Veromuutokset 2012

Veromuutokset 2012
Grant Thornton
Marraskuu 2011
© 2011 Grant Thornton Finland | Veromuutokset 2012 | Marraskuu 2011
Veromuutokset 2012
Hallituksen esitys veromuutoksista
Yhteisö- ja pääomaverokanta
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman ja valtiovarainministeriön talousarvioesityksen
sisältämät veromuutokset ovat edenneet lainsäädäntövaiheessa siten,, että veromuutoksista on lokakuussa annettu eduskunnalle hallituksen esitykset 50/2011 ja 77/2011.
Hallituksen esitykset sisältävät mm. seuraavat muutosesitykset:
y Hallituksen esityksen mukaan yhteisöveroprosentti alennetaan vuoden 2012 alusta 25
prosenttiin ((nyt
p
y 26%).
) Keskustelua myös
y alemmasta 24,5%:n
,
yyhteisöverokannasta on
käyty mm. tupo-neuvottelujen yhteydessä.
1)
Verotus kevenee:
© Yhteisövero
© Rajoitetusti verovelvollisten yhteisöjen saamien osinkojen, korkojen ja rojaltien
lähdeverokanta alenee 25 %:iin (nyt 28%)
© Työtulot
© Ansiotuloverotus kevenee tuloveroasteikon tulorajojen korotusten johdosta
© Työtulovähennysten enimmäismäärää korotetaan 900 euroon (nyt 740 €)
2)
Verotus kiristyy:
– Pääomatulot ja osinkotulot
–
Ansiotuloista vähennettävän pääomatulon alijäämän (alijäämähyvityksen) määrä
kuitenkin kasvaa pääomaverokannan korottamisen johdosta
– Perinnöt ja lahjat (Uusi 16 %:n porras otetaan käyttöön ensimmäisessä veroluokassa
yli 200 000 euron suuruisille perinnöille ja lahjoille)
y Pääomaverokantaa korotetaan 30 prosenttiin (nyt 28 %). Pääomatuloverojen verotus
muuttuu progressiiviseksi siten, että 50 000 euroa ylittäviltä osalta verokanta nousee 32
prosenttiin.
y Listautumattoman yhtiön osingon verovapaa pääomatulo-osuus alenee 60 000 euroon
(nyt 90 000 euroa).
euroa)
Huomioitavaa
y Osakkeenomistajan (luonnollisen henkilön) verotus kiristyy nostettaessa yhtiöstä
voittovaroja (esim. osinkoina).
y Muiden pääomatulojen, kuten myyntivoittojen ja vuokratulojen verotus kiristyy
verokannan noston seurauksena.
y Sukupolvenvaihdosten verotus kiristyy lahja-, perintö ja pääomatuloverojen noustessa.
y Verotuksen kiristyminen on kuitenkin suunniteltua Hetemäen verotyöryhmän esittämää
j mallia)) maltillisempi,
p , jjossa tuotto-osuus olisi sidottu
kokonaisveromuutosta ((ns. Norjan
normaalituottokorkoon (n. 3.9 % vuonna 2010) nykyisen 9 %:n tuottorajan sijaan.
– Suomesta ulkomaille maksettaviin pääomatuloihin sovellettavaa pääomatuloveroa
(lähdeveroa) korotetaan 30 %:iin ja 50 000 euroa ylittävien tulojen osalta 32 %:iin (nyt
28%)
Toimenpiteitä
– Korkotulojen lähdeveroa korotetaan 30 %:iin (nyt 28%)
y Omistuksen hajauttaminen perhepiirissä verovapaiden osinkojen monistamiseksi
– Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä alenee 2 000 euroon (nyt 3 000 €) ja
vähennysoikeus arvonlisäverollisesta työlaskusta alenee 45 %:iin (nyt 60%)
y Yksityishenkilön sijoitustoiminnan yhtiöittäminen
– Asuntovelan korkovähennystä leikataan (2012 vähennyskelpoista on 85 %, vuonna
2013 80 %, ja vuonna 2014 75 % asuntolainan koroista)
y Osittaisen sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen vielä vuonna 2011
y Verotehokkaan osingon ja palkan yhdistelmän laskeminen vuodelle 2012
y Mahdollisen lisäosingon jakaminen vielä vuonna 2011
– Arvonlisävero (tilatut sanoma- ja aikakausilehdet 0% prosentista 9%:n alennettuun
verokantaan, yleinen alv-kanta säilyy)
© 2011 Grant Thornton Finland | Veromuutokset 2012 | Marraskuu 2011
2
Helsinki
Tampere
© 2011 Grant Thornton Finland | Veromuutokset 2012 | Marraskuu 2011
Santeri Kääriäinen
Tanja Lappalainen
Juhana Vuojala
Tax Manager
T 09 5
5123
3 33
3319
9
M 044 522 7594
E [email protected]
Tax Advisor
T 09 5
5123
3 3333
M 044 360 0514
E [email protected]
Tax Advisor
T 09 5
5123
3 3336
M 044 522 7597
E [email protected]
Marko Vehniä
Arto Ojanen
Tax Partner
T 0207 940 480
M 040 539 1321
E [email protected]
Senior Tax Manager
T 0207 940 480
M 040 502 2366
E [email protected]