1 KUNNAS HEIKINPELLON KAAVA-ALUE

1
KUNNALLISTEKNIIKKA
KUNNAS
HEIKINPELLON KAAVA-ALUE
LIIKENNESELVITYS
22.12.2011
SUUNNITTELUKOHDE
Kunnaksen Heikinpeltoon on laadittu pientalotonttien asemakaava. Alue sijaitsee lähellä kaupungin rajaa Ahtialantien ja VT 4 moottoritien välissä ja sitä halkoo Lahti-Heinola -rautatie.
Lahti-Heinola
-rata
Uusi alue
PT 14085
katu
VT 4
LIIKENNEVERKON NYKYTILANNE
Tällä hetkellä kaavoitettavalle alueelle kuljetaan Heikinpellontien yksityistietä, joka ylittää LahtiHeinola radan tasoylikäytävällä. Rata on vähäliikenteinen teollisuusraide. Alue on joukkoliikennevyöhykkeellä.
Ahtialantie on pääväylä keskustaan ja tässä kohdassa Ahtialan paikallistie nro 14085, joka jatkuu Nastolan suuntaan.
22.12.2011
2
KUNNALLISTEKNIIKKA
SUUNNITELTU TILANNE
Uudelle kaava-alueelle ajo on suunniteltu tapahtuvaksi nykyisen Heikinpellontien liittymän kohdalta. Heikinpellontien on tulevaisuudessa omakotialueen kokoojakatu, joka kakkosvaiheessa
yhdistyy Multisillantiehen ja moottoritien ylittävään siltaan. Moottoritien takana on haja-asutusta.
LIIKENNE-ENNUSTE
Liikennemäärät eivät ole suuria, mutta Heikinpellontien liikennemäärä kasvaa nykyisestä oleellisesti ja kasvattaa myös Ahtialantien liikennettä. Ahtialantiellä on tehty liikennelaskenta toukokuussa 2010 Heikinpellontien liittymän eteläpuolella. Uuden alueen matkatuotokset on arvioitu
ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti. (Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa,
Ympäristöministeriö). Risteys toimii palvelutasolla A myös vuonna 2030. Kuormitusaste on alle
0,1 kaikilla suunnilla.
2010
2030
Ahtialantie
KVL
680
1290**
Heikinpellontie
KVL
130
620
Heikinpellontien tasoylikäytävä
KVL
50
330
* Ahtialantien kasvukerroin 1,07. Heikinpellontien liittymästä on 90% liikenteestä oletettu kääntyväksi keskustan suuntaan.
LAHTI-HEINOLA -RATA
Liikenneviraston väylänpito-osasto/ Lappeenrannan väyläyksikkö/ ins. Tarmo Nuutinen ei edellytä eritasoristeystä Heikinpellontien kohdalle. Liikennevirastolta on haettava ratalain 17 § mukainen lupa tasoristeyksen käyttötarkoituksen muuttamiselle. Tasoristeys voidaan toteuttaa seuraavin ehdoin:
tien linjausta muutetaan kaavakarttaan merkityllä tavalla ja odotustasanteet kunnostetaan
tasoristeys varustetaan puolipuomilaitoksella
tasoristeyksen näkemäalueet merkitään kaavaan, elleivät ne mahdu rautatiealueelle
yllä mainitut työt tehdään Lahden kaupungin kustannuksella
22.12.2011
KUNNALLISTEKNIIKKA
3
JOUKKOLIIKENNE
Paikallisliikenteen linja-autoreitti nro 3 kulkee Ahtialantietä ja on hyvin saavutettavissa. Heikinpellontien liittymässä on pysäkkipari.
KEVYT LIIKENNE
Ahtialantien pyörätie päättyy tällä hetkellä noin 440 metrin päähän Heikinpellontien liittymästä,
mutta jatkuu korotettuna jalkakäytävänä lähes kaupungin rajalle. Pyörätietä pitää jatkaa uudelle
alueelle saakka turvallisen koulureitin aikaansaamiseksi. Heikinpellontien kohdalle tehdään suojatiesaarekkeet turvallisen ylityksen aikaansaamiseksi (kartta).
Ahtialan paikallistien nopeusrajoitus 60 km/h on turvallisuussyistä pudotettava 50:een km/h uusien asuinalueiden kohdalla, mikä koskee erityisesti Nastolan suunnasta tulevia autoilijoita.
Kaupungin rajalle on syytä tehdä taajamaportti. Kevyen liikenteen väylän tarvitsemaa lisätila
otetaan ajoradasta rajoituksen noudattamisen tehostamiseksi.
nopeusrajoituksen
pudottaminen
Nopeusrajoitukset 2011
22.12.2011
4
KUNNALLISTEKNIIKKA
taajamaportti
nopeusrajoituksen
pudottaminen
jalkakäytävän
muuttaminen
pyörätieksi
suojatiesaareke
suojatiesaareke
koulu
Jalankulku- ja pyörätiejärjestelyt
MELU
Alueesta on tehty erillinen liikennemeluselvitys (Promethor PR-Y1805 22.11.2011)
22.12.2011