TTNV TS2014 valmis.docx - Tampereen Työväen Naisvoimistelijat

TOIMINTASUUNNITELMA
2014
TAMPEREEN TYÖVÄEN NAISVOIMISTELIJAT ry
TERVETTÄ TOIMINTAA NUORILLE JA VARTTUNEILLE
LIIKUNNAN ILOA!
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry
TS 2014
VISIO
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry on arvostettu ja tunnettu jäsentensä elinikäisenä
liikuttajana ja johtavana joukkuevoimisteluseurana.
TOIMINTA-AJATUS
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry on TUL:n ja Suomen Voimisteluliiton jäsenseura.
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry (TTNV) tarjoaa:
● laadukasta ja yhteisöllisyyttä lisäävää kunto- ja terveysliikuntaa aikuisille.
● liikkumiseen kannustavaa ja lapsen ehdoilla toteutettua perusvoimistelun
ja harrasteliikunnan ohjausta lapsille ja nuorille.
● tavoitteellista joukkuevoimistelun valmennusta kilpaileville joukkueille.
ARVOT
Tampereen Työväen Naisvoimistelijoiden toimintaa ohjaavat arvot ovat:
● Kasvatuksellisuus:
● Elinikäinen liikunta:
Lapset ja nuoret oppivat yhdessä tekemistä
Samassa seurassa toimiminen on mahdollista
läpi elämänkaaren
● Oikeudenmukaisuus: Tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaan
Seuran toiminnassa tärkeitä ovat myös terveelliset elämäntavat, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus
sekä puhdas luonto ja ympäristö.
PAINOPISTEALUEET VUONNA 2014:
❖ Liikunnan ilon ja sen myönteisten terveysvaikutusten esille tuominen
❖ Talouden vakauden säilyttäminen joukkuevoimistelukilpailujen tuloksellisella
järjestämisellä ja kausimaksujen seurannalla
❖ Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi
❖ Jäsenmäärän maltillinen kasvattaminen
- Lasten ja nuorten liikuntaryhmien alueellinen kohdentaminen kaupunginosiin
- Aikuisten harrasteliikuntaryhmien sisältöjen sekä tarjontamäärien uudelleentarkastelu
- Seurassa harrastavien lasten ja nuorten vanhempien saaminen seuran jäseniksi
-
❖ Työryhmätoiminnan kehittäminen
Vastuualueiden jakaminen sekä työryhmien vastuun ja päätösvallan määrittely
Erilaisten asiantuntijatahojen käyttäminen
Säännöllisen työryhmätoiminnan toteutuminen
❖ Seuran profiloituminen
- Joukkuevoimisteluimagon ylläpito ja JV-brändin kehittäminen edelleen
- Kunto- ja harrasteliikuntaseuran imagon voimistaminen
-
❖ Joukkuevoimistelun korkealaatuisuuden varmistaminen
Valmentajien tukeminen ja kouluttaminen sekä uusien valmentajien perehdyttäminen
Voimisteluharrastuksen mahdollistaminen siirryttäessä ikäkaudesta toiseen
2
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry
TS 2014
TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA
1 SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Tavoitteena on jatkaa seuratoimijoiden motivointia seuratoimintaan kannustaen, vastuuta
jakaen sekä talkootyöskentelyä kehittäen. Seuran tunnettavuutta ja näkyvyyttä lisätään.
Jatketaan kunto- ja harrasteliikunnan sekä joukkuevoimistelun imagojen tehostamista.
SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEN AVAINALUEET VUONNA 2014
1) Lasten ja nuorten liikuntatoiminnan kehittäminen edelleen eri kaupunginosissa
2) Jäsenmäärien maltillinen lisääminen harraste- sekä kilpa- ja valmennuspuolella
3) Maksuliikenteen seurannan tarkentaminen harraste- sekä kilpa- ja valmennuspuolella
4) Vanhempien osallisuuden lisääminen talkootyöskentelytehtävissä
5) Joukkuevoimistelutoiminnan laadukkaan sekä menestyksellisen valmennustoiminnan
maineen ylläpitäminen kaikilla taitotasoilla
6) Aikuisille tarjotaan kausiliikunnan lisäksi kurssimuotoista liikuntaa.
2 TALOUS
Tavoitteena on yhä jatkaa tarkkaa talouden seurantaa talousohjesäännön mukaisesti.
Talousseurannasta vastaa johtokunta käytännön tehtävät ja vastuut tilanteen mukaisesti
valtuuttamalla delegoiden. Taloushallintopalvelut ostetaan Hämeen Liikunta ja Urheilulta.
TALOUDEN AVAINALUEET VUONNA 2014
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Vuosibudjetin kuukausittainen seuranta: hyväksytty budjetti tallennetaan kirjanpitotileille
ja kirjanpidosta tulostetaan johtokunnan kokoukseen raportti, jossa on toteuma ja
vertailu budjettiin. Toimintaa uudelleen suunnataan, mikäli havaitaan budjettipoikkeamia.
Kassavirran varmistaminen: kausi- ja jäsenmaksujen perintään kiinnitetään huomiota,
maksamattomat maksut peritään mahdollisimman pian eräpäivän jälkeen. Kassatilanne
raportoidaan johtokunnan kokouksissa.
Valmentaja- ja ohjaajakorvauksien maksatusprosessia kehitetään edelleen:
korvaushakemusten tarkastamisen ja hyväksynnän tulee sujua oikein ja nopeasti.
Kisoille ja tapahtumille luodaan ennen tapahtumia budjetti, jonka laadinnan pohjana on
vuoden 2014 talousarvion luvut.
Taloustyöryhmä valmistelee johtokunnan kokouksiin päätettävät ja tiedotettavat asiat
kuukausittain.
Kaupungin toiminta-avustuksen hakeminen ja sen saaminen jatkossakin tuen
aikaisemmassa suuruusluokassa.
KIVA-puolen toimintamaksujen kohtuullisena pitäminen hyvän taloushallinnon keinoin
3
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry
TS 2014
TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA
3 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Tavoitteena on tehokkaan markkinoinnin ja selkeän viestinnän avulla saada seuraan lisää
jäseniä sekä harrasteliikuntaan että joukkuevoimisteluun. Tampereen Työväen
Naisvoimistelijat ry tiedottaa seuran toiminnasta sekä ulkoisesti että sisäisesti. Sisäisellä
viestinnällä pidetään seuran jäsenet ja voimistelijoiden vanhemmat tietoisina seuran asioista
ja tarjotaan helposti lähestyttävä keino molemminpuoliseen vuorovaikutukseen. Ulkoisen
markkinoinnin ja tiedottamisen tavoitteena on löytää seuralle pidempiaikaisia
yhteistyökumppaneita.
VIESTINNÄN AVAINALUEET VUONNA 2014
1) Ulkoinen viestintä
❖ Seuran verkkosivuilla (www.ttnv.fi) ja Facebook-sivulla tiedotetaan tehokkaasti seuran
toiminnasta: Harrasteliikunta, kuntoliikunta, joukkuevoimistelu, kevät- ja
joulunäytökset, joukkuevoimistelukilpailut, joukkueiden kisatulokset.
❖ Tiedottamisessa hyödynnetään yhteistyökumppanuuksia (Hämeen Liikunta ja Urheilu,
Suomen Voimisteluliitto, TUL ja TUL:n Tampereen piiri, Tampereen kaupungin
liikuntapalvelut ja Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto).
❖ Harrasteliikunnasta, seuran kevät- ja joulunäytöksistä sekä
joukkuevoimistelukilpailuista tiedotetaan aktiivisesti Aamulehden
tapahtumakalenterissa ja meno-infopalstalla.
2) Sisäinen viestintä:
❖
❖
❖
❖
Jäsenille tiedotetaan seuran toiminnasta seuran verkkosivuilla ja Facebookissa.
Verkkosivuilla ja Facebookissa tiedotetaan myös JV-joukkueiden kilpailutuloksista.
Liikuntaryhmissä harrastaville tiedotetaan seuran toiminnasta ohjaajien välityksellä.
Sähköinen jäsenlehti Uutis-Malviina jaetaan 2-3 krt vuodessa. Uutis-Malviinan
kohderyhmä: jumpparit, minivalmennuksen vanhemmat, valmentajat, jumppien
ohjaajat, aikuisten kuntoliikuntaan osallistuvat.
❖ Jäsenistölle tiedotetaan TUL:n Lakeuden Kisat -tapahtuman valmisteluista ja
innostetaan lähtemään mukaan tapahtumaan
MARKKINOINNIN AVAINALUEET VUONNA 2014
❖
❖
❖
❖
Pidempiaikaisten yhteistyökumppanien löytäminen
AILI-ryhmien suoramarkkinointi jumppareiden ja joukkuevoimistelijoiden vanhemmille
Uutis-Malviinan kehittäminen
Osallistuminen alan tapahtumiin ja messuille
4
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry
TS 2014
TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN
4 KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA (KIVA)
Tavoitteena on joukkuevoimistelun valmennuksen tason pysyminen korkeatasoisena.
Huomiota kiinnitetään jatkossakin yli 14-vuotiaiden voimistelijoiden jatkamiseen lajin parissa.
Pyrimme takaamaan jatkuvuuden lajissa jokaisessa ikäryhmässä.
Lasten ja nuorten harrasteliikunnan sekä kilpailu- ja valmennustoiminnan välillä jatketaan
yhteistyötä ja sen kehittämistä ja uusien yhteistyömuotojen luomista. Mini- ja
midivalmennustoimintaa jatketaan eri kaupunginosissa koulutettujen valmentajien
ohjauksessa.
Yli 10-vuotiaiden joukkuevoimistelun valmennusryhmästä (Tiimi) on polku jv-puolelle.
Perustetaan toinen Tiimi-ryhmä. Varmistetaan, että SM-sarjan joukkueesta on mahdollisuus
siirtyä kilpasarjajoukkueeseen.
Järjestetään säännölliset valmentajapalaverit (3/kausi). Vastuuvalmentaja huolehtii, että
joukkueesta osallistuu palaveriin vähintään yksi valmentaja (edellytys korvausten
maksamiselle). Palavereissa jaetaan valmentajien kausi-info, jota kehitetään edelleen. Kausiinfoon kirjataan ohjeet maksatuksesta, vastuista ja velvollisuuksista.
Valmentajille määritellään selkeät vastuut (jv-työryhmä valmistelee).
Nuorille, uusille valmentajille varmistetaan kokeneemman valmentajan mentorointi. Uudet
valmentajat aloittavat mini- ja midivalmennusryhmistä. Edellytetään, että uudet valmentajat
käyvät jumppakoulutukset I, II ja III. Edellytetään myös osallistuminen HLU:n tervetuloa
ohjaajaksi -koulutukseen.
Perustetaan uusi yli 18-vuotiaiden joukkue, joka suunnataan aiemmin lopettaneille
joukkuevoimistelijoille ja muille joukkuevoimistelusta kiinnostuneille, joilla on tanssi-, luistelutai muuta voimistelutaustaa. Joukkue esiintyy seuran omissa näytöksissä ja halukkaat voivat
myös kilpailla Voimisteluliiton ja TUL:n kilpailuissa yli 18-vuotiaiden kilpasarjassa.
Seura kouluttaa tuomareita heistä, joilla on jo I -tason koulutus sekä uusia tuomareita heistä,
jotka ovat lopettaneet kilpailemisen sekä heistä, jotka ovat kiinnostuneet tuomaroimaan.
Tuomarointivelvoitteet on kirjattu seuran talousohjesääntöön.
Seura hakee aktiivisesti lupaa järjestää niitä kisoja ja tapahtumia, joiden hakuaika on
vuonna 2014.
Kisatyöryhmän toimintaa kehitetään edelleen (palaverikäytännöt, kisadokumentointi).
Laaditaan kisakäsikirja osana seuran laatutyötä. Kisatyöryhmään nimetään vähintään yksi
edustaja jokaisesta joukkueesta. Talkoovelvoite on kirjattu voimistelijan vanhemman
oppaaseen.
5
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry
TS 2014
KIVA:n AVAINALUEET VUONNA 2014
1) JV-työryhmä
Johtokunnan alaisuuteen perustetaan jv-työryhmä, jossa on vähintään 3 jäsentä (vähintään
yksi johtokunnasta). Jv-työryhmä suunnittelee jv-puolen kokonaisuutta ja raportoi
toiminnastaan johtokunnalle säännöllisesti. Jv-työryhmä kehittää TTNV:lle omat
joukkuevoimistelun portaat sekä pelisäännöt joukkueiden muodostamisesta. Jv-työryhmä
valmistelee luonnoksen valmentajien vastuista.
2) Mini- ja midivalmennus sekä yli 10-vuotiaiden Tiimi
seurassa tarjotaan mahdollisuus harrasteryhmiin eri ikäsarjoissa ja tuetaan harrasteryhmien
toimintaa. Voimistelun portaiden avulla kuvataan, miten harrasteryhmistä voi siirtyä
joukkueisiin.
2) Kilpailu- ja valmennustoiminnan profiili ja joukkueiden tukeminen:
Tavoitteena on, että seurassa on edelleen sekä SM-sarjan että kilpasarjan joukkueita.
Johtokunta käsittelee lukukausittain talousohjesääntöön kirjattavat kausittaiset joukkuetuet ja
joukkueille kohdennettavat toiminta-avustukset, joilla tuetaan ja kannustetaan aktiivisesti
joukkuevoimistelun joukkueita kilpa- ja mestaruussarjoissa.
3) Koulutus: tuetaan nuoria valmentajia ja koulutetaan seuran tuomareita
Seura kouluttaa aktiivisesti valmentajiaan kunkin valmentajan yksilölliset tarpeet huomioiden.
4) Kisakäsikirja
Laaditaan kisakäsikirja. Kisakäsikirja on osa seuran laatutyötä. Kisakäsikirjan avulla
kisajärjestämisen tieto-taitoa voidaan helpommin siirtää eteenpäin.
6
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry
TS 2014
TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN
5 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA (LANU)
Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista ja kehittävää liikuntatoimintaa.
Toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Liikuntatuokiot
tuottavat parhaimmillaan ikimuistoisia elämyksiä ja rakentavat terveyttä edistävän
liikuntaharrastuksen pohjaa. Seurassa ylläpidetään tanssin ja ei-kilpailullisen voimistun
ohjausta, sekä tarjotaan esiintymismahdollisuuksia harrasteryhmille. Yhteistyötä
joukkuevoimistelun kilpailu- ja valmennustoiminnan kanssa jatketaan.
LANU:n AVAINALUEET VUONNA 2014
Lasten ja nuorten harrasteliikunta
Seura tarjoaa lapsille iloista ja virikkeellistä liikuntaa lähellä lapsen kotia, tiettyihin
kaupunginosiin keskittyen. Suunnitelmalliset liikuntatuokiot, joissa otetaan huomioon lasten
ikätaso ja mahdollistetaan onnistumisen elämyksiä.
Tanssin ja ei-kilpailullisen voimistelun tarjonnan ylläpitäminen nuorille, jotka eivät voi tai halua
osallistua kilpailutoimintaan. Tarjotaan harrasteryhmille mahdollisuus osallistua
liikuntatapahtumiin, sekä esiintymismahdollisuuksia mm. seuran juhliin.
Jatketaan liikuntakerho-toimintaa kaupungin kanssa (kaupungin järjestämä harrastava
iltapäivä, HIP).
Ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen
Ohjaajakokoukset kaksi kertaa lukuvuodessa, syyskauden sekä kevätkauden alussa
Uusien ohjaajien perehdyttäminen ja perehdytyksen kehittäminen
Seuran tukema koulutus ja materiaalin hankkiminen tukemaan liikunta-alan kasvatustyössä
Ohjaajien huomioiminen, tukeminen ja sitouttaminen.
LANU-vastaavan ja lastenliikunnan ohjaajien välinen yhteydenpito.
Ohjaajien sijaisrinki.
Elinikäinen liikunta -ajatus
Luodaan pohjaa elinikäiselle liikkumiselle jo lapsuusvuosina.
Liikunnan ilolle luodaan pohja monipuolisella perusliikunnalla .
Lasten ja nuorten viikoittainen liikuntakasvatustarjonta:
Aikuinen ja 2-3v lapsi perheliikunta
Dancemix 7-10v ja Dancemix 11-15v
Temppukoulut Atala 3-4v ja 5-6v
Atala Minivalmennus 5-7v
Järvensivu
Karosen Minivalmennus 6-8 v
Karosen Temppuvalmennus 3-4v ja 5-6v
Lielahti 7-9v
Muotialan Midivalmennus yli 7v
Muotialan Minivalmennus 5-7v
Tiimi yli 10v Ratina ja Hervanta, (syksyksi 2014 mahdollisesti Tiimi Hervanta II)
Hip – liikuntakerhot 7-12v
7
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry
TS 2014
TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN
6 AIKUISTEN LIIKUNTA (AILI)
Tavoitteena on tarjota eri-ikäisille naisille ja miehille koulutettujen ohjaajien ohjaamaa kuntoja terveysliikuntaa taloudellisesti kannattavasti. Monipuolinen liikuntatarjonta luo
mahdollisuuden terveyskunnon ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kohottamiseen.
Kausiliikunnan lisäksi tarjotaan kurssimuotoista liikuntaa.
AILI:n AVAINALUEET VUONNA 2014
Vetovoimaisuuden lisääminen ja kannattavuus
Aikuisten liikunnan vetovoimaisuutta lisätään markkinoinnilla ja tarjonnan monipuolisuuden
säilyttämällä taloudellisesti kannattavasti. Vetovoimaisuutta lisäävät pätevät, innostavat ja
pysyvät ohjaajat sekä laadukkaat ja toimivat välineet. Tarjotaan työikäisille ja senioreille
kurssimuotoista liikuntaa, mm. juoksukoulu. Aikuisten liikuntapalvelut tarvitsevat
tehokkaampaa, näkyvämpää ja yhä kohdennetumpaa markkinointia.
Ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen
Uusien ohjaajien perehdyttäminen ja perehdytyksen kehittäminen.
AILI-vastaavan ja ryhmäliikunnan ohjaajien välinen yhteydenpito.
Ohjaajakokoukset kaksi kertaa lukuvuodessa, syyskauden sekä kevätkauden alussa.
Sisäisten tapaamisten ja ideariihien järjestäminen.
Ohjaajien kouluttaminen ja sitouttaminen.
Terveysliikunta – ajatus
Liikunnan ilolle luodaan pohja monipuolisella perusliikunnalla. Aikuisen ihmisen
terveysliikunnaksi katsotaan kaikki sellainen liikkuminen, jolla on myönteisiä vaikutuksia
yksilön terveyteen. Tavoitteena on aikuisen hyvän terveyskunnon saavuttaminen ja sen
ylläpito. Terveysliikunnan elementtejä ovat säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus.
Aikuisten kuntoliikunta viikoittain
Äijäjumppa
Muokkaus/Tehomuokkaus
Terve selkä/ Kehonhuolto
Seniorijumppa
Jooga
Zumba
Aik. (yli 30v) tanssillinen voimistelu
Klassinen naisvoimistelu (Flow Gymnastics) varaus syksylle 2014
Juoksukoulu (Petteri Ahola)
Löytöretki Liikkumiseen (1 ryhmä)
8
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry
TS 2014
7 TAPAHTUMAKALENTERI 2014
TAMMIKUU
TTNV jumppakausi alkaa ti 7.1.2014
TTNV JV-joukkueiden valmennuksen kevätkausi alkaa
TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat kevätkauden kokous
Kauden aloituspalaverit TTNV:n ohjaajille ja valmentajille
TTNV JV-joukkueiden kauden aloituspalaverit vanhemmille
TUL Tampereen piiri joukkuevoimisteluseurojen – ja valmentajien tilaisuus
TUL 95 vuotta juhlallisuudet 26.1.2014
HELMIKUU
TTNV jumpat hiihtolomalla koulujen hiihtolomaviikon ajan 24.2.–2.3.2014
TUL Tampere piiri Tuiketta Talveen – tapahtuma
TUL Tampere piiri ryhmätanssikilpailut
MAALISKUU
Seuran vuosikokous ti 25.3.2014, Työväentalolla, kokoushuone Tellervo
Mustan Kissan Cup, Mäntsälä 15–16.3.2014
Ovo Cup, Espoo 15–16.3.2014
Caribia Cup, Turku 22–23.3.2014
TUL Aprilliristeily Turku – Tukholma – Turku 28.–29.3.2014
TUL Tampereen piiri seuraseminaari Murikassa
TUL Tampereen piirin jv-vapaasarjojen mestaruuskilpailut
HUHTIKUU
Naisten ja junioreiden maajoukkuekarsinta 1, Suomen Cup 2, Juniori Cup 1, Helsinki
6.4.2014
Voimisteluliitto Sydän-Suomen Aluekilpailut, Vaajakoski 12.4.2014
Voimisteluliitto Sydän-Suomen alueen asematapahtuma, Vaajakoski 13.4.2014
Voimisteluliitto Tyttöjen Hyvän Mielen kilpailut 10-12v, Vantaa 26–27.4.2014
TOUKOKUU
SM-kisat, Jyväskylä (maajoukkue karsinta 2) 3-4.5.2014
TTNV jumppakausi päättyy 9.5.2014
TUL jv-vapaasarjojen mestaruuskilpailut, Vaajakoski 10–11.5.2014
Seuran kevätnäytös su 4.5.14 Hervannan Vapaa-aikakeskuksella
TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat kesäkauden kokous
Voimisteluliiton yli 12-v. kilpasarjojen mestaruuskisat 17.–18.5.2014 Hervannan Vapaaaikakeskuksella (TTNV järjestää)
MM-kisat, Moskova, Venäjä 23–25.5.2014
TUL valtuuston kevätkokous
9
Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry
TS 2014
KESÄKUU
TTNV JV-joukkueiden valmennuksen kesäkausi alkaa ja valmentajien kauden päätöstilaisuus
TUL liittojuhlaleiri 2-6.6.2014, Seinäjoki
TUL liittojuhlat 6-8.6.2014, Seinäjoki
TUL ryhmätanssin mestaruuskilpailut 7-8.6.2014, Seinäjoki
HEINÄKUU
Seuran toimisto kesätauolla
Hämeenpuiston puistofiesta
ELOKUU
Kauden aloituspalaverit TTNV:n ohjaajille ja valmentajille
TTNV JV-joukkueiden kauden aloituspalaverit vanhemmille
SYYSKUU
TTNV:n jumppakausi alkaa 1.9.2014
TTNV JV-joukkueiden valmennuksen syyskausi alkaa
TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat syyskauden kokous
TUL Liikkeelle! -kampanja 1.-30.9.2014
TUL Liikkeelle! -askelkisa 1.-30.9.2014
TUL Tampere piiri syysretki
TUL Tampere piiri lastenohjaajakoulutus
LOKAKUU
TTNV jumpat syyslomalla koulujen syyslomaviikolla 13. - 17.10.2014
TUL veteraaniristeily
TUL kuntoliikunnan neuvottelu- ja virikepäivät, Hauho
TUL Tampere piiri kuntoliikunnan ohjaajien toimintailta
TUL joukkuevoimistelun kutsuleiri Kisakeskus
TUL ryhmätanssikurssi Varalassa
MARRASKUU
Seuran syyskokous
Voimisteluliitto Sydän-Suomen Aluekilpailut, Tampere 8.11.2014
Voimisteluliitto Kilpasarjojen välinemestaruuskilpailut 22–23.11.2014
TUL Seurapäivät ja valtuuston syyskokous
TUL Tampere piiri kulttuuri/virkistysilta
TUL Tampereen piirin jv-välinesarjojen mestaruuskilpailut
TUL jv-välinesarjojen mestaruuskilpailut
JOULUKUU
TTNV:n jumppakausi päättyy 12.12.2014
Voimisteluliitto Sydän-Suomen alueen asematapahtuma, Vaajakoski 13.12.2014
Seuran joulunäytös su 14.12.2014 Hervannan vapaa-aikakeskus
10