Opettajan pedagogisten opintojen hakulomake: PDF(A)

Saapumispvm.
Kasvatustieteiden yksikkö
HAKEMUS AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN/ 2. VAIHEEN VALINTA
Hakuaika alkaa 1.4.2015 ja päättyy 29.4.2015 klo 15.00, johon mennessä myös postitse lähetettyjen hakemusten on oltava
perillä Tampereen yliopistossa. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.
Hakemus liitteineen lähetetään osoitteella:
Tampereen yliopisto / Kasvatustieteiden yksikkö, Elina Hamari, 33014 Tampereen yliopisto.
Hakulomakkeen voi jättää myös yliopiston hakijapalveluihin, Kalevantie 4, sali C7.
TTY:n opiskelijat jättävät hakemuksensa luonnontieteiden tiedekunnan kansliaan, h. Sc308.
Ennen lomakkeen täyttämistä lue valintaperusteet: www.uta.fi/opiskelijaksi/hakeminen/pedagogiset_opinnot.html.
Lue tarkoin myös tämän hakulomakkeen liitteenä olevat ohjeet. Täytä lomake huolellisesti. Muista allekirjoitus!
Merkitse hakukohteesi
Aineenopettajan pedagogiset opinnot:
□ Tampereen yliopiston kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon sisällytettävinä opintoina
□ Tampereen teknillisen yliopiston tutkintoon sisällytettävänä sivuaineena
Hakijan henkilötiedot
Suku- ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)
Henkilötunnus
Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin (klo 8–16)
Puhelin (muina aikoina)
Sähköpostiosoite
TaY:n opiskelijat täyttävät
Opetettava aine
Suoritetut opintopisteet opetettavassa aineessa hakuajan päättymiseen
29.4.2015 mennessä:
Tutkinnon pääaine/tutkinto-ohjelma
TTY:n opiskelijat täyttävät
Koulutusohjelmani
Opiskelijanumero
Opetettava aine
Opintosuuntani on matemaattisten
aineiden DI-opettajankoulutus:
□ Kyllä
□ Ei
Suoritetut opintopisteet opetettavassa aineessa hakuajan päättymiseen
29.4.2015 mennessä:
Kaikki hakijat täyttävät
Suoritetut kasvatustieteiden perusopinnot (opintopistettä) yhteensä:
Missä yliopistossa suoritettu:
Päivämäärä (viimeinen suoritus):
Allekirjoitus
Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi.
____________________________________
Paikka
____ / ____ 2015
Päiväys
_______________________________________________________
Hakijan allekirjoitus
Vaadittavat liitteet:
1.
2.
Tietoja hakijasta –lomake kolmena kappaleena
TTY:n opiskelijat liittävät hakemukseen opintorekisteriotteen
_______________________________________________________________________________________________________
TTY:n opiskelijan kotiyliopiston puoltomerkinnät
□ Puollan
□ En puolla
Perustelut:
___________________
Päiväys
__________________________________________
Allekirjoitus
Huhtikuu 2015
OHJEITA HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI
2. vaiheen valinta
Hakukelpoisuus
Tällä lomakkeella haetaan aineenopettajan pedagogisiin opintoihin. Haku koskee ns. 2. vaiheen
valinta –valintaryhmään kuuluvia Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä
yliopistossa kirjoilla olevia alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita.
Opiskelijoiden tulee voida aloittaa pedagogiset aineopinnot 35 op syyslukukaudella 2015 ja
täyttää kaikki hakuedellytykset hakuajan päättymiseen 29.4.2015 mennessä.
Tutustu valintaryhmien hakuedellytyksiin:
http://www.uta.fi/opiskelijaksi/hakeminen/pedagogiset_opinnot.html
2. vaiheen valinta koskee Tampereen yliopistoon kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittuja
muita kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoita sekä pelkkään maisterin tutkintoon hyväksyttyjä
opiskelijoita.
2. vaiheen valinta –valintaryhmä ei koske seuraavia opiskelijaryhmiä:
• Ammatillisen opettajakoulutuksen suorittaneita; he eivät ole hakukelpoisia, koska heillä
on jo vastaava laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden tuottava koulutus (Ks. TaY:n
tutkintosääntö, 12§).
• Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen opiskelijoita; he suorittavat opettajan
pedagogiset opinnot osana tutkinto-ohjelmaansa ja hakeutuvat opintoihin ao. koulutuksen
ilmoittamana ajankohtana keväällä 2015.
• Maisterin tutkinnon jo suorittaneita (ns. erillisopinnot)
Mikäli yhteystietosi muuttuvat lomakkeen lähettämisen jälkeen, ilmoita siitä välittömästi
Kasvatustieteiden yksikköön, puh. 040 190 1475.
Opetettava aine
Opetettavalla aineella tarkoitetaan jonkin oppilaitoksen opetukseen kuuluvaa ainetta ja sitä
ainetta, jossa opetusharjoittelu pääsääntöisesti suoritetaan. Opetettavan aineen opinnot voivat olla
tutkinto-ohjelmasi omia opintoja tai valinnaisia opintoja.
Tampereen yliopistossa aineenopettajan pedagogisiin opintoihin vuonna 2015 hakevilla voi olla
opetettavana aineena jokin seuraavista: äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yhteiskuntaoppi,
englannin kieli, ranskan kieli, ruotsin kieli, saksan kieli, venäjän kieli, psykologia, filosofia,
fysiikka,
kemia,
matematiikka,
tietotekniikka,
terveystieto, hallintotieteelliset
ja
yhteiskuntatieteelliset aineet.
Tarkista mahdolliset oman yksikkösi antamat opetettavaa ainetta koskevat ohjeet.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö: äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli, vieraat
kielet, ks.
http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/aineenopettajakoulutus/opetettavan_aineen_opinnot.html
Informaatiotieteiden yksikkö: matematiikka, ks.
http://www.uta.fi/sis/opiskelu/aineenopettajakoulutus.html
Johtamiskorkeakoulu: yhteiskuntaoppi, yhteiskuntatieteelliset ja hallintotieteelliset aineet, ks.
http://www.uta.fi/jkk/hal/aineenopettajakoulutus.html
2
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö: äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntatieteelliset aineet
(puheviestintä, tiedotusoppi), ks.
http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/aineenopettajakoulutus.html
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, psykologia,
yhteiskuntatieteelliset aineet, ks.
http://www.uta.fi/yky/opiskelu/aineenopettajakoulutus.html
Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat, ks.
POP > OPISKELU > Opintojen suunnittelu > Tutkintovaatimukset > Teknis-luonnontieteellinen
> Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus
Tampereen yliopiston opiskelijoilta vaadittavat suoritukset
Hakijat merkitsevät sekä opetettavan aineensa että kasvatustieteiden perusopintojen
kokonaisopintopistemäärän lomakkeelle. Opetettavan aineen opintojen (väh. 60 op ko. yksikön
määräysten mukaisesti, yksikön luvalla tästä määrästä voidaan poiketa) ja kasvatustieteiden
perusopintojen (väh. 20 op) pitää olla suoritettuna viimeistään 29.4.2015 mennessä. Edeltävät
opinnot tarkastetaan ko. yksiköissä hakuajan päätyttyä.
TTY:n hakijat
Tähän hakuun voivat osallistua teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijat tai muiden
koulutusohjelmien opiskelijat, jotka hakevat aineenopettajan pedagogisiin opintoihin lukuvuodelle
2015–2016. Opetettavaksi aineeksi merkitään matematiikka, fysiikka, kemia tai/ja tietotekniikka.
Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään yhdessä opetettavassa aineessa 50 op:n laajuiset
opinnot hakuajan päättymiseen mennessä.
Kotiyliopiston puoltomerkintöjä varten hakulomake tulee toimittaa ilman puoltomerkintää
huoneeseen Sc308 (TTY). Kiintiössä etusijalla ovat opiskelijavalinnalla valitut TLkoulutusohjelman matemaattisten aineiden DI-opettajakoulutuksen opiskelijat. Muita opiskelijoita
voidaan valita vain, mikäli kiintiössä on tilaa. Valinnassa sovelletaan jonolakia.
Hakemukseen vaadittavat liitteet (kaikki hakijat)
Hakijan tulee liittää hakemukseensa soveltuvuushaastattelua varten tarkoitettu Tietoja hakijasta –
lomake täytettynä ja kolmena kappaleena. TTY:n hakijoiden tulee lisäksi liittää hakemukseen
opintorekisteriotteensa.
TaY:ssa kysymyksiin vastaa: Elina Hamari, 040 190 1475; [email protected]
TTY:ssä kysymyksiin vastaa: Anna Pitkänen, 040 8490998, huone Sc308;
[email protected]
Soveltuvuuskokeet
Valinta aineenopettajan pedagogisiin opintoihin perustuu soveltuvuuskokeisiin, jotka järjestetään
keväällä 2015 viikolla 21. Huom! Poikkeusjärjestelyt eivät ole mahdollisia.
Soveltuvuuskokeeseen voivat osallistua kaikki ne hakijat, jotka ovat jättäneet hakemuksensa
määräaikana ja jotka täyttävät hakuedellytykset. Tiedot soveltuvuuskokeen tarkemmista
ajankohdista ja paikoista ilmoitetaan ainoastaan kasvatustieteiden yksikön verkkosivulla
(http://www.uta.fi/edu/aineenopettajakoulutus/index.html) ja ilmoitustaululla (Virta, Åkerlundinkatu 5, 2. krs) viimeistään ma 11.5.2015.
Kasvatustieteiden yksikkö
Aineenopettajan koulutus
2015
Virkakäyttöön
Tietoja hakijasta yksilöhaastattelua varten
Nimi:
Valintaryhmä:
TaY 2. vaiheen valinta / opetettava aine:_____________________________________________
TTY 2.vaiheen valinta / opetettava aine:____________________________________________
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Vastaa seuraaviin kysymyksiin huolellisesti ja tiiviisti. Älä viittaa hakemuksesi liitteisiin,
sillä haastattelijalla on haastattelutilanteessa käytössään vain tämä paperi!
Koulutus (kaikki suoritetut opinnot; tutkinnot, opintokokonaisuudet, opintopisteet yhteensä):
Miksi haluat aineenopettajaksi?
Miten harrastuksesi tukevat opettajan ammattia? Mitkä asiat sinua
kiinnostavat? Miksi?
Kerro opettajakokemuksestasi ja / tai muusta työkokemuksestasi, joka tukee opettajan
ammattia
Mitä muuta haluaisit kertoa haastattelua varten?
Palauta lomake kolmena kappaleena hakulomakkeen yhteydessä.
Tulosta lomake
Tyhjennä lomake