Bromivesi R - Mediq tuoteluettelo

Sivu 1 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Bromivesi R
Päiväys: 2.10.2012
Edellinen päiväys: 25.9.2002
1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
Bromivesi R
1.1.2
Tunnuskoodi
130034
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Laboratoriokemikaali
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Reagena International Oy Ltd
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Y-tunnus
Sähköposti
1.4
1.4.1
Takojantie 18
70900 TOIVALA
+358 (0)17 3688 500
+358 (0)17 3688 530
2247287-7
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
(09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde); avoinna 24 t/vrk
Myrkytystietokeskus, PL 790, 00029 HUS
2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
67/548/EEC - 1999/45/EC
T, C; R23-34
2.2
Merkinnät
67/548/EEC - 1999/45/EC
T
Myrkyllinen
C
Syövyttävä
R-lausekkeet
R23
Myrkyllistä hengitettynä.
R34
Syövyttävää.
S-lausekkeet
S7/9
Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
S26
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S36/37/39
Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
S45
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon
(näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
Muut vaarat
Voimakas hapetin.
2.3
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja
Aineosan nimi
rek.nro
7726-95-6
Bromi
Pitoisuus
Luokitus
5 % m/V
T+; R26;C; R35;N; R50
Sivu 2 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Bromivesi R
Päiväys: 2.10.2012
Edellinen päiväys: 25.9.2002
4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Onnettomuuden sattuessa aina otettava yhteys lääkäriin.
4.1.2
Hengitys
Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Tarkkaile hengitystä. Anna tarvittaessa tekohengitystä ja happea.
Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten.
Iho
Käytä hätäsuihkua ja riisu välittömästi tahriintunut vaatetus. Huuhtele ihoa huolellisesti kauttaaltaan runsaalla
juoksevalla vedellä 15 minuuttia. Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten. Pesussa avustavan
henkilön tulisi käyttää suojakäsineitä.
4.1.3
4.1.4
4.1.5
Roiskeet silmiin
Huuhtele välittömästi silmää runsaalla juoksevalla vedellä 15 minuuttia. Pidä silmäluomia auki ja estä
huuhteluveden valuminen puhtaaseen silmään. Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten.
Nieleminen
Jos joku nielee valmistetta, huuhtele potilaan suu ja juota hänelle pari lasillista vettä. Ei saa oksennuttaa. Pyri
arvioimaan nielty määrä. Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten.
4.2
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Nieleminen aiheuttaa vakavia syöpymisvammoja, huulien ja limakalvojen värjäytymistä ruskeiksi, vatsakipua,
ripulia, hypotensiota, takykardiaa, syanoosia, huimausta ja päänsärkyä. Lisäksi voi seurata munuaisvaurio.
Höyryjen hengittäminen saattaa aiheuttaa yskää, päänsärkyä, huimausta, keuhkoputken kouristuksia ja
keuhkopöhön.
Roiskeet silmiin aiheuttavat syöpymistä, höyryt ärsytystä, kyynelvuotoa ja suurissa pitoisuuksissa valonarkuutta.
Roiskeet iholle aiheuttavat syöpymiä ja ihon värjäytymistä ruskeaksi.
4.3
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei erityisohjeita.
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Vesisumu, jauhe, CO2-jauhe, vaahto.
5.1.2
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
Ei tiedossa.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa syntyy terveydelle haitallisia yhdisteitä, kuten bromivetyä.
5.2
5.3
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Paineilmahengityslaite ja kemikaalisuojapuku.
5.4
Muita ohjeita
Ei tiedossa.
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
6.2
6.3
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Valmistepakkauksen rikkoutuessa lisää ilmanvaihtoa. Käytä puhdistuksen aikana ihoa suojaavaa esiliinaa ja
suojakäsineitä ja tarvittaessa B2-luokan kaasunsuodattimella varustettua hengityksensuojainta.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Imeytykseen voidaan käyttää palamattomia materiaaleja, mm. vermikuliittia. Siivousjäte hävitetään
ongelmajätteenä. Huuhdellaan alue huolellisesti vedellä.
Sivu 3 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Bromivesi R
Päiväys: 2.10.2012
6.4
Edellinen päiväys: 25.9.2002
Viittaukset muihin kohtiin
Ohjeet turvallisesta käsittelystä kohdassa 7.
Ohjeet suojavarusteista kohdassa 8.
Ohjeet jätteiden käsittelystä kohdassa 13.
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Valmisteesta vapautuvien höyryjen leviäminen estetään työskentelemällä käyttäen vetokaappia. Valmistetta
annosteltaessa on aina käytettävä suojakäsineitä. Käsittelyssä on noudatettava yleistä, hyvää
laboratoriokäytäntöä. Onnettomuustilanteita varten työpisteen läheisyydessä on oltava hätäsuihku ja
silmienhuuhtelupaikka.
7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoidaan omissa astioissaan erillään palavista materiaaleista. Varastoidaan viileässä, kuivassa, tehokkaalla
ilmanvaihdolla varustetussa tilassa.
Erityinen loppukäyttö
Ei ilmoitettu.
7.3
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
Valmisteen joutuminen elimistöön estetään parhaiten tehokkaalla ilmanvaihdolla ja ihonsuojauksella.
8.1.1
HTP-arvot
7726-95-6
Bromi
0,1 ppm (15 min)
8.1.2
Muut raja-arvot
Ei tiedossa.
8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
Ei tiedossa.
DNEL
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
8.1.4
0,66 mg/m³ (15 min)
8.1.5
PNEC
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
8.2
8.2.1
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Tarvittaessa käytettävä B2-luokan kaasunsuodattimella varustettua hengityksensuojainta.
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.3
Käsiensuojaus
Valmistetta annosteltaessa on aina käytettävä CE-tunnuksella varustettuja suojakäsineitä, materiaaleiltaan esim.
neopreenikumi tai teflon.
Silmien tai kasvojen suojaus
Käytettävä kasvonsuojainta, mikäli on olemassa roiskevaara.
Ihonsuojaus
Laboratoriosuoja-asu.
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Sivu 4 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Bromivesi R
Päiväys: 2.10.2012
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.10.1
9.1.10.2
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.14.1
9.1.14.2
9.1.15
9.1.16
9.1.17
9.1.18
9.1.19
9.1.20
9.2
Edellinen päiväys: 25.9.2002
Valmiste on ruskea neste, josta muodostuu ruskeita höyryjä.
Haju
Pistävän hajuinen.
Hajukynnys
Ei tiedossa.
pH
2-3
Sulamis- tai jäätymispiste
Ei tiedossa.
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Ei tiedossa.
Leimahduspiste
Ei pala.
Haihtumisnopeus
Ei tiedossa.
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
Ei tiedossa.
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
Ei tiedossa.
Ylempi räjähdysraja
Ei tiedossa.
Höyrynpaine
23,3 kPa (20 °C, bromi)
Höyryntiheys
Ei tiedossa.
Suhteellinen tiheys
Ei tiedossa.
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
3,6 % (20 °C) (bromi)
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Ei tiedossa.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Ei tiedossa.
Itsesyttymislämpötila
Ei tiedossa.
Hajoamislämpötila
Ei tiedossa.
Viskositeetti
Ei tiedossa.
Räjähtävyys
Ei tiedossa.
Hapettavuus
Ei tiedossa.
Muut tiedot
Ei tiedossa.
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
10.2
Reaktiivisuus
Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.
Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Valmiste on voimakas hapetin.
10.4
Vältettävät olosuhteet
Ei saa säilyttää kuumassa eikä lähellä kuumia esineitä.
Yhteensopimattomat materiaalit
Asetyleeni, butaani, metaani, bentseeni, metallijauheet, ammoniakki, fosfori, alkaalihydroksidit, metalliatsidit,
elohopeasuolat, hapettuvat materiaalit ja palavat aineet.
Syövyttää rautaa, terästä, kuparia.
10.5
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Kuumennettaessa tai tulipalossa muodostuu terveydelle haitallisia yhdisteitä, kuten bromivetyä.
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
Sivu 5 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Bromivesi R
Päiväys: 2.10.2012
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
Edellinen päiväys: 25.9.2002
Nieleminen aiheuttaa vakavia syöpymisvammoja, huulien ja limakalvojen värjäytymistä ruskeiksi, vatsakipua,
ripulia, hypotensiota, takykardiaa, syanoosia, huimausta ja päänsärkyä. Lisäksi voi seurata munuaisvaurio.
Höyryjen hengittäminen saattaa aiheuttaa yskää, päänsärkyä, huimausta, keuhkoputken kouristuksia ja
keuhkopöhön.
Roiskeet silmiin aiheuttavat syöpymistä, höyryt ärsytystä, kyynelvuotoa ja suurissa pitoisuuksissa valonarkuutta.
Roiskeet iholle aiheuttavat syöpymiä ja ihon värjäytymistä ruskeaksi.
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Syövyttää silmiä, ihoa ja limakalvoja.
Herkistyminen
Tuotetta ei ole luokiteltu herkistymistä aiheuttavaksi.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Nieleminen aiheuttaa vakavia syöpymisvammoja, huulien ja limakalvojen värjäytymistä ruskeiksi, vatsakipua,
ripulia, hypotensiota, takykardiaa, syanoosia, huimausta ja päänsärkyä. Lisäksi voi seurata munuaisvaurio.
Höyryjen hengittäminen saattaa aiheuttaa yskää, päänsärkyä, huimausta, keuhkoputken kouristuksia ja
keuhkopöhön.
Roiskeet silmiin aiheuttavat syöpymistä, höyryt ärsytystä, kyynelvuotoa ja suurissa pitoisuuksissa valonarkuutta.
Roiskeet iholle aiheuttavat syöpymiä ja ihon värjäytymistä ruskeaksi.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen.
Aspiraatiovaara
Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi.
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
Muita terveysvaikutuksia ei ole ilmoitettu.
12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.2.1
12.2.2
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Bromi: Vesikirppu: EC50=1,5 mg/l/24 h. Levä: IC100=0,0028 mg/l/96 h.
Myrkyllisyys muille eliöille
Ei tietoja.
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Ei tietoja.
Kemiallinen hajoavuus
Vedessä muuttuu hitaasti bromista bromidiksi hapettavien materiaalien vaikutuksesta.
12.3
Biokertyvyys
Ei tietoja.
12.4
Liikkuvuus maaperässä
Ei tietoja.
12.5
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
12.6
Muut haitalliset vaikutukset
Ei ilmoitettu.
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Valmiste hävitetään voimassa olevien jätehuoltosäännösten mukaisesti. Valmiste on hävitettävä
ongelmajätteenä.
Sivu 6 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Bromivesi R
Päiväys: 2.10.2012
Edellinen päiväys: 25.9.2002
14. KULJETUSTIEDOT
14.1
YK-numero
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka
14.4
Pakkausryhmä
1744
BROMI TAI BROMILIUOS
VAK 8
I
Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.
14.5
Ympäristövaarat
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ohjeet turvallisesta käsittelystä kohdassa 7.
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei sovelleta.
14.7
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
15.2
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
Ei erityissäädöksiä.
Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle, ainesosien tietoja ei ole käytettävissä.
16. MUUT TIEDOT
16.1
16.2
16.3
16.5
Muutokset edelliseen versioon
Tuotteen luokitus ja muut tiedot tarkistettu ja tiedot siirretty uudelle käyttöturvallisuustiedotepohjalle.
Lyhenteiden selitykset
EC50: Effective concentration: pitoisuus, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi 50 % koe-eliöistä.
Tietolähteet
Tuomisto, J., Paasonen, M.K., Farmakologia ja toksikologia, Jyväskylä 1988.
Pyötsiä, J., Kemikaalilaki, opas valmistajille ja käyttäjille, Helsinki 1997.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (807/2001).
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta (624/2001).
Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 2002, Edita Oy, Helsinki.
HSDB - Hazardous substances data bank. National Library of Medicine, Bethesda, Maryland; Micromedex Inc.,
Eaglewood, Colorado.
International chemical safety cards, Bromi. WHO, ILO, IPCS.
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R23
Myrkyllistä hengitettynä.
R26
Erittäin myrkyllistä hengitettynä.
R34
Syövyttävää.
R35
Voimakkaasti syövyttävää.
R50
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
16.6
Työntekijöiden koulutus
Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen.
16.7
Käyttörajoitukset
Ei tiedossa.
Lisätiedot
Reagena International Oy Ltd
Takojantie 18, 70900 TOIVALA
Puh. 017-3688 500 Fax 017-3688 530
16.8
Päiväys
2.10.2012