1 Liite 4 Sopimusmalli (AV-laitteet) SOPIMUS KIVIKON

Liite 4 Sopimusmalli (AV-laitteet)
SOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN AV-LAITTEISTA
1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt
Tilaaja: Kemin kaupunki
Osoite:
Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: [nimetään yhteyshenkilö]
Toimittaja: [x] (jäljempänä myös ”Toimittaja”)
Y-tunnus:
Osoite:
Toimittajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:
Molemmat jäljempänä myös ”Osapuoli tai Osapuolet”
2. Sovellettavat yleiset sopimusehdot ja muut ehdot
Tähän sopimukseen sovelletaan noudatetaan julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007), ellei tässä sopimuksessa tai tarjouspyynnössä 08.04.2015 ole toisin
sovittu.
3. Sopimuksen kohde
Sopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) kohteena ovat Kemin kaupungin (Tilaaja) Kivikon päiväkodin AV-laitteet (jäljempänä ”hankinta”). Hankinnan kohteen sisältö ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä liitteineen sekä Toimittajan tarjouksessa liitteineen.
Sopimus perustuu Tilaajan järjestämään tarjouskilpailuun ja sen perusteella tehtyyn hankintapäätökseen.
Sopimus ei tuota Toimittajalle yksinoikeutta Tilaajalle sopimuksen kattaman hankinnan tuottamiseen.
4. Tuotteiden toimittaminen ja laatu
Toimittaja vastaa siitä, että tuotteet toimitetaan tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen, JIT
2007 -ehtoja sekä hyvän kauppatavan mukaisesti.
5. Asennus
Toimittaja vastaa AV-laitteiden asennuksesta käyttökuntoon. AV-laitteiden toimituksen tulee
siten sisältää kaikki asennuksen vaatimat tarvikkeet ja varusteet.
Toimittaja vastaa siitä, että asennustyö ja asennuslaitteet ovat voimassa olevan lainsäädännön
mukaisia ja täyttävät kaikki sähköturvallisuus- ja suojausstandardit.
1
6. Toimitusehto ja -aika
Toimitusehto on toimitettuna perille (TOP, Finnterms 2001) Kemin kaupungissa sijaitseva
Kivikon päiväkoti.
Toimittaja toimittaa ja asentaa kaikki AV-laitteet 29.7.2015 mennessä.
Varaosien ja -laitteiden toimitusaika on Toimittajan enintään 14 vuorokautta tilauksesta.
7. Takuu
Tuotteiden takuuaika on Toimittajan tarjouksessa ilmoittaman mukaisesti [x] kuukautta hyväksytystä toimituksesta.
Tilaajaa ei veloiteta takuuaikana suoritetuista huolloista tai korjauksista. Toimittaja suorittaa
kaikki takuunalaiset korjaukset ilman veloitusta osista, työstä tai muista kuluista. Osat joko
korjataan tai vaihdetaan uusiin. Takuuhuolto tai -korjaus suoritetaan Tilaajan tiloissa.
Mikäli normaalit määräaikaishuollot ovat tarpeen takuukorjaukseen liittyvinä, ne ovat takuun
alaisia. Mikäli laitteisiin asennetaan Toimittajan toimesta lisävarusteita tai varaosia (ei koske
kuluvia osia), on myös niiden takuuaika vähintään 36 kuukautta hyväksytystä toimituksesta.
Takuuaikaiset korjaustyöt tulee suorittaa vähintään kolmen (3) arkipäivän kuluessa ilmoituksesta.
Muilta osin takuuseen sovelletaan JIT 2007 -ehtoja.
8. Hinnat
Tilauksen kokonaishinta on tarjouspyynnössä esitetty 42.500 euroa (alv 0 %), johon hintaan
sisältyy kaikki tarjouspyynnössä vaaditut ja Toimittajan tarjouksessa esittämät AV-laitteet,
näiden toimitus, asennus ja pakkausjätteiden/roskien pois kuljetus, ja jonka hinnan Toimittaja
on tarjouksellaan hyväksynyt.
Hinnat sisältävät kaikki tavaroiden toimittamiseen liittyvät kulut, mukaan lukien asennukseen
liittyvät kulut, palkka-, matka-, majoitus- ja muut kulut.
Hintavaraumia tai muita lisiä, esim. laskutuslisiä, ei hyväksytä.
9. Laskutus ja maksuehto
Lasku voidaan lähettää sähköisessä muodossa, verkkolaskuna. Mikäli Toimittajan käytössä
ei ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, käytetään paperilaskua.
Verkkolaskun maksuaika on 21 vuorokautta sen jälkeen kun Toimittaja on hyväksyttävästi
toimittanut ja asentanut AV-laitteet sekä pois kuljettanut pakkausjätteet. Viivästyskorko määräytyy lain mukaan. Mikäli Toimittaja käyttää paperilaskua, erääntyy se maksettavaksi 30
kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta.
Laskussa on mainittava, kohteen nimi, tilauksen numero ja päivämäärä, Y-tunnus, maksettava
maksuerä ja yhteyshenkilö.
2
Laskutusosoite:
Kemin kaupunki
Valtakatu 26
94100 Kemi
10. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus päättyy,
kun Tilaaja on vastaanottanut ja hyväksynyt kootut ja asennetut kalusteet ja suorittanut Toimittajalle sovitun suuruisen vastikkeen.
11. Salassapito
Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamukselliseksi katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä
muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
Salassapitoa koskevia ehtoja noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin.
12. Alihankkijat
Tilaajaan sopimussuhteessa olevalla Toimittajalla on oikeus antaa osa toimituksesta alihankkijalle. Toimituksen ketjuttamista tätä pidemmälle ei hyväksytä ilman erityisen perusteltua
syytä ja siihen on saatava Tilaajan kirjallinen suostumus. Toimittaja ei voi kokonaisuudessaan
siirtää sopimuksen mukaisia suoritteita alihankkijoille.
Ennen suorituksen aloittamista Toimittajan on vaadittava alihankkijoiltaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä koskevan lain (Tilaajavastuulaki 1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvitykset on esitettävä Tilaajalle alihankkijan hyväksyttämisen yhteydessä.
Tilaaja ei hyväksy alihankkijaa (hankintalain 53 § tai saman lain 54 §:n 1 momentin 3-5 kohdissa tarkoitettujen poissulkemisperusteiden lisäksi), jos
-
tämä on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen. Tilaaja voi hyväksyä alihankkijan, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää
vähäisenä tai jos alihankkija on toimittanut maksunsaajan hyväksymän maksusuunnitelman;
-
tämä ei ole rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos laki tällaista merkitsemistä edellyttää;
-
tämä ei ole toimittanut selvitystä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista; tai
-
tämä on elinkeinonharjoittaja, joka on määrätty liiketoimintakieltoon tai yritys,
jonka yhtiömies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen
rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon.
3
Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan sekä myös siitä, että
alihankkija noudattaa omalta osaltaan Toimittajalle asetettuja velvoitteita.
Toimittaja sitoutuu siihen, että sen alihankkijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarkistetaan ennen alihankintasopimuksen tekemistä. Kyseiset selvitykset eivät saa olla kolmea
(3) kuukautta vanhempia niiden esittämishetkestä.
Mikäli alihankkijat ovat rekisteröityneet Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun,
riittävänä selvityksenä pidetään palvelusta tulostettua otetta, josta edellä mainitut asiat ilmenevät.
13. Työsuhteen vähimmäisehtojen noudattaminen
Toimittaja on sitoutunut siihen, että tähän sopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan
vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten
mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.
Toimittaja vastaa siitä, että tähän sopimukseen liittyvissä työsuhteissa myös Toimittajan alihankkijat noudattavat niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.
14. Reklamaatiot ja niiden käsittely
Tilaajan yhteyshenkilö / yhteyshenkilöt reklamaatioita koskevissa asioissa: [x]
Toimittajan yhteyshenkilö, joka vastaa mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta: [x]
Toimittajan on vastattava reklamaatioihin viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden (2) arkipäivän sisällä siitä, kun reklamaatio on lähetetty Toimittajan sähköpostiin.
15. Sopimusmuutokset
Kaikki Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti toimivaltaisten yhteyshenkilöiden toimesta.
Tilaajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkilö on [x]
Toimittajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkilö on [x].
Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan myös sähköisessä muodossa tehdyt sopimukset.
16. Sopimuksen purkaminen
Sopimuksen purkamiseen sovelletaan JIT 2007 -ehtoja.
17. Viivästyminen
Mikäli av-laitteiden toimitus viivästyy Toimittajasta johtuvasta syystä, Tilaajalla on oikeus
viivästyssakkoon jokaiselta vuorokaudelta (sisältäen myös viikonloput ja juhlapyhät), jolla
Tuotteiden toimitus ja asennus viivästyy määrätystä päivästä.
4
Viivästyssakko 3.000 euroa per viivästynyt vuorokausi. Viivästyssakkoa peritään enintään
kahdelta (2) viikolta. Mikäli toimitus on viivästynyt viivästyssakon perimistä koskevan enimmäisajan verran eikä tilattuja Tuotteita ja palveluja ole toimitettu, Tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa tilaus ja hankkia korvaava suoritus muulta toimittajalta, jolta korvaava tuote
tai palvelu on saatavissa viivytyksittä.
Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvauksena korvaavan tuotteen tai palvelun ja alkuperäisen, Toimittajalta hankittavan tuotteen tai palvelun hinnanero sekä korvaavan tuotteen tai
palvelun hankinnasta aiheutuneet selvittely ym. kustannukset siltä osin kuin vahingon määrä
ylittää Tilaajalle maksetun edellä mainitun viivästyssakon.
Toimituksen viivästymisenä pidetään myös laitteiden asentamisen ja käyttöönoton viivästyminen sekä käytössä tarvittavien ja sopimuksen edellyttämien muiden tietojen, kuten käyttöohjeiden ja käyttökoulutuksen, myöhästyminen sovitusta toimitusajasta.
Mikäli Tuotteiden toimitus viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan viivästyksen keston pituuden mukaisesti, kuitenkin enintään kaksi (2)
viikkoa, minkä jälkeen Tilaaja on oikeutettu purkamaan sopimuksen viivästyksen johdosta.
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen
syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon
sopimusta tehtäessä ja joka on Osapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida
poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma
voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai
energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja
epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.
18. Vahingonkorvaus
Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta Toimittajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Lisäksi Toimittaja on velvollinen korvaamaan Tilaajalle aiheutuneen välillisen vahingon, jos vahinko johtuu huolimattomuudesta Toimittajan puolella.
Välitöntä vahinkoa ovat ainakin Tilaajan oman organisaation ja ulkoisten toimittajien selvitys- ja vastaavista toimista aiheutuva henkilötyö, Tilaajan toimitiloihin aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, Tilaajaan Toimittajan sopimusrikkomuksen
johdosta kohdistuneista vaatimuksista ja oikeudenkäynneistä aiheutuneet kustannukset ja Tilaajan maksettavaksi määrätyt vahingonkorvaukset ja muut maksut sekä Toimittajan sopimusrikkomuksen johdosta tehdystä kateostosta aiheutuva hinnanero ja muut lisäkustannukset.
19. Sopimuksen siirtäminen
Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta osaksikaan
siirtää sopimusta kolmannelle.
20. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
5
Sopimuksen mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisten
neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet ratkaistaan KemiTornion käräjäoikeudessa.
21. Sopimuksen liitteet ja asiakirjojen noudattamisjärjestys
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa,
noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä:
-
Tämä sopimus
Tarjouspyyntö liitteineen ja lisäkysymyksiin annetut vastaukset
Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehdot (JIT 2007)
Toimittajan tarjous liitteineen
22. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet
Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) saman sisältöistä kappaletta, yksi (1) kummallekin Osapuolelle.
KEMIN KAUPUNKI
_________________________
Nimi:
Asema/nimike:
[TOIMITTAJAN NIMI]
__________________________
Nimi:
Asema/nimike
6