täältä - Keskustan koulu

1 (4)
ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 246518
20.02.2014
Vahanen Tampere Oy
Pasi Wahlfors
Tampellan Esplanadi 2
33100 TAMPERE
VOC-analyysi ilmanäytteestä
Asiakasviite:
Näytteen kerääjät:
Analyysin kuvaus:
Tulopvm.:
Käsittelijä(t):
KPS3180/1
Pasi Wahlfors
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATD-GC-MS,
30.01.2014
Hanna Hovi
Analysointimenetelmä
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, [email protected]
2 (4)
TYÖTERVEYSLAITOS
CK14-00471-1
Mittauspaikka:
Mittauskohde:
Analysointipvm.:
Näytteenottoaika:
Ilmamäärä:
ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 246518
20.02.2014
Näyte/keräin: Mi169932
Kankaanpään keskustan koulu
tekstiilityön luokka
14.02.2014/HAHO
28.01.2014 08:21 - 28.01.2014 09:52
9,19 dm³
Yhdiste
Tulos
Yksikkö
Bentseeni
0,9
µg/m³
Ksyleenit (p,m)
0,5
µg/m³
Tolueeni
1
µg/m³
1
µg/m³
0,9
µg/m³
Dekanaali
1
µg/m³
Nonanaali
2
µg/m³
0,7
µg/m³
<10
µg/m³
AROMAATTISET HIILIVEDYT
YKSIARVOISET ALKOHOLIT
2-Etyyli-1-heksanoli
ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT
2-Fenoksietanoli
ALDEHYDIT
ESTERIT JA LAKTONIT
Texanol
HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)
1)
1)
2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, [email protected]
3 (4)
TYÖTERVEYSLAITOS
CK14-00471-2
Mittauspaikka:
Mittauskohde:
Analysointipvm.:
Näytteenottoaika:
Ilmamäärä:
ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 246518
20.02.2014
Näyte/keräin: K152
Kankaanpään keskustan koulu
atk-luokka
14.02.2014/HAHO
28.01.2014 10:12 - 28.01.2014 11:46
9,49 dm³
Yhdiste
Tulos
Yksikkö
Bentseeni
0,9
µg/m³
Ksyleenit (p,m)
0,5
µg/m³
Ksyleeni (o)
0,4
µg/m³
Tolueeni
1
µg/m³
0,5
µg/m³
1-Butanoli
0,5
µg/m³
2-Etyyli-1-heksanoli
0,7
µg/m³
0,9
µg/m³
2-(2-Butoksietoksi)etanoli
1
µg/m³
2-Fenoksietanoli
1
µg/m³
0,8
µg/m³
10
µg/m³
AROMAATTISET HIILIVEDYT
TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET
a-Pineeni
YKSIARVOISET ALKOHOLIT
MONIARVOISET ALKOHOLIT
1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli
ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT
ESTERIT JA LAKTONIT
Texanol
HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)
1)
1)
2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, [email protected]
4 (4)
TYÖTERVEYSLAITOS
ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 246518
20.02.2014
Työympäristön kehittämispalvelut
Hanna Hovi
asiantuntija
Helsinki
Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman
kirjallisen luvan perusteella.
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, [email protected]
1(2)
Aktiivinen VOC-näytteenotto ATD-keräimeen (Tenax-putkeen)
Ilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) kerätään pumpulla Tenax-adsorbentilla täytettyyn
putkimaiseen ATD-keräimeen (ATD = automatic thermal desorption). Kuva keräimestä ja
pumpusta on ohjeen lopussa. Keräintä tulee kosketella vain puhtain, rasvattomin käsin.
1.
Ota keräin säilytysputkesta tai muunlaisesta toimitetusta pakkauksesta.
2.
Kirjoita muistiin mukana seuraavaan tilauslomakkeeseen tai omaan vastaavaan
lomakkeeseen pidikkeessä tai keräimen rungossa oleva keräimen numero
(näytteen numero).
3.
Poista keräimestä sulkutulpat molemmista päistä ja kiinnitä keräin ATD-keräimellä
kalibroituun pumppuun kuvan osoittamalla tavalla.
4.
Aseta
pumppu
keräimineen
mittauskohteeseen.
Kirjoita
mittauskohde,
päivämäärä, keräyksen alkamiskellonaika, pumpun numero (esim. SKC 16)
ja sykelukema muistiin. Eräät pumput, kuten Gilian-pumput, laskevat sykkeen
sijasta aikaa minuutteina (time, min). Näiden pumppujen tapauksessa ei
alkulukemaa kirjoiteta muistiin, koska lukema nollautuu aina automaattisesti
pumpun käynnistyessä.
Huoneen yleispitoisuuden mittauksessa sopivin paikka on yleensä huoneen keskellä
noin 1-1,5 m:n korkeudella lattiasta, vähimmäisetäisyys seinästä 1 m. Vältä
asettamasta keräintä voimakkaaseen auringonpaisteeseen. Haluttaessa mittaus
voidaan kohdistaa myös tarkalleen johonkin yksittäiseen kohteeseen huoneessa,
kuten tuloilmakanavan aukkoon tai lattiakaivon ympärystään. Ulkona keräin on
suojattava sateelta.
5.
Käynnistä pumppu virtakytkimestä käyttäen apuna pientä ruuvimeisseliä tai kynän
kärkeä.
6.
Pienissä pitoisuuksissa, kuten toimisto- tai asuntotyyppisessä sisäilmassa sekä
ulkoilmassa, kerättävä ilmamäärä on 7-10 dm3 (4-12 dm3) ja sopiva
keräysnopeus 20-200 cm3/min.
Työterveyslaitoksen vuokraamat VOC-pumput on asetettu toimimaan yleensä
nopeudella noin 100 cm3/min, jolloin suositeltava keräysaika edellä
mainitunlaisille ilmanäytteille on noin 1½ tuntia.
Jos VOC-pitoisuudet ovat huomattavasti suurempia kuin tavanomaisessa
toimisto- tai asuntotyyppisessä sisäilmassa, näytteenotosta on erikseen
keskusteltava
ja
sovittava
analysoivan
laboratorion
kanssa.
3
Teollisuustyyppisten ilmanäytteiden sopiva koko on yleensä 1-5 dm .
7.
Sulje näytteenottopumppu virtakytkimestä.
8.
Ota keräin pois ja aseta sulkutulpat takaisin paikoilleen kiristämällä sormin ilman
työkaluja tiukalle.
9.
Kirjoita pumpun syke- tai minuuttilukema ja keräyksen loppumiskellonaika
muistiin.
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki (Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b)
puh. 030 4741, faksi 030 474 2114, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi/kemia, [email protected]
11/2011
2(2)
Työterveyslaitos
10. Pane keräin takaisin säilytysputkeen tai muuhun toimitettuun pakkaukseen ja tuo
tai lähetä näyte analysoitavaksi laboratorioon.
11. Toimita laboratorioon myös seuraavat lomakkeet ja tiedot:
A. Tilauslomake täytettynä (keräimen numero, mittauskohde, päivämäärä,
näytteenoton alkamis- ja loppumiskellonaika, pumpun numero sekä aloitus- ja
lopetuslukemat sekä tutkittavat aineet)
B. Taustatietolomake soveltuvin osin täytettynä (mm. mittauksen syy/tarkoitus)
C. Näytteenkeräysajankohdan lämpötila (ei tarvitse ilmoittaa, jos se on 18-25 C)
D. Mahdolliset keräintä kohdanneet onnettomuudet, kuten jonkin kiinteän tai
nestemäisen aineen roiskuminen keräimeen tai ulkona kastuminen ja maahan
putoaminen
12. Jos keräintä ei voida välittömästi toimittaa laboratorioon, säilytä sitä puhtaassa,
hajuttomassa ja kemikaalittomassa tilassa, mieluiten jää- tai viileäkaapin
lämpötilassa, mutta ei pakastimessa.
13. Mahdollisesti käyttämättä jääneet ja virheellisesti käytetyt ATD-keräimet
toimitetaan myös laboratorioon ja niiden numerot ilmoitetaan. Ylimääräiset
käyttämättömät keräimet toimivat ns. kenttänollaputkina. Keräimiä ei saa säilyttää
kolmea viikkoa kauempaa.
Pidike (voi puuttua)
Sulkutulppa
Keräin säilytyskunnossa
ATD-keräin
Sulkutulppa
Putken ura(t)
Ilmavirran suunta
Ura(t)
ATD-keräin
Pidike (voi puuttua)
Letku pumpun
IN-liitoksessa
Virtakytkin
Syke- tai
minuuttilukema
Pumppu
Keräin ja pumppu näytteenottovalmiina
Analysoivan laboratorion osoite:
Työterveyslaitos
Kemian laboratorio
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki
Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b
Lisätietoja:
asiantuntija Hanna Hovi, 030 474 2950
tutkija Juha Svinhufvud, 030 474 2946
Työterveyslaitos Turku
Kemian laboratorio
Lemminkäisenkatu 14-18 B
20520 Turku
erikoistutkija Peter Backlund, 030 474 7535
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki (Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b)
puh. 030 4741, faksi 030 474 2114, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi/kemia, [email protected]