Sääntelyn purkuehdotukset maa

MMM:n toimialaan kuuluvat sääntelyn purkuehdotukset, huhtikuu 2015
Toimenpide
Arvioidaan mahdollisuudet
elintarvikealan toimijoiden
hallinnollisen taakan
keventämiseen
elintarvikelainsäädännön
uudistamisen yhteydessä.
Valmistelutapa:
Monijäseninen toimielin
Luovutaan kasvinjalostusmaksusta,
jolla rahoitetaan kasvinjalostajille
myönnetty kasvinjalostustuki:
kumotaan kasvinjalostustoiminnan
edistämisestä annettu laki
(896/1977).
Pääasiallinen tavoite ja vaikutukset:
-hallinnollinen taakka (vaikutukset
kansalaisille/hallinnolle)
-vanhentuneen/tarpeettoman
sääntelyn purkaminen
- taloudelliset vaikutukset
(budjettilaki)
- vähentää elintarvikealan
toimijoiden alkutuotantoon,
jalostukseen ja/tai kaupan
pitämiseen
liittyvistä vaatimuksista
(ilmoitusvelvollisuus, valvonta,
laboratorioiden hyväksymien
ja hygieniaosaaminen)
aiheutuvaa hallinnollista
taakkaa
- keventää hallinnollista
työtaakkaa Evirassa
- keventää hallinnollista taakkaa
ensisijaisesti viranomaisissa
- tuen merkitys kasvinjalostajille
on vähäinen
Aikataulu
Vastuutaho/
yhteyshenkilö
2016-2019
RO/Anne
Haikonen,
Hannu
Miettinen
2015-2016
RO/Marja
Savonmäki,
Pirjo Tomperi
2015/2016
RO/Pirjo
Salminen,
Timo
Rämänen
2016-2019
RO/Päivi
Virtanen,
Valmistelutapa:
Virkatyö
Kevennetään pienten, paikallisten
lannoitevalmistetoimijoiden
ilmoitusvelvollisuutta ja
tuotantopaikkavalvontaa:
muutetaan ministeriön asetusta
(11/12).
-
Valmistelutapa:
Virkatyö
Yksinkertaistetaan
maatalousyrittäjien ilmoitus-, lupa-
-
keventää erityisesti
tuhkalannoitteita alle 50
tonnia vuodessa tuottavien
polttolaitosten sekä
korkeintaan 400 kuutiometriä
vuodessa orgaanisia
maanparannusaineita,
maanparannusaineena
sellaisenaan käytettäviä
sivutuotteita tai
pakkaamattomia
kasvualustoja tuottavien
mullan ja kasvualustojen
valmistajien sekä lannan- ja
puhdistamolietteen
käsittelijöiden hallinnollista
taakkaa
keventää erityisesti
maataloustuottajiin
ja rekisteröintimenettelyjä,
edellyttää useiden säädösten
muuttamista ml.
maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmästä annettu laki
(284/2008).
kohdistuvaa hallinnollista
taakkaa poistamalla
velvoitteita, tehostamalla
rekistereiden yhteiskäyttöä
sekä edistämällä palveluiden
ja tiedon saatavuutta
kehittämällä sähköistä
asiointia
Valmistelutapa:
Monijäseninen toimielin/virkatyö
Kevennetään maatalouden
tukijärjestelmiin liittyvää
hallinnollista taakkaa
Valmistelutapa:
Virkamiestyönä ja monijäseninen
toimielin
Arvioidaan mahdollisuuksia
yksinkertaistaa yhteismetsien
perustamista, hallintoa ja toimintaa
koskevaa sääntelyä, edellyttää
mahdollisesti yhteismetsälain
muuttamista (109/2003).
-
Laura North
keventää viljelijän ja hallinnon
hallinnollista taakkaa
EU-lainsäädännön muutosta
seuraava budjettilaki
2016-2019
RO/ArjaLeena
Kirvesniemi,
Kari Valonen
-
kevennetään
metsänomistajien ja
yhteismetsän hallintoon
osallistuvien hallinnollista
taakkaa
HE syksyllä
2016
LVO/Vilppu
Talvitie
-
keventää metsävaratietoja
tarvitsevien metsäalan
toimijoiden ja luottolaitosten
hallinnollista taakkaa
mahdollistamalla mm. tietojen
luovuttamisen luottolaitoksille
teknisen käyttöyhteyden
avulla
budjettilaki
HE syksyllä
2015
LVO/Kirsi
Taipale
parannetaan
kiintiöjärjestelmän
ennakoitavuutta,
läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta
kaupallisten kalastajien
näkökulmasta
edistää yritysten kilpailukykyä
lisää hallinnollista taakkaa
viranomaisissa
keventää hallinnollista taakkaa
kunnissa
kustannusneutraalimuutos
kunnille
vaikutukset valtion talouteen
HE kevät
2016
LVO/Risto
Lampinen
HE vuonna
2018
HSO/Raimo
Vajavaara
-
Valmistelutapa:
virkatyönä
Yksinkertaistetaan
Metsäkeskuksen metsävaratietojen
luovuttamiseen liittyviä käytäntöjä,
edellyttää Suomen metsäkeskuksen
metsätietojärjestelmästä annetun
lain (419/2011) muuttamista.
Valmistelutapa:
virkatyönä
-
Luodaan kaupallisen kalastuksen
toimijakohtaiset kiintiöt:
toteutetaan osana EU:n yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa
koskevaa esitystä.
-
Valmistelutapa:
virkatyönä
-
Keskitetään
kiinteistötietojärjestelmän
ylläpitotehtävät valtiolle; kumotaan
kunnan kiinteistöinsinööristä
annettu laki (557/1995) ja
-
muutetaan
kiinteistönmuodostamislainsääntöä.
arvioitava erikseen
Valmistelutapa:
monijäseninen toimielin/virkatyö
Kumotaan pakkohuutokaupalla
myytävien kiinteistöjen
lunastamisesta valtiolle annettu laki
(23/1938).
-
sääntely on vanhentunutta,
eikä täytä EU-lainsäädännön
edellytyksiä
2016-2019
RO/Katriina
Pessa
Riippuu
VM:stä,
tavoite
2016-2019
RO/Katriina
Pessa
Valmistelutapa:
Virkatyö
-poistetaan vanhentunut ja
tarpeettomaksi käynyt sääntely
samassa yhteydessä kun
manttaalikuntia koskeva lainsäädäntö
(VM:n toimialaa) kumotaan
Kumotaan laki tilusten
rauhoittamisesta kotieläinten
vahingonteolta (47/1921).
-poistetaan vanhentunut,
vahingonkorvausvastuun osalta
tarpeettomaksi käynyt sääntely
2016-2019
RO/Katriina
Pessa
HE syksy
2015
HSO/Leo
Olkkonen
Valmistelutapa:
Virkatyö
Kumotaan laki lainajyvästöistä ja
siemenrahastoista (164/1934).
Valmistelutapa:
Virkatyö
Kumotaan vesitilusjärjestelyistä
annettu laki (31/1980) ja
rajakuntien tilusjärjestelyistä
annettu laki (282/1960) sekä
annetaan laki erillisten vesijättöjen
lakkauttamisesta.
-
poistetaan vanhentunut,
tarpeettomaksi käynyt
sääntely ja yksinkertaistetaan
kiinteistörekisterinpitoa
Valmistelutapa:
virkatyönä
Muun ministeriön toimialaan liittyvät ehdotukset
Toimenpide
Arvioidaan ympäristöllisten
lupamenettelyjen
yksinkertaistamista ja yhdistämistä
sekä lupien tarpeellisuutta ja
Pääasiallinen tavoite ja vaikutukset:
-hallinnollinen taakka (vaikutukset
kansalaisille/hallinnolle)
-vanhentuneen/tarpeettoman
sääntelyn purkaminen
- taloudelliset vaikutukset
(budjettilaki)
- keventää yritysten ja
yksityisten hallinnollista
taakkaa
- joustavoittaa lupamenettelyä
Aikataulu
Vastuutaho/
yhteyshenkilö
(MMM:ssä)
avoin
YM
OM
TEM
valmistellaan ehdotukset
tarpeettomien lupavaatimusten
poistamiseksi.
Valmistelutapa:
monijäseninen toimielin
-
Luovutaan julkinen
kaupanvahvistaja-instituutiosta;
kumotaan kaupanvahvistajista
annettu laki (573/2009).
-
Valmistelutapa:
virkatyönä
-
mahdollistamalla esimerkiksi
neuvottelumenettelyn
viranomaisen ja luvanhakijan
välillä
yksinkertaistaa
lupamenettelyjä liittämällä
YVA-menettely osaksi
sektorilainsäädännön
mukaista lupamenettelyä
vähentää kiinteistönkauppaan
liittyviä kustannuksia
vähentää kansalaisten
hallinnollista taakkaa
edistää sähköistä asiointia
kiinteistökaupassa
MMM/Eriika
Melkas
esitys OM:lle
vuonna 2016
OM
MMM/Raimo
Vajavaara