Meilahden seurakuntaneuvosto esityslista/pöytäkirja

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Esityslista/ Pöytäkirja 7/2013
1/6
Kokousaika:
Ti 10.12.2013 klo 18.00
Jouluateria alkaen klo 17.30.
Kokouspaikka:
Allergiatalon Kongressikeskus HUOM! Kokouspaikka
Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki
Osanottajat:
Merja Eklund
Anna-Leena Heikkilä
Saara Juusti
Anneli Louneva
Erkki Pulkkinen
Poissa:
1. §
Matti Pyhtilä
Jorma Tikkamäki
Pertti Vanne
Liisa Mustajärvi
Liisa Nöyränen
Mia Hagman
Hannu Ronimus
jäsen, Yksi Meilahti
jäsen, Yksi Meilahti
jäsen, Yksi Meilahti
jäsen, Yksi Meilahti
varajäsen, Yksi Meilahti
Jani Peltolan tilalla
varapuheenjohtaja, Yksi Meilahti
jäsen, Yksi Meilahti
jäsen, Yksi Meilahti
jäsen, Yksi Meilahti
sihteeri
2. sihteeri
puheenjohtaja
Pertti Hyvärinen
Tarja Ikonen
Päivikki Koskinen
Jani Peltola
Tuula Tynjä
jäsen, Yksi Meilahti
jäsen, Yksi Meilahti
jäsen, Tulkaa Kaikki
jäsen, Yksi Meilahti
jäsen, Tulkaa kaikki
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkurukouksen.
2. §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty postitse 3.12.2013.
Todetaan kokouksessa läsnäolijat.
Esitys: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2
3. §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. He
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Mustajärvi ja Pertti Vanne.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
4. §
Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
5. §
Edellisen kokouksen pöytäkirja 6/2013 tiedoksi / Liite 5 A
Esitys: Edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 6/2013, 5.11.2013, merkitään tiedoksi.
Päätös: Edellisen 5.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja merkittiin tiedoksi.
6. §
Ilmoitusasioita
Asia 1: Helsingin seurakuntayhtymän läsnä oleva väestö 1.12.2013 (liite 6,
asia 1).
Asia 2: Meilahden seurakunnan jouluajan 2013 toimintaesite (liite 6, asia 2).
Asia 3: Meilahden seurakunnan työyhteisön ja seurakuntaneuvoston kevätkauden 2014 kokouspäivämääriä (liite 6, asia 3).
Asia 4: Helsingin seurakuntien siirtyminen 1.1.2015 alkaen Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakasseurakunniksi (liite 6, asia 4).
Asia 5: Meilahden seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden 16.11.2013 pidetyn seurakuntaseminaarin työryhmätyöskentelyn kooste (liite 6, asia 5).
Asia 6: Informaatio harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käyttöönottamisesta Helsingin seurakunnissa v. 2014 (liite 6, asia 6).
Asia 7: Helsingin seurakuntayhtymän luottamushenkilökyselyn tulosraportti
(liite 6, asia 7).
Asia 8: Senioriväen joulujuhlainfo (liite 6, asia 8).
Asia 9: Meilahden seurakunta Uusi Lastensairaala 2017 Tukikampanjan
kummiseurakunnaksi 15.12.2013 alkaen; info kummiseurakuntatoiminnan
avajaiskonsertista (liite 6, asia 9).
3
Asia 10: Meilahden seurakunnan vapaaehtoistoiminnan esite ja vapaaehtoistehtävään ilmoittautumislomake (liite 6, asia 10).
Esitys: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös: Ilmoitusasiat 6. § 1.- 10. merkittiin tiedoksi.
7. §
Puheenjohtajan tekemiä päätöksiä
Puheenjohtajan (kirkkoherra) tekemät päätökset, joita hän on tehnyt seurakunnan johtavana viranhaltijana toimivaltansa puitteissa seurakuntaneuvoston
edellisen ja tämän kokouksen välisenä aikana, saatetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle.
Asia 1: Esityslistan lähettämispäivään mennessä ei ole tiedoksi päätöksiä.
Esitys: Puheenjohtajan tekemät päätökset merkitään tiedoksi.
Päätös: Tiedoksi merkittäviä päätöksiä ei ollut.
8. §
Johtoryhmän tekemiä päätöksiä / Liitteet 8 A ja 8 B
Seurakunnan johtoryhmä on kokoontunut 6.11.2013 ja laajennettu johtoryhmä 20.11.2013.
Esitys: Merkitään tiedoksi seurakunnan johtoryhmän 6.11.2013 pöytäkirja
(liite 8 A) ja laajennetun johtoryhmän 20.11.2013 pöytäkirja (liite 8 B).
Päätös: Johtoryhmän 6.11.2013 pöytäkirja ja laajennetun johtoryhmän
20.11.2013 pöytäkirja merkittiin tiedoksi.
9. §
Seurakunnan taloustoteuma ajalta 1.1.–30.11.2013 / Liite 9 A
Puheenjohtaja esittelee seurakunnan taloustoteumaraportin ajalta 1.1.–
30.11.2013 (liite 9 A).
Esitys: Taloustoteumaraportti ajalta 1.1.–30.11.2013 merkitään tiedoksi. Todetaan, että seurakunnan käyttötalousosan toteutumisvertailussa budjetin
käyttöaste on toimintamäärärahojen osalta 104,4 % ja koko kehysbudjettimäärärahan osalta 92,3 %. Todetaan, että budjetin laskennallinen käyttöaste
30.11.2013 mennessä voisi olla 91,7 %. Täten laskennallinen alijäämä on 0,6
% eli 10.500 €.
Päätös: Taloustoteumaraportti merkittiin tiedoksi.
10. §
Kirkkokolehdit ajalle 1.1.–30.4.2014 / Liite 10 A
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien seurakuntien pääkirkoissa
(Meilahden kirkko) kerättävien kirkkokolehtien lisäksi seurakuntaneuvosto
4
päättää Meilahden seurakunnassa kannettavien kolehtien kohteista (liite 10
A).
Kolehtien kohteista päätettäessä on otettava huomioon seurakuntaneuvoston
hyväksymään seurakunnan 2014 talousarvioon budjetoitujen seurakunnan
omien työmuotojen käyttöön kerättävien kolehtien tuottoarvio. Näiden eri
työmuotojen kolehtituottojen turvaaminen tulee painokkaasti huomioida niiden kolehtien kohteiden määrittelyssä, joista seurakunta voi itsenäisesti päättää. Lisäksi todettakoon, että vaikka seurakunta voi kaikkien Länsi-Pasilan
kappelissa kerättävien kolehtien kohteista päättää itsenäisesti, huomioidaan
siellä kerättävien kirkkokolehtien kohteista päätettäessä oman seurakunnan
työmuotojen ohella ne kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät kolehdit, jotka kohdentuvat lähetystyön ja Kirkon ulkomaanavun kohteisiin, sekä näiden lisäksi mahdollisesti joitakin ulkopuolisia kolehtianomuksia.
Esitys: Päätetään kirkkokolehtien kohteista ajalle 1.1.–30.4.2014 oheisen liitteen 10 A ja käydyn keskustelun pohjalta.
Päätös: Kirkkokolehtien kohteet ajalle 1.1.–30.4.2014 päätettiin esityksen
mukaisesti ja käydyn keskustelun pohjalta liitteen 10 A mukaisesti.
Lisäksi merkittiin tiedoksi, että vuoden 2014 alusta lukien kolehtilista ja siihen merkityt kerätyt summat on nähtävillä Meilahden kirkon että LänsiPasilan kappelin auloissa.
11. §
Työntekijöiden vuosilomat ajalle 1.1.–30.4.2014 / Liite 11 A
Esitys: Hyväksytään työntekijöiden vuosilomat ajalle 1.1.–30.4.2014 liitteen
11 A mukaisina.
Päätös: Hyväksyttiin työntekijöiden vuosilomat liitteen mukaisesti.
12. §
Hiippakuntavaltuuston kokous 13.2.2014 / Liite 12 A
Esitys: Keskustellaan hiippakuntavaltuustolle mahdollisesti tehtävistä aloitteista valtuuston seuraavaan kokoukseen 13.2.2014. Aloitteet on jätettävä
tuomiokapitulille viimeistään 2.1.2014 mennessä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi seurakuntaneuvoston jäsenen Anneli Lounevan
10.12.2013 laatima aloite (liite 12 A), jonka pohjalta käytiin keskustelu.
Päätettiin, että Meilahden seurakuntaneuvosto tekee ko. aloitteen pohjalta
13.2.2014 kokoontuvalle hiippakuntavaltuustolle aloitteen, joka koskee hiippakunnan seurakuntien työntekijöille suunnattavan täydennyskoulutuksen
kehittämistä.
Tämän täydennyskoulutuksen keskeisenä tavoitteena on luoda työntekijöille
nykyistä parempia valmiuksia toimia seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten vastuunkantajien tukijoina maallikkovastuun kantamisessa seurakuntatyössä.
Valtuutettiin kirkkoherra Hannu Ronimus ja vapaaehtoistoiminnan diakoni
Lauri Anttila laatimaan hiippakuntavaltuustolle lähetettävän aloitteen teksti
mahdollisine oheismateriaaleineen. Liite 12 A liitetään aloitteen liitteeksi.
5
13. §
Diakonissa Maarit Nuorkiven palkkaaminen osa-aikaiseksi (40 %)
diakoniatyöntekijäksi diakonian viranhaltija Heleena Hilvon (40 %:n)
osa-aikaeläkkeellä olemisen ajaksi 1.3.–31.12.2014
Viite: seurakuntaneuvoston 5.11.2013 kokous 6/2013, asia 11.
Meilahden seurakunnan diakoniatyöntekijä, diakonissa Heleena Hilvon siirtyessä 60 %:n osa-aikatyöhön (40 % osa-aikaeläke) ajalle 1.3.–31.12.2014
Meilahden seurakunnan diakonian virasta, häneltä vapautuvaan 40 %:n viranhoito-osuuteen on diakoniatyön hoitamisen kannalta tärkeää palkata osaaikainen (40 %) työntekijä.
Asiasta on kirkkoherra keskustellut diakonissa Maarit Nuorkiven kanssa, joka on toiminut Meilahden seurakunnassa vastaavassa tehtävässä ja hän on lupautunut ko. tehtävään.
Esitys: Päätetään palkata diakonissa Maarit Nuorkivi osa-aikaiseksi (40 %)
diakonian viranhaltijaksi ajalle 1.3.–31.12.2014.
Päätös: Päätettiin palkata diakonissa Maarit Nuorkivi osa-aikaiseksi (40 %)
diakonian viranhaltijaksi ajalle 1.3.–31.12.2014.
14. §
Muut asiat
Kohdassa ”Muut asiat” käsitellään tarvittaessa sellaisia seurakuntaneuvoston
päätöstä edellyttäviä asioita, joita asian kiireellisyyden takia ei ehditä käsitellä normaalin valmistelumenettelyn mukaisesti seuraavassa kokouksessa.
Esitys: Käsitellään tarvittaessa sellaisia seurakuntaneuvoston päätöstä edellyttäviä asioita, joita asian kiireellisyyden takia ei ehditä käsitellä normaalin
valmistelumenettelyn mukaisesti seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Muita asioita ei ollut.
15. §
Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus / Liite 15 A
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa valitusosoituksen.
Hannu Ronimus
puheenjohtaja
Liisa Nöyränen
sihteeri
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsingissä _____/_____/ 2013.
Liisa Mustajärvi
pöytäkirjantarkastaja
Pertti Vanne
pöytäkirjantarkastaja
6
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 17.–31.12.2013 välisenä aikana Meilahden seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja Länsi-Pasilan kappelissa ja sen
pitämisestä nähtävillä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
10.–31.12.2013 välisenä aikana.
Hannu Ronimus
kirkkoherra