Projektisuunnitelma v.0.54

RAMK / TeLi
504T10 Percometri
PROJEKTISUUNNITELMA
Projektisuunnitelma
Percometri
0(6)
RAMK / TeLi
PROJEKTITYÖSKENTELY
Projektiohjeet
1(6)
Sisällys
1. PROJEKTIN YHTEENVETO.......................................................................................................... 2
1.1 Tausta .......................................................................................................................................... 2
1.2 Tulos ........................................................................................................................................... 2
1.3 Tärkeimmät tehtävät ................................................................................................................... 2
1.4 Rajaukset ..................................................................................................................................... 2
1.5 Alustava aikataulu ....................................................................................................................... 2
1.6 Laatutavoitteet............................................................................................................................. 2
2. PROJEKTIN TULOS ....................................................................................................................... 2
2.1 Projektin tulos ............................................................................................................................. 2
2.2 Erityisvaatimukset....................................................................................................................... 3
2.3 Vaatimusten toteutumisen todentaminen .................................................................................... 3
3. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA ......................................................................................................... 3
4. PROJEKTIN TEHTÄVÄT JA TOTEUTUSSUUNNITELMA ....................................................... 3
4.1 Tehtävät....................................................................................................................................... 3
4.2 Arvioidut työmäärät .................................................................................................................... 3
5. PROJEKTIN RESURSSIT ............................................................................................................... 3
5.1 Projektiorganisaatio, henkilöt ja vastuut sekä valtuudet ............................................................. 3
5.2 Tilat, laitteet ja työkalut .............................................................................................................. 4
6. OHJAUSSUUNNITELMA .............................................................................................................. 4
6.1 Aikataulu ja resurssien käyttö ..................................................................................................... 4
6.1.1 Aikataulu, työnjako, resurssikuormitus ja kriittiset tehtävät ................................................... 4
6.2 Raportointi- ja tiedonvälitys ....................................................................................................... 4
6.3 Palaverit ...................................................................................................................................... 4
6.3.1 Ohjauspalaverit ........................................................................................................................ 4
6.3.2 Suunnittelu- ja projektipalaverit .............................................................................................. 4
6.4 Riskien hallinta ........................................................................................................................... 4
7. DOKUMENTOINTISUUNNITELMA ............................................................................................ 5
7.1 Projektikansiot ja sähköinen dokumenttien arkistointi ............................................................... 5
8. VERSIOHISTORIA ......................................................................................................................... 5
9. LIITTEET ......................................................................................................................................... 5
Version 1.0
RAMK / TeLi
PROJEKTITYÖSKENTELY
Projektiohjeet
2(6)
PROJEKTISUUNNITELMAN RUNKO
1. PROJEKTIN YHTEENVETO
1.1 Tausta
Projektiongelma: Arctic Power haluaa selvittää, että soveltuuko percometri lumi- ja
jäärakenteiden koostumuksen mittaamiseen.
Kai Ryynänen, email: [email protected]
Ismo Kallunki, email: [email protected]
1.2 Tulos
Voidaanko percometrillä saada johdonmukaisia mittaustuloksia lumesta ja jäästä, sekä
selvittää percometrin käytännöllisyyttä.
1.3 Tärkeimmät tehtävät
Selvittää riittääkö mittaustulosten tarkkuus erottelemaan erilaiset rakenteelliset kerrokset
toisistaan.
Lumirakenteen mittaus ja mittaustulosten analysointi.
1.4 Rajaukset
Projektiryhmälle kuulumattomat tavoitteet:
Mitattavien lumi- ja jäärakenteiden laatu.
1.5 Alustava aikataulu
Lyödään lukkoon projektin valmistumispäivämäärä ja luetellaan valmistumispäivämäärät
osatehtäville.
Projektin valmistumispäivämäärä on 30.4.2012.
- Materiaaliin perehtyminen 14.2.2012
- Percometrin testaus 17.2.2012
- Käytännön mittaukset 31.3.2012
- Mittaustulosten analysointi 15.4.2012
- Raportointi 30.4.2012
1.6 Laatutavoitteet
Projektin aikataulussa pysyminen ja työmäärissä pysyminen:
- työajanseuranta / aikataulu
Helppokäyttöisyys:
- Projektiryhmän loppuraportointi
Mittaustulosten analysointi:
- Analysoidaan mittaustulokset pareissa virheiden vähentämiseksi
Percometrin käyttö:
- Noudatetaan laiteen ohjeita ja sovittuja käyttötapoja
2. PROJEKTIN TULOS
2.1 Projektin tulos
Version 1.0
RAMK / TeLi
3(6)
PROJEKTITYÖSKENTELY
Projektiohjeet
Selvitys percometrin soveltuvuudesta lumi- ja jäärakenteiden rakenteellisen vahvuuden
arvioinnissa raportin muodossa.
2.2 Erityisvaatimukset
Salassapitovelvollisuus Arctic Powerin asioista.
2.3 Vaatimusten toteutumisen todentaminen
3. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA
Mara Nord –hanke: http://maranord.ramk.fi/page/mara-nord-trainings/
4. PROJEKTIN TEHTÄVÄT JA TOTEUTUSSUUNNITELMA
4.1 Tehtävät
Percometrin toimintaan perehtyminen: Percometrin testaus ja annettuun materiaaliin
perehtyminen.
Käytännön mittaukset: testauspalojen tekeminen, percometrillä mittaaminen
Mittaustulosten analysointi:
rakenteellisia eroja
Raportointi: Selvitetään
tarkoitukseen.
4.2 Arvioidut työmäärät
mittaustulosten
asiakkaalle,
tulkinta
soveltuuko
Tehtävä
Suunniteltu ( h )
Suunnittelu
100
Ohjaus
150
Käytännön mittaus
150
Mittaustulosten analysointi
100
Raportointi
100
Yht:
600
ja
selvitys
percometri
siitä,
huomataanko
hänen
haluamaansa
5. PROJEKTIN RESURSSIT
5.1 Projektiorganisaatio, henkilöt ja vastuut sekä valtuudet
Kuvataan projektiorganisaation rakenne ja nimetään projektiryhmä ja ohjaava opettaja sekä
kuvataan kunkin henkilön vastuut ja valtuudet.
Juha Eteläaho, Projektipäällikkö
-
Projektin päällikkö, joka toimii projektiryhmän yhteyshenkilönä.
Ville Tuovinen, Mittausvastaava
-
Vastaa percometrin käytöstä.
Tuomas Tikkanen, Lumimies
-
Vastaa testirakenteiden rakentamisesta
Version 1.0
RAMK / TeLi
PROJEKTITYÖSKENTELY
Projektiohjeet
4(6)
Sampo Näyhä, sihteeri
-
Raportointi, projektipalaverien kirjanpito
Juho Kurkela, Tekninen asiantuntija
-
Omaa tiedot laitteistosta ja on vastuussa mittaustulosten analysoinnissa
Maisa Mielikäinen, Ohjaava opettaja
5.2 Tilat, laitteet ja työkalut
- Tilat: Arctic Power –laboratorio, Konelaboratorio, Ulkoalueet mm. Lehtojärvi.
- Laitteet: Adek Percometer
6. OHJAUSSUUNNITELMA
6.1 Aikataulu ja resurssien käyttö
6.1.1 Aikataulu, työnjako, resurssikuormitus ja kriittiset tehtävät
- Jokaiseen tehtävään osallistuu koko projektiryhmä. Jos jossakin projektin tehtävässä on
paljon työtä tai monta eri työvaihetta, niin voidaan ne jakaa projektin työntekijöiden kesken,
jolloin nopeutetaan projektia.
- Kriittisiä tehtäviä ovat mittaustulosten analysointi, joihin osallistuu kaikki.
Aikataulu:
6.2 Raportointi- ja tiedonvälitys
Sisäinen raportointi tapahtuu puhelimen, sähköpostin ja skypen välityksellä.
Yhteyshenkilöt:
- Juha Eteläaho [email protected] 0443135480
- Ismo Kallunki [email protected]
- Kai Ryynänen [email protected]
6.3 Palaverit
6.3.1 Ohjauspalaverit
Ohjauspalaverissa käydään läpi edellisen viikon asiat ja tarkastetaan aikataulu sekä
tarkastetaan työmäärät.
6.3.2 Suunnittelu- ja projektipalaverit
Palaverit järjestetään vähintään kerran viikossa. Puheenjohtajana toimii projektipäällikkö
Juha Eteläaho ja sihteeri vaihtuu viikottain.
6.4 Riskien hallinta
Version 1.0
RAMK / TeLi
PROJEKTITYÖSKENTELY
Projektiohjeet
5(6)
Projektiryhmä analysoi riskit jokaisen projektipalaverin yhteydessä
7. DOKUMENTOINTISUUNNITELMA
7.1 Projektikansiot ja sähköinen dokumenttien arkistointi
Projektikansio on optimassa ja sinne laitetaan kaikki projektiin sisältyvä materiaali kuten
esim. työajanseuranta kaavakkeet, projektipalaverin pöytäkirjat jne. Lisäksi materiaalit
säilytetään myös jokaisen projektintyöntekijän omilla verkkolevyillä.
8. VERSIOHISTORIA
Muokkauspäivämäärä
Versio
10.02.2012
0.50
23.02.2012
0.51
17.3.2012
0.52
4.4.2012
0.53
10.4.2012
0.54
9. LIITTEET
Riskianalyysilomake
Version 1.0