Document XXX - Tao-portaali

Toimintakertomus 2012
Sisällysluettelo
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
Yleiskatsaus .........................................................................................................................3
Jäsenistö ..............................................................................................................................3
Hallinto .................................................................................................................................4
Vuosikokoukset ....................................................................................................................4
Hallitus .................................................................................................................................4
Tilintarkastajat ......................................................................................................................4
Toimihenkilöt ........................................................................................................................4
Toimikunnat..........................................................................................................................4
Edustajat ..............................................................................................................................5
Varsinainen toiminta ............................................................................................................5
Yleistä ..................................................................................................................................5
Tiedotustoiminta ...................................................................................................................6
Tekninen opettaja -lehti ........................................................................................................6
Tao-portaali ..........................................................................................................................6
Seminaarit ja koulutuspäivät ................................................................................................6
Meriseminaari.......................................................................................................................6
Syyspäivät ............................................................................................................................7
Tärkeimmät päätökset, kannanotot ja yhteydenpidot ..........................................................7
TAO:n killat...........................................................................................................................8
Kansainvälinen toiminta .......................................................................................................8
Ansiomerkit ja standaarit ......................................................................................................8
Muu toiminta…………………………………………………………………………………………8
Talous ..................................................................................................................................9
Tuloslaskelma ......................................................................................................................9
Tase .....................................................................................................................................9
1
Yleiskatsaus
Kulunut vuosi oli TAO r.y:n 46. toimintavuosi ja järjestön puheenjohtajana oli Ilkka
Kokkonen
.
Yhdistys on noudattanut toimintasuunnitelmaansa ja se on järjestössä omaksuttujen
periaatteiden mukaisesti toiminut koko aineen merkityksen lisäämiseksi, opettajien
henkisen ja fyysisen jaksamisen puolesta, jäsenistön etujen ja työolojen parantamiseksi.
Vuoden 2012 aikana koulutuspoliittisen vaikuttamistyön keskeisimpiä kohteita oli vaikuttaa
tuntijakoryhmän esityksen sisältöön perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden
ja perusopetuksen tuntijaon muuttamisessa.
jäsenistöä on informoitu eri yhteyksissä…
Jäsenistöä on informoitu ja koulutettu vuonna 2011 uudistetun Käsityön
työturvallisuusoppaan muutoksista teknisen työn opetukseen.
Syksyllä 2010 menettelytapavaliokunnan antaman suosituksen mukainen sääntöjen
uudistaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Muutetut säännöt ovat olleet Patenttija rekisterihallituksessa ennakkotarkastuksessa ja sääntömuutos voidaan käsitellä
kevätkokouksessa 2013.
Tavoitteena on korostaa kiltojen edustavuutta järjestön organisaatiossa.
2
Jäsenistö
Järjestön jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 914 ja se jakaantui seuraavasti:
Vuosi 2012
Selite
Normaali
Opiskelija
Eläkeläinen
Ainaisjäsen
Alennettu jäsenmaksu
Yhteensä
%
Jäsenmaksu
60 €
0 €
15 €
100 €
15 €
Jäseniä
610
221
63
15
5
914
100 %
Maks. Ei-maks.
540
70
221
0
59
4
15
0
5
0
840
74
93,2% 6,8%
Vuosi 2011
Selite
Normaali
Opiskelija
Eläkeläinen
Ainaisjäsen
Alennettu jäsenmaksu
Yhteensä
%
Jäsenmaksu
60 €
0€
15 €
100 €
15 €
Jäseniä
591
224
62
13
3
893
100 %
Maks.
520
224
59
13
3
819
91,9 %
Ei-maks.
71
0
3
0
0
74
8,1 %
3
Hallinto
3.1
Vuosikokoukset
Kevätkokous pidettiin Meriseminaarin päätteeksi 18.3.2012 Helsingissä. Kokouksen
puheenjohtajana oli Antti Rinta-Rahko ja sihteerinä Tuomo Einiö.
Syyskokous pidettiin 7.10.2012 syyspäivien yhteydessä Naantalin kylpylässä.
Puheenjohtajana toimi Tapani Johansson. Syyskokouksen sihteerinä oli Tuomo Einiö.
3.2
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana oli Ilkka Kokkonen ja varapuheenjohtajana Jussi Karjalainen.
Toisena varapuheenjohtajana toimi Niku Tuomisto.
Hallituksella oli 6 kokousta, joista kaksi oli sähköpostikokouksia: Ensimmäinen kokous
pidettiin 21.1. Tampereella, toinen kokous pidettiin 17.3. Meriseminaarissa, Lahdessa
kokoonnuttiin 7. – 8.9. ja Naantalissa 6. ja 8.10. syyspäivien yhteydessä.
20112012
Jäsen
“
“
“
“
2012-13
Jäsen
”
”
”
”
Hallituksen
jäsenet
Varajäsenet
Jyrki Majuri
Harri Bläuer
Tapani Ahokas
Sara Harju
Lauri Simpanen
Timo Tiusanen
Antti Hyssälä
Anttivesa
Knuuttila
Antti Astikainen
Jukka Lehtomäki
Teemu Tassi
Jaakko Sohlo
Jussi Karjalainen
Tero Tammi
Tiia Hintsa
Jari Peltoniemi
Eero Hietapelto
Jouni Kaipainen
Mauri Lyytinen
Henri Orell
112
212
312s
412s
512
612
B
A
M,T
B
A
M
B
A
M
B
A
B
A
T
B
A
A
S
H
S
H
S
H
S
T
T
S
Kr
T
H
T
S
Kr
T
H
T
S
Kr
T
H
Kr
T
H
S
T
S
Kr
T
H
T
Kr
T
H
Taulukon oikeanpuoleisissa sarakkeissa on lueteltu hallituksen kokouksissa mukana olleet hallituksen jäsenet ja
varajäsenet. Sukunimen alkukirjain ilmaisee henkilön.
ROKL:n teknisen työn aineenopettajiksi opiskelevien TK-killan edustajana hallituksen
kokouksessa 2-2012 oli Joonas Ryynänen.
3.3
Toiminnantarkastaja
Syyskokouksen 2011 valitsemana toiminnantarkastajana oli Ari Leväniemi ja hänen
varamiehenään Juha Juvonen.
3.4
Toimihenkilöt
Taloudenhoitajan ja kirjanpitäjän tehtäviä hoiti Lauri Simpanen. Jäsenasiainhoitajana oli
Timo Hirvonen ja TAO-portaalin webmasterina Timo Saarinen. Koulutusasioista ja
majoitusten järjestelyistä vastasi Jouko Pekkarinen. Järjestön sihteeri oli Tuomo Einiö.
3.5
Toimikunnat:
a) Työvaliokunta kokoontui 9 kertaa ja siihen kuuluivat Ilkka Kokkonen, Sara Harju
6.9.2012 saakka, Jussi Karjalainen 7.9.2012 alkaen ja Lauri Simpanen. Kokouksiin
ovat lisäksi osallistuneet asiantuntijajäseninä Hannu Hämäläinen, Jussi Karjalainen,
Juhani Niinikoski, Jouko Pekkarinen, Timo Saarinen, Niku Tuomisto ja Pasi Töytäri.
Työvaliokunnan sihteeri oli Tuomo Einiö.
b) Menettelytapavaliokunta kokoontui syyskokouksen alla 6.10. ja teki syyskokoukselle
esityksen hallituksen uusista jäseniä erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajana tällä kertaa
oli Tero Tammi ja sihteerinä Tiia Hintsa.
c) Ansiomerkkitoimikunnan jäsenet olivat Jussi Karjalainen (pj), Jyrki Majuri ja Teemu
Tassi.
3.6
Edustajat:
OAJ:n hallitus
Niku Tuomisto on toiminut OAJ:n hallituksen jäsenenä syksystä 2008 ja viimeisin kausi
(2010-2012) päättyi kevääseen 2012) .
OAJ:n valtuusto 2010-2014
Jäsenet : Kari Sutinen ja Niku Tuomisto
Varajäsen: Tuomo Einiö
OAJ:n hallituksen asettamat toimikunnat:
Niku Tuomisto on toiminut koulutuspoliittisen toimikunnan jäsenenä syksystä 2006 ja
kuluva kaksivuotiskausi jatkuu kevääseen 2014.
Pedagogisten opettajien edustajisto - POE
Niku Tuomisto on toiminut POE:n toimikunnan puheenjohtajana vuodesta 2008 sekä
POE:n asettamissa jaostoissa seuraavissa tehtävissä:
POE:n perusopetuksen jaoston jäsenenä (keskeisimpinä tehtävinä erityisopetuksen
lainsäädäntöuudistukseen, tuntijakotyöryhmään sekä oph:n valmistelussa oleviin
opetussuunnitelmiin vaikuttaminen) sekä Opinavain-jaoston puheenjohtajana.
POE: Kevät- ja syyskokousedustajat:
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Ilkka Kokkonen
Tuomo Einiö
Teemu Tassi
Niku Tuomisto ja Mauri Tapala
Aineopettajaliiton hallitus
AOL:n hallituksen taolaisena varajäsenenä oli Mika Mattila, joka valittiin AOL:n
varapuheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi 2011-2012
Staili
Stailin hallituksessa olivat TAO:n edustajina Ilkka Kokkonen ja Tuomo Einiö
Varamiehenä Jussi Karjalainen.
Stailin toisena tilintarkastajana oli Ari Leväniemi.
Taitaja9-kilpailun suunnitteluryhmä
Jouko Pekkarinen on ollut TAO:n yhteyshenkilönä Skills- ryhmässä.
4
Varsinainen toiminta
4.1
Yleistä
TAO r.y:n toiminta on vuonna 2012 ollut edelleen monin tavoin aktiivista. Eri tapahtumissa
ja tapaamisissa yhteistyökumppanien ja viranomaisten kanssa TAO on vahvasti
vaikuttanut niin teknisen työn opetuksen kuin työturvallisuuden kehittämiseen.
Järjestölehti ja TAO-portaali ovat olleet keskeisimmät tiedostusvälineet jäsenten ja
yhteistyötahojen suuntaan.
4.2
Tiedotustoiminta
4.2.1
Tekninen opettaja -lehti
Järjestö julkaisi jäsenlehteä Tekninen opettaja. Lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden
numeroissa oli keskimäärin 36 sivua.
Lehti painettiin Lahdessa N-painossa.
Jäsenistön lisäksi lehti postitettiin opetustoimen viranomaisille, opettajankoulutuslaitoksille,
yliopistojen kirjastoihin ja useille muille yhteistyökumppaneille.
Päätoimittajana oli Pasi Töytäri ja toimitussihteerinä Juhani Niinikoski.
4.2.2
Tao-portaali
Järjestö on julkaissut uutisia ajankohtaisista teknisen työn ja yhteistyötahojen tapahtumista
www-sivusto Tao-portaalin kautta. Sivuston osoite on http://www.tekninenopettaja.net/
Portaalin jäsenille suunnatulla tiedostoalueella on julkaistu mm. Tekninen opettaja –lehden
numerot pdf-muodossa ja lehden työohjeet erillisinä tiedostoina. Lisäksi portaalissa on
julkaistu meriseminaarin ja syyspäivien luentoaineistot, työturvallisuustietoutta, materiaalia
teoriaopetukseen ja paljon muuta ajankohtaismateriaalia. Tao-portaali on tarjonnut myös
vuorovaikutteisen keskustelukanavan, Tao-Forumin, jäsenistölle.
Jäsenet ovat koonneet kaikille avoimeen linkkikirjastoon lähinnä tekniikkaan liittyviä
linkkejä. Jäsenten käytössä on ollut myös kuvagalleria.
Tao-portaalia on käytetty myös sähköpostiviestintään sivustolle rekisteröityneille jäsenille
joita oli vuoden 2012 lopussa 686
TAO-portaalin webmaster Timo Saarinen teki sivustolle huhtikuussa 2012 mittavan
julkisivu-uudistuksen.
4.3
Seminaarit ja koulutuspäivät
4.3.1
Meriseminaari
TAO:n Meriseminaari ja kevätpäivät pidettiin 16. – 18.3.2012 Viking Mariellalla yhdessä
Kotitalousopettajaliiton ja Tekstiiliopettajaliiton kanssa. Seminaarin teemoina olivat
erilainen oppija ja työturvallisuus.
Seminaarin esitelmiä, alustuksia ja työpajoja:
Seminaarin avaus, pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus
Kädentaidot oppimisen edistäjänä, Marjo Rissanen, KM, rehtori
Autismin kirjo, järjestösuunnittelija Katriina Saari, Autismi- ja Aspergerliitto ry
Toiminnallisuus ja toiminnanohjaus, Veera Kannosto
Teknisen työn aineenopettajakoulutuksen kuulumiset, Asko Heinonen, yliopistonlehtori ItäSuomen yliopisto; Antti Hilmola, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto; Sampsa Kullas,
yliopistonopettaja, ROKL
Käsityön työturvallisuusopas opetuksen tukena, Heljä Järnefelt, erityisasiantuntija, OPH
Taitoaineen opettajan vastuu opetuksessa, Markku Poutala OTK, Opetusalan
oikeuspalvelu Poutala
Työpajat:
1. Kuvansiirtotekniikka, Timo Tiusanen
2. Lennokkipaja, Harri Bläuer
3. Hopeakorupaja, Kouluelektroniikka Oy
4.3.2
Syyspäivät
Syyspäivät pidettiin Naantalissa 6. - 7.10. yhdessä Tekstiiliopettajaliiton kanssa.
Järjestelyistä vastasivat Varsinais-Suomen tekniset opettajat V-STO ry ja Turun seudun
tekstiiliopettajat.
Päivien teemoina olivat ”Teollinen muotoilu ja Käsityön hyvä fiilis” ja pitopaikkana Naantalin
kylpylä.
Päivien yhteydessä olleille messuille saapui 25 näytteilleasettajaa, joista 15 oli TAO:n
yhteistyökumppaneita.
Luentoja:
Vuoden nuori muotoilija 2011
Käsityön hyvä fiilis
1.
2.
3.
4.
Lauri Jämsén, laivanrakennusinsinööri
Sinikka Pöllänen, professori
Työpajat:
Rumpupaja
Jumppa
Pillihelmet
Köysipunonta.
Sunnuntain vierailukohteina olivat Naantalin Kultaranta, Triangle Motors ja Design
Naantalin vanhassa kaupungissa.
4.4
Tärkeimmät päätökset, kannanotot ja yhteydenpidot
a) 19.3. TAO:n lausunto opetusministeriöön tuntijakotyöryhmän esityksestä.
b) TAO:n hallituksen julkisuuteen 10.4. lähettämä kirje ”Katoaako tekninen työ peruskoulusta?”
ja sen aiheuttama valtakunnallinen mielipidekirjoittelu ja -keskustelu
c) 20.9. TAO:n kannanotto valtioneuvoston asetukseen 422/2012.
d) Taide- ja taitoaineiden yhteistyö. TAO on ollut mukana Stailin toiminnassa ja kokouksissa.
e) TAO:n ja TOL:n edustajat kävivät 4.10. neuvottelemassa opetusministeri Jukka Gustafssonin
kanssa tuntijakoasetuksen 2012 aiheuttamasta käsityön aseman heikkenemisestä.
f) Viranomaistahoja ja yhteisöjä, joiden kanssa TAO on tehnyt yhteistyötä
 Eduskunta
 Opetusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö,
 Opetushallitus, Metsähallitus,
 OAJ, Aineopettajaliitto, Pedagogisten opettajien edustajisto,
 Aineopettajajärjestöt
 Opettajainkoulutuslaitokset
 Taloudellinen Tiedotustoimisto – TAT???
 Teknologiateollisuus ry
 AVI työsuojelun vastuualueet, Työturvallisuuskeskus TTK
 Skills Finland ry.
 Suomen Metsäyhdistys ry
 Maa- ja metsätalousministeriö
 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
 Helsingin yliopisto
 Aalto-yliopisto

4.5
TAO:n killat
TAO:n paikallisyhdistykset ovat lähes kaikki rekisteröityneitä yhdistyksiä.
 Tampereen seudun teknisten aineiden opettajien kilta ry.
 Helsingin teknisten aineiden opettajat – HTAO ry
 Varsinais- Suomen tekniset opettajat ry
 Porin Seppien Kilta ry.
 TAO Lahti ry - Lahden seudun teknisten aineiden opettajat
 Jyvässeudun teknisten aineiden opettajat – JTAO ry
 Kuopion seudun teknisten aineiden opettajat ry
 Etelä-Pohjanmaan teknisen työn opettajat ry
 Kymenlaakson TAO r.y.
 Oulun alueen teknisen työn opettajat ry
 Espoon - Kauniaisten teknisen työn opettajat ry.
 Vantaan Seudun Teknisten aineiden opettajat – VaSTao ry.
 Länsi-uudenmaan teknisten aineiden opettajat- LTAO ry
 Rauman seudun teknisen työn opettajat
 Kanta-Hämeen kilta ry, rekisteröity 21.5.2012
Lisäksi on teknisen työn opiskelijoiden Rauman TK-kilta ry.
4.6
Kansainvälinen toiminta
Viro
Yhteistyö Viron veljes- ja sisarjärjestöjen kanssa on tiivistynyt ja järjestöjen edustajia on
käynyt TAO:n kevät-ja syyspäivillä vieraina.
TAO:n edustajat osallistuivat 3. – 5.7. virolaisten opettajajärjestöjen ETS:n ja AITA:n
järjestämille koulutuspäiville Elvassa.
Etiopia
Yhteistyö Etiopian kouluhankkeessa on painottunut tilanteen seuraamiseen ja yhteyden
pitämiseen koulun tulevan ylläpitäjän kanssa.
4.7
Ansiomerkit ja standaarit
Hopeisen ansiomerkin kultaisin lehvin sai Jyrki Majuri.
Hopeisen ansiomerkin saivat Ilkka Salonen, Antti Valtola, Harri Isosaari ja Jarmo Mustikka
Vuoden Tekninen opettaja 2012 on Tuomo Einiö
4.8.
Muu toiminta
Metsämessut 8. – 11.11.
Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. oli Luonnonvarat-osastolla pitämässä teknisen työn
pajaa.
Opi ja kasva –konferenssi 12. – 13.12.
TAO oli Stailin yhteisosastolla konferenssin yhteydessä järjestetyssä messutapahtumassa.
Taito-päivä
TAO haki yhdessä Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n ja Tekstiiliopettajaliiton kanssa
suomalaiselle taidolle ja käsityölle omaa kalenteripäivää. Päivämäärä on 14. huhtikuuta,
jolloin on Taidon nimipäivä. Nimiehdotus päivälle on Taidon ja käsityön–päivä.
Hakemus on Helsingin yliopiston almanakkatoimistossa käsittelyssä.
5
Talous
Toiminta on ollut talousarvion mukaista.
5.1
Tuloslaskelma liitteenä
5.2
Tase liitteenä
HALLITUS