Rakennesuunnitelma, selostus

YLEISKAAVA 2035
RAKENNESUUNNITELMA
Riihimäen kaupunki
Tekniikan ja ympäristön toimiala | Kaavoitusyksikkö
PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki
11101 Riihimäki
p. 019 758 4000
27.3.2015
SISÄLLYS
Johdanto ............................................. 1 Rakennemallit, lausunnot ja mielipiteet
sekä vastineet ..................................... 2 Karttakysely verkossa ..................... 4 Viheralueohjelma ................................ 6 Asuinalueiden mitoitus .................... 8 Rakennesuunnitelma ........................ 10 Asuminen ...................................... 13 Asemakaavojen toteutuminen ....... 14 Työpaikka-alueet ........................... 15 Virkistysalueet ............................... 16 Liikenne......................................... 17 Valkoiset alueet ............................. 19 Selvitysalueet ................................ 19 Vaikutukset ....................................... 21 Suhde maakuntakaavaan ................. 21 Tavoitteet .......................................... 22 Vuorovaikutus ................................... 25 Tarkistukset työohjelmaan (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ............. 25 LIITE 1
Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta, 1. vaihemaakuntakaavasta, 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.
LIITE 2
Rakennesuunnitelman vaikutusten tunnistaminen
LIITE 3
Rakennesuunnitelma, kartta ja
selite
Johdanto
Yleiskaavatyö voidaan jakaa aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheisiin. Työn ohjelmointi on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Siinä todetaan, että aloitusvaiheessa laaditaan kaupunkirakennevaihtoehtoja, jonka jälkeen laaditaan ehdotus kaupunkirakennesuunnitelmaksi. Aloitusvaihe päättyy rakennesuunnitelman
hyväksymiseen. Riihimäen yleiskaavan
2035 rakennesuunnitelmaehdotus on nyt
valmistunut.
Riihimäen yleiskaava 2010 on laadittu parikymmentä vuotta sitten ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen vuonna 1997. Aluevaraukset ja yleiskaavan toteuttamisen tavoitevuosi oli 2010, jolloin kaupungin väkiluku
oli 28 800. Yleiskaavan ennuste oli välillä
28 000-30 000.
Työpaikkatavoite
oli
12 700, kun toteutunut työpaikkamäärä oli
11 500.
Yleiskaavatyöryhmälle annettiin tehtäväksi
selvittää väestöennusteen laatiminen vuoteen 2035 saakka omana tai konsulttityönä. Päädyttiin jälkimmäiseen. Ennuste
valmistui vuoden 2015 tammikuussa. Kaupungin aikaisempi oma vuoteen 2021 ulottuva väestöennuste on kaupunginvaltuuston päätöksellä tarkistettu siten, että kasvu
on 1 % vuodessa vuoteen 2030 saakka.
Riihimäellä on käynnistetty viheralueohjelman laatiminen kesällä 2014 konsulttityönä siten, että se toimii samalla yleiskaavan viher- ja virkistysalueita koskevana
osana. Viheralueohjelman avulla kartoite-
taan viherverkon nykytilanne, tunnistetaan
kehittämistarpeet ja ehdotetaan kehittämistoimenpiteitä. Työ on tarkoitus asettaa
julkisesti nähtäville keväällä 2015.
suunnittelun strategisuuden piirteet sopivat
lakisääteiseen suunnittelujärjestelmään.
Riihimäen yleiskaava 2035 laaditaan oikeusvaikutteisena, strategisena ja paikkatietopohjaisena yleiskaavana. Tarkoituksena
on, että yleiskaavaa tarkistetaan, päivitetään ja täydennetään valtuustokausittain.
Yleiskaavan tulee olla ajassa mukana oleva strategisen suunnittelun väline. Valtuustokausittain tarkistettavan yleiskaavan
avulla voidaan tarttua ajankohtaisiin
maankäytön suunnittelun haasteisiin, jotka
vaativat strategista suunnitteluotetta.
Strategisen toimintatavan haasteena on
epävarmuuden hallinta ja oikean käsittelytason löytäminen. Tätä suunnitelmaa tehdään vuonna 2015 talouden taantuman
tilanteessa, jossa ollaan epävarmoja taantuman jatkumisesta ja tulevasta väestökehityksestä. Kuntarakenteen selvitystyö on
käynnissä, mikä korostaa Riihimäen yleiskaavatyössä seututeeman tarkastelun
merkitystä raja-alueilla. Rakennesuunnitelmassa on tarkoitus esittää vain Riihimäen alueen maankäyttöä. Vuoden alkupuolella käynnistyvässä seudullisessa maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelmassa kytketään maankäytön suunnittelu
kehäväylien tarkasteluun. Tätä ei ollut tehty aikaisemmissa suunnitelmissa. Alueidenkäytön strategisessa ohjaamisessa
haetaan enemmän tiettyä tavoitesuuntaa
kuin täsmällisesti määriteltyä lopputulosta.
Seuraavissa suunnittelun vaiheissa nähdään, miten tavoiteltavat maankäytön
1
Kuva 1. Yleiskaavaprosessi (vuosikello)
Kuva 2. Yleiskaavaprosessi (teemat, vaiheet, vuorovaikutus)
2
Rakennemallit, lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet
Rakennemallien nähtävillä olon jälkeen on
valmisteltu vastineet saatuun palautteeseen ja laadittu ehdotus rakennesuunnitelmaksi, josta kaupunginvaltuusto päättää
ja antaa ohjeet jatkosuunnittelulle Aloitusvaiheessa määritellään myös strategiset
maankäytön tavoitteet.
Keväällä 2014 valmistui seitsemän rakennemallia, joissa keskityttiin kaupunkirakentamisen teemoihin seutu, kaupunkirakenteen tiivistäminen, kehityskäytävät (yritysalueet), liikkuminen, vihreä kaupunki, asuminen ja visio vuodelle 2050
3a
3b
3c
3e
3d
3g
3f
3
Kuva 3a Riihimäen seutu
Kuva 3b Tiivistyvä kaupunki
Kuva 3c Kehityskäytävä
Kuva 3d Asumisen kaupunki
Kuva 3e Kestävän liikkumisen kaupunki
Kuva 3f Elävä vihreä kaupunki
Kuva 3g Visio 2015
Lausunnoissa ja mielipiteissä on esitetty
jatkosuunnittelun ohjeeksi huomioita ja
tarkistamistarpeita. Lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät sekä vastineet ovat
kaupunginhallituksen päätösesityksen liitteenä.
Rakennesuunnitelmaan sisällytetään lausuntojen ja mielipiteiden johdosta mm.
seuraavat tarkistukset:
- Itäisen kehätien varrelta selvitetään
jatkossa asumiselle sopivia alueita yhdessä Hausjärven kunnan kanssa, mutta tässä vaiheessa yleiskaava koskee
vain Riihimäen kaupungin alueita.
- Monnin tavoiteltavan aseman viereen
voidaan esittää asumisen ja työpaikka –
alueita melualueen ulkopuolelta, mutta
ei maakuntakaavassa esitetyn laajuisena hyvälle peltoalueelle. Alue esitetään
selvitysalueena, jonka maankäyttö ratkaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.
- Herajoen pohjaveden muodostumisalueelle ei esitetä työpaikka-aluetta eikä
myymäläkeskittymän laajennusta pohjoiseen Merkoksen alueella.
- Kehäteiden linjauksia ja niiden vaikutuksia erityisesti yhdyskuntarakenteeseen ja luontoon selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä. Väyliä suunnitellaan yhdessä maankäytön kanssa.
- Lahdenradan eteläpuolella Peltosaaren
pohjoisosan alueeseen voidaan sovittaa
useita maankäyttömuotoja, kuten asumista, puistoja, työpaikkoja ja liikuntapalveluja.
- Sammalistonsuon aluetta kehitetään
virkistykseen ja lintukosteikkona. Kanta-
tien 54 eteläpuolinen alue esitetään
selvitysalueena, jossa tulee selvittää
hulevesien hallinnan periaatteet ennen
maankäytön
yksityiskohtaisempaa
suunnittelua.
Karttakysely verkossa
Kaupunkirakennemallien ollessa nähtävillä
järjestettiin karttakysely verkossa. Kaupunkilaisille haluttiin tarjota uusi, näppärä
tapa antaa palautetta nähtävillä olevasta
aineistosta. Kyselyn avulla haluttiin vahvistaa vuorovaikutteista ja keskustelevaa
suunnittelukulttuuria sekä kerätä suunnittelun tueksi asukkaiden kokemuksiin perustuvaa paikkatietoa.
Kaupunkirakennemalleista järjestettyyn kyselyyn vastasi 163 kaupunkilaista, jotka
tekivät rakennemallikartoille noin 360 paikannusta. Karttakyselyn merkinnät ovat
paikkaan sidottuja ja ne tukevat paikkatietopohjaista yleiskaavasuunnittelua. Kyselyn avulla kerätty palaute on ollut avuksi
yleiskaavan rakennesuunnitelmaa laadittaessa.
4
4a
4d
4b
4e
4c
Kuvat 4a-e Kooste karttakyselyn
avulla kerätyistä paikkaan sidotuista
vastauksista.
Kuva 4a. Asumisen kaupunki
Kuva 4b. Tiivistyvä kaupunki
Kuva 4c. Kehityskäytävät
Kuva 4d. Kestävän liikkumisen kaupunki
Kuva 4e. Elävä vihreä kaupunki
5
Viheralueohjelma
Riihimäellä on käynnistetty viheralueohjelman laatiminen 9.6.2014 ja se laaditaan
konsulttityönä siten, että se toimii samalla
yleiskaavan viher- ja virkistysalueita koskevana osana. Viherrakenteella tarkoitetaan viheralueiden ja niiden välisten viheryhteyksien muodostamaa verkostoa. Toimiva viherrakenne ja sen ylläpitämä luonnon monimuotoisuus tuottavat ekosysteemipalveluita. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ihmisen luonnosta saamia hyötyjä.
Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa tuotantopalveluihin, säätelypalveluihin, kulttuuripalveluihin sekä ylläpitävät ja säilyttävät
palvelut.
Kuva 5. Ekosysteemipalvelut (Sovellettu lähteistä
Suomen Ympäristökeskus 2012 ja 2008 FCG Oy
mukaan, Viheralueohjelma 2015)
Viheralueohjelman avulla kartoitetaan viherverkon nykytilanne, tunnistetaan kehittämistarpeet ja ehdotetaan kehittämistoimenpiteitä.
Kuva 6. Vetovoimaiset virkistys- ja ulkoilualueet.
Viheralueohjelma 2015
6
Kuva 7. Viheralueohjelman yhteydessä toteutetun karttakyselyn vastauksista laadittu
karttakooste
Väestöennuste
Väestörakenteella ja väestökehityksellä on
tärkeä rooli kunnallisessa suunnittelussa ja
päätöksenteossa. Asukas on kunnan asiakas ja veronmaksaja ja siitä syystä lähes
kaikki kunnan toiminta liittyy välittömästi tai
välillisesti asukkaisiin. Näkemystä tulevista
muutossuunnista sekä ennusteita väestökehitystä tarvitaan sekä koko kaupungin ja
seudun tasolla että asuinalueiden tasolla.
Koko kaupungin /seudun tasolla väestöennusteita ja -projektioita käytetään strategioiden määrittelyssä, talouden ja toiminnan suunnittelussa sekä yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelussa. Asuinalueiden tasolla tarpeet liittyvät palveluiden
suunnitteluun, mm. päivähoito, koulu, nuorisotoimi, terveyspalvelut, vanhuspalvelut,
muut sosiaalipalvelut, liikenne ja perusrakenne.
kuuluvat toimitilat ja rakennukset ovat pitkäikäisiä.
Riihimäen väestöennusteen 2014–2035
laatiminen konsulttityönä käynnistyi kesäkuussa 2014 yleiskaavatyöryhmän antaman asuntotuotantoennusteen ja rakennemalleista saadun palautteen jälkeen ja
se valmistui tammikuussa 2015.
Ennusteessa Riihimäen väestöstä on tehty
kaksi projektiota. Väestöprojektiot ovat
laskelmia, jotka kuvaavat väestökehitystä,
kun
tehdyt
oletukset
toteutuvat.
- Nopeassa vaihtoehdossa väestö kasvaa noin 36 000 asukkaaseen vuonna
2035, noin 6 900 hengellä eli 24 %,
keskimäärin 1 % vuodessa, kun lähtövuonna 2014 asukkaita oli n. 29 300.
- Hitaassa vaihtoehdossa väestö olisi
noin 31 000 vuonna 2035, lisäystä
1700, 5,8 % koko jaksolla ja 0,2 % vuodessa. Hidas vaihtoehto on määritelty
nopean kasvun pohjalta siten, että kerros-talo ja rivitalotuotannosta on oletettu
toteutuvan 80 % ja omakotituotannosta
50 %.
Väestökehityksen ja sen taustalla vaikuttavien asuntomarkkinoiden, yritystoiminnan
ja työmarkkinoiden taustalla vaikuttavat
monimutkaiset taloudelliset ja demografiset prosessit, joiden ennustaminen on
epävarmaa. Väestökehitystä ei voida ennustaa täydellä varmuudella.
Muutosten arvioiminen pitkän ajan päähän
on perusteltua, sillä vaihtoehtona olisi tehdä tulevaisuutta koskevia päätöksiä vain
nykytilanteen tai menneisyyden perusteella. Kaupungin ja seudun keskeisiin tehtäviin liittyy pitkä suunnitteluhorisontti, joka
edellyttää näkemystä vuosien päähän.
Erityisesti yhdyskuntarakenne ja siihen
kuuluva perusrakenne kestävät vuosikymmeniä. Myös palveluverkostot ja niihin
Kuva 8 Riihimäen väestö 1987–2013 (31.12.) ja projektiovaihtoehdot vuoteen 2035
(Kaupunkitutkimus TA Oy 2015)
7
Tilastokeskuksen vuonna 2012 julkaisema
väestöennuste on noin 35 000 henkeä
vuonna 2035.
Asuinalueiden mitoitus
Rakennesuunnitelman mitoittaminen koskee pääasiassa kaupungin asuntotuotantoa. Kaupungilla ei ole suunnitetta yritysalueille eikä myöskään työpaikkatavoitetta.
Työpaikka-alueiden laskennallinen mitoittaminen työpaikkojen määrän selvittämiseksi ei ole luotettavaa eri toimialojen tonttitehokkuuden ja työpaikkaväljyyden vaihdellessa merkittävästi.
Toteutumattomia asemakaavoitettuja yksityisomistuksessa olevia asuntorakentamiseen tarkoitettuja asuntoja on laskelmassa
seuraavasti: AK/AR/AO; 22/65/74. Asemakaavoitettujen yksityisten omistamien tonttien hankkimiseen kaupungille ei ole uusien alueiden mitoituksen perusteella tarvetta. Kaupungin yhdyskuntatalouden kannalta olisi kuitenkin edullista varmistaa rakentamattomien omakotitonttien toteutuminen.
Kuva 9. Väestö vuonna 2014 (31.12.2013) ja vaihtoehdot v. 2035 projektioalueittain
(Kaupunkitutkimus TA Oy 2015)
8
Väestöennusteen nopeassa vaihtoehdossa väestö kasvaa noin 36 000 asukkaaseen vuonna 2035, noin 6 900 hengellä,
keskimäärin 1 % vuodessa. Kun otetaan
huomioon, että asuntojen uustuotanto
kompensoi vanhassa kannassa tapahtuvan väestön vähenemisen ja mahdollistaa
väestön nettokasvun;
- vuodesta 2014 alkaen rakennettavaan
asuntokantaan tulee nopeassa vaihtoehdossa 8 960 asukasta
- hitaassa vaihtoehdossa 5 650 asukasta.
Asuntotuotannon täydennysrakentaminen
ja uudet asuinalueet mitoitetaan nopean
vaihtoehdon asukasmäärän kasvulle.
Väestöennustelaskelmaan liittyvässä kaupungin asuntotuotantoennusteessa on
ajoitettu väestön kasvuun liittyvä asuntotuotanto, jolloin on arvioitu
- nykyisin voimassa olevien asemakaavojen toteutuminen 2014–2019
- mahdolliset yhdyskuntarakenteen täydennyskohteet 2018–2035,
- asemakaavojen muutoskohteet ja
- yhdyskuntarakenteen laajentamiskohteet.
Asuntotyyppijakauma jatkaa viime vuosien
trendiä:
- kerrostaloasunnot 30 %
- rivitaloasunnot 25 %
- omakotiasunnot 45 %.
Asumisväljyys- ja aluetehokkuuslukujen
avulla on alueiden kapasiteettia muunnettu
asukasmääriksi ja asunnoiksi. Asuntotuotantotarpeeksi 2014–2035 on arvioitu
3 160 asuntoa, joista kerrostaloissa 950,
rivitaloissa 790 ja omakotitaloissa 1 420.
Kuva 10: Seudun väestökehityksen riippuvuudet
(Seppo Laakso 2014)
9
Hidas vaihtoehto määritellään nopean
kasvun pohjalta siten, että se on kerrostalopainotteisempi kuin nopean vaihtoehdon
asuntotyyppijakauma. Hitaassa vaihtoehdossa asuntorakentamisen toteutuminen
oletetaan tapahtuvan aluevarauksia muuttamatta, mutta pitemmällä ajanjaksolla
kuin nopeassa vaihtoehtoehdossa.
Rakennesuunnitelma
Rakennesuunnitelma koostuu vastaavista
teemoista kuin rakennemallit:
- Riihimäen seutu (kuva 11)
- asumisen täydennysrakentaminen
(kuva 15)
- yritysalueet (kuva 12)
- liikenne (kuva 13)
- viherrakenne (kuva 14)
- asumisen laajenemisalueet (kuva 16).
Rakennesuunnitelmakartta on näiden yhdistelmä.
Uusien alueiden tai väylien esittäminen
kartalla johtaa helposti ajattelemaan, että
kyseessä on todelliset aluevaraukset tai
teiden linjaukset maastossa, mutta tarkoituksena on esittää jatkosuunnittelulle kaupunkirakentamisen periaatteet.
Teemakarttojen yhteyteen on kirjattu tavoitteita. Rakennesuunnitelmakartassa on
esitetty ne tavoitteet, joiden toteutuminen
on kaupungin kehityksen kannalta tärkeää.
Yleiskaavan luonnosvaiheessa maankäytön suunnitelmaa ja tarvittaessa tavoitteita
täsmennetään.
Kuva 11. Yleiskaava 2035, rakennesuunnitelman teemakartta seutu
10
Kuva 12. Yleiskaava 2035, rakennesuunnitelman teemakartta yritysalueet
Kuva 13. Yleiskaava 2035, rakennesuunnitelman teemakartta liikenne
11
Kuva 15. Yleiskaava 2035, rakennesuunnitelman teemakartta asumisen täydennysrakentaminen
Kuva 14. Yleiskaava 2035, rakennesuunnitelman teemakartta viherrakenne
12
Asuminen
Riihimäen uusien asuntoalueiden kasvusuuntavertailussa v. 2005 vertailtiin kolmea asuntoalueeksi sopivaa aluetta Riuttan, Kalmun ja Arolammin alueilla. Alueita
vertailtiin rakentamiskelpoisuuden, kustannusten, liikenteellisten olojen, palveluiden
saavutettavuuden, ympäristön häiriötekijöiden, viihtyisyyden, kaupunkikuvan sekä
virkistys- ja suojeluarvojen suhteen. Johtopäätöksen mukaisesti Kalmun alueen osayleiskaavoituksesta päätettiin 2006 ja Riuttan osayleiskaavasta 2012. Viimeksi mainittua työtä ei ole kuitenkaan aloitettu.
Kalmun osayleiskaavasta tehdyt valitukset
hylättiin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tammikuussa 2015.
Rakennesuunnitelmassa esitetään uutena
kasvusuuntana
Varuskunta-KokkoTaipaleen alueita. Puolustusvoimat ovat
luopuneet varuskunnan ampumaradasta v.
2014 lopussa ja alueen omistajat haluavat
kehittää aluetta taajamatyyppisesti. Ammunnan jatkamista ovat toivoneet useat
yhdistykset, mutta kaupunginhallitus on
alueen kehittämisen kannalla.
Kuva 16. Yleiskaava 2035, rakennesuunnitelman teemakartta asumisen laajenemisalueet
13
Väestönkasvusta johdetun asuntotuotantolaskelman mukaan kaikkia rakennesuunnitelmassa esitettyjä uusia asuinalueita ei
ole tarvetta ottaa käyttöön, jos keskustaalueen täydennysrakentamisessa ja esitetyissä kaavamuutoksissa ja VaruskuntaKokko-Taipale alueen sekä yksityisten
omakotitonttien toteutumisessa onnistutaan. Toiseksi voidaan nähdä, että asumisen uusia alueita ei ole tarvetta varata
asuntokerrostaloja varten, koska asemakaavoitetut alueet ja esitetyt asemakaavo-
jen muutos- ja täydennysalueet riittävät.
Arvioinnissa olevat kohteet ovat kaupungin
omistuksessa. Lisäksi on huomattava
määrä yksityisten omistamia asuinkerrostalotontteja.
Väestön kasvu, josta johdetaan asuntotuotanto, on 8 960 asukasta (uusien asukkaiden lisäksi laskelmaan on lisättävä vanhan
kannan väheneminen). Asuntotuotanto
jakautuu kerros-, rivi- ja omakotitaloihin
suhteessa 30 %, 25 % ja 45 %. Asuntotuotannon kokonaistarve 2014–2035 on noin
3160 asuntoa, joka jakautuu em. suhteessa kerros-, rivi- ja omakotitaloihin 950/ 790/
1420.
Alustavan asuntotuotantolaskelman mukaan asuntojen määrä uusilla alueilla on
1 700 ja asuntotyyppijakauma on rivi- ja
omakotitaloissa 32 % ja 68 %.
- Kalmu
rivitaloasunnot
130
omakotiasunnot
470
- Riutta
rivitaloasunnot
omakotiasunnot
460
- Varuskunta-Kokko-Taipale
rivitaloasunnot
240
omakotiasunnot
240
Uusien asuinalueiden raakamaa-aluetarve
on 180 hehtaaria.
Asukasmäärän kasvu vaatii uutta asuin- ja
palvelurakentamista. Asuinympäristöä tukevia liikenneratkaisuja selvitetään.
Asemakaavojen toteutuminen
Kaavoitusyksikössä on laadittu selvitykset
omakotirakentamisen täydennysmahdollisuuksista taajama-alueella v. 2011 ja kaupunkirakenteen tiivistämismahdollisuudet
v. 2009. Rakennesuunnitelmassa on esitetty:
- asemakaavan mukaiset kaupungin
omistamat rakentamattomat asuintontit
- asemakaavan muutos- tai laajennusalueet asuntorakentamista varten
- asemakaavan muutos- tai laajennusalueet, joille voidaan sijoittaa asumisen
kanssa yhteensopivia työpaikkatoimintoja
Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta on selvitetty nykyisten asemakaavojen asumisen alueiden kaikki varannot ja
erikseen kaupungin omistamilla alueilla.
Teeman perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä nykyisen rakenteen täydennysrakentamisesta.
Kaupungin omistamat rakentamattomat
pientalotontit sijaitsevat pääasiassa Metsäkorven, Vahteriston ja Korttionmäen
alueilla ja kerrostalotontit Suokylän, Peltokylän, Uramon ja Kirjauksen kaupunginosissa. Rakentamattomia omakotitontteja
on n. 90, rivitalotontteja on kahdeksan ja
kerrostalotontteja 11.
Asemakaavan muutos- ja laajennusalueet
sijaitsevat Peltosaaren, Suokylän, Kirjauksen, Suojalan, Juppalan, Jokikylän ja Herajoen keskustan kaupunginosissa. Näille
alueille on mahdollista osoittaa asemakaavoissa omakotitontteja n. 40, rivitaloasuntoja n. 280 ja kerrostaloasuntoja n. 1 220.
14
Asemakaavan muutos- tai laajennusalueita, joille voidaan sijoittaa asumisen kanssa
yhteensopivia työpaikkatoimintoja, on Peltosaaren, Pohjois-Peltosaaren, Veturitallien ja Jokikylän alueilla. Asuntoja näille
alueille voidaan arvioida sijoittuvan n. 900.
Laskelman mukaan asuntojen määrä kaupungin omistamilla asemakaava-alueilla on
480 ja asuntotyyppijakauma on kerros-,
rivi- ja omakotitaloissa 320/70/90. Lisäksi
vuosina 2014–15 valmistuu n. 290 asuntoa. Asemakaavojen muutos- ja täydennysalueilla asuntoja tarvitaan laskelman
mukaan 700 ja asuntotyyppijakauma on
430/ 240/ 30.
Yksityisten omistamia rakentamattomia
kerrostalotontteja on 16, joissa arviolta 420
asuntoa. Rivitalotontteja on 12, joissa arviolta 100 asuntoa. Omakotitontteja on n.
100.
Työpaikka-alueet
Riihimäki sijaitsee Helsinki-HämeenlinnaTampere kasvukäytävällä (valtatie 3 ja
päärata). Itä-länsisuuntainen TammelaHollolla väylä (kantatie 54) on tärkein yhteys Riihimäen seudulta Forssan ja Lahden
seuduille. Kantatie tarjoaa vaihtoehtoisen
reitin Länsi-Suomesta Lahteen ja laajalti
Itä-Suomeen. Liikenteelliset yhteydet ovat
useille yritystoiminnan alueille tärkeitä.
män luoteispuolella. Maakuntakaavan
kauppakeskusten alueella/ vähittäiskaupan
suuryksikkö (KM) ei myöskään ole rajoitusta kaupan kerrosalan enimmäismäärästä.
Liikennehakuisia työpaikka-alueita pyritään
sijoittamaan väylien varsille ja solmukohtiin
vt 3:n ja mt 130 sekä kantatien 54 kehityskäytäviin. Erityiskohteita ovat rautatiehen
tukeutuvat logistiikka-alueet. Kehäteiden
varsille on tulevaisuudessa mahdollista
sijoittaa liikennehakuista teollista toimintaa.
Trendinä on, että keskustassa sijaitseva
raskas teollisuus siirtyy pitkällä aikavälillä
reuna-alueille. Uusia työpaikka-alueita on
mahdollista varata kehäteiden varsilta,
mutta niitä ei ole esitetty rakennesuunnitelmassa. Tammikuussa 2015 käynnisty-
Alueen kilpailukyky kuvaa yritysten ja työvoiman toimintaympäristöä sekä alueen
ominaisuuksia, jotka tukevat menestyvää
yritystoimintaa. Alueen kilpailukyky ei kuitenkaan ole sama asia kuin yritysten kilpailukyky. Alueiden kilpailukykyä on usein
kuvattu oheisella kaaviolla, joka sisältää
myös yritystoimintaan vaikuttavia ominaisuuksia. Kuvioon on sisällytetty infrastruktuuri, inhimilliset voimavarat, muut yritykset, toimivat verkostot ja instituutiot, asuinja elinympäristön laatu sekä eri ominaisuuksista muodostuva alueen imago. Yritysten kannalta tärkeää on myös alueen
kasvuhakuisuus.
Yritysten sijoittumispäätöksiin vaikuttavista
tekijöistä kaksi nousee yleensä yli muiden:
logistinen sijainti ja koulutetun työvoiman
saatavuus.
Liikenneväylien
ja
–
järjestelmien kehittäminen lisää alueen
kilpailukykyä ja helpottaa yritysten henkilöstön liikkumista.
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa kaupan merkinnät eivät vahvistuneet,
joten vanha, vuoden 2006 maakuntakaava
on niiltä osin voimassa. Kaavassa ei ole
erikoiskaupan merkintää Mattilantien liitty15
Kuva 17. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä (Linnamaa 1999; Sotarauta 2001)
neessä Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelman yhteydessä on mahdollista tarkastella
laajemmin näiden seututeiden suhdetta
maankäyttöön.
Rakennesuunnitelmassa on esitetty:
- uudet yritysalueet
- uudet yritysalueet, joihin on yhdistetty
myös uutta asumista
- olemassa olevat ja/tai kaavoitetut yritysalueet
- liikekeskusta
Yritysalueita on profiloitu kaupungin elinkeinostrategian laadinnan yhteydessä:
- Haapahuhta
erikoislogistiikka, ympäristö
- Riihimäen Portti
logistiikkakeskus, datakeskus
- Herajoki
elintarvikeala, maahantuonti/ logistiikka
- Asemanseutu
toimistotilat, osaamistoiminnot, päivittäistavara- ja erikoiskauppa, viihdepalvelut
- Liikekeskusta
palvelut, kivijalkakaupat, pt-kauppa
- Merkos
päivittäistavara- ja erikoiskauppa
- Mattilan teollisuusalue
erityisesti paikallisille asiakkaille
suunnattu tilaa vievä palvelu
- Etelä-Mattila
kaupalliset ja muut palvelut kuluttajille ja yrityksille, ajoneuvoala
- Eteläisen liittymän luoteisosa
logistiikkakeskus
- Arolammin liittymä
logistiikkakeskus, liikenneasema
Pääradan itäpuolelle on suunniteltu EteläVahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaavaluonnoksessa yhdistettyjen rautatieja maantiekuljetusten logistiikkakeskusta ja
länsipuolelle logistiikka-aluetta tukevaa
yritystoimintaa. Tulevaisuuden kehittämiskohteena voisi olla Etelä-Vahteriston raideliikenteeseen tukeutuva elinkeinoalue ja
sen vaatimat liikennejärjestelyt. Riihimäen
kaupungin hallinnassa olevien pistoraiteiden hyödyntäminen antaa mahdollisuuden
useampien kuljetusmuotojen käyttöön.
Veturitallien alueella tulee koko alueen
asemakaava uudistaa. Veturitallien alue
voisi parhaimmillaan toimia osana keskustaa, linkkinä aseman ja vanhan keskustan
välillä, jos jalankulkuvirtoja voisi ohjata
alueen läpi.
Rakennesuunnitelmassa on esitetty uusia
työpaikka-alueita 480 hehtaaria.
Virkistysalueet
Yleiskaavassa 2035 määritellään Riihimäen kaupungin viheralueverkoston ja ekologisen verkoston perusrakenne. Yleiskaavatyön yhteydessä on tehty selvitys Riihimäen ekologisesta verkostosta. Siinä on
määritelty muun muassa luonnon ydinalueet ja ekologiset yhteydet sekä uusien
yhteyksien tarve niin seudullisella kuin
paikallisellakin tasolla. Lisäksi on määritelty monimuotoisuusytimet eli alueet, joilla
on erityisiä luontoarvoja, sekä maankäytön
aiheuttamat estevaikutukset.
16
Riihimäellä on käynnistetty viheralueohjelman laatiminen konsulttityönä siten, että
se toimii samalla yleiskaavan viher- ja virkistysalueita koskevana osana. Viherrakenteella tarkoitetaan viheralueiden ja niiden välisten viheryhteyksien muodostamaa verkostoa. Toimiva viherrakenne ja
sen ylläpitämä luonnon monimuotoisuus
tuottavat ekosysteemipalveluita. Viheralueohjelman avulla kartoitetaan viherverkon nykytilanne, tunnistetaan kehittämistarpeet ja ehdotetaan kehittämistoimenpiteitä.
Viheralueohjelma tuottaa virkistysaluejärjestelmän: ulkoilualueet, keskuspuistot,
kaupunkipuistot, asuinaluepuistot ja lähipuistot.
Kaupungin kehittämisessä korostetaan
ekologista kestävyyttä. Liikunta-, ulkoilu- ja
virkistysmahdollisuuksia kehitetään sekä
alueellista merkitystä vahvistetaan. Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan. Ekosysteemipalvelunäkökulma auttaa tunnistamaan viheralueisiin liittyviä arvoja.
Rakennesuunnitelmassa on esitetty:
- kehitettävä virkistysalueverkoston perusrakenne: Urheilupuisto-Riutta; Hatlamminsuo-Peltosaaren liikuntakeskusVahteristo;
Urheilupuisto-JuppalaSammalistonsuo-Puujoen suunta; Peltosaari-Pohjankorpi-Vantaankylä (Hausjärvi)
- luonnon ydinalueet
- ekologisen verkoston yhteystarve Järvialue-vt3-Arolampi-Erkylä (Hausjärvi) ja
samalla seudullinen ulkoilureitti Usmi-
kevytliikenteestä esitetään vain yhteystarpeita.
Arolammi pitää jatkosuunnittelun yhteydessä tarkentaa:
- neljä ulkoilun ja virkistyksen ydinaluetta:
Riutta, Vahteristo, Hatlamminsuo ja
Sammalistonsuo
- ulkoilureittien ulkokehä (seudullisia yhteyksiä ei ole esitetty naapurikuntien
alueilla)
- kuudessa kohdassa on esitetty kevyen
liikenteen yhteystarve tai yhteys joko
ulkoilu- ja virkistysalueiden saavutettavuuden vuoksi tai kevytliikenteen yhteytenä palveluihin: Riutta-Merkoksen
kauppakeskus,
Urheilupuistovaruskunta-alue, Taipaleen kaupunginosa-Jukolan
koulu,
KorttionmäkiVahteristo ja Kalmu-Herajoen koulu
Vantaanjoki on merkitty kehitettäväksi
kaupunkistrategian mukaisesti houkuttelevaksi ympäristöelementiksi. Pintavesiin
Epranoja, Herajoki, Punkanjoki ja Riihiviidanoja sekä pohjavesialueisiin kohdistuu
erilaisia kehittämisajatuksia, joiden perusteema on veden kierto, luonnon suojeleminen ja toisaalta virkistyskäyttö. Vantaanjoki
kuuluu samaan kategoriaan, mutta Arolammilta pohjoiseen ulottuvalla tulvavaaraalueella tulviin varautuminen on esitetty
ELY-keskuksen laatimassa tulvariskien
hallintasuunnitelmassa.
Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen sisältyy valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Paikallisliikenteen järjestelyjä tarkistetaan ja tavoitteeksi asetetaan
linjaston tehostaminen sekä uusien asuinalueiden että nykyisten linjojen osalta. Nykyinen reitistö on luonteeltaan palveluliikennemäinen eli kävelymatkat on pyritty
minimoimaan ja linjoilla on monia eri vuorokohtaisia reittivariaatioita. Rakennesuunnitelmassa ei kuitenkaan esitetä joukkoliikenteen kehittämiskohteita.
Kuva 18. Nettikyselyn palautteesta laadittu
karttakooste
Liikenne
Liikennejärjestelmää kehitetään yleiskaavassa kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri
liikennemuodot siten, että ne palvelevat
sekä asukkaita että elinkeinoelämää. Samalla selvitetään asuinympäristöä tukevia
liikenneratkaisuja,
liikenneturvallisuushankkeita ja asuinalueiden liikennesaneerauskohteita.
Rakennesuunnitelmassa
17
Seudun kuntiin on v. 2014 laadittu turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma,
jossa on esitetty mm. pääpyöräilyverkko.
Nykytila-analyysin, valtakunnallisen ja alueellisen vision ja tavoitteiden pohjalta on
määritelty pitkän aikavälin visioksi: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä ja liikenne on vastuullista ja se koetaan turvalliseksi. Rakennesuunnitelmassa esitetään kevytliikenteen
kehittämiskohteita siinä tapauksessa, että
ne liittyvät asuinalueiden lähipalveluiden
saavutettavuuteen.
2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen kehittämismerkinässä esitetään Riihimäen läntisen kehätien ympäristön maankäytön
selvitysalueesta (se-4): Selvitysalueelle
tulisi laatia seudullinen maankäyttötarkastelu. Riihimäen ja Lopen rajavyöhykkeelle
tulisi laatia edellä mainittujen kuntien yhteinen osayleiskaavatasoinen maankäytön
ja liikenteen kehittämissuunnitelma. Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on myös
suunnittelusuositus: Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkiseuduille tulisi
laatia seudun kuntien yhteinen yleiskaavatasoinen maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelma.
Vasta yleissuunnitelmatasoisen liikenteen
ja maankäytön suunnitelman perusteella
voidaan arvioida ympäristö- ja muita vaikutuksia riittävän luotettavasti. Yhdyskuntarakenteessa uloimpien kehäteiden periaatteena on ohjata seudullista liikennettä keskustan ohi. Kehätien varrelle voidaan
osoittaa soveltuvaa uutta maankäyttöä.
Aikaisempiin suunnitelmiin ei ole sisällytetty tällaista maankäytön suunnittelua.
Maakuntakaavassa esitettyjen uusien ohjeellisten kehäväylien kuormitusta selvitetään yleiskaavatyössä uusien maankäyttöajatusten pohjalta. Edellinen selvitys Riihimäen kehätien (Itäinen radanvarsitie ja
Arolammin orsi) osalta vuonna 2007 laadittiin yhdessä Hausjärven kunnan kanssa
Etelä-Vahteriston
ja
Pohjois-Monnin
osayleiskaavaa varten. Riihimäen kaupunginhallitus on v. 2006 tehnyt kaavoituspäätöksen Etelä-Vahteriston ja PohjoisMonnin osayleiskaavan laatimisesta. Arolammin orren linjausvaihtoehtoja on selvitetty v. 2008 ja samana vuonna kaupunginhallitus on valinnut radan alittavan vaihtoehdon.
Pääradan itäpuolelle on suunniteltu yhdistettyjen rautatie- ja maantiekuljetusten logistiikkakeskusta ja länsipuolelle logistiikka-aluetta tukevaa yritystoimintaa. Arolamminorren ja logistiikka-alueen suunnittelun johdosta Museovirasto on laatinut
tutkimusohjelmat muinaisjärven kivikauden
muinaisjäännösten arkeologisia selvityksiä
varten. Tutkimussuunnitelmat ovat valmistuneet 2007–2008.
Arolammin kehätien ympäristövaikutuksia
on selvitetty vuosina 2007–2008 rajatulta
Etelä-Vahteriston
ja
Pohjois-Monnin
osayleiskaava-alueelta. Muita vaikutusselvityksiä ei ole tehty.
Rakennesuunnitelmassa kehäteillä on
merkintänä uusi tieyhteys, seututie. Ne
eivät kuvaa tielinjauksia, vaan tavoitteellisia yhteyksiä, jotka tulisi tarkentaa aikaisempien suunnitelmien ja uusien maankäyttöajatusten pohjalta. Tämä tulisi tehdä
Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja
liikenteen kehittämissuunnitelman yhteydessä.
Rakennesuunnitelmassa on toinen uusi
tieyhteysmerkintä, jolla tarkoitetaan katuverkon yhteystarpeita. Liikenneverkon hierarkiassa ne toimivat pääasiassa korkealuokkaisen väylän rinnakkaistienä. Varuskunta-Kokko-Taipale –alueen saavutettavuuden parantamiseksi rakennesuunnitelmassa on esitetty Oravankadun jatke Uudelle Karhintielle. Tämän johdosta liikennemäärät kantatien Oravankadun liittymässä kasvavat, josta syystä liittymän kehittämiseksi esitetään eritasoliittymää tai
muuta kantatien tulevaisuuden standardiin
soveltuvaa ratkaisua. Toinen vastaava kehittämiskohde on Hämeenlinnantien Mattilantien liittymä, jonka välityskyky heikkenee tulevaisuudessa.
18
Keskustaa kiertää kehätie KirjauksentieSakonkatu-Kulmalan puistokatu-SiltakatuV.I. Oksasen katu-Uusi Karhintie-Kokonkatu-Kontiontie, jonka sisällä keskustaaluetta tulisi kehittää entistä jalankulkupainotteisemmaksi rajoittamalla tarpeeton
autoliikenne ydinkeskustasta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi koko alueen
maankäytön, palveluverkon ja liikenteen
kehittämissuunnitelma kannattaa valmistella samanaikaisesti laajassa yhteistyössä
asukkaiden ja keskustan yrittäjien kanssa.
Rakennesuunnitelmassa on esitetty päärata, Lahdenrata ja näitä yhdistävä Kolmioraide sekä kaksi asemaa. Arolammin
alueen kehittämisessä asemalla on suuri
merkitys.
Lisäksi Hausjärven Monnin asema on
merkitty Monnin taajaman osayleiskaavaluonnoksen osoittamaan paikkaan.
Rautatiealueeseen liittyvää kehittämistä on
esitetty yritysalueiden teemassa.
Valkoiset alueet
Rakennesuunnitelman alueita, joille ei ole
osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa muutakin
vaikutuksiltaan paikallista maankäyttöä.
Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
velvoittavat ehkäisemään olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista hajarakentamista.
Selvitysalueet
Rakennesuunnitelmassa on joukko alueita,
joiden maankäyttöä osana keskustaajaman yhdyskuntarakennetta ei ole eri syistä
mahdollista määritellä vielä tässä vaiheessa. Tällaisia alueita ovat:
- Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin
osayleiskaavaluonnoksen alueella ja
Monnin osayleiskaavaluonnoksen asemanseudun länsipuolelle esitetään selvitysalueita, joiden maankäyttö tukeutuu
raideliikenteeseen ja maankäyttö ratkaistaan raideliikenteen suunnittelun
yhteydessä.
- Sammalistonsuon aluetta kehitetään
virkistykseen ja lintukosteikkona. Kantatien 54 eteläpuolinen alue esitetään
selvitysalueena, jossa tulee selvittää
hulevesien hallinnan periaatteet ennen
maankäytön
yksityiskohtaisempaa
suunnittelua.
- Moottoritien ja Hämeenlinnantien välinen alue esitetään selvitysalueena, jonka maaperän pilaantuneisuus on tutkit-
tava ennen alueen tarkempaa maankäytön suunnittelua.
- Moottoritien
ja
Punkantien/Rajaportintien väliset alueet esitetään selvitysalueina, joissa liikennemelun merkitys asumiselle selvitetään ennen alueiden tarkempaa maankäytön
suunnittelua.
- Moottoritiehen, Kormuntien ja Läntiseen
kehätiehen rajoittuva alue esitetään
selvitysalueena yhdyskuntarakenteen
laajenemisalueena, jolle tulee laatia
kahden kunnan yhdessä osayleiskaavatasoinen maankäytön ja liikenteen
suunnitelma.
- Ekologisen verkon yhteystarvetta valtatien 3 ja maantien 130 poikki sekä seudullinen ulkoilureitti Usmi-Arolampi tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä.
Muut merkinnät
Liikenne:
- Eritasoliittymä, rakennettava eritasoliittymä
- Kehitettävä liittymä
- Rautatieasema
- Kevyen liikenteen kehitettävä yhteystarve tai yhteysväli.
Luonto:
- Tulvavaara-alue
- Ekologisen verkoston yhteystarve
- Vantaanjoki
- Epranoja, Herajoki, Punkanjoki ja Riihiviidanoja
- Luonnon ydinalue
- Luonnonsuojelualue tai alue on varattu
luonnonsuojelualueen
perustamista
varten
19
-
Pohjavesialue
Virkistys:
- Kehitettävä virkistysalueverkoston perusrakenne
- Asemakaavan mukainen virkistys tai
suojaviheralue
- Ulkoilun ja virkistyksen ydinalue
- Viherrakenne erityiskohde
- Ulkoilureitin ulkokehä
- Ulkoilureitti tai ulkoilureitin yhteystarve
Ydinkeskusta:
- Liikekeskusta
- Kehittyvä keskusta
Kuva 19. Yleiskaava 2035, rakennesuunnitelma
20
Vaikutukset
Rakennesuunnitelman merkittävät vaikutukset kohdistuvat yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, luontoon ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.
Rakennesuunnitelman vaikutukset on esitetty liitteessä 2 ja teemakartoilla.
Asumisen nykyisten ja uusien alueiden
toteuttamisessa on epävarmuustekijöitä,
joita tarkastellaan yleiskaavaluonnoksessa
ja ehdotuksessa. Ne johtuvat uusien alueiden ylimitoituksesta ja toisaalta nykyisten
asumiseen varattujen tonttien toteutumisesta. Uusien asumisen alueiden hankinta
kaupungin omistukseen ennen asemakaavoitusta ja maapolitiikan jatkuvuus määrittelevät osaltaan yleiskaavan ohjausvaikutusta.
Useiden uusien yritysalueiden liittyminen
liikenneverkkoon on esitetty rakennesuunnitelmassa, mutta yleiskaavaluonnoksen ja
ehdotuksen yhteydessä on ratkaistava
yksityiskohtaisemmin liikenneverkon kehittäminen.
Rakennesuunnitelmassa on esitetty luonnon ydinalueet, ekologisen verkon yhteydet, luonnonsuojelualueet, asemakaavan
mukaiset virkistysalueet, ulkoilureittejä,
pohjavesialueet, merkittävät tulvariskialueet, tärkeimmät pintavedet sekä ulkoilun ja
virkistyksen ydinalueet. Samalla on vireillä
viheralueohjelman laatiminen, joka valmistuu kesäkuussa 2015. Siinä tarkastellaan
viherrakennetta yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin. Ulkoilun ja virkistyksen ydinalu-
eet, ulkoilureitit ja viherrakenteen määrittely muodostavat virkistysalueverkon uudella
tavalla. merkittävät luontovaikutukset kohdistuvat kehäväylien yhteyteen.
Suhde maakuntakaavaan
Rakennesuunnitelmassa esitetty maankäyttö ja muut merkinnät poikkeavat voimassa olevasta maakuntakaavasta jonkin
verran.
Rakennesuunnitelmassa ei ole esitetty:
- kiinteät muinaisjäännökset
- valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt
- energiahuollon verkko
- seudulliset ulkoilureitit naapurikuntien
alueilla
Liikenneverkko:
- Maakuntakaavan ohjeelliset kehäväylät
ja 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen
yhteystarvemerkintä on esitetty rakennesuunnitelmassa uuden yhteyden
merkinnöillä.
- Kaupungin katuverkko on esitetty
maakuntakaavassa melko yksityiskohtaisesti. Rakennesuunnitelmassa keskustaa pyritään rauhoittamaan läpiajoliikenteeltä sisäkehän avulla.
Erot maankäytössä:
- Rakennesuunnitelmassa on esitetty
selvitysalueita, joissa on maakuntakaavassa aluevarauksia asumista ja
työpaikkoja varten pääradan varressa
sekä Kormuntien ja moottoritien välisellä alueella, jossa maakuntakaavassa on työpaikka-aluetta.
21
Kuva 20. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta
(vahvistettu
valtioneuvostossa
28.9.2006), 1. vaihemaakuntakaavasta (vahvistettu ympäristöministeriössä 2.4.2014) ja 2.
vaihemaakuntakaavasta (ehdotusvaihe. Maakuntahallitus 3.11.2014
- Maakuntakaavan valkoisille alueille on
esitetty rakennesuunnitelmassa selvitysalueita Sammalistossa, Rajaportissa,
Käpälämäen pohjoispuolella sekä Kalmun länsi- ja eteläpuolella.
- Rakennesuunnitelmassa on esitetty
työpaikka-alueita maakuntakaavan valkoisille alueille Sipilänmäen pohjoispuolella ja Haapahuhdan alueella.
- Maakuntakaavan asumisen alueita on
rakennesuunnitelmassa esitetty suppeammin Arolammintien ja Sipiläntien varrella.
- Maakuntakaavan
viheryhteystarvetta
selvitetään rakennesuunnitelman ekologisen verkoston yhteystarpeen osoittamalla alueella.
- asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
- mahdollisuudet liikenteen, erityisesti
joukkoliikenteen, sekä energia-, vesi- ja
jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
- mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
- kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
- ympäristöhaittojen vähentäminen
- rakennetun ympäristön, maiseman ja
luonnonarvojen vaaliminen
- virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Tavoitteet
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Riihimäki 2015 strategian, jonka visiona on
”Hyvän elämän Riihimäki”. Yleiskaavatyötä
ohjaa erityisesti ekologisesti kestävää ja
toimivaa yhdyskuntarakennetta koskeva
strateginen päämäärä. Tämän päämäärän
keskeisiin painopisteisiin liittyviä toimenpiteitä ovat mm.:
- aktiivinen maanhankinta asumis- ja yritystarpeisiin
- kaupunkirakenteen tiivistäminen luontoarvot säilyttäen
- kaupungin viheralueiden turvaaminen ja
ekologisen kestävyyden huomioiminen
kaupungin toiminnan kehittämisessä
- kevyen liikenteen verkoston kehittäminen ja kunnostaminen
- Vantaanjoesta houkutteleva ympäristöelementti
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että
edistetään niiden toteuttamista ja maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa.
Rakennesuunnitelman teemallisissa kuvissa on esitetty teemakohtaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja rakennesuunnitelman suhde maakuntakaavaan on
kerrottu selostuksessa.
Lisäksi yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon (MRL 39 §):
- yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
- olemassa olevan yhdyskuntarakenteen
hyväksikäyttö
Ilmastostrategiset tavoitteet vuoteen 2020:
22
Riihimäen yhdyskuntarakenne on eheä ja
energiatehokas. Maankäytöstä aiheutuvien
kasvihuonekaasupäästöjen
määrä
on
kääntynyt laskuun. Metsien merkitys hiilinieluina on huomioitu myös hoitotoimenpiteissä.
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat
vähentyneet. Kevyt- ja joukkoliikenne ovat
houkuttelevia liikkumismuotoja.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Riihimäen
kaupungin toimintoihin on tunnistettu ja
niihin on varauduttu.
Ilmastostrategian tavoitteet, toimenpiteet ja
mittarit sisällytetään hallintokuntien kehittämissuunnitelmiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Kaavoituksen vastuulla ovat seuraavat toimenpiteet:
- Maankäytössä tiiveys ja eheyttäminen
ovat suunnittelun päälähtökohtia.
- Varaudutaan kaupungin kasvuun ja
huomioidaan luontaiset laajenemissuunnat yleiskaavallisessa suunnittelussa.
- Uudisrakentaminen ja uusi asutus sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan rakenteen yhteyteen.
- Asumisen lähipalveluiden saavutettavuudesta kevyen liikenteen keinoin huolehditaan.
- Kaavoituksella luodaan kehitysmahdollisuuksia paikallisille elinkeinoille.
- Yhdyskuntarakennetta koskevien hankkeiden ja päätösten energiatehokkuus
ja vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin selvitetään jo suunnitteluvaiheessa.
- Rakentamisalueet, viheralueet, viheralueverkostot ja hulevesien hallinta
suunnitellaan samanaikaisesti. (vastuu
myös katu- ja puistoyksiköllä)
- Liikuntapaikat toimivat ns. lähiliikuntapaikka periaatteella eli perusliikuntapaikat sijoitetaan lähelle asumista. (vastuu
myös liikuntayksiköllä)
- Rakentamisen energiatehokkuutta edistetään kaavoituksen yhteydessä rakentamisohjein.
- Peltosaarta kehitetään eko- ja energiatehokkaana kaupunginosana (vastuu
teknisellä keskuksella)
- Passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen huomioidaan kaavaratkaisuissa.
- Puurakentamista lisätään ja edistetään.
(vastuu myös rakennusvalvontayksiköllä)
- Maankäytön suunnittelussa huomioidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat
riskit ja varaudutaan niihin. Kaavoituksen yhteydessä tehdään hulevesisuunnitelmat.
- Pyritään maankäytön suunnittelun keinoin saamaan ensisijaisiksi liikkumismuodoiksi kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.
- Minimoidaan yksityisautoilun tarvetta
edistämällä joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia ja suunnittelemalla ja
rakentamalla toimiva kevyen liikenteen
verkosto.
- Uudet kauppakeskukset ja vapaa-ajan
keskukset sijoitetaan keskustoihin ja
joukkoliikenteellä saavutettaviin paikkoihin.
Muiden hallintokuntien vastuulla olevat
toimenpiteet, jotka sivuavat maankäytön
suunnittelua:
- Kevyen liikenteen verkostoa täydennetään ja yhtenäistetään.
- Katu- ja liikenneverkon suunnittelussa
lähtökohtana on sujuva ja vähäpäästöinen liikenne.
- Junan merkitystä nopeana ja ympäristöystävällisenä kulkuvälineenä kasvatetaan Riihimäen seudun joukkoliikenteessä tiedottamista ja syöttöliikennettä
kehittämällä.
- Kuljetustarpeen minimoimiseksi puhtaiden ylijäämämaiden hyötykäyttöä edistetään mahdollisuuksien mukaan syntykohteessa tai lähiympäristössä esim.
maisema- ja meluvalleina.
Kaupungin menestymisen kannalta tärkeitä tavoitteita on pohdittu yleiskaavoitustyön
yhteydessä. Maankäytön viitekehyksessä
yleiskaavan teemoihin kytkettyjä tavoitteita
tulisi määritellä valtuustokausittain.
Seudulliset tavoitteet
Riihimäen kaupungin ja naapurikuntien
rajaseutujen suunnittelu tulee käynnistää
maankäytön ja liikenteen osalta. 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa
esitetään
läntisen
kehätien
jatkosuunnitteluun
osayleiskaavatasoisen maankäytön suunnitelman laatimista Riihimäen ja Lopen
kesken. Hankkeet on hyvä sovittaa vireillä
olevaan Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelmaan sekä Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (SYKE. Urban Zone 3)
tutkimushankkeeseen.
23
Riihimäen ja Hyvinkään välillä on pääradan varrelle maakuntakaavassa maankäytön kehittämiseen liittyviä merkintöjä, jotka
tulisi ajantasaistaa neljän kunnan kesken.
Riihimäen eteläosien kehitys on sidoksissa
Hyvinkään kunnallistekniikkaan ja palveluihin.
Kaupunkikeskustan tiivistämistä koskevat
tavoitteet
Nykyisten asemakaavojen toteutuminen
kaupungin omistamille asumiseen varatuille tonteille ja esitetyt asemakaavojen muutoskohteet kattavat hyvin asuntotuotantotavoitteet kerrostalotuotannolle. Yksityisten
omistamilla rakentamattomilla omakotitonteilla on merkitystä siltä osin kuin ne sijaitsevat rakennetun kunnallistekniikan ja palveluiden piirissä. Niiden osuus koko tarpeesta on 10 prosentin luokkaa (1 % väestönkasvu) ja 20 % hitaan kasvun vaihtoehdossa. Niiden hankkiminen kaupungille
tulee tarpeelliseksi, mikäli yhdyskuntarakenteen tiiviydestä ei voida muuta päättää.
Puistojen tai julkisten rakennusten korttelialueiden (Y-tontit) muuttamista asumiseen
tulee harkita saavutettavaan hyötyyn nähden. Merkittävä asumisen tarpeisiin asemakaavoitettu virkistysalue sijaitsee Peltosaaren sillan pohjoispuolella.
Uusien asumisen alueita koskevat tavoitteet
Yhdyskuntarakenteen ja palvelujen kannalta parhaat uudet asumisen alueet olisivat Varuskunta-Kokko-Taipale alueella.
Näille alueille on mitoituksessa osoitettavissa kolmannes rivitalotuotantotarpeesta
ja 17 % omakotituotantotarpeesta (1 %
väestönkasvu) ja hitaan kasvun vaihtoehdossa rivitalotuotantotarpeesta kolmannes
ja 58 % omakotituotantotarpeesta.
Kaupungille laaditaan asuntotuotantoohjelma, jossa määritellään viidelle vuodelle kaavoituksen, infrastruktuurin ja palveluiden järjestäminen vuosittain sekä seuraavalle viidelle vuodelle ainakin kaavoitushankkeet. Kaupungin maapoliittinen
ratkaisu kaavoittaa raakamaan ensimmäinen asemakaava pääsääntöisesti vain
kaupungin omistamalle maalle korostaa
riittävän raakamaareservin hankintaa.
Elinkeinojen toimintaedellytyksiä koskevat
tavoitteet
Elinkeinopoliittisessa visiossa Riihimäki on
suosittu yritysten sijaintipaikka, jossa yhdistyy hyvä työvoiman saatavuus, hyvä
koulutustarjonta, maan paras logistinen
sijainti, hyvä tonttitarjonta ja maan parhaiten yritykset huomioiva kunnallinen toimintakulttuuri. Riihimäen asemanseudulla on
korkean teknologian ja osaamisintensiivisen yritystoiminnan keskittymä.
Yrityksille tarjotaan monipuolisia, liikenteellisesti hyvin sijaitsevia alueita. Tuotannolliset alueet sijoitetaan kaupungin reunoille.
Tulevaisuuden uudet yritysalueet keskittyvät moottoritien, mahdollisesti myös kantatien 54 ja pääradan varteen EteläVahteristoon.
Elinkeinostrategian täytäntöönpanoa valvomaan muodostetaan elinkeinopoliittinen
neuvottelukunta.
Liikennettä koskevat tavoitteet
Maankäytöllä vahvistetaan nykyisen kaupunkirakenteen monipuolisuutta ja jäsentyneisyyttä asumisen, työpaikkojen, liikenteen ja virkistyksen suhteen, vähennetään
moottoriliikenteen tarvetta sekä edistetään
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää
liikkumista.
Vireillä olevassa Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelmassa selvitetään kaupunkiseudun maankäytön ja liikenneverkon kehittämisen suunnitelmat ja arvioidaan niiden
yhteisvaikutusta tarkasteluvuoteen 2035.
Toisessa vireille tulevassa Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (Urban
Zone 3) tutkimushankkeessa selvitetään
myös yhdyskuntarakenteen tulevaa kehitystä ja sen reunaehtoja. Tulevaisuuden
arviointianalyysissä määritellään jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunkikehitys..
Kaupungin viherrakennetta koskevat tavoitteet
Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa
ekosysteemipalveluiden kestävän toiminnan ja muodostaa ympäristön ja viheralueverkoston kestokyvyn perustan. Monimuotoinen ekosysteemi kestää paremmin äkillisiä tai pitkittyviä luonnon ääri-ilmiöitä.
24
Ekologisen verkoston ja ulkoilureittiverkoston tavoitteet ja toimenpiteet nivoutuvat
tiiviisti toisiinsa. Kaupungin rajoilla korostuu suhde naapurikuntien tilanteeseen ja
kehittämistavoitteisiin. Isot liikenneväylät,
maavallit, tulvat ja usein myös vesi aiheuttavat estevaikutusta. Tavoitteena on näiden fyysisten ja visuaalisten estevaikutusten vähentäminen erityisesti kaupungin
keskustaan tukeutuvien ulkoilun ydinalueiden väliltä sekä etäämmällä sijaitsevien
luonnon ydinalueiden väliltä.
Hulevesien luonnonmukainen hallinta viheralueilla ja Vantaanjoen nykyistä monipuolisempi rooli osana virkistysalueita parantaa virkistysarvoja ja lisää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.
Vuorovaikutus
- Rakennemallit sekä niihin liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja
vaikutusten tunnistaminen ovat olleet
julkisesti nähtävillä 22.4.-21.5.2014 ja
lausuntoaika 31.5.2014 saakka.
- Lausuntoja on saatu 8 kpl. Mielipiteitä
on esitetty 8 kpl.
- Aineisto on ollut myös internetissä kaupungin verkkosivuilla ja mielipiteitä on
voinut esittää mm. karttapalautejärjestelmän avulla. Karttapalautejärjestelmän kautta on saatu 163 kpl palautetta,
joissa yhteensä 360 kohdemerkintää.
- Nähtävilläoloajan ulkopuolella on saatu
kaksi
palautetta;
Riihimäenseudun
luonnonsuojeluyhdistys ry:ltä 14.3.2014
ja Arolampi-Seura ry:ltä 21.7.2014.
Nähtävilläoloajan ulkopuolella annettuihin mielipiteisiin kaavoitusyksikkö ei
laadi vastinetta.
- Rakennemalleista on tiedotettu osallisille 14.4.2014 ja niitä on esitelty tekniselle ja ympäristölautakunnalle sekä Riihimäen Veden johtokunnalle 10.4. ja
14.4. kaupunginhallitukselle.
- Kaikille avoin esittelytilaisuus ja työpaja
pidettiin 28.4.2014 Pohjolanrinteen koululla.
- Rakennemallit
esiteltiin
ELYkeskukselle 7.5., nuorisovaltuustolle
12.5., sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmälle 20.5. ja 27.5. sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
- Viranomaisneuvottelu
pidettiin
4.6.2014.
- Viheralueohjelman
asukastilaisuudet
pidettiin 21.10.–23.10.2014 ja kartta-
kysely järjestettiin verkossa 20.10-–
9.11.2014.
Viranomaistyöneuvottelussa 4.6.2014 esitettiin kannanottoja mm. Arolammen orren
linjauksesta, joukkoliikenteen järjestämisestä, alueiden mitoituksesta, liikenneverkosta, ekologisista yhteyksistä, hulevesiselvityksestä ja asemakaavojen ajanmukaisuudesta. Museovirasto esittää mm.,
että vaikutukset kulttuuriperintöön, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön on esitettävä. Lisäksi viranomaistyöneuvottelussa esitettiin, että mahdolliset
rakennesuunnitelmavaihtoehdot tulisi asettaa vuorovaikutusta varten nähtäville. Työneuvottelumuistio on osa nähtävillä olevaa
rakennesuunnitelma-aineistoa.
Rakennemallien nähtävillä olon jälkeen
yleiskaavatyöryhmä on kokoontunut neljä
kertaa ja ohjausryhmä neljä kertaa, joille
konsultti esitteli väestöennustetta yhteisesti 8.10.2014.
’
Viheralueohjelman laatiminen on käynnistetty 9.6.2014
- Karttakysely
järjestettiin
20.10.–
9.11.2014 ja
- asukastilaisuudet 21.10., 22.10. ja
23.10.2014.
- Internetissä toteutettuun karttakyselyyn
vastasi 223 henkilöä ja merkintöjä kartalle saatiin yli 1 700.
- Työ on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville toukokuussa 2015.
25
Tarkistukset työohjelmaan (osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
Viranomaisneuvottelun perusteella osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan:
- rakennettuun ympäristöön kohdistuvan
selvityksen osalta (5.3 Tehtävät selvitykset) ja
- rakennesuunnitelman
asettamisesta
julkisesti nähtäville (8.1 Aloitusvaihe).
Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdään lisäksi seuraavat tarkistukset:
- kohdassa 5.3 lueteltujen selvitysten
nykyinen tilanne ja valmistuneet kirjataan sekä lisätään seudullisen maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelma
- kohtaan 7 lisätään osallisiksi Riihimäen
vanhusneuvosto ja Riihimäen vammaisneuvosto
- kohdassa 9 aikataulu: Tavoitteet ja rakennesuunnitelma tulevat valtuuston
hyväksyttäväksi 2015.
26
LIITE 1
LIITE 1
Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta (vahvistettu valtioneuvostossa 28.9.2006), 1. vaihemaakuntakaavasta (vahvistettu ympäristöministeriössä 2.4.2014) ja 2. vaihemaakuntakaavasta (ehdotusvaihe). Maakuntahallitus 3.11.2014
LIITE 2
YLEISKAAVA 2035
Vaikutusten tunnistaminen
Rakennemallin yleispiirteinen kuvaus
RAKENNESUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN
Riihimäen seutu
Tämä malli kuvaa nykyisten
suunnitelmien mukaista
Riihimäen-Hyvinkään seutua.
Suunnittelualuetta tarkastellaan
nykyisten Riihimäen ja naapurikuntien asemakaavojen, yleiskaavojen ja maakuntakaavojen
pohjalta erityisesti rajaseutujen ja
liikenteen näkökulmista.
Maakuntakaavojen pohjalta voidaan ulottaa näkökulma vuoteen
2035 saakka.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
- asuntojen, työpaikkojen, palvelujen ja
virkistysalueiden
määrä ja sijoittuminen
- yhdyskuntarakenteen toimivuus ja
eheys
- maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus
- haja- ja lieveasutus
Asumisen sijoituksessa korostetaan joukkoliikennettä tukevia,
yhdyskuntataloudellisesti, ympäristönsuojelullisesti ja kulttuurisesti kestäviä ratkaisuja.
Elinkeinoalueita kehitetään asumisen ja liikenteellisen sijainnin
kannalta keskeisillä ja hyvin saavutettavilla alueilla.
Asumisen täydennysrakentaminen
Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta selvitetään nykyisten asemakaavojen asumisen alueiden varannot.
Palveluiden saavutettavuutta
tarkastellaan eri väestöryhmien
kannalta.
Mallin perusteella voidaan tehdä
johtopäätöksiä nykyisen rakenteen täydennysrakentamisesta.
Yritysalueet
Liikenne
Viherrakenne
Uudet asumisen alueet
Riihimäki sijaitsee HelsinkiHämeenlinna-Tampere kasvukäytävällä (valtatie 3 ja päärata). Itä-länsisuuntainen Tammela-Hollolla väylä (kantatie
54) on tärkein yhteys Riihimäen seudulta Forssan ja Lahden
seuduille. Kantatie tarjoaa
vaihtoehtoisen reitin LänsiSuomesta Lahteen ja laajalti
Itä-Suomeen.
Liikennejärjestelmää kehitetään
kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot siten,
että ne palvelevat sekä asukkaita että elinkeinoelämää.
Ekologista kestävyyttä korostetaan kaupungin kehittämisessä.
Riihimäki on asumisen kaupunki. Asukasmäärän kasvu
vaatii uutta asuin- ja palvelurakentamista.
Liikenteelliset yhteydet ovat
useille yritystoiminnan alueille
tärkeitä.
Väestönkasvu ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin takaa
asiakaspotentiaalin palveluiden
ja joukkoliikenteen käytölle.
Arviointi on helpompaa tiivistämisen kohteiden nimeämisen
jälkeen!
17.3.2015
Väylien varsille ja solmukohtiin
sijoittuvat uudet liikennehakuiset työpaikka-alueet eheyttävät yhdyskuntarakennetta, jos
ne sijoittuvat myös työmatkaliikenteen järjestämisen kannalta suotuisasti.
Nykyisten vajaasti rakennettujen työpaikka-alueiden ja niiden lähialueiden kehittäminen
edistävät yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.
Joukkoliikenteen edellytysten
parantaminen sisältyy valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Liikunta-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia kehitetään
sekä alueellista merkitystä vahvistetaan.
Luonnon monimuotoisuutta
vaalitaan.
Asumisen normaalitaso turvataan, asuntokannan perusparantamisesta ja kaupunkimiljöön viihtyvyydestä huolehditaan.
Paikallisliikenteen järjestelyjä
tarkistetaan.
Ekosysteemipalvelunäkökulma
auttaa tunnistamaan viheralueisiin liittyviä arvoja.
Asuinympäristöä tukevia liikenneratkaisuja, liikenneturvallisuushankkeita ja asuinalueiden
liikennesaneerauskohteita selvitetään.
Asuinalueen ominaisuudet,
asukas- ja työpaikkatiheys,
joukkoliikenteen tarjonta ja palvelutarjonta vaikuttavat alueen
liikkumistarpeisiin ja kulkutapavalintoihin. 70 % väestöstä on
200 metrin etäisyydellä pysäkistä ja 90 % väestöstä 400
metrin etäisyydellä pysäkistä.
Kaupungin asemakaavoitetuista alueista puistoja ja viheralueita on n. 500 ha (20 % asemakaava-alueesta).
Lähipalvelujen piiriin sijoittuvat
uudet asumisen alueet eheyttävät yhdyskuntarakennetta.
Hajanainen yhdyskuntarakenne
luo heikot edellytykset lähipalveluille ja johtaa henkilöautoriippuvaiseen elämänmuotoon.
Virkistysalueverkosto yhdistää
eri asuntoalueita ja jatkuvana
muodostaa kevyelle liikenteelle
yhteyksiä kaupungin eri osiin.
Virkistysalueet jäsentävät yhdyskuntarakennetta ja muodostavat hierarkisen järjestelmän
asumisen palveluna.
Reuna-alueille sijoittuvat uudet
asuinalueet muodostavat autokaupunkivyöhykettä, mikäli
väestöpohja ei luo edellytyksiä
joukkoliikenteen ja lähipalvelujen syntymiselle.
Tulee huolehtia siitä, että ekologiset yhteydet kaupunkirakenteen sisältä ympäröiville
viheralueille eivät katkea (esim.
ampumaradan alue).
1(6)
LIITE 2
YLEISKAAVA 2035
Vaikutusten tunnistaminen
Vaikutukset liikenteeseen
- joukkoliikenteen
järjestäminen
- kevytliikenteen kulkumuoto-osuuden
kasvattaminen
RAKENNESUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN
Riihimäen seutu
Asumisen täydennysrakentaminen
Maakuntakaavaan sisältyvä seu- Maankäytön tehostaminen jouktukeskusten palveluvyöhykkeiden koliikennekäytävien varrella on
ohjausvaikutus keskittyy joukkoliikenteen ja infrastruktuurin
liikenteeseen ja asumisen ohjakannalta hyvä tavoite.
ukseen.
Riihimäen yhdyskuntarakenteen
Kulkutapajakauma on vahvasti
tiivistäminen tukee hyvin kevyen
riippuvainen maankäytöstä.
liikenteen ja joukkoliikenteen
Asuinalueen ominaisuudet, asukehittämistä.
kas- ja työpaikkatiheys, joukkoliikenteen tarjonta ja palvelutarjonta vaikuttavat alueen liikkumistarpeisiin ja kulkutapavalintoihin.
Yritysalueet
Liikenne
Viherrakenne
Uudet asumisen alueet
Liikenneverkkoa kehitetään
turvaamaan elinkeinotoimintojen logistinen kilpailukyky.
Asuinalueen ominaisuudet,
asukas- ja työpaikkatiheys,
joukkoliikenteen tarjonta ja palvelutarjonta vaikuttavat alueen
liikkumistarpeisiin ja kulkutapavalintoihin.
Ulkoilureitistö edistää kevytliikenteen kulkumuoto-osuuden
kasvattamista.
Uusilla alueilla on potentiaalisia
joukkoliikenteen käyttäjiä, mutta alueiden laajuus ja matala
tehokkuus vaikeuttavat joukkoliikenteen tehokasta järjestämistä.
Suunnittelualueen pohjois- ja
eteläreunassa sijaitseville alueille on hyvin vaikea järjestää
tehokas ja taloudellinen työmatkaliikenne, koska alueet
ovat selkeästi irti kaupunkirakenteesta.
Hajanainen yhdyskuntarakenne
luo heikot edellytykset lähipalveluille ja johtaa henkilöautoriippuvaiseen elämänmuotoon.
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
- infran rakentaminen
- energian käyttö
Hajautunut yhdyskuntarakenne
lisää palveluiden järjestämisen
kustannuksia.
17.3.2015
Kun uusi maankäyttö ohjataan
tehokkaan joukkoliikenteen
ulottuviin, joukkoliikenteen tarjonta ja matka-ajat nousevat
kilpailukykyisiksi henkilöautoliikenteen kanssa.
Virkistysalueverkosto mahdollistaa henkilöautoriippuvuuden
vähentämisen.
Liikuntapaikkojen saavutettavuus joukkoliikennevälineillä on
ongelmallista.
Hajanainen yhdyskuntarakenne
luo heikot edellytykset lähipalveluille ja johtaa henkilöautoriippuvaiseen elämänmuotoon.
Nykyisen kunnallisteknisen verkoston piirissä olevien toteutumattomien asuin- ja työpaikkaalueiden saaminen rakentamisen piiriin lisää yhdyskunnan
energia- ja materiaalitehokkuutta
ja taloudellisuutta.
Tiivistäminen edellyttää joissakin
tapauksissa nykyisen rakennuskannan purkamista, mikä asettaa toiminnalle pitkähkön aikajänteen.
Ikäihmisten määrä kaksinkertaistuu jo kymmenen seuraavan
vuoden aikana. Samalla kun
hyvillä rakenteilla edistetään
ihmisten elämänlaatua parantavia ratkaisuja, voidaan niiden
avulla hillitä runsasta palvelujen
kasvun tarvetta ja kustannusten
kasvua.
Kaupunkiin tulee uusia työpaikkoja uusille työpaikkaalueille.
Uusien työpaikka-alueiden
infrastruktuurin rakentamisesta
aiheutuu kaupungille kustannuksia.
Kaupunki hyötyy uusista yrityksistä.
Infrastruktuurin kynnyskustannukset eroavat eri maankäyttövaihtoehdoissa.
Suurten väylähankkeiden kustannukset ja hyödyt voidaan
arvioida. Kun hyödyt arvioidaan
suuremmiksi kuin kustannukset, hanke on taloudellisesti
kannattava.
Suunniteltujen kehäteiden vaarana on, että ne hajottavat kaupunkirakennetta, eivätkä
eheytä sitä.
Viheralueiden tuottamia sekä
välittömiä että välillisiä hyötyjä
ihmisille selvitetään viheralueohjelman yhteydessä.
Asuntoalueiden infrastruktuurin
rakentamisesta ja lähipalvelujen toteuttamisesta aiheutuu
kaupungille kustannuksia.
Asemakaavoittamalla omistamansa raakamaan kaupunki
saa uusista tonteista myyntituloja, joilla voidaan kattaa infrastruktuurin rakentamiskustannuksia.
Infrastruktuurin ja palveluiden
kynnyskustannukset eroavat
eri maankäyttövaihtoehdoissa.
2(6)
LIITE 2
YLEISKAAVA 2035
Vaikutusten tunnistaminen
Vaikutukset ympäristöön, luontoon ja
luonnonvaroihin
- luonnontilaisten
alueiden koko,
määrä, laatu ja yhtenäisyys
- maa- ja kallioperä,
vesi, ilma ja ilmasto
RAKENNESUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN
Riihimäen seutu
Vaikutukset seudullisiin ekologisiin verkostoihin ja laajoihin luontokokonaisuuksiin selvitetään.
Läntisen kehätien merkittävien
ympäristövaikutusten takia tielle
oltava todellinen ja todettu tarve.
Riihimäen pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman tulee ohjata
yleiskaavoitusta ja ehdotetut toimenpiteet on otettava huomioon
myös yleiskaavan laadinnassa.
Asumisen täydennysrakentaminen
Eheä yhdyskuntarakenne on
ekotehokas.
Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen johdosta uuden kaupunkirakenteen vähäinen luomistarve
säästää luonnonalueita toisaalla
ja pirstoo niitä vähemmän kuin
hajanainen rakentaminen.
Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen voi tarkoittaa viheralueiden
laadun painottamista määrän
sijasta.
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen lisää päällystettyjen pintojen
määrää taajama-alueella, mikä
voi lisätä hulevesitulvien riskiä.
17.3.2015
Yritysalueet
Liikenne
Viherrakenne
Uudet asumisen alueet
Laajoja metsäalueita tulee
voimaperäisen rakentamisen
piiriin.
Uudet tiekäytävät sijoittuvat
luonnontilaiseen ympäristöön,
mikä lisää alueiden pirstoutumista.
Luonnonarvojen korostaminen
edistää monimuotoisen luonnonympäristön ja ekologisten
yhteyksien säilymistä.
Asumisen yhteydessä olevia
luonnonalueita muuttuu lähivirkistysalueiksi, joiden luonne
riippuu sijainnista ja asemasta
viheralueverkossa.
Liikenneväylät muodostavat
esteitä ekologisille yhteyksille.
Virkistysalueverkosto voidaan
toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Luontoarvoja ja ekologisia
yhteyksiä menetetään joiltakin
osin.
Laajat työpaikka-alueet voivat
lisätä hulevesien määrää.
Uusia yritysalueita esitetään
Herajoen tärkeälle pohjavesialueelle. Rakentamisen riskit
pohjavedelle on selvitettävä ja
rakentaminen sijoitettava niin,
ettei pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheudu.
Rautatieliikenteen kasvu hillitsee autoliikenteen päästöjen
kasvua.
Vantaanjoen merkitys virkistyskäytön kannalta kasvaa.
Toimivalla liikenneverkolla vähennetään ympäristöhaittoja.
Pohjaveden muodostumisalueet säilyvät rakentamattomina.
Ekologiset yhteystarpeet myös
kaupunkirakenteen sisältä ympäröiville viheralueille tulee
tunnistaa ja turvata.
Viheralueiden riittävyys on
varmistettava myös hulevesien
hallinnan näkökulmasta.
Lahdenradan eteläpuoliseen
alueeseen kohdistuvat ympäristövaikutukset on tunnistettava ja
niitä on voitava hallita, jotta alue
voidaan osoittaa rakentamiselle.
Asia edellyttää lisäselvityksiä.
Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön
- kulttuurimaisema,
rakennettu kulttuuriympäristö
Hikiä-Forssa sähkölinja siirtyy
kaupunkirakenteen reunalle.
Riihimäen kaupunkikuvan kehittämisen pääkysymys on ydinkeskustan tiivistämisen ja miljöön parantamisen lisäksi se,
miten positiiviseksi koettua vihreätä ja tiivistä kaupunkirakennetta voidaan parantaa.
Vanhat yhtenäiset omakotialueet
ovat kaupunkikuvaltaan säilyttämisen arvoisia.
Tienvarsimaisemat muuttuvat
suurelta osin rakennetuiksi
ympäristöiksi.
Näkymät rautateiden, väylien
ja katujen varsilla ovat kaupungin imagon kannalta tärkeitä.
Keskustassa henkilöautoliikenteen väheneminen muuttaa
kaupunkikuvaa jalankulkijan
kannalta paremmaksi.
Riittävät viheralueet lisäävät
myös elinympäristön terveellisyyttä, toimivat suojametsinä,
hiljentymisen paikkoina sekä
luonto-opetuskohteina.
Virkistysalueiden rooli maisemassa ja kaupunkikuvassa
voidaan määritellä aikaisempaa
paremmin.
Laajoja metsäalueita tulee rakentamisen piiriin.
Asutus vaikuttaa luontoon
muutaman sadan metrin säteellä asutuksen reunasta.
Asumisen alueita esitetään
Herajoen tärkeälle pohjavesialueelle. Rakentamisen riskit
pohjavedelle on selvitettävä ja
rakentaminen sijoitettava niin,
ettei pohjaveden pilaantumisen
vaaraa aiheudu.
Riihimäen pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman tulee ohjata yleiskaavoitusta ja ehdotetut toimenpiteet on otettava
huomioon myös yleiskaavan
laadinnassa.
Uusien asuntoalueiden julkisen
tilan muodostus, tehokkuus,
talotyypit ja rakentamistapa
vaikuttavat kaupunkikuvan
muodostumiseen.
Kulttuurimaisemat tarjoavat
virikkeisiä kävely- ja pyöräilyreittejä.
Näkymät rautateiden, väylien ja
katujen varsilla ovat kaupungin
imagon kannalta tärkeitä.
3(6)
LIITE 2
YLEISKAAVA 2035
Vaikutusten tunnistaminen
Vaikutukset ihmisten
elinoloihin ja elinympäristöön
- toiminnallisuus
- koettu ympäristö/elämyksellisyys
RAKENNESUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN
Riihimäen seutu
Tulevaisuudessa Riihimäelle
saattaa keskittyä entistä enemmän esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja, joita asiakkaat
tulevat hakemaan nykyistä kuntaa laajemmalta alueelta pidempien välimatkojen päästä ja hajaasutusalueelta.
Asumisen täydennysrakentaminen
Tiivis yhdyskuntarakenne helpottaa useiden ihmisryhmien palvelujen saavutettavuutta.
Tiiviissä yhdyskunnassa etäisyydet ovat lyhyitä, mikä mahdollistaa henkilöautoriippuvuuden vähentämisen.
Tiivistämisen johdosta ympäristön muutos saatetaan joiltakin
osilta kokea negatiivisena.
Sosiaalisesti kestävä ympäristö
luo hyvän asumisen ja liikkumisen edellytyksiä kaupunkilaisten
koko elinkaaren aikana.
Ikäihmisten määrä kaksinkertaistuu jo kymmenen seuraavan
vuoden aikana. Samalla kun
hyvillä rakenteilla edistetään
ihmisten elämänlaatua parantavia ratkaisuja, voidaan niiden
avulla hillitä runsasta palvelujen
kasvun tarvetta ja kustannusten
kasvua.
Rakennetulla ja rakentamattomalla sekä luonnon ympäristöllä,
asuin- ja muiden alueiden rakenteilla ja sijoittelulla sekä kaupungin eri osia ja toiminnallisia
kokonaisuuksia yhdistävillä väylillä ja reiteillä on suuri vaikutus
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, osallistumisen ja arkielämän sujumisen kannalta.
17.3.2015
Yritysalueet
Liikenne
Viherrakenne
Uudet asumisen alueet
Moottoritiehen ja seututeihin
kytkeytyvät työpaikka-alueet
ovat hyviä raskaan liikenteen
kannalta.
Autoistumisesta ja yhdyskuntarakenteen hajautumisesta johtuvia ongelmia ovat ajonopeuksien kasvu, asuinalueiden läpiajo, turvattomuus ja epäviihtyisyys sekä joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn edellytysten heikkeneminen.
Virkistysalueet ja liikuntapaikat
muodostavat verkoston, joka
liittyy eri puolilla kaupunkia sijaitseviin asuinalueisiin. Saavutettavuutta ja kattavuutta voidaan arvioida joiltakin osin.
Viihtyisä, turvallinen, terveellinen ja toimiva elinympäristö on
keskeinen laatutekijä.
Liikennemäärien kasvaessa
liikenteen melutasot nousevat.
Toimivat liikenneratkaisut joukkoliikenteineen helpottavat eri
ikäryhmien kulkemista sujuvasti
kodin, aktiviteettien ja palveluiden välillä.
Rakennetulla ja rakentamattomalla sekä luonnon ympäristöllä, asuin- ja muiden alueiden
rakenteilla ja sijoittelulla sekä
kaupungin eri osia ja toiminnallisia kokonaisuuksia yhdistävillä
väylillä ja reiteillä on suuri vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen, osallistumisen ja
arkielämän sujumisen kannalta.
Viihtyisyyttä eri väestöryhmien
näkökulmasta voidaan arvioida.
Viheralueiden terveyshyötyjä
voidaan arvioida joiltakin osin.
Mahdollisuus liikkua, ulkoilla ja
virkistyä lähellä kotia ja helposti
eri vuodenaikoina sekä turvalliset kulkureitit vuorokaudenajasta riippumatta edistävät hyvinvointia ja lisäävät turvallisuudentunnetta.
Rakennetulla ja rakentamattomalla sekä luonnon ympäristöllä, asuin- ja muiden alueiden
rakenteilla ja sijoittelulla sekä
kaupungin eri osia ja toiminnallisia kokonaisuuksia yhdistävillä
väylillä ja reiteillä on suuri vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen, osallistumisen ja
arkielämän sujumisen kannalta.
Autoistumisesta ja yhdyskuntarakenteen hajautumisesta johtuvia ongelmia ovat ajonopeuksien kasvu, asuinalueiden
läpiajo, turvattomuus ja epäviihtyisyys sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten heikkeneminen.
Asukkaiden itsenäisen selviytymisen ja hyvän elämänlaadun kannalta on tärkeää myös,
että asuinalueilla on tarjolla
ainakin päivittäis- ja muita
usein tarvittavia palveluita niin
lähellä, että se mahdollistaa
niiden käyttämisen myös henkilöille, joiden toimintakyky ja
liikkumismahdollisuudet ovat
alentuneet ilman, että he joutuvat turvautumaan näistä syistä
osto- tai kaupungin palveluihin.
Iäkkään väestön osuuden kasvaminen ja ruokakuntien koon
pienentyminen vaikuttavat tarjottavien asuntojen kokoon ja
teknisiin ratkaisuihin.
Sosiaalisen integraation ja syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmista on tärkeää, että
rakenteet tukevat asuinalueiden monimuotoisuuden syntymistä siten, että ne eivät liiaksi
eriytyisi esimerkiksi sosioekonomisesti tai ikäryhmittäin.
Rakennetulla ja rakentamattomalla sekä luonnon ympäristöllä, asuin- ja muiden alueiden
rakenteilla ja sijoittelulla sekä
kaupungin eri osia ja toiminnallisia kokonaisuuksia yhdistävillä väylillä ja reiteillä on suuri
vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, osallistumisen ja arkielämän sujumisen
kannalta.
4(6)
LIITE 2
YLEISKAAVA 2035
Vaikutusten tunnistaminen
Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
RAKENNESUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN
Riihimäen seutu
Alueen kilpailukykyyn sisältyvät
infrastruktuuri, inhimilliset voimavarat, yritykset, toimivat verkostot
ja instituutiot, asuin- ja elinympäristön laatu sekä alueen imago.
Elinkeinoalueita kehitetään asumisen ja liikenteellisen sijainnin
kannalta keskeisillä ja hyvin saavutettavilla alueilla.
Asumisen täydennysrakentaminen
Vähän tilaa vaativat toimialat
sijoittuvat tässä mallissa olemassa oleviin kaavavarauksiin.
Paljon tilaa vaativat toimialat ja
ympäristöhäiriöitä aiheuttavat
toimialat siirtyvät tiiviin keskustaalueen ulkopuolelle.
Tiiviissä kaupunkirakenteessa
palveluyritykset menestyvät.
Liikenneverkkoa kehitetään turvaamaan elinkeinotoimintojen
logistinen kilpailukyky.
Yritysalueet
Liikenne
Viherrakenne
Uudet asumisen alueet
Uusien työpaikka-alueiden
toteuttaminen edellyttää isojen
kadunrakennushankkeiden
toteuttamista.
Kaupunkiseutujen muodostamien verkostojen ja liikenneyhteyksien kehittäminen edistää
taloudellista kasvua.
Kaupunkiin tulee uusia palvelualan työpaikkoja liikuntaan,
hyvinvointipalveluihin, virkistysja vapaa-ajanpalveluihin, kulttuuriin ja matkailuun.
Pitkällä aikavälillä elinympäristön laadulla on merkitystä työvoiman saatavuudelle ja sitä
kautta jopa kansainväliselle
kilpailukyvylle.
Kehätiet vähentävät läpiajoa
keskustassa.
Liikenneväylien ja –
järjestelmien kehittäminen lisää
alueen kilpailukykyä ja helpottaa yritysten henkilöstön liikkumista ja liikkuvuutta.
Laadukas ympäristö houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä.
Viihtyisä asuinympäristö mahdollistaa korkeatasoisten työpaikkojen syntymisen.
Kantatie 54 on merkittävä raskaan liikenteen väylä.
Hyvät ja turvalliset kevytliikenteen yhteydet ovat tärkeitä lasten ja nuorten liikkumisessa.
Koulujen ja päiväkotien lähiluontokohteet ovat tärkeitä opetuskohteita.
Koulun ja harrastusten sijainnilla ja etäisyydellä asunnosta on
merkitystä lasten ja nuorten
hyvinvoinnille.
Pitkät etäisyydet kouluun ja
harrastuksiin johtavat vanhempien osallistumiseen kuljetuksiin.
Liikuntapaikat, ulkoilualueet ja reitit ovat tärkeitä lasten ja
nuorten harrastusten saavutettavuuden kannalta.
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen vähentää liikenteestä
aiheutuvia päästöjä. Merkittävä
osuus uusista asukkaista sijoittuu alueille, joilla on mahdollista
tehdä matkat kävellen, pyöräillen ja joukkoliikennettä käyttäen. Suunnitelma tukee joukkoliikenteen edellytyksiä. Uusille
alueille on mahdollista muodostaa joukkoliikenneyhteydet nykyisiä yhteyksiä kehittäen.
Osalla uusista alueista aluetehokkuus on melko pieni, mikä
voi vaikeuttaa joukkoliikenteen
tiheän vuorovälin järjestämistä.
Rakennesuunnitelmassa esitettyjen uusien jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien toteuttaminen
on tärkeää erityisesti uusia alu-
Rakentamisalueet ja viher- ym.
alueet on rajattu hyvin. Täydennysrakentaminen ei vähennä rakennetun alueen viheralueita. Asukkaiden pääsy virkistysalueille on turvattu, edellyttäen jalankulun ja pyöräilyn
yhteyksien varmistamista
suunnitelmassa esitetyissä
kohdissa.
Läntinen kehätie parantaa
kaupungin lounaisosien ja Lopen kunnan itäosien kehittämismahdollisuuksia liikennehakuisille yritysalueille.
Kantatie 54 on merkittävä kehittyvä raskaan liikenteen väylä.
Vaikutukset lapsiin ja
lapsiperheisiin
Ilmastovaikutukset
- energiankulutus
- kasvihuonekaasupäästöt
Lähipalvelujen (päiväkoti, alakoulu) saatavuus ja saavutettavuus ovat hyvät alueilla, joilla
palvelut ovat valmiiksi olemassa.
Seudullisessa kehityksessä on
keskeistä välttää yhdyskuntarakenteen hajautumista ja tarpeetonta laajenemista. Uusien alueiden toteuttamisjärjestys tulee
suunnitella huolella. Selvitysalueiden vaikutukset riippuvat selvitysten tuloksista.
Uuden mahdollisen asemanseudun suunnittelu tulee ajoittaa
junaliikenteen kehittämiseen ja
aseman mahdolliseen toteuttamisajankohtaan. On otettava
huomioon, että uusi asema edellyttää riittävää väestöpohjaa. Jos
aluetta kehitetään ennen aseman
toteuttamista, liikenne perustuu
henkilöauton käyttöön.
Täydennysrakentamisen alueilla
voidaan hyödyntää olemassa
olevia verkostoja ja uusien verkkojen tarve on suhteellisen pieni.
Tämä vähentää verkostojen rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvia energian ja raaka-aineiden
kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja kustannuksia. Täydentävän rakentamisen alueilla
voidaan hyödyntää olemassa
olevia palveluja, mikä vähentää
uusien palvelujen tarvetta ja
niistä aiheutuvia vaikutuksia.
Täydennysrakentaminen vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Merkittävä osuus uusista
asukkaista sijoittuu alueille, joilla
on mahdollista tehdä matkat
17.3.2015
Uusien työpaikkojen myötä
vanhemmat voivat käydä töissä lähellä kotia, jolloin työmatkoihin käytetty aika vähenee ja
perheen piirissä käytettävä
aika pitenee.
Uudet yritysalueet on sijoitettu
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen ja liikenteellisesti edullisiin paikkoihin.
Keskustaan suunniteltu täydentävä rakentaminen ja yhdistetyt työpaikka-asuntoalueet
ovat myönteisiä kasvihuonekaasupäästöjen kannalta.
Kaavoitettuja toteutumattomia
alueita on jonkin verran.
Suurimmat vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin aiheutuvat liikenteestä tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen osalta. Lisäksi uuden perusrakenteen tarve ja energiaratkaisut
vaikuttavat aiheutuviin päästöihin. Uudet alueet on sijoitet-
Raideliikenteeseen tukeutuva
yhdyskuntarakenne vahvistaa
seudun keskuksia asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina.
Tukeutuminen raideliikenteeseen edistää elinkeinojen kehittämisedellytyksiä ja työllisyyttä
erityisesti keskuksessa ja sen
välittömässä läheisyydessä.
Hiilinielujen muutoksia voi aiheutua rakentamattomien metsä-, pelto- ja muiden viheralueiden vähentymisestä. Rakentamattomia metsä- ja peltoalueita otetaan rakentamiskäyttöön suhteellisen vähän.
Uudet seudulliset tieyhteydet
Asumisen lähipalveluiden (päiväkoti, alakoulu) sijoittumisella
asunnon läheisyyteen on vaikutusta lapsiperheiden hyvinvointiin.
Uusien alueiden käyttöönotto
edellyttää kytkentäverkkojen
rakentamista. Niiden määrä on
kuitenkin suhteellisen pieni.
Kytkentäverkkojen rakentaminen ja käyttö lisäävät energian
ja raaka-aineiden kulutusta,
kasvihuonekaasupäästöjä ja
kustannuksia.
Uusilla alueilla voidaan hyödyntää olemassa olevia palveluja, mutta osalla alueista tarvitaan väestön lisääntyessä
myös uusia palveluja. Uudet
palvelut lisäävät rakennuksista
aiheutuvia energian ja raakaaineiden kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja kustannuksia.
5(6)
LIITE 2
YLEISKAAVA 2035
Vaikutusten tunnistaminen
RAKENNESUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN
Riihimäen seutu
Uudet seudulliset tieyhteydet
voivat hajottaa yhdyskuntarakennetta ja vaikeuttaa yhtenäisten
luonnonalueiden säilymistä.
17.3.2015
Asumisen täydennysrakentaminen
kävellen, pyöräillen ja joukkoliikennettä käyttäen. Suunnitelma
tukee joukkoliikenteen edellytyksiä. Rakennesuunnitelmassa
esitettyjen uusien jalankulku- ja
pyöräily-yhteyksien toteuttaminen on tärkeää.
Yritysalueet
Liikenne
Viherrakenne
tu hyvien liikenneyhteyksien
varteen. Osa alueista voi toimia suoja-alueena moottoritien
lähellä. Kytkentäverkkojen
tarve on suhteellisen pieni.
Alueilla voidaan hyödyntää
kaukolämpöä tai maakaasua.
eita käyttöön otettaessa.
voivat hajottaa yhdyskuntarakennetta ja vaikeuttaa yhtenäisten luonnonalueiden säilymistä.
Tulvariskin huomioon ottaminen
ja hulevesien hallinnan suunnittelu on tärkeää ilmastonmuutoksen edetessä ja lisätessä sademääriä.
Aiheutuvat vaikutukset riippuvat alueille sijoittuvien yritysten
tyypistä erityisesti liikenteen
kannalta.
Riihimäen liikenteellinen sijainti
on erittäin hyvä. Erinomaiset
raideliikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin myös
laajemmalla alueella ilman
henkilöauton käytön tarvetta.
Rakennesuunnitelmassa tulvariskialueelle ei ole sijoitettu rakentamista muutoin kuin jo rakennetun keskusta-alueen
Uudet seudulliset tieyhteydet
osalta. Oleellista on, että tulvavoivat hajottaa yhdyskuntarariski otetaan huomioon suunnikennetta ja vaikeuttaa yhtenäis- teltaessa toimintojen sijoittaten luonnonalueiden säilymistä. mista alueelle. Rakennetuilla
Yhteystarpeet ja toteuttamisalueilla olemassa olevien toivaihtoehdot tulisi tutkia tarkoin. mintojen suojaus tulisi varmistaa. Hulevesien hallinnan
suunnittelu on tärkeää ilmastonmuutoksen edetessä ja lisätessä sademääriä.
Uudet asumisen alueet
Uusille asuntoalueille sijoittuu
rivi- ja omakotitaloja, Riuttaan
pelkästään omakotitaloja. Osalla alueista aluetehokkuus on
suhteellisen pieni. Tämä voi
merkitä suhteellisen suurta
sisäisten verkkojen tarvetta,
mikä lisää niiden rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvia energian ja raaka-aineiden kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja
kustannuksia.
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen vähentää liikenteestä
aiheutuvia päästöjä. Merkittävä
osuus uusista asukkaista sijoittuu alueille, joilla on mahdollista tehdä matkat kävellen, pyöräillen ja joukkoliikennettä käyttäen. Suunnitelma tukee joukkoliikenteen edellytyksiä. Uusille alueille on mahdollista muodostaa joukkoliikenneyhteydet
nykyisiä yhteyksiä kehittäen.
Osalla uusista alueista aluetehokkuus on melko pieni, mikä
voi vaikeuttaa joukkoliikenteen
tiheän vuorovälin järjestämistä.
Rakennesuunnitelmassa esitettyjen uusien jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien toteuttaminen
on tärkeää erityisesti uusia
alueita käyttöön otettaessa.
Liikkumisen kannalta on tärkeää muodostaa hyvät pyöräilyja kävely-yhteydet ja ympäristöt. Jos hyviä edellytyksiä ei muodosteta, henkilöautoliikenne voi lisääntyä.
Erinomaiset raideliikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin myös laajemmalla alueella ilman henkilöauton käytön
tarvetta.
Uusi rakentaminen on mahdollista toteuttaa energiatehokkaasti. Rakennesuunnitelma
antaa mahdollisuuden kaukolämmön hyödyntämiselle myös
uusilla alueilla.
6(6)