
1-19
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
POSLOVNO POROČILO
1. Uvod
Zaupanje, ki nam ga tudi v teh kriznih časih izkazujejo naši uporabniki, je obveza, ki
nam narekuje obdržati to, kar smo dosegli. To ni lahka naloga, saj je ob vedno novem
zmanjševanju sredstev za našo dejavnost, skoraj nemogoče vzdrževati ustreznost
knjižnične zbirke. Vsemu navkljub, smo se v letu 2014 trudili brezhibno opravljati naše
poslanstvo – spodbujali smo bralne navade, bralno kulturo ter razvijali funkcionalno
pismenost. Ugotavljali smo potrebe in interese ciljnih skupin ter jim po najboljših
močeh zagotavljali ustreznost knjižnične zbirke ob upoštevanju prioritet lokalne
skupnosti. Z vsebinsko bogatim prirastom smo gradili kvalitetno in uravnoteženo
knjižnično zbirko. Knjižnica je organizirala različne oblike dejavnosti, ki so povezane z
branjem in bralno kulturo in bila izvajalec cele palete dejavnosti, ki bogatijo lokalni
prostor in ljudi v njem. Ob tem smo sodelovali z lokalnimi institucijami in mediji v
civilnem in kulturnem prostoru.
Knjižnica Zagorje
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi je splošna knjižnica, ki opravlja javno službo
na področju knjižnične dejavnosti na območju občine Zagorje, skupaj v letu 2014 za
okrog 17.000 prebivalcev. Smo javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Zagorje ob Savi
na 27. seji občinskega sveta 7. 10. 2002 in je v skladu z odlokom začela samostojno
delovati s 1.1. 2003. Skrajšano ime je Knjižnica Zagorje.
Knjižnična mreža
Knjižnico Mileta Klopčiča sestavljajo naslednje organizacijske enote:

osrednja knjižnica,

krajevna knjižnica na Izlakah,

krajevna knjižnica v Kisovcu,
1
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
in oddelki:

oddelek za mladino,

oddelek za odrasle.
Osrednja knjižnica je splošna knjižnica za območje ene ali več občin.
Krajevna knjižnica je organizacijska enota osrednje knjižnice, v kateri le-ta izvaja
knjižnično dejavnost, če gre za strnjeno naselje z najmanj 1500 prebivalci in praviloma
najmanj 4-kilometrsko oddaljenostjo od osrednje knjižnice ali druge krajevne
knjižnice.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi izvaja svojo dejavnost na podlagi naslednjih
zakonov, pravilnikov, uredb in ostalih predpisov:

Zakon o zavodih,

Zakon o delovnih razmerjih,

Zakon o javnih financah,

Zakon o računovodstvu,

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih,

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS in drugi.
Posebnosti ureja področna zakonodaja:

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,

Zakon o knjižničarstvu,

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,

Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2017),

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2012 – 2015,

Odlok o ustanovitvi Knjižnice Mileta Klopčiča
2
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
2. Cilji Knjižnice Zagorje
Dolgoročni cilji Knjižnice Zagorje
Cilji knjižnice izhajajo iz njenega osnovnega namena, ki je posredovanje knjižničnega
gradiva in storitev, s čimer zadovoljuje potrebe posameznikov in skupin po izobraževanju,
informacijah in razvoju osebnosti, vključno s sprostitvijo in razvedrilom. Cilje knjižnica
uresničuje v tesni povezavi z vsemi dejavniki lokalne skupnosti.
Vodstvo
Zagotavljati, da bodo storitve knjižnice v skladu z njenim poslanstvom, strateškimi in
kratkoročnimi cilji.
Knjižnične storitve

Ugotavljati potrebe uporabnikov in zagotavljati relevantne informacijske vire za
zadovoljevanje potreb uporabnikov.

Omogočati enostaven in učinkovit dostop do informacijskih virov.

Zagotavljati individualno pomoč, podporo in nasvete uporabnikom pri
zadovoljevanju informacijskih potreb.

Izvajati izobraževanje uporabnikov pri iskanju informacij.

Doseči čim večjo včlanjenost prebivalstva v knjižnico.

Z uporabo knjižničnega gradiva in informacij doseči večji obrat knjižnične zbirke.

Razviti ustrezno knjižnično mrežo, ki bo primerljiva s standardi za splošne
knjižnice.

Doseči primerno in primerljivo strokovno razvitost vseh organizacijskih enot in
ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev, ki bo zadovoljevalo potrebe
in želje prebivalcev po izobraževanju, informacijah, kulturi in razvedrilu.
Knjižnični delavci

Zagotavljati ugodno delovno okolje.

Motivirati osebje za aktivno sodelovanje pri načrtovanju in evalvaciji knjižničnih
storitev.

Motivirati osebje tako, da bo pripravljeno na ustrezne spremembe knjižničnih storitev,
ki se bodo dogajale zaradi spremenjenih potreb uporabnikov.
3
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi

Vzbujati čut za odgovornost in pripadnost knjižnici.

Uveljavljati vlogo knjižničarja kot strokovnjaka.
LETNO POROČILO 2014

Razvijati profesionalen odnos osebja do dela in uporabnikov.

Doseči za zavod standardno zasedenost strokovnih in upravnih delavcev.
Prostor in oprema
Osrednja knjižnica, predvsem oddelek za odrasle, ima popolnoma neprimeren prostor za
opravljanje dejavnosti, tako je naša vizija usmerjena v pridobitev ustreznejših prostorov.
Vrednotenje knjižnice
Nenehno ugotavljati uspešnost delovanja knjižnice in posameznih knjižničnih storitev ter
rezultate primerjati s poslanstvom knjižnice in zastavljenimi dolgoročnimi in
kratkoročnimi cilji.
Letni cilji Knjižnice Zagorje
Letni cilji so prikazani v programu dela in finančnem načrtu za to leto. Cilji se nanašajo na
knjižnično dejavnost, ki jo opredeljuje Zakon o knjižničarstvu in pogoje dela.
V letu 2014 je Knjižnica Zagorje glede na 2. člen Zakona o knjižničarstvu opravljala
naslednje dejavnosti:

zbirala, obdelovala, hranila in posredovala knjižnično gradivo,

zagotavljala dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

izdelovala knjižnične kataloge,

oblikovala podatkovne zbirke in druge informacijske vire,

posredovala bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,

sodelovala v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

pridobivala, izobraževala in informacijsko opismenjevala uporabnike,

opravljala drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Glede na 16. člen Zakona o knjižničarstvu je osrednja občinska knjižnica v letu 2014 opravljala
naslednje dejavnosti:

sodelovala v vseživljenjskem izobraževanju,

zbirala, obdelovala, varovala in posredovala domoznansko gradivo,
4
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi

LETNO POROČILO 2014
zagotavljala dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
elektronskih medijih,

organizirala posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
spodbujanju bralne kulture,

3.
organizirala kulturne prireditve.
Obratovalni čas, članstvo ter dejavnosti v
Knjižnici Zagorje in njenih enotah
Obratovalni čas
Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za uporabnike.
Določen je v letnem delovnem načrtu knjižnice in potrjen od ustanoviteljice.
Minimalni obseg obratovalnega časa je za splošno knjižnico naslednji:
osrednja knjižnica: 8 ur dnevno, pet dni v tednu, ob sobotah 5 ur;
krajevna knjižnica na Izlakah : 4 ure tedensko (do 2000 prebivalcev),
krajevna knjižnica v Kisovcu: 15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev).
Oddelek
Predpisana odprtost na
Odprtost 2014 na teden
teden
ODRASLI
45 ur
45 ur
MLADINA
45 ur
45 ur
KISOVEC
15 ur
7 ur
IZLAKE
4 ure
7 ur
Oba oddelka knjižnice Zagorje ter enota Izlake so odprti za uporabnike v skladu z Uredbo o
osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003). Takšno odprtost smo lahko zagotovili leta
2007, ko smo odprli oddelek za mladino za dodatnih 13 ur tedensko in povečali poletni urnik
odprtosti kar za 19 ur tedensko.
Enota Kisovec je odprta 8 ur tedensko premalo, tako glede na zgoraj omenjeno Uredbo, kot na
dejansko stanje.
5
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
Ugotavljamo, da obstaja velika potreba, da bi Knjižnico Kisovec odprli vsaj še za dodatnih 8 ur
tedensko (2 krat po 4 ure v popoldanskem času, ko jo obišče največje število uporabnikov).
Knjižnica je bila zaprta 25. septembra, ko smo se knjižničarji udeležili tradicionalnega
srečanja Društva bibliotekarjev Celje. Gostiteljica je bila tokrat Knjižnica Žalec.
Članstvo in obisk
Aktivni člani so tisti, ki so si v zadnjem letu vsaj enkrat izposodili ali vrnili gradivo.
V letu 2014 se je na novo vpisalo 334 članov: 286 v Zagorju, 17 na Izlakah in 31 v Kisovcu.
Enotna metodologija, ki jo je oblikoval Center za razvoj knjižnic
AKTIVNI ČLANI
pri NUK določa način merjenja fizičnih obiskovalcev ter
2012
2013
2014
opredeljuje razliko med izposojo gradiva v knjižnico in uporabo
3272
3395
3399
gradiva v knjižnici. Metodologija upošteva določila standarda
ISO/DIS 2789 za knjižnično statistiko ter tako omogoča primerljivost podatkov tudi na
mednarodni ravni.
Pri fizičnem obisku štejemo število oseb, ki so stopile v prostore knjižnice (razen
zaposlenih). Obisk smo prešteli s posnetki varnostne kamere v tipičnem tednu. Knjižnica
določi tipični teden v letu na podlagi izpisov STA901 in STA902 iz programske opreme
cobiss/izpisi v obdobju od junija do septembra. V tako določenem tednu knjižnica
organizira ročno beleženje obiska knjižnice. Letno število obiska knjižnica izračuna z
metodo ekstrapolacije tedenskega obiska. Pri obisku v namen izposoje na dom štejemo
LETO
2012
2013
2014
OBISK
49.005
49.368
48.040
število oseb, ki so obiskale knjižnico zaradi
izposoje gradiva na dom – prevzema, vračila in
podaljšanja gradiva in prireditev.
Tipičnemu tednu smo z dosledno izvedenimi meritvami namenili vso pozornost.
Knjižnična zbirka
Kriteriji za obseg knjižnične zbirke pa so po standardu naslednje: vsaka organizacijska
enota knjižnice ima najmanj:
6
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
- 4 izvode knjig na prebivalca, vendar ne manj kot 10.000 izvodov,- 30 tekočih naslovov
informativnega periodičnega tiska, - 0,4 izvode neknjižnega gradiva na prebivalca.
Knjižnična zbirka naj odraža jezikovno strukturo prebivalcev v okolju. Za druge jezikovne
skupine ima knjižnica v zbirki dodatno 1 naslov informativnega periodičnega tiska na 500
potencialnih uporabnikov in 1 izvod knjige na 5 potencialnih uporabnikov. Osrednja
knjižnica naj ima najmanj 100 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska.
Knjižnica naroča tudi strokovne in znanstvene časopise v skladu s potrebami okolja.
Posebna ali domoznanska zbirka knjižničnega gradiva se oblikuje ločeno, kadar ima
knjižnica najmanj 3.000 naslovov takega gradiva. Knjižnica oblikuje priročno zbirko
referenčnega gradiva.
knjižnična zbirka
gradivo
68.800
65.866
67.171
68.540 68.982
63.804
63.640
61.620
61.471
59.708
Sestava knjižnične zbirke:
V vsaki organizacijski enoti, ki ni namenjena posebni skupini uporabnikov, knjižnica
vzdržuje naslednja razmerja: 60% naslovov strokovnega gradiva in 40% naslovov
leposlovja. Zbirka vsebuje 25%-30 % naslovov gradiva za mladino, od tega 60% naslovov
strokovnega gradiva in 40% naslovov leposlovja. Standarde naj bi vse slovenske knjižnice
dosegle do leta 2015, oziroma do leta 2017, saj je veljavnost standardov podaljšana.
Naša prizadevanja so sedaj in v bodoče usmerjena v doseganje standarda. Seveda ob
upoštevanju rednega letnega odpisa, ki je za kvalitetno in relevantno zbirko nujen.
Pri načrtovanju knjižnične zbirke v letu 2014 smo v Knjižnici Zagorje upoštevali vse
potencialne uporabnike knjižnice in ciljne skupine. Knjižnica je pri nakupu knjižničnega
7
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
gradiva upoštevala kulturne, informacijske, izobraževalne, raziskovalne, komunikacijske in
socialne potrebe okolja v največji možni meri. Pri nakupu smo upoštevali vse značilne
potrebe okolja, kakor tudi posebne potrebe. Za aktualnost knjižnične zbirke smo
poskrbeli z izločanjem neustreznega gradiva in pretehtanim nakupom. Načrtovanemu
številu enot knjižnega gradiva smo se poskušali kar najbolj približati in zato letos namenili
bistveno več lastnih sredstev, kot prejšnja leta. Pozornost smo namenili pretehtanemu
izboru informativnega periodičnega tiska tako v osrednji knjižnici, kot enotah Kisovec in
Izlake. Poskrbeli so za zastopanost vseh vrst knjižničnega gradiva na različnih medijih. Pri
oblikovanju nakupa smo upoštevali zastopanost različnih tematskih področij. Nabavljeno
gradivo smo proporcionalno locirali v osrednjo Knjižnico v Zagorju in v krajevni knjižnici
Kisovec in Izlake. Po najboljših močeh smo poskrbeli za enako dostopnost knjižničnega
gradiva za vse prebivalce.
Prirast in izbor gradiva:
minimalni pogoj
standard
2012
2013
2014
vse gradivo
3340
4701
2.611
2.727
2.305
neknjižno
378
427
481
302
211
vse gradivo Kisovec
500
221
305
190
vse gradivo Izlake
360
145
228
135
serijske publikacije Kisovec
20 naslovov
18
18
17
serijske publikacije Izlake
20 naslovov
15
14
17
V letu 2014 smo kupili gradivo v vrednosti 46.431,49 €. Prirast znaša 2.305 enot gradiva
(nakup pa 2.059). Prirast vključuje tudi darove in sicer 246 enot. Povprečna cena na enoto
je znašala 22,55 € . Za nakup smo namenili 5.595,49 € lastnih sredstev.
Gradivo smo izbirali z veliko pazljivostjo:

Strokovno gradivo: izbirali smo strokovno gradivo, namenjeno izobraževanju,
raziskovanju in vseživljenjskemu učenju. Poskrbeli smo za uravnoteženo
zastopanost vseh strok, naše vodilo pa je bila struktura uporabnikov knjižnice.

Leposlovje: izbirali smo leposlovje slovenskih avtorjev (otroci, mladina, odrasli) in
kvalitetne prevode iz tujih jezikov, kakor tudi kvalitetno leposlovje v tujih jezikih in
8
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
upoštevali tudi izbor za učenje tujih jezikov. Manj zahtevno leposlovje smo pred
nakupom vedno znova preverili, če ustreza postavljenim kriterijem kvalitete.

Neknjižno gradivo: AV gradivo: nabavljali smo izobraževalna dela za otroke in
mladino, filme iz slovenske produkcije ter nagrajena dela svetovne produkcije.

Računalniško gradivo: izbirali smo gradivo, ki bo v podporo informacijskemu
opismenjevanju, spodbujanju uporabe elektronskih gradiv in ustvarjalni rabi
računalnika.

Domoznansko gradivo: Pridobivali smo raznovrstno domoznansko gradivo na
različnih nosilcih, ki dokumentira in obeležuje našo lokalno skupnost, ter tako
gradili našo domoznansko zbirko.

V predpisani količini smo nabavili gradivo, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za
kulturo.

S pretehtanim nakupom smo se želeli v največji meri približati kriterijem
Standardov glede prirasta. Dosledno smo upoštevali priporočeno razmerje med
strokovnim in leposlovnim gradivom ter gradivom za otroke in odrasle. Pozornost
smo namenili enakomerni zastopanosti gradiv tako v osrednji knjižnici v Zagorju,
kot v enotah Kisovec in Izlake. Spodbujali smo bralne navade, bralno kulturo ter
razvijali funkcionalno pismenost. Z vsebinsko bogatim prirastom smo gradili
kvalitetno in uravnoteženo knjižnično zbirko.
Knjižnica je bila v letu 2014 naročena na naslednje elektronske podatkovne zbirke:

TAX-FIN-LEX - spletni portal z dokumenti iz davčnega (TAX), računovodskofinančnega (FIN) in pravnega področja (LEX) ;

OXFORD REFERENCE PREMIUM - ponuja več kot sto enciklopedij in slovarjev;

OXFORD ENGLISH DICTIONARY - najuglednejši slovar angleškega jezika v
elektronski obliki,

VEČER - spletni arhiv časopisa;

EBSCO- HOST - nudi polna besedila člankov s področja medicine, humanistike,
kulture;

GVIN - daje uporabnikom celovit vpogled v poslovanje slovenskih podjetij;
9
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
Do vseh naštetih zbirk je z geslom za COBISS in številko izkaznice mogoč tudi oddaljeni
dostop.
Izposoja gradiva
Izposoja
135000
133458
132141
130000
125000
124.221
122514,00
120000
115000
110000
Nizi2
114502
2010
2011
2012
2013
2014
114502
122514,00
132141
133458
124.221
V letu 2014 je izposoja gradiva padla na nivo, kot je bil med letoma 2011 in 2012. Vzrokov
za to je verjetno več, eden izmed njih je prav gotovo ta, da smo nabavljali manj
popularnega leposlovja in predvsem manj izvodov posameznega gradiva. Drastično
zmanjšanje sredstev (za 60%) za nabavo gradiva s strani države, se mora odraziti pri
nabavi knjižnične zbirke in posledično pri izposoji le te.
Tako kot v preteklem letu, smo tudi v letu 2014 oblikovali knjižnične zbirke, ki smo jih iz
matične knjižnice začasno prenesli v enoti Kisovec in Izlake. Takšne zbirke so se izkazale za
dober kompromis, saj z danimi sredstvii ne moremo nabaviti gradiva v takšnem obsegu,
da bi zadovoljil povpraševanje.
IZPOSOJA
na dom
na dom
na dom
na dom
na dom
2010
2011
2012
2013
2014
ZAGORJE
99.094
107.466
115.650
115.658
107.494
IZLAKE
7.232
7.248
6.976
7.778
6.631
KISOVEC
8.176
7.800
9.515
10.226
10.096
SKUPAJ.
114.502
122.514
132.141
133.458
124.221
Pri gornjih podatkih ni upoštevana izposoja in uporaba gradiva v knjižnici in čitalnici.
10
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
Redni letni odpis
Zakon o knjižničarstvu v 12. členu določa, da knjižnice izločajo knjižnično gradivo v skladu
s strokovnimi navodili, ki jih sprejme nacionalna knjižnica. Knjižnica izloča in odpisuje
neuporabno, zastarelo, obrabljeno in izgubljeno gradivo. Knjižnice, ki dosegajo standard
za knjižnično zbirko, izločajo letno toliko knjižničnega gradiva, da vzdržujejo standard
obsega knjižnične zbirke in njeno aktualnost.
Zaradi doseganja standardov je marsikatera splošna knjižnica težila predvsem k številčno
zadovoljivi zbirki, medtem ko je bila primernost gradiv spregledana. V preobilici dela je
izločanje gradiv opravilo, ki ga najlaže odložimo. Nanj nas sicer vsakodnevno spominja
nered na prepolnih policah. Zavedati pa se moramo, da je le dobra, okolju primerna,
pregledno postavljena zbirka koristna in upravičuje uporabljena sredstva.
Izločanje je v knjižnici permanentna dejavnost saj je potrebno knjižnično zbirko redno
pregledovati in izločiti iz nje: poškodovano, umazano, nepopolno gradivo, katerega deli so
uničeni, odvečne izvode, po katerih ni več povpraševanja, zastarelo gradivo, starejše
izdaje, ki se lahko nadomestijo z novejšimi.
»Odpisano gradivo se vrednoti po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če
nabavna vrednost ni znana, in ni večja od njihove iztržljive oz. realne vrednosti« (32. čl.
Zakona o računovodstvu, Ur.l. št. 23/1999). Odpisano gradivo so poškodovane in
izgubljene knjige, uničeno neknjižno gradivo, odpisane serijske publikacije pa so dnevniki
in revije informativnega značaja, ki jih v knjižnici ne arhiviramo in ne hranimo.
Metodologija izračuna vrednosti odpisanega gradiva za leto 2014 (povzeta po priporočilu
slovenskih splošnih knjižnic)
Odpisano gradivo, ki je staro od 1-3 leta vrednotimo 80% povprečne vrednosti za
posamezno vrsto gradiva v letu 2013;
Odpisano gradivo, ki je staro od 4-9 let vrednotimo 10% povprečne vrednosti za
posamezno vrsto gradiva v letu 2013;
VRSTA GRADIVA
ŠTEVILO KNJIG
ŠTEVILO
NEKNJIŽ. GR.
SKUPAJ:
STARO OD VREDNO STARO OD VREDNO STARO 10 IN VREDNO
0-3
ST
4-9
ST
VEČ
ST
0
0
16
33,248
1675
335
3
3
38,4
38,4
20
36
11
32
65,248
152
1827
30,4
365,4
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
Odpisano gradivo, ki je staro od nad 10 let vrednotimo 0,20 EUR SIT za enoto gradiva
Pri gradivu, ki je staro od 1 -3 let, je vzrok odpisa največkrat to, da je bilo uničeno ali
odtujeno. Gradivo, staro od 4 – 9 let je največkrat poškodovano, manjkajo deli in je tako
neuporabno. Pri gradivu, ki je staro 10 let in več, pa gre bodisi za izločanje odvečnih
izvodov, po katerih ni več povpraševanja ali pa je zastarelo.
V tem ovrednotenju niso zajete serijske publikacije, ker jih knjižnica odpiše vsako leto
sproti.
enote
vrednost
odpis
1866 469,05€
Skupni) odpis je znašal 1866 enot gradiva v skupni vrednosti 469,05 €.
Zaposleni
V Knjižnici Zagorje je zaposlenih 7 strokovnih delavcev, po Standardih za splošne knjižnice
pa naj bi jih bilo 11. Dodatna zaposlitev delavca s V. stopnjo izobrazbe je nujna in
racionalna, zlasti z vidika zagotovitve večje odprtosti knjižnice v Kisovcu. Več let smo zanjo
prosili in jo utemeljevali, vendar zaradi recesije in kriznih časov novega delavca nismo
uspeli zaposliti.
Sistemizacija delovnih mest in zasedena delovna mesta na dan 31. 12. 2014
SPLOŠNA DELOVNA MESTA
Šifra del. Mesta
Štev.
opisa
Naziv delovnega mesta
Zahtevana
stopnja
izobrazbe
Zahtevana smer
izobrazbe
Zahtevane delovne
izkušnje
Število sist.
Del. mest
Zasedena delovna
mesta
Dne 31.12.2014
5 let v knjižnični
dejavnosti od tega 1 leto
na vodstvenih delih
1
1
B017841
1
Direktor knjižnice
VII/II
J016007
2
Glavni računovodja
VI
ekonomska
2 leti
1
(0,5 po pogodbi)
J026004
3
Poslovni sekretar
VI
ekonomsko poslovna
6 mesecev
0,5
-
J032001
4
Čistilka II
II
0,5
(0,5 po pogodbi)
J036024
5
Vzdrževalec VI
VI
tehnična
4 mesece
0,5
-
J034035
6
Manipulant IV
IV
/
/
1
-
12
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
STROKOVNA DELOVNA MESTA
Šifra del.
Mesta
Štev.
opisa
Naziv delovnega
mesta
Zahtevana
stopnja
izobrazbe
Zahtevana smer
izobrazbe
Zahtevane delovne
izkušnje
Število sist.
delovnih mest
Zasedena delovna
mesta
Dne 31.12..2014
G027005
7
Bibliotekar VI/II
VII/II
Bibliotekarska ali
druga ustrezna
1 leto
3
1
G027004
8
Bibliotekar VII/I
VII/I
Bibliotekarska ali
druga ustrezna
1 leto
2
2
G026023
9
Višji knjižničar
VI
Bibliotekarska ali
druga ustrezna
6 mesecev
1
1
G025011
10
Knjižničar
V
ekonomska,
gimnazija ali druga
popolna sr. šola
_
4
2
Drugo:
-
študentski servis
-
nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
-
javna dela (1 delavca s V. stopnjo izobrazbe)
Permanentno izobraževanje
Knjižničarji moramo neprestano širiti svoje znanje . Le tako lahko uspešno sledimo nenehnim
spremembam. Zaposleni smo se udeležili izobraževanj, strokovnih posvetov in seminarjev, z
namenom slediti novim znanstvenim in strokovnim spoznanjem in spreminjajoči se vlogi
knjižnic v družbi.
13
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
ORGANIZATOR
LETNO POROČILO 2014
TRAJANJE
IZOBRAŽEVANJE / SEMINAR
UDELEŽENCI
KOŽ – CENTER ZA
MLADINSKO KNJIŽEVNOST
15. januar
Uvod v sklop o mladinskih poučnih knjigah
Bizjak, Kurež
Združenje splošnih knjižnic
28. in 29. januar
Skupščina združenja in izobraževanje direktorjev – Rogaška
Slatina
Medvešek
Center za razvoj knjižnic
5. marec
Statistične meritve o delu knjižnic v letu 2013
Razpotnik
KOŽ – CENTER ZA
MLADINSKO KNJIŽEVNOST
12. marec
Kaj je poučna knjiga za otroke
Kurež
Združenje splošnih knjižnic
13. marec
Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu
2014
Medvešek
Knjižnica Zagorje
19. marec
Srečanje mladinskih in šolskih knjižničark Zagorje
Bizjak, Kurež
Osrednja knjižnica Celje
20. marec
Sestanek domoznanske koordinacije
Kurež, Strgaršek
Cankarjev dom/ Ministrstvo
za kulturo
21. marec
Kulturni bazar
Bizjak, Kurež,
Razpotnik
KOŽ – CENTER ZA
MLADINSKO KNJIŽEVNOST
16. april
V zgodovini so skrite zgodbe, v zgodbah je skrita zgodovina
Bizjak, Kurež
Društvo bibliotekarjev Celje
17. april
Občni zbor DBC
Medvešek
Združenje splošnih knjižnic
Do maja 2014
Celoletno izobraževanje direktorjev SK
Medvešek
KOŽ – CENTER ZA
MLADINSKO KNJIŽEVNOST
7. maj
Strokovna sreda v Knjižnici Domžale
Bizjak, Kurež,
Razpotnik
Arhiv RS
15. maj
Zajem, arhiviranje, upravljanje in hramba podatkov
Strgaršek
Knjižnica slepih in
slabovidnih
3. in 11. junij
Kako berejo ter uporabljajo splet slepi in slabovidni
Strgaršek,
Garantini, Zakšek
Osrednja knjižnica Srečka
Vilharja Koper
26. junij
Knjižnice brez meja - simpozij
Bizjak, Medvešek
KOŽ – CENTER ZA
MLADINSKO KNJIŽEVNOST
10. september
Ustanove in društva za dobro knjigo
Bizjak, Kurež
Medobčinska knjižnica
Žalec
25. september
Srečanje članov DBC
vsi
Goriška knjižnica Franceta
Bevka
26. september
Domfest
Strgaršek
Gradska knjižnica Ivan
Goran Kovačić, Karlovac
2. in 3. oktober
10. strokovno srečanje z mednarodno udeležbo – Na
mladih svet stoji
Medvešek,
Strgaršek
KOŽ – CENTER ZA
MLADINSKO KNJIŽEVNOST
8. oktober
Predstavitev 9. Cikla Slovenskega knjižnično muzejskega
Mega kviza
Bizjak, Kurež
Združenje splošnih knjižnic
10. oktober
Vprašalnik interstat – nabava in obdelava gradiva
Razpotnik
Knjižnica slepih in
slabovidnih Minke Skaberne
17. oktober
Ogled knjižnice slepih in slabovidnih
Garantini, Zakšek
Osrednja knjižnica Celje
20. oktober
Usklajevalni sestanek direktorjev celjskega območja
Medvešek
Goriška knjižnica Franceta
Bevka
21. oktober
Izobraževalno posvetovalno srečanje vnašalcev portala
Dobreknjige.si
Bizjak, Medvešek,
Razpotnik
OŠ Ivana Skvarče
22. oktober
Srečanje mladinskih in šolskih knjižničark
Bizjak, Kurež
Osrednja knjižnica Celje
24. oktober
Sestanek koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnic
celjskega območja
Kurež, Strgaršek
Mariborska knjižnica in
Revija Otrok in knjiga
25. november
Branje je potovanje – tudi za najstnike
Bizjak, Kurež
Ebsco host
4. november
Predstavitev baze E-knjig Ebsco host
Garantini,
Strgaršek
KOŽ – CENTER ZA
MLADINSKO KNJIŽEVNOST
12. november
Predstavitev priročnika za branje kakovostnih mladinskih
knjig
Kurež
Združenje splošnih knjižnic
/ Rimske terme
11. in 12.
november
Skupščina združenja in izobraževanje direktorjev splošnih
knjižnic
Medvešek
Osrednja knjižnica Srečka
Vilharja Koper
20. november
Osrednja prireditev ob dnevu splošnih knjižnic
Medvešek,
Strgaršek
Društvo bibliotekarjev Celje
11. december
Uporaba spletnega iskalnika google, izbor googlovih orodij
in druga spletna orodja
Rožič
Društvo bibliotekarjev Celje
11. december
Seja IO DBC
Medvešek
14
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
Prostor in oprema
Knjižnica jev Delavskem domu nastanjena že več kot 50 let. Prostorska stiska je izjemna,
to knjižnica poudarja že vrsto let, ustanoviteljica išče ustrezne rešitve zanjo, vendar
dokončne rešitve tega problema še ni na vidiku. Načrtuje se, da bo knjižnica dobila
dodaten prostor v nekdanjih prostorih zdravstvene skupnosti, ki jih bo ustanoviteljica
nekoč v prihodnosti odkupila in preuredila.
Investicije
Sredstva, ki nam jih je ustanoviteljica s proračunom namenila za investicije, to je 5000 €,
poleg tega pa še nekaj lastnih sredstev, smo v letu 2014 namenili posodobitvi
računalniške strojne in programske opreme. Sodelovali smo pri nakupu strežnika in
programske opreme v KCDD, ki je namenjena skupnemu računovodstvu. Obnovili smo
talno oblogo v čitalnici oddelka za odrasle ter na podestu na oddelku za odrasle.
Kupili smo nov fotokopirni stroj oziroma multifunkcijsko napravo, ki stoji na oddelku za
odrasle.
Prireditve
V letu 2014 smo v knjižnici organizirali in izvedli 225 dogodkov, v katerih je sodelovalo
4.569 udeležencev. Obiskovalci priložnostnih razstav niso zajeti v tej številki, saj točno
število ne more biti izmerjeno. Izbirali smo kvalitetne prireditve, v goste smo povabili tudi
domače ustvarjalce.
Dogodki bralne kulture
obiskovalci prireditev
265
5500
260
5000
255
4500
250
4000
245
5065
4908
4568
obiskovalci
prireditev
3500
2011
2012
2013
2014
3000
2011
dogodki
LOKACIJA
5300
ZAGORJE
KISOVEC
15
2012
IZLAKE
2013
2014
SKUPAJ
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
X
obisk
10
11
1
1
7
12
6
6
15
5
1
8
6
11
5
35
5
1
2
5
153
273
163
35
24
221
213
202
500
105
200
67
141
136
121
737
180
14
34
365
3731
X
obisk
10
11
8
5
2
36
LETNO POROČILO 2014
28
27
102
94
27
278
X
obisk
10
11
7
2
2
3
1
36
X
70
3
139
40
42
99
166
559
30
33
1
9
7
24
6
6
15
5
1
8
10
11
7
35
8
1
2
5
1
225
obisk
371
193
35
126
454
213
202
500
105
200
67
208
136
163
737
279
14
34
365
166
4568
KRONOLOŠKI PREGLED PRIREDITEV 2014
Januar:
 Novinarka in raziskovalka Sanja Lončar je podala veliko zanimivih dejstev o moči
hrane. Njena odločitev za odmik od konvencionalnega vsakdana ji je za vedno
spremenila življenje. Zaradi srečanja z boleznijo je postala ne samo simpatizerka
zdravega življenja, ampak ga je enostavno začela živeti skupaj z družino. Po
njenem pripovedovanju zdravo življenje ne sme biti kazen, odrekanje, trpljenje ali
celo fanatizem, saj v takšnem primeru vodi v stres, ki nima ničesar skupnega z
zdravjem. Nešteto resnih znanstvenih raziskav je predstavila v knjigi z naslovom
Ščepec rešitve zamolčane zdravilne moči
začimb.
 Na pravljično - ustvarjalni delavnici smo
predstavili slikanico Kodra domače
avtorice Barbare Lekše, prisrčno zgodbo o
prijateljstvu ter sprejemanju sebe in drugih.
Po predstavitvi so otroci izdelovali knjižna
kazala, lončke za svinčnike in opomnike,
poskrbeli pa smo tudi za sladko
presenečenje.
16
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
 Gospa Fanči Perdih se ukvarja z ekološko semensko pridelavo. Predstavila je
semena AMARANT, spregovorila o pridelavi zelenjave ter o reševanju problemov
na vrtu na ekološki način.
 Domačinka Katja Repe je en mesec bivala v Malaviju, kjer je kot prostovoljka
pomagala pri učnem procesu v tamkajšni šoli. Kot nam je povedala, so razlike res
osupljive. Bivanje pa je s seboj prineslo tudi veliko adrenalinskih doživetij.
Februar:
 Na pustni ustvarjalni delavnici so mladi ustvarjalci pobarvali beneške maske in
ustvarili svojo masko iz papirnatih vrečk.
 Vprašanje zdravega
prehranjevanja je dandanes zelo
aktualno. V trgovinah je polno poceni
živil, ki niso kvalitetna. Zato nam je
nutricionistka Mojca Cepuš predstavila
možnosti, kako izbirati hrano za zdravje
in hujšanje.
 Kulturni praznik smo obeležili s
predstavitvijo ciklusa umetniške fotografije Stare obrti na slovenskem s tematskim
naslovom Starost nas ne obvaruje pred ljubeznijo, toda nas ljubezen obvaruje
pred staranjem. Naš gost je bil nadarjeni, mladi mojster fotografije Aleš Pipan.
Njegove odlične fotografije so bile nagrajene tako v slovenskem, kot v evropskem
prostoru ter nominirane celo v svetovnem merilu. Za lepo slovensko pesem je
poskrbela vokalna skupina Plavica, za dobro voljo pa degustacija domačih dobrot.
Marec:
 Predavateljica dr. Marija Gregori je vodja projekta Ekološka pridelava semen na
Biotehniškem centru Naklo. Predstavila nam je temelje semenske pridelave na
domačem vrtu.
 Roman Rozina - premierna predstavitev nagrajenega romana 'Županski kandidat
Gams'
Kot se spodobi, je bila 'dnevna soba' knjižnice, kot jo je poimenovala direktorica,
Irena Medvešek; ta
živ prostor srečevanj,
izmenjav in
spoznavanj; ob
premierni
predstavitvi pred
nekaj dnevi izdanega romana letošnjega dobitnika nagrade Modra ptica in našega
17
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi




LETNO POROČILO 2014
someščana, Romana Rozine, lepo napolnjena. In lepšega prehoda iz zime v pomlad
si je težko želeti. Simbolično je ta prehod uvedel kvartet 'Same babe' s skladbo
'Zjutraj ptički prav lepo pojo. Zelo sproščen uvod v nadaljevanje, kjer je za
povezovanje in potrebna vprašanja skrbela Tatjana Pirc. Sicer bi se lahko zgodilo,
da bi Roman, v sebi lastni skromnosti, raje prisluhnil 'Babam', ki, biološko to sicer
niso, kot pa povzel besedo. Tako pa je pred nas razgrnil nekaj utrinkov o nastajanju
romana, tudi kakšno razmišljanje o njegovi aktualnosti v letošnjem volilnem letu
sta pridala, pa tudi o literarnih razpisih, knjižnih programih, ustvarjalnem procesu
in občutkih, ki nastopijo, ko knjiga stopi na lastno pot k bralcu je stekla beseda.
Prijazno topel večer, mene pa je čakalo še potovanje v prvo pomladno jutro z
'županskim kandidatom'. Morda, in velja upati, se ob pozornosti, ki je bo zaradi
nagrade deležen, v kom prebudi bralski vzgib, da bi pogledal tudi med platnice
preostalih njegovih romanov in zbirk.
Predsednik policijskega veteranskega društva Sever Zasavje nam je predstavil
brošure, ki jih je društvo izdalo v zadnjih letih. Poudarek je bil na tajnih skladiščih
orožja med osamosvojitveno vojno. Za kulturni program so poskrbeli učenci
Glasbene šole Zagorje s svojimi mentorji. Zaigral nam je kvartet saksofonov in duet
kitar. Po predstavitvi so predstavniki javnih zavodov prejeli v dar po en izvod
brošur.
Dogodivščine indijančka Vikija je lutkovna predstava gledališča FRU-FRU. To je
predstava v kateri lutka Viki noče nastopati... Lutkarju zato ne preostane drugega,
kot da se igra z njo. In ker se mali indijančki najraje igrajo skrivalnice, lovijo in
streljajo z lokom, lutkar stori natanko to. Otroci pa so seveda uživali.
Naši gostje so bili člani Fotokluba Hrastnik Simon Tanšek, Vinko Žagar, Andrej
Zdovc, ki so nam v pogovoru s Fanči Moljk predstavili monografijo Industrijska
dediščina Zasavja.
Peter Zupanc nam je predstavil svojo knjigo Obešanje zmajeve glave, ki jo je
napisal medtem, ko je raziskoval Kitajsko. Tam je namreč živel kar nekaj let in
dodobra spoznal njene etnične manjšine in njihove običaje.
April:
 Nina Medved, lastnica studia
aromaterapije, se je izobraževala v New
Yorku in Zagrebu. Čar aromaterapije je v
tem, da deluje na vse ravni človekovega
bitja – na fizično, čustveno, mentalno in
duhovno telo. Z njo lahko ublažimo
številne težave, tako telesne kot
čustvene.
 Ogledali smo si lutkovno predstavo Štirje
18
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
muzikantje v izvedbi Teatra KUGLICE.
 Vrtnarka Damjana Napret Čeperlin nam je predstavila Katalog Cvetje za poletje
2014 in nas spoznala z nekaterimi rožicami
 Marko Šifrar, certificiran GTT moderator nam je predstavil holotropno dihanje.
Holotropno dihanje je avantura v
odkrivanju sebe in svoje zavesti. V
vsakem posamezniku je moč, da
zaživi kot želi zaživeti. Skozi vse
življenje si pridobivamo razne vzorce.
Ti pa se človeku vtisnejo v podzavest.
Pri tehniki holotropnega dihanja gre
posameznik v spremenjena stanja
zavesti, kjer ni več običajnih ovir
fizičnega telesa, časa in prostora. V takšnem stanju so možne velike spremembe
oziroma ozdravitve fizičnega telesa in psihe.
 Predstavljena knjiga Milene Miklavčič: Ogen, rit in kače niso igrače je med bralce
prinaša zgodbe o intimnem življenju naših prednikov med leti 1900 in
1965. Pisateljica je delila z obiskovalci izjemno zanimiva pričevanja starejših oseb,
ki so brez dlake na jeziku z njo delile osebne izkušnje. Avtorica je naletela tudi na
izjemen odmev med Slovenci in prva izdaja je pošla v nekaj dneh.
Maj:
 V letu 2014 že osemnajstič podelili priznanja za osvojeno Bralno miško. Kar 171
otrok iz vseh enot Vrtca Zagorje je osvojilo »predšolsko bralno značko« - za njihov
trud smo jih nagradili s priznanji, knjižnimi darili in knjižnimi kazali. Ogledali smo si
tudi predstavo PISMONOŠA ALJOŠA IN ČAROBNI PAKET v izvedbi Tonija Mežana, ki
nas je s svojimi triki nasmejal do solz.
 Zdravje je naše največje bogastvo. Zase in za svoje zdravje moramo skrbeti vsak
dan, s pravilnim načinom življenja. Izkušena terapevtka, Milena De Viktory, je v
imenu društva Feniks pomagala negativne energije preobrazit v pozitivne, očistiti
avrično polje in dobiti prostor za nove, sveže energije.
 Zoran Žarković iz Laškega je v sklopu devetmesečnega potovanja po Avstraliji in
Oceaniji obiskal otočji Samoa in Fidži.
Večino časa je preživel pri domačinih in
spoznal njihov vsakdanjik, kulturo in
navade. Tako se mu je potrdila misel, ki
ga je večkrat spremljala na poti: »Doma
si tam, kjer je tvoje srce«.
19
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
 Zaključili smo 4. sezono druženj Berite z nami. Letos je bilo vključenih kar 36
varovancev VDC-ja in 43
učencev OŠ Dr. Slavka
Gruma. Nekateri so bili z
nami že četrto leto, drugi so
se nam letos priključili
prvič. A vsako leto nas je
več. Na slovesnem
zaključku v avli Delavskega
doma (ki je invalidom bolj
prijazen, kot knjižnica) smo se zbrali sodelujoči, njihovi starši, sorodniki in
mentorji. Ogledali smo si lutkovno predstavo Štirje muzikanti v izvedbi lutkovnega
gledališča FRU-FRU, podelili priznanja in ob odličnem pecivu še poklepetali.
September:
 Maka in Jože Ranzinger ter Tone Benko so z nami delili svojo pustolovščino! V
začetku letošnjega leta so za cel mesec odpotovali v Novo Zelandijo obiskat otroke
in vnuke. Lepo so se imeli, marsikaj videli in doživeli. Seveda so tudi pridno
fotografirali. Povedali so nam marsikaj zanimivega o življenju v najbolj oddaljeni
deželi od Slovenije.
 Popotnica Staša Lepej Bašelj je letos obiskala Kirgizijo in Uzbekistan, odročni in
skrivnostni deželi v Osrednji Aziji. Z nami je delila svoje vtise in čudovite fotografije
divje in še neokrnjene visokogorske pokrajine, ledenikov, narodnih parkov, puščav,
bazarjev, medres in palač in ostankov prastarih civilizacij. Povedala nam je, kako je
potovati z dvema popolnima neznancema in dobiti moža. Pa o Svilni cesti, o stikih
s tradicionalnim načinom življenja nomadov, o maršrutkah, jurtah, zlatih zobeh,
družabnostih v azijskih wc-jih in o adrenalinskih vožnjah po spektakularnih
visokogorskih cestah in prelazih. Večino fotografij je posnel njen sopotnik, priznani
novogoriški fotograf Mirko Bijuklič.
Oktober:
 Ultramaratonec v nordijski hoji Pero Brković, je svojo pot obeležil v knjigi Nori
ambasador, ki jo je po njegovem
pripovedovanju zapisala novinarka
Polona Malovrh. Ob predstavitvi
knjige nam je povedal, kako je
postal ambasador spreminjanja
diabetesa pri zavodu Diabetes in
reviji Vita.
 Naša gostja je bila
pisateljica Alenka Rebula, avtorica
20
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi




LETNO POROČILO 2014
odmevnih psiholoških del. Spregovorila je o nezadovoljstvu, ki nas hromi in
odvrača od ustvarjalnosti. Hvaležnost in navdušenje nad življenjem pa oživljata
dušo. Ni važno kakšne težave imamo, bistveno je, da v njih ostajamo polno živi in
rodovitni.
Obvladovanje konfliktov in uvodno delavnico v mediacijo je vodila Ksenija Lorber.
Seznanili smo s spoznavanjem različnih vrste reševanja sporov, kot so pogajanja,
mediacija, arbitraža in pravda s stališča sprejemanja odločitev, nadzora nad
postopkom, vloge tretje osebe in vključenosti strank v postopek.
V naših družinah prepogosto prihaja do prepirov in slabe volje. Leo Ivanič nam je
na predavanju o čustveni inteligenci predstavil
kako uspešno krmariti med željami, potrebami in
pričakovanji naših bližnjih in naših, ne da bi na tej
poti izgubili sebe ali svoje družine.
Naši najmlajši so na jesenski ustvarjalni delavnici
ustvarili čudovite izdelke.
Lutkovna predstava: “Nekoč je bilo” v izvedbi
lutkovnega gledališča TRI.
November:
 Ob dnevu splošnih knjižnic je bil naš gost
slikar Jože Ovnik. Spoznali smo njegov umetniški
opus s poudarkom na rudarski tematiki. Njegova
najbolj znana podoba je škrat Perkmandeljc, ki ga
je obeležil z izvirno slikanico. Svoje delo nam je predstavil v pogovoru z Igorjem
Goštetom. Prišel je celo pravi Perkmandeljc in nam ponagajal! Ob 100 letnici
rojstva Ceneta Vipotnika smo se ga spomnili z recitacijami njegovih pesmi v izvedbi
Tanje Bašelj. Z glasbo je večer popestril virtuoz na harmoniki, Jure Tori.
 Popotnik Andrej Morelj nam je predstavil svoja zanimiva potovanja od Aljaske do
Argentine.
December:
 Premierno smo v Knjižnici Zagorje predstavili novo knjigo Igorja Gošteta: Otroci
knapov. Igor Gošte v romanu Otroci
knapov pripoveduje o svojem doživljanju
otroštva v rudarski družini, ki je bilo zanj
kljub zahtevnim in trdim časom igrivo,
zvedavo in norčavo; dotakne se spominov
na mladostniška leta, ki jih sledi časa niso
nikoli zabrisala, in naleta srednješolskega
izobraževanja, razkrije pa nam tudi svojo
pot odraščanja, na kateri je izjemno hitro
21
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
dozorel in si kot zelo mlad fant ustvaril družino. Vzpostavljanje in ohranjanje
medosebnih stikov med otroki pa tudi odraslimi včasih ni teklo po žicah in
socialnih omrežjih. Tisti pravi so bili pristni stiki med ljudmi. In opisov takih stikov
je v tem romanu veliko. Večer so z glasbo popestrili Igorjevi prijatelji.
 Občina Zagorje vsako leto nagradi nekatere diplomske naloge, ki neposredno
zadevajo občino Zagorje ob Savi in imajo zanjo konkretno dodano vrednost. Tokrat
sta se v Knjižnici Zagorje s svojima nagrajenima nalogama predstavili dve
diplomantki Fakultete za
arhitekturo in sicer: KATJA
DRNOVŠEK: Urbanistično –
arhitekturna zasnova
zdraviliško rehabilitacijskega
centra Medijske Toplice,
ter ŽIVA REPOVŽ: Idejni
načrt oskrbovanih stanovanj
v naselju Izlake.
 V sodelovanju z Društvom za zdravilne rastline Zasavje smo izvedli delavnico –
Izdelajmo domače milo.
Projekti
Domoznanstvo
V letu 2014 smo pridobili nekaj domoznanskega gradiva v sodelovanju s krajevnimi
skupnostmi in društvi oziroma podjetji, nekaj razglednic pa smo našli na spletu in jih kupili
od zbiralcev posameznikov. S našim domoznanskim gradivom smo priskočili na pomoč pri
postavitvi razstav, tako Občini Zagorje, kot nekaterim društvom.
Biografski leksikon
Postopno vnašamo zapise o znanih Zagorjanih v omenjeni leksikon. Na območju celjske in
zasavske regije je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo
na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski
spomin. Knjižnice na tem območju smo zato pričele lani ustvarjati spletni biografski
leksikon, vsaka knjižnica bo vnašala vsebine za svoje področje. Zbirka imen v leksikonu
nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala. Spletno aplikacijo je izdelalo
22
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
podjetje Qualitas in vključuje adaptacijo grafične podobe in dodatke k celostni podobi.
Skupni projekt financiramo knjižnice celjske in zasavske regije.
Bralni krožek
Bralni krožek se v Knjižnici Zagorje sestaja že 13 let. To je v slovenskem prostoru prava
redkost, če že ne osamljen primer.
V letu 2014 smo se članice bralnega krožka srečale 8-krat. Naša srečanja so namenjena
druženju in pogovarjanju o prebrani domači in tuji literaturi. V letu 2014 smo obravnavale
naslednja literarna dela:
Sonja Merljak Zdovc: Njeni tujci, Čeferin, Peter: Moje odvetniško življenje: Valat
Lessing, Doris May: Peti otrok; Predin, Zoran: Druga žena v haremu; Crusie, Jennifer: Brez
tebe ne gre, Chua, Amy: Bojna pesem mame tigrice, Mrzel, Ludvik: Bog v Trbovljah,
Miklavčič, Milena: Ogenj, rit in kače niso za igrače, Ritter, Savina A.: Zamenjam
razsvetljenje za hiter vibrator, Tamaro, Susanna: Za vedno, Murakami, Haruki: Ljubi moj
Sputnik, Kafka na obali, Terzani, Tiziano: Še en krog na vrtiljaku, Hawes, Annie: Ekstra
deviško, Šerbedžija, Rade: Do zadnjega diha, Rudan, Vedrana: Črnci v Firencah, Glattauer,
Daniel: Proti severnemu vetru, Vsakih sedem valov, Rebula-Tuta, Alenka: Blagor ženskam,
Muck, Desa: Panika, Pasti življenja, Pasti življenja II, Partljič, Tone: Pasja ulica, Zorko,
Marko: Knjiga mrtvih, Zupanc, Peter: Obešanje zmajeve glave, Newton, Michael:
Potovanje duš, Moody, Raymond: Življenje po življenju, Parks, Adele: Igra z ognjem,
Jackson, Vina: Barve poželenja, Strayed, Cheryl: Divja, Fredriksson, Marianne: Anna,
Hanna in Johanna, Sendker, Jan-Philipp: Uglašeno srce, Grover, Brian: Poljub iz Rusije,
Rozina, Roman: Županski kandidat Gams, Balantič, France: Tihi glas piščali, Zajc, Dane:
Kepa pepela, Vrata, Dol dol, Vipotnik, Cene: Drevo na samem, Kamenik, Sebastjan: Pesmi
mojega srca, Pavček, Saša: Obleci me v poljub, Zlobec, Ciril: Samo beseda sem, Samo ta
dan imam, Shaffer, Mary Ann; Barrows, Annie: Guernseyjsko društvo za književnost in
pito iz krompirjevih olupkov, Sparks, Nicholas: Poslednja pesem, Beležnica, Bon,
Geneviève: Pot hrepenenja, Patterson, James: Samanthina pisma Jennifer, Sharma, Robin
Shilp: Menih, ki je prodal svojega Ferrarija, Svetnik, deskar in direktorica, Skrivna pisma
meniha, ki je prodal svojega ferrarija, Življenjski nasveti meniha, ki je prodal svojega
ferrarija, Gilbreth, Frank Bunker: Za ducat ceneje, Jerome, Jerome K.: Trije možje v čolnu,
23
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
da o psu niti ne govorimo, Drakulić, Slavenka: Obtožena, Kuić, Gordana: Vonj po dežju na
Balkanu, Auel, Jean M.: Rod Jamskega medveda, Lovci na mamute, Dolina konj, Pot
domov, Zavetje skal, Dežela poslikanih jam, Ihan, Alojz: Slike z razstave, Državljanski eseji,
Hvalnica rešnjemu telesu, Karlovšek, Igor: Odvetnik, Lainšček, Feri: Orkester za poljube,
Sivec, Ivan: Zlato kraljestvo, Gradišnik, Branko: En kuža v Lizboni, da o ljudeh ne govorimo,
Zorko, Marko: Zapiski Gerte Kuper in Skrivni dnevnik Janeza Drnovška, Möderndorfer,
Vinko: Balzacov popek, Malenšek, Mimi: Senca na domačiji, Dupré, Ruth: Vlado Kreslin,
Slovenija in jaz, Fielding, Helen: Bridget Jones. Nora na fanta, Asher, Jay: Trinajst razlogov,
Tribuson, Goran: Zgodovina pornografije, O'Connor, Peter: Prvi sončni žarek, Harris,
Joanne: Pet četrtin pomaranče, Ruiz Zafón, Carlos: Senca vetra, Bucay, Jorge; Salinas,
Silvia: Ljubiti z odprtimi očmi, Sendker, Jan-Philipp: Prisluhni srcu, Paasilinna, Arto:
Prikupna struparka, Na lovu za spomini, Johnson, Jane: Pirati srca, Sultanova žena, Solna
pot, Walsch, Neale Donald: Druženje z Bogom, Pogovori z Bogom, Edino pomembno,
Casanova, Giovanni Giacomo: Beg iz beneške ječe, Simsion, Graeme C.: Projekt Rosie,
Gregory, Philippa: Posvetne radosti, Jonasson, Jonas: Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in
izginil, Forsyth, Frederick: Afganistanec, Vojnović, Goran: Jugoslavija, moja dežela, Bartol,
Vladimir: Alamut, Geiger, Arno: Stari kralj v izgnanstvu, Jesenske misli (11. srečanje
literatov Zasavja), Šteinbauer, Zoran: Izgubljeni gozd, Kardošová, Barbora: Sladko v ustih,
Estés, Clarissa Pinkola: Ženske, ki tečejo z volkovi.
EKSKURZIJA BRALNEGA KROŽKA NA GORENJSKO
Tokrat se je bralnemu krožku pridružil tudi Bralni krožek Knjižnice Hrastnik. Z avtobusom
smo se odpeljali proti Gorenjski. Naš prvi postanek je bil v Vrbi, kjer smo si ogledali
rojstno hišo našega največjega pesnika, Franceta Prešerna. Svojo rojstno vas in cerkvico
opeva v Sonetih nesreče. Naš naslednji postanek je bil na Bledu, kjer na otočku stoji
veličastna gotska cerkev Marijinega vnebovzetja, kamor vodi 99 kamnitih stopnic. France
Prešeren v svojem delu opisuje, da je bilo nekoč na otočku svetišče staroslovanske
boginje ljubezni Žive. Odpeljali smo se proti Bohinjski dolini. Ustavili smo se v Stari Fužini,
tam smo si ogledali planšarski muzej. Bohinj je bil stoletja najmočnejše planšarsko
središče, kjer je v preteklosti delovalo 40 kmetij. Planšarstvo, katerega začetki segajo v 13.
stoletje in z njim povezano sirarstvo je skozi zgodovino predstavljalo temelj kmetijstva v
Bohinju, mleko in mlečni izdelki pa so bili osnova vsakdanje prehrane. Ob Bohinjskem
24
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
jezeru smo se seznanili z legendo o kozorogu, na voljo smo imeli čas za sprehod in
fotografiranje. Kasneje smo se ustavili v vaški gostilni in se predali dobrotam kuhinje. Na
poti domov smo se ustavili v Lescah, kjer smo spoznavanje Gorenjske zaključili s
postankov v industrijski prodajalni čokolade Gorenjka.
Otroški lutkovni abonma
K sodelovanju smo povabili Melito Osojnik ter nekatera znana lutkovna gledališča. Veseli
nas, da smo tudi v letu 2014 lahko ponudili pester izbor lutkovnih in igranih predstav za
vaše najmlajše Pri predstavah sodelujejo priznani lutkovni režiserji, likovni ustvarjalci, pisci
besedil, glasbeniki in igralci. Predstave so namenjene otrokom od 3. Leta starosti dalje.
Odziv je kar velik, kar dokazuje, da lutkovne predstave lepo dopolnjujejo dogajanje za
otroke v občini Zagorje.
Rastem s knjigo
V okviru projekta Rastem s knjigo vzporedno poteka program namenjen osnovnošolcem
in srednješolcem. Knjižnica Zagorje je v tem projektu uspešno sodelovala tudi v letu 2014.
Projekt, se odvija na nacionalni ravni. Učence in dijake seznanimo z delom knjižnice, z
možnostmi koristne izrabe prostega časa in drugimi storitvami, ki jih knjižnice ponujamo.
25
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
Opozorimo na koristnost in pomen branja, iz česar navežemo pogovor na teme, ki so
mladim zanimive in jih opomnimo na prisotnost le-teh v literaturi.
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo je učencem osnovnih in
srednjih šol ob obisku knjižnice omogočil brezplačno prebiranje kakovostne mladinske
literature, saj jim je podaril Pregljevo knjigo Odprava zelenega zmaja ter knjigo Suzane
Tratnik, Ime mi je Damjan.
Berite z nami
V letu 2014 smo nadaljevali s projektom Berite z nami, v katerega so se vključili
učenci šole OŠ dr. Slavka Gruma in varovanci VDC Zagorje. Gre za vódeno »bralno
značko«, ki poteka od oktobra 2014 do aprila 2015.
Gibalno ovirane po stopnicah v knjižnico prinesejo pomočniki, saj dvigala nimamo.
POTEK PROJEKTA: šola in VDC izbereta varovance, s katerimi enkrat mesečno obiščejo
knjižnico, varovance vpišemo v knjižnico, da dobijo svoje članske izkaznice, vsak mesec v
knjižnici pripravimo knjige na določeno temo. Ob obisku knjige pregledamo. Vsak si lahko
izbere eno in si jo izposodi. Naslednji mesec knjige vrnejo. Skupaj pregledamo mapice, v
katere zbirajo svoje vtise o prebranih knjigah. Izrazijo se lahko z risbo ali nekaj stavki o
vsebini. Za vsako prebrano knjigo prejmejo žig. Po šestih srečanjih sledi slovesno zaključno
srečanje.
Srečanja vodi višja knjižničarka Romana Bizjak. Naši novi uporabniki, ki osvajajo bralno
značko so dobrodušni, družabni, komunikativni in šaljivi. V knjižnico zelo radi prihajajo in
komaj čakajo naslednjega srečanja. Zato so ta srečanja prijetna in tako učencem s
posebnimi potrebami ter varovancem VDC-ja vseh starosti, kot tudi nam, knjižničarjem v
veliko veselje.
Na zaključni prireditvi smo udeležencem podelili posebna priznanja, ogledali so si
predstavo in se na koncu tudi posladkali.
26
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
Uganke meseca
Vsak mesec pripravimo tri tematske nagradne uganke in sicer za najmlajše, za
osnovnošolce ter za odrasle. Vse kategorije uporabnikov se rade pozabavajo z uganko.
Ure pravljic
Potekajo 1x mesečno v enoti Kisovec in so vedno odlično obiskane. Otroci poslušajo 2 do
3 pravljice, kakšno pesmico, rešujejo uganke, veliko se pogovarjajo, za zaključek pa kaj
preprostega ustvarijo.
Ustvarjalne delavnice
Večkrat potekajo v naši knjižnici ustvarjalne delavnice. Na delavnicah rišemo, oblikujemo
izdelke iz gline, slikamo na steklo, oblikujemo predmete iz papirja, umetne mase...
Na decembrskih delavnicah okrasimo smrečico ter knjižnico. Delavnice potekajo tudi v
enotah Izlake in Kisovec.
Za otroke so na voljo tudi številne druge dejavnosti, ki jih sproti prilagajamo potrebam
oziroma povpraševanju otrok in njihovih staršev. Naš namen je mladim ponuditi širok
spekter ustvarjalnih delavnic, kjer osvojijo nova znanja, razvijajo ideje in svojo kreativnost.
Razstave
V skladu s skromnimi prostorskimi možnostmi (na stopnišču) smo imeli več različnih
razstav otroških risb in kreacij.
Bralna miška
V mesecu maju smo imeli zaključek bralne miške, ki jo izvajamo že 18 let in smo nanjo
zelo ponosni. Bralna miška poteka v sodelovanju knjižnice, vrtca in DPM, ki nam finančno
pomaga izpeljati zaključno prireditev.
V knjižnici smo pripravili pester izbor slikanic, v posebnem kotičku, namenjenem samo
knjigam za bralno miško, so si jih otroci lahko sami izbirali. Knjižničarji in vzgojiteljice smo
spodbujali starše, da so si vzeli čas in brali svojim otrokom. Ti so vsebine pravljic
pripovedovali vrstnikom v vrtcu. Ob tem so se nevede učili nastopanja, pravilnega
izražanja in si bogatili besedni zaklad. Za osvojitev priznanja so morali obnoviti najmanj tri
27
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
zgodbice in se naučiti 1 pesmico. Na zaključni prireditvi smo jim podelili priznanja in
knjižne nagrade, ogledali pa smo si tudi predstavo "Pismonoša Aljoša in čarobni Paket", v
izvedbi Tonija Mežana.
Knjižnica na obisku
Je oblika dejavnosti, kjer knjižničarka obiskuje skupine otrok v vrtcu. Namen teh kratkih
obiskov je otrokom približati osebo, s katero se bodo v knjižnici največkrat srečevali,
popestritev vrtčevskih programov in promocija knjig in branja. Ponavadi knjižničarka
obišče najmanjše otroke, ki še ne morejo skupinsko priti v knjižnico, se pa že lahko
spoznavajo z njo. Na obisku prebere pravljico, ali dve in se pogovarjajo o knjigah. Včasih
knjižničarka prinese s seboj tudi igroknjige, ki jih v knjižnici ne izposojamo, da si jih
ogledajo in se z njimi poigrajo.
Bralna ura
Bralna ura je dejavnost, ki jo izvajamo občasno za zaključene skupine odraslih poslušalcev
(medgeneracijske skupine pri RK Zagorje, Zveza borcev itd). Temo bralne ure pripravimo
glede na želje skupine, naprimer otroci med NOB, dan žena, itd. Ob taki priložnosti
obravnavamo tako otroške knjige, kot knjige za odrasle.
Pravljična noč v knjižnici
V sodelovanju z DPM Zagorje, smo pripravili in izvedli dve pravljični noči. Pravljična noč se
začne zvečer, ko je knjižnica zaprta in traja pozno v noč. Takšna oblika približevanja knjige
starejšim otrokom se je izkazala za uspešno, odziv je bil velik.
Promocija dejavnosti
Naše uporabnike smo obveščali po navadni pošti ter na več kot 500 elektronskih naslovov.
Sporočila o rezerviranem gradivu smo pošiljali preko mobilnega telefona z SMS-i. Preko
Cobissa si člani knjižnice lahko tudi sami podaljšajo rok izposoje in preberejo obvestila o
rezerviranem gradivu. Uporabnike smo obveščali tudi po stacionarnem telefonu, s plakati
28
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
LETNO POROČILO 2014
na javnih mestih za plakatiranje v občini in z osebnim informiranjem. Naše prireditve in
ostala obvestila smo oglaševali na lokalni TV in radiu Aktual KUM. Dogodke bralne kulture
smo vpisovali v nekatere spletne portale in socialno omrežje Facebook.
Uporabnike smo obveščali o možnosti uporabe podatkovnih zbirk na katere smo naročeni.
V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje je za člane knjižnice do večine zbirk možen
oddaljeni dostop. Tako lahko dostopajo do podatkovnih zbirk njih iz katerega koli
računalnika, za identifikacijo pa uporabijo številko knjižnične izkaznice in geslo za COBISS,
ki ga dobijo v knjižnici in jim služi tudi za podaljševanje roka izposoje preko spleta. Redno
smo osveževali našo spletno stran.
Spletna stran
Redno smo osveževali našo spletno stran in spremljali virtualni obisk preko orodja Google
analytics.
Letna statistika kaže, da je le ta imela 57.112 ogledov. Okrog 70 % je bilo večkratnih
obiskovalcev, 30 % pa jo je obiskalo enkrat. Povprečni ogled je trajal okrog 3 minute
Najbolj obiskana je bila vstopna stran – VEČ KOT 60% .
4. Zaključek
Knjižnica Mileta Klopčiča je v letu 2014 oblikovala vsebinsko bogat nabor dejavnosti. S
pretehtanim nakupom gradiva smo si prizadevali nabaviti kar največ naslovov za čim širši
krog uporabnikov. Poskrbeli smo za permanentno izobraževanje zaposlenih, Dosegli smo
solidno izposojo gradiva in dober obisk prireditev.
Menim, da je Knjižnica Zagorje je v letu 2014 upravičila zaupanje, ki ji ga izkazujejo
uporabniki.
Zagorje, februar 2015
Irena Medvešek, direktorica
29
KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA
Cesta 9. avgusta 1
1410 ZAGORJE OB SAVI
Tel.: (03) 56 60 620
Datum: 05.02.2015
ZAKLJUČNI RAČUN KNJIŽNICE MILETA KLOPČIČA
ZAGORJE OB SAVI ZA OBDOBJE ZA LETO 2014
Zap.
št.
1
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.
3.1.
3.2.
Elementi
2
PRIHODKI:
LASTNI PRIHODKI:
Članarina, zamudnina, ostalo
Lutkovni abonma
Ostalo
Realizacija
2103
3
Plan
2014
4
Realizacija
2014
5
Ind
5:3
Ind
5:4
23.071,17
728,00
345,12
23.500,00
1.000,00
1.000,00
23.038,10
631,00
0,03
100
87
0
98
63
0
24.144,29
25.500,00
23.669,13
98
93
148.697,82
1.582,10
22.872,25
6.444,25
9.576,59
24.500,00
2.580,00
966,00
26.078,00
4.137,54
148.000,00
550,00
24.000,00
3.000,00
9.700,00
23.000,00
2.580,00
0,00
26.078,00
4.200,00
142.282,35
741,24
21.959,62
2.452,80
9.093,65
23.000,00
2.580,00
0,00
26.078,00
3.350,77
96
47
96
38
95
94
100
0
100
81
96
135
91
82
94
100
100
0
100
80
247.434,55
241.108,00
231.538,43
94
96
20.919,00
8.300,00
14.758,00
8.300,00
14.758,00
9.192,60
71
111
100
111
Rep. proračun skupaj
29.219,00
23.058,00
23.950,60
82
104
PRIHODKI SKUPAJ:
300.797,84
289.666,00
279.158,16
93
96
Lastni prihodki skupaj:
PRIHODKI IZ OBČINSKEGA
PRORAČUNA :
Bruto plače
Premija za javne uslužbence
Prispevki delodajalca
Osebni prejemki
Stroški dela
Splošni materialni stroški
Programski materialni stroški
Investicijsko vzdrževanje
Nakup knjižničnega gradiva
Javna dela
Prihodki iz občinskega
proračuna skupaj:
REPUBLIŠKI PRORAČUN
Nakup knjižničnega gradiva
Program javnega dela
Zap.
št.
Elementi
1
2
II. ODHODKI:
460 Stroški materiala
Pomožni material
Čistilna sredstva
Dekorativni material
Električna energija
Ogrevanje
Nadom. deli za osnovna sredstva
Drobni inventar
Revije, časopisi
Pisarniški mat., mat. za delavnice
Realizacija
2013
3
Plan
2014
4
Realizacija
2014
5
Ind
5:3
Ind
5:4
1.089,30
496,33
378,20
3.713,54
6.944,47
607,68
242,91
4.782,78
3.586,60
1.200,00
500,00
400,00
3.750,00
7.000,00
650,00
250,00
5.000,00
3.500,00
2.097,99
456,25
220,65
3.556,79
5.807,08
629,47
85,50
5.019,50
2.680,11
193
92
58
96
84
104
35
105
75
175
91
55
95
83
97
34
100
77
Stroški materiala skupaj:
461 Stroški storitev
Lutkovni abonma
Prireditve v knjižnici
Storitve čiščenja
Najemnine
Tekoče in invest. vzdrževanje
Stroški zavarovanja
Elektronski viri
Komunalne storitve
Poštne storitve
Stroški telefona
Elektronsko poslovanje
Dnevnice
Hotelski stroški
Potni stroški
Stroški plačilnega prometa
Reprezentančni stroški
Ostale opravljene storitve
Avtorski honorar
Študentski servis
Sejnine
Reklamni stroški
Zdravstvene storitve
Strokovno izobraževanje
Varovanje in varstvo pri delu
21.841,81
22.250,00
20.553,34
94
92
1.682,45
1.846,56
958,32
574,97
2.700,37
383,72
1.415,68
113,42
621,64
1.499,29
1.527,23
32,00
251,43
1.641,19
212,61
1.663,56
977,47
3.708,37
1.433,48
1.429,00
2.194,14
206,31
1.222,74
1.928,36
1.700,00
2.950,00
1.000,00
600,00
2.500,00
400,00
1.500,00
110,00
650,00
1.500,00
1.550,00
100,00
250,00
1.650,00
215,00
1.500,00
950,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
2.200,00
250,00
1.250,00
2.000,00
630,00
1.296,05
966,24
589,38
2.264,75
252,95
465,12
153,70
702,91
1.771,99
1.509,04
121,60
180,56
2.191,02
235,61
1.621,65
702,65
1.399,06
1.001,65
918,66
2.087,40
493,66
1.209,47
1.948,63
37
70
101
103
84
66
33
136
113
118
99
380
72
134
111
97
72
38
70
64
95
239
99
101
37
44
97
98
91
63
31
140
108
118
97
122
72
133
110
108
74
56
100
92
95
197
97
97
Stroški storitev skupaj:
30.224,31
29.325,00
24.713,75
82
84
Zap.
št.
Elementi
1
2
462 Amortizacija
Amortizacija OS in DI
Nakup knjižnega gradiva
Nakup neknjižnega gradiva
Zmanjšanje AM DI in OS
Realizacija
2.013,00
3
Plan
2014
4
Realizacija
2014
5
Ind Ind
5:3
5:4
21.603,67
44.390,49
1.634,05
21.603,67
22.000,00
37.758,00
1.700,00
22.000,00
20.813,53
38.780,06
1.135,70
18.791,76
96
87
70
87
95
103
67
85
46.024,54
39.458,00
41.937,53
91
106
156.886,08
1.582,10
4.349,60
6.521,40
6.263,55
288,76
24.361,45
157.500,00
550,00
4.400,00
7.200,00
2.500,00
0,00
25.500,00
151.529,36
741,24
3.805,76
6.266,20
3.144,80
0,00
23.451,45
97
47
87
96
50
0
96
96
135
86
87
126
0
92
200.252,94
197.650,00
188.938,81
94
96
0,00
985,00
0,00
1.359,38
0,00
983,00
0,00
0,00
0,00
1.068,00
84,42
3,89
0
108
0
0
0
109
0
0
Drugi stroški skupaj:
2.344,38
983,00
1.156,31
49
116
ODHODKI SKUPAJ:
300.687,98
289.666,00
277.299,74
92
96
109,86
0,00
1.858,42
1692
0
Stroški amortizacije skupaj:
464 Stroški dela
Plače in nadomestila plač
Dodatno pokojninsko zav.
Prevoz na delo
Prehrana med delom
Regres za letni dopust
Stroški nagrad, solidar.pomoči
Prispevki od plač in nadom. plač
Stroški dela skupaj:
465 Drugi stroški
Takse, pristojbine
Članarine
Ostali stroški
Zamudne obresti
Presežek, primanjkljaj:
Poročilo pripravila: Rome Natalija
Direktorica:
Irena MEDVEŠEK
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
KNJIŽNICE MILETA KLOPČIČA ZAGORJE OB SAVI
ZA LETO 2014
I.
PRIHODKI:
Prihodki knjižnice so sestavljeni iz lastnih prihodkov, prihodkov občinskega proračuna in
prihodkov republiškega proračuna.
Lastnih prihodkov je bilo 23.669,13 €.
Lastni prihodki so v primerjavi z realizacijo leta 2013 nižji za 2%; v primerjavi s planom za
leto 2014 pa so nižji za 7%.
 Prihodki iz naslova članarine, zamudnine in ostalih storitev knjižnice so primerljivi z
realizacijo leta 2013. V primerjavi s planom za leto 2014 pa so nižji za 2%.
 Za lutkovni abonma je bilo zbranih 631,00 € ali 13% manj kot v letu 2013.
 Ostalih prihodkov je 0,03 €. Nanašajo se pa na obresti poslovnega računa.
Prihodkov iz občinskega proračuna je bilo 231.538,43 €.
Prihodki so od lanskih sredstev nižji za 6%; v primerjavi s planom pa so nižji za 4%.
 Za bruto plače 7 redno zaposlenih delavcev, prispevke delodajalca, osebne prejemke,
nadomestilo za prevoz na delo in prehrano med delom ter premijo za dodatno
pokojninsko zavarovanje je bilo namenjeno 176.529,66 €. V primerjavi z realizacijo leta
2013 so navedena sredstva nižja, to pa zato, ker so bila v letu 2013 zagotovljena sredstva
za odpravo ¾ plačnega nesorazmerja in poračun regresa za letni dopust za leto 2012.
 Za splošne materialne stroške je bilo namenjenih 23.000,00 €. 6% manj kot v letu 2013.
Sredstva so se nakazovala po dvanajstinah.
 Za programske materialne stroške je bilo namenjenih 2.580,00 €. Sredstva so enaka
realizaciji leta 2013 in planu 2014. Sredstva so se nakazovala po dvanajstinah.
 Za nakup knjižničnega gradiva je Občina Zagorje ob Savi namenila 26.078,00 € oz.
enako kot v letu 2013. Sredstva so se nakazovala po dvanajstinah.
 Za delno kritje plače zaposlenega delavca preko javnih del je bilo iz občinskega
proračuna namenjenih 3.350,77 €. Sredstva so pokrivala 25% plače zaposlenega preko
javnih del in regres za letni dopust.
Prihodki iz republiškega proračuna znašajo 23.950,60 €.
 Ministrstvo za kulturo je namenilo za nakup knjižničnega gradiva 14.758,00 €. V
primerjavi z letom 2013 je ministrstvo zagotovilo kar 18% manj sredstev za nakup
knjižničnega gradiva.
 Za zaposlenega na javnih delih pa smo prejeli od Zavoda RS za zaposlovanje 9.192,60 €.
Znesek vključuje 75% plače delavca ter povračilo prehrane in prevoza na delo .
Celotni prihodki Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi so v primerjavi z letom 2013
nižji za 7% ; v primerjavi s planom pa so nižji za 4%.
33
II.
ODHODKI:
Odhodki knjižnice v letu 2014 znašajo 277.299,74 € in so za 8% nižji od realizacije 2013 in
v 4% nižji od plana za leto 2014.
Stroški materiala znašajo 20.553,34 €.
Stroški materiala znašajo 7% vseh stroškov. V primerjavi s planom za leto 2014 so nižji za
8%; v primerjavi z realizacijo 2013 pa so nižji za 6%.
 Stroški pomožnega materiala znašajo 2.097,99 €. 80% navedenih sredstev se nanaša na
folijo za zavijanje knjig.
 Za čistilna sredstva je bilo namenjenih 456,25 €.
 Dekorativni material se nanaša na cvetlične aranžmaje za prireditve v knjižnici.
 Strošek porabljene električne energije za knjižnico Zagorje in Kisovec znaša 3.556,79 €
in je v primerjavi z realizacijo 2013 nižji za 4% in planom 2014 nižji za 5%.
 Za ogrevanje knjižnice Zagorje in Kisovec je bilo porabljeno 5.807,08 €. Od leta 2013 so
stroški nižji za 16%; v primerjavi s planom 2014 pa so stroški nižji za 17%.
 Stroški nadomestnih delov se nanašajo na nakup protivirusne zaščite in nakup drobnih
računalniških nadomestnih delov (miška, napajalnik).
 Stroški drobnega inventarja znašajo 85,50 €; vključujejo pa nakup žar plošče in
mešalnika.
 Za revije in časopise je bilo v knjižnici namenjenih 5.019,50 € oz. 5% več kot v letu
2013.
 Za pisarniški material in material za delavnice je bilo v letu 2014 namenjenih 2.680,11 €
oz. 25% manj kot v letu 2013 in 23% manj kot je bilo planirano za leto 2014.
Stroški storitev znašajo 24.713,75 €.
Stroški storitev znašajo 9% vseh stroškov. Stroški so nižji od realizacije 2013 in plana 2014
za 18% oz. 16%.
 Za predstave v okviru lutkovnega abonmaja je bilo namenjeno 630,00 €, vključeni sta
dve lutkovni predstavi.
 Stroški prireditev v knjižnici znašajo 1.296,05 €. Vključujejo pa nastop Vokalne skupine
Plavica, nastop skupine Same babe, najem avle za eno prireditev, izlet na Gorenjsko,
avtobusni prevoz, dve predstavitvi (pisateljica Alenka Rebula in Aljaska, Argentina) ter
nastop Jureta Torija.
 Storitve čiščenja znašajo 966,24 €. Nanašajo se pa na čiščenje knjižnice Kisovec, ki ga
opravlja čistilni servis Fele.
 Stroški najemnin znašajo 589,38 € in se v celoti nanašajo na najemnino prostorov za
knjižnico Izlake, v Krajevni skupnosti Izlake.
 Za tekoče in investicijsko vzdrževanje je bilo namenjeno 2.264,75 €. Stroški so naslednji:
tehnična kontrola dvigala, vzdrževanje računalniških programov, računalniške storitve,
popravilo vrat na Pošti v Kisovcu, kjer je tudi knjižnica, pregled varnostne razsvetljave in
zamenjava bojlerja.
 Stroški zavarovanja za leto 2014 znašajo 252,95 €.
 Za elektronske vire v knjižnici je bilo namenjeno 465,12. Vključuje pa nakup UDV
licence pri NUK in najem portala GVIN.
 Stroški komunalnih storitev znašajo 153,70 € in predstavljajo 5% stroškov Kulturnega
centra – Delavski dom Zagorje ob Savi. Stroški vključujejo porabo vode, odvoz smeti in
takse, ki se zraven upoštevajo.
34
















Stroški poštnine znašajo 702,91 € in so v primerjavi z letom 2013 in planom 2014 višji za
13% oz. 8%.
Stroški telefona za knjižnico Zagorje, Kisovec, Izlake in mobilni telefon direktorice
znašajo 1.771,99 € in so za 18 % višji od leta 2013.
Stroški elektronskega poslovanja za vse tri knjižnice znašajo 1.509,04 €. Vključujejo pa
najem ADSL za vse tri knjižnice.
Za izplačilo dnevnic zaposlenim za strokovna izobraževanja in posvetovanje je bilo
namenjenih 121,60 €. Stroški so nižji zaradi varčevalnih ukrepov, saj dnevnica pripada
šele po odsotnosti nad 12 ur.
Za hotelske stroške je bilo namenjeno 180,56 € (Rogaška Slatina, Karlovac in Rimske
terme).
Za potne stroške zaposlenim je bilo za strokovna izobraževanja, posvetovanja ter prevoz
v knjižnico Kisovec in Izlake namenjeno 2.191,02 €. V primerjavi z realizacijo leta 2013
so navedeni stroški višji za 34%; v primerjavi s planom pa so višji za 33%.
Stroški plačilnega prometa znašajo 235,611 €. Vključujejo pa vodenje poslovnega računa
pri Upravi RS za javna plačila Ljubljana, vodenje gotovinskega računa pri NLB d.d.
Ljubljana in plačilo provizije NLB d.d. Ljubljana za polog gotovine na poslovni račun.
Reprezentančni stroški znašajo 1.621,65 €. Skoraj v celoti so namenjeni prireditvam v
knjižnici. Nekaj je pa stroškov za novoletno pogostitev članov sveta knjižnice.
Stroški ostalih storitev znašajo 702,65 € in so v primerjavi z letom 2013 nižji za 28%.
Stroški so naslednji: medknjižnična izposoja, servis gasilnikov, popravilo knjig,
dimnikarske storitve in izdelava članskih izkaznic.
Za izplačilo avtorskih honorarjev je bilo namenjeno 1.399,06 €. Stroški so v primerjavi z
realizacijo leta 2013 nižji za 62%; v primerjavi s planom za leto 2014 pa so nižji za 44%.
Izplačila so naslednja: Molj, Pirc, Gošte za moderatorstvo; Repe, Zupanc, Žarkovič,
Lepej in Mlakar za predavanje; Bašelj za recitiranje in nadomestilo za fotokopiranje.
Stroški študentskega servisa znašajo 1.001,65 €. Stroški vključujejo občasno pomoč pri
izvajanju dejavnosti..
Stroški sejnin znašajo 918,66 €; vključujejo pa izplačilo dveh sejnin članom sveta
knjižnice, ki zastopajo interese javnosti in zaposlenih delavcev.
Reklamni stroški znašajo 2.087,40 € in so v primerjavi z realizacijo 2013 in planom
2014 nižji za 5%. Vključujejo oglaševanje na ETV in Radiu Kum, plakatiranje pri
Multimi.
Zdravstvene storitve znašajo 493,66 €, vključujejo pa stroške zdravniškega pregleda za
tri zaposlene delavce, dva delavca preko javnih del in enega delavca za delovni preizkus
za mlade.
Za strokovno izobraževanje je bilo namenjenih 1.209,47 €. Od leta 2013 in plana 2014 so
navedeni stroški nižji za 1% oz. 3%.
Za varovanje knjižnice in varstvo pri delu, ki ga opravlja Sinet iz Hrastnika je bilo
porabljenih 1.948,63 €.
Stroški amortizacije znašajo 41.937,53 €.
 Za nakup knjižničnega gradiva je bilo namenjeno 39.915,76 €. Realizacija je 3% višja od
plana. Od realizacije leta 2013 pa je nižja za 13%, ker je Ministrstva za kulturo namenilo
bistveno manj sredstev za ta namen.
 Amortizacija osnovnih sredstev je bila obračunana po zakonsko predpisani minimalni
stopnji in znaša 20.813,53 €. V breme sredstev upravljanja je bilo odpisane 18.791,76 €;
razlika v višini 2.021,77 € pa predstavlja delež lastnih sredstev vloženih v opremo
Knjižnice. Kupljen je bil fotokopirni stroj.
35
Stroški dela znašajo 188.938,81 €.
V primerjavi z letom 2013 so stroški dela nižji za 6% ; v primerjavi s planom za leto 2014 pa
so nižji za 4% .
 Plače se nanašajo na 7 polno redno zaposlenih delavcev in enega zaposlenega preko
javnih del.
 Za dodatno pokojninsko zavarovanje redno zaposlenih delavcev je bilo v sklad pri Modri
zavarovalnici namenjenih 741,24 €.
 Stroški prevoza na delo znašajo 3.805,76 €. Do njega je bilo upravičenih pet redno
zaposlenih delavcev in 3 mesece delavec preko javnih del. Stroški pa so v primerjavi z
letom 2013 nižji za 13%.
 Za prehrano med delom je bilo namenjeno 6.266,20 €.
 Regres za letni dopust je bil izplačan osmim delavcem. Višina regresa je bila odvisna od
plače zaposlenih.
 Prispevki delodajalca so bili obračunani v višini 16,10% od vrednosti bruto plač in
znašajo 23.451,45 €.
Drugi stroški znašajo 1.156,31 €.
V primerjavi z letom 2013 so navedeni stroški nižji za 51%; v primerjavi s planom za leto
2014 pa so višji za 16%
 Stroški članarin vključujejo članarino združenju splošnih knjižnic in članarino društvu
bibliotekarjev.
 Ostali stroški vključujejo uskladitve na kontokarticah.
 Zamudne obresti pa je zaračunala Elektro energija zaradi zamude pri plačilih računov za
električno energijo.
Leto 2014 je Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi zaključila s presežkom v višini
1.858,42 €.
STATISTIČNI PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV KNJIŽNICE MILETA
KLOPČIČA ZAGORJE OB SAVI ZA OBDOBJE 2004 – 2014 (v procentih)
Elementi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRIHODKI:
Lastni prihodki
Občinski proračun
Republiški proračun
10
79
11
9
79
12
9
79
12
9
81
10
9
82
9
9
83
8
9
78
13
9
82
9
8
82
10
8
82
10
8
83
9
ODHODKI:
Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški
10
7
17
66
-
8
6
19
67
-
7
7
19
67
-
8
9
19
64
-
8
8
18
66
-
8
10
18
64
-
8
9
19
63
-
8
10
20
62
-
9
8
17
66
-
7
10
15
67
1
7
9
15
68
1
Poročilo in obrazložitev pripravila: Rome Natalija
Zagorje ob Savi, februar 2015
36
KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA
Cesta 9. avgusta 1
1410 ZAGORJE OB SAVI
FINANČNO POROČILO O PRIDOBITVI OSNOVNIH SREDSTEV IN
DROBNEGA INVENTARJA V KNJIŽNICI MILETA KLOPČIČA
ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2 0 1 4
I. PRIHODKI:
1.
2.
3.
Občinski proračun
Ministrstvo za kulturo
Lastna sredstva
4.925,04
1.340,00
2.021,77
Prihodki skupaj:
8.286,81
II. ODHODKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LCD Lenovo – Planis Zagorje ob Savi
Strežnik z montažo – Planis Zagorje ob Savi
E-Registrator in knjiga prejetih računov – SAOP Nova Gorica
Zamenjava talne obloge – Evromas Izlake
2 kom Prenosnik HP ProBook 470 – Info Tis Trbovlje
Tiskalnik HP Color LaserJet - Info Tis Trbovlje
Fotokopirni stroj – Planis Zagorje ob Savi
231,80
1.251,59
266,45
2.266,52
1.843,80
404,88
2.021,77
Odhodki skupaj:
8.286,81
Poročilo pripravila: Rome Natalija
Zagorje ob Savi, februar 2015
37
KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA
Cesta 9. avgusta 1
1411 ZAGORJE OB SAVI
FINANČNO POROČILO O NAKUPU KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
ZA LETO 2 0 1 4
I.
PRIHODKI:
1.
2.
3.
Občinski proračun
Ministrstvo za kulturo
Lastna sredstva
26.078,00
14.758,00
4.564,38
Prihodki skupaj:
45.400,38
II.
ODHODKI:
1.
2.
3.
4.
Knjige
Neknjižno gradivo
Revije, časopisi
Elektronski viri
38.780,06
1.1.35,70
5.019,50
465,12
Odhodki skupaj:
45.400,38
Poročilo pripravila: Rome Natalija
Zagorje ob Savi, februar 2015
38
KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA
Cesta 9. avgusta 1
1412 ZAGORJE OB SAVI
FINANČNO POROČILO O ODPISU OSNOVNIH SREDSTEV
KNJIŽNICE MILETA KLOPČIČA ZAGORJE OB SAVI
ZA LETO 2 0 1 4
Inv.
štev.
0403408
0403608
0404210
0011706
Naziv osnovnega sredstva
Računalnik Acer, monitor 17'' in pr. oprema
Računalnik Acer, monitor 17'' in pr. oprema
Prenosni računalnik Acer s torbico
Stol vrtiljak Luna
Skupaj:
Poročilo pripravila: Rome Natalija
Zagorje ob Savi, februar 2015
39
Datum
odpisa
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
AM
Osnova
1.242,48
1.242,46
901,20
332,73
Popravek
vrednosti
1.242,48
1.242,46
901,20
320,07
3.718,87
3.706,21
KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA
Cesta 9. avgusta 1
1413 ZAGORJE OB SAVI
FINANČNO POROČILO KNJIŽNICE KISOVEC ZA LETO 2 0 1 4
I.
PRIHODKI:
1.
2.
3.
Članarina
Zamudnina
Ostale storitve
435,50
632,00
50,35
Prihodki skupaj:
1.117,85
II.
ODHODKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Električna energija
Ogrevanje
Storitve čiščenja
Tekoče vzdrževanje (kontrola in pregled dvigala, popravilo vrat)
Najemnina za ADSL
Potni stroški
1.715,77
817,06
966,24
395,76
383,65
291,20
Odhodki skupaj:
4.569,68
Razlika:
- 3.451,83
Poročilo pripravila: Rome Natalija
Zagorje ob Savi, februar 2015
40
KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA
Cesta 9. avgusta 1
1414 ZAGORJE OB SAVI
FINANČNO POROČILO KNJIŽNICE IZLAKE ZA LETO 2 0 1 4
I.
PRIHODKI:
1.
2.
3.
Članarina
Zamudnina
Ostale storitve
279,00
642,50
11,90
Prihodki skupaj:
933,40
II.
ODHODKI:
1.
2.
3.
Najemnina
Najemnina za ADSL
Potni stroški
589,38
383,67
286,00
Odhodki skupaj:
1.259,05
Razlika:
- 325,65
Poročilo pripravila: Rome Natalija
Zagorje ob Savi, februar 2015
41
RAČUNOVODSKO POROČILO
KNJIŽNICE MILETA KLOPČIČA ZAGORJE OB SAVI
ZA LETO 2014
Izkaz prihodkov in odhodkov:
Prihodki in odhodki Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi so v letu 2014 razmejeni v celoti
na izvajanje javne službe. Dejavnost, ki jo je Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi izvajala v
letu 2014, je bila v celoti namenjena širšemu javnemu interesu in se v celoti nanaša na dejavnosti,
ki so določene z ustanovitvenim aktom.
V letu 2014 so celotni prihodki znašali 239.242 €, odhodki pa 237.384 €. Na koncu obračunske
dobe je Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi izkazala presežek prihodkov v višini 1.858 €.
Bilanca stanja:
Stanje aktive in pasive v bilanci stanja znaša 261.928 €.
Stanje sredstev znaša 244.254 €. V primerjavi s predhodnim letom je stanje nižje, kar pomeni, da
je bilo vlaganj v opremo manj, kot je bilo obračunane amortizacije.
Stanje kratkoročnih sredstev znaša 17.674 €. Sredstva na poslovnem računu znašajo 2.003 €.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 15.067 €. Prikazujejo
terjatev do ustanovitelja za izplačilo plač za december 2014 in terjatev za javna dela za mesec
december 2014. Druge kratkoročne terjatve v višini 233 € se nanašajo na refundacijo boleznine v
breme zdravstvene zavarovalnice za mesec december 2014. Aktivne časovne razmejitve znašajo
352 € in se nanašajo na polog članarine po obračunu za leto 2014.
Stanje kratkoročnih obveznosti znaša 31.238 €. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo
12.022 €, vključujejo pa obračunane plače za december 2014, ki so bile izplačane v začetku
januarja 2015. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 13.622 €, vključujejo pa neplačane
račune, ki se nanašajo na leto 2014. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 3.179 €,
vključujejo pa tudi obveznosti po obračunanih plačah za december 2014. Obveznosti do
uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 2.415 €. Stanje se nanaša na dolg do Kulturnega
doma Zagorje, Krajevne skupnosti Loke-Kisovec in Izlake ter Upravo RS za javna plačila in
Ministrstvo za notranje zadeve.
Stanje virov in dolgoročnih obveznosti znaša 230.690 €. Stanje sredstev upravljanja znaša 227.973
€. V opredmetena osnovna sredstva je bilo v letu 2014 vloženih 48.059 € od tega znaša nakup v
opredmetena in neopredmetena sredstva 8.287 €, razlika pa je bila namenjena za nakup
knjižničnega gradiva. V letu 2014 je bilo zaradi dotrajanosti odpisana oprema v vrednosti 3.719 €.
Obračunana amortizacija v neopredmetenih in opredmetenih sredstev za leto 2014 znaša 20.813
€. Razlika v višini 2.717 € se nanaša na presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 in 2014.
Zagorje ob Savi, februar 2015
42
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
Osnovni
podatki
1. stran od 19
MD5: 7979958414cc4c69569c93903bd689e2
Vrsta:
Proračunski
unski uporabnik
uporabnik - določčeni
eni
* Šifra prorač.
upor.:
35505
Šifra
dejavnosti:
91.011
Matična
številka:
1782304000
Ime
poslovnega
subjekta:
KNJIŽNICA ZAGORJE OB SAVI
18.02.2015 09:09

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2014 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo
AJPES (AJPES - Izpostava TRBOVLJE, tel. 03 562-58-01)!
Sedež (ulica,
hišna številka
in kraj):
Cesta 9. avgusta 001, 1410 Zagorje ob Savi
Oseba,
odgovorna za
sestavljanje
bilance:
Rome Natalija
Telefonska
številka osebe,
odgovorne za
sestavljanje
bilance:
03 566 41 71
Email
kontaktne
osebe:
[email protected]
Vodja
poslovnega
subjekta:
MEDVEŠEK IRENA
Datum:
25.02.2015
Kraj:
Zagorje ob Savi
Obdobje poročanja
od:
01.01.2014
do:
31.12.2014
* - Podatek šifra uporabnika je OBVEZEN za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika +
kontrolna številka)
MD5: 7979958414cc4c69569c93903bd689e2
datum in ura: 18.02.2015 09:09
uporabnik:
NAROMEK
telefon:
IO:
206184179204188171166252211191176209197171
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
2. stran od 19
MD5: 6adf43b1e34766fc8195455afcedd9dc
IME UPORABNIKA:
KNJIŽNICA ZAGORJE OB SAVI
SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta 9. avgusta 001, 1410 Zagorje ob Savi
ŠIFRA UPORABNIKA: * 35505
MATIČNA ŠTEVILKA: 1782304000
BILANCA STANJA
na dan 31.12.2014
v EUR (brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE
KONTOV
1
NAZIV SKUPINE KONTOV
Oznaka za
AOP
ZNESEK Tekoče leto
ZNESEK Predhodno leto
2
3
4
5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)
001
244.254
256.937
00
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
002
1.280
1.014
01
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
003
275
61
02
NEPREMIČNINE
004
344.426
342.160
03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005
123.161
112.868
04
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
006
1.030.721
988.913
05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV
007
1.008.737
962.221
06
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
008
0
0
07
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
009
0
0
08
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
010
0
0
09
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
011
0
0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)
012
17.674
17.124
10
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
013
0
0
11
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
014
2.003
1.317
12
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015
0
0
13
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
016
0
0
14
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
017
15.076
15.556
15
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018
0
0
16
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
019
0
0
17
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020
233
0
18
NEPLAČANI ODHODKI
021
0
0
19
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
022
362
251
C) ZALOGE
(023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)
023
0
0
30
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024
0
0
31
ZALOGE MATERIALA
025
0
0
32
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
026
0
0
33
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
027
0
0
34
PROIZVODI
028
0
0
35
OBRAČUN NABAVE BLAGA
029
0
0
36
ZALOGE BLAGA
030
0
0
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
37
3. stran od 19
DRUGE ZALOGE
031
0
0
I. AKTIVA SKUPAJ
(032 = 001 + 012 + 023)
032
261.928
274.061
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
033
0
0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)
034
31.238
32.702
20
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
035
0
0
21
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
036
12.022
12.415
22
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
037
13.622
14.337
23
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
038
3.179
3.599
24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
039
2.415
2.351
25
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
040
0
0
26
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
041
0
0
28
NEPLAČANI PRIHODKI
042
0
0
29
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
043
0
0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 +
058 - 059)
044
230.690
241.359
90
SPLOŠNI SKLAD
045
0
0
91
REZERVNI SKLAD
046
0
0
92
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
047
0
0
93
DOLGOROČNE REZERVACIJE
048
0
0
940
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
049
0
0
9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
050
0
0
9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051
0
0
9412
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
052
0
0
9413
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
053
0
0
96
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
054
0
0
97
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
055
0
0
980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
056
227.973
240.500
981
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
057
0
0
985
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
058
2.717
859
986
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
059
0
0
I. PASIVA SKUPAJ
(060 = 034 + 044)
060
261.928
274.061
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
061
0
0
99
99
Kraj in datum:
Zagorje ob Savi, 25.02.2015
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Rome Natalija
MEDVEŠEK IRENA
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 6adf43b1e34766fc8195455afcedd9dc
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
datum in ura:
uporabnik:
telefon:
IO:
4. stran od 19
18.02.2015 09:09
NAROMEK
03 566 41 71
206184179204188171166252211191176209197171
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
5. stran od 19
MD5: d846999ca8fa9a568b33816033017b1c
IME UPORABNIKA:
KNJIŽNICA ZAGORJE OB SAVI
SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta 9. avgusta 001, 1410 Zagorje ob Savi
ŠIFRA UPORABNIKA: * 35505
MATIČNA ŠTEVILKA: 1782304000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA
Od 01.01.2014 do 31.12.2014
v EUR (brez centov)
ČLENITEV
KONTOV
1
NAZIV KONTA
Oznaka za
AOP
ZNESEK Tekoče leto
ZNESEK Predhodno leto
2
3
4
5
I. SKUPAJ PRIHODKI
(401=402+431)
401
283.362
307.116
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(402=403+420)
402
283.362
307.116
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(403=404+407+410+413+418+419)
403
262.226
284.252
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(404=405+406)
404
16.098
23.664
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
405
0
0
del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
406
16.098
23.664
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(407=408+409)
407
236.935
252.259
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
408
206.852
223.157
del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
409
30.083
29.102
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(410=411+412)
410
9.193
8.329
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo
411
9.193
8.329
del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
412
0
0
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(413=414+415+416+417)
413
0
0
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
414
0
0
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
415
0
0
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
416
0
0
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
417
0
0
del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
418
0
0
741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
419
0
0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420
21.136
22.864
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
421
21.136
22.564
del 7102
Prejete obresti
422
0
0
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
423
0
0
del 7141
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
424
0
0
72
Kapitalski prihodki
425
0
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
426
0
300
731
Prejete donacije iz tujine
427
0
0
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
428
0
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
429
0
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
430
0
0
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
6. stran od 19
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(431=432+433+434+435+436)
431
0
0
del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
432
0
0
del 7102
Prejete obresti
433
0
0
del 7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
434
0
0
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
435
0
0
del 7141
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
436
0
0
II. SKUPAJ ODHODKI
(437=438+481)
437
286.835
296.729
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438
286.835
296.729
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(439=440+441+442+443+444+445+446)
439
173.515
169.390
del 4000
Plače in dodatki
440
159.308
151.655
del 4001
Regres za letni dopust
441
3.145
6.559
del 4002
Povračila in nadomestila
442
11.062
10.887
del 4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
0
0
del 4004
Sredstva za nadurno delo
444
0
0
del 4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
445
0
0
del 4009
Drugi izdatki zaposlenim
446
0
289
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(447=448+449+450+451+452)
447
24.228
25.315
del 4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
448
12.886
12.933
del 4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
449
10.323
10.361
del 4012
Prispevek za zaposlovanje
450
87
88
del 4013
Prispevek za starševsko varstvo
451
146
146
del 4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
452
786
1.787
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
453
45.839
51.634
del 4020
Pisarniški in splošni material in storitve
454
17.329
18.130
del 4021
Posebni material in storitve
455
3.827
5.529
del 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
456
13.141
12.930
del 4023
Prevozni stroški in storitve
457
0
0
del 4024
Izdatki za službena potovanja
458
2.493
1.678
del 4025
Tekoče vzdrževanje
459
2.268
3.180
del 4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
1.003
2.332
del 4027
Kazni in odškodnine
461
0
0
del 4028
Davek na izplačane plače
462
0
0
del 4029
Drugi operativni odhodki
463
5.778
7.855
403
D. Plačila domačih obresti
464
0
0
404
E. Plačila tujih obresti
465
0
0
410
F. Subvencije
466
0
0
411
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
467
0
0
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
7. stran od 19
412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
468
0
0
413
I. Drugi tekoči domači transferji
469
0
0
J. Investicijski odhodki
(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)
470
43.253
50.390
4200
Nakup zgradb in prostorov
471
0
0
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
0
0
4202
Nakup opreme
473
3.999
6.742
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
474
39.254
43.648
4204
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
475
0
0
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
476
0
0
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
0
0
4207
Nakup nematerialnega premoženja
478
0
0
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring
479
0
0
4209
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
480
0
0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(481 = 482 + 483+ 484)
481
0
0
del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
482
0
0
del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
483
0
0
del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
484
0
0
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(485=401-437)
485
0
10.387
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(486=437-401)
486
3.473
0
Kraj in datum:
Zagorje ob Savi, 25.02.2015
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Rome Natalija
MEDVEŠEK IRENA
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: d846999ca8fa9a568b33816033017b1c
datum in ura: 18.02.2015 09:09
uporabnik:
NAROMEK
telefon:
03 566 41 71
IO:
206184179204188171166252211191176209197171
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
8. stran od 19
MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827
IME UPORABNIKA:
KNJIŽNICA ZAGORJE OB SAVI
SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta 9. avgusta 001, 1410 Zagorje ob Savi
ŠIFRA UPORABNIKA: * 35505
MATIČNA ŠTEVILKA: 1782304000
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Od 01.01.2014 do 31.12.2014
v EUR (brez centov)
ČLENITEV
KONTOV
NAZIV KONTA
Oznaka za
AOP
1
2
3
ZNESEK - Tekoče ZNESEK - Predhodno
leto
leto
4
5
750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)
500
0
0
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
501
0
0
7501
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
502
0
0
7502
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali
občin
503
0
0
7503
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
504
0
0
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
505
0
0
7505
Prejeta vračila danih posojil od občin
506
0
0
7506
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine
507
0
0
7507
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu
508
0
0
7508
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
509
0
0
7509
Prejeta vračila plačanih poroštev
510
0
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
511
0
0
440
V. DANA POSOJILA
(512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)
512
0
0
4400
Dana posojila posameznikom in zasebnikom
513
0
0
4401
Dana posojila javnim skladom
514
0
0
4402
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
515
0
0
4403
Dana posojila finančnim institucijam
516
0
0
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
517
0
0
4405
Dana posojila občinam
518
0
0
4406
Dana posojila v tujino
519
0
0
4407
Dana posojila državnemu proračunu
520
0
0
4408
Dana posojila javnim agencijam
521
0
0
4409
Plačila zapadlih poroštev
522
0
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
523
0
0
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(524=500-512)
524
0
0
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(525=512-500)
525
0
0
Kraj in datum:
Zagorje ob Savi, 25.02.2015
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Rome Natalija
MEDVEŠEK IRENA
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
9. stran od 19
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827
datum in ura: 18.02.2015 09:09
uporabnik:
NAROMEK
telefon:
03 566 41 71
IO:
206184179204188171166252211191176209197171
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
10. stran od 19
MD5: 4c91f3e54737865380deef269a877355
IME UPORABNIKA:
KNJIŽNICA ZAGORJE OB SAVI
SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta 9. avgusta 001, 1410 Zagorje ob Savi
ŠIFRA UPORABNIKA: * 35505
MATIČNA ŠTEVILKA: 1782304000
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2014 do 31.12.2014
v EUR (brez centov)
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTA
Oznaka za AOP
ZNESEK - Tekoče leto
ZNESEK - Predhodno leto
1
2
3
4
5
50
VII. ZADOLŽEVANJE
(550=551+559)
550
0
0
500
Domače zadolževanje
(551=552+553+554+555+556+557+558)
551
0
0
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
552
0
0
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
553
0
0
del 5003
Najeti krediti pri državnem proračunu
554
0
0
del 5003
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
555
0
0
del 5003
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
556
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
557
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
558
0
0
501
Zadolževanje v tujini
559
0
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(560 = 561 + 569)
560
0
0
550
Odplačila domačega dolga
(561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)
561
0
0
5501
Odplačila dolga poslovnim bankam
562
0
0
5502
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam
563
0
0
564
0
0
565
0
0
566
0
0
567
0
0
del 5503
del 5503
del 5503
del 5503
Odplačila dolga državnemu proračunu
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja
Odplačila dolga drugim javnim skladom
del 5503
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem
568
0
0
551
Odplačila dolga v tujino
569
0
0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(570 = 550 - 560)
570
0
0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(571 = 560 - 550)
571
0
0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(572=(485+524+570)-(486+525+571))
572
0
10.387
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))
573
3.473
0
Kraj in datum:
Zagorje ob Savi, 25.02.2015
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Rome Natalija
MEDVEŠEK IRENA
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 4c91f3e54737865380deef269a877355
datum in ura: 18.02.2015 09:09
uporabnik:
NAROMEK
telefon:
03 566 41 71
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
IO:
11. stran od 19
206184179204188171166252211191176209197171
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
12. stran od 19
MD5: c7fd31695742b9fa6e0e6fcc35355c1b
IME UPORABNIKA:
KNJIŽNICA ZAGORJE OB SAVI
SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta 9. avgusta 001, 1410 Zagorje ob Savi
ŠIFRA UPORABNIKA: * 35505
MATIČNA ŠTEVILKA: 1782304000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
Od 01.01.2014 do 31.12.2014
v EUR (brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
1
2
Oznaka za
AOP
ZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanje javne
službe
ZNESEK-Prihodki in odhodki od
prodaje blaga in storitev na trgu
3
4
5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(660 = 661 + 662 - 663 + 664)
660
230.050
0
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV
661
230.050
0
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
662
0
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
663
0
0
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
664
0
0
762
B) FINANČNI PRIHODKI
665
0
0
763
C) DRUGI PRIHODKI
666
9.192
0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(667 = 668 + 669)
667
0
0
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
668
0
0
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
669
0
0
D) CELOTNI PRIHODKI
(670 = 660 + 665 + 666 +667)
670
239.242
0
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(671 = 672 + 673 + 674)
671
45.267
0
del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA
IN BLAGA
672
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
673
20.553
0
461
STROŠKI STORITEV
674
24.714
0
F) STROŠKI DELA
(675=676+677+678)
675
188.939
0
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
676
151.529
0
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV
677
24.193
0
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
678
13.217
0
462
G) AMORTIZACIJA
679
2.022
0
463
H) REZERVACIJE
680
0
0
465
J) DRUGI STROŠKI
681
1.152
0
467
K) FINANČNI ODHODKI
682
4
0
468
L) DRUGI ODHODKI
683
0
0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(684 = 685 + 686)
684
0
0
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
685
0
0
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
686
0
0
N) CELOTNI ODHODKI
(687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 +
684)
687
237.384
0
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(688 = 670 - 687)
688
1.858
0
760
P) PRESEŽEK ODHODKOV
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
del 80
del 80
del 80
13. stran od 19
(689 = 687 - 670)
689
0
0
Davek od dohodka pravnih oseb
690
0
0
691
1.858
0
692
0
0
693
0
0
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(691 = 688 - 690)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(692 = (689+690) oz. (690-688))
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen
pokritju odhodkov obračunskega obdobja
Kraj in datum:
Zagorje ob Savi, 25.02.2015
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Rome Natalija
MEDVEŠEK IRENA
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: c7fd31695742b9fa6e0e6fcc35355c1b
datum in ura: 18.02.2015 09:09
uporabnik:
NAROMEK
telefon:
03 566 41 71
IO:
206184179204188171166252211191176209197171
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
14. stran od 19
MD5: 12875a617f404a4bce27584e49bda6a0
IME UPORABNIKA:
KNJIŽNICA ZAGORJE OB SAVI
SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta 9. avgusta 001, 1410 Zagorje ob Savi
ŠIFRA UPORABNIKA: * 35505
MATIČNA ŠTEVILKA: 1782304000
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
NAZIV
v EUR (brez centov)
ZNESEK ZNESEK
ZNESEK - ZNESEK - ZNESEK - ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK Oznaka
Povečanje Povečanje Zmanjšanje Zmanjšanje ZNESEK - Neodpisana Prevrednotenje Prevrednotenje
Nabavna Popravek
za AOP
nabavne popravka nabavne popravka Amortizacija vrednost
zaradi
zaradi
vrednost vrednost
vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti
(31.12.)
okrepitve
oslabitve
(1.1.)
(1.1.)
1
2
6
I.
Neopredmetena
sredstva in
opredmetena
osnovna
sredstva v
upravljanju (700
= 701 + 702 + 703
+ 704 + 705 + 706
+ 707)
700
48.059
39.916
3.719
3.706
20.813
244.254
0
0
A. Dolgoročno
odloženi stroški
701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
703
1.014
61
266
0
0
0
214
1.005
0
0
D. Zemljišča
704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
705
2.266
0
0
0
10.293
221.265
0
0
F. Oprema
706
45.527
39.916
3.719
3.706
10.306
21.984
0
0
G. Druga
opredmetena
osnovna sredstva
II.
Neopredmetena
sredstva in
opredmetena
osnovna
sredstva v lasti
(708 = 709 + 710
+ 711 + 712 + 713
+ 714 + 715)
4
1.332.087 1.075.150
342.160
112.868
988.913
962.221
7
8
10 (3-4+56-7+8-9)
5
B. Dolgoročne
premoženjske
pravice
C. Druga
neopredmetena
sredstva
3
9
11
12
707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Zemljišča
712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. Oprema
714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Dolgoročno
odloženi stroški
717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročne
premoženjske
pravice
718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Dolgoročno
odloženi stroški
B. Dolgoročne
premoženjske
pravice
C. Druga
neopredmetena
sredstva
G. Druga
opredmetena
osnovna sredstva
III.
Neopredmetena
sredstva in
opredmetena
osnovna
sredstva v
finančnem
najemu (716 =
717 + 718 + 719 +
720 + 721 + 722 +
723)
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
15. stran od 19
C. Druga
neopredmetena
sredstva
719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Zemljišča
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Zgradbe
721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. Oprema
722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G. Druga
opredmetena
osnovna sredstva
Kraj in datum:
Zagorje ob Savi, 25.02.2015
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Rome Natalija
MEDVEŠEK IRENA
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 12875a617f404a4bce27584e49bda6a0
datum in ura: 18.02.2015 09:09
uporabnik:
NAROMEK
telefon:
03 566 41 71
IO:
206184179204188171166252211191176209197171
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
16. stran od 19
MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5
IME UPORABNIKA:
KNJIŽNICA ZAGORJE OB SAVI
SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta 9. avgusta 001, 1410 Zagorje ob Savi
ŠIFRA UPORABNIKA: * 35505
MATIČNA ŠTEVILKA: 1782304000
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN
POSOJIL
Znesek Znesek
Znesek
Znesek
Znesek
Znesek
naložb popravkov
povečanj
zmanjšanja
zmanjšanja
povečanja
VRSTA NALOŽB OZIROMA Oznaka
in
naložb in
popravkov
popravkov
naložb in
naložb in
POSOJIL
za AOP danih
naložb in
danih
naložb in
danih
danih
danih
posojil posojil
danih
posojil
posojil
(1.1.)
(1.1.)
posojil
posojil
5
6
7
8
10 (4+68)
2
I. Dolgoročne finančne
naložbe (800 = 801 + 806 + 813
+ 814)
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Naložbe v delnice
(801=802+803+804+805)
801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Naložbe v delnice v javna
podjetja
802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Naložbe v delnice v finančne
institucije
803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Naložbe v delnice v privatna
podjetja
804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Naložbe v delnice v tujini
805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Naložbe v deleže (806=
807+808+809+810+811+812)
806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Naložbe v deleže v javna
podjetja
807
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Naložbe v deleže v finančne
institucije
808
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Naložbe v deleže v privatna
podjetja
809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.d.
810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.o.o.
811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Naložbe v deleže v tujini
812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Namensko premoženje,
preneseno javnim skladom
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Premoženje, preneseno v
last drugim pravnim osebam
javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe doma
817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe v tujini
818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Dolgoročno dana posojila
posameznikom
821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Dolgoročno dana posojila
javnim skladom
822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Dolgoročno dana posojila
javnim podjetjem
823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Dolgoročno dana posojila
finančnim institucijam
824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Dolgoročno dana posojila
privatnim podjetjem
825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Dolgoročno dana posojila
drugim ravnem države
826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Dolgoročno dana posojila
in depoziti (819 = 820 + 829 +
832 + 835)
A. Dolgoročno dana posojila
(820 = 821 + 822 + 823 + 824 +
825 + 826 + 827 + 828)
4
9 (3+57)
1
C. Naložbe v plemenite
kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobno
D. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe (814 = 815
+ 816 + 817 + 818)
3
v EUR (brez centov)
Znesek Znesek
Knjigovodska Znesek
naložb popravkov
vrednost
odpisanih
in
naložb in
naložb in
naložb in
danih
danih
danih
danih posojil
posojil posojil
(31.12.)
posojil
(31.12) (31.12.)
11 (9-10)
12
7. Dolgoročno dana posojila
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
17. stran od 19
državnemu proračunu
827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8. Druga dolgoročno dana
posojila v tujino
828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročno dana posojila
z odkupom vrednostnih
papirjev (829 = 830 + 831)
829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Domačih vrednostnih
papirjev
830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Tujih vrednostnih papirjev
831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Dolgoročno dani depoziti
(832 = 833 + 834)
832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Dolgoročno dani depoziti
poslovnim bankam
833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Drugi dolgoročno dani
depoziti
834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Druga dolgoročno dana
posojila
835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)
Kraj in datum:
Zagorje ob Savi, 25.02.2015
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Rome Natalija
MEDVEŠEK IRENA
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5
datum in ura: 18.02.2015 09:09
uporabnik:
NAROMEK
telefon:
03 566 41 71
IO:
206184179204188171166252211191176209197171
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
18. stran od 19
MD5: 88068c82356e9b9b0f798535b0233b4c
IME UPORABNIKA:
KNJIŽNICA ZAGORJE OB SAVI
SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta 9. avgusta 001, 1410 Zagorje ob Savi
ŠIFRA UPORABNIKA: * 35505
MATIČNA ŠTEVILKA: 1782304000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2014 do 31.12.2014
v EUR (brez centov)
ČLENITEV PODSKUPIN
KONTOV
1
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Oznaka za
AOP
ZNESEK - Tekoče
leto
ZNESEK Predhodno leto
2
3
4
5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(860 = 861 + 862 - 863 + 864)
860
230.050
246.473
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
861
230.050
246.473
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
862
0
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
863
0
0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
864
0
0
B) FINANČNI PRIHODKI
865
0
0
C) DRUGI PRIHODKI
866
9.192
8.300
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(867 = 868 + 869)
867
0
0
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
868
0
0
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
869
0
0
D) CELOTNI PRIHODKI
(870 = 860 + 865 + 866 + 867 )
870
239.242
254.773
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(871 = 872 + 873 + 874)
871
45.267
52.066
del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
872
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
873
20.553
21.842
461
STROŠKI STORITEV
874
24.714
30.224
F) STROŠKI DELA
(875 = 876 + 877 + 878)
875
188.939
200.253
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
876
151.529
156.886
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
877
24.193
25.944
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
878
13.217
17.423
462
G) AMORTIZACIJA
879
2.022
0
463
H) REZERVACIJE
880
0
0
465
J) DRUGI STROŠKI
881
1.152
987
467
K) FINANČNI ODHODKI
882
4
1.357
468
L) DRUGI ODHODKI
883
0
0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(884 = 885 + 886)
884
0
0
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
885
0
0
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
886
0
0
N) CELOTNI ODHODKI
(887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)
887
237.384
254.663
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(888 = 870 - 887)
888
1.858
110
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(889 = 887 - 870)
889
0
0
Davek od dohodka pravnih oseb
890
0
0
760
761
763
del 80
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015
Letno poročilo leto 2014 za matično 1782304000, šifra PU 35505
del 80
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(891 = 888 - 890)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(892 = (889+890) oz. (890-888))
19. stran od 19
891
1.858
110
892
0
0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
893
0
0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju (celo število)
894
8
8
Število mesecev poslovanja
895
12
12
Kraj in datum:
Zagorje ob Savi, 25.02.2015
Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
Odgovorna oseba:
Rome Natalija
MEDVEŠEK IRENA
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)
MD5: 88068c82356e9b9b0f798535b0233b4c
datum in ura: 18.02.2015 09:09
uporabnik:
NAROMEK
telefon:
03 566 41 71
IO:
206184179204188171166252211191176209197171
mhtml:file://C:\Users\KNJIZAGIM\Downloads\Letno poročilo leto 2014 za matično 17... 18.2.2015