Kelan TYP-toiminta, ajankohtaiset asiat, Jorma Viitala

Kelan TYP-toiminta
Ajankohtaiset asiat
Kela/Terveysosasto
Etuuspäällikkö Jorma Viitala
TYP-johdon foorumi/Tupaswilla 19.8.2013
Kelan ajankohtaiset kehittämissuunnat
Elämässä mukana – muutoksissa tukena
Kelan strategia vuosille 2013-2016
Kehittämisen painopistealueet
2
Parasta palvelua, sosiaalista turvaa ja
elämän voimaa
Peruslähtökohtana on
palvella asiakasta
helposti ja läheltä.
Kelan palveluverkko 1.4.2013
Vakuutusalueita 3
Vakuutuspiirejä 24 kpl
Toimistoja 199 kpl
Sivuvastaanottoja 1 kpl (Savukoski)
Yhteispalvelupisteitä 159 kpl
Toimistopalvelun lisäksi palvelua
hoidetaan monikanavaisesti
valtakunnallisen puhelinpalvelun,
verkkopalveluiden, postipalvelun,
erikoisyksiköiden, yhteispalveluiden
sekä suorakorvauksen avulla.
Kelan Typ-toiminnan vahvistaminen
• 24.1.2012 päätös TYP:n kehittämisestä Kelan
terveysosaston ja kenttäosaston yhteistyönä
• Tehtävät:
 Yhteistyössä vastataan asiakasrakenteen ja –ohjauksen
kehittämisestä, koulutuksista, tapahtumista
 Terveysosasto vastaa TYP-toimintamallin kehittämisestä,
toiminnan tavoitteista ja sisällöstä sekä yhdessä toimimisen
periaatteista kumppaneiden kanssa
 Kenttäosasto vastaa TYP-toiminnan kehittämisestä
asiakaspalvelun tuottamisen näkökulmasta
5
Kelan Typ-toiminnan vahvistaminen
• Kelan sisäinen TYP-ohjausryhmä perustettiin 5/2012
kehittämisen ja toiminnan tukemiseksi
• Ohjausryhmän jäsenet :
Etuusjohtaja Elise Kivimäki
Osastopäällikkö Antti Hakala / Kela Kenttäosasto
Erikoissuunnittelija Riikka Jousmäki / Kela Kenttäosasto
Vak.piirin johtaja Ilpo Hakula / Etelä-Karjalan vakuutuspiiri
Vak.sihteeri Hannele Ruokonen / Etelä-Karjalan vakuutuspiiri
Vak.piirin johtaja Heikki Heilä/Turun vakuutuspiiri
Apulaisjohtaja Maiju Kummunmäki/Hgin vakuutuspiiri
Vak.sihteeri Riitta Timonen / Pohjois-Karjalan vakuutuspiiri
Vak.sihteeri Tuula Pietarsaari / Espoon vakuutuspiiri
Etuuspäällikkö Jorma Viitala / Kela Terveysosasto
Kehittämispäällikkö Mikko Toivanen/Terveysosasto
Lakimies Heidi Giss/Terveysosasto
Suunnittelija Marjaana Pajunen/Terveysosasto
6
Kelan TYP-toiminnan tavoitteet
Tavoitteena on
• tarjota tasapuolista palvelua vajaakuntoisille
pitkäaikaistyöttömille TYP:ssa kautta maan, joka
turvataan TYP-työntekijöiden kattavalla
resurssoinnilla
• Vaikuttaa ja parantaa pitkäaikaistyöttömien työ-ja
toimintakykyä kuntoutuksellisin keinoin
• Mahdollistaa ja sujuvoittaa pitkäaikaistyöttömien
työllistymistä yhteisellä palveluiden suunnittelulla
7
TYP:ien sijoittuminen vakuutuspiireihin
• Kelan vakuutuspiirit olleet mukana 2004 alkaen
• Osallistuminen oman toimintaympäristön mukaisesti
• 2010 yhteinen valtakunnallinen linjaus -> toiminnan
vahvistaminen
• Koko maassa 37 TYP, joissa 21 Kelan asiantuntijaa.
19 osa-aikaista + 2 kokoaikaista
• Kelan vakuutuspiiri mukana 32 johtoryhmässä
• 15.4.2013 päätös TYP-toiminnan vahvistamisesta
hallitusohjelman edellyttämällä tavalla
• Valmistautuminen TYP-lakisääteistämiseen
8
Resurssointi
• 2.1.2014 alkaen jokaisessa TYP:ssa työskentelee
vähintään yksi nimetty Kelan työntekijä
asiakastarpeen edellyttämässä laajuudessa
• Kelan TYP-työntekijä on läsnä TYP-toimipisteessä
sovitusti ja hänen yhteystietonsa ovat TYPtoimipisteen tiedossa
• TYP:n toimijoiden väliseen yhteydenpitoon voidaan
läsnäolon lisäksi hyödyntää puhelinta, s-postia,
LYNC-järjestelmää, videoneuvottelua jne.
• Paikallisten TYP-ohjausryhmien Kelan edustajat ja
TYP-työntekijät sopivat tiloista, käytännöistä ja
yhteisistä asioista paikallisen TYP:n kanssa
9
TYP-työntekijä
Kelan TYP-työntekijän työssä korostuu:
• Asiakkaan kokonaistilanteen tarkastelu ja
haltuunotto, tarvittaessa apuna voi käyttää Kelan
etuuksien taustatukea ja muita etuusosaajia
• Asiakaskeskeisyys
• Kuntoutuksen ja muiden työkykyetuuksien
osaaminen
• Palveluosaaminen ja vuorovaikutustaidot
Kelan TYP-työntekijän pääasialliset työtehtävät ovat
TYP:n kautta tulevia töitä, mutta tarpeen mukaan
Kelan etuustyötä
10
Valmisteluvaiheen työskentelyä
• 30.1.2013 epävirallinen tapaaminen TEM:n, STM:n
ja Kuntaliiton kanssa, keskustelua TYP-toiminnasta
käytännön tasolla
• Osastopäällikön aluekierrokset ja TYP-informointi 12/2013
• 18.4.2013 yhteinen koulutus –ja suunnittelupäivä
vakuutuspiirien johtajille ja TYP-työntekijöille
• Keväällä 2013 kysely TYP-työntekijöille,
vakuutuspiirien johtajille ja paikallisiin TYPtoimipisteisiin
11
TYP-työntekijöiden ja vakuutuspiirien tuki
• Vuosittainen yhteinen koulutustilaisuus Kelan TYPtyöntekijöille, esimiehille, paikallisten TYPohjausryhmien jäsenille ja vakuutuspiirien johtajille
• Kelan sisäiset koulutukset :
 TYP-työntekijöille TYP-toimintaan liittyen
 TYP-työntekijöille, työkykyneuvojille ja Kela-neuvojille esim.
5.11 koulutus moniammatillisesta työskentelystä
• Työvälineiden yhdenmukaisen käytön ohjeistus:
TYP-asiakkaan asioiden dokumentointi OIWA-ja
TYPPI –järjestelmään, TYPPI-oikeudet
• TYP-ryhmäpostilaatikko kysymyksiin ja palautteisiin
12
TYP-työntekijöiden ja vakuutuspiirien tuki
Työstövaiheessa:
• Kelan intranetin TYP-toiminta –sivut (yhteistyö
viestinnän kanssa)
• TYP- prosessikuvaus
• TYP-palvelumallin luominen
• Hallinnollinen työaikasuunnittelu ja sen kirjaaminen:
Tahti-kirjaukset
• Asiakkuus –kehittämisohjelman toimeenpano
• Kumppanuuksien kehittäminen
13
TYP- toiminnan haasteet ja
mahdollisuudet.
Yhteistyöllä asiakkaan
parhaaksi
Kiitos !
14