TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012
TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS
2012
TOIMINTAKERTOMUS 2012
Sisältö
1 Johdanto........................................................................................................................................................... 3
2 TOIMIA:n asiantuntijaryhmien toiminta vuonna 2012 .................................................................................... 3
2.1 Työvaliokunta (ent. projektiryhmä) .......................................................................................................... 3
2.2 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä ............................................................................................. 3
2.3 Työikäisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä........................................................................................... 4
2.4 Vaikeavammaisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä .............................................................................. 4
2.5 Toimintakyky väestötutkimuksissa –asiantuntijaryhmä sekä Elämänlaadun arviointi
väestötutkimuksissa ........................................................................................................................................ 5
2.6 Lasten ja nuorten toimintakyky -asiantuntijaryhmä................................................................................. 5
2.7 Toimintakyvyn käsitteet ja termit -asiantuntijaryhmä ............................................................................. 6
3 TOIMIA-tietokanta ........................................................................................................................................... 6
4 Koulutukset ja seminaarit ................................................................................................................................ 6
5 Yhteistyö........................................................................................................................................................... 7
6 Rahoitus ja resurssit ......................................................................................................................................... 7
7 Tiedotus ja muu asiantuntijatyö ...................................................................................................................... 7
Liite 1. TOIMIA-verkoston ryhmien jäsenet v. 2012 ........................................................................................... 8
Liite 2. TOIMIA:n esittelyä asiantuntijaryhmien toimesta julkaisuissa, esitelmissä yms. vuonna 2012 (luettelo
ei ole kattava):................................................................................................................................................... 12
2
TOIMINTAKERTOMUS 2012
1 Johdanto
Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto TOIMIA (www.toimia.fi)
käynnistyi vuonna 2007. Verkoston tavoitteena on parantaa toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin
yhdenmukaisuutta ja laatua Suomessa. Vuoden 2011 alussa julkaistu TOIMIA-tietokanta
(www.thl.fi/toimia/tietokanta) on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu ilmainen
tietokanta, jossa julkaistaan asiantuntijaryhmien laatimat suositukset toimintakyvyn mittaamiseksi eri
käyttötilanteissa ja konteksteissa sekä näihin soveltuvat pätevät mittarit. Vuoden 2012 aikana eri
asiantuntijaryhmien toiminta vakiintui ja ne jatkoivat suositusten valmistelua, uusien aiheiden työstämistä
ja mittareiden arviointia. Lisäksi erityisesti mittariarviointi kehittyi TOIMIA:n järjestämien kahden
mittarikoulutuksen seurauksena.
2 TOIMIA:n asiantuntijaryhmien toiminta vuonna 2012
TOIMIA-verkosto on useiden yhteistyökumppaneiden muodostama verkosto, jota koordinoi THL. TOIMIA:n
eri työryhmissä on jäseniä kymmenistä eri organisaatioista. Verkostossa toimi vuonna 2012 seitsemän
asiantuntijaryhmää, joista ikääntyneiden toimintakyky, työikäisten toimintakyky, väestötutkimus,
vaikeavammaisten toimintakyky ja lasten ja nuorten toimintakyky –ryhmät on perustettu jo aikaisemmin.
Vuoden 2012 aikana väestötutkimusryhmän alaryhmäksi perustettiin Kelan rahoituksen turvin
elämänlaatumittareita arvioiva asiantuntijaryhmä sekä lasten ja nuorten toimintakyky –ryhmän alaryhmäksi
Lasten ja nuorten psykososiaalinen toimintakyky –ryhmä. Asiantuntijaryhmien lisäksi TOIMIA:n
työvaliokunta (ent. projektiryhmä) ja johtoryhmä kokoontuivat vuoden 2012 aikana. Ryhmien kokoonpanot
on esitelty liitteessä 1.
2.1 Työvaliokunta (ent. projektiryhmä)
Työvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa. Se käsitteli asiantuntijaryhmien laatimia suositusluonnoksia,
mittareihin liittyviä kysymyksiä ja käynnisti toimintakäsikirjan laatimisen.
2.2 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä
Ryhmä kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa. Vuonna 2012 ryhmältä valmistui kuusi mittariarviointia ja/tai
mittareiden päivitystä palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta: RAVA (täsmennys), MMSE, Barthelin indeksi,
IADL (Lawton), ADL (Katz) ja CES-D. Lisäksi ryhmä valmisteli seuraavien mittareiden arviointeja
palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta: SPS (Social Provision Scale), RAI-CPS, RAI-ADL-H, RAI-IADL (IADLasteikko), RAI-DRS (Masennusasteikko), RAI-SES (Sosiaalisen osallisuuden asteikko) ja RAI-MAPLe. Ryhmä
valmisteli ”Suositusta toimintakyvyn arvioinnista tilanteissa, joissa vahvistetaan iäkkään henkilön
toimintakykyä ja ehkäistään riskejä”.
3
TOIMINTAKERTOMUS 2012
2.3 Työikäisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä
Ryhmä kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa. Vuoden 2012 aikana asiantuntijaryhmä laati kaksi
suositusta/menettelytapaohjetta:
- Mielenterveysongelmiin liittyvä toimintakyvyn arviointi –suositus julkaistiin TOIMIA tietokannassa
7.1.2012. Suositus oli myös keskeisesti esillä Duodecimissa julkaistussa artikkelissa Tuisku ym. 2012
(lähdetiedot löytyvät liitteestä 2).
- Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa -suositus julkaistiin
TOIMIA -tietokannassa 26.3.2012. Menettelytapasuosituksesta laadittiin THL:n ja TTL:n yhteinen
lehdistötiedote ja suositus oli esillä mediassa. Lisäksi suosituksesta laadittiin artikkeli Suomen
Lääkärilehteen Vuokko ym. 2012 (lähdetiedot löytyvät liitteestä 2).
Lisäksi ryhmä päivitti TOIMIA -tietokannassa jo julkaistuja suosituksia. Vuoden 2012 aikana
asiantuntijaryhmä on tunnistanut ja perehtynyt uusiin toimintakyvyn aihealueisiin, joista ryhmä voi laatia
yksittäisten arviointimenetelmien suosituksia tai toimintakyvyn arvioinnin menettelytapaohjeita. Uusista
avauksista ja toimeksiannoista on päätetty asiantuntijaryhmän kokouksissa, joihin on ollut kutsuttuina eri
aihealueilta ulkopuolisia asiantuntijoita:
- Maahanmuuttajataustaisten toimintakyvyn arviointiin liittyvien erityiskysymysten osalta ryhmä on
toistaiseksi päättänyt seurata aihealueella käynnissä olevia tutkimushankkeita ja niiden etenemistä.
- Laajan "Työ- ja toimintakyvyn arviointi työssä" -aihealueen menetelmien (mm. VAT, FCE, Melba,
IMBA) kartoittaminen ja suositeltavien menetelmien arviointi edellyttää ryhmältä yhteistyötä usean
toimijan kanssa ja erillisen tutkimus- ja kehittämishankkeen perustamista sekä erillisrahoitusta
hankkeelle. Tämän kokonaisuuden aikataulu tarkentuu myöhemmin.
- ”Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi työikäisillä” –suosituksen ryhmä tulee laatimaan vuoden 2013
aikaan.
- Yksittäisistä arviointimenetelmistä arvioidaan TOIMIA-tietokantaan ”Työhönpaluuvalmius” -jana ja
mahdollisesti ”Liikuntatottumusten arviointimenetelmä”, jotka julkaistaan tietokannassa vuoden
2013 aikana.
2.4 Vaikeavammaisten toimintakyky -asiantuntijaryhmä
Ryhmä piti vuonna 2012 neljä kokousta Helsingissä. Kokouksista oli videoyhteys Jyväskylään ja Ouluun.
Ryhmässä valmisteltiin kolmea suositusta, jotka tullaan julkaisemaan tietokannassa vuoden 2013
aikana: ”Suositus aivovammapotilaan toimintakyvyn arvioinnista”, ”Suositus selkäydinvammaisen
toimintakyvyn arvioinnista” ja ”CP-lapsen toimintakyvyn arviointi”, joista viime mainittu perustuu
Lääkärilehdessä julkaistuun artikkeliin. Näihin suosituksiin liittyen tietokannassa julkaistiin vuoden 2012
aikana seuraavat arvioidut mittarit: Melbourne, AHA, SCIM, WISCI ja ASIA. ARAT, RMA, EMS –mittareiden
osalta tietoja täydennettiin. Lisäksi ryhmä on valmistellut IPA ja FSQ -mittareiden arviointeja. Ryhmä on
myös arvioinut Kelan kuntoutuksessa käytettäviä mittareita, käsitellyt arviointitarpeita TOIMIA-tietokantaan
4
TOIMINTAKERTOMUS 2012
tulleiden palautteiden perusteella, käsitellyt tietokannassa olevien mittareiden täydentämistarpeet, tehnyt
sidosryhmäyhteistyötä sekä myös kansainvälistä yhteistyötä. Ryhmässä on käynyt myös ulkopuolisia
asiantuntijoita.
2.5
Toimintakyky
väestötutkimuksissa
väestötutkimuksissa
–asiantuntijaryhmä
sekä
Elämänlaadun
arviointi
Toimintakyky väestötutkimuksissa -ryhmä ei kokoontunut vuoden 2012 aikana, mutta pienryhmät jatkoivat
kolmen suositusaihion työstämistä: ”Liikkumiskyvyn arviointi väestötutkimuksessa”, ”Työkyvyn
mittaaminen
väestötutkimuksessa”
ja
”Päivittäisistä
toiminnoista
suoriutumisen
arviointi
väestötutkimuksessa”. Väestötutkimus –työryhmän alaryhmänä aloitti uusi ”Elämänlaadun arviointi
väestötutkimuksissa” –työryhmä syksyllä 2012.
Keväällä 2012 Kansaneläkelaitos myönsi elämänlaatutyöryhmälle määräaikaisen projektirahoituksen välille
1.7.2012–30.6.2013 kuuden geneerisen elämänlaatumittarin arviointityöhön ja suosituksen laatimiseen
TOIMIA-tietokantaan. Arvioitavat mittarit ovat: lasten ja nuorten HRQOL-mittari KINDL-R ja aikuisten
mittarit WHOQOL-Bref, EuroHIS-8, RAND-36, 15D ja EQ-5D. Ryhmän järjestäytymiskokous oli toukokuussa
2012, jonka jälkeen ryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Tutkija Ulla Korpilahti työskenteli 1.8.2012 alkaen
ko. projektissa kooten tietoja edellä mainituista mittareista TOIMIA-tietokantaa varten (työsuhde päättyi
31.1.2013, minkä jälkeen hän jatkaa kevään ajan tuntityössä). Mittariarvioinnit ja suositus valmistuvat
kesäkuun 2013 loppuun mennessä.
2.6 Lasten ja nuorten toimintakyky -asiantuntijaryhmä
Ryhmän toiminnan tavoitteena on ollut selvittää ja arvioida lasten ja nuorten laaja-alaisen toimintakyvyn
mittareita ja laatia suosituksia toimintakyvyn mittaamiseksi palvelujärjestelmän käyttöön. Ryhmän
kokouksia järjestettiin vuonna 2012 neljä kertaa. Ryhmässä sovittuja painopistealueita vuonna 2012 ovat
olleet: Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen ja Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn
mittaaminen. Näiden painopistealueiden sisällön toteuttamisesta vastaavat pienryhmät on nimetty
järjestäytymiskokouksessa vuonna 2011 ja pienryhmät ovat arvioineet nimeämiään toimintakyvyn
mittareita TOIMIA-verkoston mittareiden arviointimallin mukaisesti. Lasten ja nuorten toimintakyvyn
arvioinnin asiantuntijaryhmän toiminta tapahtuu osana kunkin asiantuntijan omaa työtä tai sen ohessa ja
mittareiden arviointityöhön on ryhmässä sovittu varattavan riittävästi aikaa.
Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittareista on arvioitu aiheeseen nimetyssä pienryhmässä KINDLR-mittari ja psykososiaalisen toimintakyvyn mittareista omassa pienryhmässään SDQ-mittari. Kyseisten
mittareiden tiedot tulevat tietokantaan kevään 2013 aikana. Järjestäytymiskokouksessa marraskuussa 2011
suunniteltujen muiden mahdollisten toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijaryhmän painopistealueiden
(Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen, Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioiminen,
Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen arvioiminen, Puheenkehitys) ja niihin liittyvien pienryhmien
toiminta on ollut vuonna 2012 suunnittelu- tai järjestäytymisvaiheessa. Ryhmän kaksi ensimmäistä
5
TOIMINTAKERTOMUS 2012
suositusta ”Lasten yleisen terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen” ja ”Lasten psykososiaalisen
toimintakyvyn mittaaminen” valmistunevat vuoden 2013 lopulla.
2.7 Toimintakyvyn käsitteet ja termit -asiantuntijaryhmä
Toimintakyvyn käsitteet ja termit -ryhmä ei kokoontunut vuonna 2012 ryhmän puheenjohtajan Matti Ojalan
sairastumisen vuoksi. Ojala jäi eläkkeelle loppuvuodesta 2012. Vt. puheenjohtaja Päivi Nurmi-Koikkalainen
ja Heidi Anttila yhteistyössä Ojalan kanssa laativat loppuvuodesta suunnitelman ryhmän toiminnasta
vuonna 2013.
3 TOIMIA-tietokanta
TOIMIA-tietokanta avattiin tammikuussa 2011. Vuoden 2012 lopussa tietokannassa oli noin 70 arvioitua
mittaria ja 15 suositusta, yhteenvetoa ja/tai menettelytapaohjetta toimintakyvyn mittaamiseksi.
Tietokannassa oli vuonna 2012 käyntejä n. 68 000 kertaa ja sivunlatauksia n. 379 000 kertaa.
Tietokantaa ylläpidetään THL:ssa, jonka palvelimella se sijaitsee. Tietokanta on toiminut moitteetta vuoden
2012 ajan. Syksyllä 2012 tietokantaan tehtiin pieniä parannuksia ja päivityksiä. Tärkeimmät muutokset
olivat:
• Lisättiin mahdollisuus liittyä TOIMIA:n uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirje lähetetään muutaman kerran
vuodessa tilaajien sähköpostiin. Uutiskirjeessä tiedotetaan TOIMIA-verkoston ajankohtaisista
asioista, esitellään tietokannan uusia julkaisuja, tapahtumia ja koulutuksia.
• Tietokannan kaikki mittarit saa listattua Excel-tiedostoon yhdellä klikkauksella.
• Tietokannan admin-käyttöliittymään tehtiin useita muutoksia, jotka parantavat tietokannan
käytettävyyttä.
Tietokannan käyttäjillä on mahdollisuus antaa palautetta tietokannan sisällöstä täyttämällä palautelomake,
joka tallentuu tietokantaan ei-julkiselle puolelle. Vuonna 2012 saatiin noin 35 palautetta. Yleensä
palautteissa toivottiin tiettyjä mittareita tietokantaan tai kysyttiin tarkennuksia mittariin liittyviin tietoihin.
Tiedusteluja tuli myös mittareiden puuttuvista kyselylomakkeista tai suoritusohjeista. Palautteet
ryhmiteltiin TOIMIA:n keskustoimistossa aihepiireittäin ja välitettiin asianomaiselle asiantuntijaryhmälle
vastattavaksi.
4 Koulutukset ja seminaarit
TOIMIA järjesti yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa vuoden 2012 aikana kaksi ”Miten
arvioin toimintakyvyn mittarin” -koulutustilaisuutta. Ensimmäinen pidettiin 20.9.2012 NCC-talossa
Helsingissä (Nauvontie 6) ja toinen 3.10.2012 Jyväskylässä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun tiloissa.
Koulutukset oli suunnattu pääasiassa TOIMIA:n työssä jo mukana oleville asiantuntijoille, jotka tekevät
6
TOIMINTAKERTOMUS 2012
mittareiden arviointeja, mutta mukana oli myös muita asiasta kiinnostuneita. Helsingin koulutukseen
osallistui noin 20 henkilöä ja Jyväskylän noin 25 henkilöä. Koulutukset kestivät yhden päivän. Päivän aikana
käytiin lyhyesti läpi TOIMIA:n tiedonhakukäytännöt, mittareiden validiteetin, reliabiliteetin,
muutosherkkyyden ja käyttökelpoisuuden arvioiminen sekä keskusteltiin soveltuvuusarvion laatimisesta ja
harjoiteltiin mittareiden arvioinnin tekemistä pienryhmissä. Kouluttajina toimivat Helsingissä TOIMIA:n
puolelta erikoistutkija Heidi Anttila, kehittämispäällikkö Päivi Sainio ja suunnittelija Susanna Syrjäsuo sekä
JAMK:n puolelta erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa. Jyväskylässä kouluttajina toimivat TOIMIA:n puolelta
erikoistutkija Heidi Anttila ja erikoistutkija Heli Valkeinen ja JAMK:n puolelta erikoissuunnittelija Jaana
Paltamaa.
5 Yhteistyö
TOIMIA-verkostossa jatkui yhteistyö eri organisaatioiden kesken mittariarviointien tekemisessä ja
suositusten laatimisessa. Lisäksi Käypä Hoito -organisaation kanssa suunniteltiin yhteistyömahdollisuuksia.
6 Rahoitus ja resurssit
Vuonna 2012 THL vastasi projektipäällikön ja suunnittelijan palkkausmenoista (yhteensä 12 htkk). Lisäksi
useat asiantuntijat sekä THL:ssä että muissa organisaatioissa osallistuivat TOIMIA:n työhön osana
virkatyötään tai sen ohessa. Keskimäärin asiantuntijan arvioidaan käyttäneen TOIMIA:n työhön noin 0.5
htkk/v ja ryhmien puheenjohtajat ja sihteerit noin 1.0 htkk/v vuoden 2012 aikana. Lokakuussa 2012 THL:n
ylijohtaja Marja Vaarama myönsi 9000 euron lisämäärärahan TOIMIA:lle käytettäväksi vuoden 2012 aikana.
Tämä lisämääräraha jaettiin viidelle asiantuntijalle käytettäväksi mittareiden arviointityöhön.
7 Tiedotus ja muu asiantuntijatyö
TOIMIA-verkoston asiantuntijat ovat esitelleet TOIMIA:n työtä ja tietokantaa lukuisissa esityksissä ja
koulutustilaisuuksissa eri puolilla maata. Osa esityksistä on käsitellyt ainoastaan TOIMIA:a ja keskittynyt
esim. tietyn suosituksen esittelyyn. Useissa tilaisuuksissa TOIMIA:a on esitelty lyhyesti osana luentoa. Lisäksi
TOIMIA:n esitteitä on jaettu alan tapahtumissa ja luennoilla. Tarkempi erittely julkaisuista, esityksistä ja
tapahtumista on liitteessä 2
7
TOIMINTAKERTOMUS 2012
Liite 1. TOIMIA-verkoston ryhmien jäsenet v. 2012
Työvaliokunta
Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL
Varapuheenjohtaja: Erityisasiantuntija Tupu Holma, Kuntaliitto
Projektipäällikkö: Päivi Sainio, THL
Sihteeri: Susanna Syrjäsuo, THL
Jäsenet:
Terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö, Kela
Erikoistutkija Heidi Anttila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen, LähiTapiola
Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim
Johtava psykologi Marjatta Musikka-Siirtola, TAYS
Ylilääkäri Matti Mäkelä, THL
Ylilääkäri Matti Ojala, THL (sairauslomalla), sijalla Päivi Nurmi-Koikkalainen
Erityisasiantuntija Heidi Paatero
Asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, Kela
Erikoistutkija Heli Valkeinen, THL (syyskuusta 2012 alkaen)
Asiantuntijaryhmät
Iäkkäiden toimintakyky -ryhmä
Puheenjohtaja: Ylilääkäri Matti Mäkelä, THL
Asiantuntijasihteeri: Projektipäällikkö Tiina Autio, Kanta-Hämeen PITSI-hanke (Ikäkaste II)
Jäsenet:
Yksikönpäällikkö, ylilääkäri Harriet Finne-Soveri, THL
Erikoistutkija Heikki Heinonen, THL
Erityisasiantuntija Tupu Holma, Suomen Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Suomen Kuntaliitto
Neuropsykologi Tuomo Hänninen, KYS
Professori Jyrki Jyrkämä, Jyväskylän yliopisto
Pirjo Kalmari, Ikäinstituutti
Yksikönpäällikkö, erikoistutkija Minna-Liisa Luoma, THL
Erikoistutkija Seija Muurinen, THL
Projektipäällikkö Päivi Niiranen, Itä-Suomen Kaste-hanke
Kehittämispäällikkö Satu Pajala, THL
Hoivayrittäjä Riitta Räsänen, Laatuhoiva Oy
Kehittämispäällikkö Päivi Sainio
8
TOIMINTAKERTOMUS 2012
Geriatrian ja yleislääketieteen el, asiantuntijalääkäri Kaisa Schroderus, Kela
Yliopettaja Sanna Sihvonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Professori Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto
Erikoistutkija Sari Stenholm, THL
Lehtori Anja Tanttu, Jyväskylän AMK
Työikäisten toimintakyky -ryhmä
Puheenjohtaja: Lääketieteellinen johtaja Ari Kaukiainen, LähiTapiola
Asiantuntijasihteeri: Erikoislääkäri Aki Vuokko, TTL
Jäsenet:
Ylilääkäri Heidi Anttila, Kymijoen työterveys
Professori Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto
Vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, TTL
Ylilääkäri Teija Kivekäs, TTL (1.5.2012 alkaen)
Ylilääkäri Anne Lamminpää, Pohjola
Erikoislääkäri Harri Lindholm, TTL
Johtava työterveyslääkäri Ilkka Pakkala, Pohjola Terveys Oy
Erikoistutkija Ulla Salmelainen, THL
Asiantuntijalääkäri Tiina Telakivi, Terveysosasto, Kela
Apulaisylilääkäri Katinka Tuisku, HYKS
Vaikeavammaisten toimintakyky -ryhmä
Puheenjohtaja: Asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, Terveysosasto, Kela
Varapuheenjohtaja: Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Terveysosasto, Kela
Asiantuntijasihteeri: Suunnittelija Seija Sukula, Kela 30.6.2012 asti ja 1.5.2012 alkaen Jaana Halin,
Terveysosasto, Kela
Jäsenet:
Osastonylilääkäri, fysiatri Eija Ahoniemi, Käpylän kuntoutuskeskus
Ylilääkäri, lastenneurologi Tuula Kiviranta, Ruskeasuon koulu
Johtava psykologi Sanna Koskinen, Käpylän kuntoutuskeskus
Neuropsykologi Liisa Lahtinen, Näkövammaisten keskusliitto
Johtaja Sinikka Peurala, Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus
Erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yliopettaja Arja Veijola, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Ryhmän muutokset:
Pyynnöstään pois jäivät: terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö (Kelan Tutkimusosasto) (tilalle
Anna-Liisa Salminen) ja lehtori Mari Kantanen (Jyväskylän AMK) (tilalle pyydetty Tiina Lautamoa, JAMK,
hän ei voinut osallistua työryhmän toimintaan 2012)
Toimintakyky väestötutkimuksissa -ryhmä
Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL
9
TOIMINTAKERTOMUS 2012
Asiantuntijasihteeri: Tutkija Mariitta Vaara, THL
Jäsenet:
Yksikönpäällikkö Anna-Mari Aalto, THL
Johtaja Pertti Era, Jyväskylän yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter
Erikoistutkija Raija Gould, Eläketurvakeskus
Professori Marja Jylhä, Tampereen yliopisto
Tutkija Marjo Rinne, UKK-instituutti
Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL
Erikoistutkija Sari Stenholm, THL
Yliopettaja Pirjo Tiikkainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Erikoistutkija Annamari Tuulio-Henriksson, Kela
Elämänlaadun arviointi väestötutkimuksissa –ryhmä:
Puheenjohtaja: Yksikönpäällikkö Minna-Liisa Luoma, THL
Asiantuntijasihteeri: Tutkija Ulla Korpilahti, Rmk seudun tk:n ky/THL
Anna-Mari Aalto, THL
Seppo Koskinen, THL
Antti Malmivaara, THL
Samuli Saarni, Helsingin kaupunki,HUS/THL
Päivi Sainio, THL
Seija Sukula Kela, syksy 2012 lähtien
Heli Valkeinen, THL, syksy 2012 lähtien
Lasten ja nuorten toimintakyky -ryhmä
Puheenjohtaja: Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, THL
Asiantuntijasihteeri: Terveydenhoitaja, TtM-opiskelija Ulla Korpilahti, Itä-Suomen yliopisto
Terveystutkimuksen päällikkö Ilona Autti-Rämö, Kela
Lastenpsykiatri Anne-Mari Borg, Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan shp
Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL
Tutkimusprofessori Tiina Laatikainen, THL
Psykologi Maarit Lassander, THL
Yliassistentti Markku Leskinen, Jyväskylän yliopisto
Professori Jarmo Liukkonen, Jyväskylän yliopisto
Kehittämispäällikkö Päivi Mäki, THL
Kehittämispäällikkö Päivi Sainio, THL
Yleispediatri ja asiantuntijalääkäri Jarmo Salo, THL
Lasten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen –alatyöryhmä:
Puheenjohtaja: Erikoispsykologi Maarit Lassander, THL ja VTT-opiskelija, Helsingin yliopisto
Tuovi Hakulinen-Viitanen, tutkimuspäällikkö, dosentti, THL
Ulla Korpilahti, terveydenhoitaja, TtK, TtM
10
TOIMINTAKERTOMUS 2012
Lasten psykososiaalisen toimintakyvyn mittaaminen –alatyöryhmä:
Puheenjohtaja: Anne-Mari Borg, lastenpsykiatri, TAYS ja tutkija Tampereen yliopisto
Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri THL
Päivi Mäki, kehittämispäällikkö, THL
Pälvi Kaukonen, lastenpsykiatrian ylilääkäri, TAYS
Hannu Westerinen, lastenpsykiatri, HUS
Anita Puustjärvi, lastenpsykiatri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
Päivi Lindholm, lastenpsykiatri ja foniatri, OYS ja asiantuntijalääkärinä THL:n Tieto-osastolla
potilastietojärjestelmien kehittämistiimissä
Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen –alatyöryhmä:
Puheenjohtaja: Jarmo Liukkonen, professori, Jyväskylän yliopisto
Urho Kujala, professori, Jyväskylän yliopisto
Ari Heinonen, fysioterapian professori, Jyväskylän yliopisto
Helena Viholainen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Heikki Kyröläinen, liikuntafysiologian professori, Jyväskylän yliopisto
Pauli Rintala, erityisliikuntapedagogiikan professori, Jyväskylän yliopisto
Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL
Jarmo Salo, yleispediatri, asiantuntijalääkäri, OYS, THL
Heli Valkeinen, erikoistutkija, THL/TOIMIA
Lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioiminen –alatyöryhmä:
Puheenjohtaja: Markku Leskinen, Yliassistentti, Jyväskylän yliopisto
Lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen arvioiminen -alatyöryhmä:
Puheenjohtaja: Ilona Autti-Rämö, Terveystutkimuksen päällikkö (ja lastenneurologi), Kela
Toimintakyvyn käsitteet ja termit
Ryhmä ei kokoontunut vuoden 2012 aikana. Ryhmä on järjestäytymässä uudelleen Päivi NurmiKoikkalaisen ja Heidi Anttilan toimesta.
Toiminnan koordinaatio ja keskustoimisto, THL
Kehittämispäällikkö Päivi Sainio
Erikoistutkija Heli Valkeinen
Suunnittelija Susanna Syrjäsuo
Sovellussuunnittelija Anssi Kääriäinen
11
TOIMINTAKERTOMUS 2012
Liite 2. TOIMIA:n esittelyä asiantuntijaryhmien toimesta julkaisuissa, esitelmissä yms. vuonna 2012
(luettelo ei ole kattava):
IÄKKÄIDEN TOIMINTAKYKY –asiantuntijaryhmä:
Duodecimin Käypä Hoito-toimitukselle pidetty esitys ICF:sta ja iäkkäiden toimintakyvyn arvioinnista
4.9.2012
Kansanterveyden neuvottelukunnan kokous 9.10.2012: TOIMIAssa tehtävä työ ikälain toimeenpanon
tukemiseksi
TYÖIKÄISTEN TOIMINTAKYKY -asiantuntijaryhmä:
Asiantuntijaryhmän työtä ja toiminnan tuloksia on hyödynnetty vuoden 2012 aikana useissa
koulutustilaisuuksissa ja kursseilla, joita ovat järjestäneet esim. Työterveyslaitos, yliopisto,
vakuutuslääketieteen eri toimijat ja muut yhteistyötahot. TOIMIA-tietokannan esittely ja lyhyt käytön
opetus on ollut systemaattisesti osana TTL:n työterveyshuollon koulutusta ja joissakin tilauskoulutuksissa.
Asiantuntiryhmän tuloksia on esitelty ja luentoja aihealueista on pidetty TTL:n eri koulutusten lisäksi esim.
HYKS psykiatrian klinikassa, Lohjan alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän seminaarissa, TTL
Pelastusalan työterveyshuollon ja työturvallisuuden ajankohtaispäivillä ja Turun yliopistossa.
Asiantuntijaryhmän jäseniä on ollut työterveyshuollon virtuaaliyliopiston monimuotokurssin ”Miksi ja mihin
kirjoitan hyvän B-lausunnon” vastuullisina laatijoina ja kouluttajina. Koulutusten aihepiirit ovat liittyneet
toimintakyky-työkyky-vakuutuslääketieteeseen ja asiantuntijaryhmän laatimiin suosituksiin. Koulutusten
kohderyhminä ovat olleet lähinnä terveydenhuollon ammattilaiset ja asiantuntijat sekä opiskelijat.
Psyykkisen toimintakyvyn arvioinnin aihealueelta on 2012 ilmestynyt julkaisu yhteistyössä
asiantuntijaryhmän ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa:
- Tuisku K, Vuokko A, Laukkala T, Mäntyniemi J, Melartin T. Psykiatrinen työ- ja toimintakykyarvio miksi, milloin ja miten? Duodecim. 2012;128:2251-9.
Toimintakyky työikäisillä -asiantuntijaryhmän näkökulmia ja asiantuntijuutta on tuotu esille myös
seuraavissa lehtiartikkeleissa ja tieteellisissä kokouksissa:
- Tuisku K, Laukkala T. Psykiatrisen työkykyarvioinnin perusteita. Sotilaslääketieteen
aikakauslehti 1/2012. Ann Med Milit Fenn 2012; 87(1): 54-55.
- Tuisku K, Aarnio-Salmi K. Kuva heijastaa työkyvyn taustatekijöitä. Sivut 147-156 kirjassa
Luovat menetelmät työhyvinvoinnin apuna. Toim. Laine P. Unipress, Kuopio, 2012.
- Liira J, Juvonen-Posti P, Viikari-Juntura E, Takala EP, Honkonen T, Tuisku K, Martimo KP,
Redemann B. Työhön paluun tuki. Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Työhön paluun tuki.
Terveysportti, työterveyden käsikirja. Artikkeli ttk00111 (000.111). Helsinki:Kustannus Oy
Duodecim 18.4.2012.
- Honkonen T, Virtanen M, Husman K. Depressio ja preventio: Minkälaisia toimia tarvitaan
työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi? Työterveyslääkäri 2012;1: 2-87.
- Honkonen T, Tuisku K, Joensuu M. Masennuspotilaan hoito ja työkyvyn tuki: Psykiatreilla
myönteisiä odotuksia yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa. Erikoislääkäri 2012;22(2):73-77.
12
TOIMINTAKERTOMUS 2012
-
-
Kaukiainen A, Vuokko A. Network and Open Database (TOIMIA) to Improve the
Measurement and Assessment of Functional Capacity in Finland. XIX EUMASS Congress Social Security Challenges in Europe, June 2012, Padova, Italy
Vuokko A, Juvonen-Posti P, Kaukiainen A. Miten lääkäri arvioi työttömän toimintakykyä?
Suomen Lääkärilehti 2012;66(48):3659–3666.
LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAKYKY -asiantuntijaryhmä
- Ulla Korpilahti: Pro gradu tutkielma (hyväksytty Itä-Suomen yliopistosta (UEF) 17.12.2012)
Lasten ja nuorten terveyteen liittyvää elämänlaatua arvioivat geneeriset mittarit johdantokappaleessa mainitaan tutkielman liittyvän TOIMIA-verkoston toimintaan ja tuloksia
hyödynnettävän TOIMIA-tietokannan verkkopalvelun sisällön tuottamisessa. Tekstissä on
myös lyhyt kuvaus TOIMIA-asiantuntijaverkoston toiminnasta. Tutkielmassa (integroitu
kirjallisuuskatsaus) arvioidaan seitsemää lasten ja nuorten geneeristä terveyteen liittyvää
elämänlaatumittaria ( CHQ, CHIP-CE, KIDSCREEN-27 ja -52, KINDL-R, PedsQl 4.0, TACQOL).
- Pro gradu tutkielman tutkimussuunnitelmassa ja sen esitystilaisuudessa graduseminaareissa
Helsingissä to 2.2. 2012 mainittu tutkielman liittyvän TOIMIA -asiantuntijaverkoston
toimintaan ja kerrottu muutamalla sanalla myös TOIMIA -verkostosta ja nettisivuista.
VAIKEAVAMMAISTEN TOIMINTAKYKY –asiantuntijaryhmä (Tiina Suomela-Markkanen)
- VAKE-hanke, Lääkäripäivät. 12.1.2012
- Toimintakyy, vaikeavammaisuus ja kuntoutussuunnitelma, TAYS psykiatrian klinikka
12.3.2012
- ICF kuntoutuksessa, TAYS 19.4.2012
- Kuntoutussuunnitelma, EKSOTE lääkärit 2.5.2012
- Kuntoutuksen kehittämishankkeet; VAKE ja GERI, STM 29.3.2012
- VAKE:n vaikutukset ja näkövammaisten nuorten kuntoutus pilotin yhteenveto, NKL
23.8.2012
- ICF ja Kelan kuntoutus, THL Innopaja 5.9.2012
- Kuntoutussuunnitelmat ja ICF, Fysiatriyhdistyksen koulutuspäivä 14.9.2012
- VAKEn vaikutukset, VAKE ohjausryhmä 18.9.2012
- Ikääntyneiden kuntoutus, Kelan eläkeasiain neuvottelukunta 2.10.2012
- Kuntoutussuunnitelman uudistus, Hämeenlinnan terveyspalvelut Oy 5.10.2012
- ICF ja Kelan kuntoutus, ICF- seminaari Kela 23.10.2012
- ICF kuntoutuksessa ja tavoitteellisuus, HUS/HYKS/Kela-seminaari 25.10.2012
- VAKEn vaikutukset, MS- pilotin loppuseminaari 19.11.2012
TOIMIA:A ON ESITELTY LISÄKSI SEURAAVISSA TAPAHTUMISSA JA MESSUILLA:
-
Lääkäripäivät 2012, koulutussessio toimintakyvyn arvioinnista
Karpaloseminaari 27.–28.3.2012, Pyhäjärvi, järj. Suomen dementiayhdistys
Kuntoutus ORTONin lääkäreiden kokous, 13.9.2012
Vanhustyö 2012 -messut, Helsinki 14.2.2012, esitteitä THL:n esittelytilassa
13
TOIMINTAKERTOMUS 2012
-
Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät, Helsinki16.-17.2.2012, esitteitä THL:n esittelytilassa
Tampereen lääkäripäivät, Tampere 21.-23.3.2012, esitteitä THL:n esittelytilassa
Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 22.-23.3.2012, THL:n esittelytilassa tietokantaesittely on-line
22.3.2012 sekä esitteitä THL:n esittelytilassa
TERVE-SOS messut, Tampere 8.-9.5.2012, esitteitä THL:n esittelytilassa
Hyvä Ikä 12 -messut, Tampere 27.-28.9.2012, esitteitä THL:n esittelytilassa
14