koe-eläinkeskuksen johtokunta.pdf

REHTORIN PÄÄTÖS
&1-1% /2014 1(2)
17.3.2014
E
Koe-eläinkeskuksen johtokunnan asettaminen kaudelle 2014-2018
Esittelijä: Kari Huittinen (p. 191 24172)
Koe-eläinkeskuksen tehtävänä on järjestää Helsingin yliopistossa tarvittavat koe-eläinpalvelut ja
palvella kaikkia Helsingin yliopistossa toimivia koe-eläintoimintaa harjoittavia tutkimusyksiköitä
ja -laitoksia.
Koe-eläinkeskuksella on rehtorin asettama johtokunta. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta.
Johtokuntaan kuuluu 8 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Rehtori määrää yhden
jäsenistä puheenjohtajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunnan
jäsenistä neljä jäsentä edustavat Viikin ja Meilahden kampuksia sekä suurimpia käyttäjäryhmiä.
Johtokunnassa on henkilöstön edustaja ja jatko-opiskelijoiden edustaja. Lisäksi johtokunnassa
kaksi jäsentä edustavat keskuksen yhteistyötahoja (muut koe-eläinlaitokset, koe-eläimiä käyttävä
elinkeinoelämä).
Nykyisen johtokunnan toimikausi päättyy
31.3.2014.
Asetetaan koe -eläinkeskuksen johtokunta kaudeksi
Johtokunnan puheenjohtajaksi nimetään dekaani
1.4.2014 - 31.3.2018 seuraavasti.
Antti Sukura.
Johtokunnan jäseniksi nimetään:
jäsen
henkilökohtainen varajäsen
Viikin ja Meilahden kampukset sekä suurimmat käyttäjäryhmät:
dekaani Antti Sukura,
(eläinlääketieteellinen tdk, Viikki)
yliopistonlehtori Iiris Hovatta,
(biotieteiden laitos , Viikki)
tiiminjohtaja , akatemiatutkija Marja Mikkola,
(Biotekniikan instituutti , Viikki)
yksikönjohtaja, yliopistotutkija Vootele Vöikar,
(Neurotieteen tutkimuskeskus)
yliopistonlehtori Pekka Rauhala,
(biolääketieteen laitos, Meilahti)
yliopistotutkija Petri Hyytiä,
(biolääketieteen laitos, Meilahti)
tutkija Riikka Kivelä,
(tutkimusohjelmayksikkö, Meilahti)
ryhmänjohtaja, akatemiatutkija Liisa Kauppi,
(tutkimusohjelmayksikkö, Meilahti)
Jatko-opiskelija:
tohtorikoulutettava Juho-Matti Renko,
(farmasian tdk, Viikki)
HELSINGIN YLIOPI
HELSIN GFORS UNI RSITET
UNIVERSITY OF HELSINKI
STO
VE
tohtorikoulutettava Harri Nurmi,
(tutkimusohjelmayksikkö, Meilahti)
PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 1911 *, faksi (09) 191 23010 , www.heisinki .fi/yliopisto
PB 33 (Universitetsgatan 4), FI-00014 Helsingfors universitet
Telefon +358 9 1911 *, fax +358 9 191 23010 , www.helsinki .fi/universitetet
P.O. Box 33 (Yliopistonkatu 4), FI-00014 University of Helsinki
Telephone +358 9 1911*, fax +358 9 191 23010 , www.helsinki.fi/university
2(2)
Henkilöstön edustaja:
tutkimusteknikko Leena Liesirova,
(Viikki)
eläintenhoitaja Kimmo Inkinen,
(Meilahti)
Yhteistyötahot:
erikoistuvan vaiheen lääkäri
Antti Nykänen ,
tohtorikoulutettava Ilona Kareinen,
(HUS)
(Wihurin tutkimuslaitos)
professori Ari Koskelainen ,
(Aalto -yliopisto , Department of Biomedical
Engineering and Computational Science)
tutkija Tarja Joensuu,
(Folkhälsan)
Mikäli johtokunnan jäsen on estynyt hoitamasta tehtäväänsä
, voi johtokunta täydentää
kokoonpanoaan uudella jäsenellä ilman erillistä rehtorin päätöstä noudattaen sitä, mitä koeeläinkeskuksen johtosäännössä on johtokunnan kokoonpanosta määrätty
. Mahdollinen
puheenjohtajan vaihdos tehdään rehtorin päätöksellä.
Rehtori
Jukka Kola
Kehittämispäällikkö
Kari Huittinen
JAKELU:
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
koe-eläinkeskus
tiedekunnat
erilliset laitokset
kirjaamo