esitteestä - Naisten Valmiusliitto

Naisten Valmiusliiton
harjoitus
18.–20.9.2015
Ilmasotakoulu
Tikkakoski
Tule mukaan NASTAharjoitukseen parantamaan
arjen turvallisuustaitojasi!
Harjoitus on avoin kaikille naisille. Siihen voi
osallistua ilman ennakkotaitoja eikä osallistuminen
edellytä minkään järjestön jäsenyyttä.
Harjoituksen tavoitevahvuus on 350 naista.
Toiminta ei ole sotilaallista.
Harjoitus koostuu kymmenestä kurssista,
joista osallistuja valitsee yhden. Kurssit ovat
1. Etsintä ja maastoensiapu
2. Ilmapuolustus tutuksi
3. Jokanaisen selviytymispakki
4.Katuturvallisuus
5. Kriisin kohtaaminen
6.Kyberturvallisuus
7.Maastotaidot
8. Muonituksen erikoiskurssi
9. Selviytyminen sähköttä
10.Tosielämän ensiapu
Lisätietoja:
www.naistenvalmiusliitto.fi
Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille!
18.–20.9.2015
Ilmasotakoulu
Tikkakoski
NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta
tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.
Syyslento 2015 -harjoitus järjestetään 18.-20.9.2015 Tikkakoskella. Ilmasotakoululla
Jyväskylän varuskunnassa (ent. Luonetjärven varuskunta) pidettävän harjoituksen käytännön
järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunta johtajanaan Kaija
Koponen. Harjoitus suunnitellaan ja läpiviedään vapaaehtoisten naisten toimesta. Harjoitus
toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina. Harjoitus alkaa perjantaina
18.9.2015 klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina 20.9.2015 klo 15.30. Harjoitusalueen ilmoittautumispiste avataan klo 9.30.
Harjoituksen tavoitteet
• Vahvistaa osallistujien arjen turvalli-
suustaitoja ja toimintakykyä poikkeus-
olojen tilanteissa
• Harjoituttaa naisia toimimaan johto-, organisointi-, huolto- ja kouluttajatehtävissä
Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika alkaa 27.4.2015 klo
8.00 ja päättyy 21.8.2015 klo 24.00.
Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä:
www.naistenvalmiusliitto.fi/syyslento.php
Harjoitukseen voi ilmoittautua puhelimitse
vain, jos sähköpostia ei ole käytettävissä
ja ilmoittautuminen internetin kautta ei
ole mahdollista: K-S KOTU-päällikkö Riku
Tenhunen, puh. 040 751 5233,
[email protected]
Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille.
Osallistumismaksu on 60 euroa sisältäen:
• Opetuksen ja opetusmateriaalin
• Muonituksen
• Tarvittaessa tulo- ja paluukuljetuksen välillä Jyväskylän Matkakeskus –
Tikkakoski
• Majoituksen kasarmin tuvissa (maasto taidot ja jokanaisen selviytymispakki -kurssit yöpyvät teltoissa)
Yleisiä ohjeita
Ajankohtaiset tiedot harjoituksen valmisteluista löydät osoitteesta
www.naistenvalmiusliitto.fi/syyslento.php
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään
noin kuukautta ennen harjoitusta kirje,
jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista
varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.
Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten aikaisintaan 21
päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai
e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen
tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.
Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat järjestävät yhteiskyytejä harjoitukseen
eri puolelta Suomea, kysy lisää alueesi
puheenjohtajalta. Yhteystiedot löydät:
www.naistenvalmiusliitto.fi/alueneuvottelukunnat.php
Lisätietoja
• www.naistenvalmiusliitto.fi
• Harjoituksen johtaja Kaija Koponen,
p. 040 5428 456
[email protected]
• Naisten Valmiusliiton pääsihteeri
p. 040 561 1655
SYYSLENTO 2015 -harjoitus koostuu
kymmenestä kurssista, jotka ovat
Keskusrikospoliisin mukaan
vuosittain tehdään noin 1000
katoamisilmoitusta. Suurin
osa kadonneista löytyy, mutta
vuosittain noin 10–15 ihmistä jää
selittämättömästi kadoksiin.
Tehokas alkusammutus on
kansalaistaito, jota voi tarvita
kotona, loma-asunnolla, töissä tai liikenteessä. Onnettomuustilanteessa jokaisen
velvollisuus on ryhtyä pelastustoimenpiteisiin.
Etsintä ja maastoensiapu
Tavoitteena on antaa tietoa siitä, miten viranomaiset ja eri pelastusorganisaatiot toimivat
etsintätilanteissa sekä kehittää osallistujan
valmiutta toimia mukana etsinnässä ja kadonneen henkilön pelastustehtävässä.Kurssilla
harjoitellaan etsintätoimintaa, hätäensiapua
ja suunnistusta.
Ilmapuolustus tutuksi
Tavoitteena on antaa kurssilaisille ajankohtaista tietoa Suomen turvallisuustilanteesta,
ilmapuolustuksen järjestelmistä ja tutustua
ilmasotakoulun toimintaan. Kurssin teema
on ”Ilmapuolustus suojaa väestöä”.
Jokanaisen selviytymispakki
Tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta
selviytyä onnettomuus-, tulipalo-, väkivaltaja autoilun erityistilanteista, sähkökatkoista,
elämän kriiseistä ja yön yli maastossa. Silkkaa
toimintaa! Kurssilla harjoitellaan mm. itsepuolustusta, alkusammutusta ja hätäensiavun
antamista, henkistä ensiapua, kodin varautumista sekä autoilun niksejä. Yövytään
teltassa kasarmin läheisyydessä.
Katuturvallisuus
Tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta
varautua henkilökohtaista turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin ja antaa osallistujalle varmuutta toimia itsepuolustustilanteessa. Kurssilla
käydään läpi turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, voimankäytön keinoja ja lainsäädäntöä.
Kurssilla harjoitellaan itsepuolustuksen perusasioita aina äänenkäytöstä kuristusotteesta
irrottautumiseen hyvin käytännön läheisesti.
Fyysisessä harjoittelussa opetellaan myös
ottamaan kontaktia toisiin kurssilaisiin.
Tiesitkö, että Hornet-hävittäjä
kykenee havaitsemaan maalinsa
kaukaa näköetäisyyden ulkopuolelta ja ampumaan sen alas
ohjuksella ilman, että visuaalista
kontaktia kahden koneen välille
koskaan syntyy.
Hätävarjelu oikeuttaa
puolustautumaan hyökkäykseltä. Rikoslain mukaan
teko voidaan oikeuttaa
hätävarjeluna, mikäli se
on välttämätön välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen
torjumiseksi.
Kenttämuonitus on joukkojen kenttäolosuhteissa tapahtuvaa elintarvikehuoltoa. Sen
tarkoituksena on pitää huollettavat joukot
toimintakykyisenä tarjoamalla niille kyllin
riittävän energiamäärän sisältävä muonaannos.
Kriiseistä selviytymisessä
on tärkeää arjen rutiinien
ylläpitäminen.
Kyberympäristöön
kohdistuvat uhkat
ovat tietoturvauhkia,
jotka toteutuessaan
vaarantavat tietojärjestelmän oikeanlaisen tai tarkoitetun
toiminnan.
Avotulen teko
maastoon ja polttopuiden otto eivät ole
jokamiehenoikeuksia. Retkikeittimen
käyttöä ei katsota
avotuleksi, joten sillä
voi aina valmistaa
aterian.
Kriisin kohtaaminen
Tavoitteena on kehittää osallistujan ymmärrystä yksilöllisistä
tavoista kohdata kriisejä ja niistä
selviytymisestä sekä tutustua
rikostutkintaan ja toimintaan
onnettomuuspaikalla. Kurssilla
harjoitellaan itsepuolustusta ja
uhkaavien tilanteiden ennakointia. Kurssi on luentopainotteinen.
Muonituksen erikoiskurssi
Tavoitteena on oppia hyödyntämään poikkeusolosuhteissa
elintarvikkeita turvallisesti ja
ymmärtää kotivaran merkitys
elämän erityistilanteissa.
Kurssilla opitaan valmistamaan
makkaroita erilaisista raakaaineista, erilaisia valmistus- ja
kypsennysmenetelmiä käyttäen.
Kyberturvallisuus
Tavoitteena on kehittää osallistujan tietoisuutta kyberturvallisuudesta. Kybermaailma - mitä
se on ja mistä se on tullut?
Kyberuhat - Mitä, kuka ja missä?
Millaisia uhkia kohdistuu verkottuneeseen tietoyhteiskuntaan
ja sen toimijoihin? Ketkä ovat
uhkien takana? Miten varautua?
Selviytyminen sähköttä
Tavoitteena on kehittää
osallistujan valmiutta selviytyä
ilman sähköä ja antaa avaimia
myös auttaa muita. Kurssilla
tutustutaan varautumiseen
sähkön näkökulmasta ja
harjoitellaan toimintaa sähkökatkoksen aikana.
Maastotaidot
Tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta liikkua maastossa
ja selviytyä luonnon olosuhteissa. Kurssilla harjoitellaan
jokamiestaitoja ja suunnistusta
sekä yövytään teltassa kasarmin
läheisyydessä.
Tosielämän ensiapu
Tavoitteena on kehittää ja
vahvistaa osallistujan ensiaputaitoja. Kurssilla harjoitellaan ensiaputaitoja käytännön
tilanteiden kautta (mm. äkillisiä
sairastumistapauksia ja loukkaantumisia). Kurssi on käytännönläheinen. Se ei vastaa
EA1- tai EA2 -kurssia.
Osallistumalla Jokanaisen selviytymispakki ja Selviytyminen sähköttä
-kursseille, voit lunastaa As1-kortin (alkusammutuskortti) hintaan 7€.
Alkusammutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen
sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja.
As1-koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti.
Alkusammutuskortti on todistus suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta ja se on voimassa viisi (5) vuotta kortin päiväyksestä.
Seuraa myös Facebook-sivua:
www.facebook.com/naistenvalmiusliitto
– näillä turvaamme huomisen!
www.naistenvalmiusliitto.fi
p. 040 519 0162
[email protected]
Sähkökatkon alettua
muista katkaista virta
liedestä, silitysraudasta, kahvinkeittimestä
ja pesukoneesta. Ne
voivat aiheuttaa tulipalon, jos ne jäävät päälle
sähköjen palauduttua.
Kylkiasennolla
turvataan tajuttoman
hengitys. Tarkkaile
hengitystä ja mahdollista heräämistä avun
saapumiseen asti.