ELY –keskuksen rooli jätehuollon valvonnassa

ELY –keskuksen rooli
jätehuollon valvonnassa
Valtakunnalliset jätehuoltopäivät
11.10.2012
Lassi Liippo
ELYn toimivalta jätehuollon valvonnassa
§ 
§ 
§ 
Jätelain 24§
•  ELY toimii jätelain yleisenä valvontaviranomaisena ja
valvoen jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamista
Jätelain 25§
•  PIRELY valvoo tuottajavastuun valtakunnallisena
viranomaisena tuottajavastuuta koskevien säännösten
noudattamista
Ympäristönsuojelulaki 20§
•  ELY valvoo YSL:n ja sen nojalla annettujen säännösten
noudattamista sekä käyttää osaltaan
ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa
päätöksenteossa
Lassi Liippo / Varsinais-Suomen ELY-keskus
Valvonnan tavoitteet
§  Uusi jätelaki: valvontaa ja seurantaa tehostetaan
§  Valvonnalla varmistetaan, että toimitaan lakien,
asetusten, lupien, ilmoitusten ja päätösten mukaisesti
§  Valvonnalla vähennetään ympäristökuormitusta
§  Valvonnalla ja tarkastuksilla välitetään tietoa
lainsäädännön vaatimuksista, ympäristön
pilaantumisuhista, toiminnan ympäristövaikutuksista,
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) sekä
ympäristön kannalta parhaasta käytännöstä (BEP)
Lassi Liippo / Varsinais-Suomen ELY-keskus
Valvonnan muodot
§  Ennakkovalvontaa toteutetaan arvioimalla
luvanvaraisuutta, antamalla lausuntoja lupahakemuksista,
osallistumalla luvan käsittelyyn liittyviin tarkastuksiin ja
neuvotteluihin ja käyttämällä tarvittaessa muutoksenhakua
§  Jälkivalvonta on laillisuusvalvontaa ja se kohdistuu
toimintaan liittyvien säännösten noudattamisen valvontaan.
Tarkoituksena on selvittää vastaako toiminta annettuja
päätöksiä tai yleensä lainsäädännössä annettuja
määräyksiä. Aiheutuuko toiminnasta lupamääräyksistä
huolimatta ympäristön pilaantumista
Lassi Liippo / Varsinais-Suomen ELY-keskus
Valvonnan toteutus
§  Valvontaa tehdään suunnitelmallisesti ja toiminnassa
pyritään keskittymään ympäristövaikutuksiltaan
merkittäviin tehtäviin
§  Valvontaa tehdään yhteistyössä muiden
viranomaisten kanssa
§  Valvonnassa korostetaan puolueettomuutta,
avoimuutta hyvää asiakaspalvelua
Lassi Liippo / Varsinais-Suomen ELY-keskus
Valvonnan toteutus
§  Ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti
neuvottelemalla
§  Tarvittaessa valvontatoimia tehostetaan käyttämällä
oikaisukehotusta, hallintopakkoa ja ilmoitusta poliisille
esitutkintaa varten
§  ELY on rikosasioissa asianomistaja, jos yleistä etua
on loukattu
Lassi Liippo / Varsinais-Suomen ELY-keskus
Valvonta ja seuranta tehostuu
§  ”Omavalvonnan edistäminen
•  Kirjanpitosäännökset
•  Jätehuollon seuranta ja tarkkailu
§  Jätteenkuljetusten valvonta
•  Hyväksymismenettelyt
•  Siirtoasiakirjat
§  Laiminlyöntimaksu
§  Säännönmukaiset tarkastukset
•  Lupavelvollisten lisäksi vaarallisten jätteiden
tuottajat, jätteen kuljettajat ja välittäjät
Lassi Liippo / Varsinais-Suomen ELY-keskus