kerttuanjärven rantayleiskaava

Evijärven kunta
KERTTUANJÄRVEN
RANTAYLEISKAAVA
1:10.000
Kaavamerkinnät
ja
-määräykset
Pysyvän
asutuksen
alue
Loma-asuntoalue
Yhdelle rakennuspaikalle
saa rakentaa vain yhden ykslkerrokslsen
loma-asunnon,
joka on sijoitettava vähintään
30 m päähän rannasta, mikäli maisemalliset
syyt eivät vaadi sij 01tueta lähemmäs
rantaa.
Sauna on sija! tettava
vähintään
10 m päähän rannasta.
Rakennusten
yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 100 k-m2.
-2
Indeksi
osoittaa
RA- merkinnän yhteydessä
loma-asuntojen sallitun
enimmäiekerrosalan
korttelissa.
Kullekin tilalle
voidaan rakentaa
ohjeeilisten
loma-asuntojen
sijoi tuspaikkojen
osoittama määrä
loma-asuntoja
.
•
Vakinainen
asunto
•
Oleva
o
Ohjeellinen
o
Olljeellinen
loma-asunto
aoma-eeunncn
uusi vakituinen
sijainti
asunto
Uimaranta
Venevalkama-alue
Haa-
ja
met!latalou.alue
Rakentaminen
200 m lähemmäs ran~
tae. on kielletty
seuraavia
poikkeuksia
lukuunottamatta:
OlemsElsa olevan
maatilan
talouskeskuksen
yhteyteen
eas rakentaa
yhden vakinaisen asunnon.
14'lal,"l~on,:!:nt4!1!'1
1.----,
L
'0-
__J
$0.0 "' pällas!!
r~~ato a')~t&6?io vakinaisia
~5.. 1itc,.'! ... Y;o;rt";"··Vci1doan
rakentaa
(lnin'tQ."-·'2.5 10-'''2 suuruinen
rantasauna."
.,
::,-~;i
Vesialue
A..lueen osa, jolla
on luonnonsuojeluarvoja.
RakL l24a §:n perusteella määrätään, että
rakentaminen
ja nykytilaa
muuttavat
toimet
.ovat kiellettyj
vesistön
kunnostusta
lukuunottamatta.
ä
RakL 124a §:n perusteella
määrätään, että
puiden kaataminen
ja pensaikon
raivaaminen
on Pyyaalmenlahden
länsirennella
kielletty
15 m 18,hempänä rannasta.
Puiden kl!!lstaminen ja
ei ole suosi tel tavaa
hempänä rannasta.
pensaikon
M -alueella
raivaaminen
15 m Lä-.
M-,
VV- ja LV- alueilta
on rakennusoikeus
msanomistaj akohtaisBsti
siirretty
RA -alueille.
hakL 124a §:n perusteella
avohakkui ta saa ulottaa
taa.
määrätään,
.ettei
50 m lähemmäs ran-
19_4_ 1991
korjattu
4_1L 1991
korjattu
korjattu
Dip1.
Hyväksytty
Evijärven
8.2.1993
21. 5_1993
ins.
kunnanvaltuustossa
Kostuessaan rtlCLI~.Iail
N43+ tasossa 59.50
;2.__,f2'> ';' ~ 4"'«::_
Risto Peltola
15.6.1994
-