Lataa PDF-tiedosto

1/2015
Maanmittauspäivät Dipolissa –
vielä ehdit mukaan
Viisasten kivi löytyi Heinolasta
Ilmakuvia viistoon ja pystyyn
Maanmittari vesillä
MAANMIT TAUSLAITOS MUUT TUU JA MUK AUTUU • ÄLYK ÄSTÄ ERIKOISTUMISTA RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALALLE • CREM
EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN • MISTÄ DRAIVIA MAANK ÄYT TÖALALLE? • APUA ALUESUUNNIT TELIJOIDEN ARKEEN
MAATILOJEN TILUSSIJOITUKSEN OPTIMOINNISTA • VANHAN MAANMITTARIN MUISTELMIA
SISÄLTÖ
5 Ari Laitala (pääkirjoitus)
LUOVAA TUHOA VAUHDITTAMASSA
6 Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä, Mika Lindholm ja Juha Hyyppä
ÄLYKÄSTÄ ERIKOISTUMISTA RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALALLE
9 HÄRKÄÄ SARVISTA
10 Pekka Lehtonen
ILMAKUVIA VIISTOON JA PYSTY YN
15 Ari Tella
MAANMITTAUSLAITOS MUUTTUU JA MUKAUTUU
18 Emma Kaksonen
ASIANTUNTIJAPALVELUT YRITYKSEN ­S TRATEGISESSA
KIINTEISTÖJOHTAMISESSA – KOHTAAVATKO TARVE JA TARJONTA?
21 Saara Jämes
YKSITYISEN PYSÄKÖINNINVALVONNAN NYKYTILA
22 Susanna Kari
JANI PÖTRÖNEN – MAANMITTARI VESILLÄ
26 Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo
MISTÄ MAANKÄYTTÖALALLE DRAIVIA?
29 Maarit Nordmark
SUOMALAINEN ­T OTUUDENTORVI
30 Tuija Lilja
HEINOLAN KIINTEISTÖVEROPROJEKTI
34 Sampo Hatunen
EUROOPAN ­I HMISOIKEUSTUOMIOISTUIMEN (EIT) KÄYTÄNNÖSTÄ
37JARRUMIES
38 Sami Lankiniemi
UUSI TYÖKALU HELPOTTAA ­A LUESUUNNITTELIJOIDEN ARKEA
40 Aulis Tenkanen
MAATILOJEN TILUSSIJOITUKSEN ­O PTIMOINNISTA
42 Kalevi Raussi
VANHAN MAANMITTARIN ­M UISTELMIA – OSA 4
45 Matti Holopainen
TULEVAISUUDEN KUNTA
46 MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA
47 MAANKÄYTTÖ 120 VUOTTA SITTEN
48 Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
50UUTISIA
58KESKUSTELUA
59 RESUME
60 PALVELUHAKEMISTO
KUSTANTAJAT: Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto MIL, Maanmittausalan ammattikorkea­koulu- ja
o­ pistoteknisten liitto MAKLI ry, Suomen Kartoittajayhdistys SKY
www.maankaytto.fi • Päätoimittaja: Ari Laitala, sähköposti: ari.laitala maankaytto.fi, puh. 050 512 2745.
KANSI: Tervetuloa Maanmittauspäiville 2015 Dipoliin. Kuva: Susanna Kari.
1/2015
PÄÄKIR JOITUS | S. 5
”Kasvu alkaa, kun luovuus
­p ääsee jälleen niskan päälle.”
ÄLYK ÄSTÄ ERIKOISTUMISTA
RAKENNUS- JA KIINTEISTÖAL ALLE | S. 6
”Varsinkin opiskelijavoimien
hyödyntäminen tulevaisuuden
nousevien osaamisten kartoituksessa on alalle tärkeää.”
MAANMIT TAUSL AITOS
MUUT TUU | S. 15
”Taloudelliset seikat ovat
tärkeitä, mutta muutakin
odotetaan.”
ASIANTUNTIJAPALVELUT KIINTEISTÖJOHTAMISESSA |
S. 18
”Pitkäkestoinen asiakassuhde
on pitkän onnistuneen yhteistyön tulos, joka perustuu
yhteiseen luottamukseen.”
MAANMIT TARI VESILL Ä |
S. 22
”Näkymätön maailma tulee
akustisissa mittauksissa
näkyväksi.”
HEINOL AN KIINTEISTÖVEROPROJEKTI | S. 30
”Kiinteistöveron tuotto on
noussut 21 %, vaikka veroprosenttia ei ole nostettu.”
EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN | S. 34
”Artiklan sisältö on kyllä käytännön arviomiehen kannalta
hyvin ympäripyöreä.”
SAMI L ANKINIEMI | S. 38
”Tuloksena syntyi ajatus
nettisivustosta, joka olisi kuin
kestävän aluesuunnittelun
TripAdvisor.”
MAANK ÄY T TÖ 120 VUOT TA
SIT TEN | S. 47
”Ach. Wahlroos kaipaa talvitöihin välineitä, joilla selviää
lumisissa olosuhteissa.”
4
MAANKÄYTTÖ 1|2015
PÄÄKIRJOITUS
LUOVAA TUHOA
VAUHDITTAMASSA
MIELIKUVISSA NOUSUKAUSI on yrityksen perustamisen
kulta-aikaa. Kuluttajilla ja yrityksillä on rahaa investoimiseen ja ehkä
vähän turhaankin kuluttamiseen. Raha ei ole niin tiukassa, etteikö
voitaisi kokeilla uusiakin juttua.
Menestyvän kiinteistövälitysbisneksen – Trulian – Amerikan
maille perustaneen Sami Inkisen viesti on kuitenkin toisenlainen.
Mahtava aika yrityksen perustamiselle on nyt! Perustelu menee
kutakuinkin niin, että vaikeina aikoina kuluttamista on harkittava
huolella. Jos joku pystyy kehittämään selvästi arvoa lisäävän
tuotteen, ovat ostajat herkkiä tarttumaan tällaisiin tilaisuuksiin.
Laskukaudella rahaa ei riitä hukattavaksi. ”Maailmahan on ongelmia
pullollaan ja jokainen ongelma on mahdollisuus”, Inkinen kiteyttää.
Maanmittausala on perinteisesti ollut kovin julkishallintovetoista. Mutta ei meidän yrityskentässämmekään ihan hiljaista ole. Meillä
on perinteisesti ilmakuvaamiseen, mittaamiseen, paikkatietoihin ja
laitteistopuoleen liittyviä yrityksiä. Kiinteistöomaisuuden hoitoon
ja alan konsultointiin keskittyvä liiketoiminnan alue on kehittynyt
huimasti viimeisen 15 vuoden aikana. Kaavojen teko on jo pitkään
ollut konsulttipainotteista ja siellä tunnutaan maanmittareita
tarvittavan jatkossakin. Myös energiatehokkuuden vaaliminen ja
vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen
tarvitsee yrittäjyyspohjaista osaamista,
jota meidänkin ammattikunnastamme
löytyy. Yleiskuvan alan yrittäjyyskentästä
saa tutustumalla lehtemme palveluhakemistoon (s. 60–62), joka on päivittynyt
uuden toimintavuoden alkaessa.
Jonkinlaisena uutena alueena alkaa
hahmottua rakennetun ympäristön
3D/4D-mallintaminen ja sen lukuisat
sovellukset. Julkisen datan avaaminen
– ei pelkästään paikka- ja maastotiedon
– edustaa meille sellaista liiketoimintamahdollisuutta, jota emme ehkä vielä
ymmärräkään.
Alan start-up kentässä näyttää kuitenkin melko vaisulta. Ne, ketkä osallistuivat
Kiinteistöalan Vuosiseminaariin marraskuussa 2014, olivat tilaisuudessa nähdä
viisi esittäytymässä käynyttä kiinteistöalan start-upia. Yleisempi kuva alamme
start-up toiminnasta jää kuitenkin vaisuhkoksi. Ongelman perimmäiset syyt
ovat osin tuttujakin. Kun työmarkkinat
tuntuvat edelleen vetävän suhteellisen
hyvin, tarvitaan kovaa kutsumusta tai
pieni annos ”hulluutta” lähteä tallomaan usein kovin ohdakkeistakin yrittäjyyden polkua.
Yrittäjyyttä tarvittaisiin kuitenkin lisää. Tilastokeskus julkaisi tammikuussa tuoreimmat tilastot yritysten lukumäärän
kehittymisestä. Lopettaneiden yritysten määrä on kasvanut ja
aloittaneiden yritysten vähentynyt. Vaikka tämä tieto perustuu
muutaman kvartaalin lukuihin, vastannee se varsin hyvin isompaa tilannekuvaa.
Tiedämme, että uusia yrityksiä tarvitaan uusien työpaikkojen
luomiseksi. Ne tarjoavat julkiselle sektorille tilaisuuden järjestää
osan toiminnoista tehokkaammin. Tärkeää on myös se, että
yritykset ovat julkisen toiminnan jatkuva sparraaja. Ja onhan yritystoiminnalle tietysti oma valtaisa toimintakenttänsä siellä, missä
julkisen sektorin ei ole mielekästä operoida lainkaan.
Luova tuho on taloustieteilijöiden termi, jolla tarkoitetaan yrityskentän uudistumista. Yritykset ovat luovan tuhon alkulähde mutta
myös sen kohde. Uudistuskyvyttömät tai -haluttomat yritykset jäävät
uusien, aiempaa tehokkaammin toimivien yritysten jalkoihin. Asiaa
selventää ETLAn Mika Maliranta tuoreessa kirjassaan Luovan tuhon
tie kilpailukykyyn. Miten innovointi vaikuttaa yrityksiin, kansantalouteen
ja kansalaisiin. Osasyy nykyiseen taloustilanteeseen on se, että luovassa tuhossa
on tuho päässyt niskan päälle. Käynnissä
on parhaillaan jonkinlainen innovaatiomylläkkä. Kasvu alkaa, kun luovuus pääsee
jälleen niskan päälle. Näin toivottavasti käy,
mutta se ei tapahdu itsestään selvästi eikä
välttämättä kovin nopeastikaan.
Vaikka monille meistä yrittäjyys ei ole
mielekäs vaihtoehto, ovat luovan tuhon
muutkin roolit tärkeitä. Kaikki meistä
työskentelevät tehtävissä, joissa käytetään
suppeammin tai laajemmin yrityskentän
tuottamia tavaroita ja palveluja. Ostopäätösten valmistelijoina ja päätöksen
tekijöinä maanmittaritkin ovat osa luovan
tuhon prosessia.
Eikä sitä yrittäjyyttäkään kannata ihan
kaikkien haudata. Uusia yrityksiä eivät tarvitse ainoastaan Suomi ja maanmittausala.
Osalle maanmittareista se on merkityksellistä myös yksilöllisellä tasolla, yhtenä
ammatillisen toiminnan mielekkäänä
uravaihtoehtoja. Heille Sami Inkisellä on
vielä yksi neuvo: ”Paras aika perustaa yritys
oli eilen. Toiseksi paras hetki on tänään.”
A R I L A I TA L A
a ri .lait al a m aank ayt to. f i
MAANKÄYTTÖ 1|2015
5
Julkiset kaupunkitilat kuvastavat yhä enemmän
kaupunkikulttuuria.
Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusja kiinteistöala, Aalto-yliopiston Rakennetun
ympäristön mittauksen ja mallinnuksen
instituutti sekä Geodeettinen laitos ratkoivat
yhdessä, miten Suomen innovaatio- ja tutki-
ÄLYKÄSTÄ
Teksti ja kuvat: Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä,
Mika Lindholm ja Juha Hyyppä
musjärjestelmän tulisi tuottaa yhteisvoimin
osaamista ja kilpailukykyä. Tuloksena syntyi
”Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja
kartoittamassa” -julkaisu, joka perustuu yhteisiin poikkitieteellisiin avauksiin, käynnissä
oleviin tutkimushankkeisiin ja käynnistyviin
yhteistyöalustoihin alan uudenlaisen toiminnan vauhdittamiseksi. Julkaisun ovat mahdollistaneet yli 40 rakennus- ja kiinteistöalan
huippuosaajaa vuosien 2013 ja 2014 aikana
mm. Seinäjoen ja Kymen ammattikorkeakouluista sekä Helsingin, Turun ja Islannin
yliopistoista.
6
MAANKÄYTTÖ 1|2015
YHTEISTÄ TULEVAISUUTTA RAKENTAMASSA JA
KARTOITTAMASSA -teos on jatkoa loppuvuonna 2012
ilmestyneelle julkaisulle ”Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä”. Tarkoituksena on vastata siihen,
kuinka korkeakoulut ja yliopistot tuottaisivat tulevaisuudessakin suomalaiselle rakennus- ja kiinteistöalalle osaajia,
joiden avulla kehittäisimme kansainvälisesti kilpailukykyistä
monialaista osaamista ja palveluja unohtamatta kotimaan
rakentamisen laadun parantamista terveellisen ja turvallisen asumisen takaamiseksi. Tavoite oli tehdä näkyväksi
monialainen ja osittain kenties yllättäväkin yhteistyö niin
tutkimus-, kehitys- kuin innovaatiopuolella myös yhteisten
hankkeiden muodossa, jotka sivuavat globaaleja kysymyk-
siä älykkäistä kaupungeista ilmastonmuutokseen. Globaalit tärkeät
tutkimuskysymykset on tuotu esille eri tekijäryhmien näkökulmasta. Teos on myös osoitus siitä, että virtuaalisten verkostojen
tuloksien näkyvöittäminen vaatii vahvaa orkestrointia. Yhteinen
halu koota yhteen yleistajuttavasti se, mitä pinnan alla eri verkostoissa tapahtuu, mahdollistivat tämän julkaisun.
YHTEISET HAASTEET MOTIVOIVAT
KATSAUKSEN TEKOON
Suomalaiset yliopistot, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut ovat
sijainnistaan riippumatta samanlaisten haasteiden edessä. Yhtenä
haasteena on saada mm. rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden
kehitystä ja liiketoimintaa tukeva tieto kohtaamaan niin, että se on
hyödyksi useamman alan kehitykselle. Olennaisen tiedon löytäminen ja analysointi jatkokäyttöön vaatii uudenlaista ja uudistuvaa
toimintakulttuuria, jota olemme pyrkineet kuvaamaan myös tässä
julkaisussa. Julkaisussa kuvatut hankkeet ja projektit ovat olemassa
olevaan yhteistyöhön pohjautuvaa sekä alueelliseen kehittämiseen
liittyvää tekemistä.
”Suomalaiset ­y liopistot,
tutkimuslaitokset ja
korkeakoulut ovat
­s ijainnistaan riippumatta
samanlaisten haasteiden
edessä.”
Tulevaisuuden kautta peilataan opetus- ja tutkimusorganisaation osaamista, innovaatiokehitystä ja siihen liittyvää johtamista
sekä toimenpiteitä tekemisen kehittämiseksi. Osaaminen näkyy
lisääntyneenä verkottumisena, monialaisuutena sekä tiedon
jakamisena ja näkyvyytenä. Tietojohtamisella päästään suunnitelmalliseen, oleellisen tiedon nopeampaan hyödyntämiseen.
ERIKOISTUMISTA rakennus- ja
kiinteistöalalle
Tutkimus- ja kehitystuloksien näkyvöittäminen
korostuu tuloksekkaassa tekemisessä.
MAANKÄYTTÖ 1|2015
7
”Osaaminen näkyy ­
lisääntyneenä ­v erkottumisena, ­
monialaisuutena sekä tiedon
jakamisena ja n­ äkyvyytenä.”
Julkaisussa esitetään toimintatapoja toimintaympäristön kehittämiseksi ja tulosten jakamiseksi myös kärkiosaamisen kautta
muutamien T&K-hankkeiden myötä. Varsinkin opiskelijavoimien
hyödyntäminen tulevaisuuden nousevien osaamisten kartoituksessa on alalle tärkeää. Toisaalta uusilla yhteistyöalustoilla on
mahdollisuus ratkaista edellä mainittuja haasteita tehokkaasti.
Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatiotyöt ovat yllättäneet
positiivisesti tilanteissa, joissa pyritään löytämään uudenlaisia
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokenttää sivuavia vaihtoehtoisia
ratkaisuja asetettuihin haasteisiin nopeasti.
KORKEAKOULUT JA YLIOPISTOT UUDISTUVAT KOVAA
VAUHTIA – PYSYVÄTKÖ YRITYKSET MUKANA?
Yritysten panos innovaatioekosysteemissä on korvaamattoman
arvokasta, jotta käytännön tieto liikkuu oppilaitoksiin ja rikastaa
teoriapohjaista opetusta. Toimiva yhteistyö yli oppilaitosrajojen,
ajankohtaiset alueelliset tai laajemmat tutkimusaiheet mahdollistavat myös uuden tiedon nopeamman soveltamisen niin yritys- kuin
oppilaitostasolla.
TUORETTA NÄKÖKULMAA
LOKEROITUNEESEEN AJATTELUUN
Metropolian media-, hyvinvointi- ja rakennusalan johdolla on yhdistetty osaamista ja tuotettu rakennusalalle hyödyllisiä selvityksiä,
käytännön ratkaisuja ja uusia hankkeita esimerkkeinä kaupunkiympäristön digitalisoituminen, monikäyttöinen virtuaalisuus ja
paikkatieto, RFID-teknologian hyödyntäminen rakennustuotannossa, terveellinen talo sekä vanhustenkeskuksen monialainen
toiminnallinen suunnittelu.
OPPILAITOSYRITYSYHTEISTYÖ MAHDOLLISTAA
ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN
Julkaisun tavoitteena on osoittaa, että välittämällä poikkitieteellistä tutkimus- ja kehitysosaamistamme alan toimijoille olemme
yhdessä vahva keskittymä rakennus- ja kiinteistöalalla. Suomessa
T&K-toimintaa rahoitetaan paljolti julkisin varoin, joten tunnistamme myös yhteiskunnallisen vastuumme tiedon välittämisessä nopeammin kotimaisen yhteiskunnan energiaksi. Samalla
toimintatapamme uudistaa yrityskulttuuria tarjoamalla entistä
tarkempia, edullisempia ja visuaalisempia menetelmiä suomalaisen
rakennetun ympäristön parantamiseksi.
Hannu Hyyppä työskentelee Aalto-yliopistossa
­p rofessorina ja toimii Suomen Akatemian
­rahoittaman Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikön Aalto-yliopiston osuuden johtajana sekä
Metropolia Ammattikorkeakoulussa rakennus- ja
kiinteistöalalla. Sähköposti hannu.hyyppa aalto.fi.
Marika Ahlavuo toimii koordinaattorina sekä
Metropoliassa että Aalto-yliopistossa Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen
instituutissa, joka on osa Suomen Akatemian
Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikköä 2014–
2019. Sähköposti marika.ahlavuo aalto.fi.
Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kar toittamassa. Rakennus- ja kiinteistöalan julkaisuja nro 2. Joulukuu 2014. Metropolia
Ammattikorkeakoulu, rakennus- ja kiinteistöala 2014 yhteistyössä
Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti ja Geodeettinen laitos. ISBN 978-952-669052-0. 214 sivua. Julkaisu on saatavana sähköisenä osoitteista
www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/rakennus-ja-kiinteistoala/
julkaisut, www.foto.hut.fi/memo/publications ja http://foto.hut.
fi/~valokuvaus/YTRK.pdf.
8
MAANKÄYTTÖ 1|2015
Mika Lindholm (TkL) toimii Metropolia
Ammattikorkeakoulussa rakennus- ja
kiinteistöalan osaamisaluepäällikkönä
ja rakentamistalouden yliopettajana.
Sähköposti mika.lindholm metropolia.fi.
Juha Hyyppä toimii professorina Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa
(ent. ­G eodeettisessa laitoksessa) ja Suomen
­Akatemian rahoittaman Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikön johtajana.
Sähköposti juha.hyyppa maanmittauslaitos.fi.
HÄRK
ÄÄ SARVISTA
Taloustaito painoi virheitä villaisella
Minkä kirjoitin, sen kirjoitin
Pontius Pilatus
12 kappaleeseen, joiden järjestysnumerot
oli myös mainittu. Nettikirjoituksessa ei ollut
mitään mainintaa siitä, että se on tehty lehtiversion korjaamiseksi.
Otin 23.1.2015 yhteyden toimituspäällikkö Riitta Rimmiin, joka oli koonnut kyseisen
lehden. Hän oli hyvin perillä tilanteesta ja
kertoi, että kirjoitus oli tarkistutettu ulkopuolisilla henkilöillä, joista hän ei kuitenkaan
tarkemmin kertonut. Rimmi kertoi, että Matti
Sovijärvi on eräs lehden luottotoimittajista
ja toimii free lancerina. Hänen mukaansa
Sovijärven työssä ei ole ollut ennen huomauttamista.
Kysyin Rimmiltä, miksei korjauksia ole
laitettu painettuun lehteen, jolloin ne olisivat voineet tavoittaa kaikki lehden lukijat
toisin kuin netissä julkaistu kirjoitus, jolla on
vain vähän lukijoita. Kommentteja siellä oli
kaksi, joista toiseen vastasin kertoen miten
voi saada tiedon siitä, avustetaanko jotakin
tiettyä yksityistietä.
Rimmi kertoi, että asiasta oli keskusteltu,
mutta lukuisten virheiden oikaiseminen olisi
vienyt liikaa tilaa lehdestä. Siksi asia hoidettiin
netissä korjatulla kirjoituksella. Huomautin
Rimmille myös siitä, ettei nettikirjoituksessa
ole mitään viittausta lehdessä olleeseen
virheelliseen painettuun tekstiin.
Kysyin Rimmiltä, miksei lehdessä ole
Lukijan posti -osastoa tai vastaavaa. Hän
vastasi, että siitä on keskusteltu, mutta sen
perustamisesta on luovuttu, koska lehdestä
tulee kommentteja hyvin harvoin. Hän sanoi
myös, että kun kyseisen lehden julkaisusta
on näinkin pitkä aika, ei sitä enää ole syytä
kommentoida lehdessä. Olisin voinut esittää
kritiikkiäni kommentoimalla nettikirjoitusta,
mutta katsoin sen turhaksi, koska netissä on
lukijoita vähän ja kommenttien lukijoita vielä
vähemmän.
Moneen kertaan korjatussa tekstissäkin
netissä on vielä virheitä tai epätarkkuuksia.
Mainitsen kolme. Kirjoituksessa sanotaan,
että jos ei lainkaan aio käyttää tietä ajoneuvoilla, tien varrelta maata omistava voi peri-
aatteessa olla liittymättä tiekunnan jäseneksi.
Ensinnäkin pitäisi puhua tien vaikutuspiiristä
eikä tien varresta. Toiseksi, kun tehdään
uutta tietä, niin jokainen, jonka omistama
kiinteistö on kokonaan tai osaksi sillä tien
vaikutuspiiriksi katsottavalla alueella, jolta tai
jolle tapahtuviin kuljetuksiin tietä tarvitaan tai
voidaan käyttää, on velvollinen tieosakkaana
osuutensa mukaan tekemään ja pitämään
kunnossa tietä.
Kolmanneksi, tekstin mukaan tienpidon
maksujen perusteena on hyöty eli käyttö. Ne
eivät ole sama asia, sillä käyttö voi vuosittain
vaihdella paljonkin. Tienpitovelvollisuus tulee
jakaa tieosakkaiden kesken heidän tiestä
saamansa hyödyn mukaan. Sitä arvioitaessa
on otettava huomioon tieosakkaalla tien vaikutuspiirissä olevan alueen suuruus ja missä
määrin tietä käytetään tai tullaan käyttämään
erilaisiin kuljetuksiin.
On hämmästyttävää, että joku harrastelija
voi tällä tavoin seikkailla ison ja arvostetun
lehden sivuilla. Yksityisteistä on oikeaa tietoa
helposti saatavissa. Se kuuluisa Murphyn laki
taisi kuitenkin näyttää voimansa. Virheellisten
tietojen julkaisemisesta ei todennäköisesti
ole koitunut mitään vahinkoa vaan ihmiset
jatkavat elämäänsä terveen järjen mukaisesti kuten tähänkin asti jatkuvuuden lakia
toteuttaen.
Raimo Koivistoinen
raimo.koivistoinen kolumbus.fi
Taloustaito on selvästi Suomen suurilevikkisin
talouslehti. Sen levikki on noin 250 000 ja lukijoita on noin 350 000. Lukijoista 22 000 lukee
lehteä sekä painettuna että verkossa ja 18 000
lukee pelkkää verkkoversiota. Kasvu on ollut
viime vuosina huikeaa. Lukijat haluavat yhä
painettua lehteä. 57 prosenttia lukijoista on
antanut lehdestä kiitettävän arvosanan 9–10.
Virheitäkin tulee, mutta sattuu sitä paremmissakin perheissä.
Luen Taloustaitoa valikoidusti. Kaikkea ei
kannata lukea, sillä monet tutut asiat toistuvat
vuodesta toiseen tai asia ei liippaa minua läheltä. Kertaus ei varmaankaan ole pahitteeksi
ja ainahan tulee uusia lukijoita. Katson ensin
sisällysluettelosta, mitä lehti sisältää. Sitten
valitsen jutut, jotka kiinnostavat. Lehden
numerossa 9/14, joka ilmestyi 8.10.2014,
oli mm. kirjoitus yksityisteistä. Tuttua asiaa,
ajattelin, mutta avasin kuitenkin lehden tämän jutun kohdalta. Yllätykseni oli suuri, kun
huomasin, miten paljon asiavirheitä se sisälsi.
Mainitsen kaksi pahinta. Kirjoituksen mukaan
yksityistiet eivät ole jokamiehenoikeuksien
piirissä ja tiekunnalla on oikeus estää muita
kuin tieosakkaita käyttämästä tietä.
Yksityisteitä voidaan käyttää jokamiehenoikeudella kävelyyn, pyöräilyyn, hiihtoon ja
jopa hevosella ajoon. Tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan
liikenteeseen ei saa kieltää sinä aikana, jolloin
valtio tai kunta avustaa tien kunnossapidossa.
Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tarvitaan tällöinkin asianmukainen lupa samoin
kuin tien käyttämiseen sellaiseen toimintaan,
joka selvästi lisää kunnossapitokustannuksia.
Jos em. muusta liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa, kunnan suostumuksella
voidaan kieltää se tai rajoittaa sitä.
Otin yhteyttä kirjoituksen laatijaan ­Matti
Sovijärveen, joka kertoi, että tehtyjen
huomautusten johdosta on nettiin laitettu
korjattu versio. Menin katsomaan sitä. Se oli
tehty 24.10.2014. Nettikirjoituksen loppuun
oli merkitty, että juttuun on päivitetty tarkennuksia 17.11. muun muassa leipätekstin
MAANKÄYTTÖ 1|2015
9
ILMAKUVIA viistoon ja
pystyyn
Haastattelu: Pekka Lehtonen
Neuvotteluhuoneen
seinällä on kansallis­
maisemien ilmakuvia.
28 kansallismaisemakuvaa olivat Brysselissä
näytteillä silloin, kun
Paavo Lipponen toimi
EU-puheenjohtajana.
Isonkyrön vanhan kivikirkon vieressä olevalla
saarella mestattiin
aikoinaan Jaakko Ilkka.
© Lentokuva Vallas Oy
Kun ensimmäisen kerran asioin Lentokuva
­Vallaksen kanssa, se koski viistokuvia, joita
tilasin Maankäyttö-lehden jutun havainnollistamiseen. Viistokuva, perinteisessä, yksinkertaisessa mielessä jäi jatkossakin päällimmäiseksi
käsitykseksi. Valtaisa ilmakuvapankki
suomi.ilmasta.fi oli jossain määrin tuttu, samoin
ilmakuvakirjat, joissa isänmaan äidinkasvojen
herkimpiä vivahteita on viistokuvattu.
KÄSITYS AVARTUI MERKITTÄVÄSTI yrityksen kotipesässä,
lähellä lentokenttää, Pirkkalassa. Yrityksen osoite on harhaanjohtava: Taitajankuja 2. Kun menin sisään, kuljin läpi mappihyllyillä
sisustettujen toimistohuoneiden, tapasin kokoustilassa ei vain
10
MAANKÄYTTÖ 1|2015
kaksi, vaan viisi taitajaa. Kymmenistä hyllymetreistä vielä sen verran, että niissä on noin 300 mappia, joissa noin 300 000 filmikuvaa
1970-luvulta alkaen vuoteen 2002. Huh! On harpattava eteenpäin
ja kerrottava, että vuodesta 2001 alkaen Lentokuvan digitaalisessa
kuvapankissa odottaa runsaat 600 000 digikuvaa tarvitsijoitaan.
”Jatkuvasti täydentyvä kuva-arkisto dokumentoi elävästi Suomen
kulttuurihistoriaa ja kehitystä”, sanotaan esitteessä.
Kahden tunnin rönsyilevä keskustelu tuotti vastauksia, mutta
ehkä myös enemmän kysymyksiä vanhaa ja toisin suuntautunutta
ilmakuvatekniikkaa muistelevalle toimittajalle. Tarkemmin yrityksen teknologiaan voi tutustua Pentti Ruokokosken artikkelissa
Maankäyttö-lehden numerossa 4/2012.
Mutta mistä tähän on tultu?
ILMAVOIMISTA SE ALKOI
Hannu Vallas, yhtiön perustaja, on taustaltaan ilmavoimien hävittäjälaivueen tiedustelu-upseeri 1970-luvun alusta. Ilmavoimissa
hän perehtyi merivalvontaan ja kohteiden tunnistuksiin. Siitä
seurasi myös valokuvaukseen ja ilmakuvien tulkintaan perehtyminen sekä valokuvauksen ja kohteiden tunnistuksen opettaminen
valvontalentäjille.
”Lennettiin laivan viereen ja kuvattiin niin, että kapteenin
pompannapit ja silmämunatkin erottuivat”, Hannu Vallas kiteyttää
tunnistuslentoja.
Vallas oli saanut jo 1960-luvulla siviilissä lentokoulutuksen ja ottanut
ensimmäiset ilmakuvansa. 1970-luvulla ilmavoimien palvelusuran
alettua hän alkoi sivutoimiluvalla ilmakuvauksen paikallisen lentokoulun pienosakkaana. Toiminimi rekisteröitiin 1980 ja vuonna 1991
perustettiin osakeyhtiö. Aluksi toiminta tapahtui perheen voimin.
Ensimmäisiä kaupallisia kuvauksia tehtiin Porissa kaupungin
kaavoitukselle sekä Olkiluodon rakenteilla olevalle atomivoimalalle.
Vallas siirtyi laivueen muuton johdosta Porista Pirkkalaan vuonna
1984. Pirkkalassa ilmakuvauksiin käytettiin paikallisen lentokoulun
palveluksia. Vuonna 1986 Vallas siirtyi reserviin ja yritystoiminta sai
uutta potkua. Samaan aikaan ilmestyi ensimmäinen Siivet-lehti, jota
Vallas ryhtyi toimittamaan. Lehti keskittyi paljolti sotilasilmailuun.
Vuonna 1989 päätettiin yhteistoiminnassa lentokoulun kanssa
hankkia kuvaustoimintaa varten USA:sta siihen erityisesti soveltuva
erikoiskone Cessna C177 RG Cardinal. Kone siirtyi myöhemmin
kokonaan Lentokuvan omistukseen.
Lentäminen harrastuksena 1960-luvulta ja valvontalentotoiminta ilmavoimien palveluksessa ohjasi Vallaksen myöhemmin
yrittäjän ammattiin. Perusosaamiselle rakentui vähittäinen ilmakuvaustoiminnan kehittäminen yhteistyössä lentokoulun kanssa
ja sittemmin omana työnä henkilöstön kasvun myötä.
Parhaillaan yrityksessä on käynnissä sukupolvenvaihdos. Osa
työntekijöistä on tullut näin yhtiön osakkaiksi. Sitoutuminen työhön ja yritykseen sekä porukkahenki huokuivat pöydän ääreen
kokoontuneesta ryhmästä.
TEKNIIKKA MUUTTUNUT MUUTAMASSA
VUOSIKYMMENESSÄ
”Alussa kuvattiin filmille. Esimerkiksi Olkiluodossa lennettiin ensin
mustavalkoiset kuvat lehdistön tarpeisiin, sitten seinätauluiksi
värifilmille ja vielä painotuotteisiin väridiat isolla Pentaxin 6 × 7
-tykillä. Asiakkaalle saatettiin siten kuvata kuvat kolmekin kierrosta
kerralla”, Hannu Vallas kertoo.
Viistokuvia ruvettiin käyttämään kaavoituksen apuna samoin
kuntien ja firmojen esittelyihin. Laivayhtiöt Viking Line ja Silja Line
tilasivat laivoistaan edustus- ja markkinointi-ilmakuvia.
Jo 1970-luvun lopulla viistokuvausten rinnalle tulivat myös
koneen lattiaan tehdyn luukun kautta tehdyt pystykuvaukset.
Kinodioille kuvattiin esimerkiksi Uudenkaupungin 37 km 2:n
suuruinen padottu makeanveden allas runsaalle 400 kuvalle.
Vesioikeus oli määrännyt kaupungin vuosittain dokumentoimaan
ja kartoittamaan altaan rehevyys- ja levämuutokset. Biologi laittoi
ääriviivakartan seinälle, heijasti siihen diakuvan ja piirsi kynällä kasvustojen rajat. Se oli analogia-aikaa, eikä siitä tekniikasta ole kauan.
DIGITALISOITUMINEN RÄJÄYTTÄÄ ALAN
Vuonna 1999 Lentokuva osti Tampereelta kuvatoimisto Diaboxin
tavoitteena ilmakuvien parempi käyttömarkkinointi kuvatoimistotoiminnan kautta. Lentokuvan filmikuvia oli jo 90-luvulla
skannattu kalliin skannerin avulla. Samaan aikaan digitaalisuus
eteni eri tavoin ja Pirkanmaalle luotiin Pirkanmaan yrittäjien ja
Tampereen Puhelimen kanssa Lentokuvan internetsivut muille
yrittäjille näytteeksi ja malliksi.
Internetkuvapankkien tulo alkoi ja Lentokuvalle (Diabox) luotiin
oma kuvapankki verkkoon. Asiakkaana ollut Viking Line halusi käyt-
töönsä vastaavan ja sitä pidetään Lentokuvan toimesta edelleen
kuvien maailmanlaajuisena jakelukanavana.
Lentokuvan omaan kuvapankkiin sisältyy valtaisa määrä suomalaista maisemaa ja kohteita kaikilta Suomen paikkakunnilta.
2000-luvun alussa markkinoille alkoi tulla kuvakennon omaavia
digikameroita. Siitä alkoi valtavan nopea digitaalisuuden vallankumous valokuvauksessa. Kuvatoimiston valokaapeissa olleet noin
150 000 diakuvaa jäivät pian vanhanaikaisiksi ja niiden käyttö tyrehtyi täysin. Kun aikaisemmin mainostoimistojen ihmiset istuivat
tuntikausia valokaappien edessä kuvia etsien, he alkoivat lähettää
tilauksiaan sähköpostilla ja odottivat pikaisia sähköisiä kuvien
toimituksia. Diojen palauttaminen kuvaajille oli valtava ponnistus.
Digitaalisuus toi valokuvaukseen järisyttävät muutokset, kun fil­
mien skannaus oli vain lyhyt välivaihe kehityksessä. Useat globaalit
yritykset, kuten Agfa ja Kodak kaatuivat digitalisaation myötä.
NYKYTUOTTEET JA PALVELUT
Keskustelussa toistui kaksi linjaa, yhtäältä erilaiset viistokuvaukset,
joita voidaan käsitellä ja hyödyntää uusimman tekniikan ryydittämänä moninaisin tavoin ja toisaalta yhtiön kuvauksissaan pääosin
käyttämät 1-moottoriset pienkoneet.
”Pienkone on erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto lennokkien ja
2-moottoristen ilmakuvauskoneiden välisessä ja osin lomittaisessa
käyttöalueessa. Kustannustehokkuus tulee esiin erityisesti uusia
ammattitason digitaalisia järjestelmäkameroita ja uusia kuvausten
jatkokäsittelyn ohjelmistoja käyttäen”, Hannu Vallas kiteyttää.
”Pienkoneella voimme lentää päivässä maksimissaan 8 tuntia
kuvauslentoja yhdellä lepotauolla. Kahden peräkkäisen päivän
aikana pilotilla on 14 tunnin maksimi. Voimme lentää paikasta
riippuen 60 metrin korkeudella esteestä ja yläraja on 3 000 metriä. Näin toimintakorkeudet menevät osittain limittäin UAV- ja
2-moottoritoiminnan kanssa. Pienkoneemme lentävät noin 200
km tunnissa. Näin saatu valtava datavirta tuo kustannushyötyjä kaikille. Näillä lennoillamme olemme erittäin ulottuvia koko Suomen
alueella, mikä tuo toiminnalle kustannustehokkuutta”, Vallas laskee.
Geologi Pentti Ruokokosken tehtävänä on uusien ilmakuvatuotteiden suunnittelu ja toteuttaminen. Tällaisia ovat fotogrammetrisesti lasketut ortokuvat ja korkeusmallit sekä jatkokehittelynä
esimerkiksi valuma-alueiden mallinnokset.
”Yksimoottorisella koneella voidaan tehdä se, mitä tehdään
kaksimoottorisellakin”, sanoo Ruokokoski. ”Digitalisoitumisen
jälkeen on uutta, että samantasoista kartoituskuvaa saadaan digitaalisella järjestelmäkameralla ja pienkoneella. Koko kartoitus- ja
kuvausmaailma on muuttunut digitalisoinnin mukana. Olemme
parhaillaan kehittämässä myös viistokuvien oikaisemista.”
”Kameroiden digitalisoitumisen lisäksi kuvausten käsittelyohjelmistoissa on tapahtunut valtava kehitys. Ohjelmistojen kehitys on
saanut aikaan sen, että samat manuaaliset ja puoliautomaattiset
tehtävät, jotka ovat perinteisesti kohdistuneet ilmakuviin, tehdään
”Pienkone on erittäin
­kilpailu­kykyinen vaihtoehto
lennokkien ja 2-moottoristen
­ilmakuvauskoneiden välisessä ja osin
lomittaisessa ­käyttöalueessa.”
MAANKÄYTTÖ 1|2015 11
nyt tietokoneella ohjelmallisesti. Ohjelmisto osaa poistaa linssivirheet, tehdä sisäisen ja ulkoisen orientoinnin ja blokkitasoituksen.
Samaan maastopisteeseen kohdistuu useita kuvia ja siten voidaan
ohjelmallisesti saada pisteestä tarkempi laskenta, jos käytössä olisi
vain yksi stereopari.”
KESKUSTELLAAN YKSITTÄISISTÄ HANKKEISTA
Lentokuva Vallas on tehnyt muun muassa kaivosalueiden ortokuvauksia. Näistä voidaan tehdä valuma-alueiden malleja.
– Eikö maastotietokanta tuota saman?
”Tarkkuus on erilainen: maastotietokannassa pikselikoko on 50
cm, meillä se on paikallisesti 5 cm. Teemme täsmätyötä pienistä
alueista – tarkasti ja nopeasti”, sanoo Ruokokoski.
”Esimerkiksi rakennusliikkeille voidaan tehdä kohdealueen
esisuunnitteluun ortokuva ja kuvata sitten alueesta ympäri ns.
360 asteen viistokuvat, jolloin visualisoijat voivat luoda kohteesta
3D-mallin, johon voidaan lisätä esimerkiksi suunnitellun kohteen
havainnolliset rakennusmassat esittelyjä ja päätöksentekoja varten.
Nämä ovat nykyisin yhteiskunnan perusaineistoa suunnittelutarpeisiin”, Hannu Vallas komppaa.
Hiljattain kuvattiin Vantaan kaupungin Aviapolis-alueesta 360
asteen ympärikuvaus sisäänpäin kahdelta eri korkeudelta tietyistä
GPS-pisteistä, joilla kullakin oli oma kuvan tähtäyspisteensä. Tästä
syntyy alueen jatkokehittelyyn 3D-malli, jota arkkitehdit ja muut
suunnittelijat voivat hyödyntää.
”Aiemmin olemme kuvanneet Helsingin kaupungille 360 asteen
kuvauksen ulospäin. Tällöin kuvasimme helikopterista Itäväylän
päällä matalalla paikallaan pyörien kattavan kuvauksen Kalasataman kehittämisalueesta”, Vallas kertoo.
Tavanomaisia kohteiden viistokuvauksia tehdään esimerkiksi
erilaisten rakennushankkeiden eri vaiheissa, kuten parhaillaan
esimerkiksi SOK:n jättimäisen logistiikkakeskuksen rakennustyömaalla Sipoossa.
Sivuviistokuvauksina kuvaamme esimerkiksi kuntien kattavia
viistokuvauksia GPS-jonoina esimerkiksi 500 metrin jonovälillä.
Esimerkkinä mainitaan Vantaan kaupunki, joka on kuvauttanut
koko kaupungin kattavat viistokuvaukset yleiskaavoitusta varten
vuodesta 1996 alkaen 3–4 vuoden välein, aluksi kinodiakuvauk­
sina. Kuvauksissa on käytetty jonoväleinä 500 m ja aiemmin
kuvauskorkeutena 600 m polttovälin oltua 50 mm. 2000-luvulla
siirryttiin digikuvaukseen.
Jussi Kirjasniemi kertoo, kuinka Vantaan tihentynyt lentoliikenne aiheutti ongelmia lentojen sujuvuuteen. Lennonjohdon
kanssa sovittiin lentokorkeus, jolta kuvaus voi sujua esteittä. Sen
pohjalta päätettiin käyttää pientä 85 millin teleobjektiivia ja nostaa
lentokorkeus runsaaseen kilometriin, jolloin perspektiivi ja kuva-ala
pysyivät kutakuinkin entisen kaltaisina.
”Vantaan työn määrittely oli niin tarkka, että he antoivat kunkin
kuvan sijainnille vaatimukset. Kuvat piti olla linjassa jonossa, mutta
myös keskenään vastaavissa kohdissa eri jonoissa. Lentokuvan itse
kehittämällä paikannuspohjaisella (GNNS) kameranlaukaisulaitteella saatiin täsmälleen tilattu määrä kuvia määritellyistä kuvanottopisteistä. Tuloksena syntyi Vantaalle viistokuvaus hallinnon moniin
tarkoituksiin. Tulos on nähtävissä Vantaan kotisivuilla.”
”Kameranlaukaisulaitteemme auttaa täsmälliseen kuvaukseen.
Kun aikaisemmin seurasimme silmällä kuvien peittävyyttä ja
lauoim­me kameraa käsin, nyt peitto pysyy tasaisena paikannuksen
avulla”, Kirjasniemi sanoo.
Etuviistokuvauksia kuvaamme koneen lattialuukun kautta alas
laskettavalla kameralla. Kuvauskohteita voivat olla voima-, rata- ja
tielinjaukset esisuunnittelussa, jolloin lennämme määriteltyjä
GPS-jonoja alueen päällä. Dokumentointi jatkuu usein työmaan
toistuvina seurantakuvauksina, kuten parhaillaan E18-moottoritien
ja monien muiden vastaavien osalta.
TULEVAISUUS EDELLYTTÄÄ KEHITYSTOIMINTAA
Lentokuva on mukana myös MMEA-Tekes-hankkeessa. Netissä
olevan kapulakielimäärittelyn mukaan ”projektissa tutkitaan
ympäristötehokkuuden määritelmää ja sen arviointimenetelmiä”.
Lyhenteen takana ovat ”mittaus, monitorointi ja ympäristöarviointi
(MMEA)”.
Mukana ovat myös mm. Aalto-yliopisto ja Geodeettinen laitos,
nykyisin Maanmittauslaitokseen yhdistettynä ja Paikkatietokeskukseksi nimitettynä.
Pekka Lehtonen
12
MAANKÄYTTÖ 1|2015
Taitajankujan taitajat Lentokuvan neuvotteluhuoneessa.
Vasemmalta GIS-asiantuntija
Pentti Ruokokoski, ilmakuvaaja
ja ohjelmistojen kehittäjä Jussi
Kirjasniemi, myyntipäällikkö ja
ilmakuvaaja Panu Nikkola, toimitusjohtaja ja digitaalisesta
kuva-arkistosta vastaava Mika
Lehmus, ilmakuvaaja, hallituksen pj ja yrityksen perustaja
Hannu Vallas. Kuvasta puuttuu
ansiolentäjä Juho Kuikko.
Hankkeessa on vertailtu ja rinnan testattu uusien
sensorien toimintaa UAV- ja Lentokuvan pienkonetoiminnan kanssa.
”Pienkoneissa voidaan käyttää myös kevyitä laserkeilaimia ja kameroita sekä erilaisia uusia sensoreita.”
Ruokokoski kertoo, että tuotevalikoima kasvaa teknologian myötä ja mainitsee hyperspektrikameran,
joka kuvaa eri valon aaltopituusalueilla. Kaikkiin uusiin
laitteisiin liittyy myös voimaperäistä ohjelmistokehitystä. Geodeettisen laitoksen kanssa on ollut juuri
näihin liittyvää yhteistyötä, jolla on tarkoitus kehittää
yhteiskuntaa palvelevia tuotteista.
© Lentokuva Vallas Oy
ILMAKUVAUSTEN AJOITUKSISTA
Ilmakuvauksia voidaan tehdä ympäri vuoden, joskin
talvella vähäisessä määrin. Useimmiten ne ovat joitakin
kohdekuvauksia, esimerkiksi rakennushankkeista, tai
vaikkapa hiihtokeskusten pr-kuvauksia.
”Usein kaavoitukseen liittyvät kuvaukset halutaan tehtäviksi ennen lehden tuloa puihin, mutta toisinaan asiakas
haluaakin, että lehti on puussa, jolloin vihertävä kohde näyttää muun
muassa markkinoinnin yhteydessä paremmalta”, sanoo Panu Nikkola.
”Teknisissä kuvauksissa kuvaustemme pieni maastopikselikoko
mahdollistaa maanpinnan näkymisen myös lehtien ollessa puussa”,
lisää Pentti Ruokokoski.
”Olemme tehneet paljon rantakaavoituksia palvelevia viistokuvauksia myös keskellä kesää. Kaavoittaja saa näistä kuvauksista alueen
kokonaiskuvan ja havainnot maaston yksityiskohdista helposti ja
viistokuvista saadun lisäinformaation avulla voi kaavoittaja piirtää
ortokuville suunnitelmaluonnoksia”, kertoo Hannu Vallas.
”Kartoituskuvausten lisäksi kuvauksillamme palvellaan myös ympäristön muutosten seurantaa, kasvillisuuden luokittelua erityisesti
järvien osalta. Turvesoiden kuvaukset ovat myös ohjelmassamme.
Näissä kuvauksissa olemme olleet joustava ja kustannustehokas
toimija”, kokoaa asiaa toimitusjohtaja Mika Lehmus.
Ruokokoski korostaa vielä, että laserin ja UAV-laitteiden osalta on
vallinnut jonkinlainen globaali hypetys. ”Kun laser tuottaa 2 pistettä
neliömetrille, tuottaa meidän ortokuvauksemme saman vastaavasti
10 cm:n välein, siksi puustoisessa maastossa näkyy välistä myös maa.
Pienkoneiden käyttö ilmakuvauksissa on jäänyt osin näiden hypetysten jalkoihin. Esimerkiksi UAV-käyttö on uusien turvallisuusmääräysten
johdosta huomattavan rajoitettua.”
Taitajankujan taitajat kritisoivat voimakkaasti ortokuvaohjeistusten
jälkeenjääneisyyttä. Kunnista saattaa edelleen tulla tarjouspyyntöjä,
joissa perusteiksi määritellään 1/1995-ohjeistuksia. Miksi yhteiskunta
ei seuraa teknologian kehitystä? Nyt ollaan jo pitkällä 2000-luvun
digitaalisessa maailmassa.
Toimitusjohtaja Mika Lehmus muistuttaa vielä lopuksi, että tuotekehitys tapahtuu pääosin talon sisällä: pieni osaava joukko, jolla on
erityyppinen hyvä taustakoulutus. ”Lentokuva Vallaksen lähtökohta on
siis pienkoneen edullinen hyödyntäminen ilmakuvaamisessa. Digitalisoitumisen myötä kuvien monipuolinen käsittely ja mm. orto-oikaisut
ovat tulleet mukaan tarjontaan. Lennokkitekniikan myötä kehittyneet
tehokkaat ohjelmat ovat tuoneet mahdollisuuksia meidänkin tuotetarjontamme edelleen laajentamiseen.”
Iso harppaus pienelle yritykselle, mikä myötäilee yleistä kehitystrendiä. Haastattelija aistii innostuneen, etten sanoisi itseluottamusta
uhkuvan hengen.
Lentokuva Vallaksen kustannustehokkaan
toiminnan kivijalka on pienkonekuvaus.
Cessna C177 RG Cardinal valmiina lähtöön
niin kuin myös lentäjä Juho Kuikko (vas.)
ja ilmakuvaaja Panu Nikkola.
Lentokuva Vallas Oy
•
Sivutoiminen ilmakuvaus alkoi 1970-luvun
­puolivälissä Porissa
• T:mi Lentokuva H. Vallas rekisteröitiin 1980
• Lentokuva Vallas Oy aloitti 1991
HENKILÖKUNTA: 5–6 henkilöä
LIIKEVAIHTO: 320 000 euroa (2014)
ASIAKKAAT: Pääasiassa ammattilaiskäyttäjiä, kuten:
kuntien kaavoitus ja mittaus sekä elinkeinot, satamat,
valtionhallinto SYKE ja ELY-keskukset, Liikennevirasto
ja muukin julkissektori sekä arkkitehti-, suunnitteluja ­konsulttitoimistot ja yritykset, rakennusliikkeet ja
­teollisuus, elinkeinoelämä.
TUOTTEET JA PALVELUT:
• kuvataan pienkoneilla ja helikoptereilla
• viistokuvaukset : kohde- ja aluekuvaukset, ­rantakaavakuvaukset, sivuviisto- ja
­etuviistokuvaukset gps-jonoina
• pystykuvaukset: ortokuvaukset, korkeusmallit,
valuma-aluemallit
• UAV-toiminta yhteistyön kautta
• ilmakuviin perustuvat kuvateokset eri
kustantajien kanssa
• kuvapankit: palvelut ulkopuolisille,
oma kuvapankki: http://suomi.ilmasta.fi
• kehitystoiminta (tekeillä): laserkeilaus,
­multispektrikuvaukset
MAANKÄYTTÖ 1|2015 13
Maksaisitko kaupunkimallista omaisuuden, jos
saat sen halvemmallakin?
Oleellista kaupunkimalleissa on tekemisen helppous, muutosten havainnointi ja niiden päivitys sekä riittävä
tarkkuus. Terrasolid-ohjelmilla voit nyt tehdä automaattisesti todellisia, teksturoituja kaupunkimalleja. Voit sijoittaa
helposti malliin uusia rakennuksia ja katsella sitten muuttuvaa ympäristöä joko suunnitteluympäristössäsi tai
virtuaalisesti Internetissä.
Mallin tekotarpeet:
• Lentokoneella keilatut laserpisteet
• Midas-, Pictometry- tai muut mahdolliset viistokuvat
• Terrasolid-ohjelmat
Useimmilla kaupungeilla on jo tarvittava aineisto ja ohjelmat.
Tarvitaan vain hieman hieman koulutusta ja innostusta!
Software for LiDAR Processing
www.terrasolid.com
[email protected]
Puhelin: 0400 648 391, 0500 445179
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen kuva-arkisto
­Maanmittauslaitos
­uudistui jälleen
vuoden­vaihteessa, kun
­Geodeettinen laitos ja
osa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta yhdistyivät
Maanmittauslaitokseen.
Geodeettisen laitoksen paikkatiedon tutkimus siirtyi Maanmittauslaitokseen.
Kuvassa jokiympäristön topografian kartoitusta reppulaserkeilausjärjestelmällä.
MAANMITTAUSLAITOS
muuttuu ja mukautuu
VALTIOLLA ei kai ole tällä hetkellä organisaatiota, virastoa tai toimintoa, joka ei olisi
suurennuslasin alla. Talouden tilanne edellyttää säästämistä ja tuottavuuden kasvua. Virastojen yhdistäminen, siirtyminen suurempiin
yksiköihin on keinovalikoimassa ja sitä käytettiin kun Maanmittauslaitos, Geodeettinen
laitos (GL) ja maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskuksen (Tike) tietotekniikkapalvelut muodostivat vuoden 2015 alusta
lukien uuden Maanmittauslaitoksen.
Yhdistymisen taustalla on valtion
tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen
kokonaisuudistaminen sekä Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalan
tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämis-,
tuki- ja tutkimustehtävien kokoaminen. Uudistaminen käynnistyi ns. ELMA-hankkeena
alkuvuonna 2013. Syksyllä 2013 tehtiin yhdistymisen siirtosuunnitelma ja helmikuussa
2014 alkoi siirron toteutusprojekti. Kolme
virastoa yhdistyivät 1.1.2015.
Yhdistämisessä ei puututtu minkään
viraston ydintehtäviin ja niinpä yhdistämisen
suunnittelun alkumetreille käytettiin englanninkielistä käsitettä, siirto tehdään ”as is”. Toki
joitain muutoksia tehtiin. Talous- ja henkilöstöhallinnon ja viestinnän henkilöitä koottiin
yhteen. Olennaista muutoksessa henkilöstön
kannalta oli myös se, ettei ketään irtisanottu
eikä kenenkään palkka laskenut.
Odotukset ovat suuret. Taloudelliset seikat
ovat tärkeitä, mutta muutakin odotetaan.
Tutkimuksen yhdistettynä Maanmittauslaitoksen vanhastaan vahvaan paikkatietoosaamiseen ja aineistojen tuntemukseen
Ari Tella
toivotaan luovan kasvualustan innovaatioille
ja uusille aluevaltauksille. Tiken tietotekniikkaosaamisen yhdistäminen Maanmittauslaitoksen vastaavaan osaamiseen toivotaan
puolestaan aikaansaavan synergiahyötyjä
ja osaamisen laajenemista. Odotukset ovat
sähköisten palveluiden kasvattamisessa.
MUUTOS LÄPI PROJEKTINA
Maanmittauslaitoksessa on oltu muutoksen kourissa jo jonkin aikaa. Vuonna 2010
toiminta laajeni kirjaamisasioihin ja vuoden
2014 alusta siirryttiin valtakunnalliseen
toimintaan, jossa maanmittaustoimistot
lakkasivat. Vuoden 2015 alusta lukien
Maanmittauslaitoksessa on nyt myös paikkatietoalan tutkimus ja ICT-palvelutuotanto
muille MMM:n virastoille.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 15
Maanmittauslaitos 1.1.2015
Pääjohtaja
Yleishallinto
Tuotanto
1340
110
Henkilöstö- ja
talouspalvelut
Keskushallinto
Tietotekniikan
palvelukeskus
Paikkatietokeskus
330
100
ICT-tuotantopalvelut
Geodesia ja
geodynamiikka
Arviointitoimitukset
Sovelluspalvelut
Geoinformatiikka ja
kartografia
Tilusjärjestelyt
Asiakasratkaisut
Kaukokartoitus ja
fotogrammetria
Kirjaamisasiat
Teknologiaratkaisut
Navigointi ja
paikannus
Perustoimitukset
Paikkatietoinfrastruktuurin palvelut
Rekisterit
Maastotiedot
Tietopalvelut
Kaikki edellä mainitut muutoshankkeet
toteutettiin projekteina. Yhdistymisprojekti
organisoitiin johtoryhmään, projektiryhmään ja osaprojekteihin. Kolmen viraston
yhdistäminen tehtiin laajassa yhteistyössä
muutoksen kohteena olevien virastojen
kanssa. Mukana oli henkilöitä MMM:stä,
Maanmittauslaitoksesta, GL:sta ja Tikesta,
sekä asiakasvirastoista Maaseutuvirastosta
ja Evirasta. Myös henkilöstöjärjestöjen
edustajat osallistuivat projektiin.
Projektissa oli mukana noin 70 asiantuntijaa, jotka työskentelivät seitsemässä
osaprojektissa: lainsäädäntö, tehtävät ja
johtaminen, asiakasohjaus ja rahoitus,
hallinnon tietojärjestelmien yhdistäminen,
yleishallinto, tietojärjestelmät ja viestintä.
Yhdistyminen edellytti valtavan määrän
asioiden selvittämistä, suunnittelua ja
toteuttamista. Asioita oli isoista linjoista
pieniin yksityiskohtiin; organisaatiorakenteesta käyntikorttien tilaamiseen. Yksittäisiä
tehtäväkohteita oli noin 250.
Näin laajassa projektissa oli olennaista
varmistaa, ettei tehdä päällekkäistä työtä,
kaikki työt tulee tehtyä ja että työt tehtiin
osaprojektien yhteistyönä. Matkan varrella
asiat muovautuivat, tuli esiin uusia asioita,
joita ei osattu suunnitella, ja taisipa jokin asia
osoittautua tarpeettomaksikin. Kokonaisuus
tuli olla hallussa ja sen
varmistamisessa olennaisessa roolissa oli projektin
vetäjän ja osaprojektipäälliköiden muodostama projektiryhmä.
”Yhteisen matkan ­k ulkeminen
uudistuksen valmistelun
­y hteydessä on vähentänyt
epäilyjä ja muutos
on laajasti hyväksytty.”
16
MAANKÄYTTÖ 1|2015
JATKUVAA
VIESTINTÄÄ
HENKILÖSTÖLLE
Tehtävät säilyivät yhdistyvissä virastoissa ennallaan,
mutta lähes kaikki muut, varsinkin hallinnolliset asiat, muuttuivat. Siirtyvät henkilöt
joutuivat opettelemaan uusia ohjelmia ja
menettelytapoja, joita opetettiin lukuisissa
koulutustilaisuuksissa. Lisäksi kaikille Maanmittauslaitoksen yhdistyvien osien johtajille
ja esimiehille järjestettiin mentori, jolta on
voinut tarkemmin kysellä Maanmittauslaitoksen toimintatapoja.
Tärkeää oli varmistaa, että siirtyvillä oli
riittävästi tietoa muutoksesta. Muutoksen
kohteena oleville pyrittiin luomaan turvallisuuden tunne siitä, että heidätkin on
huo­mioitu kaiken keskellä. Asioiden jatkuva
viestintä projektin edistymisestä nähtiin
tärkeänä. Yhdistymisprojektin tiedonvälityskanavaksi perustettiin extranet-sivut,
johon koottiin projektin uutiset, projektimateriaalit, organisaatioiden esittelyt ja
keskustelupalsta. Yhdistymisestä tehtiin
lehti, joka jaettiin kaikille yhdistyvissä organisaatioissa, järjestettiin yhteinen vapaamuotoinen tilaisuus Kaivopuistossa sekä lukuisia
infotilaisuuksia.
Yhdistyvien virastojen henkilöstöjen
suhtautuminen yhdistymiseen vaihteli.
Aluksi oli vahvojakin epäilyjä yhdistymisen
”Nyt voidaan arvioida
vasta teknisiä tyylipisteitä, kaatumisia
ei ole tullut, ehkä
pari horjahdusta.”
järkevyydestä ja millainen Maanmittauslaitos olisi työnantajana. Yhteisen matkan
kulkeminen uudistuksen valmistelun yhtey­
dessä on vähentänyt epäilyjä ja muutos on
laajasti hyväksytty.
TEHTÄVIEN SIIRTO PROJEKTILTA
JOHDOLLE
Olennaista oli myös asioiden siirtyminen
toimivalle organisaatiolle. Projektin edetessä
ja yhdistymishetken lähetessä toimiva organisaatio otti asioita haltuun ja projektin
työt vähenivät. Olennaista oli sopia työnjako
projektin ja toimivan organisaation kesken,
jotta kaikilla oli yhteinen käsitys, mitä kukin
tekee ja että kaikki tuli tehdyksi.
Tiedon viemisessä eteenpäin esimiehet
ovat avainasemassa, siksi heille järjestettiin
koulutustilaisuuksia muutoksesta. Samoin
Tiken ja Maanmittauslaitoksen kehittäjät
järjestivät hyvissä ajoin vuoden 2014
puolella yhteisiä tutustumistilaisuuksia
kehittämisen eri osa-alueista. Huomio
oli, että monia samoja asioita tehdään,
joten opittavaa ja yhteistä tekemistä tulee
riittämään.
KOHTI YHTEISTÄ
TULEVAISUUTTA
Toiminta on käynnistynyt uudessa Maanmittauslaitoksessa pääosin hyvin, mutta lopputuloksen arviointi laajemmin voidaan tehdä
vasta myöhemmin. Nyt voidaan arvioi­da
vasta teknisiä tyylipisteitä, kaatumisia ei ole
tullut, ehkä pari horjahdusta.
Yllättävää on ollut se, miten paljon jotkin toimintatavat poikkeavat yhdistyvissä
virastoissa toisistaan. Kolmen viraston
kasvaminen yhteen ja niiden kulttuurien
yhtenäistyminen vie aikansa, eikä se tapahdu itsestään vaan ainoastaan yhteisten
tekemisten kautta.
Maanmittauslaitos on ollut viimeiset
vuodet jatkuvassa muutoksessa ja nyt
tehty yhdistäminen muuttaa Maanmittaus­
laitoksen roolia niin hallinnonalalla kuin
yhteiskunnassa. Yhdistyminen vahvistaa
kaikkien olemassaoloa kohti tulevaisuutta.
Lisätietoa: www.maanmittauslaitos.fi/
yhteen2015.
Ari Tella on maanmittausalan DI
ja työskentelee yli-insinöörinä
­M aanmittauslaitoksessa. Sähköposti
ari.tella maanmittauslaitos.fi.
TERVETULOA ASIOIMAAN
MYÖS VERKOSSA
MAANMITTAUSLAITOS.FI
Mitä palveluita Maanmittauslaitos nykyisin tarjoaa?
Tule keskustelemaan osastollemme
Maanmittauspäivillä 16.–17.4. Espoossa
MAANKÄYTTÖ 1|2015 17
Asiantuntijapalveluiden käyttäminen osana yrityksen strategista kiinteistöjohtamista
on kasvanut merkittävästi viimeisen 5–10 vuoden aikana. Yritysten liiketoiminta­
ympäristöjen jatkuvat muutokset ja yhä jatkuva kansainvälistyminen tulevat
­kasvattamaan konsulttipalveluiden kysyntää myös tulevaisuudessa.
Asiantuntijapalvelut yrityksen
­strategisessa kiinteistöjohtamisessa
– KOHTAAVATKO TARVE JA TARJONTA?
Emma Kaksonen
”Mitä kehittyneempi yritys on,
sitä strategisempaa y­ rityksen
CREM on.”
18
MAANKÄYTTÖ 1|2015
YRITYKSEN STRATEGINEN KIINTEISTÖJOHTAMINEN
(Corporate Real Estate Management, CREM) on käynyt läpi valtavan muutoksen viimeisen vuosikymmenen aikana. CREM ei
ole enää pelkästään palveluiden tuottamista kiinteistölle vaan se
on enemmänkin pääliiketoiminnan kumppani, joka kulkee ”käsi
kädessä” bisneksen kanssa. Liiketoimintaympäristön muuttuessa
myös CREM -asiantuntijapalveluiden käyttäminen osana yrityksen
kiinteistöjohtamista on lisääntynyt tuoreen tutkimuksen mukaan
merkittävästi.
Tässä artikkelissa käsiteltävä tutkimus on tehty yhteistyössä
CBRE:n Suomen ja Iso-Britannian toimistojen kanssa ja siihen osallistui yhteensä 11 käyttäjäorganisaatiota sekä kaksi kiinteistöalan
asiantuntijaa. Haastattelututkimuksen osallistuneet organisaatiot
olivat Elisa, ExxonMobil, Google, IBM, Itella, Microsoft, Pfizer, RBS,
Sanoma, StoraEnso ja Tieto. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia
yrityksen strategisen kiinteistöjohtamisen evoluutiota ja sen tämän
hetkistä asemaa pyrkien samalla selvittämään minkälaisia erilaisia
konsultti-asiakassuhteita on olemassa ja mitkä keskeiset tekijät vaikuttavat pitkäkestoisiin onnistuneisiin konsultti-asiakassuhteisiin.
YRITYKSEN STRATEGISEN
KIINTEISTÖJOHTAMISEN NYKYTILANNE
Yrityksen strateginen kiinteistöjohtaminen lähestyy kiinteistöjä strategisesta näkökulmasta, jonka
tarkoituksena on yhdistää kiinteistöt ja yrityksen
toimiala pääbisneksen kanssa liiketoimintoja
tukien (Dewulf, Krumm & Jorge 2003). Tutkimus
osoittaa, että tämä määritelmä ei toteudu vain
teoriassa vaan on peruspilarina jokaisen haastateltavan yrityksen kiinteistöstrategialle.
Joroff (1993) on kehittänyt yrityksen strategiselle kiinteistöjohtamiselle evoluutiomallin,
joka luokittelee yrityksiä sen mukaan, miten
kehittynyt CREM on. Kuvaaja 1 esittää, miten
kehittynyttä tutkimukseen osallistuneiden yritysten ja näiden edustamien toimialojen CREM
on Joroffin mallin mukaan.
Tutkimus osoittaa, että mitä kehittyneempi
yritys on, sitä strategisempaa yrityksen CREM on.
Yrityksen strateginen kiinteistöjohtaminen ei ole
enää vain palveluiden tuottamista vaan tulokset
viittaavat siihen, että CREM on usein varsin strategisessa asemassa tietoteollisuuden aloilla, kuten
IT- ja rahoitusaloilla sekä lääketeollisuudessa, kun
taas perinteisen teollisuuden aloilla CREM on
tyypillisesti keskittynyt enemmän operatiivisten
kokonaisuuksien hallintaan.
Haastateltavat kokivat yrityksen CREM:n
muuttuneen viimeisen 5–10 vuoden aikana.
Suurimmat muutokset yrityksen CREM:ssä
olivat haastateltavien mukaan tapahtuneet
kiinteistöportfolion suuruudessa, kiinteistöorganisaatiossa, kiinteistöjohtamisen tiimin koossa ja
toimintatavoissa sekä ulkoistettujen palveluiden
kasvussa. Tutkimuksen mukaan eräs selkeä
trendi on ollut se, että yritykset pyrkivät luopumaan omistamistaan kiinteistöistä esimerkiksi
myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyiden kautta
vapauttaakseen kiinteistöissä olevaa pääomaa
ydinliiketoiminnan käyttöön sekä ollakseen
kustannustehokkaita. Yksi haastateltavista kuvasi
tätä ”merkittävänä draivina vähentää neliöitä yrityksen työskentelytapojen tehostamiseksi”.
Haastateltavat kokivat myös itse kiinteistöorganisaation ja niiden työtapojen muuttuneen.
Vaikka kiinteistöorganisaatioiden koko on
pienentynyt, moni haastateltavista koki niiden
tietotaidon ja osaamisen kasvaneen. Samalla
yhteistyö liiketoimintojen kanssa on tiivistynyt.
Myös kiinteistöorganisaation toimintavaltuuksien ja -edellytysten koettiin olevan pääosin
hyvällä tasolla. Yhä useammin yrityksen sisäiset
resurssit eivät riitä johtamaan kiinteistöjä globaalilla tai edes kotimaisella tasolla, mikä on lisännyt
palveluiden ostamista. Havainnot paljastavat,
että globaalilla tasolla käyttäjäyritykset käyttävät
yhä enemmän myös kiinteistöalan neuvonantopalveluja. Tutkimuksen mukaan käytetyimmät
KUVAAJA 1.
Yrityksen strateginen kiinteistöjohtamisen taso eri toimialoilla.
KUVAAJA 2.
Käytetyimmät CREM-asiantuntijapalvelut.
KUVAAJA 3.
Tekijät, jotka vaikuttavat pitkäkestoisiin konsultti-asiakassuhteisiin.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 19
”Luottamus ei koostu vain
yhdestä tekijästä, vaan se
on usean osatekijän summa.
Kuitenkin vain yksi tekijä
voi vaikuttaa k­ eskinäisen
luottamuksen
­menettämiseen.”
CREM-asiantuntijapalvelut kohdemaissa olivat transaktioneuvonanto sekä arviointipalvelut. Myös projektijohtamis- sekä vuokralaisedustuspalvelut olivat melko käytettyjä: hieman alle puolet
vastaajista mainitsi käyttäneensä kyseisiä palveluita. Sen sijaan
kaavoitus-, vero- ja ympäristövaikutusten arviointipalvelut olivat
selvästi vähemmän käytettyjä.
MIKSI YRITYKSET KÄYTTÄVÄT
CREM-ASIANTUNTIJAPALVELUJA?
Tutkimus osoittaa, että yleisin syy CREM-asiantuntijapalveluiden
käyttämiselle on sisäisen tietotaidon puuttuminen. Asiantuntijaresurssit ovat joustavia ja niillä voidaan kattaa myös sellaisia
osa-alueita ja/tai maantieteellisiä alueita, jossa yrityksellä ei ole
omia resursseja.
Haastateltavien mukaan asiantuntijapalveluiden avulla organisaatio suoriutuu paremmin ja kustannustehokkaammin omista
tehtävistään, minkä lisäksi organisaation omat resurssit saadaan
optimoitua. Asiantuntijayritykset pystyvät myös tarjoamaan organisaatioiden käyttöön ns. ”best practice” -ratkaisuja esimerkiksi
markkinatietojen ja ohjelmasovellusten muodossa.
Asiantuntijapalveluiden käytössä oli huomattavia eroja kohdemaiden välillä. Iso-Britanniassa CREM-asiantuntijapalveluiden
käyttäminen osana kiinteistöjohtamista on yleisempää kuin Suomessa. Myös konsultti-asiakassuhteen määrittelemisessä oli eroja;
Iso-Britanniassa konsultti-asiakassuhteesta puhutaan enemmänkin
kumppanuutena (engl. partnership), kun taas Suomessa konsultin
ja asiakkaan välinen suhde koetaan edelleen enemmän ”ostajatoimittaja”-suhteeksi.
ONNISTUMISEN TEKIJÄT PITKÄKESTOISISSA
KONSULTTI-ASIAKASSUHTEISSA
Liiketoiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden kannalta yritykset
pyrkivät pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen asiakkaan kanssa. Tutkimus osoittaa, että tämä pätee myös kiinteistöalalla. Yhä useampi
alan yritys pyrkii solmimaan yhteistyö- tai kumppanuussopimuksen
asiantuntijayrityksen kanssa. Pyrkiessään pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen konsultin tulee ymmärtää ja sisäistää asiakasyrityksen
liiketoiminta sekä sen edellytykset. Toivotun lopputuloksen saavuttaminen edellyttää myös, että konsultti ymmärtää, mitä asiakas
todella tarvitsee ja millä edellytyksillä konsultti pyrkii asiakastaan
tukemaan.
20
MAANKÄYTTÖ 1|2015
Palveluntuottajien tarjoamien palveluiden ja asiakasratkaisujen
skaala on laaja ja erottautuakseen kilpailijoista palveluntuottajalta
vaaditaan määrätietoista työtä. Kyseessä ei ole yksinkertainen
haaste, sillä tutkimuksen tulokset osoittavat, että onnistuneen ja
pitkäkestoisen konsultti-asiakassuhteen takana on monta tekijää.
Pitkäkestoista asiakassuhdetta ei kuitenkaan luoda päivässä, kuukaudessa tai välttämättä edes vuodessa, vaan se on pitkän onnistuneen yhteistyön tulos, joka perustuu yhteiseen luottamukseen.
Tärkeimpinä tekijöinä haastateltavat pitivätkin keskinäistä luottamusta sekä konsulttia itse. Ratkaisevaa on kuitenkin se, että vain
yksi tekijä voi vaikuttaa keskinäisen luottamuksen menettämiseen.
Luottamus ei koostu vain yhdestä tekijästä, vaan se on usean
osatekijän summa. Näitä osatekijöitä ovat mm. konsultin ammattitaito, työn laatu ja käyttökelpoiset tulokset, henkilökemia,
konsultin joustavuus eri tilanteissa sekä kustannustehokkuus.
Myös yritys konsultin ”takana” nähtiin todella tärkeänä osatekijänä.
Itse yrityksen merkitys nähtiin kuitenkin rajallisena, sillä loppujen
lopuksi konsultti on se, joka hoitaa toimeksiannon työtehtävät ja
vastaa asiakassuhteesta.
Pitkäkestoinen onnistunut konsultti-asiakassuhde vaatii
määrätietoista työtä, mutta ennen kaikkea molemminpuolista
luottamusta. Yritysten liiketoimintaympäristöjen jatkuvat muutokset ja yhä jatkuva kansainvälistyminen tulevat kasvattamaan
konsulttipalveluiden kysyntää myös tulevaisuudessa. Ne asiantuntijayritykset, jotka onnistuvat tuottamaan laadukkaita palveluita ja vastaamaan asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin, pystyvät
rakentamaan molemmin puolin kannattavan ja onnistuneen
konsultti-asiakassuhteen, jolla on hyvät mahdollisuudet kehittyä
pitkäkestoiseksi kumppanuudeksi.
LÄHTEET
CBRE (2014) Information on the company. Luettavissa osoitteessa www.
cbre.fi/fi_en/about_us.
Joroff, M., Louargand, M., Lambert, S. & Becker, F. (1993) Strategic Management of the Fifth Resource: Corporate Real Estate. The Industrial
Development Research Foundation, no. 49, United States of America.
ISBN 0-931-566-48-7.
Dewulf, G., Krumm, P. & de Jonge, H. (2003) Successful Corporate Real
Estate Strategies. Department of Real Estate & Project Management,
Deflt University of Technology. ARKO Publisher, Nieuwegein. ISBN
90-72047-70-2.
Kirjoittaja työskentelee CBRE
Finland:lla ja on valmistunut kiinteistösijoittamisen ja -rahoittamisen maisteriohjelmasta Aalto-yliopistosta. Kirjoitus pohjautuu syksyllä 2014 tehtyyn
diplomityöhön ”Key factors in creating
successful long term consultancy-client
relationships in Corporate Real Estate Advisory services”.
Sähköposti emma.kaksonen cbre.com.
”Harvempi lähtee hakemaan
­o ikeuksiaan käräjäoikeusteitse.”
YKSITYISEN PYSÄKÖINNINVALVONNAN
NYKYTILA
Saara Jämes
Yksityinen pysäköinninvalvonta on
puhuttanut kansalaisia jo vuosia.
Moni kokee yksityisen parkkifirman
valvontamaksun epäoikeudenmukaiseksi, eikä sääntelyn puute ole
omiaan luomaan luottamusta alaa
kohtaan. Mikä on yksityisen pysäköinninvalvonnan nykytilanne?
Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva
sääntely on antanut odottaa itseään vuosia.
Nykyisessä laissa pysäköinninvalvonnasta ei
ole säännöksiä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, vaan yksityisten parkkifirmojen
toiminta perustuu yleisten periaatteiden ja
oikeuskäytännön varaan. Kansalaisen silmissä
toiminta voi muistuttaa kunnallisen pysäköinninvalvojan toimintaa, mutta normiperusta
on täysin erilainen.
Kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämässä pysäköintivirhemaksussa on kyse julkisen vallan käytöstä ja maksusta voi valittaa
hallinto-oikeuteen. Yksityisen parkkifirman
”sakon” kohdalla taas kyse on yksityisoikeudellisesta seuraamuksesta, josta johtuvat
riitaisuudet ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Näin ollen halutessaan riitauttaa
yksityisen parkkifirman maksun joutuu kansalainen käymään prosessia ensimmäisenä oikeusasteena käräjäoikeudessa ja hävitessään
jutun, joutuu useimmiten maksamaan myös
vastapuolen – tässä tapauksessa yksityisen
pysäköinninvalvontafirman – oikeudenkäyntikulut. Hallintoprosessissa periaatteena taas
on, ettei häviötapauksessa yleensä joudu
maksamaan julkisyhteisön oikeudenkäyntikuluja. Niinpä realistisesti ajatellen harvempi
lähtee hakemaan oikeuksiaan käräjäoikeusteitse, kun prosessin lopputulos kuitenkin on
aina epävarma ja kuluriski suuri.
Pysäköinninvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä uudistamaan asetettiin jo vuonna
2009 työryhmä, joka selvitteli hankkeen yhteydessä tarvetta säätää erikseen yksityisestä
pysäköinninvalvonnasta. Tässä vaiheessa
yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva
oikeustila oli ollut jo siinä määrin epäselvä
pidemmän aikaa, että sääntelylle luonnollisesti oli tilaus.
Niinpä hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi yksityisestä pysäköinninvalvonnasta
annettiin 2010. Tämä lakiesitys tuli lopulta kuitenkin hylätyksi, sillä perustuslakivaliokunta
katsoi, että se olisi tullut säätää perustuslain
säätämisjärjestyksessä. Koska kysymyksessä olisi ollut ns. poikkeuslakimenettely,
ei lakiehdotus lopulta saanut kannatusta
eduskunnassa poikkeuslakien välttämisen
periaatteen vuoksi.
Tämän jälkeen ryhdyttiin valmistelemaan
kokonaan uutta lakiehdotusta, joka täyttäisi
perustuslain vaatimukset. Lähtökohtana
edelleen vireillä olevassa ehdotuksessa on,
että yksityinen pysäköinninvalvonta muu-
tettaisiin viranomaista avustavaksi toiminnaksi siten, että vain poliisilla tai kunnallisella
pysäköinninvalvojalla olisi oikeus kirjoittaa
sakkoja. Luvan saanut yksityinen parkkifirma
sen sijaan voisi toimia pysäköinninvalvojan
avustajana korvausta vastaan, mutta ei enää
toimia itsenäisesti.
Laki on kuitenkin antanut odottaa itseään
ja ehdotus viipynyt eduskunnassa poikkeuksellisen pitkään, sillä lakia koskeva hallituksen
esitys annettiin eduskunnalle jo syyskuussa
2012. Tuleva laki toivottavasti selkeyttää oikeustilaa. Merkittävä parannus olisi etenkin
se, että yksityisen pysäköinninvalvonnan tulisi
noudattaa julkisyhteisöille asetettuja normeja
ja näin ollen toiminta saataisiin paremman
valvonnan piiriin, ja kansalaisen oikeusturva
parantuisi.
On myös arvioitu, että yksityisten pysäköinninvalvontayritysten määrä tulisi vähenemään lain aiheuttamien taloudellisten
vaikutusten vuoksi. Lieneekin todennäköistä,
että laki läpi mennessään aiheuttaisi ainakin
pienempien firmojen karsiutumista markkinoilta, sillä selvää lienee, ettei toiminta olisi
enää yhtä kannattavaa kuin nykymuodossaan. Sen sijaan osalle alan suuremmista
toimijoista yksityinen pysäköinninvalvonta
on vain osa toimintakenttää niiden tarjotessa
myös esimerkiksi pysäköintipalveluja yksityisen pysäköinninvalvonnan lisäksi.
Kirjoittaja työskentelee lakimiehenä
­L akiasiaintoimisto SJlaw:ssa.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 21
Merenmittaus muistuttaa suuresti maanmittausta,
mutta mittauksen eri väliaine tuo mukanaan
oman viehätyksensä. Vedenalaisessa ­mittauksessa
kartoitetaan maailmaa, jota ei voi pinnan
­yläpuolelta havainnoida.
Jani Pötrönen –
MAANMITTARI VESILLÄ
Haastattelu: Susanna Kari
Susanna Kari
22
MAANKÄYTTÖ 1|2015
VESI ON OLLUT AINA LÄHELLÄ Savonlinnasta kotoisin ja
Saimaan rannalla kasvanutta Jani Pötröstä. Hänellä ei kuitenkaan
ollut lapsena mitään erityistä haavetta päätyä merenmittauksen
pariin tai opiskella maanmittariksi. Janilla ei ollut tuttavia tai
sukulaisia alalla, eikä hän ollut suunnistaja kuten kovin monet
maanmittausalan opiskelijat tuntuvat taustaltaan olevan, joten
päätyminen Otaniemeen geomatiikan koulutusohjelmaan oli
puhtaasti sattumaa.
Lukion jälkeen matemaattis-luonnontieteellisesti orientoitunut
Jani halusi opiskella jotain teknistä. “Maanmittauksen kohdalla
Otaniemen hakuoppaassa tyttö käveli ulkona sillalla ja kattelin,
että tuossa olisi jotain muutakin kuin pelkkiä sisähommia”, Jani
muistelee. Kakkosvaihtoehtona olisi ollut energiatekniikka Lappeenrannassa.
Jani sai opiskelupaikan Teknillisestä korkeakoulusta ja aloitti
opinnot vuonna 1999. Pääaineeksi muodostui fotogrammetria ja
muuten opinnot pitivät sisällään paikannusta ja navigointia. Heti
ensimmäisen lukuvuoden jälkeen mittaamisen väliaine kuitenkin
vaihtui: maanmittarifuksi sai kesätöitä silloiselta merenkulkulaitokselta. “Ja sillä uralla tässä edelleen ollaan.”
MAALTA MERELLE
Jani liittyi fuksivuonna Otaniemen Jyllääjiin pelaamaan salibandya. Maanmittariopiskelijoiden perustama urheiluseura oli
alaa tuntemattomalle Janille oiva kohtaamispaikka tutustua
vanhempiin opiskelijoihin ja saada vinkkejä työnhakuun. Yksi
sählykavereista oli ollut aiemmin kesätöissä merenkulkulaitoksella ja vinkkasi mahdollisuudesta. Jani sai paikan. Työtilanne
näytti 2000-luvun alussa muutenkin hyvältä, yksi vaihtoehto
ensimmäiseksi kesätyöksi mittariopiskelijana oli valmiina Savonlinnan maanmittaustoimistolla. “Sitä en tiedä, mitä olisi
tapahtunut viimeisen viidentoista vuoden aikana, jos olisinkin
päätynyt sinne”, Jani pohtii.
Jani jatkoi merenkulkulaitoksella kesäisin töissä koko opiskeluajan. Diplomityönsä hän teki myös merenkulkulaitoksella, työn
aihe liittyi merenmittausalusten mittauslaitteiston kalibrointiin.
Jani valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2006. “Päädyin merelle
eli ulos toimistosta, kuten hakuopas oli vihjannut”, Jani summaa
uransa alkutaipaletta.
Jani kuvailee kolmea ensimmäistä kesäkauttaan merenkulkulaitoksella yhdeksi työuransa antoisimmista ajoista. Työssään
hän teki GPS-runkoverkkomittauksia merellä: vierailut Suomen
saariston upeissa maisemissa ovat jääneet vahvasti mieleen.
“Sellaisissa paikoissa ei välttämättä muuten pääsisi käymään”,
Jani toteaa.
Vaikka vedenalaisten kohteiden mittaaminen kuulostaakin
hyvin erilaiselta perinteiseen maanmittaukseen verrattuna, on
Jani päässyt hyödyntämään opinnoissa kasvatettua teoriapohjaa
työurallaan. Monet komponentit ovat samoja riippumatta väliaineesta: laserkeilaus helikopterin avulla ilmassa muistuttaa suuresti
veneellä suoritettua mittausta vedessä. Jani huomauttaa erityisesti,
että fotogrammetria, paikannus ja navigointi tukevat merenmittausta erinomaisesti, vaikka konteksti olikin yliopistokursseilla eri.
Vedenalainen akustiikka sen sijaan on tullut tutuksi kokonaan vasta
työn kautta. Lisäksi yleisesti merellä liikkumisen taito on kehittynyt
työtehtävien mukana.
Myös vapaa-ajalla Janilla on aikaa ja innostusta vesille lähtöön.
Purjehdus on yksi hänen tärkeimmistä harrastuksistaan muun ul-
koilmaliikunnan ja palloilun lisäksi. “Ja nykyään vaihdan vaippoja”,
Jani naurahtaa.
JÄÄTILANNE MÄÄRITTELEE VUOSIKIERRON
Jani sai vakituisen työsopimuksen merenkulkulaitokselle vuonna
2005. Vuonna 2010 Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöi­
tettiin Meritaito Oy:ksi, jossa Jani jatkoi asiantuntijatehtävissä.
Nykyään hänen tittelinsä on merenmittaus- ja tutkimuspalvelujen
työpäällikkö ja hänen vastuunaan on mittausalusten ja niiden
henkilöstön operatiivinen johtaminen.
Nyt meneillään oleva talvikausi on Meritaidossa toiminnallisesta näkökulmasta hiljaisempaa aikaa vuosikierrossa. Alukset
ovat telakalla, huoltotöitä tehdään, uusia tarjouksia lasketaan
ja toimistolla valmistaudutaan muutenkin kevääseen. Työ
painottuu siis luonnollisesti avovesikauteen, jolloin kalusto
saadaan liikkeelle. Jani kuitenkin huomauttaa, että Pohjolan
talven pituudesta stressataan jopa liikaa, sillä pitäähän jossain
vaiheessa olla rauhallisempi kausi operatiiviselta kannalta.
Esimerkiksi viime vuonna töitä päästiin jäätilanteen vuoksi
tekemään jopa joulun yli, ja tänä vuonna todennäköisesti jo
maaliskuussa saadaan alukset jälleen vesille. Kovin pitkäksi aikaa
jää ei siis saarra meritaitolaisia.
Kesällä projektien hallinta pitää puhelimen Janin korvalla,
onhanhan hän vastuussa välillisesti 30–40 henkilöstä, ja luonnollisesti asiakkaisiin ollaan myös tiiviisti yhteydessä. Janin työ ei ole
enää yhtä liikkuvaa kuin hänen aloittaessaan uraansa, silloin viikot
maanantaista perjantaihin vietettiin tien – tai paremminkin veden
– päällä. Nykyään matkapäiviä kertyy huomattavasti vähemmän,
mutta kertyypä kuitenkin; erityisesti kauden käynnistyessä järjestetään työmaakokouksia ja työpäällikön tulee muutenkin liikkua
aluksilla. Itse merellä oloa on kuitenkin harmittavan vähän. “Sitä
aina välillä kaipaisi, mutta realistisesti ei ole kauhean käytännöllistä
istua laivalla merellä ja yrittää puhua puhelimeen muita asioita”,
Jani perustelee.
Meritaidossa työskentelee yhteensä reilut 200 henkilöä. Suurin
osa henkilöstöstä toimii vesiväylien hoidossa, ylläpidossa ja rakentamisessa. Työntekijöistä noin 30 on Janin tavoin mukana asiantuntijapalveluissa. Pieni porukka on tiivis, aluksien vuokrahenkilöt
tulevat myös takaisin vuodesta toiseen.
KANSAINVÄLISYYS STANDARDEISTA JA
TIEDONJANOSTA
Merenmittaus on käytännössä ainoa osa Meritaitoa, joka kohtaa
kansainvälistä kilpailua. Monet hankkeet ovat kokoluokaltaan sen
verran massiivisia, että ne menevät EU:n pykälien mukaiseen kilpailutukseen. Virkamiespohjalta ponnistanut yhtiö on kohdannut
”Myös vapaa-ajalla
Janilla on aikaa ja
innostusta vesille
lähtöön.”
MAANKÄYTTÖ 1|2015 23
Merenmittausaineistoa
Saaristomeren vaihtelevista
pohjanmuodoista.
Harakan laituri Kaivopuiston
edustalla kartoitettuna akustisesti
ja laserilla.
luonnollisesti haasteita kansainvälisessä liiketoiminnassa, kun erityisesti “kustannusrakenteet ja ajattelumaailmat eroavat toisistaan”.
Meritaidossa on muutenkin kova pyrkimys päästä tekemään
projekteja myös ulkomailla: tarjouksia jätetään ja viime vuosina
onkin toteutettu hankkeita esimerkiksi Virossa. Merikartoitustöitä
tehdään maailmanlaajuisesti kansainvälisten standardien mukaan
ja esimerkiksi IHO (International Hydrographic Organization) määrittelee puitteet kartoitukselle. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi
dokumentointikielenä: kaikki paperityö tehdään englanniksi. Laitteistokin on alun perin ulkomailta.
Työroolissaan Janin ei tarvitse säännöllisesti liikkua Suomen
rajojen ulkopuolelle, mutta hänellä on kuitenkin henkilökohtainen
motivaatio ulkomaille matkustamiselle. “Itsensä sivistäminen. Ala
on kauhean pieni ja messut ja konferenssit ovat hyvä foorumi
tutustua ihmisiin”, Jani huomauttaa. Suomessa ei oikein ole tarjolla alan tapahtumia, joten väkisinkin itsensä sivistäminen saa
kansainvälisiä piirteitä.
Tyypillisiä projekteja ovat myös
vedenalaisten putki- ja kaapeli­
linjojen kartoitukset.
”Laserkeilain veneen
katolla ja akustinen
mittauslaite veden alla
tuottavat saumatonta
3D-aineistoa.”
24
MAANKÄYTTÖ 1|2015
NÄKYMÄTTÖMÄSTÄ NÄKYVÄÄ
Meritaidossa tyypilliset projektit ovat Liikenneviraston merikartoitustietojen päivittämiseen tähtääviä alueellisia mittausprojekteja.
Viime vuonna sellaisia töitä toteutettiin lähes 5 000 neliökilometriä, sisävedet mukaan lukien. Vedenalaisen infran tutkimusta ja
tiedon tuottamista vedenalaisista rakenteista tuotetaan muuten
esimerkiksi satamille, kunnille, kaupungeille, ELY-keskuksille ja
rakennuttajille. Mittauskohteita ovat muun muassa satama-altaat,
sillat ja rantapenkereet. “Vastaavalla teknisellä kalustolla voidaan
tuottaa aivan eri mittakaavan tietoa rakenteista. Tuhansien neliökilometrien vesialue on järkyttävän kokoinen verrattuna laiturin
edustaan”, Jani kuvailee.
Janin työuralle on sattunut viime aikoina myös erikoisempia
hankkeita. Viime vuoden joulukuussa Meritaito valittiin Cinia
Oy:n Sea Lion -merikaapelihankkeen ulkomaisen pääurakoitsijan
toimesta toteuttamaan merenpohjan mittaus- ja tutkimustöitä
Suomen aluevesillä. ”Tämä oli merkittävä projekti Meritaidon pyrkimyksissä laajentaa asiakaskenttää perinteisen merenmittauksen
ulkopuolella”, Jani kertoo innokkaasti.
Toinen Janille itselleen mieleen jäänyt projekti toteutettiin
viime talvena suomalaisen laivasuunnitteluyritys Aker Arcticin
kanssa. “Hanke lähti liikkeelle ihan omasta ajatuksesta siitä, että
voitaisiinko jäätä mitata näillä meidän laitteilla. Se osoittautui-
kin kiinnostavaksi tutkimukseksi, jossa päädyttiin Perämeren
jääkentille tutkimaan ahtautuneiden jäävallien paksuuksia kevätauringon loisteessa.
Juuri tällaiset mielenkiintoiset, uudenlaiset projektit lievittävät
Janin pelkoa “leipääntymisestä”. Työpäivistä ei tule liian samanlaisia,
kun on jatkuvasti jotain uutta opittavaa. Lisäksi viehätys veteen
väliaineena on itsessään motivaatio: Janin mukaan on kiehtovaa
kartoittaa jotain, mitä ei voi pinnan yläpuolelta havaita. Näkymätön
maailma tulee akustisissa mittauksissa näkyväksi.
myös sisäistä älyä. ”Viitat voivat monitoroida ympäristötekijöitä
kuten aallonkorkeutta, virtauksia, sinilevää tai öljypäästöjä”, Jani
avaa aihetta. Kaikkein käytännöllisintä älyllä varustetuissa turvalaitteissa olisi kuitenkin laitteen oman sijainnin seuraaminen.
Suomen olosuhteissa erityisesti juuri jäiden liikkuminen aiheut­
taa viittojen siirtymistä pois paikoiltaan. GPS-vastaanotin voi
lähettää tiedon viranomaisille ja näin vähentää sitä työmäärää,
joka tulee sijaintien jatkuvasta tarkistamisesta. Tätä ominaisuutta
pilotoidaan tällä hetkellä yhdessä Liikenneviraston kanssa.
SUOJAUSTA JA ÄLYÄ KEHITTÄMÄSSÄ
Yksi osa Meritaidon erikoistumista on öljyntorjunta ja sillä onkin
Suomen suurin öljyntorjuntalaivasto. Yhdeksän alusta on valmisteltu ja miehitetty hälytysvalmiuteen onnettomuuden varalta.
Meritaidossa on myös itse kehitetty öljyntorjuntalaitteistoa.
Jani on aktiivisesti mukana Meritaidon tuotekehityksessä.
Kun pitää itsensä kärryillä alan muutoksista ja trendeistä, nousee
esille helposti uusia kehitysajatuksia. Esimerkki viime vuosien
uudistuksista on laserkeilain, joka voidaan liittää kelluvaan veneeseen käytettäväksi satamaympäristössä. Laserkeilain veneen
katolla ja akustinen mittauslaite veden alla tuottavat saumatonta 3D-aineistoa rantarakenteista – pinnan alta ja päältä.
Aiemmin merenkulkulaitoksessa ja sittemmin Meritaidossa
on valmistettu jo pitkään maailmanlaajuisestikin huomionarvoisia muoviputkiviittoja. Kelluvat turvalaitteet on perinteisesti valmistettu metallista, mutta Meritaidon muoviputkesta
valmistettu viitta tunnetaan ensiluokkaisista kyvyistään selvitä
arktisissa jääolosuhteissa. Näihin viittoihin on nyt integroitu
LISÄPÄTEVYYTTÄ MAAILMALTA
Suomessa ei voi tällä hetkellä opiskella varsinaista merenmit­
tauksen tutkintoa. Janin mukaan fotogrammetrian, paikannuksen
ja navigoinnin opintokokonaisuudet tarjoavat kuitenkin hyvät
edellytykset merenmittausalalle haluaville. Lisäksi fysiikan kursseista
on aina hyötyä.
Pätevyyttä voi lähteä hakemaan myös ulkomailta Meritaidossa
on tällä hetkellä vakituisesti töissä kaksi geomatiikan puolen maanmittariopiskelijaa ja kesätöissä vielä kaksi opiskelijaa, joista toinen
on parhaillaan vaihdossa Brestin yliopistossa Ranskassa. “Sitä linkkiä
kehottaisin käyttämään hyväksi”, Jani painottaa. Vaihtosopimuksen
järjestäminen muihinkaan kansainvälisiin yliopistoihin on tuskin
vaikeaa. “Esimerkiksi itärajan takana, Keski-Euroopassa ja Englannissa on oppilaitoksia, jotka tarjoavat alan opetusta.”
Kukaan Janin omista opiskelukavereista ei ole päätynyt Meritaitoon töihin. Hyville tyypeille on kuitenkin aina kysyntää. “Aina
voi ottaa yhteyttä”, Jani hymyilee. (Yhteystiedot: jani.potronen
meritaito.fi, www.meritaito.fi.)
Sweco Ympäristö
Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan asiantuntija
Maankäyttö
Strateginen ja ympäristösuunnittelu
Vesihuolto
Infrasuunnittelu
Ohjelmistokehitys
MAANKÄYTTÖ 1|2015 25
Smart City Expo, World Processor by Ingo Günther
Maankäyttöalan koulutus, tutkimus- ja kehitystoiminta on vahvassa murroksessa Suomessa.
Maailmanlaajuiset kehitystrendit ovat vahvasti
Erilaiset paikannuspalvelut ja niiden
visualisointi lisääntyy
jatkuvasti.
Mistä maankäyttöalalle
draivia?
Teksti ja kuvat:
Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo
suuntautumassa mm. kohti älykkäitä kaupunkeja
ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallintaa ja -havainnointia. Myös uudenlaiset yhteisölliset paikka­tietopalvelut ja avoin data tarjoavat
runsaasti monialaista tiedon soveltamista. Tutkimussektorin, yliopistojen sekä korkeakoulujen
yhdistämisestä aiheutuvat muuttuvat vastuut
järisyttävät maankäyttöalaa. Alan täydennyskoulutus ja palvelurakenne muuttunee myös rajusti, kun
mm. ammattikorkeakoulut rakentavat omia maksullisia liiketoimintakonseptejaan. Viime vuosien
myllerryksessä maankäyttöalalle on tosin sadellut
kunniaakin totuttua enemmän.
26
MAANKÄYTTÖ 1|2015
UUDENLAISTA SUBSTANSSIOSAAMISTA tarvitaan tällä hetkellä koko kiinteistöalalla. Geoinformatiikka-ala on jo pidempään
hakenut laajentumista tietotekniikasta ja lukuisista sovellusaloista.
Käyttäjäkokemus, reaaliaikainen mittarointi, kustannustietoisuus ja
paikkatietopalvelut laajenevat pian koko rakennetun ympäristön
elinkaaren ajalle.
YHTEISKUNNAN SÄÄSTÖT UUDISTAVAT ALAA
Tutkimuksella on vahva kysyntä ja tekniikka kehittyy vauhdilla.
Muutoksessa päivittyvä teknologian sovellusosaaminen vaatii
yhä enemmän osaajia. Alaa uhkaavat ja tapahtuneet fuusiot hidastavat, tuhoavat tai ainakin muuttavat hyvässä nousukiidossa
olevaa tutkimuskenttää. Suomen kenties ketterin tutkimuslaitos
ja Euroopankin johtava paikkatiedon tutkimuslaitos (ent. Geodeettinen laitos) on yhdistetty Maanmittauslaitokseen. Samoin
Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitosta uhannee fuusio
joidenkin Aallon laitosten kanssa. Myllerrys koskee nyt koko maankäyttöalaa. Geodeettinen laitos oli vuosina 2009–2014 Suomen
tehokkain tutkimuslaitos, jos mittarina käytetään arvojulkaisuja ja
tulos-panos-laskelmia. Fuusion myötä Maanmittauslaitoksesta tuli
tiettävästi Suomen suurin tutkimuslaitos työllistäen muutaman
tuhat henkeä. Tehokkuusmittareiden valossa uudessa konseptissa
lienee haastetta kerrakseen. Saavutetaanko fuusion halutut tulokset
uudella kokoonpanolla?
Koulutusjärjestelmä on taannut meille tasapuolisen mahdollisuuden havainnoida ja ainakin yrittää ymmärtää ympäristöämme.
Koululaisille lähes äidinmaidossa tutuiksi tulleita termejä ovat
mobiililaitteet, pelillisyys, virtuaalisuus ja nykyään jopa ohjelmointi, GPS, paikkatietopalvelut ja navigointi. Maamme kirjastot
ovat ottaneet vahvan roolin kansalaisten sivistäjänä mm. uuden
teknologian käyttöönotossa. 3D-printtaus ja videoiden digitointi
ovat ohjelmassa ainakin Espoon kirjastoissa. Arjessa tapahtuvan
muutoksen innostunut vastaanotto tulisi jalkauttaa myös maankäyttöalalle. Kuinka vastata siihen, että saamme jatkossa alalle
innostuneet ja osaavat tekijät?
TILOJEN HYÖDYNTÄMINEN JÄI KESKEN
Uudenlaiset ja mukautuvat tilat olivat yleistymässä, osittain ne jäivät
laman ja lisääntyneen kustannustehokkuuden hampaisiin. Haaste
on edelleen saada tilat tuottamaan varsinaisen käyttötarpeen lisäksi
vielä enemmän hyötyä omistajilleen ja käyttäjilleen. Uudet opiskelukampukset sekä erilaiset hubit mahdollistavat kohtaamisen
lisäksi vaikka minkälaisia mahdollisuuksia. Innovaatiokeskittymän
kehittämisen kannalta on tärkeää luoda uutta toimintaa. Arjen
muutoksessa vain harva jaksaa järjestää jatkuvasti esim. poikkialaisia tapahtumia, joissa omaa ja alan osaamista voisi tuoda
esille laajemminkin asiasta kiinnostuneille. T&K-osaajat yrityksissä
ja kentällä hajaantuvat entistä enemmän valtaosan juostessa yhä
vaikeammin saatavan rahoituksen perässä.
”Innovaatiokeskittymän
kehittämisen kannalta
on tärkeää luoda uutta
toimintaa.”
maanmittarikillassa vaan paljolti mm. rakennusinsinöörikillassa.
Koulutuksessa hyödynnetään edelleen paljolti niitä tuloksia, joita
T&K-toiminta tuottaa. Maankäyttöalan tieto ja sen elinkaari ovat
muodostuneet tärkeiksi lähtökohdiksi niin kaupallisessa hyödyntämisessä, tutkimuksessa kuin opetuksessa.
KUINKA EROTTUA JA NÄKYÄ?
Sosiaalinen media ja virtuaalinen yhteiselo erilaisine sovelluksineen ohjaa nuorten kiinnostusten kohteita ja arvostusta esim.
alan yrityksiin ja päättäjiin. Keskustelu- ja esiintymistaidot, demoaminen ja erikoistuminen ovat avainasemassa tähdättäessä
työmarkkinoille. Kotimaisuus toimintakenttänä ei välttämättä
MISTÄ UUDET TOIMIJAT ALALLE?
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat koulutuksessa tehneet
omat linjauksensa. Koulutusputki on uudistunut rajusti viime
vuosina. Nyt Aallon uudet maankäyttöalalle haluavat opiskelijat
valitsevat rakennetun ympäristön tai energia- tai yhdyskuntatekniikan kandipääaineen välillä. Tulevat teekkarit eivät ole enää
”Arjessa tapahtuvan muutoksen
innostunut vastaanotto
tulisi jalkauttaa myös
­m aankäyttöalalle.”
Terrasolid toimii ulkomailla suomalaisen
maankäyttötieteen lippulaivana.
Kaavoituksen edellytyksenä
olisi, että työpaikat, liikenneratkaisut, taloudellinen kasvu
ja muu hyvinvointi saataisiin
tasapainoon.
Tiloissa on aivan ­l iian
vähän kiinnitetty ­h uomiota
­m uuttuvaan ­v isualisuuteen
ja mukautuviin
­o losuhteisiin.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 27
”Kotimaisuus ­toimintakenttänä
ei välttämättä ole enää
­avainasemassa uusille alan
toimijoille.”
ole enää avainasemassa uusille alan toimijoille. Intiassa insinöörien ammattiosaaminen on noin puolet edullisempaa kuin
Suomessa ja yhtä kotimaista insinööriä kohti löytyy lukuisia
intialaisia osaajia.
Maankäyttöalan yhtenäinen kotimainen näkyminen tukisi
paitsi alan markkinointia myös alan asiantuntijatoimintaa niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Maailman markkinat ovat
hyvin avoimet ja digitaalisuus tuo kaukaisetkin asiantuntijat
nopeasti myös kotimaisten yritysten hankkijoiden hyödynnettäviksi. Sillä, onko digitaalinen asiantuntijatieto kotimaista, on yhä
pienempi merkitys – hinta, laatu ja toimitusvarmuus ratkaisevat.
MEDIA MUUTTAA MUOTOAAN –
TÄSMÄTIETOA TARVITAAN
Median valtavirrasta on välillä hankala erottaa, pohjautuuko
juttu yksittäisen henkilön asiantuntijatietoon vaiko pelkästään
mielipiteeseen. Eli kaikki mediassa julkaistu tieto ei välttämättä
ole faktaa vaan se voi perustua olettamukseen tai mielipiteeseen. Alan tekemisen kokoaminen teemanumeroin laajemmin
esittelyyn vahvistaisi alan imagoa niin ammattilaisille kuin alasta
kiinnostuneille.
USKOMUS:
OPINNÄYTETYÖT 2000-LUVULLA
ALAN TUTKIMUKSEN HUIPPUA
Opinnäytetyöt eivät yleensä ole huippututkimusta, vaan useimmiten ne on tehty asiantuntijaohjauksessa, joiden kautta voi
päästä käsiksi myös viimeisimpään huipputietoon. Tosin onneksi
alan muutamat väitöskirjat ja niistä syntyneet spin-offit täyttävät
huippututkimuksen tunnusmerkkejä. Eri projekteissa saavutetun
tutkimustiedon hyödyntäminen osana monialaisia projekteja ja
hankkeita alkaa olla hyvinkin kilpailukykyinen voimavara hyödynnettäväksi yritysten ja kaupunkien uusissa maankäyttöalaan
liittyvissä hankkeissa.
INNOVATIIVISUUDELLE NÄKYVYYTTÄ
Suomalaisen maankäyttöalan toimijoiden yhtenä vahvuutena
on viime vuosina ollut innovatiivisuus. PehmoGIS on ollut jo
vuosia palkittu brändi. Eräs tuore menestyjä on Oskari Vilamon rahaston yhtenä rakennusalan parhaana palkitseman
väitöskirjan tekijä ja tunnustuspalkinnon saanut TkT Antero
Kukko. Maailmanluokassakin vaikuttava mittausalusta ja henkilökohtainen kartoitus kelpaisi vaikkapa vuoden insinööripalkinnoksi. Menestystä on myös tullut mm. ohutlevytuotteiden
suunnittelukilpailussa, jossa TaM Juho-Pekka Virtanen tiimeineen voitti oppilaitossarjan. Lopputuote oli sähköavusteinen
28
MAANKÄYTTÖ 1|2015
polkupyörä, jonka kantava runko koostuu ohutlevyrakenteista.
Tuote noudatti Open S­ ource -henkeä: kuka tahansa voi tilata
itselleen työstötiedostot ja tehdä mieleisensä pyörän. Rungon
kokoaminen käy helposti yhdessä illassa.
Erilaiset robottikopterisovellukset ovat vallanneet televisiossa
ja ammattilehdissä katselu- ja lukuaikaa. Suomen Laatuyhdistys
ry:n organisoimassa kansainvälisessä Vuoden laatuinnovaatio
-kilpailussa 2014 mikroyritysten sarjan voitti Sharper Shape Oy –
Next Eagle. Yritys on ollut erittäin näkyvästi esillä jopa ulkomaisessa
mediassa viimeisen puolen vuoden aikana. Ideana on sähkölinjojen, kaasuputkien ja vastaavien rakennelmien automaattinen
tarkistusjärjestelmä pienlennokkeja käyttäen. Suomen Akatemian
huippuyksikön saaminen maankäyttötieteiden alalle vuonna 2014
on myös mahdollisuus luoda laajempi yhtenäinen toimijailme
alaa yhdistämään.
TILAAJA- JA ASIANTUNTIJAOSAAMINEN
VANHENEE NOPEASTI
Onko päättäjillä ja virkamiehillä tarpeellinen ja uusin tieto
hallussaan, kun isoista suunnittelu- ja rakennusprojekteista
tehdään hankintapäätöksiä maankäyttöalalla? Loppukädessä
esim. kunnassa toteutettujen suunnittelu- ja rakennusprojektien
rahoittajina ovat kuntalaiset. Tarvitaanko täydennyskoulutusta
ja kuka sen järjestää? Missä tieto luuraa on edelleen relevantti
kysymys. Tiukat ajat kiristävät rahoittajien kukkaron nyörejä. Uudistuminen, aito yhteistyö ja prosessien näkyvöittäminen kuuluu
kaikille. Olemassaolevat päätöksentekoprosessit ja osaaminen
täytyy tuoda esille yhteistoiminnalla – ei kalliilla kuntalaisten
maksamilla selvityksillä. Yliopistossa on yllättävän paljon uutta
osaamista vauhdittamaan alan kehittymistä. Mistä löydämme
yhteistyön avaimet?
ALAN YHTEISTYÖ LUO TULEVAISUUTTA
JA USKOTTAVUUTTA
Toimivat ja tuetut linkit EU:n alueiden komiteaan antavat mahdollisuuden saada osaamistamme näkyviin myös Euroopan
tasolla. Tarvitsemme edelleenkin ammattikunnan, joka kehittää
tarmokkaammin alan suunnittelua ja tiedonkeruuta sekä yhdistää
osaamistaan muiden ammattikuntien kanssa. Kerätty tieto yksinään
ei riitä. Kentälle tarvitaan sovelluspuolen osaajia ja jatkojalostajia.
Yritysten ja oppilaitosten yhteistyössä on vielä todella parannettavaa. Näin luotavat uudet alustat toivottavasti vastaavat paremmin
tarpeeseen kuin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhdistäminen, jonka tavoitteena on selkeästi kustannusten vähentäminen
ja sivutuotteena tutkimustiedon hyödyntämisen lopettaminen.
Seuraavassa kahdeksan reseptiä alan edistämiseksi:
1. Luodaan uudenlaisia kokeilualustoja yritysten, yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen ja kolmannen sektorin välimaastoon.
2. Julkisten opinnäytteiden popularisointi 1–2 minuutin videolla,
ideana – ”silmäilemällä selväksi” eli varmistetaan tiedon soveltuvuus yritykselle.
”Missä tieto luuraa
on edelleen
­relevantti kysymys.”
Hannu Hyyppä työskentelee Aalto-­y liopistossa
­professorina ja toimii
Suomen ­A katemian
­rahoittaman
laserkeilaus­tutkimuksen huippu­
yksikön Aalto-yliopiston ­o suuden
johtajana sekä Metropolia
­Ammattikorkeakoulussa rakennus- ja
­kiinteistöalalla.
Sähköposti: hannu.hyyppa aalto.fi.
Marika Ahlavuo toimii
­koordinaattorina sekä
Metropoliassa että Aaltoyliopistossa ­Rakennetun
ympäristön ­mittauksen ja
mallinnuksen instituutissa, joka on osa
Suomen Akatemian laserkeilaustutkimuksen huippuyksikköä 2014–2019.
Sähköposti: marika.ahlavuo aalto.fi.
N
r it
o
rk
Maa
3. Muodostetaan yhden alan teemapäivien
sijaan kansallisia foorumeita, joissa on
mukana tilaajia ja tuottajia.
4. Tärkeää on kehittää alan tiedon visua­
lisointia ja popularisointia. Mikä tukisi
niitä paremmin kuin ammattilehtemme
portaalit.
5. Tuemme suomenkielisiä oppikirjoja
viemään alaa eteenpäin ja takaamaan
yrityksille elinikäistä oppimista tukena
poikkialaiseen tekemiseen.
6. Tiedon siirtoa oppilaitoksilta, ammattilehdiltä ym. tuetaan yhteisesti esim.
rakennus- ja kiinteistöalan wikipedial­
la, johon rahoitusta on haettavissa
useammalta taholta. Tämä täsmätieto
on arvokasta oman kentän lisäksi mm.
päättäjille.
7. Alamme yhteiset tulevaisuuskatsaukset
ovat ainoa tapa saada jaettua tietoa
vaihtoehtoisista skenaarioista, tällöin ei
keksitä pyörää aina uudelleen.
8. Ala näkyvöittää hankesalkkujaan, jolloin
saavutetaan älykästä erikoistumista.
Lähestyttäessä 2020-lukua uusi kasvu
perustuu tietoon. Jos haluamme palata
menestyväksi kansakunnaksi, tiedon tuottamiseen ja jalostamiseen tulisi panostaa
verkostoituen eikä leikaten kustannuksia.
Toisaalta pian erottuvat menestyvät alat,
toivottavasti maankäyttöala kuuluu niihin.
a
rd m
Suomalainen
­TOTUUDENTORVI
KUN MUUTIN RUOTSIIN 1992, olin elänyt vain suomalaisessa kulttuurissa. Internet
oli vielä lapsenkengissään ja vaikka olinkin
matkustellut jonkin verran ja ollut Ruotsissa
kesätöissä, en osannut juuri mitään maittemme välillä vallitsevista kulttuurieroista käytännössä. Vuosien varrella nuo pienet erot ovat
toisinaan yllättäneet, toisinaan naurattaneet.
Välillä ne ovat turhauttavia, välillä taas antavat
elämään vain lisää väriä ja makua.
Kun suomalainen sanoo: “Olisi mukava
tavata uudestaan”, hän yleensä tarkoittaa sitä.
Suomessa esitettyä ehdotusta tapaamisesta
seuraa yleensä myös käytännön toteutus,
sikäli kuin vastauksena ei ole suoranainen
ei. Suomalaisilla on tästä syystä erittäin luotettava maine maailmalla; jos suomalainen
sanoo jotain, se yleensä myös toteutetaan tai
toinen osapuoli saa ainakin selityksen, miksi
toteutus ei onnistu. Kulttuurimme minäkuvaan kuuluu johdonmukaisuuden ja sanansa
pitämisen ihannointi. Luotettavuus on yksi
kansallisista hyveistämme ja usein pidämme
sanamme silloinkin, kun olisi parempi olla
vähän vähemmän itsepäinen – tai vaikka
suunnitelmia muuttamalla saisi paremman
lopputuloksen aikaan. Lähdemme usein siitä,
että samat ominaisuudet luetaan hyveiksi
myös muualla.
Kun ruotsalainen sanoo ”Olisi mukava
tavata uudestaan”, ei ole aivan yhtä varmaa,
että tahtotila olisi olemassa edes teoriassa.
Ruotsalaiseen kulttuuriin kun kuuluu sanoa
mukavia asioita, vaikkei tarkoittaisikaan
niitä käytännössä. Onhan aina parempi olla
positiivinen kuin negatiivinen ja mahdollisia
ristiriitoja ei missään tapauksessa saa nostaa
päivänvaloon, jos niille ei jo etukäteen ole
luodittu valmiiksi ratkaisuvaihtoehtoa tai
kahta – vaihtoehtojen ollessa jo etukäteen
pohjustettu pienemmissä ryhmissä tai puitu
puolivalmiiksi luottohenkilöiden kanssa.
Suomalainen saattaa yllättyä tullessaan
kokoukseen, jossa hänen mielestään tarkoituksena on aloittaa keskustelu asiasta ja
päätyä yhdessä lopputulokseen. Ruotsalaisen
kuva samasta kokouksesta
saattaa olla, että asioista keskustellaan ja
päätöskokous on joskus myöhemmin – tai
sitten ruotsalainen on jo valmistellut asian
kaikessa hiljaisuudessa osanottajien kanssa
ja saavuttanut konsensuksen ennen kokousta. Tämä on aina hyvä tarkistaa jo ennen
tapaamista, muuten molemmat osapuolet
saattavat pettyä.
Suomalaisena Ruotsissa olen usein kuin
elefantti posliinikaupassa ja ruotsinsuomalaisena Suomessa taas saatan hämmentyä
ympäristön suorasukaisuuden vuoksi.
Jos olen ollut pitkään poissa Suomesta,
ihmettelen ihmisten suorapuheisuutta ja
koen heidän olevan joskus jopa ilkeitä tai
ajattelemattomia. Sitten muistan, että hehän
ovat suomalaisia – he ovat samanlaisia kuin
he ovat aina olleet, minä vain olen erilainen,
koska olen huomaamattani omaksunut
ruotsalaisen ajatusmaailman ja tavan toimia.
Ruotsissa ollessani taas saan usein kuulla,
kuinka suorapuheinen olen – joskus ihailevasti ja joskus hienovaraisena varoituksena
liian värikkäistä lausunnoistani.
Sanansa pitäminen on hyve myös Ruotsissa – suorapuheisuus ei. Ikävistä asioista puhumalla ei saa pisteitä, jos sitä ei voi tehdä tavalla,
joka ei aiheuta ristiriitoja ympäristön kanssa.
Suomalaisena Ruotsissa harjoittelen suoran tien mutkalliseksi tekevää hienovaraista
kommunikaatiota. Aika näyttää, oppiiko
suomalainen elefantti lopulta elegantiksi
kääntyjäksi hyllyjen välissä.
Kirjoittaja on kiinteistörahoitukseen erikoistunut maanmittaustekniikan DI, joka
työskentelee Chief Investment Officer -nimikkeellä Leimdörfer Real Estate Capitalis­
sa, joka on pohjoismaiden ­e nsimmäinen
kiinteistösijoitusten seniorilainarahastoa
hallinnoiva yritys.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 29
HEINOLAN
KIINTEISTÖVEROPROJEKTI
Tuija Lilja
Lasermittaus
vaatii vakaata
kättä.
”Kiinteistöillä näyttäytyminen
on tehokas viesti.”
Heinolassa on löytynyt ­viisasten kivi,
joka tuo miljoonatulot ­kaupungin
­kassaan. ­Meneillään oleva ­rakennusten
­kartoitustyö tuo päivänvaloon niin
­ranta­saunat kuin piilopirtitkin.
Ja verollehan ne menevät.
HEINOLASSA ON TEHTY kiinteistöjen kartoitusta kesästä 2010
lähtien, ja projekti päättyy syksyllä 2015. Projektissa kerätään tiedot
kaikista kaupungin alueella olevista rakennuksista. Näin saadaan
päivitettyä omat tietokannat ja uudet rakennukset lisätään
kiinteistöverolle. Kartoitusta tehdään maastossa paikan päällä ja
hyödynnetään ilmakuvia ja tietokantoja.
RAKKAALLA LAPSELLA ON MONTA NIMEÄ
Projektilla on ollut neljän vuotensa aikana monta nimeä: kiinteistöveroprojekti, haja-asutusalueen rakennuskannan tarkastuslaskentakampanja, rakennusten mittauskampanja ja kiinteistökartoitus.
Tällä on yritetty antaa kiinteistönomistajalle mahdollisimman selkeä
kuva siitä, mitä oikein ollaan tekemässä. Eli projektissa mitataan
rakennuksia.
30
MAANKÄYTTÖ 1|2015
Vaikka projekti ei ole vielä lopussa ja melkein puolet kaupungin
kiinteistöistä on vielä verotuksen tarkistuksen ulkopuolella, ovat
tulokset olleet vähintäänkin kiitettäviä. Kiinteistöveron tuotto on
noussut 21 %, vaikka veroprosenttia ei ole nostettu tai mitään suurempia rakennushankkeita toteutettu. Vuotuinen veron korotus on
jo nyt yli miljoona euroa, eli projekti on puolessa välissä ollessaan
maksanut itsensä jo useamman kerran. Tulot tulevat kaupungille
nyt suoraan ilman välikäsiä. Vuoden 2012 alusta lähtien kunnat
ovat saaneet kiinteistöveronsa heti itselleen, aiemmin ne tekivät
mutkan valtion kassan kautta.
Tällainen rakennusten tarkistuslaskenta vähentää osaltaan paineita nostaa kunnan kiinteistöveroprosenttia ja se tuo tasapuolisuutta
verovelvollisille. Veroprosentin nostaminen on aina negatiivinen
viesti, vaikka se lisääkin tuloja kaikkien yhteiseen käyttöön. Kiinteistövero on kunnalle turvallinen tulonlähde, sillä rakennukset ja
varsinkin maa ovat omistajalleen kirjaimellisesti kiinteää omaisuutta.
Projektin puolessa välissä on omista rekistereistä puuttuneita
rakennuksia lisätty tietokantaan yli 8 000 kpl ja näissä on yli 240 000
m2. Määrällisesti eniten puuttuvia rakennuksia löytyy uusista,
2000-luvulla tehdyistä. Rakennusten puuttuminen verottajan listoilta johtuu enimmäkseen siitä, että omistajat eivät ole ajatelleet
verotietojen tarkastamisen olevan tarpeellista. Kuitenkin jokainen
yli 5 m2:n suuruinen rakennus pitää ilmoittaa verottajalle. Jonkin
verran on myös ajat sitten purettuja rakennuksia, mutta omistaja
maksaa niistä kiltisti veroa yhä edelleen. Kiinteistöverolappu kannattaa siis lukea läpi.
”Nämä lisätuotot
ovat pysyviä.”
KIRJEITÄ JA MITTAUSKÄYNTEJÄ
Projektissa kiinteistönomistajalle lähetetään kirje ja ilmoituslomake, joka pyydetään palauttamaan käyntiä varten. Mukana on
projektityöntekijän ja rakennusvalvonnan yhteystiedot kysymyksiä
varten. Kysyttävää onkin paljon, noin 15 % kirjeiden saajista ottaa
yhteyttä joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Itse lomakkeiden
palautusprosentti on ollut yli 80 % eli todella hyvä.
Maastokauden aikana mittaushenkilöt käyvät paikan päällä
tarkistamalla rakennusten tyypin ja mittaavat ne ulkomitoin.
Myös ympäristön siisteyttä ja muuta huomioitavaa kirjataan ylös.
Rekistereistä puuttuneet rakennukset lisätään tietokantaan ja
niistä eritellään tarvittavia tietoja. Tuoreet ilmakuvat vähentävät
kallista maastossa vietettyä aikaa. Kiinteistöillä näyttäytyminen
on kuitenkin tehokas viesti ja lisää ilmoituslomakkeiden palauttamista. Mittaajat vastaavat myös kysymyksiin. Omistajat haluavat
usein tietää, minkä suuruisen rakennuksen voi tehdä ilman lupaa
tai kuka vastaa jätevesikysymyksiin. Samalla voi rapsuttaa koirat
ja silittää kissat.
Mittauskäynnit eivät ole aivan yksinkertainen juttu. Monet
kiinteistönomistajat haluavat olla paikalla käynnin aikana, ja varsinkin vapaa-ajan asunnoilla nämä käynnit hajasijoittuvat lomien
aikaan. Kullakin tiellä joudutaan käymään jopa viitenä eri päivänä.
Niin työpäivän suunnitteluun ja käyntien sopimiseen kuluu aikaa.
Kesämökkialueella käyntejä ehtii tehdä päivässä vajaat kymmenen, kaupunkialueella luku on moninkertainen. Kun yleensä
omakotitalojen tiedot löytyvät rakennusvalvonnan arkistoista,
niin käynnillä mitataan vain ulkorakennukset. Tämä säästää paljon
työaikaa. Rakennusten ulkomittausten yhteydessä ne voidaan
myös paikalleenmitata.
Verottajalle toimitetaan lomakkeet niistä kiinteistöistä, joiden
rakennusten tiedot eivät täsmää tai ovat muuttuneet. Verottaja
on halunnut lomakkeet paperisina vanhaan malliin. Jokainen
rakennus käydään siis vielä paperilla läpi kaksi kertaa, verotusta
varten ja omiin tietokantoihin lisättäväksi. Talviaika on näille töille
otollista, sillä varsinkin maaseudulla mittausaika supistuu ajalle
toukokuu–syyskuu. Loppusyksystä pikkutiet ja pihat eivät välttämättä kestä ajamista. Tietokantatyön jälkeen alkaa taas uuden
maastokesän suunnittelu.
KESÄN MITTAUSTEN SATOA
Projekti on työllistänyt kesäaikaan 2–5 mittaajaa ja kokovuotisesti
yhden päätoimisen työntekijän. Panostus henkilötyökuukausiin
lisää vuotuisia kuluja, mutta lyhentää projektin kestoa. Kesän
mittausten tulokset viedään verottajalle lokakuun alussa, niin ne
ehtivät seuraavan vuoden maaliskuun kiinteistöverolappuihin.
Näiden verojen maksuaika on syyskuussa ja marraskuussa, joten
mittausvuoden saldo on näkyvissä reilun vuoden viipeellä. Mutta
nämä lisätuotot ovat pysyviä, verolappu kolahtaa postista maksajalleen uskollisesti joka kevät.
Projektin asiakaspalaute on ollut hyvää. Alun pienten purnaamisten jälkeen kiinteistöjen omistajat ovat suhtautuneet myötämielisesti mittaajiin. Kun itse maksaa veronsa säntillisesti, toivoo
TILASTOJEN KERTOMAA:
Heinolan kaupungissa on vajaat 20 000 asukasta
pinta-ala on 839 km², josta 163 km² vesistöjä
väestötiheys 29,4 asukasta/km²
kaupungin alueella 11 350 kiinteistöä, joista asemakaavaalueella 5 500
• kesämökkien omistajista puolet oman kaupungin väkeä
•
•
•
•
MAASTOKÄYNNEILLÄ KUULTUA:
”Isä sanoi, että tällä tontilla ei ole rakennuksia.”
”Eihän siirrettävä sauna lupaa tarvitse.”
”Tuo rakennus puretaan huomenna.”
•
•
•
Maastokäynnillä voi törmätä yllättäviin täyteaineisiin.
Heinola
­k iinteistövero
Maksuunpantu
kiinteistövero
(€)
Lisäys vuosittain
(€)
2014
6 127 365
380 682
2013
5 746 683
220 767
2012
5 525 916
202 024
2011
5 323 892
151 872
2010
5 172 020
139 275
2009
5 032 745
Heinolan kiinteistöveron kehitys.
myös naapureiden tekevän samoin. Viestintänä on käytetty paikallislehdessä julkaistuja juttuja, laadittu kaupungin internetsivuille
oma osio ja maaseudulla on lisäksi laitettu mittauksista ilmoittavat
tienvarsikyltit. Maaseudulla käynti on kuitattu mökin oveen laitetulla lapulla, jossa ilmoitetaan mittauksen suorittamisesta ja – mikä
tärkeintä – kiitetään yhteistyöstä.
Kokeneen vetäjän johdolla projekti etenee vähintään
3 000–5 000 kiinteistön vuosivauhtia. Käyntien tuotto näkyy aina
seuraavan vuoden lopussa. Jokaisen kunnan kannattaa laskea,
kannattaako vastaava projekti toteuttaa omalla alueellaan.
Verottajan sivuilta löytyy linkki kuntien verokertymiin:
http://veronsaajat.vero.fi/fi-fi/kunnat/verotulojenseuranta/Sivut/
TilitetytMaarat.aspx.
Kirjoittaja Tuija Lilja on koulutukseltaan FM ja
työskennellyt Heinolassa projektipäällikkönä kolme vuotta.
Sähköposti tuija.lilja luukku.com.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 31
Maanmittauspäivät 2015
Espoon Dipolissa
www.maankaytto.fi/mmp2015
MAANKÄYTTÖ
Torstai 16.4.2015
K I I N TE I S TÖT
Ohjelma
15:00–21:00 Dipoli
MITTAUS & MALLINNUS
16:00–21:00
Maan
mittaus
päivät
2015
*)
Näyttelytila
Maanmittausalan näyttely
Paikalla noin 20 maanmittausalan yritystä ja organisaatiota. Tule tutustumaan ja näkemään omin silmin, mitä maanmittausalalla
tapahtuu juuri nyt.
15:00–18:00
18:00–19:30
Takka
Luolamies
Palaver
Maanmittausalan yhdistysten
sääntömääräiset kokoukset
Maanmittausalan yhdistysten
sääntömääräiset kokoukset
Näytteilleasettajien tietoiskut
15:00–16:00 KMT ry
16:00–17:00 MAKLI ry
16:00–17:00 Maanmittausinsinöörien Liitto ry
17:00–18:00 Maanmittaustieteiden Seura
Kaikille avoin kevätkokousesitelmä:
Uutta tutkimustietoa Suomesta:
Tuulivoimaloiden vaikutus kiinteistöjen
markkina-arvoihin • TkT Juhana Hiironen,
Aalto-yliopisto
Pääsali
Maanmittauspäivät 2015: Avajaisseremoniat
18:00–18:05
18:05–18:30
18:45–19:30
19:30–21:00
Avaussanat • Juhana Hiironen, Maanmittauspäivien järjestelytoimikunta
Keynote-esitelmä • Pääjohtaja Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos
Palkitsemiset ja stipendit
– Järjestöjen palkinnot (MIL ry:n pyykki, MAKLI:n mittaripysti)
– Stipendit (Maanmittausalan edistämissäätiön apurahat)
– Maanmittauspäivien standaari
Näyttelytila
Cocktail-tilaisuus
Tutustu maanmittausalan yrityksiin, seurustele ja nauti tarjoiluista. Tarjolla pientä purtavaa kuplivan kera.
*) järjestäjät pidättävät oikeuden ohjelmamuutoksiin
Perjantai 17.4.2015
Ilmoittautuminen klo 8:00–9:00 Dipolin aulatilassa
Pääsali 9:00–9:20
Palaver 9:30–10:00
Koulutuksen avaaminen
Nuorten Maanmittauspäivät
9:00–9:05 Koulutuksen avaus • Ari Laitala
9:05–9:20 Espoon kaupungin tervehdys • Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki
Pääsali 9:30–11:30
Luolamies 9:30–11:00
Tilaisuuden avaus ja ohjelman esittely
Takka 9:00–12:00
Palaver 10:00–11:30
Sessio A1: Asuntorakentamisen Sessio B1: Mittaus ja
haasteet
mallinnus
Sessio C1: Kiinteistörekisteriklinikka
Pj. Juha Metsälä
ū Vapautta asuntorakentamiseen
• Matti Vanhanen, Perheyritysten
liitto ry
ū Miten kaavoitusta tulisi kehittää
• Arkkitehti Aija Staffans, Aaltoyliopisto
ū Rakentaisimme enemmän ja
halvemmalla, jos... • Kaavoitusjohtaja Hille Kaukonen, SKANSKA
ū Tonttipula – totta vai kuvitelmaa?
• Toimistopäällikkö Sami Haapanen,
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Sessio D1:
Yritykset ja organisaatiot
esittäytyvät nuorille mittareille
Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriä ylläpiPaikalla Geotrim Oy, Nordic Geo Center Oy
täville henkilöille suunnattu
ja Helsingin kaupunki.
ohjelmistotukiklinikka.
Kiinteistörekisteriä ylläpitävät
ihmiset voivat keskustella suoraan ohjelmistotoimittajien sekä
MML:n tuotekehityksen kanssa
samassa paikassa ja saada käyttövinkkejä omaan toimintaansa.
Paikalla Maanmittauslaitos,
CGI, Trimble ja Bentley.
Pj. Anssi Krooks
ū Innovatiiviset uudet
mittausmenetelmät ja
laitteet • N. N.
ū Virtuaalisuus ja digitaalisuus kaupunkien
kehittämisen tukena • J-P
Virtanen, Aalto-yliopisto
ū Vedenalaisten rakenteiden
mittaus ja mallinnus • Juho
Toijanaho, Meritaito Oy
Lounastauko 11:00–12:30
Pääsali 12:00–13:30
Luolamies 12:00–13:30
Takka 12:30–14:00
Palaver 12:30–14:00 Poli 12:30–14:00
Sessio A2:
Kustannustehokkaampia ja
yhteensopivampia perusmaastotietoja
Sessio B2:
MRL:n uudistaminen
Sessio C2:
Toimitustuotanto
Pj. Paavo Häikiö
ū MRL:n maankäytön ohjaus
yrittäjänäkökulmasta •
Lainopillinen asiamies Tiina
Toivonen, Suomen Yrittäjät
ū Millainen on kilpailun
edistämisen, kaavoituksen
ja alueellisen kilpailukyvyn
suhde? • Tutkija Hanna
Mattila, Aalto-yliopisto
• Jatko-opiskelija Jonne
Hytönen, Aalto-yliopisto
ū MRL ja maakunnan
kilpailutekijät • N. N.
Pj. Sakari Haulos
ū Uusi toimitus: Tilusten
kulkujärjestely (TIKU)
• Prosessipäällikkö Kalle
Konttinen, Maanmittauslaitos
ū Toimituksessa ja kiinteistörekisterissä olevan virheen
korjaaminen • Maanmittausinsinööri Janne-Ville
Kinnunen, Maanmittauslaitos
ū Vuonna 2017 lohotaan
3D-kiinteistöjä, millainen
on lohkomissuunnitelma
(tonttijako)? N. N.
Sessio D2:
Workshop:
Maanmittausalan
markkinointi
Pj. Juha Vilhomaa
ū MTJ2030 Visio ja toimenpidesuositus • Kari-Pekka Karlsson,
Maa- ja metsätalousministeriö
ū Kohti yhteistä Kansallista maastotietokantaa: yhteistyöverkosto
• Antti Jakobsson MML • Anna
Mustajoki Tampereen kaupunki
ū Kansallisen maastotietokannan
Rakennukset-Pilotti • Anssi Krooks,
Maanmittauslaitos
Sessio E2:
Näytteilleasettajien
tietoiskut
12:15–12:45 Alustus
aiheeseen
12:45–13:00 Workshop
info
13:00–14:00 Workshop
Kahvitauko 13:30–14:30
Pääsali 14:00–16:00
Luolamies 14:00–16:00
Takka 14:30–16:00
Palaver 14:30-16:00 Poli 14:00–16:00
Sessio A3:
Sähköiset palvelut
Sessio B3:
Katasteri 2035
Sessio C3:
Kiinteistöarviointi
Pj. Kaisa Haaksiluoto
ū Kiinteistökaupan verkkopalvelu I:
tekniset ominaisuudet ja
rajoitukset
• Sovellustukiasiantuntija Tiina
Lepistö, Maanmittauslaitos
ū Kiinteistökaupan verkkopalvelu
II: juridiset ominaisuudet ja
rajoitukset • Johtava sovellustukiasiantuntija Kari Niemi, Maanmittauslaitos
ū Kynätön lupaprosessi • Petri
Kapanen, Varkauden kaupunki
ū Laadukkaat paikkatietopalvelut
osana sähköisiä asiointipalveluja
• Palvelujohtaja Jaana Mäkelä,
Spatineo Oy
Pj. Arvo Vitikainen
ū Suomalainen katasterijärjestelmä – tarvitaanko
pikaliimaa vaiko vasaraa?
• Kehittämispäällikkö Jani
Hokkanen, Maanmittauslaitos
ū Millaisia visioita muilla
mailla on tulevaisuuden
katasterista? • TkT Kirsikka
Niukkanen, Aalto-yliopisto
ū Visioni tulevaisuuden
katasterista • Paneelikeskustelu: Jere Rajalin (MMM),
Markku Markkula (MML),
Annamari Räty (Espoo) ja
Juha Tuomaala (MML)
Pj. Ari Laitala
ū Kunnat ja tehostuva
tilankäyttö – arvot • N. N.,
Newsec
ū Työkalut asuntoportfolion
arvioimiseksi • Mikael
Postila, Orava asuntorahastot
ū Putkiremontin vaikutus
asunto-osakkeen hintaan
• TkT Juhana Hiironen,
Aalto-yliopisto
Sessio D3:
Workshop:
Maanmittausalan
markkinointi
14:30–16:00 Palaver
14:30–15:30 Purkutilaisuus
15:30–16:00 Tilaisuuden päätös
Illallinen • Dipoli 19:00–22:00 + jatkot 22:00–02:00
Kolmen ruokalajin istuva illallinen.
Luvassa ruokaa, juomaa, vapaamuotoista seurustelua, musiikkia ja mahdollisimman vähän pönötystä.
Sessio E3:
Näytteilleasettajien
tietoiskut
Adrian Grycuk | CC BY-SA 3.0 PL
Euroopan
­ihmisoikeustuomioistuimen (EIT)
käytännöstä
Sampo Hatunen
Maankäyttö-lehden numerossa 3/2014
ja 4/2014 on käyty keskustelua
mm. siitä, voisiko Suomen oikeus- ja
arviointikäytäntö kuntien raakamaan lunastuksissa olla Euroopan
­ihmisoikeusopimuksen (EIS) vastaista.
34
MAANKÄYTTÖ 1|2015
OLEN AIHETTA SIVUTEN kirjoittanut julkaisussa Kiinteistöarviointi 4/2013 artikkelin, jonka tekstiä, oma kun on, tässä osittain
lainaan.
Korostan vielä, että tämän juttuni ei ole tarkoitus olla tyhjentävä
tarkastelu EIT:n omaisuuden suojaa koskeviin oikeustapauksiin
pakkolunastuksen osalta. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1
lisäpöytäkirjan 1 artiklan sisältö on kyllä käytännön arviomiehen
kannalta hyvin ympäripyöreä, etten sanoisi kryptinen, ja vaikea on
kentän toimitusinsinöörinkin ilmoittaa, että Suomen lainsäädäntö
on joltakin osin EIS:n vastainen eikä Suomen lakia tule noudattaa.
Jotain suuntaviivaa asiaan kuitenkin saa EIT:n omaisuuden
suojaa koskevista ratkaisuista, joista nimenomaan langettavista
tuomioista on ohessa pieni otos.
KREIKKA
9.10.2003 Biozokat A.E.
Kysymys oli omaisuuden suojan loukkauksesta, kun lunastuskorvauksen vahvistamisen yhteydessä sovelletun legaalisen
presumption mukaan lunastetun alueen omistaja hyötyi aiotusta
rakennushankkeesta lisäarvon vähentäessä lunastuskorvausta ja
kun omistajan oli vaadittava erikseen nostamallaan kanteella sen
vahvistamista, ettei hän hyötynyt hankkeesta.
EIT viittasi kahteen aiempaan ratkaisuun, joissa se oli katsonut,
että vuoden 1977 lain mukaisessa järjestelmässä ei sen liiallisen
”Kohtuuttomuus on
­s ilmiinpistävää.”
jäykkyyden vuoksi kiinnitetty mitään huomiota eri tilanteisiin eikä
otettu huomioon varsinkaan rakennustöiden laadusta ja rakennuspaikasta johtuvia eroja. EIT oli katsonut, että 1 lisäpöytäkirjan
1 artiklaa oli rikottu. Kreikan tuomioistuimet olivat ko. tuomion
jälkeen hylänneet oikeuskäytäntönsä siitä, että presumptio olisi
kumoamaton. Hyödyn saamisen osalta maanomistajan oli nostettava uusi oikeudenkäynti. Lainsäädäntöä ei kuitenkaan oltu
kehitetty. EIT katsoi, että pystyttämällä tällaisen lainsäädännön on
rikottu oikeudenmukaisuuden tasapainoa.
Tämä oli hieman samantapainen järjestelmä kuin on säädetty
Suomessa aiemmin Rakennuslaissa ja sen jälkeen Maankäyttö- ja
rakennuslaissa (MRL) katualueen ilmaisluovutusvelvollisuudesta.
13.7.2006 Housing Association of War Disabled and Victims
of War of Attica and others
Kysymys oli omaisuuden suojan loukkauksesta, kun maanomistajien odotukset maansa rakentamisen suhteen tehtiin tyhjäksi
uudella luonnonsuojeluarvoja korostaneella perustuslailla ja tulkintaa koskevalla oikeuskäytännöllä eikä maanomistajalle myönnetty
korvauksia tai annettu vaihtomaata.
EIT esitti, että vaikka heidän omaisuutensa suojaan oli puututtu
olennaisilta osin, he eivät saaneet korvauksia Kreikan lain nojalla. Tämä
seikka ja se, että valtio ei ollut lunastanut maata tai vaihtanut sitä
toiseen samanarvoiseen, oli pahentanut valittajien asemaa ja heille oli
pantu suhteeton rasitus, jolloin 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklaa oli rikottu.
ITALIA
Gigli Construzioni S.r.l. 1.4.2007
Kysymys oli siitä, oliko pakkolunastuskorvauksen määrä riittävä ja
oliko oikeudenkäyntimenettely korvausasiassa oikeudenmukaista,
kun lainsäätäjä antoi sen vireillä ollessa uusia säännöksiä, joilla
korvauksen määrää alennettiin olennaisesti. Kysymys oli myös
oikeudenkäynnin kohtuullisesta ajasta.
Tapauksessa valittaja omisti rakennusmaata ja kaupunki
hyväksyi 1978 rakennushankkeen, jossa maalle rakennettaisiin
vuokra-asuntoja. Tontti pakkolunastettiin 1983. Valittaja haastoi
kaupungin oikeuteen. Vuonna 1988 hankitun asiantuntijalausunnon mukaan maan arvo oli ollut v. 1983 yli 200 000 euroa.
Vuonna 1992 tuli voimaan laki, jota sovellettiin vireillä olleisiinkin
tapauksiin. Lain johdosta maan arvoksi katsottiin 106 503 euroa.
Ylioikeus hylkäsi maan arvoa koskevan valituksen, mutta myönsi
korvausta aineettomasta vahingosta jutun kohtuuttoman keston
vuoksi. Oikeudenkäynti oli kestänyt 15,5 vuotta.
EIT katsoi, että 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklaa oli rikottu ja valtion
oli maksettava valittajille taloudellisesta vahingosta 500 000 euroa
ja aineettomasta vahingosta 9 676 euroa.
TŠEKKI
Blaneca Pincová ja Jiri Pinc 5.11.2002
Maankäyttö-lehden numeroissa 3 ja 4/2014 olleissa artikkeleissa
on viitattu tuohon ratkaisuun. Kysymys oli omaisuuden suojasta,
kun kommunistisen hallinnon aikana valtion konfiskaatiolla (ilman
korvausta) saama ja yksityiselle luovutettu kiinteistö määrättiin
tuona aikana tapahtuneita omistusoikeuden loukkauksia korjattaessa palautettavaksi alkuperäisen omistajan perilliselle. Tapauksen
selostus on kovin pitkä sisältäen useita eri vaiheita, joihin yritän
parhaani mukaan olla nyt liikaa menemättä, mutta EIT:n ajattelun
yleisten piirteiden selventämisen vuoksi referoin ratkaisua hieman
pitemmin.
Tšekin lain mukaan henkilöllä, joka joutui palauttamaan omaisuuden, oli oikeus saada kauppahinta takaisin. Aiemman omistajan
poika vaati kiinteistöä itselleen ja sai myös sen. Pincova ja Pinc,
kommunistihallinnon aikana kiinteistön omistaneet, vaativat valtiolta korvausta, jonka vaatimuksen lopullinen summa oli 760 280
korunaa ja aineettomasta vahingosta he vaativat 35 000 euroa. Heidän vuonna 1967 maksama kauppahinta oli ollut 14 703 korunaa.
EIT totesi, että kaikella puuttumisella omaisuuden suojaan
tuli säilyttää oikeudenmukainen tasapaino yhteisön yleisen edun
vaatimusten ja yksilön perusoikeuksien suojan välillä. EIT katsoi,
että pakkolunastuksen johdosta yksilön tuli periaatteessa saada
korvausta, joka oli kohtuullisessa suhteessa riistetyn omaisuuden
arvoon, vaikkakin yleisen edun mukaiset hyväksyttävät tavoitteet saattoivat puoltaa käypää arvoa alempaa korvausta. Siten
pääsäännön mukaan em. tasapaino saavutettiin, jos korvaus oli
kohtuullisessa suhteessa omaisuuden kaupalliseen arvoon silloin,
kun riistäminen toteutettiin. EIT totesi, että vuonna 1967 maksettu
ja valittajille korvattu kauppahinta ei voinut olla kohtuullisessa
suhteessa omaisuuden arvoon 30 vuotta myöhemmin.
EIT katsoi yksimielisesti, että 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklaa oli rikottu.
Koska Tšekin hallitus ei riitauttanut valittajien vaatimaa 760 280
korunaa, EIT hyväksyi sen korvaukseksi sekä myös vaatimuksen
35 000 euroa taloudellisesta ja aineettomasta vahingosta. Lisäksi
he saivat korvauksia kuluistaan.
Tapaus on Suomen oloihin kylläkin huonosti suoraan sovellettavissa eikä siitä ole mielestäni löydettävissä eväitä katsoa Suomen
MRL:n tai Lunastuslain säännösten olevan IMS:n vastaisia.
LATVIA
Case of Vistins and Perep Jolkins, EIT:n suuren jaoston tuomiot
25.10.2012 ja 25.3.2014 (Edilexin uutinen 14.4.2014).
Valittajat omistivat viisi tonttia Riikan kaupungin keskusta-alueella.
Tontit lunastettiin Riikan vapaasataman laajentamisen johdosta.
Ensimmäisen valittajan 17 998 m2:n suuruisen tontin ja toisen
valittajan kolmen lunastetun tontin (11 000 m2, 7 150 m2 ja
18 620 m2) arvoksi alun perin vahvistettiin 750 euroa ja toisen
valittajan neljännen 10 970 m2:n suuruisen tontin arvoksi 1 410
euroa. Vuonna 1996 ensimmäisen valittajan omistaman tontin
markkina-arvoksi oli arvioitu noin 900 000 euroa ja toisen valittajan
tonttien noin 500 000 euroa. Vuonna 1997 ensimmäisen valittajan
tontin korvaukseksi vahvistettiin 850 euroa ja toisen valittajan
tonttien 13 500 euroa. Valittajien vaatimukset kansallisissa tuomioistuimissa hylättiin. EIT:n suuri jaosto 25.3.2014 tuomiossaan
toisti 25.10.2012 tuomiossa esitetyn, että valittajien kiinteistöille
vahvistetut verotusarvot (joiden mukaan lunastuskorvaukset oli
ilmeisesti määrätty) olivat olleet huomattavassa epäsuhteessa
niiden markkina-arvojen kanssa. Valittajien oikeussuojaa oli loukattu. EIT määräsi ensimmäiselle valittajalle korvaukseksi 339 392
euroa ja toiselle 871 271 euroa. Lisäksi valittajat saivat korvausta
aineettomasta vahingosta kumpikin 3 000 euroa sekä kuluista
1 500 euroa niin ikään kumpikin.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 35
”Opinnäytteeksi
omaisuuden ­s uojaa ­k oskevien
EIT:n ratkaisujen ja Suomen
­l ainsäädännön tarkastelu
olisi omiaan.”
Tästä ratkaisusta pistää silmään kansallisen lainsäädännön mukaan
määrätyn korvauksen ja markkina-arvon välinen suuri ero, mikä
lienee aiheuttanut sen, että tapaus on katsottu EIT:ssä kohtuuttomaksi.
SUOMI JA EIT
Suomi hyväksyi Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) vuonna
1990, jonka jälkeen lain kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta (lunastuslaki) 31 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettua ns. leikkaussäännöstä ei, ainakaan merkittävässä
määrin, ole sovellettu lunastustoimituksissa. Espoon ns. Rustelen
lunastustoimitus lopetettiin ensimmäisen kerran juuri sopimuksen
hyväksymisen aikaan eikä tuolloin ollut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) käytännöstä ja asian sinne saattamisesta vielä
Suomessa kokemusta.
Rakennuslain mukaista katualuetta koskeneesta ilmaisluovutusvelvollisuudesta on kyllä valitettu EIT:een, joka ei ottanut asiaa
käsiteltäväksi (Espoota koskenut katualuekorvaustoimituksen
nro 2001-813083, Vantaan käräjäoikeuden maaoikeuden
tuomio 15.1.2003 Dnro 02/2820). Jutussa oli kysymys Espoon
Ison Omenan kauppakeskuksen vieressä sijaitsevasta tilasta, josta
meni osa katualueeksi. Maaoikeus totesi, että maanomistaja oli
vuonna 1995 ostanut tilansa 460 000 markalla. Hän oli saanut tilasta
myydyistä ja lunastetuista asemakaavan mukaisista alueista, mm.
osa Ison Omenan tonttia, runsas viisi vuotta ostamisen jälkeen noin
6 400 000 markkaa. Maaoikeus katsoi, että toimituksessa on toimittu
Suomen perustuslain ja rakennuslain säännöksien mukaisesti eikä
myöskään EIS:n 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklan omaisuuden suojaa
koskevaa säännöstä oltu rikottu.
Näiden jälkeen lunastuslain leikkaussäännöksen soveltamisesta
yksityisen maanomistajan lunastamisen osalta ei ainakaan minulla
ole tietoa. Sitä seikkaa, onko Suomen lunastuslain ns. leikkaussäännös EIS:n 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklan omaisuuden suojaa
koskevan säännöksen vastainen, ei ole voitu, ilmeisesti tapausten
puuttuessa, EIT:ssä testata. Mahdollista on, että lähitulevaisuudessa
nimenomaan Maankäyttö- ja rakennuslain 99 §:n mukaiseen raakamaan lunastukseen haetaan EIT:ltä ratkaisua lunastuskorvauksen
oikeudenmukaisuuden osalta.
Tässä yhteydessä tuon esille vielä Etelä-Savon käräjäoikeuden/Maaoikeuden tuomion 29.1.2014 M13/5659. Siinä
vuokraoikeuden haltija ja toimistorakennuksen omistaja haki
MRL:n 101 §:n perusteella lunastustoimitusta Haminan kaupungin
velvoittamiseksi lunastamaan ko. rakennuksen. Hakemus oli toimituksessa hylätty. Rakennuksen omistaja perusteli vaatimustaan
mm. asiantuntijalausunnoilla sekä EIT:n ratkaisuilla hieman samantapaisissa asioissa. Tuomio on perusteellinen, 34 sivua, ja maaoikeus päätti, että toimituksen hakija, MRL:n 101 §:n sanamuodosta
huolimatta, on rinnastettava MRL:n 101 ja 106 §:ssä tarkoitettuun
hakijaan ja toimitus palautettiin uuteen käsittelyyn. Perusteluiksi
maaoikeus esitti mm., että tässä tilanteessa on perusteltua ottaa
huomioon tulkinta- ja soveltamiskäytännön johdonmukaisuuden
turvaamiseksi myös samaa toimintaympäristöä säätelevien muiden
lakien asiaan liittyvät säännökset ja muutoksenhakijan esiintuoma
oikeuskäytäntö perusoikeusnäkökohtineen. Tuomiosta ei valitettu.
Tuomiosta ei selkeästi ilmene, missä määrin valittajan esiin tuoma
EIT:n ratkaisujen käytäntö vaikutti lopputulokseen.
LOPUKSI
Olen tarkastellut edellä lähinnä vain niitä tapauksia, joissa EIT on
katsonut, että omaisuuden suojaa koskevaa EIS:n säännöstä on
rikottu. Kuitenkin on paljon sellaisia ratkaisuja, joissa lopputulos
on ollut päinvastainen tai tapausta ei ole edes otettu EIT:ssä käsiteltäväksi. Edellä Latviaa koskeneessa ratkaisussa pistää silmään se,
että kansallisen oikeusistuimen päätökset olivat EIT:n päättämistä
korvauksista noin 0,3 ja 1,5 % ja markkina-arvoista laskien vielä
pienemmät. Kohtuuttomuus on siten silmiinpistävää ja Suomen
lunastuskorvaukset eivät missään tapauksessa ole näin vähäisiä
käypiin arvoihin verrattuna, oli käyvän arvon arvioinut kuka tahansa
riippumaton arviomies.
Vaikka lunastuskorvaus ei perustu aivan kohteen markkinaarvoon, en usko, että EIT katsoisi menettelyn moitittavaksi. Tšekkiä
koskevan ratkaisun mukaan määrättävän korvauksen tuli olla
kohtuullisessa suhteessa kiinteistön kaupalliseen arvoon. Opinnäytteeksi omaisuuden suojaa koskevien EIT:n ratkaisujen ja Suomen
lainsäädännön tarkastelu olisi onnen omiaan, mistä heitän hanskan
Maankäyttötieteiden laitoksen rappusille.
Sampo Hatunen on eläkkeellä oleva maaoikeusinsinööri.
Sähköposti sampo.hatunen kolumbus.fi.
E U R O O PA N I H M I S O I K E U S T U O M I O I S T U I N
• Ranskassa Strasbourgissa toimiva ylikansallinen tuomio­
istuin
• valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista
• tuomioistuimeen voi valittaa jokainen sopimusvaltio tai
yksityishenkilö, joka kokee Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattujen oikeuksiensa tulleen loukatuiksi
• valitusasioita käsitellään tuomareista koostuvissa
komiteois­sa, jaostoissa ja suuressa jaostossa
36
MAANKÄYTTÖ 1|2015
• tuomioistuimen työkielinä ovat englanti ja ranska, mutta
valituksen voi laatia omalla kielellään
• menettely on yleensä kirjallista, mutta myös suullinen
käsittely on mahdollinen
• Euroopan neuvoston ministerikomitea valvoo
tuomioiden täytäntöönpanoa
Lisätietoja: Ulkoasiainministeriö http://formin.finland.fi/
public/default.aspx?contentid=204933&culture=fi-FI
JARRUMIES
Jarrumieskin on vuosien saatossa usein
kuullut väitteen, että olisimme huonon
itsetunnon kansa. Sitä on yritetty karkottaa
kertomuksilla Martti Kitusesta, Antti Rokasta, Matti Nykäsestä, jne. Sitä paitsi olemme
voittaneet Ruotsin, Tšekin, Venäjän (ja Neuvostoliiton), USA:n ja Kanadan jääkiekossa.
Olemme rohkea kansa. Perkele.
Mutta unohdamme, että on muutakin
rohkeutta kuin henkilökohtaisiin tekoihin
liittyvää.
Kansa voi kansakuntana olla rohkea
ja toimia sen mukaisesti. Ikävä kyllä tässä
suhteessa tilanne on Suomen osalta todella
paljon huonompi. Tämä tulee selkeästi esille
nykyisessä yleiskunnallisessa keskustelussa.
Yleisimpiä sanoja, joita kuulee ovat, konsensus, yhteisymmärrys, yhteinen näkemys,
yhteinen linja, yhteistyö, yhteisvastuu…
tarviiko näitä vielä lisää.
Me pelkäämme olla eri mieltä, me pelkäämme erottua joukosta. Me pelkäämme
olla me. Me vieläkin pelkäämme sitä, mitä
meistä ajatellaan kansakuntana, suomalaisena tai mitä muut ylipäätään ajattelevat meistä
tai jopa minusta.
Kaikkein kummallisimmin tämä näkyy
valtakunnan politiikassa, yhteisten asioiden
hoidossa. Otetaanpa muutamia yleisiä esimerkkejä.
ULKOPOLITIIKKAA
– Meillä katsotaan karsaasti, jos joku sanoo,
että Venäjän toimien takia meidän pitäisi
liittyä Natoon. Erityisesti, jos on kysymys
Suomen turvallisuudesta.
– Meillä katsotaan karsaasti, jos joku sanoo,
että Rosatomilta pitää tilata ydinvoimala,
kun ne osaa sen tehdä.
– Meillä ei uskalleta tuomita selvin sanoin
Venäjän epärehellistä sotapropagandaa
Ukrainasta. Suomessa ei näyttöä venäläissotilaista, muualla on.
– Meillä ei uskalleta sanoa Venäjän lapsiasianvaltuutetulle. Haista Paska
– Meillä ei uskalleta avoimesti vaatia muslimiyhteisöjen johtajilta selkeätä irtisanoutumista terrori-iskuista.
– Meillä ei uskalleta sanoa. Saatanan kreik-
SUOMALAISET,
KANSA RAUKOILTA
RAJOILTA
kalaiset, ettekö te koskaan opi pitämään
talouttanne kurissa.
Pelkäämme lähes hysteerisesti, että jokin
valtio tai vielä isompi vierasta kieltä puhuva
liittouma (esim. EU) ihan suuttuu Suomelle
tai ainakin pahoittaa mielensä. Hölmöintä on
se, että jos kaikesta huolimatta näin käy, niin
päätehtävämme on selittää sen johtuvan väärinkäsityksestä tai informaatiokatkoksesta.
SISÄPOLITIIKKAA
– Me emme uskalla sanoa, että valtion
talous on kusessa. Tilanne ei ole tämä. Se
on päin helvettiä (onneksi matkaamme
sinne ensimmäisessä luokassa niin kauan,
kun lainaa saadaan).
– Me emme uskalla tunnustaa hevospeliajalta olevan taajamarakenteemme
(kuntajako) olevansa totaalisesti tiensä
päässä. Koulut lähtee, terveyskeskukset
lähtee, vero- ja sosiaalitoimistot lähtee,
poliisi lähtee. Mutta kunnantalo sisällä
raivoisaa paperisotaa käyvine virkamiehineen ylväästi muistuttaa meitä vanhoista
hyvistä ajoista, jolloin hevonen oli Polle ja
auto oli Mosse.
– Me emme uskalla olla ottamatta SDP:tä
seuraavaan hallitukseen, koska siitä voi
seurata lakkoja ja vallan vielä aivan yleislakko. Voi kauheata.
– Me emme uskalla sanoa, että tuloerot ovat
hyväksi. Olisihan se valtava kansallinen häpeä, jos maassamme asusi 50 Wahlroosia
ja 50 Herliniä nykyisten lisäksi. Liekö niille
veroeuroille mitään käyttöä olisikaan. Kivempaa on kun kaikilla on saman verran
rahaa, eikä kellään ole yhtään.
– Me emme uskalla kuunnella maahanmuuttokriittisten ihmisten perusteluja
asioilleen, koska ne on rasisteja ja varmaan
myös ainakin osittain sovinisteja.
– Me emme uskalla erottaa kirkkoa valtiosta,
koska… se on siihen aina(?) kuulunut.
– Me emme uskalla edes ajatella, olisiko Kekkosen ulkopolitiikalle ollut vaihtoehtoa.
– Me emme uskalla edes ajatella, olisiko
sotaa voinut johtaa joku muu kuin Mannerheim.
Kuinka on mahdollista, että olemme
unohtaneet maailman kehittyvän muutoksen
kautta. Jatkuva konsensuksen haku, erimielisyyksien ja epämiellyttävien asioiden välttely
ja pelkääminen ei johda pitkällä aikavälillä
uuteen ja nykyistä parempaan (konsensus
on kuin kusi, ensin lämmittää, sitten kylmää).
Kehitys vaatii ristiriitoja ja rohkeita tekoja
niiden ratkaisemiseksi.
Toki kivempaahan se on, kun asiat ei
kunnolla kärjisty. Ei tule paha mieli. Kukaan
ei voi tuulettaa toisen kustannuksella tai
esittää voittajaa.
Parasta tässä yhteisymmärryksessä on
tietysti se, että kenelläkään ei ole vastuuta
mistään. Tämä näkyy nykysuomessa hieman
kummallisella tavalla. Se näkyy päättämättömyytenä. Nyt hierotaan ja hierotaan asioita.
Etsitään konsensusta, ja kun päätöstä ei tule,
niin kukaan ei ole vastuussa siitä, että päätöksiä ei tule. Yritetty on. Mietitty on. Päätetty ei.
Taloudessa asian oivalsi jo ennen sotia
Schumpeter tuomalla keskusteluun luovan
tuhon käsitteen. Tarpeeton, ylimitoitettu ja
kannattamaton (yritys)toiminta tuhoutuu ja
muutos tuo uutta ja energistä tilalle.
Vaan meillä kotosuomessa otetaan vaan
holtittomasti konsensushengessä velkaa, että
mitään ei tarvitsisi muuttaa. Tärkeintä on, että
kaikki on niin kuin ennenkin. Poliittinen eliitti
voisi Suomessa vähitellen oivaltaa sen, että
asiat pitää hoitaa itse. Pahimmassa tapauksessa Suomea tulee ohjailemaan EU:sta troikka
(Kreikan tapaan). Troikkaa johtaa sitten EU:n
puolelta Jyrki Katainen. Jotta sillä tavalla.
Poliittisilla toimijoilla on kummallinen
tarve pitää yhteisymmärrystä hyveistä suurimpana.
Se on sama kun vaadittaisiin keskiarvoa
ilman hajontaa.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 37
Syksyllä 2013 järjestetyssä Kestävät alueet -seminaarissamme oli
koolla satapäinen joukko aluesuunnittelijoita ideoimassa ­kestävän
kehityksen edistämistä aluetasolla. Päädyimme yhteistuumin
­seuraavaan tulokseen: kestävän aluesuunnittelun työkaluja löytyy
kyllä jo, mutta tietoa on vaikea löytää, sillä sitä on ripoteltu pitkin
internetiä. Tämä ongelma oli ratkaistava.
Uusi työkalu helpottaa
­aluesuunnittelijoiden arkea
Sami Lankiniemi
Alueportaalista työkalut ja selvitykset löytyvät nopeasti ja samalla voi
nähdä, millaisia arvosanoja muut
kävijät ovat niille antaneet.
38
MAANKÄYTTÖ 1|2015
R Y H DY I M M E M O T I V O I T U N E I N A
TOIMEEN yhdessä ympäristöministeriön
ja RAKLIn kanssa etsimään erilaisia vaihtoehtoja näiden ongelmien ratkaisemiseen.
Ratkaisuksi oli kehitettävä työkalu, joka
olisi kaikille avoin, ilmainen ja helppo
käyttää. Ideoinnin tuloksena syntyi ajatus
nettisivustosta, joka olisi kuin kestävän
aluesuunnittelun TripAdvisor: kaikki työkalut ja selvitykset yhdellä sivustolla, jossa
voidaan käydä myös aiheeseen liittyvää
keskustelua sekä antaa palautetta työkaluista ja selvityksistä.
JAETTU TIETO ON
PARAS TIETO
Alueportaaliksi nimetty nettisivusto on
rakennettu niin, että kestävää aluesuunnittelua tukevat työkalut ja selvitykset
löytyvät helposti ja nopeasti, yhdestä
paikasta. Sivustolta löytyy jo nyt useita
työkaluja ja selvityksiä, mutta koska alusta
toimii wiki-periaatteella, tarvitsemme alan
asiantuntijoiden apua sisällön tuottamisessa. Jos siis organisaationne on kehittänyt kestävää aluesuunnittelua edistävän
työkalun tai tehnyt selvityksen, josta olisi
hyötyä muillekin, lisää se Alueportaaliin
muiden avuksi.
Yhtenä tavoitteena oli myös luoda
kanava, joka mahdollistaisi vuoropuhelun
suunnittelijoiden välillä riippumatta siitä,
missä he työtään tekevät. Pääkaupunkiseudulla tietoa on saatavilla melko helposti ja
vertaistukea sekä keskustelukumppaneita
löytyy kun halutaan kuulla kokemuksia
eri työkaluista. Pienemmissä kunnissa ja
kaupungeissa tilanne on kuitenkin hyvin
erilainen ja on vaikea edes tietää keneltä
asiasta voisi kysyä.
Koko projektin taustatavoitteena onkin
lisätä suunnittelijoiden tietämystä kestävän
aluesuunnittelun työkaluista sekä niiden
soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin ja
erilaisille alueille. Sivustolle kerättävä kokemusperäinen tieto on erittäin hyödyllistä
MIKÄ IHMEEN GREEN BUILDING COUNCIL?
Green Building Council Finland kokoaa kiinteistö- ja
rakentamisalan kestävän kehityksen osaamista
Suomessa. Toiminta ulottuu koko rakennettuun
ympäristöön ja sen elinkaareen. Myös aluetason
tarkastelu on vahvasti mukana ja yhdistyksessä
toimiikin aktiivisesti jäsenten muodostama Kestävät alueet -toimikunta. Lisäksi tällä hetkellä on
meneillään Nordic Urban Development -hanke,
jossa kehitetään yhteinen, pohjoismaisen kestävän
aluesuunnittelun määritelmä.
Lue lisää: www.figbc.fi
esimerkiksi valittaessa juuri omaan hankkeeseen sopivaa työkalua.
Alueportaalissa tieto on myös aina
helposti saatavilla, pysyy tallessa ja kommentoinnin vilkastuessa sieltä voi löytää
eri alojen ammattilaisia vastaamaan kysymyksiin ja jakamaan kokemuksia työkalujen
käytöstä. Näin voidaan löytää yhdessä uusia
tapoja ongelmien ratkaisemiseksi.
TYÖKALUJEN TARJOAJILLE
APUA TUOTEKEHITYKSEEN
Emme ole unohtaneet myöskään työkalujen kehittäjiä. Palvelun kautta he voivat
saada arvokasta palautetta työkalujen
käyttäjiltä ja näin kehittää tuotteitaan yhä
paremmin käyttäjien tarpeita vastaaviksi.
Toisaalta he saavat tietoa myös aiemmista
hankkeista, jolloin voidaan välttää turhan
työn tekemistä. Myös koulutusorganisaatiot, aluesuunnittelusta vastaavat viran-
”Yhtenä ­tavoitteena
oli luoda kanava,
joka ­mahdollistaisi
­vuoro­puhelun
­suunnittelijoiden välillä.”
omaiset sekä hankkeiden rahoittajat saavat
arvokasta tietoa oman työnsä tueksi.
Kun yhteistyöalustana toimiva sivusto
saadaan laajempaan tietoisuuteen, se voi
toimia myös erilaisten tapahtumien ja
koulutuksen infopisteenä, sekä palvelujen
tarjoajille että tapahtumiin osallistujille. Yhteistyöalustaa voidaan tarvittaessa laajentaa
myöhemmin myös muihin teemoihin kuten
esimerkiksi rakennusvalvontaan.
Voit tutustua Alueportaaliin osoitteessa
alueportaali.figbc.fi.
Sami Lankiniemi on
kauppa­t ieteiden maisteri
ja ­t yöskentelee projekti­
koordinaattorina Green Building
Council Finlandissa.
Sähköposti sami.lankiniemi
figbc.fi.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 39
Maatilojen tilussijoituksen
­optimoinnista
Aulis Tenkanen
Maastokartta Parhalahden rekisterikylän keskusalueelta,
painettu v. 2012. Keltaiset alueet ovat peltoa.
© Maanmittauslaitos.
KIRJOITTAJA ESITTI VUONNA 1990 Helsingissä pidetyssä
FIG:n kongressissa artikkelin tietokoneavusteisesta viljelmien
tilussijoituksen optimoinnista ns. uusjakotoimituksessa (engl. land
consolidation) (suomennos Maanmittaus-lehdessä nro 2/1990, s.
17–26). Maanmittauslaitoksessa kehitetty atk-ohjelma perustui
menetelmään, joka tunnetaan alan kirjallisuudessa nimellä matemaattinen tai lineaarinen ohjelmointi. Kirjoittaja oli selostanut
sen pääperiaatteita jo lehdessä Surveying Science in Finland, no.
2/1987. Ensimmäisiä käytännön kokemuksia esitteli kansainväliselle
asiantuntijaryhmälle kongressin poster-istunnossa maanmittausinsinööri Tarja Myllymäki. Kokeilualue käsitti noin 650 ha peltoa
(keskimäärin 10 ha/viljelmä) Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylässä
40
MAANKÄYTTÖ 1|2015
Pohjois-Pohjanmaalla. Tilusten järjestely perustui uuteen pohjakarttaan ja eräisiin seikkoihin, joiden katsottiin tulleen toimituksessa jo
sovituiksi, sillä uusjakotoimitus oli aloitettu jo 1983.
Kun atk-ohjelma oli annettujen rajoitusten puitteissa (rajoitukset koskivat esim. viljelmien työlohkojen vähimmäiskokotavoitetta) löytänyt viljelmien uudelle tilussijoitukselle sisäisen
liikenteen kannalta numeerisen optimiratkaisun, se paikallistettiin
toimituskartalle graafisella työasemalla puoliautomaattisen käsiohjauksen avulla. Toimitusinsinööri Kalevi Kyhälän pyynnöstä
jakoehdotukseen tehtiin vielä joitakin muutoksia. Kehitetty tietokoneohjelma dokumentoitiin Maanmittauslaitoksen MAAGISinformaatiojärjestelmään.
METSÄJÄRJESTELYJEN HEURISTISIA
OPTIMOINTIMENETELMIÄ
Parhalahden rekisterikylän metsäalueet käsittivät 5 100 ha. Uusjakotoimituksen loppukokous pidettiin vuonna 2000. Toimituksen
kokonaisalaksi muodostui 6 400 ha, josta 75 % oli talonpoikaisissa
sovintojaoissa pirstoutunut nauhamaisiksi suikaleiksi eikä tällaisilla
saannoilla ollut lainhuutoa. Toimituksen alkuvaiheessa toteutettiin
laajoja perusparannuksia tie- ja kuivatusverkkoon. (Kaisa Kittilä:
Parhalahden uusjako päättynyt. Pyhäjoen Sanomat 14.6.2000;
Parhalahden uusjaon loppuraportti).
Toimitusinsinööri Timo Toivanen.
Metsätilusten järjestely (systemaattinen ketjuvaihto erityisesti
taloudellisempien työlohkojen mahdollistamiseksi.) toteutettiin
lain säätämissä puitteissa perinteisin heuristisin optimointimenetelmin. Kun metsäkappaleiden lukumäärä oli maatilalla
toimituksen alkaessa keskimäärin yhdeksän ja keskikoko 5,1 ha,
vastaavat luvut olivat toimituksen päättyessä 3 metsäkappaletta
ja keskikoko 15,1 ha.
ESRI ArcMap GIS-järjestelmän soluautomaattiin perustuva optimointitekniikka on myös heuristinen optimointimenetelmä, joka
saattaisi soveltua metsäjärjestelyihin eräin varauksin. Menetelmää
tutki alustavasti Juha Inkilä 2013 maisterintyössään Itä-Suomen
Yliopistossa. Koealueena oli 930 ha käsittävä nauhamaisesti pirstou-
Ritva Riihelä
Uusjaon toimitusinsinööri vaihtui pian, mutta sekä
Myllymäki että Timo Toivanen, uusi toimitusinsinööri, ovat
kertoneet, ettei vuoden 1990 jälkeen viljelmien järjestelyehdotukseen tehty merkittäviä muutoksia.
Edellä kuvattuun viljelmien tilussijoituksen optimointitekniikkaan ei Maanmittauslaitoksessa vuoden 1990 jälkeen
näytä olleen kysyntää. Mahdollisista syistä mainittakoon
projektialueiden systemaattinen supistaminen toimitusten läpimenoajan lyhentämiseksi. Kohtuullisen suppeat
projektialueet voidaan ilmeisesti hoitaa joko perinteisellä
tavalla tai graafisella työasemalla puoliautomaattisen
käsiohjauksen avulla ilman tilussijoittelun matemaattista
optimointiohjelmaa.
Parhalahden uusjakotoimituksen ansiosta kylän viljelmien vuotuisen sisäisen maatalouskoneliikenteen arvioitiin
vähenevän alun perin 700 km:sta 300 km:iin. Sen ilmastoemissiota
vähentävä vaikutus arvioitiin merkittäväksi.
Vasemmalta Aulis Tenkanen, atk-­s uunnittelija
Christiaan Lemmen Alankomaiden K­ atasterista,
tilusjärjestelyprofessori Albert Hoisl ­M ünchenin
TKK:sta, atk-suunnittelija Tarja ­M yllymäki
­M aanmittauslaitoksesta, DI Albert Stark
­M ünchenin TKK:sta sekä toimitusinsinööri
­K alevi Kyhälä Ylivieskan maanmittaustoimistosta. ­L emmen oli ­e sitelmöinyt A­ lankomaiden
­K atasterin ­k äyttämästä ­a tk-avusteisesta peltojen ­s ijoitteluohjelmasta.
tunut metsäalue Tyrnävän ja Muhoksen kunnissa. ”Solualue” vastasi
normaalisti 346 (heksagoni eli kuusio) tai 400 (neliö) neliömetriä
maastossa. Optimoinnin tavoitteet ilmaistiin ohjelmointikielillä.
Menetelmässä pyritään jokaiselle solulle löytämään uusi omistaja niin että projektin tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman
hyvin. Ratkaisua haetaan toistuvin arvontakierroksin. Solujen
väliset etäisyydet ilmaistaan tosin vain koordinaateista laskettuina
linnuntie-etäisyyksinä. Siitä mahdollisesti johtuvat ongelmat jäävät
ratkaistavaksi tapaus tapaukselta. Menetelmä näyttäisi ansaitsevan
jatkotutkimusta, koska tietokoneiden suorituskyky on noussut
viime vuosikymmeninä huimasti. Soluautomaatti saattaisi tuoda
ongelmatilanteissa esille arvokkaita järjestelyvaihtoehtoja, jotka
muutoin jäisivät huomaamatta.
Soluautomaattia on käsitelty metsäsuunnittelussa esim. artikkelissa Heinonen, T. & Pukkala, T. 2007: The use of cellular automaton
approach in forest planning. Canadian Journal of Forest Research
37(11): 2188–2200.
Kirjoittaja on tekniikan tohtori.
Hän on työskennellyt ­m aanmittaus- ja
­y hdyskuntasuunnittelualan ­toimistoissa,
maanmittauslaitoksen kiinteistö­
järjestelyjen tutkimus- ja kehitys­
yksikön p­ äällikkönä sekä kiinteistöopin
­d osenttina ja professorin ­v iransijaisena Teknillisessä
korkeakoulussa. Sähköposti aulis tenkanen.net.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 41
ATK-KOULUTUSTA JA MÄÄRÄALOJEN ­
REKISTERÖINNIN SUUNNITTELUA | 1990–1998
Kalevi Raussi
TOA-OHJELMISTON KOULUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
Kun lehtemme edellisessä numerossa kerrotusta Mikkelin maanmittaustoimistossa tehdystä TOA-ohjelmiston käyttökokeilusta
saadusta palautteesta aiheutuneet ohjelmiston korjaukset ja
täydennykset oli saatu kuntoon, voitiin koko ohjelmiston käyttöönottokoulutus aloittaa 5.3.1990 Uudenmaan läänissä. Koska koulutus
tapahtui Pasilassa, täälläkin kouluttajina olivat Seija Lembergin ja
minun lisäkseni myös osa projektiryhmän jäsenistä. Jo Oulussa
7.5.1990 alkaneessa koulutuksessa Seija hoiti suurimman osan
opetuksesta, mutta myös minun osuuteni lisääntyi. Joensuun ja
Savonlinnan maanmittaustoimistojen koulutus alkoi 8.10.1990
Joensuussa – jonka kurssista oheinen kuva – sekä Turun ja Porin
läänin ensimmäisen osan (Huittinen, Ikaalinen, Salo ja Turku)
koulutus 26.11.1990 Turussa.
Vuoden 1991 koulutukset voitiin aloittaa Lapin läänissä
28.1.1991, Kymen läänissä 11.3.1991, Kuopion läänissä 22.4.1991,
Keski-Suomen läänissä 7.10.1991 ja Vaasan läänin itäosassa (Alajärvi,
Kurikka ja Lapua) 25.11.1991, jossa koulutuspaikkana oli Alajärvi.
Tämän kaiken teki mahdolliseksi tietokonekannan vahvistuminen
sekä myös se, että Seija sai avukseen TOA-ohjelmiston käytön
toiseksi tukihenkilöksi Tuula Solmanin.
Ohjelmiston koulutus saatiin päätökseen vuoden 1992 loppuun
mennessä seuraavasti. Koulutus Hämeen läänissä alkoi 9.3.1992,
jonka jälkeen oli Maarianhaminan ja Vaasan läänin ruotsinkielisten
koulutus 30.3.1992 alkaen. Nyt olivatkin jäljellä vain Vaasan läänissä
Kaarlelan, Kokkolan ja Vaasan maanmittaustoimistojen 21.9.1992
alkanut koulutus sekä Turun ja Porin läänissä Porin, Rauman ja Turun
toimistoja koskeva 12.10.1992 alkanut koulutus. TOA-ohjelmisto oli
42
MAANKÄYTTÖ 1|2015
näin saatu käyttöön koko maassa. Edellä kerrottuun koulutukseen
ei ollut mahdollista ottaa läheskään kaikkia maanmittaustoimistoissa lohkomistoimituksia käsitteleviä henkilöitä, sillä näihin koulutustilaisuuksiin pääsi yhteensä vain 193 henkilöä. Koulutuksessa
olleiden tehtäväksi tuli opettaa asia omassa toimistossaan muille
lohkomisten tekijöille.
Koko maassa rekisteröitiin 1992 yhteensä 21 904 lohkomista ja
niistä TOA-ohjelmistolla 13 291 kpl eli 60,7 %. Koska TOA-projektissa
oli vuoden 1992 tavoitteeksi asetettu, että TOA-ohjelmistolla rekisteröidään yhteensä 11 000 lohkomista, tavoite ylitettiin 20,8 %:lla.
Niinpä runsaan vuoden jälkeen koulutuksen alkamisesta sellaisessa
läänissä, jonka kiinteistörekisteri oli kokonaan käytössä, miltei kaikkien lohkomisten tiedot käsiteltiin ja rekisteröitiin TOA-ohjelmistolla.
Turun ja Porin, Hämeen, Kymen ja Vaasan lääneissä osa näiden
läänien maarekisteritiedoista oli vielä vuoden 1992 päättyessä
tallentamatta kiinteistörekisteriin. Kiinteistörekisterin tallennus
valmistui viimeisenä Kymen läänissä 17.10.1994.
MÄÄRÄALATIETOJEN KÄSITTELYN JA
REKISTERÖINNIN PERUSTEELLINEN UUDISTUS JA
MÄÄRÄALOILLE ANNETTAVAT TUNNUKSET
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) antoi
1.9.1992 voimaan tulleen suosituksen kaikille määräaloille annettavasta määräalatunnuksesta. Suositus oli tarkoitettu noudatettavaksi julkisen hallinnon virastojen ja laitosten kiinteistötietoja
sisältävissä tietojärjestelmissä ja tietojen vaihdossa. Suosituksessa
määriteltiin itse määräala, sen tunnuksen rakenne ja esitysmuodot
sekä konekielinen tiedonsiirto. Määräalatunnuksen piti antaa sen
kiinteistörekisterin pitäjä, jonka rekisterissä olevasta
kiinteistöstä tai muusta rekisteriyksiköstä määräala
on luovutettu.
Maanmittaushallitus ja verohallitus sopivat
siitä, että verotoimistot antavat määräalatunnukset
kaikille vuoden 1992 aikana tai sitä ennen luovutetuille määräaloille. Asiaa hankaloitti sekin, että
verohallinnon rekistereissä oli vielä sellaisiakin määräaloja, jotka oli jo lohkottu ja rekisteröity itsenäisiksi
tiloiksi joko maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin.
Verohallinnon määräalainventaarin jälkeen heidän
maatilarekisterissään ja kiinteistörekisterissään oli
16.9.1994 yhteensä noin 255 000 määräalaa, joiden
tiedot verohallinto toimitti atk-tiedostoina maanmittauslaitoksen kiinteistötietokeskukseen, josta ne
edelleen jaettiin maanmittaustoimistoille.
VANHAN MAANMITTARIN ­M UISTELMIA | OSA 4
Maanmittauslaitoksessa määräalatunnusten anto keskitettiin
22.2.1993 annetulla maanmittausinsinööri Suvi Rihtniemen
valmistelemalla ohjeella kartasto- ja tietopalvelutoimistolle, jonne kaupanvahvistajien tuli lähettää määräalan luovutusilmoitus
karttaliitteineen. Edellä mainittu maanmittaushallituksen ohje
sisälsi myös ohjeet siitä, miten määräalat tunnuksineen tuli merkitä
rekisterikartoille. Tältä osin ohjeita muutettiin 21.12.1994. Kartasto
ja tietopalvelutoimiston tuli lähettää määräalatiedot tunnuksineen kulloinkin kysymyksessä olevalle maanmittaustoimistolle.
Määräalatunnukset merkittiin myös kauppahintarekisteriin, jotta
määräalan omistajatiedot voitaisiin sieltä kopioida myös kiinteistörekisteriin. Martti Hautalan siirryttyä hoitamaan eräitä ulkomailla
käynnistyneitä rekisteröintihankkeita myös kiinteistörekisterin
koodiston ylläpito oli siirtynyt minulle. Kiinteistötietojärjestelmää
hoitavan yksikön yli-insinööriksi siirryin 1.3.1993.
MÄÄRÄALOJEN REKISTERÖINTI
Määräalojen rekisteröinnin johdosta oli tehtävä lisäyksiä ja muutoksia kiinteistörekisterin tietokantaan, rekisterin varsinaiseen
ylläpito-ohjelmistoon, TOA-ohjelmistoon sekä kauppahintarekisterin ohjelmistoon. Määräalatietojen käsittely- ja tulostustoiminnot
sisältäneet uudet ohjelmistoversiot otettiin käyttöön helmikuun
ensimmäisellä viikolla 1993 ja käsittelyn kouluttamista varten
järjestettiin koulutustilaisuudet Helsingissä, Mikkelissä ja Oulussa,
joihin kentän toimintayksiköt ilmoittivat yhteensä 111 osallistujaa.
Maanmittaushallitus antoi 28.2.1995 kiinteistötietokeskuksessa
maanmittausinsinööri Tuomo Ylikankaan valmistelemat ohjeet
siitä miten verohallinnolta saatuja, ennen vuotta 1993 luovutettuja,
määräalatietoja tuli käsitellä. Tämä johtui siitä, että verohallinto oli
määritellyt määräalat eri tavalla kuin JUHTA:n 1.9.1992 antamassa
suosituksessa oli tehty. Verohallinnon määräalalla saattoi olla useita
palstoja ja jos tilasta oli luovutettu määräala, niin myös tilasta jäljelle
jäävä alue oli rekisteröity määräalaksi. Myös vuokra-alueet olivat
määräaloina ja määräosuudetkin saattoivat olla määräaloina. Tästä
syystä verohallinnolta saadut tiedot tuli aina tarkistaa ja tarvittavilta
osin korjata ennen kuin määräalatieto siirrettiin kiinteistörekisteriin.
Verohallinnon vanhoille määräaloille antamat määräalatunnukset
alkoivat tiloittain tunnuksesta M1 ja maanmittaushallinnon vuoden 1993 alusta alkaen antamat tunnukset päätettiin alkaa mahdollisten
sekaannusten välttämiseksi tunnuksesta M500.
Määräalojen omistajatietojen koneellinen
siirto kauppahintarekisteristä kiinteistörekisteriin osoittautui ennakoitua vaikeammaksi, koska kauppahintarekisteriä pidettiin
VAX-tietokoneilla ja kiinteistörekisteriä HP:n
koneilla. Myös verohallinto oli vaikeuksissa
heidän rekistereissään olevien määräalojen
kanssa, koska varsin iso osa niistä osoittautui
tiedoiltaan jollakin tavoin virheellisiksi. Tästä
syystä kauppahintarekisterin yhteyteen tehtiin
erillinen ohjelma, jolla maanmittauslaitoksen
kiinteistörekisterin ylläpitäjä voi kesäkuun 1993
alun jälkeen hakea kulloinkin tarvittavat määräalan omistajatiedot
kauppahintarekisteristä. Lisäksi verohallinnon kanssa sovittiin siitä,
että maanmittaustoimistot ilmoittavat verohallinnon rekistereissä
havaitsemistaan tarpeettomista määräaloista verotoimistolle.
Verohallinto lupasi maksaa 1995 tällaisista ilmoituksista maanmittaustoimistolle 35 mk/kpl.
SIIRTYMINEN OSA-AIKAISELLE ELÄKKEELLE
Kun kurssitoverini Arne Westergård oli jäänyt osa-aikaeläkkeelle
ja kovasti mainosti sen hyviä puolia, minäkin aloin keväällä 1993
miettiä samaa. Olihan TOA-ohjelmisto saatu käyttöön ja sen jälkeen
määräalojen rekisteröintiohjeet valmiiksi ja koulutuskin jo toteutettu, joten mielestäni jo joutaisin osa-aikaiselle eläkkeelle. Aloin
työpaikallani puhua asiasta. Mitään virallista hakemusta en vielä
ollut tehnyt, mutta ajatukseni tyrmättiin täysin perustelulla, että
en missään tapauksessa jouda vielä pois töistä. Niinpä hakemus
jäi silloin tekemättä, mutta aivan loppusyksyllä tein hakemukseni
osa-aikaisesta eläkkeestä. Sain myönteisen päätöksen 1.12.1993
alkavasta 40 %:n osa-aikaisesta eläkkeestä yli-insinöörin virastani. Se
tarkoitti sitä, että viikon jaksosta olin kolmena arkipäivänä töissä ja
kahtena arkipäivänä eläkkeellä tai 5 viikon jaksosta ensin 3 viikkoa
töissä ja sitten 2 viikkoa eläkkeellä. Työtilanteesta riippuen sain itse
valita, millaista työ/eläkejaksotusta milloinkin käytin.
JUHLAHETKI TYÖN LOMASSA
Tasavallan presidentti oli joulukuun 6 päivänä 1994 myöntänyt
minulle Suomen Leijonan Ritarikunnan 1 luokan ritarimerkin. Tätä
kunniamerkkiä oli todennäköisesti esittänyt maanmittaushallitus.
Pääjohtaja Jarmo Ratia avustajineen jakoi kevättalvella 1995
maanmittaushallituksen kollegion istuntohuoneessa järjestetyssä
kahvitilaisuudessa sekä presidentin myöntämät ansiomerkit että
maanmittaushallituksen ansiomerkit kaikille Pasilassa työskenteleville maanmittaushallituksen ja maanmittaustoimiston virkamiehille, jotka jakotilaisuuden päätteeksi ryhmittyivät oheiseen
valokuvaan.
Minun tehtäväkseni tuli yllättäen ja asiaa mitenkään valmistelematta esittää kiitokset palkittujen puolesta. Taisinpa siinä
MAANKÄYTTÖ 1|2015 43
kiitosten lisäksi lausua myös jonkinlaisen pahoitteluni tilaisuuden
vaatimattomuudesta, sillä paikallahan olivat ainoastaan merkkien
jakajat ja niiden saajat eli kysymyksessä oli suljettu tilaisuus. Myöhemmin ansiomerkkien jako siirrettiin veteraanipäivän yleiseen
kahvitilaisuuteen, johon kutsun saavat myös kaikki Helsingissä
työskennelleet Maanmittauslaitoksen eläkeläiset. Tästä muutoksesta lämpimät kiitokset sekä idean keksijälle että siitä päättäneille.
MAAKAARIUUDISTUS 12.4.1995
Aluksi osa-aikaiset työni sujuivat siinä mielessä hyvin, ettei lyhentyneestä työajastani aiheutunut mitään ongelmia. Vuoden
1995 keväällä saimme tietää, että hallitus oli jo 15.6.1994 antanut
eduskunnalle isohkon lakipaketin maakaariuudistuksesta. Lakipakettiin sisältyi myös laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. En tiedä
milloin maanmittaushallitus oli saanut tiedon tästä lakipaketista,
mutta meille ohjelmistojen ylläpitäjille tieto tuli vasta joskus
lakipaketin eduskuntakäsittelyn aikoihin. Maakaariuudistus eteni
eduskunnassa niin, että se hyväksyttiin 12.4.1995. Oleellisin muutos
maanmittaushallinnon kannalta oli se, että kiinteistörekisteriin
merkittyyn määräalaan voitiin myöntää sekä lainhuuto että kiinnitys. Uusi maakaari sekä laki lainhuuto ja kiinnitysrekisteristä tulivat
voimaan 1.1.1997, mutta niiden käyttöönoton valmistelutöihin
voitiin ryhtyä välittömästi.
Maakaariuudistus tuli voimaan maanmittauslaitoksessa käynnissä olleen VAX-tietokoneille rakenteilla olleen uuden sukupolven
kiinteistörekisteri- ja toimitustuotannon ohjelmiston kannalta
huonoon aikaan. Tämän ohjelmistotyön esitutkimus oli aloitettu
Matti Vahalan johdolla 1990, työssä käytettävän atk-järjestelmän
valinta tehtiin 1993 ja varsinainen ohjelmiston suunnittelu ja kehitysprojekti alkoi Juha Tuomaalan johdolla vuoden 1994 alussa.
Projekti oli vuoden 1997 alussa jo niin pitkällä, että kiinteistörekisterin tietojen siirto HP-koneilta VAX-koneille alkoi 17.1.1998, jonka
jälkeen uusien merkintöjen teko vanhaan kiinteistörekisteriin oli
kielletty. Uusi tietojärjestelmä voitiin ottaa käyttöön 30.3.1998.
Maakaariuudistus tuli siis voimaan noin 1,5 vuotta liian aikaisin.
Niinpä maanmittauslaitoksella ei ollut muuta mahdollisuutta kuin
tehdä myös vanhoilla HP-tietokoneilla toimiviin kiinteistörekisterija TOA-ohjelmistoihin määräalojen lainhuudatusten ja kiinnitysten
vaatimat muutokset tätä hieman yli vuoden käyttöä varten.
Myös lohkomistoimitusten vireille tulo muuttui 1.1.1997. Aikaisemmin määräalan ostajan tuli itse tehdä lohkomishakemus
maanmittaustoimistoon eikä mitään määräaikaa hakemuksen
teolle ollut. Jakolainsäädäntöön tehdyn muutoksen johdosta
lohkominen tuli nyt vireille automaattisesti sen jälkeen kun ilmoitus määräalaan myönnetystä lainhuudosta tuli käräjäoikeudesta
maanmittaustoimistoon. Lainhuutoa piti hakea kuuden kuukauden
kuluessa kaupasta. Samalla annettiin 2 vuoden määräaika hakea
lainhuudot vanhoihin ennen maakaaren voimaantuloa ostettuihin
määräaloihin.
HP-tietokoneilla pidettyyn kiinteistörekisteriin, sen ylläpitoohjelmistoon ja TOA-ohjelmistoon tarvittujen muutosten suunnitteluun kuluva osa-aikainen työaikani ei vuoden 1995 puolivälistä
seuraavan vuoden puoliväliin asti tahtonut riittää minkäänlaisella
säännöllisellä jaksotuksella. Jaksotuksissa piti joustaa ja sellaisiakin
ylityötunteja tuli, joista ei saanut mitään korvausta. Kun jonkin työjakson aikana jokin eläkepäivä jäi kokonaan pitämättä, pidin niitä
myöhemmin silloin kun työ sen salli. Koska kiinteistörekisterissä
määräaloista olevat tiedot piti kaikilta osin saada lainhuudatus- ja
44
MAANKÄYTTÖ 1|2015
kiinnityskelpoisiksi sekä yhteensopiviksi niiden kirjaamisrekistereiden kanssa, asiaa hoidettiin tiiviillä yhteistyöllä Hämeenlinnassa
toimineen oikeusministeriön tietotekniikkatoimiston kanssa.
Oikeushallinnon työryhmää johti Martti Raiskinmäki.
Työryhmien yhteisiä neuvottelukokouksia pidettiin varsin usein
ja niihin osallistui myös oikeushallinnon ohjelmistojen työrukkasena toimineen entisen Valtion Tietokonekeskuksen eli vuosina
1994–1995 nimeltään VTKK-Valtionjärjestelmät OY:n ja 1996 TTValtionpalvelut OY:n edustajat. Näin varmistettiin ohjelmistojen
mahdollisimman hyvä yhteensopivuus, vaikka käytössä olivatkin
erilaiset tietokoneet. Kiinteistörekisteri ohjelmistoineen ja TOA:n
ohjelmistot saatiin määräalatietojen osalta lainhuudatus- ja kiinnityskelpoisiksi vuoden 1996 aikana. Yhteistyö oikeushallinnon tietotekniikkatoimiston kanssa kaiketi onnistui molempien osapuolten
mielestä niin hyvin, että vielä noin 10 vuotta eläkkeelle jäämiseni
jälkeenkin sain vuosittain joulukortin Raiskinmäen työryhmältä ja
tietenkin vastasin niihin omilla joulutervehdyksilläni.
Maanmittaushallitus antoi 31.1.1997 uudet minun valmistelemani ohjeet määräalojen rekisteröinnistä kiinteistörekisteriin
sekä niiden merkitsemisestä kiinteistörekisterikarttaan. Samalla
annettiin ohjeet tontinmittausten määräalatietojen rekisteröinnistä maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin, kiinteistörekisterin
määräalatietoihin eri syistä tulleiden virheiden korjaamisesta sekä
korjaamista koskevasta muutoksenhausta tiedottamisineen. Nämä
ohjeet tulivat voimaan heti niiden antamisesta.
Kun lainhuudatus- ja kiinnitysasioiden käsittely siirrettiin
1.1.2010 alkaen oikeuslaitokselta maanmittauslaitokselle, siirtyivät
niitä käräjäoikeuksissa käsitelleet henkilötkin maanmittaustoimistoihin. Tällöin myös oikeusministeriön tietotekniikkatoimistossa
Hämeenlinnassa töissä ollut Martti Raiskinmäki siirtyi töihin maanmittauslaitoksen keskushallintoon Pasilaan.
SIIRTYMINEN VANHUUSELÄKKEELLE
Eläkeikäni tuli täyteen keväällä 1998 ja valtiokonttori myönsi
minulle vanhuuseläkkeen 1.5.1998 alkaen. Työpäivät minulla
tulivat täyteen jo itsenäisyyspäivän aattona 5.12.1997. Runsas sen
jälkeinen vapaa-aika johtui siitä, että silloin oli ollut mahdollista
siirtää edellisen vuoden vuosilomaa seuraavalle vuodelle ja kun
lisäksi oli vielä osa-aikaeläke, olin tuon loppuajan vuorotellen joko
vuosilomalla tai osa-aikaisella eläkkeellä. Työhuoneeni loppusiivouksen yhteydessä keräsin kuitenkin TOA-projektista ja siihen
liittyvistä asioista mapillisen sellaista aineistoa, jolla arvelin olevan
jonkinlaista historiallista arvoa. Aineisto oli vielä säilynyt ja sitäkin
olen nyt käyttänyt tätä kirjoittaessani.
Emeritus yli-insinööri
Kauko Kalevi Raussi on
­s yntynyt 20.4.1935 Elimäellä
ja asuu nykyään Helsingissä.
Sähköposti: kalevi.raussi
saunalahti.fi.
M AT T I H O L O PA I N E N
TULEVAISUUDEN KUNTA –­
maankäyttöä, kunnallistekniikkaa,
­elinkeinopolitiikkaa sekä
kulttuuria ja sivistystäkö?
Kuntia tällä hallituskaudella työllistänyt
suunniteltu vahvojen peruskuntien varaan
rakennettu kuntarakenneuudistus ei ole
toteutumassa vaikka onkin teettänyt suunnattomasti työtä kunnissa. Seutuhallintoa
ja sote-uudistusta hiotaan hallituksen viimemetreillä. Mikäli sote toteutuu suunnitellusti, peruskunnan tehtäväkokonaisuus
muotoutuu maankäytön, kunnallistekniikan,
elinkeinopolitiikan sekä kulttuuri- ja sivistyspalvelujen ympärille.
Maanmittareilla on perinteisesti ollut keskeisiä vastuita ja tehtäviä kunnan maankäytön, kunnallistekniikan ja elinkeinopolitiikan
alueilla: maankäytön suunnittelua, maapolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa, kuntataloutta,
toimintaprosessien kehittämistä paikkatietotekniikkaan ja ajantasaisiin paikkatietovarantoihin tukeutuen.
Jos edellä mainitut uudistukset toteutuvat
nyt näkyvissä olevin suuntaviivoin, peruskunnan keskeinen tehtävä on suunnitella,
toteuttaa ja ylläpitää kunnan kilpailukykyinen,
kustannustehokas ja arjessa toimiva ympäristö yrityksille ja asukkaille. Nämä linjaukset
ovat tyypillisesti jo nyt kehittyvien kuntien
maapoliittisen ohjelman tavoiteosan linjauk­
sia. Tulevaisuuden peruskunnan toiminta
keskittyy siis vahvasti maankäytön ympärille.
Tulevaisuuden peruskunta tarvitsee arkkitehteja ja maanmittareita tai vastaavia osaajia.
Toivottavasti me maanmittarit otamme tästä
haasteesta ja mahdollisuudesta vahvasti kiinni.
Hallituskauden aikana kuntarakenneuudistus hidasti kuntien yhteistyön kehittymistä.
Kunnille on suunnattu uusia tehtäviä, joissa
kuntayhteistyö on nostettu osaksi tehtävien
toteutusta. Esimerkkinä kaavoitusmittausten
ja kaavan pohjakarttojen tarkistaminen, joka
siirtyi Maanmittauslaitokselta kokonaisuudessaan kunnille. Osittain perusteena oli tuotantotekniikan ja toimintatapojen muutos, jossa
entistä suurempi osa kaavan pohjakarttojen
tiedoista päivittyy suoraan kuntien toimintaprosesseista. Osittain taustalla oli Maanmittauslaitoksen toiminnanuudistus, jossa
keskitytään ydintehtäviin ja valtakunnallisiin
toimintaprosesseihin. Uudistuksen käytännön
toimivuus ratkaistaan toimivan kuntayhteistyön kautta. Kuntaliitto on valmistelemassa
paikkatietojen hankinnan ohjeistusta, jonka
yhteydessä julkistetaan myös sopimusmalli
kaavoitusmittauksen ja kaavan pohjakartan
tarkistamista koskevan yhteistyön järjestämiseksi kuntien kesken. Luonnokset julkistetaan
käyttöön 10.–11. helmikuuta Kuntien paikkatietoseminaarissa. Toivottavasti tämä osaltaan
helpottaa yhteistyön rakentamista lähikuntien
kesken. Luotan siihen, että nyt kun ei tarvitse
pelätä pakkoliitoksia, perinteinen toimiva
yhteistyö myös kuntien paikkatietopalveluissa laajenee entisestään. Alamme yksityinen
sektori voisi tässä toimintamallissa tarjota
osaamistaan kuntien teknisenä alihankkijana
myös kaavoitusmittauksia ja kaavan pohjakarttoja tarkistettaessa. Kunnat tarvitsevat
monipuolista ja osaavaa yksityistä sektoria
ja tervettä kilpailua kunnan vastuulla olevien
palvelujen toteuttamisessa.
Tiesithän
– että Maankäytön web-sivustossa ovat luettavissa ar­tik­
kelikohtaiset PDF-tiedostot kaikista vuoden 2000 jälkeen
il­mes­ty­neistä jutuista?
– että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsikon, avain­
sanan ja vapaan sanahaun perusteella?
– että sivustossa on myös lisäaineistoa, joka on ainoastaan
sähköisessä muodossa?
Kirjoittaja on kehittämispäällikkö
­S uomen Kuntaliitossa.
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php
matti.holopainen kuntaliitto.fi
Käy tutustumassa:
MAANKÄYTTÖ 1|2015 45
M A A N M I T TAU S TA
­T A L L E N T A M A S S A
10 KG VAAKASUORAAN
Jousivaaka ja luoti
Kaltevuusmittari
AIKANAAN MITATTIIN monikulmiosivuja
mittanauhalla joko porrasmittauksena tai
vinomittauksena. Tarvittavat välineet olivat
mittanauha, 10 kg:n jännitysmittari, kaltevuusmittari, luoti ja lämpömittari.
Jännitysmittarina käytettiin esim. jousivaakaa. Jousivaaka jännitettiin kymmenen
kilon voimalla ja sitä varten oli jousivaa’an
rungossa merkki, joka osoitti, että tarvittava
vetovoima oli saavutettu. Kuvan jousivaaka
on valmistettu Suomessa. Jännitysvoiman
tarkkuus oli ± 200 g. Kertomuksen mukaan
muissa maissa käytettiin 5 kg:n voimaa, mutta
ehkä suomalaiset maanmittarit olivat vahvempia kuin muualla. Jousivaakaa käytettiin
1910–1960-luvuilla tarkoissa pituusmittauksissa. Kuvassa on lisäksi luoti, jota käytettiin
mittauksen kohdistamisessa ja lukeman
lukemiseen nauhalta luotilangan kohdalta.
Mittanauhan kaltevuuskulman mittaamisessa käytettiin kaltevuusmittaria. Niitä oli
aste- ja prosenttijakoisina. Kuvan kaltevuusmittari on prosenttijakoinen ja sen on valmistanut A. G. Hahn Saksassa 1910–1920-luvulla.
Tarkkuus on n. 1 gon.
Mittanauhat oli vakautettu eli tarkistettu
esim. komparaattorin avulla, jolloin voitiin
laskea nauhan vaatimat korjaukset. Mittauk46
MAANKÄYTTÖ 1|2015
sen tarkkuuden aikaansaamiseksi jouduttiin
laskemaan teräsmittanauhan lämpötilakorjaus, painumiskorjaus ja em. nauhakorjaus.
Korjauksista voitiin tehdä taulukko, josta
luettiin sitten mittauksen vaatimat korjaukset.
Kun monikulmiojonojen sivuja alettiin
esim. porrasmittauksena suorittamaan,
tarvittiin em. välineiden lisäksi linjakeppejä.
Mittanauhana oli 20 metrin teräsnauha, jonka
alkupäässä oli 10 cm:n matkalla millimetri­
jaotus ja muuten olivat jakomerkit 10 cm:n
välein. Kun sivun pituus oli yleensä reilusti yli
20 metriä, niin linjalle merkittiin sopivin välein
kaksi merkkiä parin senttimetrin välein. Tällä
tavoin voitiin yhdellä etenemisellä mitata
sivu kahteen kertaan mittaamalla matka
kumpaankin merkkiin erikseen. Mittaus alkoi
niin, että mittauhan kelaan pantiin narulenkki, jonka avulla kela kiinnitettiin linjakeppiin.
Toisessa päässä jännitysmittari kiinnitettiin
mittanauhan lenkkiin ja linjakeppi pujotettiin
jännitysmittarin kahvaan. Sitten mittamiehet
asettuivat mittanauhan kumpaankin päähän
ja asettivat linjakepit jalan taakse ja kainalon
kautta olkapäätä vasten ja jännittivät sitten
mittanauhan haluttuun 10 kg:n jännitykseen.
Nauha pysyi näin tukevasti paikoilleen. Kirjuri
asettui mittaajien toiseen päähän ja tihrusti
kaltevuusmittarin avulla mittanauhaa pitkin
ja korjautti sen vaakatasoon. Sitten mittamiehet asettivat nauhan sellaiseen asentoon,
että luodeilla voitiin kohdistaa lukemat
tarkasti pisteiden päälle. Toisesta päästä luettiin pituus 10 cm:n tarkkuudella ja toisesta
päästä luettiin millimetrit. Kirjuri merkkasi
lukemat muistiin ja niin jatkettiin mittausta
sitten toiseen merkkiin. Lopuksi laskettiin
mittaustulokset yhteen ja verrattiin kahden
mittauksen erot ja toivottavasti todettiin ne
siedettäviksi. Lopuksi katsottiin taulukosta
korjaukset ja näin homma oli valmis.
Jürgen Grönfors
jurgen.gronfors luukku.com
PITUUSMITTAUSTA, VÄRITYSTÄ JA MILLIMETRIPAPERIA
Maankäyttö 120 vuotta sitten
SUOMEN MAAMITTARI-YHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJAN vuosi 1895 alkaa
M.W. Gullin 14 sivua pitkällä jutulla koskien
pituusmittauksen tarkkuutta. Juttu päättyy
seuraavaan toteamukseen:
Edellä olevan perustuksella katsomme maamittarikokouksen nykyisissä olosuhteissa
olleen täysin oikeassa vastatessaan kieltävästi kysymykseen tarpeellisuudesta käyttää
teräsmittanauhaa vitjojen asemesta.
Ach. Wahlroos kaipaa talvitöihin välineitä,
joilla selviää lumisissa olosuhteissa jutussaan nimeltä Vähän ”urheilua”:
Joskus vaikkei niin varsin useinkaan täytyy
maamittarin tehdä ulkotöitä talvellakin,
kun sattuu sellaisia mittaustöitä, joita ei
mitenkään voi kesällä toimittaa. Niinpä täytyy esim. seivästää mittalinjoja niin suurien
järvien eli lahtien ylitse ettei linjaseipäitä
voi nähdä toiselta rannalta toiseen, taikka
on ylimitattava neva niin tuiki vetelää,
että ylimeno sillatta on mahdoton. Vieläpä
täytyy joskus mitattaessa viedä sidelinjoja
mannermaalta luotoon taikka saaristossa
toisesta luodosta toiseen, mitata nuottaapajia kalavettä jakaessa j. n. e. Ulko­ilmassa
liikkuminen talvellakin olisikin kieltämättä
hyvinkin virkistyttävää, erittäinkin silloin,
kun on viikottain ehkä kuukausittainkin
ahkeraan istunut kamarityöhön kiinnitettynä, eikä kukaan luultavasti olisi siitä millänsäkään, jos työskennellessä saisi kulkea
paljaalla maalla tai jäällä. Mutta useimmiten peittää kuitenkin lumi maan ja jään
enemmän taikka vähemmän vahvalta kohta
kun vedet ovat niin vahvaan jäätyneet että
niille vaaratta voipi lähteä ja jos otollinen
aika toisesta syystä ehkä on kulunut muihin
toimiin, on lunta voinut karttua polviakin
myöten, ja silloin tulee kulku niin hankalaksi
ja vaivaloiseksi, että mielellään jättäisi koko
työn tekemättä, ellei löytäisi jotakin keinoa
kulkua helpoittaakseen. Jos mitattava
matka on aukeata ja jotensakin sileätä ja kivitöntä voisi sukset olla joltisenakin apuna,
vaikka niillä kulkiessa kääntyminen sinne
tai tänne ottaa paljon aikaa. Mutta jos maa
on kivistä ja puita tulee kaadettavaksi, ovat
• Oscar Wilde ­tuomittiin
­kahdeksi vuodeksi
­vankeuteen sodomiasta ja
törkeästä siveettömyydestä.
• Maailman ensimmäinen
­elokuva ”Workers Leaving
the Lumiére Factory”
­esitettiin.
• Alfred Nobel ­allekirjoitti
­testamenttinsa Pariisin
­ruotsalais-norjalaisella
­klubilla, millä hän
­testamenttasi ­omaisuutensa
Nobelin palkinnon
­perustamista varten.
VUONNA 1895
sukset vallan mahdottomat käyttää, sillä
niillä on hankalaa välttää kiviä ja kantoja,
eikä niillä pääse kaadettujen puitten yli
kulkemaan. Työmiehillekin ne vaan olisivat
vaivaksi eikä miksikään hyödyksi.
Tällaisissa tapauksissa ovat kieltämättä
lumikengät kaikkein parhaat. Niillä pääsee
vaivatta kääntymään minne päin hyvään
ja puita, kiviä ja kantoja eli muita esteitä
voi niillä helposti välttää. Niin peräti painaviakaan ne eivät ole että ne siitä syystä
sanottavasti estäisivät kulkua, erittäinkin
sitten kun niihin vähän tottuu.
Sieviä ja keveitä lumikenkiä, jotka mahdollisesti saattavat olla hyvinkin käytöllisiä
ja tarkoituksen mukaisia saapi kyllä sporttimyymälöissä täällä Helsingissä. Mutta
niiden kelpaavaisuutta en kuitenkaan voi
arvostella, koska en itse ole niitä käyttänyt
enkä ole tavannut niitä käytännössä muillakaan. Kaikissa tapauksissa ovat ne kuitenkin
niin kalliit, ettei niitä ainakaan apurimiesten
ja vitjamiesten tarpeeksi voi hankkia.
Nimimerkki – f – f – ja A. Petrelius käyvät keskenään jutuissaan seikkaperäistä
väittelyä karttojen värittämisestä. Asian
käsittely jatkuu vielä lehden toisessakin
numerossa, jossa Valter Juvelius kirjoittaa
pitkän jutun metsämaiden värityksestä.
Millimetripaperin käytöstä mittauksissa
kirjoitetaan Ach. Wahlroosin artikkelissa.
Juttu päättyy seuraavasti:
Niinkuin jo sanottiin on varovaisuus paperin
käyttämisessä tarpeellinen, sillä muuten
voipi kelvottoman paperin vuoksi syntyä
suuria virheitä. Useasti tapahtuu, että ruudut ovat toisin päin ihan tarkat ja virheellisiä
ainoastaan toisin päin ja kun tämän tietää
voipi tehdä virheen jotenkin tuntumattomaksi asettamalla virheettömän ruutusivun
mittalinjaa pitkin, sillä niin lyhyellä mitalla
kuin yhtäsuuntaislinjain välillä ei pieni virhe
voi tehdä tuntuvaa haittaa. Kantakarttain
puhtaana pitäminen on kyllä tärkeä asia.
Mutta kun kantakarttaa käytetään sekä mittauksessa, että alanlaskemisessa ja jaossa,
kuluvat siinä tehdyt piirustukset, numerot
ja muut muistiinpanot väkisinkin ja kartat
tulevat yhä epäselvemmiksi, niin että niistä
työn lopetettua ainoastaan vaivalla voi saada tarpeellisia ja seikkaperäisiä selvityksiä.
Ne eivät kuitenkaan voi pysyä puhtaina
ja selvinä suurella varovaisuudellakaan,
jos kaikki edellämainitut työt niillä täytyy
toimittaa. Ehdottelisin sen vuoksi, että
kentällä käytetyistä millimetripaperin liuskoista yhdistettäisiin kartta, jolla alanlasku
toimitettaisiin ja siitä sitten uudistettaisiin
lääninmaanmittauskonttorissa säilytettävä
kantakartta. Tästä syntyisi tosin näennäisesti enemmän työtä, mutta vaan näennäisesti,
sillä millimetriruudut huojentaisivat alanlasku-työtä kelpotavalla, koska alanlasku
ruudut siten ovat valmiit ja pienempien
tiluskuvioin aloja helposti ja tarkkaan voisi
saada millimetriruutuja laskemalla, polettia
tai planimetriä käyttämättä. Ja jollei viimeksi mainitut seikat täydelleen korvaisikaan
työn enemmyyttä, voipi kuitenkin olla tyytyväinen, kun tietää jättäneensä puhtaan
ja selvän työn käsistään.
Jürgen Grönfors
jurgen.gronfors luukku.com
MAANKÄYTTÖ 1|2015 47
Markku Markkula
UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
Kiinteistönmuodostamislain tilusjärjestelyjä koskevia säännöksiä muutettiin ja samalla säädettiin uusi uusjakojen tukemislaki
ja -asetus. Maanmittauslaitos on saanut uuden työjärjestyksen, kun organisaatiota muutettiin 2015 alusta. Maksuasetuksia
on uudistettu. Uuden kalastuslain käsittely eduskunnassa on kesken. Uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) on tullut lain
1347/2014 nojalla voimaan vuoden 2015 alusta.
•
•
•
•
48
Laki uusjakojen tukemisesta
(1423/2014)
Voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena
on luopua uusjaon kiinteistötoimitusmaksun täysimääräisestä tukemisesta
sekä vähentää valtion tukea uusjakotoimituksen yhteydessä suoritettaville
mukauttamistoimenpiteille. Lisäksi asiaa koskevaa päätöksentekoa siirretään
Maanmittauslaitokselle maa- ja metsätalousministeriöltä. Lain nojalla on
annettu valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta (1449/2014).
Lain säätämisen yhteydessä muutettiin
myös kiinteistömuodostamislain uusjakoa koskevia säännöksiä tarpeellisilta
osin lailla kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta (1424/2014).
Tietoyhteiskuntakaari (917/2014)
Voimaan 1.1.2015. Säädös sisältää
muun muassa säännökset teleyrityksen oikeudesta sijoittaa telekaapeli,
tukiasema tai radiomasto toisen
omistamalle tai hallitsemalle alueelle
sekä tähän liittyvät menettelysäännökset. Samassa yhteydessä annettiin laki
maankäyttö ja rakennuslain 161 §:n
muuttamisesta (918/2014). Tietoyhteiskuntakaaren voimaantulosäännöstä on muutettu lailla tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta
(1217/2014).
Laki valtion vahingonkorvaus­
toiminnasta (978/2014)
Voimaan 1.1.2015. Valtioon kohdistettujen vahingonkorvausvaatimusten
käsittely on keskitetty Valtiokonttoriin.
Kiinteistötoimituksia ja kiinteistöjen
kirjaamisasioita koskevat vaatimukset
kuitenkin käsittelee edelleen Maanmittauslaitos.
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
(1391/2014).
Voimaan 1.1.2015. Uudella työjärjestykMAANKÄYTTÖ 1|2015
•
•
•
•
•
•
sellä on kumottu aikaisempi työjärjestys 1279/2013. Työjärjestystä täydentää
Maanmittauslaitoksen johtamisen
käsikirja.
Valtioneuvoston asetus paikka­
tietoinfrastruktuurista annetun
valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5
§:n muuttamisesta (922/2014)
Voimaan 1.1.2015. Luonnonvarakeskuksen ja uuden Maanmittauslaitoksen
muodostamisesta aiheutuneita teknisiä muutoksia.
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus kiinteistötietojärjestelmän
suoritteista ja tietopalvelusta
perittävistä maksuista (1079/2014)
Voimaan 1.1.2015.
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus kiinteistötietojärjestelmän
tulojen jakamisesta (1140/2014)
Voimaan 1.1.2015.
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus Maanmittauslaitoksen mak­
suista sekä kaupanvahvistuksesta
perittävistä maksuista ja korvauk­
sista (1158/2014)
Voimaan 1.1.2015. Sisältää mm. lainhuudatus- ja kiinnitysasioiden maksut. Maksut ovat alemmat sähköisiä
järjestelmiä käytettäessä verrattuna
perinteiseen paperijärjestelmään.
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus kiinteistötoimitusmaksusta
annetun maa- ja metsätalousmi­
nisteriön asetuksen 10 §:n muutta­
misesta (1288/2014)
Voimaan 1.1.2015. Sisältää muutoksen
kiinnityksistä vapauttamisen maksuun
kiinteistötoimituksen yhteydessä.
Laki Suomen ­metsäkeskuksesta
annetun lain muuttamisesta
(1421/2014)
Voimaan 1.1.2015. Samassa yhteydessä
on annettu laki Suomen metsäkeskuk-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sen metsätietojärjestelmästä annetun
lain 6 §:n muuttamisesta (1422/2014).
Valtioneuvoston asetus Suomen
metsäkeskuksen toiminnasta
(1448/2014)
Voimaan 1.1.2015
Laki menettelyistä
­muodostettaessa Metsätalouden
kehittämis­keskus Tapio osake­
yhtiöksi (968/2014)
Voimaan 1.1.2015.
Valtioneuvoston asetus metsän­
hoitoyhdistyksistä annetun ase­
tuksen muuttamisesta (1055/2014)
Voimaan 1.1.2015
Valtiovarainministeriön asetus
peruskoron vahvistamisesta
(1016/2014)
Voimaan 9.12.2014. Peruskorko on
0,25 % kesäkuun loppuun 2015.
Suomen Pankin ilmoitus
­viitekorosta ja viivästyskoroista
(1434/2014)
Voimassa 1.1.2015–30.6.2015. Korot
ovat 0,5 % ja 7,5 %.
Valtioneuvoston asetus maaja metsätalousministeriöstä
(1267/2014)
Voimaan 1.1.2015.
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus maa- ja metsätalousminis­
teriön maksullisista suoritteista
(1159/2014)
Voimaan 1.1.2015.
Maa- ja metsätalousministeriön
asetus maa- ja metsätalousminis­
teriön työjärjestyksestä annetun
maa- ja ­metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta
(1290/2014)
Voimaan 1.1.2015.
Laki metsästyslain 8 §:n
­muuttamisesta (1427/2014)
Voimaan 1.1.2015. Kotikuntaan perus-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tuva oikeus metsästää valtion
mailla; Lapin lääniin kuuluneiden
kuntien asukkaille annettu metsästysoikeus valtion maalla säilyy
entisellään läänien lakkaamisesta
huolimatta.
Laki poronhoitolain 2 §:n
muuttamisesta (1428/2014)
Voimaan 1.1.2015. Poronhoitoalue on määritetty lain 848/1990
säätämisen jälkeen uudelleen.
Maa- ja metsätalousministe­
riön asetus merkkipiireistä
ja suurimmista sallituista
poromääristä annetun maaja metsätalousministeriön
asetuksen 1 §:n muuttami­
sesta (857/2014)
Voimaan 10.11.2014.
Laki luonnonsuojelulain
muuttamisesta (1259/2014)
Voimaan 1.2.2015. Koskee muun
muassa valtion korvausvelvollisuutta ja Natura 2000 -verkostoa.
Laki Teijon kansallispuistosta
(1260/2014)
Voimaan 1.1.2015. Koskee noin
3385 hehtaaria valtion omistamaa aluetta Varsinais-Suomessa.
Laki maankäyttö- ja
­rakennuslain muuttamisesta
(1261/2014)
Voimaan 1.1.2015. Koskee markkinavalvontaa ja muutoksenhakua Tukes’in päätöksistä.
Valtioneuvoston asetus
­elinkeino-, liikenne- ja
­ympäristökeskuksista
(1392/2014)
Voimaan 1.1.2015. Asetuksella
on kumottu aikaisempi asetus
1144/2013.
Ilmailulaki (864/2014)
Voimaan 13.11.2014.
Sisältää yhteensä 184 §:ää.
Valtioneuvoston asetus
­ilmailulta rajoitetuista
­alueista (930/2014)
Voimaan 13.11.2014.
Laki kiinteistöverolain muut­
tamisesta (861/2014)
Voimaan 10.11.2014. Lain muutoksella muun muassa korotettiin
kiinteistöveroprosenttien ala- ja
ylärajoja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laki kiinteistöverolain 13 §:n
muuttamisesta (862/2014)
Voimaan 10.11.2014. Muutos
muiden kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennusten
veroprosenttiin.
Verohallinnon päätös matka­
kuluvähennyksen määrästä
vuodelta 2014 toimitettavas­
sa verotuksessa (854/2014)
Voimaan 15.11.2014.
Verohallinnon päätös metsän
keskimääräisestä vuotuisesta
tuotosta (858/2014)
Voimaan 1.1.2015.
Verohallinnon päätös pellon
keskimääräisestä vuotuisesta
tuotosta ja salaojituslisästä
(859/2014)
Voimaan 1.1.2015. Salaojituslisä
on 359,56 euroa/ha.
Verohallinnon päätös raken­
nusmaan verotusarvon las­
kentaperusteista (1300/2014)
Voimaan 31.12.2014.
Valtiovarainministeriön ase­
tus väestötietojärjestelmään
talletettavista hallinnollisista
ja muista vastaavista alue­
jaoista (863/2014)
Voimaan 10.11.2014.
Valtioneuvoston asetus puu­
tavaranmittauksen neuvotte­
lukunnasta annetun valtio­
neuvoston asetuksen 1 §:n
muuttamisesta (924/2014)
Voimaan 1.1.2015.
Valtioneuvoston asetus
mitta­yksiköistä (1015/2014)
Voimaan 8.12.2014.
Valtioneuvoston asetus
käräjä­oikeuksien tuomio­
piireistä (1053/2014)
Voimaan 1.1.2015. Samalla on
kumottu asetus 410/2008. Lisäksi
on annettu oikeusministeriön
asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen
sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n
muuttamisesta (1021/2014).
Voimaan 1.1.2015.
Valmiutta ja pätevyyttä
vaativiin maanmittausalan
tehtäviin
InsInöörI (AMK),
Maanmittaustekniikka
240 op / 4 vuotta tai henkilökohtaisen
opintosuunnitelman mukaan.
Aiemmin hankittu osaaminen otetaan
huomioon opintojen hyväksi lukemisessa.
InsInöörI (yleMpI AMK),
Alueiden käytön suunnittelu
(Maanmittaustekniikka)
60 op / 1 vuosi päätoimisesti opiskellen tai
henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Joustavasti työn ohessa:
monimuoto-opetukseen sisältyy lähiopiskelua,
ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja
itsenäistä opiskelua. 2–3 päivän lähiopetusjaksoja on
YAMK-opinnoissa kerran kuukaudessa ja
AMK-opinnoissa kolme lukukaudessa.
Hae yhteishaussa 17.3.–9.4.2015
osoitteessa www.opintopolku.fi
MAANKÄYTTÖ 1|2015 49
UUTISIA
AVOINTA TILASTO- JA KARTTADATAA POSTINUMEROALUEITTAIN
TILASTOKESKUKSEN UUDESSA PAAVO-PALVELUSSA
Paavo – postinumeroalueittainen avoin
tieto -palvelu on avattu 14.1.2015 Tilastokeskuksessa vapaaseen käyttöön avoimen
tiedon periaatteiden mukaisesti.
Kuka tahansa saa hyödyntää tietoja
ilman maksuja tai rekisteröitymistä. Ensimmäiseksi avatussa datajoukossa on myös
kuntia kiinnostavaa dataa, kuten tietoja
väestöstä, rakennuksista, työpaikoista, talou­
desta, koulutusrakenteesta ja toimialoista.
Tietoa on avattu tilastoina ja karttaaineistoina ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi
päätöksenteossa tai toiminnan ja palveluiden suunnittelussa. Aineistot löytyvät
Tilastokeskuksen paikkatietojen rajapinnalta
sekä Paikkatietoikkunasta. Tilastoaineisto
löytyy myös PX-Web-palvelusta. Aineistot päivitetään vuosittain tammikuussa.
Tilastokeskus myös myy vastaavia tietoja
ruututietokantoina.
KIINTEISTÖILLE KORKEUSULOTTUVUUS VUONNA 2017
Maanmittauslaitos ehdottaa muutoksia
lainsäädäntöön keskusta-alueiden rakennuskompleksien hallinnoinnin helpottamiseksi. Tavoitteena on, että vuonna 2017
esimerkiksi kauppakeskus voisi koostua
maanpinnan ylä- ja alapuolella olevista
erillisistä kiinteistöistä.
Nykyisin tontit merkitään rekistereihin maanpinnan tasossa. Ehdotuksessa
myös korkeussuunnassa voisi olla useita
kiinteistöjä. Maanmittauslaitos tavoittelee
muutoksella paremmin todellisuutta kuvaavia kiinteistöjä ja niiden omistustietoja.
Myös kiinteistöverotuksen kohdentaminen
tehostuisi.
50
MAANKÄYTTÖ 1|2015
Uudistuksen avulla suuriin rakennushankkeisiin olisi helpompi saada rahoitusta,
kun nykyisin monen omistajan yhteisessä
hankkeessa joudutaan tekemään monimutkaisia hallinnanjakosopimuksia. Tavallisiin
maanomistajiin tai kerrostaloasujiin lainsäädännön muutoksella ei olisi vaikutusta,
sillä perinteiset kiinteistöt tulisivat olemaan
pääsääntö jatkossakin.
Maanmittauslaitos luovutti tammikuussa
selvitysraportin maa- ja metsätalousministeriölle, joka jatkaa tarpeellisten lakimuutosten
valmistelua. Maanmittauslaitos valmistautuu siihen, että kolmiulotteisen kiinteistön
voisi muodostaa vuoden 2017 alusta alkaen.
SAIMAAN KANAVAN RAJAT
MITATTU YHDESSÄ VENÄJÄN
KANSSA
Suomen Venäjältä vuokraama Saimaan
kanavan osa on nyt kuvattu ja merkitty
maastoon. Maanmittauslaitos ja Venäjän
maanmittauslaitos Rosreestr allekirjoittivat
rajoista sopimuksen 19.1.2015. Suomi on
vuokrannut vuonna 2012 voimaan tulleella
sopimuksella Saimaan kanavan Venäjälle
kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen 50
vuodeksi.
Suomen ja Venäjän edustajat ovat nyt
vuosina 2013–2014 merkinneet maastoon
vuokra-alueen rajat ja laatineet vuokraalueen rajankuvauksen. Uuden vuokrasopimuksen mukainen raja merkittiin 222
rajamerkillä ja niille kaikille mitattiin tarkat
koordinaatit.
Saimaan kanavan pituus on 43 kilometriä, josta Venäjän puoleinen osa lähes
puolet. Suomen puoleinen osa on kokonaan Lappeenrannan alueella. Suomi on
vuokrannut Venäjälle kuuluvaa kanavan
osaa vuodesta 1963, silloinkin vuokrakausi
oli 50 vuotta.
MAANMITTAUSLAITOKSEN
HINTOIHIN KOROTUKSIA 1.1.2015
Maanmittauslaitoksen perimiin maksuihin
tuli muutoksia 1.1.2015. Merkittävimmät
muutokset ovat kiinteistöjen kirjaamisasioiden hintojen korotuksia. Hintojen muutokset johtuvat pääosin yleisen kustannustason
muutoksista. Muutoksia aiheuttavat myös
sähköisissä asiointijärjestelmissä 1.3.2015
käyttöön otettavat uudet toiminnot.
1.1.2015 alkaen esimerkiksi lainhuuto
maksaa 111 euroa (ennen 107 euroa) ja
kaupanvahvistus 120 (112 euroa). Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta haettujen
ja tilattujen oikeaksi todistettujen otteiden
hintoihin ei tullut muutoksia. Kiinteistötietopalvelun kautta otetun PDF-muotoisen
otteen hintaa korotettiin 5,30 euroon.
Maanmittauslaitokseen yhdistyvien
Geodeettisen laitoksen ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Tiken hinnoittelu siirtyi vuodenvaihteessa
Maanmittauslaitoksen maksuasetuksen
yhteyteen. Uudella asetuksella hinnoittelun
periaatteet eivät muutu. Maksujen suuruus
päätettiin maa- ja metsätalousministeriön
antamissa asetuksissa.
UUTISIA
MAAKUNTAKAAVOJEN
VAHVISTUSMENETTELYN
VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS
VALMISTUNUT
Ympäristöministeriössä on valmistunut
selvitys maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista
kaavajärjestelmään. Selvityksen tavoitteena
oli löytää nykyistä vahvistusmenettelyä
parempia tapoja, joilla valtio voi maakuntakaavoituksessa varmistaa valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen
edistämisen ja turvata muita valtakunnallisia
intressejä.
Selvitys sisältää tehtyyn arviointiin
perustuen johtopäätökset ja toimenpideehdotukset. Selvityksen johtopäätöksenä
ehdotetaan, että nykyinen vahvistusmenettely korvataan menettelyllä, jossa ympäristöministeriöllä on laissa säädetyin edellytyksin
oikeus ottaa valtakunnallisten tavoitteiden
kannalta merkittävä tai ongelmallinen maakuntakaava tarkastettavaksi. Selvityksessä
katsotaan myös, että maakuntakaavoitusta
koskevaa viranomaisyhteistyötä on tarpeen
kehittää siitä riippumatta, mikä vahvistusmenettelyn kehittämis- tai korvaamisvaihtoehto valitaan.
Selvityksessä esitettyjen toimenpideehdotusten toimeenpano edellyttää muutoksia lainsäädäntöön. Ympäristöministeriö
pyytää selvityksestä ja sen johtopäätöksistä
lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä maaliskuun alkuun mennessä. Jatkotoimista ja
niiden edellyttämän valmistelun käynnistämisestä tehdään päätökset vasta lausuntokierroksen jälkeen. YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN
UUDISTAMINEN JATKUU,
TAVOITTEENA SUJUVOITTAA
LUPAKÄSITTELYÄ
Ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas
vaihe alkaa. Tavoitteena on edelleen sujuvoittaa lupakäytäntöjä muun muassa
karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla
käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä. Uudistuksen kolmannessa vaiheessa selvitetään lupakäsittelyn käytäntöjen edelleen
sujuvoittamista ja luvanvaraisuuskynnysten
laajempaa nostamista. Lisäksi tarkastellaan
edellytyksiä säätää nyt lupamääräyksissä
ratkaistavista asioista toimialakohtaisissa
valtioneuvoston asetuksissa ja lupamenettelyjen korvaamista toimintojen rekisteröintimenettelyllä. Rekisteröintimenettely on
yksinkertainen kirjaamismenettely ilman
siihen liittyvää päätöksentekoa ja näin
ollen nopeampi. Myös lupaviranomaisten
eli aluehallintovirastojen ja kunnan ympäristösuojeluviranomaisten toimivallanjakoa
sekä eri toimialojen ympäristönsuojelua
koskevaa ohjeistusta uudistetaan. Erikseen
selvitetään lupa- ja arviointimenettelyjen
päällekkäisyyksien karsimista.
Kolmannen vaiheen ehdotus hallituksen
esitykseksi on määrä valmistua loppuvuodesta 2015.
MANNER-SUOMEN MAASEUDUN
KEHITTÄMISOHJELMAN
SEURANTAKOMITEAN
ASETTAMINEN
Maa- ja metsätalousministeriö on 8.1.2015
asettanut Manner-Suomen maaseudun
MAANKÄYTTÖ 1|2015 51
UUTISIA
kehittämisohjelman 2014–2020 seurantakomitean.
Komissio on hyväksynyt 12.12 2014
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020. Kunkin jäsenvaltion
tulee perustaa seurantakomitea kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on
hyväksynyt ohjelman. Seurantakomitean
jäsenet on koottu tasapuolisesti keskushallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja aluehallinnon edustajista.
Seurantakomitean tehtävät on määritelty rahastojen yleisasetuksen 49 artiklassa ja
maaseutuasetuksen 74 artiklassa. Seurantakomitean tehtävänä on mm. tarkastella
ohjelman täytäntöönpanoa ja tavoitteiden
saavuttamisen edistymistä ja tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuulla ohjelmaa
koskevista hallintoviranomaisten esittämistä muutosehdotuksista sekä osallistua
kansallisen maaseutuverkoston toimintaan.
NIMITYKSET
Lisäksi komitean tulee tarkastella vuosittaisia
täytäntöönpanokertomuksia ja hyväksyä
ne ennen niiden toimittamista komissiolle.
TIKEN PETRI KORPINEN
YLIJOHTAJAKSI
MAANMITTAUSLAITOKSESSA
EQ PERUSTI LIIKEKIINTEISTÖTRAHASTON JA RAHASTO OSTI
KAKSI KIINTEISTÖÄ
eQ Varainhoito Oy perusti 31.12.2014 uuden
kiinteistörahaston, Erikoissijoitusrahasto eQ
Liikekiinteistöt, joka sijoittaa varansa suomalaisiin toimitilakiinteistöihin. Rahasto on
avoinna merkinnöille neljä kertaa vuodessa ja lunastuksille kaksi kertaa vuodessa.
Rahasto jakaa vuotuisesta toteutuneesta
tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille ja tavoitteena on jakaa noin 6 %
vuosittainen tuotto.
Perustamisen yhteydessä eQ Liikekiinteistöt -rahasto osti kaksi uudehkoa ja
täyteen vuokrattua kiinteistöä pääkaupunkiseudulta.
Varatuomari Petri Korpinen, 43, on
nimitetty Maanmittauslaitoksen ylijohtajaksi 1.2.2015 alkaen. Korpinen toimii
pääjohtaja Arvo Kokkosen ensimmäisenä
sijaisena.
Korpinen toimi Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken ylijohtajana kolme viime vuotta. Tiken yhdistyessä
Maanmittauslaitokseen Korpinen valittiin
ylijohtajaksi Maanmittauslaitoksessa. Ylijohtajan valinnassa painottui erityisesti
muutoksen johtaminen.
Korpisen toimikausi ylijohtajana on määräaikainen ja se päättyy 31.12.2019.
Pääjohtajan sijaisina toimivat Korpisen
jälkeen maanmittausneuvos Markku
Markkula ja kehitysjohtaja Pekka Halme.
M A A P U N TA R I
P E L LO N H I N TA K E H I T Y S
€/ha
12 000
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Itä-Suomi
Oulu
Lappi
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Tiedot perustuvat ­M aan­m ittauslaitoksen ylläpitämään Kiinteistöjen kauppahinta­rekisteriin.
Tiedot on koonnut erikoistutkija Juhani Väänänen.
Kun tarvitaan faktaa kiinteistökaupoista…
Hanki kauppahintatiedot www.maanmittauslaitos.fi/kauppahintatilastot tai lähimmästä palvelupisteestä.
MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA
52
MAANKÄYTTÖ 1|2015
UUSIA JULKAISUJA
aisen keskeisen tiedon
ossa käytetään liikenteessä
stuvat järjestelmät ylläpitävät
to niin valtioiden kuin
tarkasti ja luotettavasti.
Maailman kartta
mista paikasta toiseen
ennusteita varten. Talouden
en.
stoiminnassa, navigoinnissa
ehitys on tuonut perinteisten
lliittipaikannustekniikan.
kartoitukseen ja paikkatiedon
t.
pyrkimystä ymmärtää
pallon kartoitus on kulkenut
utta historian ja se liittyy
.
URSA
The Hubble SM4 ERO Team ja ST-ECF,
catorin maailmankartta vuodelta 1569.
Vermeer • Rasila
tä kartta-aineistojen käytössä.
Maailman kartta
– johdatus
matemaattiseen
geodesiaan
Martin Vermeer
Antti Rasila
MAAILMAN KARTTA
– JOHDATUS
MATEMAATTISEEN
GEODESIAAN
Martin Vermeer ja Antti Rasila: Maailman
kartta : johdatus matemaattiseen geodesiaan.
248 s. sid. Kustantaja: Tähtitieteellinen yhdistys
Ursa, 2014. ISSN 0357-7937. ISBN: 978-952598519-1. Ovh: 29,00 €. Saatavuus: Mm.
Ursan verkkokirjakauppa.
Martin Vermeer, joka toimii geodesian professorina Aalto-yliopistossa,
ja Antti Rasila, joka on saman
yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen vanhempi
yliopiston lehtori, ovat kirjoittaneet
kirjan karttojen, kartoituksen ja
paikkatietojen laadintaan liittyvistä
matemaattisista perusteista. Se
on tarkoitettu maanmittauksen
ja luonnontieteiden opiskelijoille,
ammattilaisille ja myös alan harrastajille. Kirjoittajat kertovat, että
Maailman kartta on itsessään suuri
tieteellinen seikkailu.
Kirjassa esitetään kartoittamisen lyhyt historia, mm. Mercatorin
projektion konstruktio ja miten
Mercator päätyi projektion laatimiseen. Mercator tuomittiin 1544
kerettiläisyydestä seitsemän kuukauden vankeuteen. Mercatorin
projektio on edelleenkin kovassa
käytössä. Esimerkiksi Googlen
karttapalvelu perustuu siihen,
vaikka mm. Euroopan komission
direktiivissä (INSPIRE) on suositeltu
parempia vaihtoehtoja. Kirjassa
perehdytään tarkemmin projek­
tioihin. Toivottavaa olisikin, että
alan ammattilaiset ja karttapalvelujen pystyttäjät perehtyisivät
kirjan antiin. Nythän palveluissa ei
usein välttämättä käytetä mitään
projektiota ja siinä ei nähdä mitään
ongelmaa.
Kirjassa edetään lyhyiden historiakatsauksen kautta matemaattisiin perusteisiin, joita tarvitaan
karttojen laatimisessa. Historiakatsaukset ovat mielenkiintoisia ja
pelkästään niiden vuoksi kirjaa voi
suositella alan harrastajille. Se, mitä
jäin kaipaamaan, olisi ollut käytännön esimerkkejä matemaattisten
perusteiden käytöstä. Useinhan
paikkatietojärjestelmät hoitavat
muunnokset suoraan tai käyttäjä
voi valita erilaisia muunnoksia,
mutta ei välttämättä ymmärrä niiden merkitystä tai eroja. Tuomalla
enemmän paikkatietojärjestelmiin
liittyviä esimerkkejä kirja olisi ollut
käytettävämpi useammalle. Nyt
osin tulee tunne, että ymmärtääkseen kirjan perusteita pitäisi
osallistua asiaa käsittelevälle kurssille. Toisaalta kirjan johdannossa
kerrotaan sen olevan tarkoitettu
opiskelijoille.
Muunnosten käsittelyn jälkeen
käydään läpi vertaus- ja koordinaattijärjestelmät. Esitetään Suomessa
käytössä oleva ETRS89-realisaatio,
EUREF-FIN, minkä jälkeen käydään
läpi maalliset ja taivaalliset koordinaatit. Tämä osuus on varsin mielenkiintoinen ja helppolukuinen.
Satelliittien ratojen laskentaan
liittyvien perusteiden esittelyjen
jälkeen siirrytään pintateoriaan.
Esitetään mm. mitä tarkoittaa
geodeettinen viiva, joka tavallisesti
on lyhin matka pisteiden välillä kaarevalla pinnalla, paitsi silloin kun se
onkin maailmanviiva suhteellisuusteoriassa. Käykääpä katsomassa
kirjasta lisää tästä.
Lopuksi käsitellään tensoreita
ja palataan karttaprojektioiden
ai­heut­tamiin mittakaavavääristy­
mien laskentaan. Kirjassa on hakemisto, jonka avulla voi etsiä
käsitteitä, sekä kirjallisuusluettelo.
Parhaiten kirja palvelee varmasti
oppikirjana kurssiluentojen tukena.
On hienoa, että aiheesta on saatu
suomen kielellä kirjoitettu kirja,
kun aiempi on Hirvosen kirjoittama
1970-luvulta. Lopuksi vielä varoitus, että kirja siis pursuaa kaavoja!
UUSI
KIINTEISTÖTEKNIIKAN
OPPIKIRJA
Kirja antaa yleiskuvan suomalaisesta kiinteistöjärjestelmästä, sen
syntyhistoriasta ja rakenteesta
sekä kiinteistötoimitusten toimitusmenettelystä. Kirjassa esitellään
myös muut kiinteistöjärjestelmien
länsimaiset päätyypit ja hahmotetaan järjestelmien tulevia
kehitysnäkymiä. Lisäksi kirjassa
kuvataan kiinteistökaupan transaktioprosessi kiinteistöjärjestelmän
ylläpidon ja kiinteistötoimitusten
toimitustuotannon näkökulmasta.
Kirja on tarkoitettu nimensä
mukaisesti kiinteistötekniikan
perusteiden oppikirjaksi maanmittausalan opiskelijoille yliopisto-,
ammattikorkeakoulu- ja ammattioppilaitostasolla, mutta myös
työelämässä oleville kirja antaa
päivityksen kiinteistöjärjestelmän kehityksestä erityisesti viime
vuosina.
Kirja on luettavissa verkkojulkaisuna osoitteessa: http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-60-6002-6.
Arvo Vitikainen: Kiiinteistötekniikan perusteet.
190 sivua. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE
+ TEKNOLOGIA 11/2014. ISBN 978-952-606002-6 (pdf) ISSN 1799-4888 (pdf). Unigrafia
Oy, Helsinki 2014.
Aalto-yliopiston tiede ja teknologia julkaisusarjassa on ilmestynyt
uusi professori Arvo Vitikaisen
kirjoittama ”Kiinteistötekniikan
perusteet” -niminen oppikirja.
Antti Jakobsson
Kirjoittaja on Suomen
­k artografisen seuran puheen­
johtaja
Du visste väl
– att på Maankäyttös webbsidor kan du läsa i PDF-format alla
artiklar som publicerats i tidskriften sedan år 2000?
– att du kan hitta artiklar genom att ange titel, skribentnamn,
nyckelord eller ord som förekommer i texten?
Maankäyttös artikeldatabas finns på adressen:
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php
MAANKÄYTTÖ 1|2015 53
YRITYSUUTISIA
BLOM FINLAND
TEHTÄVÄ LEPPÄVAARASSA
– RATKAISU KANSALAIS­
VUOROVAIKUTUKSEEN
Espoon kaupunki on avannut
Tehtävä Leppävaarassa -sivuston, jossa kansalaiset pääsevät
itsenäisesti suunnittelemaan
kaupunginosaa mieleisekseen.
54
MAANKÄYTTÖ 1|2015
Ratkaisussa hyödynnetään helppokäyttöistä 3D-tekniikkaa, jonka
avulla ihmiset voivat esittää omia
ehdotuksiaan tai kannattaa muiden ideoita. Virtuaalimalli auttaa
hahmottamaan alueen kaavoitus- ja rakennushankkeita, ja
sen tarkoitus on kaupunkilaisten
osallistaminen kaupunkisuunnitteluun.
”Palvelu mahdollistaa ensimmäisen kerran Suomessa avoimen
vuoropuhelun kaupunkisuunnittelusta sekä kaupunkilaisten
että kaupungin suunnittelijoiden
kesken helposti hahmotettavassa virtuaalikaupungissa”, toteaa
hankkeen vetäjä, Leppävaaran
projektinjohtaja Mika Rantala.
Kyseessä on Suomen ensimmäinen kansalaisvuorovaikutusta ja
3D-kaupunkimallia hyödyntävä
CityPlanner Online -ratkaisu.
Kaupunkimallissa voi liikkua
täysin vapaasti, ja se kattaa koko
Espoon. Vuorovaikutuskäytössä
palvelu on Leppävaaran keskustassa. Palvelussa on mahdollista
tarkastella myös valoa ja varjoja
eri vuoden- tai vuorokaudenaikojen mukaan. CityPlanner Online
-ratkaisun on toimittanut Bionova
Oy, ja palvelussa käytettävät fotorealistiset 3D-rakennusmallit on
tuottanut Blom Kartta Oy.
Palvelu löytyy helposti hakusanoilla ”CityPlanner – Tehtävä
Leppävaarassa”.
Lisätietoja: www.blomasa.com
YRITYSUUTISIA
GEOTRIM
Käytännönläheinen Case Silta
-esimerkki näyttää, miten InSphere
toimii kokonaisvaltaisessa mittausten hallinnassa, eri mittausmenetelmien yhdistelmissä ja projektien
eri vaiheissa.
Iltapäivän klo 12–16 kestävät
Trimble Express -tapahtumat
järjestetään 12 eri paikkakunnalla
ympäri Suomen. Kiertue alkaa
9.3. Joensuusta ja päättyy 23.3.
Tampereelle. Tilaisuudet ovat
maksuttomia.
GEOTRIMIN TRIMBLE
­E XPRESS MAALISKUUSSA
Geotrimin järjestämät Trimble
Express -tapahtumat keräävät vuosittain satoja kävijöitä. Tilaisuudet
on suunnattu kaikille mittausalan
ammattilaisille, niin päättäjille kuin
käytännön mittaustyötä tekeville. Tämän vuoden teemana on
”Silta”. Express esittelee Trimblen
uusimpia ratkaisuja, teknologioita
ja palveluita, mm. uuden webpohjaisen Trimble InSphere -alustan keskitettyyn paikkatietojen
hallintaan ja ylläpitoon. InSphere
on tiedonhallinnan ”sillanrakentaja” organisaatiossa. Sen avulla
hallitaan tiedostoja, laitteistoja,
karttapohjia, tiedonkeruuta ja tiedonsiirtoa yhdessä järjestelmässä.
MX2 NYT SUOMESSA
Geotrim on tuonut Suomeen
Trimble MX2 -mobiilikartoitusjärjestelmän, joka on varattavissa
demokokeilua varten ja vuokrattavissa mittausprojekteihin.
MX2 on integroitu, ketterä
järjestelmä, joka on nopeasti
asennettavissa eri ajoneuvoihin.
Se yhdistää korkearesoluutioisen
laserkeilauksen ja 360°:n kuvauk­
sen. Aineiston prosessointi ja
analysointi tehdään Trimble Trident
-ohjelmistolla. Suomessa nyt oleva
kalusto sisältää kaksi laserkeilainta,
jotka tuottavat 72 000 pistettä
sekunnissa. Saatu aineisto täyttää
tarkkuusvaatimukset laajasti eri
sovellusalueilla.
Yhä enenevässä määrin monilla aloilla ohjeistetaan tekemään
mittaukset mobiilikartoittamalla.
MX2 soveltuu monipuolisesti mm.
infrasuunnitteluun ja omaisuuden hallintaan; rakentamiseen,
energiayritysten linjamittauksiin,
yleisen turvallisuuden valvontaan,
rikos- ja onnettomuustutkintaan,
vesialue- ja rannikkomittauksiin
sekä avokaivosmittauksiin.
Lisätietoja: www.geotrim.fi
YRITYSUUTISIA
NORDIC GEO CENTER
SUPERNOPEA 3D-LASER­
SKANNERIUUTUUS RIEGLILTÄ
RIEGL Laser Measurement Systems julkaisi Intergeo-messuilla
uuden supernopean 3D-laser­
skannerin VZ-2000. Skannerin
uutuus on kokonaan uusi moottori ja monipistealgoritmin nopeutuminen, jonka ansiosta 360°
skannausaika nopeimmillaan on
vain 2,5 sekuntia. Laite lähettää
yli miljoona pulssia/s (1050 kHz),
jolloin monipistemittaava laite
tuottaa useita miljoonia pisteitä/s.
Mittausetäisyydeksi RIEGL ilmoittaa yli 2 km.
Nopeuden ansiosta VZ-2000
soveltuu myös hybridikäyttöön
mobiilimittauksessa, kun se yhdistetään valmiiksi kalibroituun
VMZ-järjestelmään. Mobiilikäytössä VZ-2000-skannerilla voi mitata tyypillisessä 2D-mittausmoodissa tai liikkuvasti 3D-moodissa,
jolloin mittaus nopeutuu ja Riegl
Precision -ohjelman algoritmia
pystytään hyödyntämään paremmin. Ristikkäin mittaavissa
mobiili- ja ilmalaserlaitteistossa
Riegl Precision mahdollistaa en­
tistäkin paremman uuden mit­
taustarkkuuden.
RIEGLILTÄ UUSI LENNOKKI­
SKANNAUSJÄRJESTELMÄ
RIEGL esitteli lokakuussa ensimmäisen avaimet käteen -periaatteella toimitettavan lennokkiskannausjärjestelmän RIEGL
RiCOPTERin. Se on suunniteltu
VUX-1-lennokkiskannerin ympärille takaamaan optimaalinen lopputulos lennokkilaserkeilauksessa.
RiCOPTERin luotettavuus on
turvattu 8 roottorin järjestelmällä.
Laitteiston kokonaispaino on alle
25 kg ja itse ilma-aluksen kantokyky
16 kg. Lentoaika on 30 minuuttia.
VUX-1 on maailman ensimmäinen kartoitustason tarkkuuden (10
mm) saavuttava lennokkiskanneri.
Sen mittausetäisyys on yli 900 m
(60 % heijastavuus) ja suositeltu
maksimilentokorkeus on 350 m
(AGL). Skannausnopeus on jopa
200 poikkileikkausta/s ja laserin
pulssintoistotaajuus 550 kHz. Skannerin mittaustekniikka perustuu
RIEGLin aallonmuodon analysointiin ja monipistemittaukseen.
VUX-1 on saatavissa valmiiksi
kalibroituna VUX-SYS-pakettina
asennettuna helikopteriin kiinnitettävään asennuskoteloon. Järjestelmään voi liittää 1–2 kameraa.
NORDIC GEO CENTER OY:N
TUOTEVALIKOIMA LAAJENEE
Nordic Geo Center Oy ja Topcon
Positioning Europe B. V. ovat solmineet Mass Data Acquisition -tuoteryhmän laitteiden maahantuontija myyntisopimuksen Suomeen.
Tällä sopimuksella Topcon aloittaa
uuden tuoteryhmän markkinoinnin Suomessa. Uusi maahantuontisopimus koskee uutta Mass Data
Acquisition -tuoteryhmää, eikä
näin ollen vaikuta Topgeo Oy:n ja
Topcon Positioning Europe B. V.:n
välisen sopimuksen mukaisien
tuoteryhmien maahantuontiin.
Mass Data Aquisition -tuoteryhmään kuuluvat Topconin staattiset ja mobiilit laserskannerit sekä
miehittämättömät lennokit (UAV).
TOPCON GLS-2000
3D-MAALASERSKANNERI
Topconin omaa tuotantoa oleva
maalaserskanneri GLS-2000 on
lujatekoinen skanneri erityisesti
rakennusten skannaukseen. Laite
tuottaa siistiä ja vähäkohinaista pistepilveä Topconin itse kehittämällä
aallonmuotoa digitoivalla Precise
Scan -mittausalgoritmilla. Mittaustarkkuus: etäisyys 3,5 mm (1–150 m),
1 sigma ja kulma 6”; mittausetäisyys
350 m (@ 90 %); laaja mittausala 360°
× 270°; kaksi kameraa.
TOPCON SIRIUS JA SIRIUS PRO
KUVAUSLENNOKIT
Topconin vastaus kuvantaville
lennokkimarkkoille on kiinteäsiipinen Sirius-lennokki. Sen 16
megapikselin järjestelmäkameralla
saa erinomaisen kuvanlaadun
kohteesta, koska se mahdollistaa
1,6 cm:n pikselikoon kohteessa
60 m:n lentokorkeudelta. Sirius
on maailman ensimmäinen RTKGNSS-järjestelmällä paikannettava kuvauslennokki. Laitteen
pääominaisuuksina mainittakoon:
maastossa mitattavia tukipisteitä
ei tarvita, oma GNSS-tukiasema,
jonka avulla saavutetaan suurempi
tarkkuus, Panasonic Lumix GX1 peilitön järjestelmäkamera, tavallinen
RGB tai lähi-infrapuna (NIR).
Ohjelmistot sisältävät työkalut
kentältä toimistoon: lennonsuunnittelu-, kuvaus-, käsittely (ortokuva ja korkeusmalli) ja analyysit,
maksimilentonopeus 65 km/h,
voidaan operoida myös pakkasella
(–20°C). Lentotavat: automaattinen, manuaalinen tai autopilotti,
lähetetään lentoon käsistä heittämällä ja laskeutuminen automaatilla tai manuaalisesti.
TOPCON IP-S3 HD1
Topconin hiljan julkaistu uusi mobiilimittausjärjestelmä IP-S3 HD1
on yhden henkilön asennettavissa
oleva 100 metriin asti mittaava
kompakti kokonaisuus. 18 kg
painava mittausvalmis järjestelmä
sisältää yhden laserkeilaimen, IMUGPS-laitteiston (ei ITAR), odometrin
(DMI) ja korkearesoluutioisen 30
megapikselin panoraamakameran.
Aineisto prosessoidaan Topconin Mobile Office Master -ohjelmistolla valmiiksi georeferoiduksi pistepilveksi ja kuviksi. Jatkokäsittelyä
voidaan tehdä Topconin muilla
työkaluilla ja aineisto voidaan myös
julkaista asiakkaiden käyttöön
nettisovelluksella.
Lisätietoja: www.geocenter.fi tai
www.topconpositioning.com
NORDIC SCAN CENTER
Nordic Scan Center Oy käynnisti
tammikuussa 2015 Parikkalassa
Kaakkois-Suomen TE-toimiston
tukeman koulutuksen, jonka aikana noin 40 hakijan joukosta valitut
kahdeksan henkeä koulutetaan
hallitsemaan ja tekemään 3Dlaserskannauksen liikkuvalla mobiiliskannerilla ja suoriutumaan siihen
liittyvistä massiivisista laskentatoimista. Huhtikuussa käynnistyy
toinen koulutusohjelma, johon
valitut koulutetaan skannatun
56
MAANKÄYTTÖ 1|2015
aineiston mallintamiseen. Skannaushenkilöstön koulutus päättyy
syyskuussa ja mallintajien koulutus
lokakuussa.
Koulutuksiin ryhdyttiin, koska
suomalaista oppilaitoksista ei
valmistu mobiilimittaustekniikan
perustaitoja hallitsevia uuden
alan käytännön mittaustyön ammattilaisia. Uusi mittaustekniikka
yhdistää useamman alan tekniikkaa tavalla, johon olemassa olevat
opetusohjelmat eivät vastaa.
ELY-Keskus kilpailutti julkisella
kilpailutuksella koulutuksen. Järjestäjäksi valittiin Nordic Geo Center
Oy, joka on keskittynyt 3D-laserskannereiden maahantuontiin,
myyntiin ja käytön koulutukseen.
Osa koulutuksen suorittaneista on
palkataan Nordic Scan Centerin
palvelukseen.
Mobiililaserskannausteknii­kal­
la voidaan selvittää muun muassa
teiden, rautateiden, tunnelien,
voimalinjojen ja muiden isojen
rakenteiden vaurioita ja kuntoa.
Mobiiliskannaus on perinteistä
mittaamista nopeampaa, maantieolosuhteissa turvallisempaa
ja tarkimman mittausluokan laitteistolla kuten Nordic Scan Center
Oy:n Riegl VMX-450 -järjestelmällä
päästään parempaan kuin 1 cm:n
absoluuttiseen mittaustarkkuuteen normaalin tieliikenteen ajonopeudella.
Lisätietoja: www.scancenter.fi
Ilmassa
Maassa
Merellä
KESKUSTELUA
Ajatuksia maaseudusta ja sen suunnittelusta
Maankäyttö-lehdessä 4/2014 on
Timo Linkolan erinomainen artikkeli ja tietopaketti Suomen
maaseudusta. Se ei kaipaa allekirjoittaneen lisäyksiä, mutta se
kuitenkin palautti mieleeni eräitä
kokemuksia ja ajatuksia niiltä
ajoilta, jolloin aktiivisemmin harrastin maaseudun suunnitteluun
liittyviä asioita.
Maaseutu ja kaupungit (tai
yleensä taajamat) poikkeavat toisistaan monissa asioissa. Siitä seuraa,
että kaupunkien suunnitteluun
kehitetyt menetelmät eivät yleensä
sovellu suoraan maaseudulle. Taajamat esimerkiksi käsittävät vain
pari prosenttia maa-alastamme
lopun ollessa maaseutua. Se merkitsee myös, ettei meillä ole varaa
käyttää haja-asutusalueiden suunnitteluun henkilö- ym. resursseja
samalla tavoin kuin taajamissa.
Kohdealueiden luonne-eroista
johtuu myös se, että taajamien
suunnitteluun eli kaupunkisuunnitteluun kouluttautuneet eivät
välttämättä ole yhtä päteviä maaseudun suunnittelutehtävissä.
Kaupunkien suunnittelua on
meillä tehty jo kauan. Luonnollisena syynä tähän on se, että
maankäytölliset ongelmat ovat
nousseet nopeimmin esiin tiiviissä
asutuksessa. Siten on ymmärrettävää, että myös kaupunkien
suunnitteluun osallistuvat luottamusmieselimet ovat aikaisemmin
asennoituneet suunnittelumyönteisesti (tai ainakin ymmärtäneet
suunnittelutarpeen). Tähän liittyy
myös asenne, joka hyväksyy suunnittelusta aiheutuvan myös tiettyjä
maanomistukseen liittyviä maankäytön rajoituksia. Kaupungeissa
on siten jo kauan hyväksytty ajatus,
että yhteisen hyvän edistämiseksi
on maanomistajien joskus alistuttava merkittäviinkin maankäytön
rajoituksiin – usein vielä ilman
korvauksia.
Maaseudulla ei kehitys ole vielä
johtanut samanlaiseen tilanteeseen. Sellainen suunnittelu, josta
on selvää hyötyä maanomistajille
(esim. uuden tieyhteyden seurauksena), on helpommin hyväksyttävissä kuin esimerkiksi suojelualueiden varaaminen; niidenhän
pelätään rajoittavan rakentamista
ja siten vähentävän rakennuspaikkojen myyntimahdollisuuksia.
Maalaiskunnissa onkin perinteisesti totuttu hyvin vapaaseen
rakentamiseen. Kun sitten on
jonkinlaista ohjausta yritetty saada
aikaan, esimerkiksi rakennusjärjestyksellä tai yleiskaavalla, on
tällaisesta johtuvaan rakentamisen
estämiseen suhtauduttu omaperäisen kielteisesti: kun haluttua rakennuslupaa ei ole saatu, haetaan poikkeuslupaa (joka usein saadaankin).
Joissakin maalaiskunnissa onkin
rakennuslupa ollut poikkeustapaus
ja poikkeuslupa normaalikäytäntö.
Jos maaseudulla halutaan
edistää jonkinlaista rakentamisen
ohjausta, olisi aloitettava asennemuokkauksesta. Se on hidasta
ja vaikeaa, mutta ei mahdotonta.
Maaseudun väkihän ei ole tyhmää,
mutta perinteisestä ajattelusta ei
nopeasti luovuta.
Linkolan artikkelin runsaasta
tietoaineistosta voi erikseen kommentoida kylien luokittelun ja
kylien määriä koskevien tietojen
vaihtelevan suuresti eri lähteissä.
Linkola toteaa Suomessa olevan
4 235 kylää, joista 2 201:ssä on
kylätoimikunta. Kun itse tein Arja
Salmen ja Jorma Routiaisen
kanssa 1970-luvun lopulla maaseutututkimusta, saimme vähintään
8 talon asumakyliä 8 000–9 000
ja sellaisia talouskyliä, joissa oli
vähintään koulu, kauppa ja posti
yhteensä n. 2 500. Luvut eivät ole
vertailukelpoisia, sen vuoksi on
tärkeää esittää aina myös luokitteluperusteet.
Maaseudun asutuksen rakenne
on lujasti sidoksissa tilusjärjestelyjen historiaan. Niiden seurauksenahan monet vanhat ja tiiviit
kylät hajotettiin, ja talouskeskuksia
siirrettiin niin, että maatalouden
sisäinen liikenne minimoitiin. Se oli
aikanaan mielekäs ratkaisu, kun ulkoisen liikenteen tarve oli nykyistä
paljon vähäisempi. Ajan mittaan on
kuitenkin juuri ulkoinen liikenne, ja
samankaltainen muu ”ulkomaailmaan” liittyvä toiminta, lisääntynyt.
Esimerkkeinä mainittakoon asiointiliikenne kauppoihin ja virastoihin
sekä harrastuksiin ynnä osallistuminen kunnallisiin toimintoihin. Oma
vaikutuksensa on myös yhteisen
vesi- viemäri- ja jätehuollon sekä
tehokkaan tietoliikenneyhteyden
järjestämisellä ja julkisen liikenteen
edistämispyrkimyksillä.
Mielestäni maanmittareilla
tulee aina olemaan suuri merkitys
maaseudun suunnittelussa. Sen
vuoksi toivon, että vielä nytkin
keskusteltaisiin näistä asutusrakenneasioista. Mieleen tulee
professori Otto-Iivari Meurmanin
aikanaan esittämä toteamus, että
meijeriin, kauppoihin, kouluun,
työpaikkoihin yms. suuntautuva
liikenne on merkitykseltään jatkuvasti kasvanut – ja yhä kasvava
– toisin kuin tilan sisäinen liikenne.
Silloinen kiinteistöopin professori
Pekka Kokkonen tuomitsi jyrkästi
Meurmanin ajattelun. Kun arvioin
näiden ajattelutapojen eroja, päädyn puoltamaan Meurmanin linjaa.
Ehkä tähän valintaan vaikuttaa
alitajuntaisesti se, että opiskeluni
alkuvaiheissa sain kuunnella Kokkosen luentoja, joissa ei käsitelty
tämän aiheen kannalta kiinnostavia kysymyksiä.
Lopuksi totean, että Timo Linkolan artikkelissa on sekin hyvä
puoli, että runsaan asiatarjonnan
lisäksi se panee lukijan myös itse
ajattelemaan.
Pekka V. Virtanen
VUOKRAMÖKKI
Lemmenjoella
MAKLI ry:n, MIL ry:n ja SKY ry:n j­äsenille 20%:n alennus
­listahinnasta.
Esittely ja varausmenettely:
muuraispuro.fi
58
MAANKÄYTTÖ 1|2015
Translation by Karin Kolis
RÉSUMÉ
Ari Laitala (editorial):
Value from Creative Destruction
Ari Tella: The National Land
Survey Changes and Adapts
Sami Inkinen, who founded the
successful housing business Trulia
in the United States argues that
times of economic downturn are
great times to set up new business.
According to Inkinen, purchasing
decisions during recession need
to be particularly well thought out,
which opens the door to new and
improved products and services.
Land surveying has traditionally
been government-driven, but the
importance of businesses will continue to grow in Finland, too. When
preparing purchasing decisions the
surveyors are part of the process of
creative destruction, which takes
us towards greater efficiency in
the businesses in the industry, and
should also result in added value to
the public sector.
The National Land Survey of
Finland, the Finnish Geodetic
Institute (FGI) and the IT Services of the Information Centre
of the Ministry of Agriculture and
Forestry (Tike) formed the new
National Land Survey from the
beginning of 2015. The merger
was due to operational efficiency
and the creation of new possibilities of further development in the
fields of geospatial information
and information technology. All
three agencies participated in the
project implementing the organizational change.
Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä,
Mika Lindholm and Juha Hyyppä:
Smart Specialization in the
Construction and Real Estate
Sector
Corporate Real Estate Management (CREM) has become more
and more strategic during the
past decade. Changes in corporate
real estate organisations have
increased the use of professional
services as part of the CREM of
companies, and an increasing
number of companies aim to enter
a cooperation or partnership with
a professional-service provider.
Ambitious work is required to
stand out from the competitors,
but also, above all, trust and the
consultant’s full contribution to
the assignment. Those professional-service providers that manage
to produce high-quality services
and to respond to changing customer needs are able to build a
consultant-client relationship that
is profitable and successful for
both parties, which offers a good
basis for developing long-term
partnerships.
The aim of a new publication, whose
title could be translated as “Building
and mapping a common future”, is
to put focus on the cooperation between multi-disciplinary research,
development and innovation and
at the same time show that crossdisciplinary expertise in research
and development is essential in the
construction and real estate sector.
The purpose of the publication is
also to give an answer how universities and polytechnics in the future
provide internationally competitive
experts to the Finnish construction
and real estate sector. The publication also describes a new culture
in information processing and it
reflects on the expertise in education and research organisations, and
the development and management
of innovation.
Pekka Lehtonen:
Olique and Vertical Aerial Photos
Lentokuva Vallas Oy is an aerial
photography firm founded in the
1970’s and its core business consists of oblique and vertical photographs from small aircraft and the
development of associated aerial
photography products. Vallas has
a key role in oblique photography
in Finland and its photo collection
covers more than 600,000 digital
aerial photos.
Emma Kaksonen:
Professional Services in
­Corporate Real Estate
­M anagement – Does Supply and
Demand Meet?
Saara Jämes:
The Current State of Private
­Parking Control
In the eyes of the citizen, private
parking control may seem similar
to the activities of the municipal
parking control, but it is based
on completely different norms. A
working group aiming to reform
the legislation regarding private
parking control was set up in
2009, and the government’s bill
to parliament was given in 2010.
The bill, however, was eventually
rejected. After this, work began to
prepare a completely new proposal
that would meet the constitutional
requirements, but the proposal has
been delayed in parliament for an
exceptionally long time. The future
legislation will hopefully clarify the
legal situation and improve the
citizen’s legal protection.
Susanna Kari:
Jani Pötrönen –
A Land Surveyor on Water
Jani Pötrönen studied land surveying but ended up in hydrographic
surveying through a couple of
coincidences. Today he is a manager at Meritaito Oy, whose special
expertise is the maintenance of
waterways, underwater measurements and oil spill response. The
product development focuses in
particular on navigation buoys,
seamless 3D data collection and
oil recovery equipment.
Hannu Hyyppä and
Marika Ahlavuo:
How Do We Find the Drive
for Land Surveying?
The education, research and development in land surveying are
going through a strong transition
period in Finland. Global trends
are strongly leaning towards intelligent cities and the risk management and managing of climate
change. New community-based
geographic information services
and open data also provide a
wealth of multi-disciplinary applications. The changing responsibilities due to mergers in the
research sector, universities and
polytechnics are shaking the land
use sector. The further education
and service structure in the field
are also likely to change drastically,
when polytechnics, for example,
create their own commercial concepts. On the other hand, the land
use field has also got more credit
than usual during the turmoil of
the last few years.
Tuija Lilja:
Heinola Property Tax Project
A property taxation project in the
city of Heinola has proven to be
profitable. Heinola is a pioneer
in building surveying – a similar
survey of the buildings in a city has
rarely been done. The city’s tax revenues have increased significantly
and the project has already paid
itself back three times.
Sampo Hatunen: The practices
of the European Court of Human
Rights (ECtHR)
Sampo Hatunen’s article sheds light
on the activities of the European
Court of Human Rights (ECtHR) by
describing decisions from the court
regarding the rights of property. Examples of convictions from Greece,
Italy, the Czech Republic and Latvia
are presented. In addition, the
decisions are compared with the
Finnish legislation.
Sami Lankiniemi:
A New Tool Facilitates the Daily
Life of Regional Planners
Green Building Council Finland has,
together with the Ministry of Environment and RAKLI (The Finnish
Association of Building Owners and
Construction Clients), developed
a new tool, which is open to all,
free and easy to use. The website
is named Alueportaali (“Regional
portal”) and has been built in such
a way that tools supporting sustainable regional planning, as well as
reports and related empirical data
can be found quickly in one place.
The portal will benefit planners,
tool developers and educational
organisations.
Kalevi Raussi:
Memoirs of an Old Surveyor –
Part 4
In the last part of his memoirs
Kalevi Raussi tells the story of the
training for the use of the TOA
software, which was developed
for the subdivision procedure. The
software was launched throughout the country by the end of
1992. After this, the registration
of unseparated parcels to the land
register had to be planned, as well
as the necessary changes to all cadastral maintenance programs. In
March 1993 Kalevi became Senior
Engineer in the unit working with
the Real Estate Information System
and partially retired in in December
the same year. The new Land Code
caused in spring 1995 further
changes to the software, because it
profoundly changed the legislation
regarding the title registration of
unseparated parcels, which came
into force on 1 January 1997. The
time was tight for someone working part-time, but it worked out in
the end. Kalevi’s career ended on
1 May 1998 when he reached the
retirement age.
MAANKÄYTTÖ 1|2015 59
PALVELUHAKEMISTO
ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET
Laserkeilaimet
Mittalaitteet
Laserit
Tulppatie 16–18, 00880 Helsinki
Puh. 09 2532 5000, faksi 09 2532 5020
geostar geostar.fi, www.geostar.fi
• Trimnet VRS-palvelu
• Takymetrit, GNSS-, GIS /DGPS/DGNSSlaitteet sekä laserkeilaimet
•Mobiilikartoitusjärjestelmät
•UAV-kartoituslennokkijärjestelmät
•Ohjelmistot
Perintötie 2 c, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600, faksi 0207 510 699
info geotrim.fi, www.geotrim.fi
•GPS/GNSS-laitteet
GIS/DGPS/RTK-sovelluksiin
• Takymetrit ja laserkeilaimet
• Metrologian järjestelmät
•Ohjelmistot
Sinikalliontie 3 A, PL 119, 02631 Espoo
Puh. 09 415 40 200
myynti.suomi leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.fi
ATK- JA MITTAUSLAITTEET JA -VÄLINEET
N A V D A T A
NORDIC
GEOCENTER
• Javad GNSS Inc., Hemisphere ja Novatel
GNSS-laitteistot
• GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät ja
tiedonkeruuohjelmat
• Planman projektinhallintaohjelmistot
rakennus- ja mittausprojekteihin
• Soil Scout maanalaiset säähavaintoasemat
• 3D-laserskannerit ja ohjelmistot
• RIEGL, FARO, STONEX, TRIMBLE
• Mobiiliskannerit – RIEGL
• Ilmalaserskannerit – RIEGL
• GPS/GNSS/Robottitakymetrit – STONEX
Eskolantie 1, 00720 Helsinki / Ilari Koskelo
P. 040 5108408, etunimi.sukunimi navdata.fi
www.navdata.fi
Kyöstinkuja 2, 00570 Helsinki
Puh. 045 650 8585
nordic geocenter.fi, www.geocenter.fi
GPS-laitteet, servotakymetrit, takymetrit,
digitaaliset vaaituskojeet, vaaituskojeet,
teodoliitit, taso- ja putkilaserit, koneenohjausjärjestelmät ym.
Myynti ja huolto
Sarkatie 3–5, 01720 Vantaa
Puh. 09 534 033, faksi 09 537 006
topgeo topgeo.fi, www.topgeo.fi
ILMAKUVAPALVELUT
• Ilmakuvaus, laserkeilaus, digitaaliset
kuvatuotteet
• Paikkatietopalvelut, digitaaliset kartat
ja maastomallit, GIS-konsultointi
• Viistoilmakuvakirjastot ja BlomURBEXkuvapalvelinratkaisu
• Fotorealistiset 3D-kaupunkimallit
Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
info.fi blomasa.com, www.blomasa.com
• Laserkeilaukset lentokoneesta ja
­helikopterista
• Digitaaliset ilmakuvaukset
• Laserkeilaus- ja ilmakuvatuotteet
• Digitaaliset kartta- ja maastomallituotteet
•Paikkatietopalvelut
Kimmo Pajula / Malminkaari 5, 00700 Helsinki
Puh. 09 2522 1700, faksi 09 2522 1717
S-posti: etunimi.sukunimi finnmap.com
www.finnmap.com
• Fotogrammetrisesti lasketut ortokuvat
• Ortokuva-aikasarjat konkretisoivat
­ympäristön muutoksia
• Joustava ilmakuvatuotantomme helpottaa kaavoituksen ja suunnittelun tarpeita
Taitajankuja 2 a, 33960 Pirkkala
Puh. 03 260 7621, gsm 0500 237 207
toimisto lentokuva.fi, www.lentokuva.fi
ILMAKUVAPALVELUT
•Ilmakuvaukset
• Ortokuvat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit ja mittauspalvelut
Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puh. 044 3048175
Sähköposti jussi.yrjola skmgisair.fi
Internet: www.skmgisair.fi
• Ilmakuvaukset ja viistokuvat
• Laserkeilaukset lentokoneesta,
­helikopterista ja autosta
• Digitaaliset kartat ja maastomallit
• Paikkatietopalvelut ja GIS-konsultointi
Karjalankatu 2, 4 kerros, 00520 Helsinki
etunimi.sukunimi terratec.fi
www.terratec.fi
KIINTEISTÖPALVELUT
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU
•Kiinteistöarvioinnit
• Kiinteistöstrategian suunnittelut
•Kiinteistökehittäminen
• Maapolitiikan konsultointi
•Maankäyttösopimukset
Kaupunki- ja aluesuunnittelu
Johtava yhdyskuntasuunnittelun
­asiantuntija Suomessa
• Huippulaadukkaat kotimaiset RPAS/UAVortokuvauskopterit
• Myynti, huolto ja koulutus
• Jopa 30 ha kuvausalue/ lento
• Pikselikoko 2 cm / 100 m kuvauskorkeus
VideoDrone Finland Oy
Ruokomäentie 228, 40530 Jyväskylä
Puh. 040 062 5240
info videodrone.fi, www.videodrone.fi
Palveluhakemiston
Newsec Valuation Oy
Mannerheiminaukio 1 A, PL 52, 00101 Helsinki
Puh. 0207 420 400
www.newsec.fi, www.maakanta.fi
60
MAANKÄYTTÖ 1|2015
• Rakennesuunnitelmat, master planit
• Maakunta-, yleis- ja asemakaavoitus
• Suunnitteluprosessien kehittäminen ja
koordinointi
• MRL:n soveltamisen konsultointi
www.poyry.fi/kaupunki
­i lmoittaja!
Nyt samaan hintaan myös
468 x 60 px:n banneri
Maankäytön sivustossa
www.maankaytto.fi.
www.maankaytto.fi/palveluhakemisto
PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET
• Ilmakuvaus, laserkeilaus, digitaaliset
kuvatuotteet
• Paikkatietopalvelut, digitaaliset kartat
ja maastomallit, GIS-konsultointi
• Viistoilmakuvakirjastot ja BlomURBEXkuvapalvelinratkaisu
• Fotorealistiset 3D-kaupunkimallit
Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
info.fi blomasa.com, www.blomasa.com
• Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut
kunnille
• Asiakaskohtaisia paikkatietoratkaisuja
yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin
•
•
•
•
Harava-palvelu (www.eharava.fi)
Pihatie.fi-palvelu (www.pihatie.fi)
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Luotettavasti, Innovatiivisesti, Ketterästi ja
Iloisesti
Heikki Karttunen
puh. 050 394 9592
etunimi.sukunimi cgi.com
Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki
www.fi.cgi.com
Teemu Virtanen, Jan Lindbom
Salorankatu 5–7, 24240 Salo
puh. 020 789 0250, myynti dimenteq.fi
www.dimenteq.fi
• Paikkatietoratkaisut mobiili-, selain- ja
työasemaympäristöihin
• Konsultointi-, ylläpito- ja tukipalvelut
• GPS /GNSS- ja GIS/DGPS-järjestelmät
• Ohjelmistot paikkatiedon keruuseen
• Mobiiliratkaisut paikkatiedon
­hallintaan
PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET
• Esrin paikkatieto-ohjelmistot
• Koulutus-, ylläpito- ja tukipalvelut
• Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut
•Paikkatietoanalyysipalvelut
•Sovelluskehitysprojektit
Sinikalliontie 3 B, 02630 Espoo
Puh. 0207 435 435
info esri.fi, www.esri.fi
Geometrix Oy
Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
Puh. 09 4730 7141, faksi 09 4730 7149
geometrix geometrix.fi, www.geometrix.fi
Perintötie 2 c, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600, faksi 0207 510 699
info geotrim.fi, www.geotrim.fi
PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET
• Opaskartat ja opastaulut
• InfoGIS-paikkatietopalvelut internetissä
• Krysp-, KuntaGML- ja Insipire-tuki
• Mobiilitoiminnot GPS-paikannuksella
• Tonttipörssi sähköisellä varauslomakkeella
• Kehittyneet kaava- ja reitistötoiminnot
Kauppurienkatu 33, 90100 OULU
Puh. (08) 323 0001, 0400 683331
infokartta infokartta.fi, www.infokartta.fi
Verkkotietojärjestelmät, sovelluskehitys-,
kartoitus-, dokumentointi- ja konversio­
palvelut, kuituverkkojen suunnittelu.
• GPS/GNSS, GIS/DGPS
• Mobiilit kämmenmikrot maastoon
•Ohjelmistot
KEYPRO OY
Horsmakuja 8 A 3, 01300 VANTAA
Raimo Hämäläinen
GSM +358 40 562 6954
raimo.hamalainen keypro.fi, www.keypro.fi
Lisätietoa: Esa Wikman
Sinikalliontie 3 A, PL 119, 02631 Espoo
Puh. 09 415 40 200
myynti.suomi leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.fi
•CityCad-infrasuunnittelujärjestelmä
• Louhi – tietojohtamisen paikkatietoratkaisut
• SitoGis – kuntarekisterijärjestelmä
• Räätälöidyt järjestelmätoteutukset
• Digitaaliset kartat: kaavayhdistelmät,
johtokartat, pohjakartat, KatuInfo,
­ViherInfo, HautaInfo
•Paikkatietopalvelin
•YTCAD-ohjelmistot
Sito, Tuulikuja 2, 02100 Espoo
Puh. 020 747 6000, faksi 020 747 6111
info sito.fi, www.sito.fi
Sweco Ympäristö Oy
Puh. 010 241 4000
etunimi.sukunimi sweco.fi, www.sweco.fi
PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET
• GIS- ja Location Intelligence -ohjelmistot
•MapInfo-paikkatietoteknologia
• Encom- luonnonvara-alan ohjelmistot
• Paramics – infrasuunnitteluun
• Kartta- ja tietoaineistot
• Konsultointi ja koulutus
Melkonkatu 18, 00210 Helsinki
Puh. 09 6824 060, pbsoftware.finland pb.com
www.pb.fi/software
PAIKKATIETO-OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET
• Erdas ja Intergraph ohjelmistot
• ArcGIS räätälöinti
• Paikkatietoaineistojen hallinta
•Karttatuotteet
T-Kartor, Timo Ikola
Koronakatu 1 A, 02210 ESPOO
Puh. 040 847 6230
timo.ikola t-kartor.com, www.t-kartor.com
Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisut:
Kaavoitus, kiinteistönmuodostus, kartantuotanto, omaisuuden hallinta, katu- ja
viheralueiden hallinta, rakennus- ja
­ympäristövalvonta, sähköinen asiointi
Mike von Wehrt, puh. 030 661 10
tekla.solutions.info tekla.com
www.tekla.com/fi
• Novapoint-suunnittelu ja ylläpito­
järjestelmät
• Autodesk-paikkatieto ja suunnittelu­
järjestelmät
• Asiantuntijapalvelut ja koulutus
Vaisalantie 6, 02130 Espoo
Puh. 09 2313 2100, faksi 09 2313 2250
Sähköposti: vianova vianova.fi
Internet: www.vianova.fi
MAANKÄYTTÖ 1|2015
61
PALVELUHAKEMISTO
PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO
Suomalaiset 3D-Win-ohjelmistot
­maanmittauksen ammattilaiselle.
• Aineistojen käsittely, geodeettiset
­laskennat, formaatinmuunnokset
•Maastomalli
• Tiensuunnittelu ja -rakennus
•Kairaukset
• Paikkatietoaineistot ja niiden tuottaminen
• Aineistoihin liittyvät asiantuntijapalvelut
• Aineistot online-palveluna
Kielotie 14 B, 01300 Vantaa, (09) 2532 4411
3d 3d-system.fi. www.3d-system.fi
Pia Lähde-Lyytinen
puh. 040 7523132
etunimi.sukunimi cgi.com
Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki
www.fi.cgi.com
• Laserkeilaukset lentokoneesta ja
­helikopterista
• Digitaaliset ilmakuvaukset
• Laserkeilaus- ja ilmakuvatuotteet
• Digitaaliset kartta- ja maastomallituotteet
•Paikkatietopalvelut
Kimmo Pajula / Malminkaari 5, 00700 Helsinki
Puh. 09 2522 1700, faksi 09 2522 1717
S-posti: etunimi.sukunimi finnmap.com
www.finnmap.com
PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO
Kaikki paikkatietoon liittyvä yhdestä
paikasta.
• IT-ratkaisut ja palvelut, joissa paikkatieto
komponenttina
• Paikkatietoon liittyvät asiantuntijapalvelut ja konsultointi
•Ulkoistuspalvelut
• Sekä omat aineistot että välitysaineistot
Atomitie 2, 00370 Helsinki
Puh. 020 5777 580
www.karttakeskus.fi
• Trimnet VRS-palvelu
•Access-tiedonhallintapalvelu
Perintötie 2 c, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600, faksi 0207 510 699
info geotrim.fi, www.geotrim.fi
• Opas- ja osoitekartat
•Internetkarttapalvelut
•Kaavayhdistelmät
• Koordinaatistomuunnokset ja muut
aineistokäsittelyt
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
Puh. 09 1481 947
Sähköposti: karttatiimi karttatiimi.fi
www.karttatiimi.fi
PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO
•Paikkatietokonsultointi
• AINO aineistopalvelu
• Kuntien kantakartat ja kaavat
• Nokia HERE
•OpenStreetMap-karttatuotteet
•Kaupunkimallit
•Tietomallipalvelut
• Viranomaisaineistot käyttövalmiina
Sito, Tuulikuja 2, 02100 Espoo
Puh. 020 747 6000, info sito.fi, www.sito.fi
•Maanmittaustoimitukset
• Lainhuudot ja kiinnitykset
• Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)
• Avoimet aineistot- ja rajapintapalvelut
• Paikkatietoalan tutkimus
• Hallinnonalan tietotekniikkapalvelut
Lisätietoja:
asiakaspalvelu maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi
•Ilmakuvaukset
• Ortokuvat ja digitaaliset kartat
• Maastomallit ja mittauspalvelut
Tekniikantie 12, 02150 Espoo
Puh. 044 3048175
Sähköposti jussi.yrjola skmgisair.fi
Internet: www.skmgisair.fi
PAIKKATIETOPALVELUT, KARTTATUOTANTO JA -AINEISTO
•Maalaserkeilaus
• Laserkeilaukseen perustuva 3D-mallinnus
• Rakennusten tietomallinnus (BIM)
•3D-aluemallit
• Laserkeilaus rakentamisen valvonnassa
• Konsultointia 3D-tiedonkeruun ratkaisuista
SmartGeo Oy, Myyrmäentie 2 A, 01600 Vantaa
Puh. 040 548 3406
info smartgeo.fi, www.smartgeo.fi
Palveluhakemiston ­i lmoittaja!
Maastomittaus- ja suunnitteluohjelmia:
• Laserpisteiden ja kuvien käsittely ja käyttö
suunnittelussa
• Takymetri- ja GPS-mittaukset
•Pohjatutkimukset
• Katu- ja viemäriverkostojen sekä kaasu- ja
kaukolämpöverkostojen suunnittelu
• Johtotietoverkostojen hallinta
info terrasolid.fi, www.terrasolid.fi
Nyt samaan hintaan myös
468 x 60 px:n banneri
Maankäytön sivustossa
www.maankaytto.fi.
www.maankaytto.fi
Maankäytön artikkelitietokanta on osoitteessa www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php
PÄÄTOIMITTA JA
Ari Laitala
puh. 050 512 2745, ari.laitala maankaytto.fi
TOIMITUSSIHTEERI
Susanna Kari
susanna.kari maankaytto.fi
UUTISTOIMITTA JA
Hanna Lauhkonen
hanna.lauhkonen gmail.com
ILMOITUSMY YNTI
Pekka Lehtonen,
puh. 040 546 3806, plehtonen1 elisanet.fi
KUSTANTA JA
Maankäyttö ry (Y-tunnus 1104126-2).
Lehti edustaa Suomen Maanmittaus­­­­
insinöörien Liittoa (MIL), Maanmittaus­alan
ammatti­korkea­koulu- ja opisto­teknisten
Liitto MAKLIa ja Suomen Kartoittaja­yhdistys
SKY:tä.
TALOUS JA HALLINTO
Maankäyttö ry, c/o Kirsikka Niukkanen,
Maankäyttötieteiden laitos, PL 12200, 00076
AALTO, toimisto maankaytto.fi
Taloudenhoitaja Katri Nuuja,
puh. 0400 455 499, katri.nuuja iki.fi.
ILMOITUSHINNAT 1.1.2015
mvväri
Takakansi
1 500,– 2 350,–
Sisäkannet
1 000,–
1 650,–
Pääkirj. vieressä 1 000,–
1 650,–
Koko sivu
800,–
1 350,–
1/2 sivua
500,–
750,–
1/4 sivua
400,–
500,–
Liitteet
Sopimuksen mukaan
TILAUSHINNAT
50 €/vsk kotimaahan, 60 €/vsk Pohjoismaihin
ja Eurooppaan ja 65 €/vsk muihin maihin.
Irtonumerot 12 € + postikulut.
ILMEST YMISAIKATAULU
ilmestyy
jutut
1/2015 20.02.2015 22.01.2015
2/2015 29.05.2015 30.04.2015
3/2015 09.10.2015 10.09.2015
4/2015 11.12.2015 12.11.2015
ilmoitukset
30.01.2015
08.05.2015
18.09.2015
20.11.2015
TOTEUTUS
Ulkoasu ja taitto: Lagarto | Arto Tenkanen & Jaana Jäntti
puh. 050 4670196, lagarto lagarto.fi
Paino: Kirjapaino Uusimaa, PL 15, 06151 Porvoo
Painos 2 400 kpl. Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen.
ISSN-L 0782-8438 • ISSN 0782-8438 (painettu)
ISSN 2323-4660 (verkkojulkaisu)
r
Ma
a
k
s
i
l
i
i
b
kk
o
m
ino
n
iden nopei
i
r
e
nn
" Kuten kuvasta
näkee: vaikeasti
kuvattava
täy‐
NORDIC
dessä nopeudessa"
GEOCENTER 1/1
Näe meidät Maanmittauspäivillä huhtikuussa
Trimble Express
Case Silta 2015
Rakennamme siltoja.
Trimble Insphere on web-pohjainen alusta keskitettyyn
paikkatietojen hallintaan ja yhteydenpitoon: sen avulla
hallinnoit tiedostoja, laitteistoja, karttapohjia,
tiedonkeruuta ja tiedonsiirtoa... Uusi tapa pitää
organisaatio tuottavana ja kilpailukykyisenä.
GEOSPATIAALINEN
TIETO
UUDET MENETELMÄT
KERÄTÄ TIETOA
MONITOROINTI,
LAADUNTARKISTUS
TIETOJEN HALLINTA
PILVIPALVELUSSA
MITTAUSOHJELMISTOT
MAASTO/TOIMISTO
VISION: MITTAUS JA
KARTOITUS
Ratkaisuja
mittausten
hallintaan
KIERTUEPAIKAT:
9.3.
10.3.
11.3
12.3.
JOENSUU
KUOPIO
JYVÄSKYLÄ
LAPPEENRANTA
16.3
17.3
18.3.
19.3.
MAARIANHAMINA
TURKU
PORI
ALAHÄRMÄ
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
ROVANIEMI
OULU
VANTAA
TAMPERE
Geotrimin järjestämä Trimble Express on Suomen suurimpia maanmittausalan tapahtumia ja on
tarkoitettu kaikille mittausalan ammattilaisille, niin käytännön mittaustyötä tekeville kuin
päättäjillekin. Varaa tapahtumaan iltapäivä klo 12–16. Trimble Express -erikoisarvonnat
jokaisella paikkakunnalla osallistujien kesken. Tarkemmat tapahtumatiedot: www.geotrim.fi.
LISÄTIETOJA JA
ILMOITTAUTUMISET:
www.geotrim.fi
Puh. 0207 510 600
Tervetuloa kuuntelemaan
miten voit soveltaa uusia
ratkaisuja, teknologioita
ja palveluita omassa
organisaatiossasi. Tutustu
kokonaisvaltaiseen
mittausten hallintaan
käytännönläheisen Case
Silta -esimerkkimme
avulla. Ilmoittaudu jo
tänään!