SVT VI : 19

SVT VI : 19
041
245
246
260
440
500
598
650
650
651
finfre
Yleinen katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa
vuonna 1890 ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881
1890
rinnakkaisn. fre Mouvement de la population de Finlande en 1890,
aperçu du mouvement de la population en 1881-1890
julkaisija
Helsinki : [Tilastollinen päätoimisto], 1893
Suomen virallinen tilasto 6:19
sarja fin
ylänimeke
Väkiluvun-tilastoa
huom.
svt - Suomenmaan virallinen tilasto
svt aihealue
Väestö - Befolkning - Population
tietovuosi
1890, 1881-1890
alue
Suomi - Finland
kieli
nimeke
n -'M
SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO.
VI.
VÄKILUVUN-TILASTOA.
18.
Yleinen katsaus väkiluYuniuutoksiin Suomessa vuonna 1890.
Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881 — 1890.
Mouvement de la population de Finlande en 1890.
Aperçu du mouvement de la population en 1881—1890.
HELSINGISSÄ, 1893.
Suomenmaan Virallista Tilastoa
on seuraavat vihot tähän asti julkaistu:
I. Kauppa ja merenkulku.
[2.] Katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun j a kauppaan vuosina 1866—1870. Helsingissä 1872.
[3.J Sama sama vuosina 1871—1875. Helsingissä 1877.
4.
„
„
„
1876—1878. Helsingissä 1881.
5.
„
„
„
1879—1880. Helsingissä 1883.
6.
„
„
„
1881—1882. Helsingissä 1885.
7.
„
„
„
1883—1884. Helsingissä 1888.
8.
„
„
„
1885—1886. Helsingissä 1890.
9.
„
„
„
1887—1888. Helsingissä 1890.
11.
„
„ vuonna 1891. Helsingissä 1892.
II. Suomen taloudellinen tila.
[1.] Yhteenveto Kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—1865. Heisingissä 1868.
[2.1 Katsaus Suomen Taloudelliseen tilaan vuosina 1866—1870. Helsingissä 1875.
[3.J Sama sama vuosina 1871—1875. Helsingissä 1879.
4.
„
„
„
1876—1880. Helsingissä 1884.
5.
„
„
„
1881—1885. Helsingissä 1890.
III.
Maanviljelys-tilasto.
[1.] Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
2. Maanviljelyntiedustus Uudenmaan läänissä v. 1876. Helsingissä 1879.
IV. Varallisuuden suhteita.
[1.] Kertomus Suomenmaan suostuntaverosta vuonna 1865. Helsingissä 1869.
[2.] Sama sama vuonna 1871. Helsingissä 1875.
3.
„
„
„
1877. Helsingissä 1880.
4.
„
„
„
1881. Helsingissä 1885.
VI. Väkiluvun-tilasto.
fl.] Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
[2.] Syntyneet, Vihityt j a Kuolleet vuosina 1865—1868 ynnä katsahdus väkiluvunmuutoksiin vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871.
[ 3 j Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Wiipurin j a Oulun kaupungeissa.
Helsingissä 1874.
[4.] Katsaus väkiluvunmuutoksiin vuosina 1869—1874. Helsingissä 1876.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä yleinen katsaus väkiluvunmuutoksiin
vuosina 1875—1877. Helsingissä 1880.
6. Yleinen katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa vuonna 1878. Helsingissä 1881.
7. Sama sama vuonna 1879. Helsingissä 1882.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko. Helsingissä 1882.
10. Yleinen katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa vuosina 1880 j a 1881. Helsingissä 1884.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko. Helsingissä 1885.
12. Yleinen katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa vuosina 1882 j a 1883. Helsingissä 1885.
13. Sama sama vuonna 1884. Helsingissä 1886.
14.
„
„
„
1885. Helsingissä 1887.
15.
„
„
„
1886. Helsingissä 1888.
16.
„
„
„
1887. Helsingissä 1889.
17.
„
„
„
1888. Helsingissä 1890.
18.
„„
„
1889. Helsingissä 1891.
VII. [A.] Säästöpankkein-tilasto.
[1.] Säästöpankit Suomessa vuosina 1870—1872. Helsingissä 1874.
2. Katsaus Suomen säästöpankkeihin, niiden kehitykseen ja tilaan vuosina 1883—1885.
Helsingissä 1887—1888.
Fi 5. H
SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO,
VI.
VÄKILUVUN-TILASTOA.
Yleinen katsaus väkiluYunmuntoksiin Suomessa vuonna 1890.
Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—1890.
Mouvement de la population de Finlande en 1890.
Aperçu du mouvement de la population en 1881—1800.
HELSINGISSÄ,
KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA,
1893.
Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket
Sisältö.
Table des matières.
Tekstiä (sivv. 1—47).
siv.
Yäenlisäys:
a) Syntyneet ja kuolleet
1.
b) Sisään- j a ulosmuuttaneet . . .
7.
Solmitut j a h a j o n n e e t avioliitot . . . 15.
Lapsensynnyttäjät
24.
Lapsivuodetten t u o t e m ä ä r ä . . . . . 30.
Kuolleet
38.
Texte (pages 1—47).
Page.
Accroissement de la population:
a) Naissances et morts
1.
b) Immigrations et émigrations . . 7.
Mariages contractés et dissous . . . 15.
Accouchées
24.
Résultats des couches
30.
Décès
38.
Tauluja (sivv. 1—84).
1. Katsaus väkiluvunmuutoksiin:
a) yleinen katsaus
b) kukin kunta erikseen
2. Tehtyjä avioliittoja, kuukausittain . .
3. Tehtyjä avioliittoja, sivilisäädyn mukaan
4. Vihityt, iän ja sivilisäädyn mukaan .
5. Vihityt, iän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen mukaan
6. Orpanusten välillä tehtyjä avioliittoja
7. Hajonneiden avioliittojen lukumäärä .
8. Lapsensynnyttäjät, iän, sivilisäädyn ja
uskontunnustuksen mukaan . . . .
9. Monisikiöiset lapsivuoteet
Tableaux (pages 1—84).
1. Mouvement de la population:
a) aperçu général
b) spécification par communes . . .
2. Mariages par mois
3. Mariages par état civil
2.
4.
40.
41.
42.
46.
47.
48.
49.
50.
10. Elävänä syntyneet, kuukausittain . . 52.
11. Syntyneitä aviottomia lapsia, läänittäin 54.
12.
13.
14.
15.
16.
Syntyneitä aviottomia lapsia kaupungeissa
Kuolleena syntyneet, kuukausittain .
Kuolleet, ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan
Kuolleet ikävuotten mukaan, läänittäin
Kuolleet, syntym&vuotten mukaan, läänittäin
. , , , , , .
55.
56.
57.
60.
66.
4. Mariages par âge et par état civil. .
5. Mariages par âge, par état civil et par
confession
6. Mariages entre les cousins germains .
7. Nombre des mariages dissous . . .
8. Accouchées par âge, par état civil et
par confession
9. Femmes accouchées de plusieurs jumeaux
10. Naissances par mois
11. Naissances illégitimes par gouvernements
12. Naissances illégitimes dans les villes .
2.
4.
40.
41.
42.
46.
47.
48.
49.
50.
52.
54.
55.
13.
14.
Mort-nés repartis par mois . . . .
56.
Décès par âge et par confession . . 57.
15.
16.
Décès par âge et par gouvernements . 60.
Décès selon l'année de naissance . . 66.
Page.
Siv.
17. Kuolleet kuukausittain
18. Kuolemansyyt
19. Tauteihin kuolleet, sukupuolen ja iän
mukaan
20. Itsensä surmanneiden lukumäärä . .
21. Kuolleet, sukupuolen, sivilisäädyn ja
kuolemansyyn mukaan
22. Yhtä vuotta nuorempana kuolleet . .
72.
74.
76.
78.
80.
82.
17. Décès par mois
18. Les causes des décès
19. Décès causés par maladies, d'après sexe
et âge
20. Nombre des suicides
21. Décès selon le sexe et l'état civil ainsi
que d'après les causes de décès . .
22. Décès au-dessous de 1 an
72.
74.
76.
78.
80.
82.
Katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa vuonna 1890.
Ynnä silmäys aikakauteen 1881—1890.
Kun vuodella 1890 tasainen vuosikymmen on päättynyt ja maan väkiluvuntilaston kontrolleeraaminen papiston kymmenvuotistaulujen nojalla taas on
voinut tapahtua, otetaan tähän paitsi katsausta väkiluvunmuutoksiin vuonna 1890
myöski silmäys edellisiin vuosiin aikakautta 1881— 1890. Niitä kontrollituloksia
jotka annetuista kymmenvuotistauluista on saatu ja joista lähemmin tässä alempana, on takaperoisesti sovitettu edellisiin vuosiin, joitten suhteen oikaistut numerot
sentähen jossain vähässä määrässä poikkeavat ennen ilmotetuista, ainoastaan
arvioon perustetuista tuloksista.
Syntyneitten ja kuolleitten lukumäärä. Luonnollinen väestönlisäys. Koko
1880-luku on pidettävä ylipäänsä taloudellisesti onnellisena aikakautena. Sadot
olivat silloin ylimalkain suotuisia, osaksi viljaviaki. Rehukasvien saalis oli ainaki
keskinkertainen, vaan useimpina vuosina runsas. Lisääntynyt viljantuotanto, vaan
vielä suuremmassa määrässä äkkiä laajeneva, suureksi osaksi vientiä varten työtä
tekevä, meijeriliike sai tästä alkunsa. Puutavaratoimet olivat tosin vuosina 1883
— 1887 vähemmän edulliset kuin varemmin, vaan virkistyivät jälleen vuodesta 1888
ja ovat tuottaneet maahan melkoisia pääomia. Suomen teollisuus on, korotettujen
venäjän tullien estelevästä painosta huolimatta, pysynyt entisellään ja osittain
vahvasti edistynytki. Lisääntynyt tavaranvaihto, jota uudet rautatielinjat ja parannetut merikulkuneuvot ovat huojistaneet, kiihtynyt asioimistoimi, uutten taloudellisten hanketten perustaminen ja runsaammat pääomavarat osottavat 1880-luvun
taloudellista edistymistä.
Tämä kuvastuu myöski epäilemättömän selvästi maan väkiluvuntilastossa.
Edellisistä vuosikymmenistä ei yksikään voi esiintuoda korkeampaa suoranaista
lisäysnumeroa kuin 1880-luku, jolloin väestö eneni 319,360 hengellä. Sama lisäys
teki erittäin suotuisana aikakautena 1871—1880 292,013 henkeä; aikakautena
1861—1870 kovilla katovuosillaan ainoastaan 22,044 henkeä; vuosina 1851—1860
Väkiluvunmuutokset v. 1890.
1
109,810; 1841—1850 191,279 henkeä j . n. e. Jos lisäys merkitään prosenttina
maan väkiluvusta aikakauden alussa, on kuitenki 1880-1 uku lisäysprosentillaan
1.45 vähän jälempänä lähinnä edellistä vuosikymmentä, jonka erinomaisen korkea
lisäysprosentti oli 1.5 4.
Mitä erittäin tulee vuoteen 1890, liittyi se välittömänä jatkona edellisiin.
Niinkuin arvata sopi, tuli sentähen sen synnyntälisän niin suoranainen kuin suhteellinen numero korkea, jos jälkimäinen onki vähän alempi keskimäärää koko
kymmenvuotiskaudelta 1881—1890.
Elävänäsyntyneitten ja kuolleitten määrä sekä syntymisten enemmyys koko
maassa oli nimittäin ollut seuraava:
Elävänäsyntyneitä. Kuolleita. Syntymisten enemmyys.
Naissances vivantes. Décès.
Surplus des naissances.
Vuonna 1881. . .
1882. . .
1883. . .
1884. . .
1885. . .
1886. . .
„
1887. . .
1888. . .
1889. . .
1890. . .
Keskimäärä
72,436
76,053
76,378
78,147
75,129
78,576
81,724
80,172
77,881
77,860
51,744
46,821
44,291
45,204
48,261
49,514
42,875
45,417
45,679
46,479
20,692.
29,232.
32,087.
32,943.
26,868.
29,062.
38,849.
34,755.
32,202.
31,381.
77,436
46,629
30,807.
Aikakauden kuluessa sattui se omituinen seikka, että vuonna 1887, jolloin
elävänäsyntyneitten määrä oli suurin, kuolleitten määrä oli pienin, ja päinvastoin,
v. 1881, kun elävänäsyntyneitten määrä oli pienin, kuolleitten määrä oli suurin.
Tämän johosta niin hyvin suoranainen kuin suhteellinen synnyntälisä oli edellisenä
vuotena suurin, jälkimäisenä pienin koko kymmenvuotiskautena.
Elävänäsyntyneitten ja kuolleitten lukumäärä ynnä syntymisten enemmyys
eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maalaiskunnissa v. 1890 näkyy seuraavasta:
Elävänäsyntyneitä.
Naissances
vivantes.
7,935
12,778
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Siirto
Kuolleita.
Décès.
Enemmän
syntyneitä.
Surplus des
naissances.
8,727
4,732
8,223
4,924
3,203
4,555
3,803
29,440
17,879
11,561
Elävänäsyntyneitä.
Naissances
Kuolleita.
Décès.
Enemmän
syntyneitä.
Surplus des
naissances.
Siirto
29,440
11,564
5,452
9,590
13,449
8,365
17,879
7,540
3,790
5,503
7,518
4,249
11,561
4,024
1,662
4,087
5,931
4,116
Koko Suomessa
77,860
6,662
71,198
46,479
5,078
41,401
31,381
1,584
29,797
Wiipurin läänissä
Mikkelin
„
Kuopion
„
Waasan
„
Oulun
„
Siitä: kaupungeissa
„ maalaiskunnissa
Vertailemista varten otetaan tähän syntyneitten ja kuolleitten sekä syntymisten enemmyytten vuotinen keskimäärä eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maalaiskunnissa aikakautena 1881—1890.
Elävänäsyntyneitä.
Naissances
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen
„
Wiipurin
„
Mikkelin
„
Kuopion
„
Waasan
„
Oulun
„
Koko Suomessa
Siitä: kaupungeissa
„ maalaiskunnissa
Kuolleita.
Décès.
Enemmän
syntyneitä.
Surplus des
naissances.
7,211
12,531
8,537
10,948
5,462
9,640
14,679
8,428
4,451
7,149
4,720
7,632
3,921
5,904
8,225
4,627
2,760
5,382
3,817
3,316
1,541
3,736
6,454
3,801
77,436
5,848
71,588
46,629
4,265
42,364
30,807
1,583
29,224
Seuraava taulu osottaa syntymisten ja kuolemantapausten suhteellisen lukuisuuden sekä suhteellisen luonnollisen väestönlisäyksen koko maassa kymmenvuotiskautena 1881—1890.
Kulleki 100:11e keskiväkiluvusta tuli
Pour cent de la population moyenne.
Syntymisiä.
Naissances vivantes.
Vuonna 1881 . .
1882 . .
1883 . .
1884 . .
1885 . .
»
1886 . .
n
1887 . .
n
1888 . .
n
1889
. .
n
1890 . .
n
Keskimäärä
tapauksia.
Décès.
3.50
3.6 3
3.59
3.61
3.42
3.53
3.62
3.49
3.34
3.29
2.50
2.23
2.08
2.09
2.20
2.22
1.90
1.98
1.96
1.96
3.5 o
2.11
Luonnolhnei
Acroissement ph
1.00.
1.40.
1.51.
1.52.
1.22.
1.31.
1.72.
1.51.
1.38.
1.33.
1.39.
Niinkuin tästä näkyy ja jo varemmin on mainittu, oli suhteellinen luonnollinen väestönlisäys v. 1890 pienempi kuin keskimäärä aikakaudelta 1881—1890.
Numerot osottavat myös, että tämä asiantila ei ollut enentyneen kuolevaisuuden
vaikuttama; päinvastoin kuolevaisuus sanottuna vuonna oli verraten heikko. Syynä
vähempään synnyntälisään oli syntymisten suhteellisesti pieni määrä, pienin mitä
koko aikakautena oli sattunut.
Synnyinprosentti kymmenvuotiskautena vaihteli 3.6 3:sta v. 1882 3.2 9:ään
1890; kuolinprosentti 1.9 0:stä v. 1887 2.5o:een v. 1881; suhteellinen synnyntälisä
viimein, 1.72%:sta v. 1887 l.oo%:iin v. 1881.
Edellisinä aikoina synnyinprosentti oli ollut suurin kymmenvuotiskautena
1751—1760, 4.50%, pienin 1866—1870, 3.18%; yksityisinä vuosina suurin 1775,
4.69 %, pienin 1868, 2.46 %.
Kuolinprosentti kymmenvuotiskautena oli alin, mitä vuodesta 1751 on sattunut. Yksityisinä vuosina se on ollut alin 1871, 1.79 %, korkein 1868, 7.76 %.
Suhteellinen synnyntälisä oli ollut suurin 1751—1755, 1.67 °/0; pienin 1866
—1870, — 0.68 °/0. Yksityisinä vuosina oli synnyntälisä suurin 1779, 2.13 °/0»
pienin 1868, — 5.3o °/0.
Suhteellinen määrä syntymisiä ja kuolemantapauksia ynnä suhteellinen luonnollinen väestönlisäys eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maalaiskunnissa v. 1890
näkyy seuraavasta:
Kulleki 100:lle vuoden keskiväkiluvusta
tuli
Pour cent de la population
Syntymisiä.
Naissances
vivantes.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
„
„
„
„
„
„
„
Koko Suomessa
Siitä: kaupungeissa
„ maalaiskunnissa
moyenne.
Luonnollinen
Kuolemanväestöntapauksia.
Décès.
Accroissement
physiologique.
3.35
2.oo
1.35
3.24
2.09
1.15
3.41
1.93
1.48
3.31
2.16
1.15
3.02
2.10
0.92
3.32
1.91
1.41
3.24
1.81
1.43
1.68
3.41
1.73
3.29
1.96
1.33
2.88
2.20
0.68
3.34
1.94
1.40
Niinkuin tästä näkyy, oli luonnollinen väestönlisäys v. 1890 tavallisuuden
mukaan paljo pienempi kaupungeissa kuin maalaiskunnissa. Tämän vaikutti niin
hyvin pieni syntyväisyys kuin verrattain suuri kuolevaisuus niissä. Eri lääneissä
luonnollinen väestönlisäys, niinkuin myös on tavallista ollut, oli vähin Mikkelin
läänissä, suurin Oulun läänissä, jossa nousi aina 1.68 °/0:iin keskiväkiluvusta.
Vertailemisen vuoksi otetaan tähän suhteellinen määrä syntymisiä ja kuolintapauksia ynnä suhteellinen luonnollinen väestönlisäys eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maalaiskunnissa kunaki vuonna aikakautta 1881—1890.
Suhteellinen määrä syntymisiä.
Naissances vivantes en pour cent de la population moyenne.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen
„
Wiipurin
„
Mikkelin
„
3.13 3.28 3.29 3.25 3.19 3.31 3.44 3.33 3.38 3.35 3.30
3.33 3.43 3.45 3.37 3.42 3.46 3.46 3.49 3.27 3.24 3.39
3.54 3.69 3.69 3.54 3.40 3.68 3.70 3.64 3.52 3.41 3.58
3.32 3.46 3.29 3.S5 3.28 3.22 3.36 3.47 3.37 3.31
3.37
3.01 3.34 3.14 3.27 2.98 3.18 3.23 3.20 3.05 3.02 3.14
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Kuopion läänissä
Waasan
,,
Oulun
„
3.58 3.68 3.68 3.70 3.38 3.36 3.62 3.52 3.46 3.32
3.53
3.97 4.06 4.04 4.03 3.81 3.98 4.02 3.57 3.31 3.24
3.79
3.80 3.86 3.87 3.96 3.62 3.88 3.94 3.54 3,29 3.41
3,71
Koko Suomessa
Siitä: kaupungeissa
maalaiskunnissa
3.50 3.63 3.59 3.61 3.42 3.53 3.62 3.49 3.34 3.29
3.50
2.79 2.83 2.84 2.85 2.96 2.94 3.05 3.02 2.93 2.88
2.92
3.56 3.70 3.66 3.68 3.47 3.59 3.68 3.54 3.38 3.34
3.56
Synnyinprosentti oli siis keskimäärin koko kymmenvuotiskaudelta hyvin
korkea Waasan ja Oulun lääneissä. Alin se oli Mikkelin läänissä ja kaupungeissa.
Yksityisinä vuosina synnyinprosentti oli suurin 1882 Waasan läänissä, 4.0 6%;
vähin 1885 Mikkelin läänissä, 2.98 °/0. Kaupungeissa se oli suurin 1887, 3.05 °/0,
pienin 1881, 2.79 °/0. Maalaiskunnissa suurin 1882, 3.7o %, pienin 1890, 3.34 %.
Suhteellinen määrä kuolemantapauksia.
Décès en pour cent de la population moyenne.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881 —
1890.
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen
„
Wiipurin
„
Mikkelin
„
Kuopion
„
Waasan
„
Oulun
„
Koko Suomessa
Kaupungeissa
Maalaiskunnissa
2.15 2.10 2.06 2.23 2.06 2.09 1.76 2.03
1.92
2.oo
2.35 2.23 1.88 1.83 1.74 1.94 1.72 1.82 1.79 2.09
1.93
1.64 1.83 1.80 1.93
1.98
2.71 2.40 2.30 2.53 2.34 2.22 2.18 2.25 2.41 2.16
2.35
2.34 2.23 2.21 2.37 2.51 2.29 2.05 2.19 2.27 2.10
2.25
1.84 2.40 2.67 2.17 1.99 2.02 1.91
2.16
2.68 2.33 2.35 2.26 2.25 2.12 1.87 1.92 1.78 1.81
2.12
2.31 2.19 1.82 1.81 2.39 2.75 1.80 1.85
2.04
2.47 2.18 2.12 1.83 2.14
2.74 2.08 1.81
1.93
2.04
1.78 1.73
2.50 2.23 2.08 2.09 2.20 2.22 1.90 1.98 1.96
1.96
2.U
2.34 2.28 2.10 2.25 2.10 2.19
1.87 2.00 1.99 2.20
2.13
2.51 2.23 2.08 2.07 2.21 2.23
1.90 1.98 1.95 1.94
2.U
Keskikuolinprosentti koko aikakaudelta 1881—1890 oli hyvin alhainen Turun
ja Porin sekä Hämeen lääneissä. Korkein se oli Wiipurin läänissä, 2.3 5 % ja
Mikkelin läänissä, 2.25 °/0. Yksityisinä vuosina kuolinprosentti oli alin 1887 Hämeen läänissä, 1.64 °/0; suurin 1881 Kuopion läänissä, 2.74 °/0. Kaupungeissa
se oli alin 1887, 1.87 °/0; korkein 1881, 2.34 °/0. Maalaiskunnissa alin 1887,1.9o % ;
korkein 1881, 2.51 %.
Vuotinen suhteellinen luonnollinen väestönlisäys.
Accroissement physio logique.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 18811890.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
0.98 1.18 1.23 1.02 1.13 1.22 1.68 1.30 1.46 1.35 1.26
0.98 1.20 1.57 1.54 1.68 1.52 1.74 1.67 1.48 1.15 1.46
1.07 1.51 1.57 1.71 1.26 1.75 2.06 1.81 1.72 1.48 1.60
0.61 1.06 0.99 1.02 0.94 1.00 1.18 1.22 0.96 1.15 1.02
0.67 1.11 0.93 0.90 0.47 0.89 1.18 1.01 0.78 0.92 0.89
0.84 1.60 1.87 1.86 0.98 0.69 1.45 1.53 1.44 1.41
1.49 1.67 2.05 2.15 1.23 1.13 2.14 1.69 1.51 1.68 1.67
Koko Suomessa
Kaupungeissa. .
Maalaiskunnissa
1.37
1.29 1.73 1.69 1.77 1.56 1.86 2.15 1.65 1.53 1.43 1.67
1.00 1.40 1.51 1.52 1.22 1.31 1.72 1.51 1.38 1.33 1.39
0.45 0.55 0.74 0.60 0.86 0.75 1.18 1.02 0.94 0.68 0.7 9
1.05 1.47 1.58 1.61 1.26 1.36 1.78 1.56 1.43 1.40 1.45
Vuotinen suhteellinen luonnollinen väestönlisäys oli koko aikakaudelta suurin
Waasan ja Oulun lääneissä, kummassaki 1.6 7 °/0; pienin Mikkelin läänissä, 0.8 9 °/0,
ja kaupungeissa 0.79 °/0. Yksityisinä vuosina se oli suurin 1884 Oulun läänissä ja
1887 Waasan läänissä, kummassaki 2.15 % ; pienin Mikkelin läänissä 1885, 0.47 %.
Kaupungeissa suhteellinen luonnollinen väestönlisäys oli suurin 1887, I.i8°/ O ;
pienin 1881, 0.45 %. Maalaiskunnissa suurin 1887, 1.78 %, pienin 1881, l.os %.
Muutot. Todellinen väestönlisäys. Mutta väkiluvun enennys ei riipu ainoastaan siitä, kuinka paljo syntyneitten määrä on suurempi kuin kuolleitten, vaan
myöski sisään- ja ulosmuuttojen määrästä. Sisäänmuuttaneitten enemmyys ulosmuuttaneitten suhteen ja, poikkeuksena, jälkimäisten enemmyys edellisten suhteen,
teki eri vuosina 1881—1890 koko maassa:
Différence entre les entrés
et les sortis.
Vuonna 1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890. .
+ 138.
-f 396.
— 26.
+ 177.
-f- 69.
— 42.
— 315.
-f 249.
-f 286.
-f 24.
Keskimäärä -f" 96.
8
Kun erotukset syntymisten ja kuolemantapausten sekä sisään- ja ulosmuuttojen välillä sovitetaan yhteen, tulee täydellinen, kirkonkirjoihin pantu väestönlisäys koko maassa kunaki vuonna aikakautta 1881—1890 olemaan seuraava:
Accroissement de la population.
Vuonna 1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
20,830.
29,628.
32,061.
33,120.
26,937.
29,020.
38,534.
35,004.
32,488.
'
'
'
31,405.
Keskimäärä 30,903.
Sisään- ja ulosmuuttaneitten koko määrä eri lääneissä sekä kaupungeissa
ja maalaiskunnissa teki vuonna 1890:
Somme totale des personnes qui ont changé leure demeure d'une commune
à l'autre en 1890:
UlosmuuttaS isäänmuuttaneita.
neita.
Entrés et
Sortis et
•o*
immigrés.
Uudenmaan
läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen
„
Wiipurin
„
Mikkelin
„
Kuopion
„
Waasan
„
Oulun
„
Koko Suomessa
Siitä: kaupungeissa . .
„
maalaiskunnissa
Erotus.
Différence.
10,240
11,380
6,743
5,661
2,946
4,552
6,943
3,807
7,883
12,138
7,316
4,187
3,561
5,130
7,983
4,050
-f- 2,357
— 758
— 573
+ 1,474
— 615
— 578
— 1,040
— 243
52,272
14,038
38,234
52,248
7,616
44,632
+
24
-f 6,422
— 6,398
Huomautus niiden ,,sisään- ja ulosmuuttojen" oikeasta merkityksestä, joista
yllä on ollut puhe, ei tällä paikalla liene aivan tarpeeton. Suomen väkiluvuntilastossa, joka, niinkuin tiedetään, kokonaan perustuu papiston pitämiin seurakunnankirjoihin, tarkotetaan sanotulla lauseparrella ainoastaan niitä henkiä, jotka
9
ottavat todistuksen todellista siirtymistä varten yhestä paikkakunnasta toiseen
maan sisällä eli ulkopuolella. Kaikkein suurin osa näistä hengistä ovat semmoisia,
jotka vain vaihtavat olopaikkaa maan sisällä. Kun tämänluokkaisten sisään- ja
ulosmuuttajain täytyy lukumäärältään olla yhtä monta, niin lukuisia kuin semmoiset siirtymiset itsessään ovatki, eivät ne tietysti ollenkaan vaikuta väkiluvun
lisäykseen eli vähennykseen koko maassa. Semmoisen vaikutuksen sitävastoin
aikaansaapi se erotus, joka syntyy Suomeen muista maista muuttaneitten ja täältä
poissiirtyneitten välillä. Tämä erotus on kuitenki ollut peräti vähäpätöinen, noustessaan keskimäärin aikakaudelta 1881—1890 ainoastaan 96 henkeen vuosittain
enemmän sisään- kuin ulosmuuttaneita.
Mutta nämät numerot väestön muuttamisista eivät ollenkaan ilmota, minkä
vähennyksen maan väkiluku todestaan on kärsinyt senkautta, että vuosittain koko
joukko henkilöitä, usein monta tuhatta, pitemmäksi tai lyhemmäksi ajaksi lähtee
ulkomaille, enimmästi Venäjälle ja Pohjois-Amerikaan. Sillä vaikka he lähteissään
varustavat itseään passilla vain 1 eli 5 vuodeksi eikä heitä senjohosta merkitä kirkonkirjoissa seurakunnistansa eronneiksi, niin kokemus kuitenki osottaa, että suuri
määrä heistä ei enään palaa kotimaahan, että he siis todestaan ovat muuttaneet
pois. Kirkonkirjat tulevat siis sisältämään vuosi vuodelta kasvavan määrän henkilöitä, jotka eivät enään kuulu maan asujamiin.
Kuinka suuri erotus kirkonkirjoihin otetun laillisen ja todellisen väestön
välillä oli 1890 vuoden lopussa, on tilastollisen selvityksen puutteessa mahoton
edes likimainkaan varmasti ilmottaa. Tätä kysymystä osittain valaisevina sietänee
tässä kertoa ne tiedot, mitkä Waasan ja Oulun läänien kuvernöörit, Keisarillisen
Senaatin määräyksen mukaan 6 p:ltä Jouluk. 1881, vuosittain ovat Senaatiin
antaneet niiden henkilöin lukumäärästä, jotka kummassaki läänissä ovat ottaneet
passin matkustusta varten Amerikaan. Tiedot Waasan läänistä ulottuvat taapäin
vuoteen 1882, Oulun läänistä vuoteen 1884. Sanotuista vuosista alkaen passinottajain määrä on ilmotettu seuraavalla tavalla:
1882
1883
1884
1885
1,559.
1,616.
889.
439.
1886
1)324
-
1887
1888
1889
1890
Summa 1882-1890
6,117.
4,205.
4,340.
5,982.
26,471.
Että kuitenki siirto Amerikaan todestaan on ollut suurempi, on päivän selvä
jo siitä syystä, että muistaki lääneistä kuin mainituista muutetaan pois, varsinki
Turun ja Porin läänistä.
Väkiluvunmuutokset v. 1890.
10
Mutta näitä siirron aikaansaamia häiriöitä Suomen väkiluvunnumeroissa ei
väkiluvuntilastomme, se kun yksinomaan perustuu kirkolliseen kirjanpitoon, voi
ottaa huomioon, vielä vähemmin tarkasti määrätä. Kun on puhe «todellisesta
väestönlisäyksestä" ja «todellisesta väkiluvusta", tarkottaa tilastomme siis kaikkialla väestöä semmoisena kuin se on kirkonkirjoihin otettu.
Näin käsitettynä teki vuonna 1890 koko väestönlisäys eri lääneissä sekä
kaupungeissa ja maalaiskunnissa:
Taulu A.
Enemmän
syntyneitä.
Surplus des
naissances.
Enemmän sisäänmuuttaneita
( + ) eli ulos- Väestönlisäys.
muuttaneita(—) Accroissement de
Surplus des immigrations (-f-) la population.
ou des émigrations (—).
1
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen
„
Wiipurin
,.
Mikkelin
„
Kuopion
,
Waasan
„
Oulun
„
Eoko Suomessa
Siitä: kaupungeissa
„ maalaiskunnissa
3,203
4,555
3,803
4,024
1,662
4,087
5,931
4,116
+ 2,357
— 758
— 573
+ 1,474
— 615
— 578
— 1,040
— 243
5,560
3,797
3,230
5,498
1,047
3,509
4,891
3,873
31,381
1,584
29,797
+
24
+ 6,422
— 6,398
31,405
8,006
23,399
Todellinen väestönlisäys eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maalaiskunnissa
oli vuosina 1881—1890 keskimäärin seuraava:
Taulu B.
Enemmän
syntyneitä.
Surplus des
naissances.
2,760
5,382
3,818
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen
„
Siirto
11,960
Enemmän sisäänmuuttaneita
(-)-) eli ulos- Väestönlisäys.
muuttaneita(—).
Surplus des im- Accroissement de
migrations (-f-) la population.
ou des émigrations (—).
+ 1,218
— 323
— 217
+
678
3,978
5,059
3,601
12,638
11
Enemmän
syntyneitä.
Surplus des
naissances.
Siirto
Wiipurin läänissä
Mikkelin
„
Kuopion
„
Waasan
„
Oulun
„
Eoko Suomessa
Siitä: kaupungeissa
„ maalaiskunnissa
11,960
3,316
1,541
3,736
6,453
3,801
30,807
1,583
29,224
Enemmän sisäänmuuttaneita
( + ) eli ulos- Väestönlisäys.
m uuttaneita (—).
Surplus des im- Accroissement de
migrations (-\-) la population.
ou des émigrations (—).
382
543
703
58
12,638
4,420
1,159
3,193
5,750
3,743
+ 96
+ 4,546
— 4,450
30,903
6,129
24,774
+ 678
+ 1,104
—
—
—
—
Prosenttina väkiluvusta vuoden alussa todellinen väestönlisäys Suomessa
v. 1890 teki 1.38, kun keskiprosentti vuosilta 1881—1890 nousi 1.4 5:een.
Vuotinen suhteellinen luonnollinen lisäys koko maassa teki:
Vuonna
„
„
„
n
„
n
„
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
Keskiprosentti
l.oe
1.47
1.57
1.59
1.28
1.36
1.77
1.5 8
1.45
1.38
1.45
%.
7,.
7,.
7,.
7,.
70.
7,.
70.
7,.
70.
°/0.
.
Todellinen väestönlisäys koko maassa oli siten suurin 1887, 1.77 °/0; pienin
1881, l.oe 7*. Sisäänmuutot maahan ja poismuutot maasta eivät missään huomattavassa määrässä olleet siihen vaikuttaneet.
Todellinen väestönlisäys oli ollut suurin 1796—1800, 1.87 7 0 , pienin 1806
—1810, — l.oi °/0 ja 1866—1870, — 0.83 °/0. Yksityisinä vuosina todellinen lisäys
oli suurin 1797, 2.a 7,, pienin 1868, — 5.30 °/0.
12
Vuotinen suhteellinen todellinen lisäys eri lääneissä sekä kaupungeissa ja
maalaiskunnissa oli:
Accroissement de la population.
1881. 1882.11883. 1884. 1885. 1886.1887. 1888. 1889. 1890. 1881—!
1890.1
Uudenmaan
läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen
„
Wiipurin
,,
Mikkelin
„
Kuopion
„
"Waasan
,,
Oulun
,
Koko Suomessa
Siitä: kaupungeissa
„ maalaiskunnissa
1.18 1.39 1.46 1.31 1.46 1.66 2.U 1.81 2.15 2.24 1.67
0.98 1.32; 1.56 1.45 1.69 1.43 1.58 1.54 1.32 0.98 1.39 |
1.05 1.50J 1.56 1.65 1.13 1.75 2.oi 1.80 1.64 1.29 1.54 i
1.19
1.48 1.58 1.43 1.41 1.64 1.70 1.54 1.75 1.53
0.71 0.79 0.28 0.73 1.22 1.06 0.71 0.70 0.7 9
0.721 1.551 1.81 1.81 0.94 0.55 1.20 1.41 1.32 1.30 1.26
1.13 1.58 1.60 1.64 1.44 1.74 2.07 1.53 1.34 1.22 1.53
1.50 1.67 2.15 2.33 1.31 1.31 2.26 1.70 1.53 1.67 1.74
0.66
l.ooj
1.06 1.47 1.57 1.59 1.28 1.36 1.77 1.58 1.45J 1.38
2.75 2.32 2.46 2.71
0.91 1.39 1.48 1.48
4.,13
1.01
1.45
2.7 9 3.24 3.18 3.87| 3.55
3.10
1.22 1.62 1.42 1.20 1.15
1.29
Todellinen väestönlisäys oli 1890, tavallisuuden mukaan, paljo suurempi
kaupungeissa (3.5 5 %) kui n maalaiskunnissa (1.15 °/0). Niinkuin Taulusta A siv. 10
näkyy, aikaansai tämän sisäänmuuttojen suuri määrä jälkimäisistä edellisiin. Eri
lääneissä todellinen väestönlisäys oli suurin Uudenmaan ja Wiipurin lääneissä, 2.24
ja 1.75 Yo> pienin Mikkelin läänissä, 0.7o °/0. Todellinen väestönlisäys oli koko
aikakaudelta suurin Oulun ja Uudenmaan lääneissä, 1.74 ja 1.6 8 °/0; pienin Mikkelin läänissä, 0.79 °/0. Yksityisinä vuosina se oli suurin 1884 Oulun läänissä,
2.3 3 °/0; pienin 1885 Mikkelin läänissä, 0.28 %• Kaupungeissa todellinen väestönlisäys oli suurin 1885, 4.13 °/0, pienin 1882, 2.32 °/0. Viimein se maalaiskunnissa
oli suurin 1887, 1.62 %, pienin 1881, 0.91 % .
Maamme väestössä on siis sama muuttamisliike huomattava, joka ulkomaillaki
niin silmäänpistävällä tavalla enentää kaupunki-yhyskuntia maaseudun varalla.
Myöski Suomessa kaupungit, isommat varsinki, epäilemättömästi vetävät maaseudun
väestön luoksensa, tietenki väkevimmin lähinnä-asuvaisen. Vaikka maaseutu on
osaksensa saanut suuremman luonnollisen väestönlisäyksen, voivat kaupungit yhtäkaikki tämän johosta osottaa suuremman todellisen lisäyksen väkiluvussansa. Syyt
tähän kaupunkeihin muuttamiseen ovat monenlaiset: verrattain suuri työvoiman
tarve — suurempi kuin kaupunkein oma syntyperäinen väestö voipi tyydyttää —
houkutteleva helpon ansion toivo, kaupunki-elämän mukavuudet ja huvitukset
13
y. m. Ja nämät syyt kaupunkeihin muuttamiseen voivat vaikuttaa sitä voimallisemmin kuta nopeammiksi, mukavammiksi ja helpommiksi kulkulaitokset tulevat
ja kuta enemmän hallinnolliset mutkat yhestä paikkakunnasta toiseen muutettaissa
vähenevät. Että tämä väestötilastollinen ilmiö moneen suuntaan askel askelelta
aikaansaapi muodostuksen kansan yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa oloissa,
on selvää.
Vuosikymmen 1881—1890 seisoo tässä suhteessa kaikkein entisten aikakautten edellä. Kaupunkein väkiluku, joka 1880 vuoden lopussa teki 173,401
henkeä eli 8.41 % maan koko väkiluvusta, oli lopulla vuotta 1890 noussut 235,228:aan,
siis enennyt 35.65 prosentilla. Maaseudun väestö lisääntyi samalla aikaa 1,887,381
hengestä 2,144,914 henkeen, joten sen lisäysprosentti vain oli 13.6â. Se lonkahus,
joka siten on tapahtunut suhteessa Suomen kaupunki- ja maalaisväestön välillä,
on 1880-luvulla vähitellen kasvanut aina 1.48 prosenttiin maan koko väkiluvusta.
Eri vuotten lopussa ovat nimittäin suhteelliset luvut tehneet:
Kaupunkiväestö.
Population! urbaine.
Maalaisväestö.
Population rurale.
91.45 o/o.
Vuonna 1881
. .
.
8.55
o/
10'
V
1882
. .
.
8.63
»i
91.37 „
n
1883
. .
.
8.70
11
91.30 „
vt
1884
. .
.
8.80
51
91.20 „
. . . 9.04
. . . 9.17
. . . 9.30
11
90.9 6 „
11
90.8 3 „
n
1885
1886
1887
•1
90.70 „
n
1888
. .
.
9.45
11
90.5 5 „
11
1889
. .
.
9.68
11
90.3 2 .,
«^
1890
. .
.
9.89
11
11
90.11 ..
Se prosenttimäärä, 9.8 9, johon Suomen kaupunkiväestö 1890 vuoden lopussa
oli ennättänyt, on, verrattuna väkiluvunseikkoihin Europan muissa maissa, Venäjää
ja Unkaria vain poislukemalla, yhä suhteellisesti hyvin pieni.
Mitä tässä suhteessa erittäin koskee vuotta 1890, viitataan tauluun A siv.
10. Samalla kuin suhteellinen luonnollinen väestönlisäys kaupungeissa sanottuna
vuonna vain oli 0.68 %, teki kuitenki lukuisten sisäänmuuttojen johosta suhteellinen
todellinen väestönlisäys niissä 3.55 %. Suhteellinen todellinen väestönlisäys maalaiskunnissa sitävastoin nousi ainoastaan 1.15 %:iin, vaikka luonnollinen väestönlisäys niissä oli koko 1.40%.
14
Vuonna 1890 molemmat eteläisimmät läänit, Uudenmaan ja Wiipurin, ovat,
samoin kuin pitemmän ajan kuluessa, kiitos kaupunkeinsa, voineet merkitä lisäyksen
sisäänmuutoista, kun asianlaita muissa lääneissä on ollut päinvastainen. Katso
tästä tauluja A ja B. siv. 10.
1889 vuoden lopussa Suomen väkiluku arvion mukaan nousi 2,338,404
henkeen. Jos nyt puheenalaisena vuonna saatu lisä lasketaan tähän lukuun,
saadaan väkiluvun määräksi 31 p. Joulukuuta 1890 2,369,809 henkeä. Kirkonkirjoihin otettu väestö teki kuitenki 31 p. Jouluk. 1890, kymmenvuotistaulujen
mukaan, 2,380,140 henkeä, eli 10,331 henkeä enemmän kuin arviolta laskettu.
Koska kirkonkirjoihin otetun väestön määrä on pidettävä oikeampana kuin arviolta
lasketun, on erotus 10,331 jaettu tasan kaikille kymmenelle vuodelle aikakautta
1881—1890. Täten oikaistu väkiluku teki 31 p. Joulukuuta:
Population corrigée.
Kaupungeissa.
Dans les villes.
V:na 1881 .
1882.
n
1883.
n
1884.
1885.
1886.
n
1887 .
rt
1888.
n
1889.
n
1890.
n
ii
?j
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
178,166
182,296
186,779
191,833
199,751
205,319
211,963
218,707
227,169
235,227
Maalaiskunnissa.
Dans les communes rurales.
Koko maassa.
Dans tout le pays
1,904,477
1,931,006
1,959,616
1,988,714
2,008,767
2,033,253
2,066,177
2,095,472
2,120,533
2,144,913
2,082,643.
2,113,302.
2,146,395.
2,180,547.
2,208,518.
2,238,572.
2,278,140.
2,314,179.
2,347,702.
2,380,140.
Kaikki ylempänä ilmotetut samoin kuin alempana ilmotettavat prosenttimäärät ovat oikaistut täten saatujen uutten väkilukunumerojen mukaan.
15
Eri lääneissä väestö 1890 vuoden lopussa jakaantui kaupunkeihin ja maaseudulle tavalla kuin seuraava taulu tarkemmin osottaa:
Väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
Population au 31 Décembre 1890.
KaupunkiMaalais*
väestö.
väestö.
Dans les Dans les communes rurales.
villes.
Uudenmaan läänissä . . . .
Turun ja P orin
. . . .
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Koko Suomessa
Summa.
Total.
71,830
49,239
24,776
31,260
5,352
11,701
21,963
19,106
167,626
346,235
233,075
320,340
175,568
278,953
395,229
227,887
239,456
395,474
257,851
351,600
180,920
290,654
417,192
246,993
235,227
2,144,913
2,380,140
Solmittujen ja hajonneitten avioliittojen määrä. Vuonna 1890 solmittiin
yhteensä 16,885 avioliittoa, joista kaupungeissa 2,048 ja maalaiskunnissa 14,837.
Väkilukuun verraten avioliittojen määrä vuoden kuluessa teki koko maassa 71
vihittyä pariskuntaa 10,000 hengelle keskiväkiluvusta, kaupungeissa 89 ja maalaiskunnissa 70 vihittyä pariskuntaa. Määrä oli koko maassa ja maalaiskunnissa
vähän pienempi, vaan kaupungeissa isosti suurempi keskimäärää vuosilta 1881—1890.
Solmittujen avioliittojen lukumäärä teki nimittäin:
Nombre des mariages contractés.
Kaupungeissa.
Maalaiskunnissa.
Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
1,300
1,387
1,513
1,590
1,764
1,731
1,743
1,778
1,842
2,048
12,983
14,541
15,033
14,995
14,214
14,517
15,436
14,970
14,257
14,837
14,283.
15,928.
16,546.
16,585.
15,978.
16,248.
17,179.
16,748.
16,099.
16,885.
Keskimäärä 1.670
14,578
16,248.
V:na 1881
1882
n
1883
?i
r> 1884
1885
vt
1886
n
r> 1887
1888
»
1889
n
1890
•n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
10,000 hengelle keskiväkiluvusta tuli vihittyjä pariskuntia:
Mariages contractés par 10,000 personnes de la population moyenne.
Kaupungeissa.
Maalaiskunnissa.
Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
Vuonna 1881.
1882
1883
1884
1885
n
1886
1887
n
1888
1889
1890
11
11
11
11
11
ii
ii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
74
77
82
84
90
85
84
83
83
89
69
76
77
76
71
72
75
72
68
70
Keskimäärä
83
72
69.
76.
78.
77.
73.
73.
76.
73.
69.
71.
73.
Keski-avioliittomäärä vuosikymmenen aikana on pysynyt verrattain alhaisena. Vuodesta 1750 asti se ainoastaan kerran on ollut alempi, nimittäin vuosikymmenenä 1831—1840, jolloin se oli 72.7. Näyttää siltä kuin avioliittomäärällä
maassa olisi taipumus vähentyä.
Vanhuudesta todeksi huomattu avioliittojen suurempi paljous kaupunkein
väestössä kuin maaseudulla on siis nytki puheen-alaisena vuosikymmenenä pysynyt
voimassa ja sen kuluessa yhä varttunut. Luonnollisena selityksenä tähän asiantilaan on etupäässä se verraten paljo suurempi määrä naimiseen pystyviä ikäluokkia, mikä löytyy kaupunkein väestössä verrattuna maaseutuväestöön. Sikäli
kuin kaupunkiväestö sisäänmuuttojen kautta lisääntyy, on sentähen tuonlainen
sen avioliittopaljouden enennys aivan luonnollinen ja vastaki odotettava.
Eri lääneissä on avioliittojen määrä vuosikymmenenä ollut seuraava:
Mariages contractés par 10,000 personnes de la population moyenne.
1
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 18S9. 1890. 1881—
1890.
Uudenmaan
läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen
„
Wiipurin
„
Mikkelin
„
Kuopion
„
Waasan
„
Oulun
„
72
70
70
67
62
67
69
75
76
73
73
83
69
78
75
79
77
75
73
84
75
84
74
79
78
78
74
80
73
76
76
78
74
78
75
72
67
67
74
73
75
73
76
78
67
64
76
78
79
75
74
86
77
79
69
72
78
73
72
86
73
84
61
57
76
68
67
79
72
75
61
57
81
69
68
84
71
76
63
62
77
73
72
80
70
75
70
70
69
76
78
77
73
73
76
73
69
71
73
17
Koko aikakaudelta avioliittojen paljous oli suurin Wiipurin läänissä, pienin
Mikkelin, Waasan ja Oulun lääneissä. Yksityisinä vuosina avioliittojen paljous
oli suurin 1887 ja 1888 Wiipurin läänissä, 86; vähin 1889 ja 1890 Oulun läänissä, 57.
Samoin kuin ennenki, solmittiin v. 1890 suurin määrä avioliittoja vuoden
viime neljänneksenä, Lokakuu—Joulukuu, nimittäin 6,691 eli 39.6 3 % kaikista
solmituista avioliitoista. Sinä neljänneksenä solmitut avioliitot ovat tehneet:
Mariages contractés en Octobre—Décembre.
Vuonna 1881
1882
1883
1884
„
1885
„
1886
„
1887
1888
1889
1890 . .
40.79 %.
41.92 „
39.57 „
39.24 „
40.45 „
42.39 „
39.94 „
38.12 „
38.16 „
39.63 „
Keskimäärä 40. o o %.
Mitä tulee avioliittojen paljouteen yksityisinä kuukausina, solmittiin v. 1890,
tavallisuuden mukaan, suurin määrä avioliittoja Joulu- ja Marraskuilla, vähin
määrä Tammi- ja Helmikuilla.
Avioliittomäärä eri kuukausina on ollut:
Koko maassa.
Suhteellisesti
l,200:aan.
Répartition des mariages par mois. Population totale.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Väkiluvunmvutokset ». 1890.
55
74
69
91
64
125
110
52
64
66
86
80
118
99
50
65
78
84
75
180
98
48
75
79
96
62
139
94
48
68
74
103
87
103
93
52
64
78
74
74
118
85
56
73
69
95
96
108
98
48
72
63
97
82
120
106
50
67
78
85
66
150
90
44
61
76
79
95
133
84
50
70
73
89
78
124
95
18
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
.
54 56 58 67 67 70 58 65 67 74
72 80 91 71 74 76 71 91 92 79
125 138 115 115 120 145 130 111 113 122
164 171 167 176 182 173 167 163 167 175
197 190 189 178 181 191 179 182 175 178
64
80
123
170
184
Sumina 1,200 1,200 1,200 1,200 1,2001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Kaupungeissa.
Suhteellisesti
l,200:aan.
Répartition des mariages par mois.
Population urbaine.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla .
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
.
53
82
62
60
91
131
99
79
96
118
165
164
54
61
62
69
93
104
103
85
87
118
198
166
62
72
72
79
83
97
87
87
115
112
167
167
56
65
55
76
88
113
67
105
98
131
186
160
49
72
68
81
126
92
85
83
99
107
188
150
64
70
57
74
83
112
72
98
91
134
187
158
52
82
68
81
114
103
80
77
87
133
155
168
56
58
69
72
98
110
78
83
112
112
180
172
51
69
61
70
81
154
85
89
113
106
146
175
42
71
66
69
107
141
74
94
90
106
173
167
53
72
64
73
97
117
82
88
99
117
174
164
Summa 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Maalaiskunnissa.
Suhteellisesti
l,200:aan.
Répartition des mariages par mois.
Population rurale.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Tammikuulla.
Helmikuulla
Maaliskuulla
55
73
70
52
64
66
49
64
78
48
77
82
46
65
75
51
63
81
56
72
69
47
74
62
50
67
81
44
60
77
50
69
74
19
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla .
Heinäkuulla
Elokuulla . .
Syyskuulla .
Lokakuulla .
Marraskuulla
Joulukuulla. .
93
62
124
111
52
70
126
164
200
87
78
120
98
54
79
140
169
193
85
74
133
99
56
88
116
167
191
98
59
142
96
63
68
113
174
180
106
83
105
94
66
71
122
182
185
75
73
118
87
66
75
145
171
195
96
94
108
101
56
69
130
169
180
100
80
122
109
63
88
111
161
183
87
63
150
90
64
89
114
170
175
80
93
132
86
71
78
124
175
180
91
76
125
97
61
77
124
170
186
Summa 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Mitä tulee vihittyjen jakaumiseen siviilisäädyn ja iän mukaan, havaitaan
sama säännöllisyys kuin avioliittojen sitomiseen käytetyn vuodenajan suhteen.
Vuonna 1890 pysyi suhteellisuus näissä seikoissa jotenki samana kuin ennen.
1000:sta avioliitosta solmittiin nimittäin:
Kahen naimattoman välillä
Leskimiehen ja naimattoman vaimonpuolen välillä .
Leskivaimon ja naimattoman miehenpuolen
„
.
Kahen lesken välillä
. . .
813.
109.
40.
38.
Summa 1,000.
Edellisinä vuosina asiantila oli ollut:
Répartition des mariages suivant l'état civil des époux.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Kahen naimattoman välillä {garçons et filles)
805 813 818 823 824 829 819 809 809 813
Leskimiehen ja naimattoman vaimonpuolen välillä {veufs et filles) 109 106 104 103 102 99 104 109 111 109
Leskivaimon ja naimattoman miehenp. välillä {garçons et veuves) 48 46 45 42 43 42 40 42 41 40
Kahen lesken välillä {veufs et
veuves)
38 35 33 32 31 30 37 40 39 38
816
106
43
35
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0001,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
l,OOO:sta v. 1890 avioliittoon astuneesta miehen-ja vaimonpuolesta oli siis :
Naimattomia.
Miehenp.
Vaimonp.
853
922
Leskimiehiä ja LeskivaimojaTja eroerotetuita miehiä.
tetuita vaimoja.
147
78.
20
Aikakautena 1881—1890 asiantila oli ollut:
Répartition des époux suivant leur état civil.
Naimattomia.
Miehenp. Vaimonp.
Garçons. Filles.
1881 . . . .
1882 . . . .
1883 . . . .
1884 . . . .
1885 . . . .
1886 . . . .
1887 . . . .
1888 . . . .
1889 . . . .
1890 . . . .
Keskimäärä
853
858
863
865
867
870
859
851
850
853
859
914
919
922
926
926
928
923
918
920
922
922
Leskimiehiä ja Leskivaimoja ja eroerotetuita miehiä.
tetuita vaimoja.
Veufs et divorcés. Veuves et divorcées.
147
142
137
135
133
130
141
149
150
147
141
86.
81.
78.
74.
74.
72.
77.
82.
80.
78.
78.
Niinkuin näkyy eivät vaihtelut yksityisinä vuosina ole olleet suuret.
l,OOO:sta v. 1890 avioliittoon astuneesta miehenpuolesta oli ikäluokassa:
Alle 20 vuoden
20:sta 30:een vuoteen
30:sta 40:ään
„
Yli 40 vuotta
Tietämätön ikä. .
32.
636.
211.
120.
1.
Summa 1,000,
ja l,OOO:sta avioliittoon astuneesta vaimonpuolesta oli:
Alle 20 vuoden
20:sta 30:een vuoteen
30:sta 40:ään
„
Yli 40 vuotta
Tietämätön ikä. .
180.
608.
143.
68.
1.
Summa 1,000.
21
Edellisinä vuosina asiantila oli ollut:
Répartition des époux par âge.
Miehenpuolia.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Alle 20 vuoden
20:sta 30:een vuoteen
30:sta 40:ään
„
Yli 40 vuotta
Tietämätön ikä
23 24 24 22 22
646 650 647 650 664
215 212 222 220 209
115 113 105 107 105
1
1 —
2
1
22
669
205
104
—
23
656
208
113
—
27 34 32
632 627 636
216 217 211
125 120 120
2
1
—
25
648
213
113
1
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Répartition des épouses par âge.
Vaimonpuolia.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Alle 20 vuoden . . .
20:sta 30:een vuoteen
30:sta JO:ään
„
Yli 40 vuotta
Tietämätön ikä. . . .
154
627
155
64
—
151 146 136 127 132
630 042 650 662 656
157 151 152 152 151
62 61 62 59 61
—
—
—
—
—
141
642
153
64
—
173 180 180
604 601 608
152 150 143
71 68 68
—
1
1
152
632
152
64
—
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Keski-ikä avioliittoja solmittaissa oli v. 1890 miehenpuolilla:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa
Ensi naimisissa
Toistamiseen naimisissa
29.79 vuotta.
27.2 9 „
44.3 6 „
Vaimonpuolilla oli keski-ikä:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa
Ensi naimisissa
Toistamiseen naimisissa
26.3 0 vuotta.
25.15 „
39.86
22
Edellisinä vuosina keski-ikä oli ollut:
Age moyen des époux.
Miehenpuolilla.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1883. 1889. 1890.
Kaikissa avioliitoissa {Total) . . 29.71 29.54 29.45 29.47
Ensi naimisissa (Premiers mariages)
18811890.
29.29 29.30 29.58 29.68 29.86 29.79 29.56
27.30 27.18 27.27 27.23 27.14 27.15 27.22 27.42 27.34 27.29 27.25
Toistamiseen naimisissa (Seconds
mariages)
43.7 4 43.81 43.18 43.75 43.38 43.72 43.96 42.57 44.10 44.36 43.66
Age moyen des épouses.
Vaimonpuolilla.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
1881—
1890.
Kaikissa avioliitoissa (Total) . . 26.32 26.27 26.17 26.25 26.27 26.31 26.40 26.43 26.37 26.30 26.31
Ensi naimisissa (Premiers mariages)
25. 10 25.09 25.08 25.16 25.22 25.26 25.30 25.21 25.23 25.15 25.18
Toistamiseen naimisissa (Seconds
mariages)
39.22 39.65j39.oi 39.84 39.44 39.84 39.48 40.23 39.54 39.86 39.62
Vuonna 1890 tapahtui, tavallisuuden mukaan, naimisia aikaisella iällä vaimonpuolissa suhteellisesti lukuisimmin Wiipurin läänissä. 100:sta avioliittoon
astuneesta vaimonpuolesta oli siellä 30. i % a U e 20 vuoden, kun sitävastoin Oulun
läänissä samasta lukumäärästä ainoastaan 15.8 °/o e* °^ u t mainittua ikää täyttänyt.
Tietoja aviokumppanein molemmanpuolisesta iästä ei Suomen väkiluvuntilastossa valitettavasti voida sovitella yhteen, kun sanottuja tietoja annetaan erikseen kummaltaki aviopuolelta, eikä, niinkuin esm. siviilisääty-ilmotuksia, molemmilta yhteisesti.
Minkutsutuita seka-avioUittoja eli avioliittoja eri-uskolaisten välillä solmittiin v. 1890 yhteensä 192, eli 1.14% kaikista avioista. Nämät seka-avioliitot
solmitaan melkein yksistään lutherilaisten ja kreikalais-venäläisten uskontunnustajain välillä. Semmoisia avioliittoja rakettiin vuoden kuluessa 113 lutherilaisten
vaimonpuolten ja muuhun uskontoon kuuluvain miesten välillä; tavallisuuden mukaan tapahtui seka-avioliittoja lukuisimmin Wiipurin ja Kuopion lääneissä sekä
kaupunkein väestössä paljo lukuisemmin kuin maaseudun. Kaupungeissa ne tekivät
2.88%, maaseudulla 0.9 o kaikista avioliitoista.
23
Edellisinä vuosina asianlaita oli ollut:
Avioita luther. vaimonYhteensä sekaProsenttina
puolen ja muu-uskoisen
avioliittoja.
kaikista avioliitoista, miehenpuolen välillä.
En o/o.
Ma
Mariages entre luthérienne
et non-luthérien.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
79
103
115
138
108
123
175
151
178
192
0.55
0.65
0.70
0.80
0.68
0.76
1.02
0.90
1.11
1.14
64.
68.
78.
96.
85.
86.
100.
73.
113.
113.
Keskimäärä
136
0.84
88.
V:na 1881
1882
n
1883
„ 1884
1885
„ 1886
1887
n
1888
n
1889
n
1890
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seka-avioliitot ovat, niinkuin näkyy,
hyvin harvat. Ne osottavat kuitenki selvän
Kuolemantapausten kautta hajotettiin
70.1 % solmituista avioliitoista. Useimmat
toista purettiin miehen kuoleman kautta.
yleiseen aviomäärään verraten meillä
taipumuksen enentymiseen.
vuoden kuluessa 11,830 avioliittoa eli
eli 56.3 6 % siten hajonneista aviolii-
Asianlaita oli edellisinä vuosina ollut:
Kuolemantapauksen Käin hajonneet avio- Miehen kuoleman kautta
liitot prosenttina
kautta hajonneita
hajonneet avioliitot.
solmituista.
avioliittoja.
Mariages dissous
par la mort.
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Keskimäärä
En % des mariages
contractés.
mort du mari.
11,028
10,019
10,148
10,686
10,967
11,471
11,441
12,234
11,908
11,830
77.2
62.8
61.3
64.4
68.6
70.fi
66.6
73.0
74.0
70.1
56.71 o/o
55.78 „ .
55.65 „
56.6 3 „
57.04 „
56.12 „
54.72 „
55.80 „
56.65 „
56.36 „
11,173
68.8
56.15
Tuomiokapitulein antamien tietojen mukaan on v. 1890 laillisen eron kautta
purettujen avioliittojen määrä noussut 91:een.
24
Laillisen eron kautta oli seuraava määrä avioliittoja hajotettu:
Vuonna 1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
28*).
30*).
34*).
30*).
63.
62.
64.
6582.
91.
. .
Keskimäärin 55.
Niinkuin nämät numerot osottavat, tapahtuu maassamme avioliittojen purkamisia laillisen eron kautta verrattain sangen harvoin.
Lapsensynnyttäjät. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä nousi v. 1890 78,854:ään.
Iän puolesta ne jakauntuivat seuraavalla tavalla:
Koko lukumäärä.
Suhteellisesti 100:aan.
Accouchées des enfants, par âge.
Nombre absolu.
Pourcent.
Alle 20 vuoden
20—25 vuoden välillä
25—30
„
„
30—35
„
„
35—40
„
„
40—45
„
„
45-50
„
„
Yli 50 vuotta
Umottamaton ikä
2,110
12,432
20,969
18,797
15,177
8,053
1,193
75
48
Summa
2.68.
15.77.
26.5 9.
23.84.
19.25.
10.21.
1.51.
0.09.
0.06.
78,854
100.
Lapsensynnyttäjäin lukumäärä oli:
Vuonna 1881
1882
1883
1884
1885
. . . . . . .
*) Numerot arvaten epätäydellisiä.
73,398.
77,092.
77,412.
79,264.
76,154.
25
Vuonna 1886
1887
1888
1889
1890.
79,557.
82,866.
81,325.
79,042.
78,854.
Keskimäärä 78,496.
Iän puolesta lapsensynnyttäjät jakauntuivat seuraavalla tavalla (suhteellisesti l,000:een):
Accouchées des enfants par âge.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Alle 20 vuoden
20—25 vuoden välillä
25-30
„
„
30-35
„
„
35-40
„
„
40-45
„
„
45-50
„
„
Yli 50 vuotta
Ilmottamaton ikä
24
178
255
245
187
96
12
1
2
23
174
251
249
188
100
12
1
2
25
180
249
242
187
102
13
1
1
22
182
245
241
189
106
13
1
1
20
179
251
240
190
103
14 14
1 1
1
2
23
186
248
242
183
102
19
176
255
238
191
103
15
1
2
24
173
258
234
189
104
15
1
2
29
160
266
236
191
101
15
1
1
27
158
266
238
192
102
15
1
1
24
175
254
240
189
101
14
1
2
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Vanhin lapsensynnyttäjä v. 1890 oli nainut vaimo 57:llä ikävuodella Kontiolahen seurakunnasta Kuopion läänissä. Ikäluokassa alle 15 vuoden ei ollut yhtään
lapsensynnyttäjää.
Siviilisäädyn puolesta 73,729 eli 93.50 % oli naineita ja 5,125 eli 6.5 o °/0
naimattomia. Kaupunki- ja maalaisväestölle naineet ja naimattomat lapsensynnyttäjät jakauntuivat seuraavasti:
Nombre des accouchées des enfants.
Kaupungeissa.
Maalaiskunnissa.
Dans les villes. Dans les communes rurales.
Naineita lapsensynnyttäjiä (Mariées)
Naimattomia
„
(Filles mères)
89.73 %
10.27 „
Summa 100
Väkiluvunmuutokset v. 1890.
%
93.86
6.14
100
%
26
Siviilisäädyn puolesta oli :
Koko maassa:
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 18811890,
Dans tout le pays.
P r o s e n t t i a .
Naineita lapsensynnyttäjiä (Ma93.22 92.87 92.92 92.81 92.95 93.41 93.26 93.22 93.42 93.50 93.16
Naimattomia
lapsensynnyttäjiä
(JPilleS'tnères). .
Summa
6.78 7.13 7.08 7.19 7.05 6.59 6.74 6.78 6.58 6.50
6.84
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
Kaupungeissa:
Dans les villes.
Naineita lapsensynnyttäjiä (Ma86.44 87.72 86.98 86.50 87.04 88.20 88.16 88.55 89.27 89.73 87.96
Naimattomia
lapsensynnyttäjiä
(Filles-mères)
13.56 12.28 13.02 13.50 12.96 11.80 11.84 11.45 10.73 10.27 12.04
Summa
Maalaiskunnissa:
Dans les communes rurales.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
Naineita lapsensynnyttäjiä (Ma93.37 93.24 93.36 93.28 93.44 93.83 93.70 93.65 93.80 93.86 93.56
Naimattomia
lapsensynnyttäjiä
(Filles-mères)
6.63 6.76 6.64 6.72 6.5H 6.17
Summa
6.30 6.35 6.20 6.14
6.44
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lapsensynnyttäjäin ikään ja siviilisäätyyn katsoen oli v. 1890, niinkuin tavallisesti ennenki, lOOrsta lapsensaajasta, jotka olivat synnyttäneet aviolapsia,
enemmän kuin puolet iältään 30 ja 45 vuoden välillä* kun sitävastoin enemmän
kuin kaksikolmatta-osaa niistä, jotka olivat synnyttäneet aviottomia lapsia, olivat
alapuolella tätä ikärajaa, s. t. s. olivat 30 vuotta nuoremmat. Erotus näkyy selvästi seuraavasta vertailusta.
100:sta lapsensynnyttäjästä oli seuraavalla iällä:
Accouchées par âge, en pourcents.
Alle 20 vuoden . .
20—25 vuoden välillä
25-30
„
„
30-35
„
35—40 „
Naineita.
Naimattomia sekä leskiä ja naineita, jotka ovat synnyttäneet
äpärälapsia.
Mariées.
Filles-mères*et autres accouchées
des enfants illégitimes.
2.30
14.76
26.3 9
24.32
19.85
8,08.
30.30.
29.54.
16.88.
10.58.
27
Naineita
Naimattomia sekä leskiä ja naineita, jotka ovat synnyttäneet
äpärälapsia.
Mariées.
Filles-mères et autres accouchées
des enfants illégitimes.
10.65
1.58
0.10
0.05
3.90.
0.51.
0.02.
0.19.
40—45 vuoden välillä . .
45-50
„
„
. .
Yli 50 vuotta
Tietämätön ikä . .
Summa
100
100.
Naineet lapsensynnyttäjät olivat iältään:
Femmes accouchées des enfants, par âge.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Aile 20 vuoden
20—25 vuoden v ä l i l l ä . . . . . . .
25-30
„
„
30-35
„
„
35-40
„
„
.......
40—45
,.
„
45—50
„
„
Yli 50 vuotta
Tietämätön ikä
20
20
22
18
20
17
17
20
24
28
20
166
164
167
170
174
167
165
163
150
148
163
252
248
246
242
245
249
252
256
263
264
252
250
255
247
247
247
245
243
239 242 243
246
195
195
194
196
190
197
197
196
197
198
195
101
103
108
112
108
108
108
108
106
107
107
13
1
12
14
13
14
15
16
16
16
15
1
1
1
1
1
—
16
—
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
—
1
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Naimattomat lapsensynnyttäjät taas olivat iältään:
Filles-mères et autres accouchées des enfants illégitimes, par âge.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Aile 20 vuoden
20—25 vuoden välillä
25-30
„
„
30-35
„
„
35-40
„
„
40-45
„
„
45-50
„
„
Yli 50 vuotta
Tietämätön ikä
76
60
68
64
63
55
57
78
97
81
70
333
304
341
348
353
352
325
309
299
303
327
294
294
283
285
281
276
295
288
303 295
289
169
178
172
163
175
174
172
164
154
169
169
91
101
96
85
94
103
104
99 106
32
48
37
36
36
40
7
4
5
5
1
—
1
5
—
4
—
4
—
—
—
3
7
4
3
3
7
39
4
—
5
42
2
93
34
5
—
10
4
2
97
38
5
—
5
39
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 i,ooo| 1,000 1,000 1,000
28
Suhteellisesti koko vaimonpuoliseen väestöön tekivät lapsensynnyttäjät v.
1890 6.57 % . Edellisinä vuosina tämä suhta oli ollut:
Accouchées des enfants en pourcents de la population féminine.
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
6.94 °/0.
.
.
7.20 „
. .
• • • •
7.U „
7.20 „
6.83 „
7.05 „
7.2* „
7.oo „
6.67 „
6.57 „
Keskimäärä 6.9 6 % .
Jos prosentti luetaan erikseen kultaki ikäluokalta 15 ja 55 vuoden välillä,
huomataan, että 100:sta vaimonpuolesta allaseisovalla iällä seuraava määrä v.
1890 synnytti lapsia:
Accouchées en pourcents de la population féminine, par âge.
Alle 20 vuoden
20—25 vuoden välillä
25-30
„
„
30—35
„
„
35—40
„
„
40—45
„
„
45—50
„
„
Yli 50 vuotta
. .
1.86.
14.18.
23.09.
23.38.
19.88.
11.69.
1.86.
. . O.u.
Edellisinä vuosina asiantila oli ollut seuraava:
Accouchées des enfants en pourcents de la population féminine, par âge.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889.
Alle 20 vuoden
20—25 vuoden välillä.
25-30
„
„
.
30-35
„
„
.
35-40
„
1.81 2.04 1.86
1.90
17.06 15.41 14.18 15.42
23.78 23.10 23.09 23.27
23.85 23.45 2338 23.84
19.32 20.52 20.30 20.68 19.33 20.38 21.08 20.39 19.78 19.88 20.17
40-45
„
„
.
45-50
,
„
.
Yli 50 vaotta
1.91 1.94 2.30 2.03 1.95 1.65 1.58
14.70 14.84 15.21 15.37 15.21 15.74 16.61
22.80 23.54 23.25 23.42 22.39 23. 15 24.15
23.1 s 24.56 23.81 24.01 23.05 24.18 24.94
1890. 1881—
1890.
11.49 12.03 12.10 12.71 11.54 12.10 12.67 12.41 11.61 11.69 11.89
1.97 2.11 1.96 1.90 1.86
1.90
O.io 0.09 0.10 0.09 O.io 0.09 0.07 0.08 0.11 0.13
1.80 1.78 1.85 1.85 1.85
0.10
29_
Suomessa on l,OOO:sta lapsensaajasta tavallisesti 14 eli 15 synnyttänyt
kaksi eli useamman sikiön. Asianlaita vuonna 1890 ei tässä suhteessa tee poikkeusta, koska nimittäin 1,000 lapsensaajasta 14.3 synnytti kaksi eli useamman
sikiön.
1,000: st a lapsivuoteesta lähti:
Nombre des enfants nés par 1,000 grossesses.
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1,015 sikiöä.
1,015 „
1,015 „
1,014 „
1,015 „
1,015 „
1,015 „
1,015 „
1,014 „
1,015 „
Suhteellisesti suurin määrä useampisikiöisiä lapsivuoteita v. 1890 tulee iälle
30 ja 45 vuoden välillä. Sama havainto on edellisinäki vuosina tehty. Asian
tarkempaa valaisemista varten otetaan tähän seuraava taulu:
Kahen eli useamman sikiön synnyttäneitten lapsensaajain
lukumäärä, suhteellisesti l,000:een.
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Rapport des grossesses multiples aux 1,000 grossesses
en général.
Åge des accouchées.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
.1890,
Aile 20 vuoden. . . .
20—25 vuoden välillä
25-30
„
30-35
„
35-40
„
40-45
„
„ .
45-50
„
„ .
Yli 50 vuotta
Ilmottamaton ikä . . .
6
8
13
15
20
18
11
104
7
8
9
13
15
20
19
10
—
11
5
9
12
17
20
17
7
—
18
6
9
12
15
18
17
8
23
—
9
9
12
16
19
18
13
—
20
6
8
12
17
23
17
16
—
13
6
9
12
16
20
20
6
—
13
9
8
13
16
21
15
9
25
—
5
9
11
14
21
13
13
—
26
5
8
12
16
20
16
17
—
—
6
9
12
16
20
17
11
14
10
Kuolevaisuus lapsensynnyttäjissä oli v. 1890 erittäin pieni. Kymmenvuotiskautena lapsivuoteeseen kuolleitten lapsensynnyttäjäin lukumäärä oli seuraava:
30
Vuonna 1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
Lapsivuoteeseen
kuolleet.
Prosenttina lapsensaajain
koko lukumäärästä.
Décès en couches.
Rapport à 100 accouchées.
609
525
539
518
536
660
661
606
512
460
563
0.83.
0.68.
0.69.
0.65.
0.70.
0.83.
0.80.
0.75.
0.65.
0.58.
0.72.
Se silmäänpistävä pikainen muutos parempaan päin, minkä nämät prosenttinumerot osottavat lapsensynnyttäjäin kuolevaisuuden suhteen, on epäilemättä luettava parannetun terveyshoidon ja maan kätilöjärjestelmän 1880-luvulla alkaneen
toisinmuodostuksen ansioksi.
Se ikä, jolloin kuolemantapauksia lapsensaannin johosta verraten lukuisimmin sattuu, on ikä yli 40 vuotta. Nuoremmissa ikäluokissa nämät kuolemantapaukset ovat suhteellisesti harvemmat. Asiantilaa valaisee seuraava taulu:
Lapsivuoteeseen kuolleet. 10,000:sta lapsensaajasta
allaseisovalla iällä kuoli:
Rapport à 10,000 accouchées.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Alle 20 vuoden
20—25 vuoden välillä
25-30
„
„ .
30—35
„
: „ .
35-40
„
„ .
40-45
„
„ .
45-50
„
„ .
Yli 50 vuoden
79 46 67
83 54 78
77 61 54
77 64 68
92 81 67
94 90 99
121 162 90
— 222 222
76 86 108 82 86 35
62 78 75 62 69 53
66 57 64 72 57 43
58 66 75 78 76 58
69 67 94 99 89 85
80 101 128 97 94 110
49 86 148 70 90 166
—
— 222 263 250 333
76
47
48
50
77
77
92
—
73
66
59
67
82
98
107
143
Lapsivnodetten talos. Vuonna 1890 synnytti Suomessa 78,854 lapsivaimoa
yhteensä 79,998 sikiöä, joista 77,860 elävänä ja 2,138 kuolleena. Lapsivuodetten
tulos oli siis suunnille sama kuin jo ennen on voitu havaita meillä säännölliseksi.
l,OOO:sta lapsivuoteesta on nimittäin keskimäärin tullut mailinaan 1,015 sikiöä,
31
joista 987 elävänä ja 28 kuolleena. Viimeisenä kymmenvuotiskautena suhta on
ollut seuraava:
Yhteensä sikiöitä. Elävänäsyntyneitä. Kuolleenasyntyneitä.
Total des naissances. Naissances vivantes.
Vuonna 1881 . . . . 1,015
1 8 8 2 . . . . 1,015
ii
1 8 8 3 . . . . 1,015
1 8 8 4 . . . . 1,014
n
1 8 8 5 . . . . 1,015
n
1
8 8 6 . . . . 1,015
n
1 8 8 7 . . . . 1,015
n
1 8 8 8 . . . . 1,015
n
1 8 8 9 .. . . . 1,014
n
1 8 9 0 . . . . 1,015
n
Keskimäärä 1.015
987
987
987
986
987
987
986
986
985
987
987
Mort-nés.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
29.
29.
29.
28.
28.
Niinkuin näkyy, on näitten numeroin muuttelevaisuus erinomaisen pieni.
Enemmän on sitä vastoin suhta syntyneitten sukupuolen välillä aina vaihellut, vaikka yleisenä, muuttumattomana sääntönä pysyy, että mailmaan syntyy
enemmän poika- kuin tyttölapsia sekä että epäsuhta on suurin kuolleenasyntyneitten kesken. 1000:a v. 1890 elävänä syntynyttä tyttölasta kohtaan tuli 1,058
elävänäsyntynyttä poikalasta, kun taas yhtä useaa kuolleenasyntynyttä tyttöä vastasi 1,287 kuolleenasyntynyttä poikaa. Ylipäänsä tuli l,000:a syntynyttä tyttölasta kohtaan 1,063 syntynyttä poikalasta.
Kymmenvuotiskautena asiantila oli seuraava:
1,000:a syntynyttä tyttölasta kohtaan tuli syntyneitä poikalapsia:
Rapport des garçons aux 1,000 filles:
Elävänäsyntyneitä. Kuolleenasyntyneitä. Yhteensä syntyneitä.
Naissances vivantes.
Vuonna 1881 . . . .
1882. . . .
n
1883. . . .
n
1884 . . . .
n
1885. . . .
1886 . . . .
»
1887 . . . .
n
1888. . . .
n
1889. . . .
n
1890. . . .
n
Keskimäärin
1,057
1,055
1,042
1,050
1,054
1,048
1,041
1,041
1,063
1,058
1.051
Mort-nés.
1,395
1,266
1,371
1,310
1,255
1,266
1,258
1,280
1,291
1,287
1,297
Toutes les naissances.
1,065.
1,061.
1,050.
1,057.
1,059.
1,054.
1,047.
1,047.
1,068.
1,063.
1.057.
32
Aviollisista lapsivuoteista syntyi v. 1890 72,873 sikiöä elävänä ja 1,899
elottomana eli yhteensä 74,772 aviolasta, sekä aviottomista lapsivuoteista 4,987
elävänä ja 239 elottomana eli yhteensä 5,226 äpärälasta. Aviolapsista oli siis
2.54 °/o J a aviottomista 4.5 7 °/0 hengettömiä. Kuolleenasyntyneitten määrä oli
siten verrattain isosti suurempi jälkimäisissä kuin edellisissä.
Edellisinä vuosina on asiantila ollut seuraava:
Syntyneistä oli kuolleenasyntyneitä.
Rapport des mort-nés aux toutes les naissances.
Aviolapsista.
Vuonna 1881
1882
1883
n
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
51
51
51
T»
51
51
51
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aviottomista. Kaikista syiatyr
Légitimes.
Illégitimes
Toutes les n aiss
. 2.56%
. 2.69 «
. 2.62
. 2.68
. 2.66 »1
. 2.59 n
. 2.70
. 2.69
. 2.71
. 2.54
4.9 0 y b
4.72
4.5 9
4.50
4.60
4.49
4.5 9
5.21
4.77
4.57
2.73 7/o*
2.80
2.77
2.8 2
2.79
2.72
2.8 3
2.8 6
2.85
2.67
2.64 %
4.70 %
2.78 7 0 .
Keskimäärin
51
51
51
»1
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
.,
Kaikista syntyneistä oli, niinkuin mainittiin, 74,722 aviollista ja 5,226 äpärälasta; jälkimäiset siis tekivät 6.5 3 °/0 kaikista syntyneistä. Samoin kuin ennenki,
oli aviottomain synnyinprosentti v. 1890 kaupungeissa paljo suurempi kuin maalaiskunnissa; se nousi nimittäin edellisissä 10.31 %:iin, kun jälkimäisissä vain
teki 6.18 %.
Edellisinä vuosina oli aviottomain lasten synnyinprosentti kaikista syntyneistä:
Rapport des illégitimes aux toutes les naissances.
V:na 1881
1882
1883
1884
1885
n
51'
»
.
.
.
.
.
.
Kaupungeissa.
Dans les villes.
. 12.7 6 O/o
. .
. .
. .•
. .
12.23 „
12.97 „
13.47 „
12.89 _
Maalaiskunnissa.
Dans les communes rurales.
6.75
6.78
6.69
6.74
6.60
0/0
„
„
„
„
Eoko maassa.
Dans tout le pays.
7.15%.
7.14 „
7.12 „
7.21 „
7.08 „
33
V:na
,,
„
„
„
1886.
1887.
1888 .
1889.
1890.
.
.
.
.
.
Kaupungeissa.
Maalaiskunnissa.
Koko maassa.
Dans les villes.
Dans les communes rurales.
Dans tout le pays.
.
.
.
.
.
11.76%
11.90 „
11.56 „
10.90 „
10.31 „
6.21%
6.35 „
6.39 „
6.22 „
6.18 „
6.64%.
6.78 „
6.82 „
6.61 „
6.53 „
Keskimäärä
12.00 %
6.49 %
6.91 o/0.
Elävänäsyntyneistä oli aviottomain synnyinprosentti:
Rapport des illégitimes aux naissances vivantes.
Kaupungeissa.
Dans les villes.
V:na 1881 .
„ 1882.
1883 .
M
1884.
n
1885.
n
1886.
n
1887.
n
1888.
rt
1889 .
rt
1890.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Keskimäärä
Maalaiskunnissa.
Koko maassa.
Dans le» communes rurales. Dans tout le pays
12.34%
11.96 „
12.39 „
13.06 „
12.67 „
11.52 „
11.71 „
11.33 „
10.64 „
10.16 „
6.61
6.65
6.5 9
6.64
6.48
6.11
6.23
6.24
6.10
6.05
%
„
„
„
„
„
„
„
„
„
11.71 %
6.37 %
6.9 9
7.00
6.99
7.08
6.9 6
6.52
6.66
6.65
6.48
6.41
%•
„
„
„
„
„
„
„
„
„
6.77 «/o-
KuoUeenasyntyneistä oli aviottomain synnyinprosentti:
Rapport des illégitimes aux mort-nés.
Kaupungeissa.
Maalaiskunnissa.
Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales.Dans tout le pays
V:na 1881 .
1882.
„ 1883 .
1884.
„ 1885.
1886 .
M
1887 .
n
1888.
n
1889 .
n
1890.
rt
., . 26.14 %
.
.
.
.
.
,.
.
.
.
. 20.99 „
. 32.08 „
. 23.72 „
. 19.50 „
. 19.46 „
. 17.18 „
. 18.69 „
. 18.60 „
. 14.88 „
Keskimäärä
20.67 °/0
Väkiluvunmuutokset ». 1890.
11.76 %
11.33 r>
10.23 n
10.25 rt
10.87 n
10.17 n
10.37 n
11.78 »
10.29 n
10.76 Y)
12.84
12.04
11.83
11.53
11.67
10.95
11.02
12.40
11.08
11.18
10.78 7o
11.64 % •
%•
„
„
„
„
„
„
„
„
„
5
34
Aviottomain synnyinmäärä on v. 1890 ollut suurin Uudenmaan ja Hämeen
lääneissä sekä pienin Wiipurin läänissä. Allaseuraava taulu valaisee muuten tarkemmin aviottomain synnyinmäärän suhteellisen suuruuden eri lääneissä aikakautena
1881—1890.
Äpärälasten määrä suhteellisesti 100:aan syntyneeseen.
Rapport des naissances illégitimes à 100 naissances
en général.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 18811890.
Uudenmaan
läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen
„
Wiipurin
„
Mikkelin
„
Kuopion
„
Waasan
„
Oulun
„
10.38 10.48 10.8 4 10.45 10.85 10.10 10.33 10.23 9.17 9.73 10.23
Koko Suomessa
8.35 9.04 7.83 8.36 8.45 7.66 7.86 7.48 7.60 7.33
7.98
10.03 lO.io 10.41 10.54 10.17 9.42 9.29 8.94 9.04 9.27
9.70
3.61 3.47 3.61 3.67 3.28 3.76 3.42 3.72 3.55 3.50
3.56
8.84 8.82 8.94 8.90 9.20 8.78 8.96 9.25 8.83 8.24
8.88
6.14 5.92 6.24 6.45 6.46 5.40 5.52 5.96 5.95 5.19
5.92
5.23 5.16 5.39 5.40 5.14 4.62 4-94 5.06 4.85 5.07
5.08
8.03 7.24 6.95 7.37 6.60 6.48 7.14 7.08 6.58 6.38
6.98
7.15 7.14 7.12 7.21 7.08 6.64 6.78 6.82 6.61 6.53
6.91
Yllä-olevat numerot näyttävät todistavan, että äpärälasten synnyinmäärä,
joka koko sinä aikana, minkä Suomen väestöntilasto käsittää, on osottanut katkeamatonta enenemistä ja viisivuotiskautena 1871—1875 nousi ylimmälleen, 8.5 o °/0
(v. 1870 koko 9.94 °/0), olisi vähenemään päin niin hyvin kaupungeissa kuin maalla.
Vuonna 1890 useimmat syntymiset tapahtuivat Tammi-, Heinä- ja Joulukuilla. Synnyinmäärä eri kuukausina näkyy seuraavista suhtaluvuista, jolloin
kuukaudet ovat muutetut yhtä monta päivää sisältäviksi.
l,200:sta syntyneestä tuli allaseisovain kuukautten osaksi:
Rapport à 1,200 naissances.
Elävänäsyntyneissä.
Naissances vivantes.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu.
Heinäkuu
Elokuu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
. .
110
101
105
96
102
109
111
99
3
Mort-nés.
117
100
105
105
110
99
89
89
Kaikissa syntyneissä.
Toutes les naissances.
110.
101.
105.
96.
102.
109.
111.
98.
35
Elävänäsyntyneissä.
Naissances
Syyskuu .
Lokakuu .
Marraskuu
Joulukuu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kuolleenasynty- Kaikissa syntyneissä
neissä.
Mort-nés.
vivantes.
Toutes les naissances.
86
77
94
110
91
92
98
105
87.
77.
94.
110.
Summa 1,200
1,200
1,200.
Edellisinä vuosina asianlaita oli ollut seuraava:
1,200:sta synnystä elävänäsyntyneissä sattui allaseisovina kuukausina:
Rapport à 1,200 naissances
vivantes.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
.
107
103
107
105
102
103
104
95
104
87
90
93
99
93
91
95
99
104
108
106
115
96
95
99
105
102
101
90
95
107
106
102
109
93
91
99
105
104
104
98
102
103
106
97
101
89
93
98
104 106
97 100
103 101
102 99
103 100
105 105
104 104
99
93
103 107
95 91
93 92
98 96
102
97
104
96
98
108
108
98
107
91
94
97
110
106
108
99
97
103
102
96
99
89
91
100
107
103
99
98
105
105
101
100
106
89
88
99
110
101
105
96
105
101
102
102
86
100
105
105
99
104
77
90
94
110
92
109
111
99
98
99
Summa 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1,200:sta synnystä kuolleenasyntyneissä sattui allaseisovina kuukausina:
Rapport à 1,200
mort-nés.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla.
Toukokuulla
Kesäkuulla .
Heinäkuulla
113
108
103
109
101
109
91
92 110 106 100
103 105 116 109
108 105 115 96
111 89 97 119
100 90 109 101
100 98 99 91
96 95 97 96
105
107
120
106
99
95
90
110
100
118
109
106
99
93
110
117
116
109
88
111
96
121
111
114
90
105
95
95
117
100
105
105
110
99
89
1881—
1890.
108
109
110
104
100
99
95
36
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
92 99 89
100 100 105
R6 101
74
104 100 98
96 105 115
Elokuulla
Syyskuulla
Joulukuulla
95 95 83 89
89
96
97 83
90
98 87
93
89 105 95 90
98 99 105 111
86 86 89
83
92
91
92 94
92
95 89 98
97 115 105
90
93
91
96
105
Summa 1,200 1,200 1,200 1,200 l,200J 1,200 1,200 l,200| 1,200 1,200 1,200
1,200:sta synnystä kaikissa syntyneissä sattui aliaseisovina kuukausina:
Rapport à 1,200 de toutes les naissances.
1881—
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
1890,
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla.
Toukokuulla
Kesäkuulla .
Heinäkuulla.
Elokuulla . .
Syyskuulla .
Lokakuulla .
Marraskuulla
Joulukuulla.
107
103
107
105
102
103
104
95
104
87
90
93
99 105 105
93 103 104
92 101 104
96 90 98
99 95 102
104 106 103
107 106 106
105 101 97
115 109 101
96 93 89
95 92 93
99 99 98
104
97
103
102
103
105
103
93
103
95
93
99
106 102 110
100 97 107
102 104 108
99 96 99
100 98 97
105 108 103
104 108 102
98 98 96
107 106 99
91 91 89
92 94 91
96 98 99
110
104
99
98
104
104
100
99
106
89
88
99
110
101
105
96
102
109
111
98
87
77
94
110
105
101
102
98
100
105
106
98
104
90
92
99
Summa 11,2001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Mitä erittäin tulee äpärälasten synnyinmäärään, vaikuttaa siihen, niinkuin
edellisissä katsauksissa jo on huomautettu, vuodenajat suuressa määrässä ja se
jakautuu sentähen paljo epätasaisemmin eri kuukausille kuin aviolliset synnyt.
l,200:sta kummankilaatmsesta syntymisestä tuli v. 1890 yhtä pitkä-aikaisiksi muutettujen kuukautten osaksi seuraava määrä:
Rapport à ÎJÏOO naissances.
Aviollisia.
Aviottomia.
Naissances légitimes. Naissances illégitimes.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
. 110
100
103
118.
114.
122.
37
Aviollisia.
Aviottomia.
Naissances légitimes. Naissances illégitimes.
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu . . . . . . .
96
101
108
111
100
88
78
95
110
101.
111.
118.
111.
76.
70.
68.
81.
110.
Sumina 1,200
1,200.
Erotus korkeimman ja alimman lukumäärän välillä nousi siis aviollisissa
synnyissä 33 prosenttiin kuukautten keskimäärästä, vaan aviottomissa koko 54
prosenttiin.
Edellisinä vuosina asiantila oli ollut seuraava.
1,200:sta aviollisesta syntymisestä sattui allaseisovina kuukausina:
Rapport à 1,200 naissances
légitimes.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1831—
1890.
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
106
102
106
104
101
102
104
96
107
88
90
94
100
92
89
94
98
104
108
107
116
98
95
99
105
101
99
90
95
105
106
104
110
93
92
100
105
103
103
98
100
102
107
98
102
90
93
99
104
96
102
101
101
103
104
96
104
96
94
99
106
99
100
98
99
104
104
100
108
92
93
97
102
97
103
96
97
107
108
99
107
92
94
98
109
106
108
98
96
102
102
97
100
90
91
101
107
102
98
97
103
104
102
101
108
90
89
99
110
100
103
96
101
108
111
100
88
78
95
110
105
101
101
97
99
104
105
100
104
91
93
100
.
Summa 1,200 1,200 l,200| 1,200 1,2001,200 l,200| 1,2001,200 1,200 1,200
1,200:sta aviottomasta syntymisestä sattui aiiaseuraavina kuukausina:
Rapport à 1,200 naissances illégitimes.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890,
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
121
115
126
116
121
119
93
72
78
74
84
81
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
95
106
123
116
111
114
96
79
96
77
84
103
112
121
123
100
102
120
105
71
86
82
84
94
107
117
121
102
121
121
102
76
86
68
86
93
109
109
121
118
124
122
96
66
81
78
83
93
110
106
121
116
105
119
107
72
98
78
82
86
100
99
124
99
112
118
113
76
90
80
93
96
116
118
121
110
114
116
101
83
77
73
83
88
110
118
111
114
125
117
87
81
88
77
77
95
118
114
122
101
111
118
111
76
70
68
81
110
110
113
121
109
114
118
101
75
85
76
84
94
Summa 1,200 1,200 1,200 1,2001,200 1,200 1,200 1,2001,2001,200 1,200
Kuolleet. Kuolevaisuus maassa oli vuonna 1890 verrattain hyvin pieni.
Se teki prosenttina keskiväkiluvusta ainoastaan 1.9 6. Kuolinprosentti kaupungeissa
oli suurempi kuin maaseuduilla, nimittäin edellisissä 2.2o, jälkimäisissä 1.9 4.
Edellisinä vuosina kuolinprosentti oli ollut:
Décès pour cent de la population moyenne.
Kaupungeissa.
Dans les villes.
V:na 1881
«
M
M
VI
VI
n
n
n
n
. . .
1882 . . .
1883 . . .
1884 . . .
1885 . . .
1886 . . .
1887 . . .
1888 . . .
1889 . . .
1890 . . .
Keskimä ärä
2.34
2.28
2.10
2.25
2.io
2.19
1.87
2.oo
1.99
2.20
2.13
Maalaiskunnissa.
Koko maa
Dans tout h
Dans les communes rurales.
2.50.
2.51
2.23.
2.23
2.08.
2.08
2.07
2.09.
2.21
2.20.
2.22.
2.23
1.90.
1.90
1.98.
1.98
1.96.
1.95
1.96.
1.94
2.11
2.H.
Kuolinprosentti koko kymmenvuotiskautena 1881—1890 oli alin, mikä Suomen väkiluvun tilastolla tähän saakka on ollut merkittävänä miltään viisi- eli kyni-
39
menvuotiskaudelta. Ennen ainoastaan yksityiset vuodet ovat saattaneet osottaa
alemman kuolinnumeron. Lähimmäksi puheenalaista aikakautta tulee tässä suhteessa viisivuotiskausi 1871—1875 2.17 prosentilla. Korkein kuolinprosentti on
edellisellä katovuosikaudella 1866—1870 3.82 prosentilla.
Yllä olevasta taulusta näkyy, että suurempi kuolevaisuus eri vuosina on
vaihellut kaupunkein ja maaseudun välillä. Kuolinprosentti eri lääneissä on ilmotettu siv. 6.
Eri ikäluokkia kohti jakautuivat kuolleet tavalla kuin seuraava yhteensovitus osottaa:
Kuolleita vuonna — Décès en
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Prosenttia.
Alle 3 vuoden oli .
3:sta 15:een vuoteen
15:stä 50:een ,,
50:stä 70:een „
Yli 70 vuoden. . .
.
.
.
.
Summa
40.3 41.0
15.0 14.7
18.1 17.7
15.6 15.8
11.0 10.8
37.5
14.8
18.5
17.3
11.9
38.0
13.6
18.1
17.7
12.6
39.5
13.8
17.0
17.1
12.6
38.6
14.8
17.7
16.8
35.7
11.6
20.8
18.8
12.1 13.1
36.6 36.1
9.6 11.7
19.8 19.9
19.0 18.2
15.0 14.1
36.2.
12.3.
20.3.
17.4.
13.8.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.
Taulut 14, 15 ja 16 sisältävät yksityistietoja kuolleitten lukumäärästä kullaki
ikävuodella. Samoin kuin ennenki otetaan tähän seuraava taulu, josta näkee
kuolleitten määrän 100:n elävän hengen ryhmässä kullaki ikävuodella. Kuolinprosentti on laskettu n. k. suoranaisen metoodin mukaan s. o. vississä ikävuodessa
kuolleitten henkilöitten lukumäärä on verrattu niiden henkilöiden koko lukumäärään, jotka vuoden alussa todellaki olivat samassa iässä. Papiston vuodesta
1878 antamat tiedot ei ainoastaan kuolleitten iästä, vaan myöski heidän syntymävuodesta, tarjoavat täydelliset aineet kuolintaulujen laskemiseen tämän metoodin
mukaan.
Sadasta allaseisovissa vnosilaokissa elävästä hengestä kaoli v. 1890.
Mortalité par âge. Nombre des décès par 100 habitants de chaque groupe
d'âge en 1890.
Mo Iemma
suk upuole
Les ( eux se
P F
s •--
P ?
Sex
Vaim onpuo
Sexe fémin
jr F
Vai
Mieh enpuol
Sexe mascu
S 1
a
a
n
» B
S. 2.
l!
B 2.
P F
lemn t
upuö t.
euxi ces.
sS
o, w*o
tr
2.28
2.08
2.18
1.56
1.54
1.55
1.09
1.21
1.15 1
B §
S 5»
m
Aile 1 vuoden
1—2 vuotta
2-3 „
15.41
13.22
14.35
5.50
4.76
5.13
3.02
3.07
3.05
3—i vuotta
4-5 „
5-6 „
40
ïi|ri|!i?|
I H Sfï
TïïîWÛ
H H Ifi
6—7 vuotta
0.92
0.87
0.90
47—48 vuotta
1.46
1.06
1.25
7—8
„
0.66
0.83
0.75
48-49
1.74
1.07
1.40
8—9
„
0.63
0.69
0.66
49—50
„
1.48
1.17
1.32
9—10
„
0.51
0.45
0.48
50—51
„
1.84
1.41
1.62
10—11
„
0.56
0.45
0.50
51—52
,
1.74
1.33
1.53
11—12
„
0.43
0.41
0.42
52—53
„
1.85
1.19
1.51
„
12—13
„
0.41
0.47
0.44
53—54
„
1.94
1.60
1.76
13—14
„
0.32
0.39
0.36
54—55
„
2.16
1.53
1.83
14—15
„
0.36
0.47
0.42
55—56
„
2.39
1.64
1.99
15—16
„
0.32
0.50
0.41
56—57
„
2.56
2.06
2.30
16—17
„
0.51
0.49
0.50
57—58
„
2.57
2.06
2.30
17—18
„
0.58
0.58
0.55
58—59
„
2.65
2.22
2.42
18—19
„
0.55
0.56
0.55
59—60
„
2.91
2.24
2.55
19—20
„
0.59
0.68
0.63
60—61
„
3.54
2.47
2.97
2.87
20-21
„
0.64
0.67
0.66
61—62
„
3.02
2.74
21—22
„
0.88
0.66
0.77
62—63
„
3.77
2.62
3.15
22—23
„
0.91
0.67
0.79
63—64
„
4.oi
3.16
3.54
23—24
„
0.74
0.75
0.75
64—65
„
4.43
3.64
4.00
24—25
„
0.77
0.70
0.74
65—66
„
4.02
3.79
3.90
25—26
„
0.80
0.83
0.82
66—67
„
5.02
3.97
4.43
26—27
„
0.81
0.77
0.79
67—68
„
5.8i
4.59
5.14
27—28
„
0.80
0.68
0.74
68—69
„
5.23
5.64
5.46
28—29
„
0.83
0.72
0.77
69—70
„
5.66
5.31
5.46
29—30
„
.
0.80
0.86
0.83
70—71
„
6.68
6.64
6.66
30—31
„
0.72
0.82
0.77
71—72
„
8.18
6.77
7.38
31—32
„
0.84
0.84
0.84
72—73
„
7.49
7.33
7.40
32—33
„
0.89
0.86
0.88
73—74
„
8.55
8.48
8.51
33—34
„
0.77
0.86
0.8i
74—75
„
9.64
9.61
9.62
34—35
„
0.95
0.78
0.86
75—76
„
11.27
10.42
10.78
35—36
„
0.81
0.81
0.81
76—77
„
11.41
11.27
11.33
36—37
„
0.97
1.01
0.99
77—78
„
11.21
10.22
10.63
12.39
37—38
„
0.95
1.00
0.98
78—79
„
14.05
11.35
38—39
„
0.96
1.05
Loi
79—80
„
12.81
13.17
13.02
39—40
„
1.03
0.97
1.00
80—81
„
13.95
14.67
14.39
40—41
„
1.26
1.07
1.16
81—82
„
16.70
14.02
14.98
41—42
„
1.06
0.99
1.02
82—83
„
17.54
19.13
18.56
42—43
„
1.13
1.04
1.08
83—84
„
23.75
16.84
19.52
43—44
„
1.14
1.13
1.13
84—85
„
19.35 20.17
19.85
44—45
„
1.26
1.25
1.25
85—86
„
26.03
22.62
1.22
1.12
1.17
86—87
„
17.84 21.51
20.29
1.35
l.oi
1.18
87—88
„
26.82
23.60
45—46
„
46—47
„
.
20.91
21.94
41
I! !! Il
H H !îï
p
p
*°
P
8»
g
. .
.
r
P
**
®
88—89 vuotta
22.22
23.38
22.97
95—96 vuotta.
14.29
26.47
21.82
89—90
„
24.49
16.98
19.36
96—97
,
40.00
28.57
33.33
90—91
,.
i 27.78
30.00
29.22
97—98
r
I lO.oo
91—92
„
77.78
28.33
34.78
98—99
„
—
92—93
„
13.64
14.47
14.29
99—100
„
—
93—94
„
11.11
10.84
10.92
105—106
„
—
94—95
„
11.U
17.24
14.29
4.55
6.25
29.41
33.33
—
—
lOO.oo 100.00
Vertailemisen vuoksi otetaan tähän kuolinkoefficienttein keskimäärä vuosilta
1878—1890.
Sadasta allaseisovissa vuosiluokissa elävästä hengestä kuoli vuosina 1878—1890.
n n iu
n mu
il n !ti
ii n m
£ g a s si
ff F p F S
& s. » E i »S
F F F F S r"*
E
I
————_-^—
i
Alle 1 vuoden
1 — 2 vuotta
16.81 14.25 I5.se
6.18
5.75
20—21 vuotta
5.96 2 1 — 2 2
„
0.7i
0.64
0.67
0.78
0.61
0.69
2—3
„
3.69
3.53
3.61 22—23
„
0.79
0.67
0.73
3—4
„
2.61
2.56
2.59 2 3 — 2 4
„
0.77
0.67
0.71
4—5
„
1.99
1.93
1.95 2 4 — 2 5
„
0.72
0.67
0.70
5—6
„
1.48
1.49
1.48 25—26
„
0.76
0.73
0.75
6—7
„
1.18
1.12
1.15
26—27
„
0.77
0.70
0.74
7—8
„
0.91
0.97
0.93
27—28
„
0.74
0.72
0.73
0.73
8—9
„
0.74
0.74
0.74 28—29
„
0.74
0.73
9—10
„
0.65
0.60
0.61
29—30
„
0.74
0.69
0.72
10—11
„
0.56
0.54
0.55
30—31
„
0.75
0.81
0.78
11—12
„
0.50
0.44
0.49
31—32
„
0.80
0.82
0.81
12—13
„
0.46
0.47
0.47
32-33
„
0.79
0.83
0.81
0.83
13—14
„
0.40
0.46
0.43
33—34
„
0.79
0.86
14—15
„
0.42
0.47
0.45
34—35
„
0.84
0.83
0.82
15-16
„
0.40
0.52
0.46
35—36
„
0.85
0.87
0.86
16—17
„
0.47
0.54
0.50
36—37
„
! O 91
0.94
0.92
17—18
„
0.48
0.55
0.52 37—38
„
0.90
0.93
0.92
18—19
„
0.57
0.58
0.57
38—39
„
0.95
0.95
0.95
| 19—20
„
0.66
0.59
0.62
39—40
„
1.01
0.94
Väkiluvunmuutokset v. 1890.
6
0.98
42
<
limon
&
a
"ö
o
si
F
SS
1.11
0.96
1.03
1.07
1.03
1.05
1.09
0.97
1.03
1.15
1.05
1.10
1.17
1.02
1.09
ta.
g gI
40—41 vuotta
41—42
)!
42—43
1)
43—44
n
44—45
n
45—46
n
46—47
n
47—48
n
48—49
n
49—50
>J
50—51
»
51—52
n
52—53
>i
53—54
n
54-55
n
55—56
n
56—57
n
57-58
n
58—59
n
59—60
»
60-61
»
61—62
n
62—63
n
63—64
n
64—65
n
65—66
n
66—67
n
67—68
n
68—69
n
69—70
»
70—71
eg
cer©
B
0
t)
2.B
1.31
1.01
1.15
1.30
0.99
1.13
1.39
1.06
1.22
1.4S
1.13
1.29
1.51
1.18
1.34
1.73
1.24
1.47
1.71
1.36
1.53
1.S5
1.40
1.61
1.94
1.46
1.68
1.95
1.54
1.73
2.28
1.74
1.99
2.51
1.92
2.20
2.42
2.07
2.23
2.78
2.10
2.41
2.77
2.29
2.51
3.34
2.62
2.95
3.38
2.73
3.03
3.76
3.02
3.35
3.83
3.39
3.59
4.38
3.68
4.00
4.70
4.14
4.39
5.07
4.36
4.68
5.58
4.95
5.22
6.03
5.36
5.65
6.28
5.61
5.89
7.54
6.62
7.01
71—72 vuotta.
72—73
„ .
73-74
„ .
74-75
„ .
75-76
„ .
76—77
„ .
77-78
„ .
78—79
„ .
79—80
„ .
80-81
„ .
81-82
„ .
82—83
„ .
83-84
„ .
84-85
„ .
85—86
„ .
86-87
„ .
87—88
„ .
88—89
„ .
89—90
„ .
90-91
„ .
91-92
„ .
92—93
„ .
93-94
„ .
94—95
„ .
95—96
„ .
96-97
„ .
97—98
„ .
98—99
„ .
99—100
„ .
100-101
„ .
£ 2.
B «
5' g,
7.76
6.66
7.12
8.31
7.80
8.oi
8.62
9.12
8.27
10.17
8.92
9.44
11.06
10.13
10.50
12.19
10.61
11.24
12.67
11.23
11.80
13.83
12.71
13.14
14.63
13.53
13.94
16.58
14.66
15.38
17.65
15.99
16.59
18.43
16.95
17.47
20.18
17.90
18.74
21.36
18.66
19.74
23.14
19.19
20.58
23.83
20.17
21.42
24.54
21.52
22.52
28.79
23.30
25.06
22.49
25.57
24.65
27.09
23.72
24.74
30.60
27.07
25.33
25.65
24.78
25.03
21.20
20.00
20.33
14.90
19.45
18.22
8.54
19.05
16.16
18.33
19.35
19.10
10.64
14.38
13.61
18.18
11.01
12.86
6.83
4.77
5.26
4.17
13.33
11.77
Kuolinkoefficientit ikäluokilta yli 93 vuotta lienevät liian alhaisia ja johtunevat viat arvaten siitä, että niissä ikäluokissa eläjäin lukumäärä on otettu liian
suureksi. Moni jo aikaa kuollut henkilö on epähuomiosta voinut jäädä kirkonkirjoissa yhä seisomaan.
Korkeimmassa iässä eli yli 90 vuoden vanhana kuoli v. 1890 126 henkeä.
Näiden joukossa yksi vaimonpuoli oli elänyt harvinaisen vanhaksi eli täyteensä
105 vuotta. Hän kuului Suistamon kreikalais-venäläiseen seurakuntaan Wiipurin
43
Ylempänä oleva kuolintaulu vuodelta 1890 osottaa, että kuolevaisuus vuoden
kuluessa niinkuin aina ennenki on miehenpuolissa ollut suurempi. Kaikissa ikäluokissa, paitsi 15:stä 20:een vuoteen, on tämä asiantila yleisenä sääntönä, jonka
voimaa eivät pienet poikkeukset yksityisissä ikäryhmissä saa horjumaan. Kaikkiaan
tuli l,000:a kuolemantapausta kohti vaimonpuolissa 1,058 miehenpuolissa.
Edellisinä vuosina asiantila oli ollut seuraava:
Rapport des décès masculins aux 1,000 décès féminins.
Vuonna 1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890 .
1,040.
1,055.
1,057.
1,055.
1,034.
1,046.
1,025.
1,017.
1,043.
1,058.
Keskimäärä
1,043.
Lapsissa, jotka vuoden kuluessa kuolivat ennenkuin olivat täyttäneet ensi
ikävuotensa, tuli 1000:a tyttölasta kohti 1,263 poikalasta. Tässä nuorimmassa
vuosiryhmässä varsinki miehenpuoliset kaatuvat nopeammin kuin vaimonpuoliset.
Edellisinä vuosina asianlaita oli seuraava:
Rapport des décès masculins aux 1,000 décès féminins parmi les enfants
de 0 à 1 an.
Vuonna 1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1,204.
1,242.
1,264.
1,260.
1,191.
1,272.
1,286.
1888
1,228.
1889
1890 .
1,238.
1,263.
Keskimäärä
1,243.
Jos kuukaudet muutetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja kuolemantapausten keskimääräksi kuukaudessa otetaan 100, oli kuolevaisuus eri kuukausina
1890 seuraava:
Mortalité par mois. Rapport à 1,200.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
147.
112.
108.
103.
98.
91.
85.
84.
78.
89.
101.
104.
Summa 1,200.
Tavallisesti sattuvat Suomessa arvaten etupäässä ilmastollisista syistä useimmat kuolemantapaukset kevätkuukausina Maaliskuu—Toukokuu ja vähin määrä
Heinäkuu—Syyskuun aikana. Vuonna 1890 tapahtui se poikkeus, että suhteellisesti suurin määrä kuolemantapauksia sattui kuukausille Tammikuu—Maaliskuu.
Edellisinä vuosina asianlaita oli seuraava:
Mortalité par mois. Rapport à 1,200.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881-1
1890. !
Tammikuulla
Helmikuulla . . . . ' .
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
107
111
109
UI
112
109
93
84
83
90
97
94
108 113
117 117
116 123
113 111
110 101
98 91
88 85
89 87
84 84
87 91
94 94
96 103
114 107 111
107 112 UI
117 112 121
107 108 110
109 104 107
93
97
81 85 88
81 85 87
79 91 84
90 96 91
100 101
94
118 103 103
119 117 114 147
107 120 114 112
110 118 106 108
109 96 100 103
101 96 96 98
92 94 85 91
89 83 100 85
85 81 95 84
85 86 83 78
94 97 80 89
99 107 81 101
110 105 136 104
116
114
114
107
103
95
88
85
84
90
98
106
S u m m a 1,2001,200 1,2001,2001,2001,2001,200 1,200 1,2OOJ1,2OO 1,200
Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus eri kuukausina oli v. 1890 isosti
erilainen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, niinkuin seuraavasta taulusta näkee:
Mortalité par mois. Rapport à 1,200.
Kaupungeissa.
Villes.
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
Maalaiskunnissa.
Communes
rurales.
109
150
112
109
104
98
91
85
82
77
88
100
104
1,200
1,200
124
110
94
102
95
89
86
100
92
96
103
Summa
Edellisinä vuosina asianlaita oli ollut kaupungeissa:
Mortalité par mois dans les villes. Rapport à 1,200.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla . .
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
115
115
106
112
108
96
83
85
86
95
100
99
114
119
123
117
96
97
94
85
82
83
99 96
103 94
95
109
105
95
93
86
99
120
97
106
101
104
105
103
97
90
97
94
96
103
104
110
101
112
97
107
101
89
97
83
100
107
96
104
105
116
118
103
95
108
104
83
84
86
94
111
103
110
106
108
101
89
91
92
90
95
104
95
109
108
105
108
110
89
90
101
97
101
87
87
101
96
92
97
92
117
101
85
78
94
160
124
110
94
102
95
89
86
100
92
96
103
109
106
108
107
105
102
96
94
97
89
92
99
105
S u m m a 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 l,20o|l,20o|l,20o|l,20o|l,20o| 1,200
46
Maaseuduilla:
Mortalité par mois dans les communes rurales.
Rapport à 1,200.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
.
106
111
109
110
113
110
94
84
83
90
97
93
109
118
117
115
111
99
87
86
83
. 87
93
95
113
117
123
111
101
90
84
87
85
91
94
104
110
102
112
102
104
93
87
86
95
99
103
107
106
113
114
110
104
95
84
83
92
95
100
104
111
112
122
110
107
93
86
86
83
91
95
104
120
108
110
109
100
91
88
85
84
95
99
111
119
121
119
95
95
92
83
80
84
97
108
107
116
115
107
101
96
84
99
94
83
81
90
134
150
112
109
104
98
91
85
82
77
88
100
104
117
115
115
107
104
94
87
84
83
90
97
107
S u m m a 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Suhteellinen kuolevaisuus kuukausittain v. 1890 maan lutherilaisessa ja kreikalais-venäläisessä väestössä astuu näkyviin seuraavasta yhteensovituksesta:
Lutherilaisia.
Luthériens.
Tammikuulla
Helmikuulla.....
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla .
Joulukuulla
Summa
Kreikalaisvenäläisiä.
Grecs-orthodoxes.
148
112
108
103
97
91
84
84
78
89
101
105
104
92
109
89
103
118
118
90
110
86
84
97
1,200
1,200
47
Edellisinä vuosina asianlaita oli ollut lutherilaisissa:
Mortalité par mois parmi les luthériens. Rapport à 1,200.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—'
1890.1
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
107
112
109
112
112
108
93
84
...
82
90
97
94
108
117
116
113
110
98
88
89
83
88
94
96
113
117
123
111
101
91
84
87
85
90
94
104
114
111
116
107
107
97
80
80
81
90
99
118
107
111
114
108
104
95
85
84
91
96
101
104
111
111
121
111
107
93
88
87
83
91
94
103
119 117 114 148
107 120 114 112
110 118 105 108
109 96 100 103
101 96 96
92 94 85
89 84 101 ! 84
85 80 94 84
84
95
99
116
114
112
107
103
94
83
78
84
97
81
89
107
90
101
90
98
110 lOö! 137! 105
108
Summa l,2O0|l,20o|l,2Ooil,2Oo|l,2O0|l,200Jl,200!l,2O0|l,2Oo|l,2Oo| 1,200 |
Kreikalais-venäläisissä asianlaita oli ollut:
Mortalité par mois parmi les grecs-orthodoxes. Rapport à 1,200.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1881—
1890.
! Tammikuulla .
Helmikuulla .
Maaliskuulla .
Huhtikuulla. .
Toukokuulla .
Kesäkuulla . .
Heinäkuulla. .
Elokuulla . . .
Syyskuulla . .
Lokakuulla . .
Marraskuulla .
Joulukuulla. .
1
87
65
84
80
112
170
108
95
124
106
87
82
92
106
108
108
118
125
92
79
107
69
95
101
134
154
110
107
78
103
107
100
57
101
86
63
86
90
125
85
132
103
107
107
72
72
117
104
96
120
107
119
108
129
91
104
75
96
82
73
89
89
130
104
108
91
106
73
87
104
97
122
123
108
87
106
114
105
85
116
95
73
77
111
102
110
90
106
119
105
71
97
70
101
101
128
108
106
113
106
116
96
79
113
79
72
88
124
104 102
92 104
109 106
89
99
103 • 111
118 116
96
118
98
90
89
110
88
86
84
91
97 100
Summa 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Helsingissä, Tilastolliselta Päätoimistolta Syyskuulla 1892.
A. Boxström.
VAKILUVUNMUUTOKSET VUONNA 1890.
MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1890.
1. Katsaus väkiluvunA>)
Tleineu
Mouvement de la populaa) Aperçu
1
2
!
!
3
*
!
s
6
8
!
9
i
io
muutoksiin Suomessa v. 1890.
]x. «t t s> A>-u. s-
tion de Finlande en 1890.
general.
12
13
Vihi
Non
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
%%
Lääni.
6,336
10,239
6,149
5,927
3,765
5,500
8,113
4,453
4,067
6,293
3,745
2,326
1,889
2,736
4,461
2,384
so <
a »
a
CO
^
Summa.
Total,
6,279
10,122
6,091
5,800
3,586
5,133
7,388
3,846
3,816
5,845
3,571
1,861
1,672
2,394
3,522
1,666
j?
t*
imonpuol:
xe fémini
P ?
a
co
iehenpuol
ice mascul
2,269
3,946
2,404
3,601
1,876
2,764
3,652
2,069
?" ?'
p" F
u
Summa.
Total.
2,463
4,277
2,520
3,939
1,914
2,739
3,866
2,180
» s
imonpuol
ixe fémini
p
CO
Summa.
Total.
jS*
5' F
V) <
imonpuol
ixe fémin:
g* 5"
II
tji
Lehenpuol
xe mascul
_. o
Summa.
Total.
g 1
CO
05 »>
<
Summa.
Total.
p' F
OS
Limonpuol
ixe fémin
3
iehenpuol
xe mascul
M
a
iehenpuol
CD
Décès.
23
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita vhteensä (—).
Exce'dan t des naissances et des
immigrations.
äumma.
Total.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Kuolleits L.
22
21
20
19
18
Väestönvähennys. — Diminution.
Summa.
Total
xe mascul
p F
Summa.
Total.
?" F
A
imonpuol
F F
sa
sxe fémin:
g. £•
ce <)
iehenpuol
xe mascul
Total.
II
ce »
a K
t
Summa.
iehenpuol
se mascul
ariages.
skuntia.
5' »
» S*
I_^ 3
o
17
16
|
iehenpuol
xe mascul
Gouvernements.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
15
14
p
5 21
Uudenmaan
lääni....
2
Turun j a Porin
„
. . . .
3
Hämeen
„
. . . .
4
Wiipurin
„
. . . .
»
Mikkelin
„
. . . .
(i
Kuopion
„
. . . .
7
Waasan
„
. . . .
8
Oulun
„
. . . .
9
Josta
10
„
11
„
12
„
13
„
14
1,911
2,717
1,749
2,926
1,275
2,186
2,615
1,506
4,106
6,611
4,499
5,932
2,811
4,829
6,944
4,291
3,829
6,167
4,228
5,632
2,641
4,761
6,505
4,074
Summa 16,885 40,023 37,837
lutherin-uskoisissa
seurak. (luthériens) 16,513 39,263 37,192
kreikk.-venäl. seurak.
370
(grecs orthodoxes) . .
746
638
roomal.-katol. seurak.
2
14
(catholiques romains)
7
kaupungeissa (dans
les villes)
2,048 3,428 3,234
maaseurakunnissa
(communes rurales) . 14,837 36,595 34,603
12,615
20,361
12,240
11,727
7,351
10,633
15,501
8,299
+ 2,706
+ 1,958
+ 1,647
+ 2,778
+
608
+ 1,771
+ 2,592
+ 2,061
+ 2,854
+ 1,839
+ 1,583
+ 2,720
+ 1,738
+ 2,299
+ 1,812
+
+
+
+
+
+
+
+
77,860 24,343 27,929 52,272 64,366 65,766 130,132
23,898 22,581 46,479 24,347 27,901 52,248 48,245 50,482 98,727
+ 16,121
+ 15,284
+ 31,405
9
76,455 24,278 27,868 52,146 63,541 65,060 128,601
23,375 22,136 45,511 24,300 27,831 52,131 47,675 49,967 97,642
+ 15,866
+15,093
+ 30,959
10
7,935
12,778
8,727
11,564
5,452
9,590
13,449
8,365
4,879
5,469
3,239
2,646
1,383
2,075
3,036
1,616
5,361
5,911
3,504
3,015
1,563
2,477
3,907
2,191
10,240
11,380
6,743
5,661
2,946
4,552
6,943
3,807
8,985
12,080
7,738
8,578
4,194
6,904
9,980
5,907
9,190
12,078
7,732
8,647
4,204
7,238
10,412
6,265
18,175
24,158
15,470
17,225
8,398
14,142
20,392
12,172
1,384
62
59
121
808
697
1,505
507
21
3
2
5
17
9
26
16
6,662 6,516 7,522 14,038 9,944 10,756
20,700
71,198 17,827 20,407 38,234 54,422 55,010 109,432
445
—
4,732
8,223
4,924
7,540
3,790
5,503
7,518
4,249
7,883
12,138
7,316
4,187
3,561
5,130
7,983
4,050
+
439
5,560
3,797
3,230
5,498
1,047
3,509
4,891
3,873
i i
2
3
4
5
6
7
8
952
45
69
114
552
514
1,066
+
256
+
183
+
439
11
16
2
1
Q
18
1
19
—
1
+
8
+
7
12
6,156 6,538 12,694
+ 3,788
+ 4,218
+ 8,006
13
21,203 20,198 41,401 20,886 23,746 44,632 42,089 43,944 86,033
+12,333
+ 11,066
+ 23,399
14
2,695 2,383 5,078 3,461 4,155 7,616
1. Katsaus väkiluvunTo) HLixls-iix k u i l t a
Mouvement de la populat>) Spécification
5
I
G i
7
|
Väestönlisäys. —
Syntyneitä.
m<
g
IS.I3
I" B
6
S -•
!
12
p
Summa I
603
953
885
7
6
9
4
1,83*
1
9
1
6
2
27
61
47
5
15
10
21
28
26
26
58
2
6 9 1•1,181
51
10Ï
21
54
109
1,039 2,17(
1,872 2,099 3,97
21
25
4
13
2
1
3
8
1
70
99
16
42
54
9
100
19
91
223
45É
235
14
15
&
14
S1
ö
S"
3
Kuolleita.
16
SB w
-, °°
HP
2- 3
P Ë
2. ' B
2.
a S
s
2.
2,825 2,984 5,809
27
34
61
17
11
28
9
10
19
131
146
277
57
121
64
119
245
126
293
567
274
2,347 2,610 4,957 3,478 3,649
650
1
7
2
40
24
27
29
02 <
a t> ;
» B
II
B. 2. !
is
17
5?
o' g
r
Es
?F
oc .> 03 <
S S
»
S g. aS S3
a a
§. i=
& 2.
aa
11
s F
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä ( + ) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Summa
Excédant
Total,
W a*
, OC
t3
fît
i—»
&
•
3 2
lo a
•?
£• 2.
£L 3
8?*
g
23
-K
O
11
g s.
a£ 2.
C
•.
?' F
et des
>J SP
S 3
a z
II
11 ~1
des naissances
immigrations
03 <
aX E
f1
8? a
« g!
|
S 2.
?' F S" ?
pF
23
22
21
Diminution.
Emigrations.
.J
20
19
Ulosmuuttaneita.
Décès.
s* F
Helsingin ruotsal. ja suomal. setirak.
„ saksalainen
„
„ Henkivartiaväen „
Viapori
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Hankoniemi
13
V ä e s t ö n v ä h e n n y s . —-
Summa.
Total.
BIH
3 "g
H. 2.
Kaupungit.
par communes.
Accroissement.
m <i
S
tion de Finlande en 1890.
.enpu
masc
f I H
, ai
eriltseen.
10
S»
Uudenmaan lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
I !>
Sisäänmuuttaneita,
Immigrations.
Naissances.
3 2.
8
muutoksiin Suomessa v. 1890.
?• g
a* 5'
560 1,210
5
0
i ; &
4
6
31 i 71
11
35
22
49
23
52
602
645
1,252
1,205
2,457
+ 1,573
10
9
19
11
14
25
+ 16
+ 1,779
+ 20
+ 3,352
+ 36
-
27
19
46
34
20
54
—
—
—
o
3
6
9
5
10
15
75
109
184
115
140
255
+ 4
+ 16
35
36
71
59
47
106
—
55
76
131
82
98
180
81
77
158
110
100
210
888
977
1,865
1,668
1,634
3,302
+ 37
+ 183
+ 1,810
94
111
205
140
171
311
y
+ 1
+ 15
1,247
17
2
9
26
+ 4
+ 22
+ 6
+ 17
+ 15
+ ' 28 + 65
—
+ 174
+ 2,015
+ 357
+ 3,825
—
—
i
1
ö
H
7
8
7,127
780
657
1,437
46
60
106
33
22
55
58
58
116
91
80
171
47
46
93
152
138
290
199
184
383
26
19
45
48
69
117
74
88
162
—
21
21
42
31
45
76
52
66
118
+ 22
—
—
—
-
20
—
3
+ 10
17
o
18
9
Maaseurakunnat.
10
11
Vi
13
Id
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tenhola
Bromarvi
Pohja
Tammisaari
Karjalohja
Sammatti
Karja
Mustion ruukki. . . .
Snappertuna
Inkoo
Fagerviikin ruukki. .
Degerby
Siuntio
Lohja
Nummi
Pusula
Wihti
Pyhäjärvi
4
5
20
47
74
45
64
34
32
10
43
6
36
18
64
50
33
71
18
45
13
75
9
24
11
33
5
14
19
35
13
32
25
82
38
95
23
58
28
66
68
152
21
70
Siirto i 366
968J
21
62
87
55
73
112
71
145
90
139
58
65
24
78
11
83
62
47
139
44
41
9
53
13
65
65
68
155
45
27|
114
51
53
144
182
113
139
264
141
20
69
127
115
294
89
68
21
115
33
134
133
9
214
68
74
23
88
18
112
139
113
219
79
59
22
105
26
105
272
205
433
147
133
45
193
44
217
26
35
47
98
115
97
212
38
33
20
22
42
31
34
65
51
56
107
—
36
27
63
116
85
201
152
112
264
—
45
36 | 81
30 ! 59
89
96
185
134
132
266
29
70
64
134
99
94
193
40
47
87
46
44
90
86
91
177
76
64
140
122
147
269
198
211
409
51
55
106
46
32
78
571
557
1,188
2,330
+ 81
+ 6
+ 6
+ 8
+ 31
— 14
+ 35
+ 13 , + 22 .
+ 177
+ 135
H
62J
14
23
68
80
120
115
47
45
28
49
81
85
40
38
875| 1,843 922
1,005
37
148
235
92
77
166
78
46
150
215
105
94
233
110
44
142|
202
100
122
197
109
90
292
417
205
216
430
219
1,927 l,890j l,880| 3,770
39
to
+ 33
+ 35
+ 34
+ 50
12
9
— ' 15
13
7
+ 15
14
9
—
15 |
7
— . 2 7 IG i
6
32
9
9
18
14
22
36
23
31
54
26
28
54
. 82
84
166
108
112
220
2
3
5
9
20
29
11
23
34
61
75
159
101
119
220
+ 7
+ 11
+
84
—
14
71
59
55
114
97
88
185
+ 18
+
9
5
—
12
—
2
+ 30
+ 70
+
+
+
+
+
+
+
1,128
1,142
97
1,713
87;
184
1,745
3,458
9
+ 27|
17
11
19 j
20 !
21 !
28 22
151 23 ;
12 24
39 j 25
21 26
35 27 :
312 28
2
1
4
3
1 5
6
1 7
8
9
10
!
13
12
ii
Väesätönlisäys. — Accroissement.
15
14
16
17
18
Väestönvähennys. —- Diminution.
25
Summa
Summa lutheril. seurak. .
+
+
3
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
4
1
y
+
40
+
+
16
2
+
5
—
—
—
2
32
4
+
+
23
17
+
+
+
+
33
21
25
15
—
—
25
17
—
—
57
21
8
48
99
+
+
+
24
27
69
+ 32
+ 75
+ • 168
21
2
+
6
+
10
27
38
65
28
22
50
55
60
115
13
20
33
32
37
69
45
57
102
60
124
150
274
74
57
131
198
207
405
58
65
123
108
140
248
166
205
371
11
47
4
38
18
46
56
93
24
77
33
103
37
92
18
66
45
96
93
185
42
143
78
199
62
72
42
53
19
77
55
101
43
76
31
94
117
173
85
129
50
171
118
165
66
130
52
180
92
193
61
142
76
190
210
358
127
272
128
370
29
10
39
74
86
160
103
96
199
+ 177
+ 20
+ 74
+ 37
+ 70
+ 123
+ 48
+ 101
+ 47
+ 14
+ 10
+ 32
+ 15
76
57
133
96
96
192
172
153
325
7
9
16
43
47
90
50
56
106
54
44
98
74
75
149
128
119
247
23
26
49
31
33
64
54
59
113
67
62
129
145
153
298
212
215
427
55
40
38
78
64
69
133
88
57
145
129
96
225
366
41
968
93
875 1,843
82
175
922 1,005 1,927 1,890 1,880
152
163
70
140
70
1,128 1,142
1,188 2,330 1,713 1,745 3,458
3,770
315
571
557
59
50
109
84
98
182
143
148
291
51
110
102
212
134
141
275
244
243
487
61
65
126
109
109
218
170
174
344
65
55
39
139
147
101
133
145
81
272
292
182
109
123
160
92
125
184
201
248
344
248
270
261
225
270
265
473
540
526
73
58
131
138
84
222
211
142
353
76
57
133
124
142
266
200
199
399
45
40
85
93
115
208
138
155
293
46
106
99
205
48
51
99
154
150
304
51
48
99
55
54
109
106
102
208
78
181
171
352
295
320
327
647
102
108
210
117
127
244
219
235
454
21
52
42
94
139
75
156
84
159
127
126
253
26
28
54
54
70
124
80
98
178
12
35
46
81
12
20
32
47
66
113
12
16
28
21
29
50
33
45
78
17
38
32
70
22
20
42
60
52
112
24
31
21
68
50
149
48
130
98
279
87
65
72
76
159
141
137
214
120
206
257
420
41
39
80
71
80
151
95
99
194
345
195
190
385
108
134
242
303
324
627
83
95
178
121
160
281
166
204
179
64
255
459
+
+
+
19
51
53
104
28
40
68
79
93
172
35
35
70
42
52
94
77
87
164
+
1,197 2,952 2,771 5,723 2,529 2,749 5,278 5,481 5,520 11,001
1,888 4,083 3,810 7,893 4,876 5,359 10,235 8,959 9,169 18,128
1,657 1,600 3,257 2,926 3,089 6,015 4,583 4,689 9,272
2,437 2,257 4,694 3,814 4,066 7,880 6,251 6,323 12,574
Summa.
Total.
24
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
23
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
2?.
Summa.
Total.
20
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
19
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
18
Summa
Total.
Summa.
Total.
17
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
16
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
15
Summa.
Total.
14
..
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
13
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
12
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Décès.
Summa.
Total.
11
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
10
Kuolleita.
Summa.
Total.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
9
Summa.
Total.
7
8
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
6
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
5
Summa.
Total.
4
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
3
Kirkkonummi
Espoo
Helsingin pit
Nurmijärvi
Tuusula
Sipoo
Porvoo
Askula
Porneesi
Pukkila
Mäntsälä
Myrskylä. . .
Pernaja
Liljendali
Lapträski
Artjärvi
Elimäki
Anjala
Ruotsin-Pyhtää
Orimattila
Iitti
Jaala
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
v,
tyitä pariskuntia.
nbre des mariages.
Siirto
1
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
23
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä ( + ) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
o^ 5*
Syntyneitä.
Naissances.
22
21
20
19
+
135
+
4
+ 69
+ 83
+ 71
+ 110
+ 48
+ 92
+ 28
+ 21
312
24
143
120
141
233
96
193
75
35
13
34
i
2
3
4
5
(i
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
20
22
8
23
+ 1,729
+ 5,554
24
+ 2,708
+ 831
+ 2,846
+
3
+
1
+
4
26
+
7
+
2
27
+ 5,560
28
+ 898
25
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
26
Helsinki
22
20
13
33
1
3
6
9
20
13
33
17
6
8
14
9
12
29
17
12
29
11
1
12
5
2,463 2,269 4,732 3,816 4,067 7,883 6,279 6,336 12,615
+ 2,706
—
—
—
c) Room.-katol. seurak.
27
I 28
Helsinki
Koko lääni yhteensä
3
2
1,911 4,106 3,829 7,935 4,879 5,361 10,240 8,985 9,190 18,175
9
2
1
3
+ 2,854
T.
|
6
|
7
t
8
|
9
!
ÎÔ
il
14
13
12
Väestönlisäys. — Accroissement.
17
16
15
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Väestönvähennys. — Diminution.
S*
3 2
o i
H
S 3
S. 3
g. 3
2L 3
5. -
2! s-
a) Lutherii. seurakunnat.
Si â
2. 3
3
g
EL S.
2. °
F F
2. s
2. £•
a S
S g!
g §
, CO
"-s 0
â 3
JL 3
£ 2.
à V
0
aS. 2.
0
F F
m
<
a f
£
F F
m <
S? s
,
H
a
S
—.
S
g.
2.
F
Co
S
2 33
"
fis
"
m V
0 S
r
£ 2.
F F
F F
3
»0
1
2.
?'
23
co <1
a »
8? s
Si
S l
CO
<n s
S 3
2L 3
*
imon
xe fé
Turun ja Porin lääni.
co <
UI
• g.
imon
xe ft
IS-
Y&
g l
imon
xe fè
!
Summa
Total.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Kuolleita.
Décès.
Summa.
Total.
|
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä (-}-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
§ 5T
Syntyneitä.
Naissances.
22
21
20
19
18
g §
2
P
, on
>-a
g. c
2. S.
B
S. £.
a' F
C
2- 3
£ 3
a TI
F F
Kaupungit.
Turku
Naantali . . . . .
Maarianhamina
Uusikaupunki. ,
Rauma
Pori
,
Summa
229
6
3
29
40
91
422
6
9
27
62
158
397
398
684
628
14
31
28
59
31
41
62
69
3
10
8
181
]
6
11
14
25
24
31
55
24
33
33
11
28
29 |
57
13
24
7
11
17
28;
4
8
8
25
29
54
3
9
18
17
3
2
16
35
33
68
11
25
22
47
9
11
4
8
1
12
7|
3
10
7
17
5
21
22
4;
4JI
1
19
12
31
5
9
14
3
14
10
10
33
17
8
4
28
50
141
819
14
13
55
11
299
786
830
13
35
21
+ 375
395
832
396
427
823
833
822
1,655
9
13
22
16
18
34
25
31
56
—
8
4
12
10
19
29
18
23
41
63
28
52
80
67
76
143
95
53
45
98
105
88
193
215
165
189
354
296
273
569
+ 12
+ 23
+ 18
+ 153
1,418 1,344 1,313 2,657
1,616 1,208
1,227
2,435
48
19
43
62
14
35
30
18
48
63
47
110
90
75
165
39
24
61
50
111
123
lOOj
223
52
43
291
293
584!
449
434!
883
131
84
437
6
+ 405
+ 12
+ 780
1
—
5
+
+
6
7
2
—
3
1
4-
22
4
+ 12
-j-
30
5
+ 314
+ 1,159
6
+ 575
+ 161
+ 584
8
676
563
1,239
668
750
131
22
33
55
26
30
51
81
+ 32
+
18
4-
50
6
12
18
8
—
18
25
4
4
6
16
22
+
—
2
+
3
9
55
88
20
21
41
28
27
55
48
48
96
— 15
8
10
39
42
81
13
18
31
7
19
26
20
37
57
+
15
21
36
4
8
12
9
7
16
13
15
28
+ 2
11
33
32
65
20
18
38
3
12
15
23
30
53
3
19
19
38
12
13
25
2
3
5
14
16
30
15
27
47
48
95
23
20
43
12
21
33
35
41
76
6
13
32
28
60
10
11
21
3
5
12
14
26
4
4
10
11
21
4
8
12
2
—
+ 10
+ 5
+ 12
+ 20
3
3
4
11
15
+ 6
2
6
25
24
49
12
15
27
3
8
11
15
23
38
+ 10
3!
5
8
22
17
39
8
16
7
12
11
23
+
10
1
5
10
15
2
2
4
—
3
1
8
—
2
2
4
4
+
24
4
4
8
18
14
32
13
7
20
6
8
14
19
15
34
—
19
52|
3
.3
6
36
22
58
11
14
25
4
3
7
15
17
32
+ 21
+
47
35
82
26
29
55
73
64
137
47
34
50
96
93
84
177
4
10
10
20
1
3
4
11
5
8
12
9
21
— 20
1
1
3
5
8
2
5
7
5
10
15
5
34
34
32
66
24
31
55
58
63
19
8
54
54
40
94
49
53
102
103
93
19
27
46
27
38
65
46
65
30
83
78
275
6
10
8
40
141
8
24
15
47
43
9
19
12
298 i 800
704
1,312 1,235| 1,269! 2,504
l,919j 1,897| 3,816
7
Maaseurakunnat.
8
9
10
11
12
13
14
I".
IG
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2G
27
28
29
30
Finströmi
Geeta
Saltviiki
Sunti
Wordö
Hammarlanti
Ekkerö
Jomala
Lemlanti
Lumparlanti
Föglö
Köökari
Sottunka
Kumlinki
Brändö
Taivassalo
Iniö
Welkua
Kivimaa
Wehmaa
Lokalahti
Uusikirkko
Uudenkaupungin maas. . .
!
i
32 Hinnerjoki
j
I 33 Pyhämaa (Kohtainen) . . J
31
34
[35
Laitila
Pyhämaan saari .... . . j
Siirto
13
9
4
15
9
121
43
196
48
111
20
24
81
46
—
13
3
2
11
4
10
14
13
12
25
26
69
17
27
44
60
53
113
57
105
71
60
131
119
117
236
17
37
37
35
72
57
52
109
5
19
—
2
21
5
+
26
22
— 20
—
40
23
+
4
+
3
24
—
— 8
— 2
— 16
— 11
42
41
83
64
80
144
106
121
227
27
51 ,
3
8
11
4
7
11
7
15
22
96
237
54
42
96
195
138
102
84
186
77
65
142
179
149
328
25
49
18|
31
37
43
333 I
80 i
+ 35
+ 17
+ 16
15
20
35
32
39
71
+ 5
10
23
60
10
25
31
l,504|
6
385
4\
441
826 1,185
16
41
11
10
21
13
7
528
1,080
463
534
1,145| 2,330
552
27
Väkiluvunmuutokset v. 1890.
17
1
134
24
6
16
—
24
41
+
15
1
141
18
14
5
33
23
8
19
34
18
114
113 !
4+
+
13
19
19
53
8
12
16
H
56
13
+
+
4rf
14
36
11
12
4- n
58
19
24
1
6
6
161
13
—
4-
+
+
+
. 181
17
+ 7
+ 5
+ 6
+ 2
+ 3
+ 7
+ 14
51
47
45
92
20
24
17
41
+ 13
+ 1
997 1,015 1,062 2,077
+ 170
20
2
—
10
25
+ 10
4-
8
26
— 24
—
+
+
+
40
27
13
13
12
+
2
28
4-
48
29
4-
29
30
— 11
4-
5
31
+
+
+
+
9
21
32
4
8
—
1
—
+
83
4- 253
33
34
35
10
4
11
I
5
I
6
I
7
I
8
I
9
I 10
li
13
12
Väestönlisäys. — Accroissement.
II
Sisäänmuuttaneita
Syntyneitä.
Naissances.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
29
Rantamäki
30
Paattinen .
31
Piikkiö. . .
32
Kuusisto . .
33
Parainen. .
34
Navo . . . .
35
Kemiö . . .
36
Dragsfjärdi
Siirto |
906 | 2,168| 1,986
3
7
4
24
3(
10J
159
48
82
77
21
144
49
11
111
49
24
61
37
75
46
114
38
58
10
220
89
155
88
4,154
82i
32
48
15
39
112
29
101
17
69
78
57
30
76
21
14
15
195
14
39
34
97
26
93
127
6É
6:
2
11
3
7.
3
4
5f
4'
2
2
9
33
72
214
53
190
29
138
156
103
58
135
41
20
23
37:
26
99
63
193
56
181
276
£ 3
o
B
?
1,185 1,145 2,330
90
92
182
68
143
75
132
237
105
64
27
37
129
70
59
57
30
27
75
34
41
137
62
75
93
44
49
52
27
25
51
20
31
171
85
86
253
127 126
81
36
45
154
82
72
291
148
143
74
37
37
334
177 157
78
39
39
255
134
121
267
137 130
152
83
69
82
41
41
196
100
96
78
44
34
95
49
46
69
45
24
486
227 259
64
29
35
157
61
96
73
37
36
413
205 208
145
74
71
336
163
173
364
198 166
1,958| 2,106| 4,064| 4,126
4,092 8,218
552
43
28
59
16
14
9
14
29
22
16
3
53
39
10
36
33
5
65
28
38
37
12
14
35
10
fj
12
70
12
12
7
78
25
60
30
528 1,080
44
87
27
55
52 111
36
20
25
11
18
9
26
12
59
30
48
26
27
11
21
18
104
51
83
44
31
21
68
32
63
30
9
4
134
69
46
18
75
37
41
78
32
20
30
16
60
25
28
18
45
23
15
27
112
42
28
16
22
34
12
5
52 130
47
22
54 114
26
56 •
463
18
33
72
22
42
20
24
44
43
10
15
41
64
24
23
142
34
107
19
50
102
50
22
66
32
22
5
171
18
67
39
85
45
130
86
534
20
30
81
17
41
28
37
50
45
15
17
21
79
21
45
168
41
108
18
63
94
65
28
65
37
24
11
202
25
57
46
102
37
133
70
23
22
Summa
Total.
997 1,015 1,062 2,077
38
64 125
61
61
57 118
63
153 131
133 264
39
37
75
38
52 108
83
56
48
37
66
29
61
87
38
49
94
80 153
73
88
136
71
65
52
25
26
26
32
53
35
18
62
72 166
94
143
103
123 226
45
42
34
76
68
77 136
59
310 175
198 373
84
75
39
45
215
177 349
172
37
83
36
47
113
88
100 188
196 139
135 274
115
147
62
85
50
44
80
36
131
90 191
101
69
55
97
42
47
46
91
44
16
26
43
17
373 241 244 485
43
41
71
30
124
79 158
79
85
51
97
46
187 163 154 317
82
59 129
70
263 190 187 377
96 212
156 116
1,548 1,491 3,039 2,250 2,475 4,725 3,798 3,966 7,764
+ 170
+ 29
+ 83
+ 28
+ 18
+
+
7
1
—
+ 253
+ 57
+ 25
— 27
11
+ 18
+ 21
6
— 7
— 15
— 5
— 22
9
— 12
— 16
— 43
7
— 28
— 11
+
3
Summa.
Total.
10
13
41
28
11
13
53
78
21
43
36
8
56
22
65
52
26
11
24
23
35
30
64
15
22
3
111
48
70
39
441
37
11
52
23
44
21
21
34
21
16
7
o
|
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Houtskari .
9
38
3
10
62
15
30
16
20
24
26
12
14
34
46
18
33
102
24
89
12
69
78
46
28
59
20
6
8
177
12
60
29
96
30
88
149
ce 3
»t
s c
B
21
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä ( + ) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
28
8
704 1,504
11
55
12:
64
12:
53
2<
14
&
26
g
2
0
20
Summa.
Total.
Korpo . . .
7
?
19
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
27
C
2. s
18
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Merimasku
5
80C
59
58
70
12
29
11
21
38
18
13
17
52
81
27
39
41
13
88
27
52
59
23
13
37
14
40
16
50
23
36
7
109
41
85
49
O
S. B
r/j <<
»
Summa.
Total.
26
4
298
24
20
24
5
14
4
10
20
6
6
5
25
39
15
18
19
3
31
12
39
22
9
3
12
3
20
16
44
8
16
2
46
19
30
19
»!
a
T>1
ts
B
ö
o
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
25
Rauma . .
Lappi . . .
Mynämäki .
Karjala . .
Mietoinen .
Lemu. . . .
Askainen .
Rymättylä.
Masku . . .
Rusko . . .
Wahto . . .
Nousiainen
Pöytyä . . .
Oripää . . .
Yläne . . .
Nummi. . .
Kakskerta .
Lieto . . . .
Prunkkala .
Paimio . . .
Sauvo. . . .
Karuna. . .
Naantali . .
Raisio . . .
S.
3
17
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Siirto
1
2
B
B
S B
S. B
<J
S
a
Summa.
Total.
0
3
a
03
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
9
13
0
<B 3
o
Kuolleita.
Décès.
Miehnnpuolia.
Sexe masculin.
Vai
Sex
3E
16
Väestönvähennys. -- Diminution.
Summa.
Total.
Immigrations.
15
| 14
i
2
3
4
5
— 2
-h 3
— 11
— 21
— 1
+
+ 13
— 15
—
2
12
— 8
-f 24
+ 13
+ 3
+
5
13
4- 27
14
+ n
—
6
+ 13
+
5
4 5
+ 18
15
— 32
— 2
5
— 50
— 8
— 20
+ 3
+ 34
82
10
15
5
67
7
17
— 8
+ 33
— 2
—
—
—
—
4—
22
4
4
5
23
2
24
4- 5
25
— 11
— 19
26
+ 2
+ 19
4
+
4- 7
+ 5
—
+
5
8
2
+
7
—
14
4 5
+ 17
—
10
+ 42
-f 1
—
17
+ 82
-f- 328
—
—
—
1
5
2
3
+ 10
4—
—
—
4-
15
12
18
14
54
+ 15
— 24
4- 70
+ 126
—
9
10
11
4
4 26
4- i
—
—
—
+
4—
8
7
1
24
96
16
41
16
18
19
20
21
27
28
29
30
31
32
33
34
35
4- 152
36
4- 454
37
12
13
5
|
6
|
7
13
12
14
Väestönlisäys. - Accroissement.
Syntyneitä.
5
8,218
1,548
1,491
3,039
110
11
11
64
11
56
17
19
26
117
16
65
42
25
33
20
15
41
89
13
11
43
74
18
20
59
17
23
32
18
27
13
45
20
55
54
18
c
15
52
12
47
12
21
24
92
16
73
36
26
28
34
12
22
100
9
5
42
70
25
17
47
10
24
20
17
28
7
42
24
37
52
20
26
116
23
103
29
40
50
209
32
138
78
51
61
54
27
63
189
22
16
85
144
43
37
106
27
47
52
35
55
20
87
44
92
106
24
32
o.
20
9
20c
19
67
14
20
38
2,618
5,404
65
203
397
72
139
161
305
6
50
58
108
6(
64
84
148
5i
61
5!
120
212
229
218
447
6C
51
61
112
81
103
104
207
99
103
106
209
50
40
61
101
50
7
68
143
5'
73
77
150
41
49
39
88
98
11
131
244
173
248
209
457
26
32
36
68
21
39
28
67
71
131
122
253
104
192
193
385
41
58
48
106
21
48
61
109
72
137
124
261
41
47
38
85
22
53
59
112
40
62
51
113
106
82
100
182
63
87
97
184
43
47
41
88
97
140
125
265
39
64
60
124
202
169
182
351
313'
251
267
518
86
172
85
l,708| 4,158| 3,895| 8,053 3,442] 3,716| 7,158 7,600| 7,6111 15,211
2,786
2,250 2,475
43
17
98
59
119
20
37
35
161
40
59
48
39
45
37
24
43
99
21
25
51
51
33
32
88
34
30
22
56
66
21
53
23
88
156
56
4,179
35
11
127
62
117
34
55
35
148
41
57
48
36
59
45
28
55
94
19
17
52
50
29
38
95
32
29
16
52
56
27
62
22
65
168
56
4,447
4,725
78
28
225
121
236
54
92
70
309
81
116
96
75
104
82
52
98
193
40
42
103
101
62
70
183
66
59
38
108
122
48
115
45
153
324
112
8,626
3,798 3,966
54
28
162
70
175
37
56
61
278
56
124
90
64
78
57
39
84
188
34
36
94
125
51
52
UI
51
53
54
74
93
34
98
43
143
210
74
44
26
179
74
164
46
76
59
240
57
130
84
62
87
79
40
77
194
28
22
94
120
54
55
142
42
53
36
69
84
34
104
46
102
220
76
7,764
98
54
341
144
339
83
132
120
518
113
254
174
126
165
136
79
161
382
62
58
188
245
105
107
289
93
106
90
143
177
68
202
89
245
430
150
6,965 7,065 14,030
5' F
? F
+ 328
1
4- 126
4- is
4- 454
1
4- 1 2
2
+
+
3
4
Summa.
Total.
53
a f
Vaimonpuol
Sexe fémini
4,126 4,092
4
3" F
Miehenpuol
45
168
85
149
205
87'
4,064
s* F
Sexe mascul
121
36
24
11
24
49
24
24
48
19
101
151
43
29
12
103
53
107
39
41
31
102
33
41
54
30
28
34
22
49
81
12
15
35
54
24
12
36
17
11
16
57
39
19
49
20
101
162
42
23
Excédant des naissances et des
immigrations.
Summa.
Total.
62
235
52
126
110
51
93
93
47
146
284
42
46
182
281
65
88
189
44
90|
73
76
2,106
1
1
10
4
9
2
2
2
11
2
4
4
20
22
23
19
49
92
14
6
36
50
17
Summa
Total.
Vaimonpuol
Sexe fémini
Siirto
4,15
63
41
19c
42
102
22
21
20
E n e m m ä n syntyneitä ja sisäänmuut
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Miehenpuol
Sexe mascnl
LS^J-L^-L.
28
21
100
19
54
19
43
28
116
28
63
52
31
40
43
17
82
128
24
13
87
139
24
49
88
21
48
35
43
58
22
76
40
81
105
44
Summa.
Total.
Kulia
1,986
p" F
5. ®
Sexe fémini
20
£
2
9
2
4
2
3
3
11
2
6
58
20
5c
50
30
64
156
18
33
95
142
41
39
101
23
42
38
33
63
23
92
45
68
100
43
B.o_
5'
3" S"
.- CO
•-a s
S 3
£ 3
•o
Vaimonpuol
18
19
1
1
1
1
5
1
32
13
12
13
20
10
21
56
11
11
30
48
15
21
51
7
19
10
16
24
8
40
26
33
42
19
2,16
^
i
3
o
o. B
Miehenpuol
Sexe mascul
17
90
1
1
3
1
a
a
ia.
15
i 16
Siirto
Wesanfjärdi
Hiittinen
Halikko
Angelniemi
Uskela
Muurla
Pertteli
Kuusjoki
Perniö
Finnby
Marttila
Koski
Euran kappeli
Kiikkala
Kisko
Suomusjärvi
Alastaro
Loimaa
Loimaan osa Perttulaa . .
Metsämaa
Punkalaidun
Huittinen
Wampula
Kauvatsa
Kokemäki
Harjavalta
Köyliö
Säkylä
Euran pitäjä
Kiukainen
Honkilahti
Eurajoki
Luvia
Ulvila
Pori
5'
5'
3
ia.
p
O
»"
&
a
O
Summa.
Total.
aB
g
t"
er
o
19
1 18
i
T>
17
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Kuolleita.
Décès.
Total.
Sexe fémini
pr
Summa.
Vaimonpuol
CO
1 16
Väestönvähennys. -- Diminution.
| Miehenpuol
j Sexe mascul
«•g
Sisäänmuuttaneita,
Immigrations.
Naissances.
CO
g
S1
(S
Tl'
o g
1 15
7
— 49
— 5
— 21
— 22
4- 4
— 26
+ 11
4- 56
5
— 34
4- 25
4- 16
—
— 71
l
- 47
+ 13
4- 22
4-
—
—
4444-
.
— 25
— 22
4- 14
4- 32
3
— 31
+ 13
+ 8
—
—
24
3
16
io
29
60
+ 8
—
j
- 19
2
j
35
4
5
(!
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
9
17
4- 54
4- 15
4- 83
4- 75
18
+ 8
+ 6
+
+
6
9
20
21
4- 28
4- 73
4- 65
4- 140
23
7
—
4
+ 6
+
+
1
2
25
—1 8
—
4
—
—
28
8
"7
2
4- 3
4- 37
4- 67
+
4- 24
- 2
g
4- 12
—1 0
—
4
—
6
-f
19
22
24
2(5
6
+
6
28
4- 15
23
39
29
4-
+ 8
4- 8
+ 31
44-
-
4- 13
+
7
31
+ 13
+
4- 2 1
4444-
20
63
35
106
»2
44444-
4+
88
22
6
42
21
26
41
12
4- 635
7
+ 14
4- 80
4- 47
4- io
4 546
4-1,181
30
::3
34
35
:•'.'!
37 j
38
14
i5
5
j
6
I
7 I
8 |
9
1 13
12
S- P.
Siirto
Nakkila
Normarkku
Poomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Tyrvää
Kiikka
Kiikoinen
Karkku
Suoniemi
Mouhijärvi
Suodenniemi
Lavia
Hämeenkyrö
Wiljakkala
Ikalinen
Jämijärvi
Parkano
Kankaanpää
Karvia
Honkajoki.
.
Summa
Summa lutheril. seurak. .
Kuolleita.
Décès.
CC
CD
mma
otal.
Va imon
Se xe fé
rV
Summa
Total
®
Vaimo puolia,
Sexe minin.
Va imon
Se xe fé
P
Summa.
Total.
umma
Total
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Mi
Syntyneitä.
Naissances.
16
1 17
|
19
18
20
u
S
go gp
£ 2.
? F
SO
g Ö
3. —
so «
oc t*
re g
<i
a
2.
a 3
SI §
Summa.
Total.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
ID
S 3
£. 3
r
5' p'
a
S
CD
g
a
B
p
£ 2.
5" F
CD
3*
£ §
, oo
3 "g
t£. 33
B 2.
a £T
*
o
S
g g!
SO
CD
<!
SB
cï
3
E 2.
5' F
OC
CD
, oc
S 3
£. 3
ga 1p ?!
B' S.
22
21
23
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä ( + ) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations
Väestönvähennys. —- Diminution.
Väestönlisäys. — Accroissement.
i . £*
15
14
r
F F
w
PS
UI <
a f
» g-
1»n ISp|
a
S 3
!
£ 3
£ 2.
i 1
2 °
5' g-
r
•
5' F
1,708 4,158 3,895 8,053 3,442 3,716 7,158 7,600 7,611 15,211
41
55
124
35
28
69
76
104
96
200
64
65
41
30
65
129
106
106
129
235
32
61
129
68
39
71
107
19
93
200
77
160
25
83
10
31
35
93
10:
195
87
187
32
40
100
51
72
132
127
259
142
73
60
44
69
104
113
35
133
246
257
86
116
80
141
166
221
47
202
423
117
42
60
45
57
87
102
102
16
204
72
42
30
19
20
39
62
49
8
111
120
63
55
57
44
99
101
118
219
16
52
24
23
11
29
47
52
23
4
99
123
63
63
62
125
122
60
126
31
248
94
18
49
37
64
45
19
67
13
131
197
97
100
43
66
123
32
23
140
263
273
140
133
60
59
119
193
199
392
33
80
44
21
36
19
40
55
11
6
120
364
77
190
174
69
146
267
243
510
70
103
42
16
26
42
77
61
68
14
145
208
107
19
42
126
101
23
124
250
30
121
138
259
45
111
183
66
187
370
42
110
12
57
28
53
69
16
69
138
16
27
96
60
45
33
51
78
156
19
78
2,786 2,618 5,404 4,179 4,447 8,626 6,965 7,065 14,030
110
211
38
66
138
101
72
73
35
86
39
71
73
120
105
191
32
47
74
34
65
84
158
93
40
53
31
2,311 5,916 5,533 11,449 4,234 4,642 8,876 10,150 10,175 20,325
2,709 6,600 6,161 12,761 5,469 5,911 11,380 12,069 12,072 24,141
3,581 3,382 6,963 5,177 5,543 10,720 8,758 8,925 17,683
4,257 3,945 8,202 5,845 6,293 12,138 10,102 10,238 20,340
29
31
60
25
30
55
54
61
115
66
50
116
39
58
97
105
108
213
39
30
69
60
48
108
99
78
177
52
59
111
101
82
183
153
141
294
39
45
84
50
33
83
89
78
167
30
13
43
17
19
36
47
32
79
34
35
69
47
51
98
81
86
167
14
15
29
16
18
34
30
33
63
40
27
67
77
77
154
117
104
221
21
17
38
21
26
47
42
43
85
48
45
93
61
56
117
109
101
210
54
56
110
80
171
145
136
281
16
20
36
91
22
37
59
38
57
95
64
75
139
46
80
126
110
155
265
19
19
38
21
29
50
40
48
88
32
30
62
37
42
79
69
72
141
52
59
111
73
95
168
125
154
279
18
29
47
18
20
38
36
49
85
17
11
28
17
23
40
34
34
68
+ 635
— 6
+ 20
+
33
+ 39
+ 27
+
14
+
68
+
13
+
15
+ 20
+
22
+
5
+
22
+
14
+
48
+
17
+ 157
+ 37
+ 57
+ 58
+
33
+ 44
+ 1,392
+1,967
+ 546
—
5
+
24
+
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
41
19
55
. 61
24
17
32
14
22
24
39
63
+
8
+
88
+
20
+
52
+
33
+
20
+
44
+1,250
+1,834
3
+ 1,181
i
—
11
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
44
42
80
46
69
129
37
32
52
36
27
46
53
111
25
245
57
109
3
+
+
+
91
53
88
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1G
17
18
19
20
21
22
23
+ 2,642
+ 3,801
25
—
4
26
+ 1,839
+ 3,797
27
+
3
+
29
28
+
+
490
493
+
+
906
935
29
24
b) Kreikkal.-venäl. seurak.
20
27
Turku
8
Koko lääni yhteensä
11
6
17
11
17
2,717 6,611 6,167 12,778 5,469 5,911 11,380 12,080 12,078 24,158
20
1
21
20
1
21
4,277 3,946 8,223 5,845 6,293 12,138 10,122 10,239 20,361
— 9
+ 1,958
+
5
Hämeen lääni.
Kaupungit.
28
30
Hämeenlinna
Tampere . . .
Summa
41
51
59
110
144
577
43
304
35
295
78
599
126
230
255
485
169
534
371
714
400
1,990
202
341
195
205
950 1,040
293
373
146
290
699 1,276
167
165
550
1,084
206
424
400
824|
721 ]
84ö| 1 ,56G| 1,145 1,245
2,390
347
330
677
356
422
778
703
752
1,455
+ 26
+ 416
+ 442
30
16
17
1 2 1 1 3 I 1 4 I 1 5
Väestönlisäys. — Accroissement.
11
Syntyneitä.
Naissances.
00
I£.I3
2. 2.
I 18
20
19
22
21
23
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut
taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
Diminution.
Summa.
Total.
OO <<
(t>
S
£. 3
S 3
£ 3
3. 2.
3- 2.
g.
a 3
o
fi
5« B
3 "fi
o
»
B
B
S 3
S 3
£. 3
S- 3
O
2. 2.
ia.
5 a
17
<1
hen
m:
2. c
I
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
Kuolleita.
Décès.
Total.
cp
tl
16
Väestönvähennys. —
Summa.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
I
Maaseurakunnat.
Tammela
Jokioinen
Perttula
Humppila
Somero
Somerniemi
Hämeenlinna
Wanaja
Wanajan osa Rengosta . .
Janakkala
Janakkalan osa Rengosta.
Hausjärvi
Sääksmäki
Pälkäne
Sahalahti
Hattula
Tyrväntö
Kalvola
Akaa
Kylmäkoski .
Urjala
Loppi
Pirkkala
Ylöjärvi
Wesilahti
Tottijärvi
Kangasala
Kuhmalahti
Lempäälä
. .
Längelmäki
Kuorevesi
Messukylä
Teisko
Orivesi
Eräjärvi
Ruovesi . .
84
22
13
15
39
11
4
14
5
37
6
58
29
28
20
21
11
19
14
11
63
43
38
17
38
8
39
7
28
22
24
26
25
61
6
76
Siirto
982
25
217
469
115
118
233
367
335
702
65
139
45
46
91
119
111
230
175
138
313
91
79
170
266
217
483
111
103
214
52
53
105
163
156
319
88
92
180
90
84
174
178
176
354
44
51
95
27
43
70
71
94
165
95
101
196
46
49
95
141
150
291
22
20
42
9
8
17
31
28
59
130
39
15
19
73
13
11
25
10
45
19
56
59
45
30
31
18
40
31
12
74
55
45
38
54
12
91
77
168
62
74
136
153
151
304
48
31
32
63
26
28
54
57
60
117
67
84
151
73
91
164
140
175
315
16
51
46
33
29
50
68
21
88
74
34
32
66
32
28
60
66
60
126
36
39
75
30
26
56
66
65
131
135
109
244
52
62
114
187
171
358
27
18
45
23
23
46
50
41
91
25
32
57
54
48
102
79
80
159
42
41
8
60
75
135
102
116
218
14
24
38
62
31
48
7
7
101
98
199
76
91
167
177
189
366
24
22
46
18
7
25
42
29
71
140
124
264
81
86
167
221
210
431
98
79
177
108
103
211
206
182
388
53
59
112
70
59
129
123
118
241
34
36
70
33
33
66
67
69
136
68
59
127
61
72
133
129
131
260
27
25
52
24
27
51
51
52
103
77
53
130
59
66
125
136
119
255
79
42
121
89
76
168
118
286
35
22
57
21
11
32
56
33
89
17
16
55
89
144
40
29
69
95
118
213
42
33
75
13
8
21
55
41
96
52
55
107
32
52
84
84
107
191
74
68
142
22
27
49
96
95
191
112
120
232
39
70
109
151
190
341
34
18
52
18
18
36
52
36
88
229
193
422
45
65
110
274
258
532
4,443 4,319
8,762
2,700 2,477 5,177 1,743
1,842 3,585
137
38
16
11
70
20
5
20
8
40
11
62
54
42
32
26
21
29
30
12
67
50
43
28
47
17
47
13
34
55
18
34
32
58
11
104
26"
T
3
30
143
33
16
45
18
85
30
118
113
87
62
57
39
69
61
24
141
105
88
66
101
29
95
29
85
101
51
63
82
126
32
192
71
142
267
90
43
43
119
27
57
99
24
149
47
145
130
93
80
127
63
99
127
42
196
141
116
54
101
85
92
178
14
36
93
178
25
58
140
34
133
49
89
119
51
80
119
130
49
181
137
51
28
24
46
14
116
25
58
10
36
6
24
Ai
67
lic
20
34
46
74
39
85
74
14f
10
24
104
20É
28
5f
71
16C
14
104
28
89
71
48
50
96
45
59
96
30
122
86
71
47
86
22
85
33
38
73
18
51
69
62
28
93
92
16£
72
12C
56
106
77
173
43
88
59
118
103
19
25
55
102
224
77
163
37
75
74
147
29
47
62
113
80
149
65
127
21
49
113
206
1,449| 1,342| 2,79l| 2,134| 2,183 4,317
Väkiluvunmuutokset v. 1890.
253
96
52
35
137
40
44
94
18
144
39
133
146
114
88
103
64
88
133
37
169
127
114
82
139
31
140
38
71
129
47
96
112
123
32
217
101
4- 100
4- 29
4- 23
4- 23
4- 68
4- 23
4- 22
193
+ 3
520
18(
9
78
256
67
42
293
86
278
276
207
168
230
12
187
260
79
365
268
230
167
279
6
273
4—
444—
4—
444
444—
4—
4-
28
5
76
76
30
13
2
12
37
41
14
70
22
62
14
i
3
20
87
+ 8
160
4- 51
248
— 24
98
+ 4
+ 4
176
231
253
81
398
3,583 3,525 7,108
— 23
+ 21
3
4-
+
93
4- 860 |
44444+
4444—
4+
82
15
8
30
34
1
36
22
20
45
10
77
36
+ 4
—
4—
+
—
444+
4-
19
28
12
31
15
4
48
29
62
12
11
3
4- n
4- 22
4- 104
— 11
— 6
4- n
—
4444-
17
67
4
41
794
4- 182
4- 44
+
44-
+
+
+
+
+
—
44-
+
—
4-
31
53
102
24
58
25
20
73
15
153
112
34
32
30
—
24
4- 68
26
10
4- 118
+
+
+
51
4- 124
2
4—
12
6
31
4- 30
4- 155
— 35
—
2
+
4- 15
— 40
4- 88
4- 7
4- 134
4-1,654
18
19
5
I
C
| 7 | 8 j 9 I 1 0
13 1 14
12
Väestönlisäys. — Accroissement.
15
1G
18
17
20
19
Väestönvähennys. —- Diminution.
3 E
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Summa.
Total.
23
!
Summa.
Total.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Summa.
Total.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Summa.
Total.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Miehenpuolia.
i Sexe masculin.
Koko lääni yhteensä
|
22
8,762
157
639
248
260
289
129
222
323
227
342
237
246
526
473
1,449 1,342 2,791 2,134 2,183 4,317 3,583 3,525 7,108 + 860
157 +
42
71
86
51
93
29
35
64
11
+ 165
212
164
175
339
60
67 127 104 108
74
73 147 +
85
46
62
39
42
27
35
165
115 127 242 +
77
79
86
41
16
36
123 244 +
74
74 148 121
49
96
47
24
4
94
52
42
34
66
32
28
10
18
3
95
90 185 -f
65
30
60 125
60
30
74 134 241 256 497 301 330 631 — 127
60
72 145 +
94
47
73
50
44
28
51
23
—
24
351
190
161
85
176
91
70 175
105
92
42
88 154 +
66
39
62
53
35
27
6
217
60
56 116 111 106
51
50 101
123 166 174 340 -f 105
60
63
106
111 217
31
97
105 202
109 120 229 206 225 431
4-
1,543 4,075 3,828 7,903 2,518 2,659 5,177 6,593 6,487 13,080
1,749 4,499 4,228 8,72 3,239 3,504 6,743 7,738 7,732 15,470
2,173 2,074 4,247 3,215 3,323 6,538 5,388 5,397 10,785 + 1,205
2,520 2,404 4,924 3,571 3,745 7,316 6,091 6,149 12,240 + 1,647
4- 1,090
4- 1,583
4- 2,295
4- 3,230
1G
665 + 301
167 -f 16
6
16
16
169
207 +
99
75 4- 55
60 +
3
100 —
6
4- 357
4- 11
44-
658
27
18
+
4-
7
4
20
30
53
23
21
1
11
26
Gl
21
50
34
47
92
80
Summa
2,700 2,477 5,17 1,743 1,842 3,5& 4,443 4,319
74
63
13
8
12
82
2(
75
154
29
175
139
171
329
34€
310
58
12»
58
70
62
116
120
132
88
16
43
73
56
131
9
129
63
132
82
69
75
145
157
144
28
7(
28
4
31
56
59
73
44
108
54
64
60
98
114
124
117
19Î
57
81
68
174
125
149
55
11
65
59
48
113
120
107
132
264
34
13:
44
78
176
166
69
161
39
9:
37
76
129
108
94
193
2
99
30
53
129
117
382
70
201
181
74
144
255
271
38
39
198
187
49
88
236
237
Summa.
Total.
Siirto
Kuru . . . .
Hollola. . .
Kärkölä . .
Nastola . .
Hauho . . .
Tuulos . . .
Luopioinen
Lampi . . .
Koski . . .
Asikkala. .
Padasjoki .
Kuhmoinen
Jämsä . . .
Korpilahti.
1 Vaimonpuolia.
! Sexe féminin.
S 3
5. £•
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
K ! 2?
Summa
Total.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Kuolleita.
Décès.
21
Enemmän syntyneitä jasisäänmuuttaneita yhteensä (-f-) ta
ihi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
ces et des
Excédant des naissan
immigrations
+
+
+
794
—
11
4- 135
4- 59
2
+
444-
21
31
34
— 181
4~
35
+
+
15
41
44+
23
81
11
+ 1,654
—
4-
i
•2
300
:3
4- 101
4
+
18
5
4+
45
35
G
4—
4-
37
308
82
9
83
29
186
42
8
4444-
7
!>
10
11
12
13
14
15
17
Wiipurin lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Wiipurin suomal. seurak.
.,
ruotsal. „
„
saksal.
„
Hamina
Kotka
Lappeenranta
Käkisalmi
Sortavala
Summa
165
18
8
16
32
27
9
16
213
21
7
39
64
12
11
18
203
28
4
33
72
24
13
7
416
49
11
7:
136
36
24
25
414
75
6
43
134
73
26
35
493
70
6
58
132
79
34
31
696
98
10
91
204
103
47
38
1,323
194
23
173
402
188
84
91
146
30
5
19
34
14
4
7
122
20
5
39
40
17
6
6
268
50
10
58
74
31
10
13
180
50
2
47
65
16
30
52
217
67
4
64
68
28
20
35
397
117
6
111
133
44
50
87
326
80
7
66
99
30
34
59
339
87
9
103
108
45
26
41
291
385
384
769
806
903 1,709 1,191 1,287
2,478
259
255
514
442
503
945
701
758 1,459 4-
490
83
183
172
371
35
58
23
50
58
108
21
36
25
42
46
78
56
94
48
92
104 4186 +
33
94
243| 277| 266
543
93
731 166
57
67
124
150
140
290 4- 127
4-
126
907
145
12
101
266
152
60
66
627
96
13
82
198
85
37
53
+
+
!
19
—
12
+
444-
96
58
21
4- 195
4- 113
4- 24
22
—
9
25
529
4- 1,019
20
4-
35
91
4- 68
4- 185
4- 253
27
+
g
+
21
23
24
Maaseurakunnat.
Pyhtää
Kymi
29
20
42
Siirto
62
114
186
157|
143J 300
32
91
120
123
58!
185
89
188
28
29
20
2
1
3
4
21
1
5
6
|
7
1
8
9
|
10
|
11
13
12
Vä€ stönlisäys. — Accrois sentent.
^<
15
14
18
17
16
Summa.
Total.
Immigrations.
Kuolleita.
Ulosmuuttaneita.
Décès.
Emigrations.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Summa.
'Total.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Summa.
Total.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Summa.
Total.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
tyitä pariskuntia.
ibre de. mariages.
Sisäänmuuttaneita.
50 <
a p
a B
5." 2?' F
OC
0)
a s
E. p3
y
fi
Summa
Total.
oc <
a s»_
a
a> 2,
S «
,
« s
& 2.
5" F
g. s
S* 2.
Ö
50
H p
o g
& 3
r" p
fi
S »
1a 1c
S. 2-
p"
23
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä (4-) tiihi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yh teensä (—).
Väestönvähennys. — Diminution.
C f*
Syntyneitä.
Naissances.
22
21
20
19
Excédant
50
m
<
a p
a
»t,
°
g* •§
s. s
5 2.
m <
a P
a 3
s !'
ii
S 3
r
«
a S
5p
3
des naissan ces et des
immigrations
|
s
a F
-
00
II
B. 2.
o_
5' F
1
o
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
9,0
21
22
93
24
»5
?6
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Siirto
Wehkalahti
Sippola
Miehikkälä
Wirolahti
Suursaari ja Tytärsaari. .
Walkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Lemi
Luumäki
Lappvesi
Taipalsaari
Joutseno
Kuokolahti
Kautjärvi
Jääski
Kirvu
Antrea
Säkkijärvi
Wiipurin maaseurakunta .
Johanneksen pitäjä . . . .
Koivisto
Kuolemajärvi . . . .
Uusikirkko . . .
Muola
Heinjoki
Kivennapa
Walkjärvi
Rautu
Sakkula
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmi
Kaukola . . . .
Hiitola
Kurkijoki
Siirto 1
62
157
14
30
120
123
24
277
266
543
93
73
166
57
67
124
150
140
290
4-
127
6
164
15
31
23
45
6
187
200
387
90
75
165
69
80
149
159
155
314
+
+
28
65
28
121
59
109
90
74
143
178
164
342
58
56
114
55
82
137
113
138
251
63
54
19
11
69
30
15
17
32
78
71
149
32
40
72
18
23
41
50
63
113
72
162
121
28
60
46
106
222
167
389
73
711
144
28
45
73
101
116
217
44-
17
24
4
1
18
24
42
14
6
20
1
3
4
15
9
24
4-
67
8
179
171
350
170
145
315
349
316
665
114
103
217
77
100
177
191
203
394
4-
24
36
60
33
51
84
31
22
53
9
14
23
40
36
76
99
100
199
15
c
24
54
9
5
14
104
109
213
64
59
123
18
21
39
82
80
162
30
74
66
140
12
21
33
86
87
173
34
29
63
19
21
40
53
50
103
4-
113
+
15
+
8
4444+
22
33
56
67
14
444-
29
37
51
44-
51
70
4-
107
11
+
4+
81
5
17
+
+
148
19
12
4-
24
14
+
+
2
7
+
24
15
4-
113
+4-
81
39
loo
211
34
39
34
111
62
11
20
31
132
134
266
49
49
98
27
34
61
76
83
159
58
66
124
194
204
398
99
84
183
28
39
67
127
123
250
22
55
52
107
9
14
23
64
66
130
32
28
60
38
33
51
50
61
111
38
46
60
106
7
17
24
53
77
130
31
43
74
15
17
32
46
60
106
+
7
48
117
87
204
41
77
153
128
281
210
22
25
47
131
126
257
4-
22
27
50
108
26
37
69
76
145
100
42
101
58
36
11
33
75
27
36
63
69
69
138
54
126
98
224
128
126
254
254
224
478
65
66
131
40
45
85
105
111
216
57
113
111
224
60
58
118
173
169
342
67
72
139
19
16
35
86
88
174
199
385
152
123
275
41
37
78
193
160
353
79
217
188
405
22
21
43
239
209
448
112
80
192
18
29
47
130
109
239
183
350
375
725
187
20
11
211
34
11
398
537
586
1,123
186
176
362
163
199
362
349
375
724
22
37
32
78
93
171
74
132
117
249
—
44-
149
87
7
44-
109
188
54
98
127
225
75
56
131
24
37
61
99
93
192
—
1
22
143
128
271
82
66
148
17
23
40
99
89
188
+
44
94
101
195
64
51
115
4
16
20
68
67
135
74
229
243
112
112
224
27
20
47
139
132
271
238
176
358
26
90
61
24
92
48
22
79
79
158
15
87
203
195
398
26
90
198
172
370
45
66
111
243
481
139
115
254
43
61
104
182
34
43
39
82
24
20
44
67
59
126
27
34
61
16
29
45
43
63
106
71
206
192
398
47
59
106
253
251
504
128
136
264
33
32
65
161
168
329
47
96
102
198
14
24
38
110
126
236
49
51
100
13
25
38
62
76
138
444444-
35
55
52
107
6
20
26
61
72
133
48
38
86
8
13
21
56
51
107
+
5
67
124
150
274
26
39
65
150
189
339
110
97
207
22
31
53
132
128
260
4-
18
—
17
48
472
44444+
4-
4
49
79
95
174
22
34
56
101
129
230
77
61
138
41
54
95
118
115
233
55
73
77
150
24
35
59
97
112
209
47
56
103
45
76
78
101
179
+
19
26
27
54
40
45
38
83
25
31
56
70
69
139
36
33
69
31
11
14
25
47
47
94 4-
44
50
94
17
25
42
61
75
136
34
27
61
4
16
38
43
81
4-
23
23
72
76
148
22
29
51
94
105
199
51
53
104
25
33
58
76
86
162
4-
18
444+
+
4444-
112
89
201
78
76
154
190
165
355
57
56
113
61
51
112
118
107
225
4-
72
+
1,996
4,156
3,994
8,150| 1,491
1,722
3,213
5,647
5,716
11,363
2,431
5,114
1,149
1,466
2,615
3,832
2,683
20
8
3
7
235
186
d
—
274
110
4- 36
4- 172
H- 18
+ 271
3
114
54
2
158
138
56
i
73
91
8
121
275
253
51
15
136
145
4-
+
+
+
57
130
126
45
26
+
+
85
86
444-
3,897 7,729 4- 1,815
83
50
21
61
14
11
22
32
19
58
4- 1,819
5
G
7
9
10
13
+
7
16
444444-
262
168
32
209
399
33
17
4-
83
44444
4
4-
60
201
123
20
175
98
26
+
79
—
3
4
4
4
4
4-
30
45
55
37
130
4- 3,634
IS
19
20
21
22
23
24
S5
26
27
28
20
30
31
32
:53
31
35
:)<;
37
38
23
22
4
5
I
6
|
7
|
8
I
9
12
I 10
II
Syntyneitä.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Naissances.
Décès.
23
311
101
233
34
44
78
166
106
115
221
50
60
110
156
175
331
154
161
315
35
44
79
189
205
394
41
51
92
28
43
71
69
94
163
52
47
99
32
49
81
84
96
180
24
27
51
14
22
36
38
49
87
93
73
166
58
61
119
151
134
285
6,291 1,400 1,789 3,189 4,685 4,795 9,480
3,544 3,261 6,805 1,842 2,292 4,134 5,386 5,553 10,939
3,006
Summa.
Total.
132
145
Vaimonpuol
3,897 7,729
j
3,832
! Sexe fémini
? F
Miehenpuol
9
Summa
10 Summa lutheril. seurak. .
2,615
Sexe mascul
47
37
125
1,466
? ?
Summa.
Total.
70
5,114 1,149
Vaimonpuol
Sexe fémini
206
p F
22
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
Miehenpuol
160
j Sexe mascul
3,285
160
95
21
20
19
Summa
Total.
Summa.
Total.
2,385 4,9611 4,751 j 9,712 1,796'' 2,067j 3,863 6,757 6,818 13,575
2,676 5,346! 5,135' 10,481 2,602; 2,970 5,572 7,948 8,105 16,053
62j
Sexe fémin:
2,431
Vaimonpuol
2,683
4,156
Miehenpuol
j Sexe mascul
3,994 8,150 1.491 1,722 3,213 5,647 5,716 11,363
73
68
132
292
141
228
205
433
35
55
162
322
90
195! 217
412
56
53
201
407
262
254J 516
109
25
34
95
59
109j
204
75; 145
52
42
96
99
49
94
91
190
14
23
33
70
51
37
56
107
55
65
105
230
180
120
170
350
1,996
Summa.
Total.
Jaakkima
Parikkala
Sortavala
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti
i
i
| Sexe fémin:
a g-
E E.
1 Vaimonpuol
Miehenpuol
1 Sexe mascul
5' F
S. B
Siirto
18
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Kuolleita.
Summa.
Total.
3 3.
i
a
3
4
5
o
7
s
17
Väestönvähennys. -- Diminution.
Väestönlisäys. — Accroissement.
^3
16
15
14
13
p' F
? F
4- 1,815
+
62
+
39
4- 73
+
26
H- 15
4
13
4- 29
+ 2,072
4- 2,562
4- 1,819
4- 60
4- 42
4- 49
4- 15
—
5
47
4- 36
4- 2,023
4- 2,552
+ 3,634
4- 122
2
+
81
3
+
122
4
+
+
41
10
5
4- 20
4- 65
4- 4,095
+ 5,114
10
4-
4-
4-
11
i
6
7
8
9
h) Kreikkalais-venäl. seurak.
11
12
13
14
15
Kaupungit.
Wiipuri
Hamina
Lappeenranta
Käkisalmi
Sortavala
16
12
43
49
5
2
6
3
7J 4J
4J
2
6
Summa
24
56
46
102
11
91
9
5
10
7
25
12
37
2
1
2
27
12
39
2
4
9
22
—
—
2
1
3
—
—
—
5
2
1
3
7
—
7
—
14
—
—
—
7
7
14
—
1
—
2
4
6
2
4
6
+
1
4
3
7
1
30
—
4—
2
3
52
—
12
+
2
13
4
i
51
14
65
57
122
38
23
61
5
5
10
43
28
71
4-
22
4-
29
—
44-
73
21
120
97
37
90
38
30
18
2
23
5
68
20
103
87
36
79
32
20
18
2
15
4
141
41
223
184
73
169
70
50
36
4
38
9
35
36
71
4-.
61
17
37
4-
4
18
78
148
83
80
163
36
5
37
25
21
444-
+
16
70
80
85
165
80
86
166
+
17
20
25
45
20
25
45
61
36
97
61
36
97
22
18
40
25
20
45
444-
17
29
13
14
11
25
14
11
25
+
16
9
3
11
5
13
22
9
13
22
+
9
2
5
5
—
1
18
3
11
5
2
7
9
13
15
1
—
—
5
—
—
—
—
—
80
24
7
9
43
12
2
4
5
—
—
—
3
—
—
—
—
—
37
12
7
18
4-
12
4-
8
2
7
—
+
2
—
15
16
i
Maaseurakunnat.
17 Suojärvi
is Korpiselkä
19 Suistamo
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
23 Sortavala
24 Tiurila
25 Palkela
35
15
71
21
39
113
37
97
13
37
39
74
15
30
16
28
4
18
26
Raivola
2
2
27
Kyyrölä
4
6
23
28 Uusikirkko .
5
Summa
S:a kreikkal.-ver.äl. seurak.
225
519
249
575
! ai
c) Room.-katol. seur.Wiipuri
1
11
32
Koko lääni yhteensä
64
15
95
85
36
68
28
20
18
2
15
4
135
36
208
182
73
142
58
48
36
4
38
9
450
969
496 1,071
1
12
j
41
l
5
554
619
11
484
541
1
1,038
1,160
12
2,926 5,932} 5,6321 11,564] 2,646 3,015 5,661 8,578 8,647 17,225
2
7
10
1
—
—
2
—
_
—
—
—
4- 190
781 4- 212
340
728
—
7 47
4
3,939 3,601 7,540 1,861 2,326 4,187 5,800 5,927 11,727 4- 2,778
350
388
7
317
667
14
19
—
29
34
—
43
53
—
364
407
7
346
374
—
710
—
1
+
4-
23
i
4-
n
+
43
444-
12
9
5
—
4- 138
4- 167
4i
4- 2,720
4- 60
4- 18
4- 28
4- 72
4- 25
4- 25
4- 14
—
1
4- 20
42
4- 328
4- 379
45
4- 5,498
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
24
12
13
14
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
68
70
138
134
43
55
18
49
43
1
77
45
47
99
16
99
83
4
26
46
67
36
39
69
5
78
81
14
11
69
103
185
87
157
41
132
•7:
28
178
80
99
161
24
182
191
20
53
111
156
85
90
135
14
125
165
51
13
121
190
342
84
258
163
60
370
162
195
329
67
338
394
45
107
222
337
183
175
293
30
262
348
84
23
249
46
69
21
85
57
33
69
14
20
84
19
27
87
30
31
64
66
42
33
92
16
84
65
25
28
30
S ®
•
£ S.
? F
2.
2.
e »'
?
122
236
124
66
20
8
22
18
14
13
38
22
35
63
36
36
61
57
32
114
76
34
202
224
426
50
45
95
135
149
254
64
211
148
65
261
96
116
252
62
183
290
143
220
62
220
134
69
258
89
122
270
49
208
270
46
99
191
227
135
133
243
35
217
249
79
43
161
292
474
126
431
282
134
519
185
238
522
111
391
560
101
184
366
474
275
251
493
67
438
497
137
81
319
34
102
28
112
72
21
126
68
63
107
23
97
90
14
26
78
157
66
68
129
16
95
128
30
13
64
111
20
103
78
13
123
62
56
123
23
99
104
15
32
98
213
48
215
150
34
249
130
119
230
46
196
194
29
58
157
274
123
135
242
30
187
241
52
164
48
96
71
38
80
29
13
89
39
89
125
19
48
?" •»'
M
h-.
£ £.
S" ?
5. ®
83
44
25
124
93
61
143
57
os t*
os •<
a
»
oo
a <J£
2 S
c£ §
E2. 2.
?
£ £.
g* g*
Summi
Total
42
p
se »
•<
s>
23
22
ehenpu
ce masc
38
16'
3
£ S.
g" £"
o
oo
a
21
E n e m m ä n syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations
Summi
Total.
Summa
24
81
34
19
76
41
14
13
S
en u
ia.
£ g.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Mikkeli.
Heinola
Savonlinna
P
20
Summa.
Total.
[monpu
se fémi
a
£. 3
19
ehenpu
:e masc
rt
a g
imonpu
xe fémi
•2»
3
c
rr' a
3 s
ehenpu
:e masc
rf g"
X
Summi
Total.
P
2- 3
g. 3
ehenpu
ce masc
i
Mikkelin lääni.
B
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
Sumnu
Total.
Kuolleita.
Décès.
CD !>
m <
2 S
Summa.
Total.
<7Î
(5
a
18
17
16
Väestönvähennys. — Diminution.
Väestönlisäys. — Accroissement.
a ëi
Syntyneitä.
Naissances.
15
p* F
•
p F
162 4115 496 —
39
4-
35
4-
74
4
5
4
9
2
26
+
—
+
58
79
71
38
—
30
3
278
185
188
373 4-
17
4-
36
+
53
4
109
331
107
190
136
81
169
62
50
191
67
163
265
38
85
173
183
60
122
200
37
95
98
46
61
150
86
266
76
208
143
59
206
97
76
196
62
186
215
33
61
158
240
91
122
216
31
136
168
52
39
170
121
278
79
197
143
56
212
95
93
225
51
173
244
34
82
172
217
92
135
226
36
146
171
60
48
179
207 4544 —
155 —
63
+
22
+
85
5
—
—
58
17
+
23
—
—
4-
70
29
26
6
+
+
12
12
3
5
—
9
_
4
9
44-
6
55
+
+
13
46
4- 19
4- loi
10
—
1
—
6
7
12
44—
40
56
—
+
4-
29
45
4- 69
4- loi
14
—
2
—
2
15
—
3
75
22
24
44-
35
26
+
+
+
4-
12
17
19
1°
+
4+
4,
+
4"
32
101
34
41
36
17
16
+
+
+
4-
43
34
2
17
92
6
22
—
+
+
—
4-
51
24
—
25
i
Maaseurakunnat.
10
30
Heinola
Sysmä
Luhanka
Hartola
Joutsa
Leivonmäki
Mäntyharju
Hirvensalmi
Kristiina. .
Mikkeli . . .
Anttola . . .
Kangasniemi
Pieksämäki .
Jäppilä . . .
Haukivuori .
Joroinen . . .
Juka
Puumala
Sulkava
Rantasalmi
Kangaslampi
Sääminki . .
Kerimäki . .
Savonranta .
Enonkoski. .
Heinävesi . .
Summa
Summa lutheril. seurak. .
33
b) Kreikk.-ven. seur. Savoni.
34
Koko lääni yhteensä
43
126
91
32
192
8
96
168
43
156
203
25
54
111
181
98
85
158
16
137
183
33
10
128
56
63
21
88
62
41
80
9
23
109
25
26
79
26
46
80
71
50
43
108
21
92
84
28
30
40
102
132
4
173
119
7149
2
43
193
44
53
166
56
77
144
137
92
76
200
37
176
149
53
58
70
55
85
175
247
140
118
250
32
221
248
58
38
158
1,231 2,739 2,571 5,310 1,237 1,401 2,638 3,976 3,972
1,273 2,807 2,641 5,448 1,371 1,555 2,926 4,178 4,196
4
4
12
16
2
20
1,275
2,811
2,641
5,452J 1,383
1,563
2,946 4,194 4,204
98
79
117
57
67
113
14
92
113
36
13
101
66
26
199
35
80
83
25
54
87
15
41
40
22
26
72
167
59
94
65
43
89
33
37
102
28
74
140
19
50
93
100
35
68
113
22
54
58
24
35
78
405
286
115
418
192
169
421
113
359
459
67
143
330
457
183
257
442
67
282
339
112
87
349
4- 17
4- 7
+ 49
—
4
-f
+
1
—
1
+
85
+
71
-f
80
4-
78
—1"'1 '"
19
4- 6
— 1
— 12
—
—
5
18
18
19
20
21
23
26
27
28
4- 990
4- 1,043
32
4-
4
33
4-1,047
34
8
—
4
8,398
1,914 1,876 3,790 1,672 1,889 3,561
608
+
439
4-
17
+ 407
f 443
583
600
3,586 3,765 7,351
13
30
1,861 1,828 3,689 1,532 1,737 3,269 3,393 3,565 6,958 41,911 1,873 3,784 1,667 1,880 3,547 3,578 3,753 7,331 +
3
3
5
9
14
12
8
6
20 +
—
—
11
6
30
7,948
8,374
24
Väkiluvunmuutokset v. 1890.
4- 156
+ 158
4- 25
7
8
29
31
27
4
I
5
|
6
I
7 I
8 |
9
10
13
12
| 14
Väestönlisäys. — Accroissement.
i
Syntyneitä.
Naissances.
^3.
a. ^
8 "o
20
19
p F
B
jr
3' ?
p F
a
B'
210
80
245
92
323
568
176
346
137
432
119
212
73
270
69
482
142
354
12
160
29
288
256
76
17
84
84
90
81
642 4171 +
88
146
144
290
337
407
744
483
551
1,034
93
96
189
285
339
624
378
435
813 +
163
8
74
57
115
10
101
81
32
44
62
107
359
20
166
129
318
9
255
210
72
93
105
223
14
258
142
104
110
170
121
59
67
162
195
140
198
35
1
161
89
77
359
17
173
129
317
10
214
178
55
111
117
230
16
256
159
80
139
150
114
54
73
129
215
165
196
33
3
144
89
97
718
37
339
258
635
19
469
388
127
204
222
93
8
61
58
72
11
83
42
23
43
78
69
11
120
242
68
47
37
57
26
48
64
27
19
38
11
—
29
29
51
116
9
68
63
84
11
123
71
39
51
74
74
19
157
260
88
47
49
58
25
53
83
32
33
45
9
—
29
209
17
129
121
156
22
206
113
62
94
152
143
30
277
502
156
94
86
115
51
101
147
59
52
83
20
—
58
73
112
452
28
227
187
390
20
338
252
95
136
183
292
25
378
384
172
157
207
178
85
115
226
222
159
236
475
26
241
192
401
21
337
249
94
162
191
304
35
413
419
168
186
199
172
79
126
212
247
198
241
42
3
173
133
158
927
181
11
81
90
177
10
120
14
77
61
69
10
118
114
34
32
104
96
25
173
80
85
59
55
79
35
38
70
67
61
41
17
2
35
29
63
108
19
228
33
151
142
146
25
263
239
88
94
95
74
96
15
1
82
70
67
358
21
151
170
349
4
239
188
55
102
110
287
16
302
159
134
119
159
200
56
72
192
188
149
198
32
5
186
127
126
301
25
158
151
227
13
248
204
62
81
166
237
34
316
154
149
121
135
173
64
79
168
160
136
143
34
6
139
86
122
285
29
144
161
268
16
254
223
81
97
150
271
31
376
181
171
129
150
188
62
61
179
176
143
131
41
4
132
119
150
586
54
302
312
495
29
502
427
143
178
316
508
65
692
335
320
250
285
361
126
140
347
336
279
274
75
10
271
205
272
2,225
4,454
7
110
62
41
52
47
75
30
38
61
82
64
80
14
1
65
59
54
1,796
4,062 4,022
453
30
514
301
184
249
320
235
113
140
291
410
305
394
68
4
305
178
174
44
61
46
1
190
118
128
468
379
791
158
41
791
3
130
90
28
49
62
141
9
143
803
74
340
64
62
80
94
29
41
98
93
75
102
17
675
501
189
298
374
596
60
343
406
350
164
241
438
469
357
477
88
4
363
251
286
8,084| l,56ö| l,87ö| 3,44o| 5,627| 5,897| 11,524
4
104
57
59
2,229
70
80
191
1
109
98
27
53
48
146
7
159
85
70
57
79
106
27
SI
74
81
77
15
145
125
54
44
102
125
24
217
96
101
72
71
82
35
30
85
81
69
35
26
3
50
49
83
76
206
221
49
390
176
186
131
126
161
70
68
155
148
130
76
13
5
85
78
146
1,863 2,178 4,041
4,092 4,403 8,495
p
£. 2.
109
35
54
%•
gS s
"o
101
45
778
<? »
2 S
»
5'
a »
58
47
105
4- 151
+
Summa.
Total.
S"
S. a
B 2.
05 &
05
<1
m
M
imonpuol:
xe fémini
B
tR B
a >o
Excédant des naissances et des
immigrations
Total.
Summa.
Total.
B F
Summa
05 <
» 3
23
22
21
E n e m m ä n syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä ( + ) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
timonpuol
ixe fémini
S. 3
S. 2.
B g"
5' «.
a g-
18
ehenpuol:
xe mascul
Siirto
O
a S
Summa.
Total.
33
Maaseurakunnat.
Iisalmi
Rutakko
Kiuruvesi
Lapinlahti
Nilsiä
Juvankosken ruukki. . . .
Pielavesi
Rautalampi
Wesanto
Hankasalmi
Suonenjoki
Leppävirta
Warkauden ruukki . . . .
Kuopio
Karttula
Maaninka
Tuusniemi
Kaavi
Liperi
Kuusjärvi
Polvijärvi
Kontiolahti
Pielisjärvi
Juuka
Nurmes
Rautavaara
Kuhmoniemi (osa)
Ilomantsi
Eno
Tohmajärvi
M
B
M,
05 «
iehenpuol
xe mascul
Summa
g.
S 3
m <
Summa.
Total.
I i
17
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Kuolleita.
Décès.
g
a. F
Kuopion lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Kuopio .
Joensuu
Summa.
Total.
timonpuol
sxe fémin
f
16
Väestönvähennys. — Diminution.
iehenpuol
xe mascul
S m'
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
15
i
+ 116
+ 136
-f 85
4- 221
4- 190
+
341
4
—
5
44-
g
3
4- 69
+
36
4- 163
78
38
4-
97
+
31
+
133
4-
7
4-
5
4444-
90
48
33
55
44-
83
26
+
13
4-
65
+
+
17
55
—
9
+ 41
+ 33
4- 4
-f- 62
4- 230
423
7
8
9
10
13
4- 37
+ 238
3
4- 57
4- 120
4- 58
+
88
—
5
+
99
+ 468
+ •20
4- 93
+
49
+ 121
21
—
444-
16
17
65
33
—
+
44+
444—
H-.
4-f
22
+
+
58
62
44-
23
93
+ 71
+ 55
+ 110
+
12
+
—
5
+
4-
51
32
4- 1,535
6
11
36
72
5
21
36
6
+
+
3
74
46
+
+
444-
4-
4- 166
4- 67
+ 296
4- 12
+ 173
2
1
—
1
-|- 41
4- n
+
8
4- 1,494
11
38
loi
91
133
78
203
13
6
92
46
14
-f 3,029
12
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
28
29
*
i
6
|
7
I
8 j
9
10
Sisäänmuuttaneita.
0 O
g" g*
2,229 2,225 4,454 1,863
17
8
3
9
2,178
2,014 4,554 4,498 9,052 1,734 2,067 3,801 6,288 6,565 12,853
2,102 4,700 4,642 9,342 2,071 2,474 4,545 6,771 7,116 13,887
2
Summa
S:a kreikkal.-venäl. seurak.
126
129
Koko lääni yhteensä
2,186 4,829
117
119
243
248
4,761 9,590 2,075
2,477 4,55!
£ a
? F
2. 2.
+ 1,535
+ 15
+ 1,494
+ 21
+ 3,029
-f 36
—
B f
4,041 4,092 4,403 8,495
? F
3
6
11
12
23
106
186
73
64
137
153
170
323
—
11
—
126
117
243
44
37
81
170
154
324
+
79
65
61
126
59
41
100
124
102
226
+
5
+
+
22
26
48
17
19
36
39
45
84
+
13
36
73
33
35
68
70
71
141
—
7
2,567 2,580 5,147 2,092
2,660 2,676 5,336 2,377
2,377
37
1
2
37
75
12
40
51
91
78
88
79
88
1
44
75
•95
154
38
130
133
119
122
249
255
6,904
7,238
14,142
150
es g.
80
6
93
£ S*
a
g"
—
2,716
4,469 4,659 4,957 9,616 + 1,629
5,093 5,037 5,392 10,429 + 1,734
—
3
2
3
10
22
50
47
97
+
1
3
10
13
43
61
104
166
15
20
35
93
108
201
167
17
20
37
96
108
204
+
+
+
36
37
37
—
—
2,739 2,764 5,503 2,394 2,736 5,130 5,133 5,500 10,633
Summa
Total.
£ a
? F
SO <j
a «o
imonpu
xe fémi
s.
? a
F
0S 5J
fl> g
ehenpu
te masc
£g* p'
a
02 <
a p
23
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä (-f-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations
Summi
Total.
Il
s»
imonpu
xe fémi
B. 2.
a
22
21
20
ehenpu
te masc
M
05 <
2 Ë
1,796 4,062 4,022 8,084 1,565 1,875 3,440 5,627 5,897 11,524
6
13
13
26
13
20
33
26
33
59
51
116
115
231
26
45
71
142
160
302
81
182
167
349
67
65
132
249
232
481
39
103
99
202
26
25
51
129
124
253
14
36
31
67
16
14
30
52
45
97
27
42
51
93
21
23
44
63
74
137
Maaseurakunnat.
Ilomantsi
Liperi . .
15
2 0
£ a
Hä S
so ö
Total.
10
Summa
Summa lutheril. seurak. .
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
Kuopion kaupunki
3 2.
19
Summa
Total.
Sumim
Wärtsilän ruukki
Kihtelysvaara. . .
Kides
Rääkkylä
Pälkjärvi
Kesälahti
H
3
m g!
imonpu
xe fémi
Siirto
s. s
£. B
B
se ~
Summt
Total,
S 2.
B' g'
a
18
17
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Décès.
imonpu
xe fémi
M
fs
g g.
o B
1
ehenpu
ce masc
os <j
S S.
Kuolleita.
Summa.
Total.
Immigrations.
1 16
Väestönvähennys. — Diminution.
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
15
14
13
12
11
•«.
i
2
21
3
+ 157
+ 27
+ 13
4
—
4
7
-f 3,237
+ 3,458
8
+ 1,724
+
3
+
3
10
3
—
2
11
14
11
14
+
50
12
-f
48
13
14
+ 1,738
+
51
+ 3,509
+ 296
10
78
22
—
H3
+ 1,608
+
+
+
5
6
9
15
Waasan lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä . . .
Summa
-f 180
308
16
31
4
44
49
107
455
16
47
11
56
80
135
763
32
78
15
100
129
242
425
21
52
14
64
64
133
602
23
70
19
70
109
168
1,027
44
122
33
134
173
301
104
98
202
141
208
349
245
306
551
10
11
21
4
10
14
14
21
35
+
7
20
39
59
42
45
87
62
84
146
11
8
19
21
28
49
32
36
68
—
-
10
18
22
113
+
7
33
264
12
44
18
34
44
59
—
277 -4-
3
10
214
261
475
559
800 1,359
773
1,061
50
81
18
44
74
12
94
155
30
35
37
2
85
118
20
70
117
14
61
2
7
4
8
9
20
117
5
21
10
20
15
26
147
7
23
8
14
111
29
19
41
35
37
72
57
56
29
26
55
38
80
118
67
106
25
32
57
98
122
220
123
154
1,834
221
233
454
379
530
909
600
763
1,363
155
235
34
21
31
52
32
50
39
63
73
49
122
18
27
100
12
21
7
39
6
66
9
13
16
195
52
77
129
155
+—
+
+ 476
16
2
+
9
17
14
17
—
—
24
35
14
+
21
20
21
18
19
3
—
+ 173
+ 14
+ 298
+ 24
+ 471
23
102
-{-
46
+
7
88
188
+
18
+
29
+
+
25
18
34
+
4
—
4
—
2B
169
324
+
68
+
32
+ 100
27
173
+
22 |
Maaseurakunnat.
26
27
Sideby . . . •
Lapvärtti
Kristiina
Siirto
149J
130|
279|
74|
26
43
2
71
61
80
4
145
223
201
424
103
92
53
47
24
30
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
li
10
12
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
6,702
1,276 1,510 2,786 4,790 4,698
9,488
223
101
70
163
245
89
79
90
44
20
54
193
75
64
83
202
222
142
117
277
103
6
95
32
198
282
257
172
122
196
44
99
178
75
97
281
103
45
24
63
131
33
32
53
17
4
35
67
30
34
55
71
98
80
32
83
28
3
30
1
45
67
80
59
41
55
13
25
47
21
25
138
92
29
18
53
130
32
29
28
22
3
44
80
28
38
57
70
87
80
34
81
21
3
17
4
45
73
61
71
32
61
10
27
49
25
29
96
195
74
42
116
261
65
61
81
39
7
79
147
58
72
112
141
185
160
66
164
49
6
47
5
90
140
141
130
73
116
23
52
96
46
54
234
1,768 1,659 3,427
52
46
27
41
40
26
33
28
16
7
26
97
17
31
41
97
61
33
27
117
27
10
22
9
59
62
93
38
45
71
15
47
72
22
23
125
77
40
31
51
57
26
40
51
32
9
41
133
13
49
41
107
85
36
38
112
58
14
42
10
75
55
83
61
60
85
24
51
72
32
23
113
1,603 1,927
129
86
58
92
97
52
73
79
48
16
67
230
30
80
82
204
146
69
65
229
85
24
64
19
134
117
176
99
105
156
39
98
144
54
46
238
Summa
Total.
155
91
51
104
171
59
65
81
33
11
61
164
47
65
96
168
159
113
59
200
55
13
52
10
104
129
173
97
86
126
28
72
119
43
48
263
3,530 3,371
169
69
49
104
187
58
69
79
54
12
85
213
41
87
98
177
172
116
72
193
79
17
59
14
120
128
144
132
92
146
34
78
121
57
52
209
324
160
100
208
358
117
134
160
87
23
146
377
88
152
194
345
331
229
131
393
134
30
111
24
224
257
317
229
178
272
62
150
240
100
100
472
+
+
+
+
+
+
+
Summa.
Total.
3,188
145
44
55
69
86
42
62
37
24
7
30
205
40
38
63
143
146
62
60
144
149
9
57
30
102
156
109
87
82
118
36
57
98
38
42
114
23
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
1,259 3,514
424
185
136
309
465
177
175
179
78
36
125
404
139
.139
176
387
427
287
217
547
249
14
175
61
399
549
452
355
260
407
96
202
380
151
190
536
71
21
28
38
42
20
44
25
9
4
20
117
22
21
38
78
73
32
31
83
85
7
25
16
61
79
57
53
47
61
21
28
60
16
17
60
22
21
E n e m m ä n syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä (-(-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Siirto
201
84
66
146
220
88
96
89
34
16
71
211
64
75
93
185
205
145
100
270
146
8
80
29
201
267
195
183
138
211
52
103
202
76
98
255
74
23
27
31
44
22
18
12
15
3
10
88
18
17
25
65
73
30
29
61
64
2
32
14
41
77
52
34
35
57
15
29
38
22
25
54
20
Summa.
Total.
279
141
81
240
379
135
113
142
54
29
95
199
99
101
113
244
281
225
157
403
100
5
118
31
297
393
343
268
178
289
60
145
282
113
148
422
19
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Isojoki
Karijoki
Teuva
Närpiö
Korsnääsi
Pirttikylä
Maalahti
Petolahti
Bergö
Sulva
Mustasaari .'
Raippaluoto
Koivulahti
Vähäkyrö
Isokyrö
Ylistaro
Laihia
Jurva
Ilmajoki
Seinäjoki
Nurmo-Seinäjoki
Peräseinäjoki
P:seinäj. kylä Alavuudesta
Kurikka
Kauhajoki
Jalasjärvi
Wirrat
Ätsäri
Keuruu
Pihlajavesi
Multia
Alavuus
Töysä
Kuortane
Lapua . . . . . . . . . . . .
130
63
38
108
178
68
52
U
25
12
51
94
42
54
55
107
132
113
69
187
61
1
55
13
140
188
138
130
91
150
31
75
142
60
76
195
18
i Miehenpuolia.
Sexe masculin.
5. 2.
Summa.
Total.
3
3
a 9
149
78
43
132
201
67
61
78
29
17
44
105
57
47
58
137
149
112
88
216
39
4
63
18
157
205
205
138
87
139
29
70
140
53
72
227
| 17
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Ei
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Ns! s.
a §
3 "S
16
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Summa.
Total.
Siirto
8
&E I1f gE
S 3
§ S-
Kuolleita.
Décès.
Summa.
Total.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
S 2.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
15
Väestönvähennys. — Diminution.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
S»•g
14
13
68
10
19
59
74
30
14
+
32
+
15
+
+
+
+
+
17
42
33
30
27
+
9
+
10
+
+
—
11
9
7
—
20
+
4
—
+
+
29
28
14
2
j
—
13
+
+
+
-f
+
+
34
63
29
58
77
48
f
+
+
43
22
+
94
+
153
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
84
75
36
70
16
27
59
32
49
18
3,586 6,957 + 1,419
+
+
+
100
25
36
+
+
+
101
107
60
4
-f
41
7
+
—
+
—
19
9
13
21
8
11
+
27
12
i
2
3
5
6
9
10
-f-
23
-j-
51
13
—
—
12
5
—
—
13
18
14
+
8
+
+
+
+
+
33
29
28
77
67
—
9
+ 21
+ 15
+ 81
+ 139
+ 51
+ 51
+ 46
+ 65
+ 18
+ 25
+ 81
+ 19
+ 41
+ 46
+ 1.H2
+
42
+
96
+
58
-f 86
+ 154
-f 115
— • 16
-f 64
+
37
-f 175
-f 292
+ 135
+ 126
+
82
-f- 135
+
+
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34
52
31
+ 140
+ 51
+ 90
+ 64
33
+ 2.531
32
34
35
36
37
33
5
|
6
|
7
|
8
|
9
10
ii
13
12
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Summa.
Kuolleita.
Total.
Décès.
20
immigrations.
03 fai
f
2.
Total.
imonpu
E. 2.
Summa
2 S
xe fémi
imonpu
on <
a> s»
ehenpu
ce masc
B
a
B »
Summi
Total.
£ a
p' F
a »
P* F
3,586 6,957 + 1,419
72
130 +
27
176
343 4i
63
120 +
24
112
220 +
13
81
155 +
42
59
111 +
36
27
51 +
18
59
37
101 -f
110
194 +
45
83
160 +
12
11
96
198 —
151
+
25
263
59
116 — 13
13
65
117
67
22
114 +
81
1
156 —
48
89 -f
13
2
178
280 487 -f
18
53
17
65
131
8
56
101 —
132 +
71
6
57
111 4io
5
100
193 —
22
41
74 -f
—
48
104
70
123 +
30
34
55 44
23
45 +
21
55
99 4- 18
16
28 +
23
60
104 49
57
107 4»
99
191 46
47
89 +
30
+
5,903 2,518 3,228 5,746 5,524 6,125 11,649 + 1,899
Väkiluvunmuutokset v. 1890.
23
Excédant des naissances et des
<
xe fémi
a
03
ehenpu
ce masc
B
Total.
B f
Summi
3,006 2,897
imonpu
xe fémi
2,038| 5,5135,063 10,576 1,910 2,486 4,396| 7,423 7,549 14,972
E a
p F
22
21
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä ( + ) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—)
S Ë
1,659 3,427 1,603 1,927 3,530 3,371
33
41
74
58
31
56
239
54
104
126
50
167
38
20
75
25
45
57
145
31
68
44
75
108
83
35
72
44
37
74
24
62
21
38
52
49
11
21
14
30
16
24
47
54
25
20
42
34
100
49
33
61
94
84
51
99
29
32
61
77
39
92
49
57
106
102
25
99
186
52
77
112
32
68
21
48
27
57
38
73
17
27
52
44
33
66
14
34
48
47
70
32
37
49
86
75
21
16
46
27
41
43
72
123
51
102
106
157
14
23
43
30
44
34
31
31
66
34
65
66
12
36
20
32
69
45
28
65
24
43
67
61
33
31
26
47
64
54
45
91
47
55
102
93
38
14
22
19
36
33
17
43
30
31
61
56
51
24
26
72
46
53
15
10
24
16
40
21
11
17
6
22
17
28
38
24
37
18
44
61
13
6
15
7
9
12
19
58
27
33
46
44
21
52
34
55
23
50
62
80
49
111
92
37
22
37
52
42
25
15
25
113
37
77
39
28
10
22
51
48
53
87
36
35
33
38
25
51
20
35
33
37
21
46
19
26
27
5
11
20
6
25
29
43
27
•
•>
1,768
p F
ehenpu
Siirto
03
05 <
a P
a g.
5" f
9,488
202
320
165
252
246
170
90
161
253
178
178
259
76
155
151
159
105
231
119
111
85
144
126
205
114
120
158
66
89
124
61
136
137
202
136
w
S
ce masc
37
19
Summa.
Total.
£ o
Total.
36
1,259 3,514 3,188 6,702 1,276 1,510 2,786 4,790 4,698
85
117
18
50
67
85
152
32
32
168
152
41
77
116
36
127
243
51
81
84
48
56
20
28
61
117
26
121
131
50
96
15
35
106
202
34
116
130
66
93
29
37
87
180
39
88
82
43
54
15
28
73
127
20
42
17
48
36
12
37
73
5
16
79
46
82
54
28
61
115
18
16
129
55
90
34
124
108
198
21
26
89
43
70
19
89
65
135
24
31
91
47
55
32
87
76
131
15
29
137
47
97
25
122
115
212
22
51
44
24
16
16
32
36
52
8
14
65
43
56
34
90
56
112
9
17
69
41
59
23
82
51
110
18
20
74
69
44
41
46
90
28
85
19
54
38
26
25
41
67
13
51
12
104
8
69
58
75
144
29
127
27
52
46
37
30
36
67
16
73
18
49
18
49
13
44
62
5
93
21
37
18
38
10
29
48
8
67
15
67
59
40
37
45
77
22
85
17
64
41
33
29
52
62
12
85
16
88
85
62
55
58
117
30
120
40
55
54
31
28
29
26
59
60
12
56
34
42
22
44
12
64
86
32
83
49
47
28
62
21
75
109
23
25
28
23
18
15
10
41
38
9
43
29
29
17
31
12
46
60
6
62
27
46
16
51
11
62
97
14
35
32
13
13
16
19
26
29
6
53
41
54
29
41
12
83
95
23
59
37
54
24
46
13
78
100
8
97
77
63
42
62
35
105
125
21
72
44
42
22
50
22
64
92
18
03
CO
03 <
o s»
Sumrnj
28
0 O_
2. s
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
imonpu
xe fémi
16
18
ehenpu
Siirto
Nurmo
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Alajärvi
Soini
Lehtimäki
Wimpeli
Lappajärvi
Evijärvi
Kortesjärvi
Wöyri
Maksamaa
Oravainen
Munsala
Uusikaarlepyy
Jepua
Pietarsaari
Purmo
Ähtävä
Luoto
Kruunupyy
Teerijärvi
Kokkola
Alaveteli
Kaustisenkylä
Weteli
Halsuo
Perho
Kälviä
Ullava
Lohtaja
Himanka
Ylikannus
Toholampi.
S.
ce masc
e* p
S S
B. 2. s. s
17
16
Väestönvähennys. — Diminution.
03 M
» K
f!
15
14
+ M12
+ 45
—
24
+
4+
+
+
+
+
21
19
49
23
21
23
14
+
6
—
9
—
29
—
27
+
+
25
15
+
4
4- 2,531
4- 72
— 23
3
+
45
4
444444"
4—
—
—
32
91
59
39
60
59
18
20
4
40
38
37
3
16
i
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4-
3
+
44+
—
51
—
49
19
+
14
+
32
20
—
—
3
8
—
—
20
16
21
+
6
5
17
18
ie
12
15
12
23
4+
44-
+
4+
4-
40
26
5
7
ie
35
27
+
+
4+
4-
n
29
4-
23
4-
44
30
444+
4-
7
io
23
21
6
444-
25
33
82
31
+
+
+
30
11
47
34
36
4- 3,323
37
4- 17
4" 1>424
15
16
17
18
22
24
25
28
32
33
35
34
35
">
|
H
7
I
8
|
9
I 10
ii
12
13
|
Väestönlisäys. — Accroissement.
1I
Syntyneitä.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
00 <
36
10
13
Jyväskylä
56
145
134
279
114
132
Petäjävesi
27
78
73
151
24
19
43
102
92
Laukaa
73
164
172
336
83]'
98
181
247
270
Sumiainen
21
30
46
76
24
29
53
54
75
129
Saarijärvi
64
178
187
365
68
70
138
246
257
503
Uurainen
19
59
53
112
25
24
49
84
77
161
23
26
49
Karstula
49
138
164
302
63
59
201
223
424
88
52
140
Wiitasaari
68
177
146
323
41
46
87
218
192
410
77
69
146
Konginkangas
21
37
30
67
22
40
62
59
70
129
20
13
33
Kivijärvi
35
101
88
189
41
46
87
142
134
276
51
35
Pihtipudas
22
86
65
151
50
42
9:
136
107
243
55
2,499
6,723
6,240 12,963
2,610
6,937
6,501 13,438
2,475 3,104 5,579 9,198 9,344 18,542
3,034 3,904 6,938 9,971 10,405 20,376
2,615
6,944 6,505 13,449 3,036 3,907 6,943 9,980 10,412 20,392
Summa lutheril. seurak.
.
3,006
2,897
5,903
2,518
3,228
5,746
P* ?
p 5*
5,524
6,125 11,649
Ö,
00 <1
a s»
s a
p F
P ?
4- 1,899
4- 1,424
4- 3,323
+
Summa.
Total.
19
so
00 <i
n sa
imonpuol
xe fémini
17
Summa
2. jo"
s
g"
23
ehenpuol
ie mascul
5,513
7,423 7,549 14,972
fl
2. 2.
6
4,396
a S
g B
5' »
2,038
1,910 2,486
00 w
<? s?
Summa.
Total.
5" 5"
Lestijärvi
5,063 10,576
Summa
Total.
imonpuol
xe fémin:
a
0
13
a
o
u
22
21
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations
[ehenpuol
ice mascul
a
g
g
o
tt
5. e
5. 2.
5' »
20
19
18
Summa.
Total.
g g
00
$
iehenpuol
xe mascu]
13
S 3
S. 3
t §
•9
Summa.
Total.
Siirto
OO bj
5 3
iia.
Iin.
5 s
2 £•
S" £'
17
1G
Dlosmuuttaneita.
Emigrations.
Kuolleita.
Décès.
imonpuol
3 2
Summa.
Total.
S B
15
Väestönvähennys. — Diminution.
ixe fémin
S
14
i
23
27
32
59
6
12
18
19
16
35
25
28
53
+
2
+
4
6
2
246
259
266
525
88
73
161
96
116
212
184
189
373
77
4- 152
3
194
38
25
63
50
50
100
88
75
163
4-
17
+
31
4
86
81
167
92
108
200
178
189
367
75
14
69
+
517
+
+
+
+
81
5
29
18
47
20
20
40
49
38
87
+
5
4-
37
4- 150
4- 42
133
261
206
206
412
4-
40
+
51
37
35
72
60
61
121
43
50
93
131
102
233
+
+
24
70
61
70
131
138
139
277
16
25
41
36
38
74
44-
80
23
4 16
4- 121
4- 53
86
37
48
85
88
83
171
+
54
44
99
22
26
48
77
70
147
4-
59
3,645
3,418
7,063
3,139
3,925
7,064
6,784
7,343 14,127
4- 2,414
3,866
3,651
7,517
3,518
4,455
7,973
7,384
8,106 15,490
4- 2,587
1
1
4
6
10
4
3,866
3,652
7,518
3,522
4,461
7,983
7,388
12
78
73
151
128
4+
32
51
4- 37
4- 2,001
4- 2,299
+
+
91
40
4- 191
4- 133
+
6
7
8
9
10
55
11
+ 105
4- 96
+ 4,415
4- 4,886
12
+
5
16
13
14
15
b) Kreikk.-venäl. seurak.
Nikolainkaupunki....
Koko lääni yhteensä
Jl
9
16
7
11
4-
5
—
8,113 15,501
4- 2,592
4- 2,299
+ 4,891
17
4- 129
+
101
4-
18
—
—
28
—
28
19
5
8
6
+
8
+
13
20
4-
18
-f
+
6
Oulun lääni.
Kaupungit.
Oulu. .
120
189
160
349
268
366
634
457
Raahe .
30
28
58
33
57
90
Tornio .
12
q
15
19
34
16
25
41
Kajaani
12
18
18
36
23
50
Kemi. .
5
9
5
14
11
11
158
261
230
491
351
509
23
Summa
526
983
130
117
247
198
308
506
328
425
753
6
85
148
21
24
45
42
89
131
63
113
176
31
44
75
9
13
22
17
23
40
26
36
62
73
41
68
109
8
7
15
25
43
68
33
50
83
22
20
16
36
6
3
9
8
7
15
14
10
24
860
612
739
1,351
174
164
338
290
470
760
464
634
1,098
+
+
+
4- 148
4- 105
44-
41
24
4-
20
-j-
27
9
55
-
1
230
26
21
+ 12
+ 253
22
+
+
4-
61
51
8
24
27
23
Maaseurakunnat.
30
Kalajoki .
24
66
58
124
39
35
74
105
93
198
30
36
66
34
37
71
64
73
137
Alavieska
15
52
38
90
11
20
31
63
58
121
28
18
46
11
13
24
39
31
70
Rautio . .
7
20
10
30
17
13
30
37
23
60
28
12
12
24
28
24
52
Ylivieska
46
99
213
36
55
91
150
154
304
72
51
123
23
32
55
95
83
178
4.
+
Sievi (Evijärvi).
Pyhäjoki
17
72
153
23
32
55
104
104
208
41
54
95
17
37
54
58
91
149
4-
46
31
114
81
54
45
99
24
32
56
78
77
155
40
42
82
28
48
76
68
90
158
4-
io
140
387
322
709
150
187
337
537
179
304
352
392
744
4- 185
Siirto
509 1,046
16
227
12
213
440
125
25
26
+
+
71
13
-f 126
4- 59
—
13
—
3
29
4- 117
+
302
30
28
36
37
5
|
6 "1
7
|
8
j
9
|
10
12
il
14 | 15 | 16 | 17
13
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita,
Immigrations.
56
15
187
337
537
509
1,046
227
213
440
125
179
304
352
392
14
2
35
42
77
14
14
28
9
11
20
23
25
744 4 -
185
4- 117
4-
302
i
48
+
12
4- 17
4-
29
2
4444444-
60
30
25
22
53
33
29
—
+
71
4-
131
3
44—
44-
34
io
5
32
66
44-
64
35
4
+
17
6
4444-
85
99
76
21
Oulainen
1
66
77
143
5
51
101
116
128
244
34
35
69
22
22
44
56
57
113
Haapavesi
3
99
110
209!
4
51
92
140
161
301
56
53
109
54
74
128
110
127
237
35
66
55
121
27
26
53
14
19
33
41
45
86
64|
109
106
193
Kärsämäki
1
51
35
86
1
20
Pyhäjärvi
2
80
66
146
2
35
Haapajärvi
4
83
7
160
2
38
62
107
115
222
33
Nivala (Pielisjärvi)
48
116
127
243
7
87
161
190
214
404
93
2
61
71
13
2
23
43
81
94
175
34
34
68
18
13
12
27
35
6:
2
28
48
47
63
110
20
15
35
27
27
18
26
22
31
53
9
11
20
5
21
26
14
32
46
35
44
79
90
91
181
26
16
42
34
37
71
60
53
113
Reisjärvi
.
Sälöinen
Sälöisten kappeli
6
14
1
27
Wihanti
11
55
47
102
Siikajoki
i
Revonlahti
Paavola
101
210
47
100
40
53
39
72
21
44
65
54
83
137
82
175
64
66
130
157
148
305
31
52
47
99
54
47
42
89
53
93
87
36
34
70
14
17
31
50
51
101
16
15
31
13
26
39
29
41
21
12
33
17
15
3:
38
27
65
9
16
25
16
13
29
25
29
75
94
108'
202
28
37
65
57
69
126
85
106
Summa.
Total.
709
28
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
322
28
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
387
1
23
Excédant des naissances et des
immigrations.
Summa.
Total.
14
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
g.
1
B g.
S. B
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
s. B
2. £•
22
21
E n e m m ä n syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä (4~) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Summa
Total.
Summa.
Total.
II
5 S.
a> B
6 B
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
05 <!
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Merijärvi
5 ê
2. 2.
20
19
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Summa.
Total.
Siirto
£ £•
S B
SL B
Kuolleita.
Décès.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
l"g
S* S:
Summa.
Total.
2 S.
g B
S S-
18
Väestönvähennys. — Diminution.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
S 2.
|
+ 47
4- 21
1
+
8
470 454 4-
30
21
13
4-
38
+
io
—
2
+
9
+
2
4-
2
4-
26
26
13
+
17
4-
15
5
7
8
9
10
+
7
11
44-
68
31
12
+
+
H
H
14
4444-
28
43
28
25
16
11
9
20
+ . 31
22
13
60
67
127
34
41
Rantsila
14
7
45
52
9
11
28
39
56
80
136
36
29
65
18
25
43
54
54
108
Piippola
17
53
48
101
31
25
56
84
73
157
27
23
50
31
33
64
58
56
114
Pulkkila
10
35
42
77
25
23
48
60
65
125
24
20
44
23
30
53
47
50
497 4-
Kestilä
14
37
49
86
22
46
62
108
19
17
36
17
30
47
36
47
83
+
10
+
15
Hailuoto
15
25
25
50
13
—
1
26
25
51
17
15
32
1
7
8
18
22
40
+
8
+
3
Liminka
21
62
38
100
43
7:
91
81
172
32
32
64
49
68
117
81
100
181
+
10
Kempele
1
21
18
391
19
28
30
37
67
7
9
16
4
16
20
11
25
36
4- 19
—
4-
19
12
Lumijoki
K
23
35
58|
19
18
37
42
53
95
25
14
39
21
25
46
46
39
85
+
io
23
23
51
41
92
11
24
35
62
65
31
62
25
50
75
56
81
137
8
14
15
29
7
14
21
21
29
50
9
12
21
15
19
34
24
31
55
—
_
16
2
—
—
10
5
24
Temmes
Oulu
16
54
56
110
76
142|
130
132
252
29
43
72
55
64
119
84
107
191
4-
25
+
61
26
Oulunsalo
10
24
21
45
66
g
4
4- 6
—
3
4- 36
4- 14
Tyrnävä
17
20
27
38
65
13
10
23
11
14
25
24
24
48
+
3
+
14
4-
17
27
Muhos
22
76
62
138
29
49
78
105
111
216
36
36
72
41
72
113
77
108
185 -1-
28
+
3
+
31
28
Utajärvi
25
63
71
134|
12
27
39
75
98;
173
39
55
94
22
25
47
61
80
4-
14
+
18
4-
32
29
Kiiminki
7
24
24
48
4
18
22
28
42
70
14
16
30
8
21
29
22
37
37
76
6
10
16
45
47
92
12
11
23
9
14
23
21
25
+4-
H
39
5
22
+
13
6
24
30
Yli-Kiiminki
446 4-
Haukipudas
24
77
54
131
13
21
34|
90
75
165
60
38
98
12
20
32
72
58
130
4- 18
+
17
28
87
99
1861
10
23
33
97
122
219
56
42
98
14
34
48
70
76
4-
46
Kuivaniemi
12
32
34
66
4
1
5
36
35
71
14
13
27
12
14
26
26
27
Pudasjärvi
52
140
135
275|
33
43
76|
173
1781
351
57
56
113
26
31
57
83
87
Taivalkoski (Jokijärvi) . .
10
65
46
111
22
20
42
87
66
153
24
22
46
23
32
55
47
54
453 4170 4101 4-
46
35
73
32
li
444-
Siirto
752|
892J l,18l| 2,073 3,123j 3,304
6,427
1,254
1,203
2,457
2,2311 2,123| 4,354|
'.
29
9
127
31
956 1,318 2,274 2,210 2,521
191
141
59
146
4,731
27
io
90
40
4- 913
+
—
15
17
18
19
21
25
31
33
+
8
4
91
+ 18
4- 181
35
+
12
4-
52
36
4-
783
4- 1,696
37
34
39
38
4
| 5 | 6
! 7 I
8 | 9
li
13
12
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Kuolleita.
Summa.
Total.
Muonionniska
24 Enontekiäinen
25 Kittilä
26
27
Sodankylä
Utsjoki
28 Inari
29
30 |
Summa
Koko lääni yhteensä
1,348 4,030 3,844 7,874 1,265 1,682 2,947 5,295 5,526 10,821
1,506 4,291 4,074 8,365 1,616 2,191 3,807 5,907 6,265 12,172
s»
1,318 2,274 2,210
a f
s g"
CD
2,521 4,731 4-
a p
44119 454 464 4-
913
117
62
46
28
23
4213 4-
36
86
52
29
26
29
49
61
110
21
25
46
70
86
38
32
70
27
40
67
65
72
156
37
27
64
22
33
55
59
60
11
12
23
10
21
31
21
33
11
5
16
16
32
48
27
37
54
37
91
40
31
71
94
68
67
43
110
42
61
103
109
104
23
21
44
34
40
74
57
61
118
137
Summa.
Total.
23
a
en «3
imonpuoi
xe fémini
21 Turtola
22 Kolari
956
S" 5?
^
ehenpuol
te mascul
20 Yli-Tornio ( A l k k u l a ) . . .
1,203 2,457
99
Summa.
Total.
Säräisniemi
Simo
Kemi
Tervola
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuolajärvi
Ala-Tornio
Karunki
1,254
p F
imonpuoi
xe fémini
11
12
13
14
15
16
17
18
ia
6,427
373
264
205
102
110
261
385
214
163
182
116
172
98
324
190
150
263
86
187
67
102
42
32
128
122
10
46
S* f
CD
23
22
21
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuuttaneita yhteensä (4~) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations
!» <
iehenpuol
se mascul
10
892 1,181 2,073 3,123 3,304
20
19
39
187
186
12
8
20
127
137
24
15
39
105
100
16
5
21
49
53
21
9
30
50
60
13
11
24
130
131
39
25
64
195
190
46
28
74
109
105
32
29
61
90
73
17
14
31
87
95
24
16
40
59
57
24
24
48
93
79
10
4
14
50
48
34
42
76
166
158
21
12
33
97
93
7
8
15
76
74
36
29
65
122
141
12
4
16
37
49
33
21
54
83
104
11
7
18
32
35
25
24
49
57
45
4
2
6
18
24
2
4
6
17
15
6
14
56
72
2
6
54
68
4
6
11
22
24
FF
S? s
56
Summa.
Total.
Kuusamo
Suomussalmi
Puolanka .
Hyrynsalmi
Ristijärvi
Kuhmoniemi
Sotkamo . .
9 Paltamo
3
4
5
6
7
752 2,231 2,123 4,354
168
334
49
166
244
30
125
34
76
166
44
8
37
81
41
12
39
80
119
36
118
237
170
59
151
321
81
29
59
140
61
19
41
102
73
25
78
151
43
17
33
76
69
23
55
124
46
10
38
84
124
65
124
248
85
24
72
157
68
14
67
135
93
39
198
105
33
10
70
37
62
20
133
71
25
12
49
24
33
4
53
20
16
4
36
20
13
6
26
13
50
15
64
114
52
19
64
116
4
2
6
10
17
11
18
35
aI £ I
«
imonpuoi
ixe fémin:
Siirto
20
19
Summa
Total.
CD > ,
P
iehenpuol
se mascul
S" tr
og
a
Summa.
Total.
s* a
li
Ö,
imonpuoi
ixe fémini
E. B
» 3
3 S.
g 3
iehenpuol
se mascul
S. s
5 2.
s
|
18
17
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
Décès.
SO
r. 3
1G
Väestönvähennys. —- Diminution.
Väestönlisäys. — Accroissement.
li
15
14
4-
783
44444444-
loo
65
40
20
23
63
86
44
4- 1,696
4- 217
4- 127
3
+
86
4
48
46
99
172
96
22
63
62
5
i
2
21
13
34
9
11
20
30
24
54
4444-
4-
33
44444444-
41
36
77
15
33
48
56
69
125
4-
37
4-
io
•+
47
13
22
94
46
44
57
27
77
39
30
49
13
51
444-
49
171
85
14
44-
74
106
17
162
25
13
38
36
67
103
61
80
141
26
23
49
35
35
70
61
58
119
25
17
42
3
4
7
28
21
49
59
61
120
13
20
33
72
81
153
44
45
89
7
9
16
51
54
105
31
42
73
1
2
3
32
44
76
46
65
111
19
27
46
65
92
157
44444-
—
7
+
37
6
7
8
9
10
11
12
13
17
30
18
19
37
31
36
67
+
6
34
29
63
11
24
35
45
53
98
4-
38
4444444-
19
17
36
6
9
15
25
26
51
+
7
4-
9
14
14
28
20
22
42
34
36
70
4-
23
+
9
10
11
21
—
4
4
10
15
25
+
8
3
2
5
4
4
8
7
6
19
22
41
7
8
15
26
30
456 4-
10
30
23
26
49
1
10
11
24
36
60
4-
30
4444-
9
9
42
32
444-
19
72
62
26
—
_
1
—
1
27
14
4-
15
4-
29
28
4- 3,620
4- 3,873
30
1
2
3
3
8
9
17
—
5
—
13
8
4
7
11
—
8
9
17
4-
2,006 1,905 3,911 1,376 1,914 3,290 3,382 3,819 7,201 4- 1,913
2,180 2,069 4,249 1,666 2,384 4,050 3,846 4,453 8,299 4-2,061
4- 1,707
4- 1,812
+ 19
4- 89
4- 16
4- . 32
+ 17
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
29
2. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1890.
Mariages, par mois en 1890.
1
2
§
Il
5
3 4
_,
6
7
8
9
"^ H
H
10
^
%
«j
^ S
PP
*3
So
|
11
«
t M
U
12
a
DCn b
13
|
14
|
15
1,200 suhteen.
' 'T"
Rapport à 1*00.
ê
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu . . . . . . . . .
Marraskuu
Joulukuu
Summa
38
78
36
140
39
116
87
91
83
124
68
158
57
126 144
83
99
207
96
154
84
142 170 129
107 182
86
179
61
119 196 164
156 202 138 294 113 142 215
97
200 238 162 422 190 222 263 143
103 191 136 179
68
216 190 120
154 200 131
143
58
151 142
77
148 198 116 191
63
152 160
67
202 264 179 322 161 236 277
92
287 361 284 431 181 314 341 217
334 472 317 313 200 250 430 226
1,911 2,717 1,749 2,926 1,275 2,186 2,615 1,506
625
72
843
119
1,081
114
1,094 115
1,357
186
1,840 237
1,203
129
1,056
163
1,095
150
1,733
183
2,416
290
2,542
290
16,885 | 2,048
553
44
42
44
724
61
71
60
967
76
66
77
979
79
69
80
1,171
95
107
93
1,603
133
141 132
1,074
84
74
86
893
74
94
71
945
79
90
78
1,550
122
106 124
2,126
175
173 175
2,252
178
167 180
14,837 | 1,200 1,200 1,200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1890, jaettuna sivilisäädyn mukaan.
£
s§
Mariages par état civil en 1890.
1
2
|
«
3
|
4
1
5
|
6
7
|
8
|
9
|
10
|
11
12
|
13
|
14
|
15
|
10
17
18
Lutherilaisia.
Kreikkalaisia jakatholinuskoisia.
Summa.
!! Si 2 £L&
Luthériens.
Grecs et catholiques.
Total.
g 5* *>*£ **
a
3
ST
*
?
Lääni.
_ _ ^
o « ,
g
6^™/,.
o P « S1 * S1 «
r g ^
l E | B | 1 sl l ï
.
o«
^
. . I E ! B | i J 1E , - 1 E o
?
|
^ ,
fe|S.
ig| I g
rt.
3.•*•
I & S S" 2.
**£
l i i «ft
iniriii '" H fin jt "• iiriin»' ' igjii
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Wiipnrin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
1,620
2,208
j 1,452
2,236
1,015
1,657
2,064
1,177
Summa
o
161
292
179
261
162
216
325
198
76
131
68
99
50
103
83
52
31
78
50
80
46
126
138
79
1,888
2,709
1,749
2,676
1,273
2,102
2,610
1,506
20
7
_
209
—
64
5
—
13,429 1,794
662
628
16,513
100
37
591
Siitä kaupungeissa (De ce
nombre dans les villes) . 1,663
185
Siitä maaseurakunnissa
(Bansles communes rurales) 11,766 1,609
562
3
—
29
1
6
—
—
—
—
.
6
—
9
—
—
305
39
15
1,985
52
6
1
14,528
253
33
14
_
_
—
1
_
23
8
—
6
1
5
—
—
250
2
84
5
—
13 I 372
4
9
1,640
2,215
1,452
2,445
1,015
1,721
2,069
1,177
164
292
179
290
163
222
325
198
76
131
68
105
50
112
83
52
31
79
50
86
47
131
138
79
1,911
2,717
1,749
2,926
1,275
2,186
2,615
1,506
18
8
8
35
2
36
2
4
6
—
—
42
1
30
—
—
13,734 1,833
677
641
16,885
113
79
101
41
2,048
41
18
600
14,837
63
1,715
191
309
12,019 1,642
576
72
61
£
!
42
43
4. Vihityt 1890, jaettuina
Mariages par âges
a) Miehenpuolet.
1 3
2
1
5
6
7
9
10
Naimattomat. — Garçons.
J n
12
13 |
Lesket ja erotetut.
iän ja sivilisäädyn mukaan.
et par état civil.
Sexe masculin.
1 u
15
17
16
18
20
19
Summa. — Total.
— Veufs et divorcés.
22
21
24
23
Josta kaupungeissa.
Dans les villes.
242
203
166
36
44
31
55
104
80
81
34
66
38
53
26
39
26
26
37
56
20
13
25
14
10
26
51
10
6
10
6
19
4
1
1
.—
4
—
5
o
2
—
—
—
—
298
540
774
879
596
1,041
414
720
271
396
259
335
154
116
135
79
150
48
48
34
16
26
9
8
8
3
2
10
—
1
2
—
1
—
1
1
—
21
1
—
—
1
—
—
1
Summa 1,716 2,346 1,520 2,550 1,065
379
1
778
22
—
22
755
1
37
4,261
5,694
2,364
1,209
708
479
317
244
156
74
44
23
449
5
454
32
808
27
298
35
3,775
835 4,695
333 1,728
303
131
26
157
669
383
47
49
96
253
359
612
9
18
36
54
115
310
425
10
5
18
23
58
236
294
11
3
18
21
15
208
223
12
1
9
10
3
143
146
13
1
6
2
64
38
42
15
21
1
22
3
4
—
• 67 14
—
7
2
1
1
16
16,885 1,816
232
2,04ö| 12,595 2,242 14,837
17
386
1
—
777
2
9
16
33
29
191
71
26
45
57
4,224
15 5,503
28 2,026
71
33
59
77
31
800
409
30
59
40
65
67
54
300
408
39
43
29
55
63
40
133
346
36
25
28
17
36
53
40
63
254
11
40
19
34
20
28
42
32
18
226
10
29
13
15
14
20
30
21
4
152
5
—
13
6
5
6
6
22
7
4
70
9
3
—
2
—
4
—
2
4
40
1
7
—
13
—
—
1
21
2
1,833 2,152 1,229 195 371 229 376
210
353
463
1
—
5
7
—
—
—
4
3,807
4,859
2,031
1,052
—
—
1
—
3
756
7
147
—
—
379
—
—
—
2
142
—
6
i
5
—
—
1
142
—
—
:
Total.
41
736
—
Koko määrä.
18
425
—
Leskiä.
Veufs.
22
76
Garçons.
17
201
Naimattomia.
452
86
—
Total.
658
70
—
Koko määrä.
7
105
—
1
5
—
—
Leskiä.
Veufs.
6
32
•
Garçons.
3
40
124
—
Naimattomia.
4
24
—
Koko määrä.
Total.
361
17
—
Leskiä.
Veufs.
—
—
—
64
26
1
147
386
1
—
—
—
—
21
—
Garçons.
1
Naimattomia.
Oulun lääni.
G. d'Uleâborg.
G. de Wasa.
Waasan lääni.
G. de Kuopio.
Kuopion lääni.
o»
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
G. de Wiborg.
Wiipurin lääni
Hämeen lääni.
G. de Tavastehu,
Turun ja Porin lä
743
Uudenmaan lääi
660
G. d'Abo et Björne,
17
430
Oulun lääni.
16
81
•
Gouvernement de iVjlland.
15
124
G. d'Uleâborg.
14
34
G. de Wasa.
13
77
Waasan lääni.
12
22
G. de Kuopio.
11
48
Kuopion lääni.
9
10
19
Mikkelin lääni
8
3
G. de S:t Miche,
7
17
G. de Wiborg.
6
4
Wiipurin lääni
5
16
Hämeen lääni.
4
5
G. de Tavastehu.
3
17 vuotta .
18
„ ..
19
„ ..
20
„ ..
21-25
„ ..
25—30
„ ..
30-35
„ ..
35-40
„ ..
40—45
„ ..
45-50
„ ..
50—55
. .
n
55—60
„ ..
60—65
„ ..
65-70
„ ..
Yli 70
„ . .
Ilmottamaton ikä
Turun ja Porin lä äni.
G. d'Abo et Björneihorg.
1
2
Uudenmaan lääiii.
Age à l'époque
du mariage.
Gouvernement de Ny land.
Ikä.
25
Josta maaseurakunnissa.
Communes rurales.
338
277 14,411 2,474
164
6
7
8
44
45
b) Vaimonpuolet.
1
2
3
4
5
|
6
7
8
9
Naimattomat. — Filles.
10
ii
12
13 |
Lesket j a erotetut.
Sexe féminin.
[
~
15
16
17
|
19
18
21
20
Summa. — Total.
— Veuves et divorcées.
|
22
23
Josta kaupungeissa.
Dans les villes.
—
5
28
51
31
36
27
16
11
4
1
—
—
—
1;
12
32
30
45
23 !
27 ;
9 .!
4
T
1
—'
15
19
33
18
15
11
4
3
—
—
—
Summa 1,804 2,507 1,631 2,735 1,178 1,943 2,394 1,375 107 210 118 191 i
—
—
—
—
1
7
24
26
46
43
38
16
13
6
1
—
11
37
38
40
48
41
15
6
6
1
—
10
22
27
23
31
8
5
4
1
20
2
39
172
222
263
233
208
86
52
33
5
—
—
—
—
2
23
29
39
21
16
3
4
2
—
1
7
20
54
94
625
621
312
154
67
45
10
11
4
—
3
23
20
3
23
—
—
26
21
146
459
863
1,371
5,817
3,011
1,023
506
269
123
41
8
1
2
—
—
—
2
37
149
193
224
212
192
83
48
31
5
o
ko määrä.
Total.
—
—
1
7
20
54
94
623
598
283
115
46
29
7
7
2
—
25
Leskiä.
Veuves.
_ :
—
22
153
479
917
1,467
6,479
3,781
1,528
884
548
360
134
67
36
7
—
|
P
[mattomia.
Filles.
—
—
22
153
479
917
1,465
6,440
3,609
1,306
621
315
152
48
15
3
2
o
ko määrä.
Total.
—
—
w
Leskiä.
Veuves.
18
—
—
P
imattomia.
Filles.
17
—
—
o
ko määrä.
Total.
16
—
—
—
—
—
2
9
14
17
27
16
6
6
—
—
Leskiä.
Veuves.
15
— :
p
imattomia.
Filles.
14
—
lun lääni.
VUleåborg.
13
—
.asan lääni.
de Wasa.
12
—
—
Ê —
—
2
17
22
24
15
13"
5
3
3
—
—
3
a- Sr
>pion lääni.
de Kuopio.
11
1
3
27
81
105
572
304
123
83
43
20
8
3
2
—
—
—
ss. a
kelin lääni.
s S.t Michel.
9
10
2
3
11
21
54
68
152
107
230
216
866 1,091
418
513
142
143
82
66
32
50
22
27
3
11
3
3
—
—
—
1
—
—
—
—
Wiipurin lääni.
G. de Wiborg.
Hämeen lääni.
G. de Tavastehus.
Turun ja Porin lääni.
G. d'Abo et Björneborg.
Uudenmaan lääni,
Gouvernement de Nyland.
Oulun lääni.
G. d'Uleâborg.
8
2
12
47
77
124
474
243
97
60
28
7
5
1
—
1
—
—
Waasan lääni.
G. de Wasa.
6
7
5
4
15
60
168
37
249
83
341
155
667 1,130
485
406
170
127
65
79
39
32
16
19
5
6
2
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
5
Mikkelin lääni.
G. de S:t Michel.
4
1
4
12
19
33
45
66
102
124
170
638 1,002
711
529
273
231
106
80
42
49
21
20
5
5
1
2
—
—
—
—
—
—
20
—
Wiipurin lääni.
6?. de Wiborg.
3
15 vuotta .
16
„ . .
17
„ . .
18
„ ..
19
„ . .
20-25
„ . .
25—30
„ . .
30—35
„ . .
35-40
„ . .
40-45
,. . .
45—50
„ . .
50-55
„ . .
55—60
„ . .
60-65
„ . .
65—70
„ . .
Yli 70
„ . .
Ilmottamaton ikä
Hämeen lääni.
G. de Tavastehus.
2
Turun ja Porin lääni.
G. d'Abo et Björneborg.
1
Uudenmaan lääni.
Gouvernement de Nyland.
Ikä.
Age à l'époque
du mariage.
24
Josta maaseurakunnissa.
Communes rurales.
21
146
459
863
1,373
5,854
3,160
1,216
730
481
315
124
56
32
7
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
97
243
221
131 15,567 1,318 16,885 1,906
—
17
142 2,048 13,661 1,176 14,837
18
46
5. Vihityt iän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen
mukaan vuonna 1890.
Mariages par âge, par état civil et par culte en 1890.
3
2
1
4
5
6
7
9
8
Miehet. — Hommes.
Naimattomat.
Ikä.
Garçons.
Age à l'époque
du mariage.
F
a
S-
y-
a
S*
1 13
12
Lesket ja erotetut.
Naimattomat.
Lesket ja erotetut.
Veufs et divorcés.
Filles.
Veuves et divorcées.
.
o
o
KS
a ^
g. g-
rt
o
E 3
c?
„
äg"
£
î* to
f
il 1
Vaimonpuolet. — Femmes.
F
-i
2.
10
o
a
a
g"
p:
15 vuotta. . .
S*
2
si F
a <
f ni
o
Sö
o
o
C B
Ii
Î
tr1
S*
—
• °.
B!
(C
oo
<
" I:
o
22
16
„
. . .
—
—
17
„
. . .
1
—
18
„
. . .
145
2
19
„
. . .
378
8
20
„
. . .
768
9
21-25
„
. . .
4,134
90
25—30
„
...
5,354
148
—
—
—
—
_.
—
—
140
13
—
—
—
464
15
—
—
883
34
—
—
—
_
1,416
49
—
—
—
—
—
—
[6,286
153
1
37
—
—
—
—
—
2
1
36
3
—
2
—
—
—
—
—
182
9
—
3,561
48
—
170
330
—
—
30-35
„
...
1,993
33
i
__
8
—
1,289
16
3
„
...
783
17
—
401
7
614
7
253
10
—
40—45
„
...
293
7
—
397
11
1
—
1
—
219
35-40
311
4
—
227
6
—
45—50
„
...
130
338
8
—
149
206
63
—
252
2
—
48
—
86
2
—
—
...
3
—
—
„
3
—
—
50—55
55—60
„
...
16
—
15
—
—
50
60—65
„
...
—
3
—
33
65—70
„
...
2
'—
—
2
—
—
5
—
—
Yli 70
„
—
—
—
—
—
20
—
—
3
—
—
1 15,223
342
2
1,290
28
—
222
4
2
—
—
152
4
—
4
—
—
69
1
. . .
4
—
—
39
1
—
—
Ilmottamaton ikä
21
—
—
2
—
—
319
i
2,422
51
Summa 14,091
—
—
47
6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen määrä
vuonna 1890.
Lutherilaisten *).
Nombre des mariages contractés entre les cousins germains en 1890.
Luthériens*).
9 110 111 12113114 15 116 117 118 119 1 201 21122
„
2! 3 1 4 5 1 6 1 78
1
Vihiitty n ikä. — Age mi mariage.
Miehenpuolten.—Sexemasc Vaimonpuolten—Sexe féminin.
Gouvernements.
CO
motta
raotts
l
O
35—40 v
00
45-50 v
40-45 v
-i
30—35 v
25—30 v
20—25 v
Ci
motta
motta
motta
0
^Viipurin
50—55 v
45—50 v
40—45 v
35—40 v
30—35 v
25—30 v
21—25 v
20 vuotts
19 vuotta
18 vuotta
11
(j[
TT11 A pn xnn n n
Oi
2
i
——
2
6
4
3
1 2 1 ———
1 5
1
4
7
1 3 1
2
0
g
1
Summa.
Total.
Lääni.
1—
1
1 1—
TVnirlrplîn
l
^Vaasan
Oulun
_
Summa
3
2 3 1 1
1 4 16 3 2
_
1 3 13 6 1 1 1
26
*) Kreikkalais-venäläisissä j a roomal.-katholisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja orpanusten välillä.
Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas eu des mariages
consanguins.
48
7. Hajonneiden avioliittojen lukumäärä vuonna 1890.
Nombre des mariages dissous en 1890.
I
I
10
12
Kuoleman kautta. — Mariages dissous par la mort.
Lääni.
Lutherilaisia.
Luthériens.
Gouvernements.
i fr
2. se
•?
Uudenmaan
675
Turun ja Porin. . . 1,097
Hämeen
672
Wiipurin
971
Mikkelin.
602
Kuopion . . . . . . .
780
Waasan
1,111
Oulun
607
Vaimon kuoleman kautta.
De la femme.
BS
479
862
558
655
476
620
888
531
Kreikkalaisia ja
katholinuskoisia.
Grecs et catholiques.
a
Summa (Total) 6,515 5,069 11,584
Siitä kaupungeissa
(Bans les villes) .
Siitä maaseurakun642
445 1,087
nissa (Dans les
communes rurales) 5,873 4,624 10,497
S'
D
S S.
& S
a 3
1,154
1,959
1,230
1,626
1,078
1,400
1,999
1,138
S1!
Summa.
Total.
7
4
111
1
29
72
152
94
21
2
131
92
21
B ïï
SL t S"
8 682
4 1,101
672
183 1,082
1 603
50 809
1,111
607
ïlff
480
862
558
727
476
641
888
531
1,162
1,963
1,230
1,809
1,079
1,450
1,999
1,138
4
12
4
2
3
2
11
5
1,166
1,975
1,234
1,811
1,082
1,452
2,010
1,143
246 6,667 5,163 11,830 43 11,873
23
663
447
1,110
223 6,004 4,716 10,720
7
1,117
36 10,756
49
8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jaettuna iän, sivilisäädyn ja
uskonnon mukaan vuonna 1890.
Accouchées par âge, par état civil et par culte en 1890.
7
|
8
I
9
j 10111 ] 12113 114= 115 |161 17
18
19
20
Naineet lapsensynnyttäjät.
Mariées.
Lääni.
H! ê
2. S
£, 3
Gouvernements.
Uudenmaan
Turun ja Porin . . . .
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Siitä
Summa (Total)
kaupungeissa
(Villes)
Siitä maaseurakunn.
{Communes rurales). .
154
266
188
361
114
195
295
123
983
1,659
1,214
2,049
776
1,344
1,984
870
2,038
3,292
2,220
3,139
1,336
2,391
3,245
1,794
1,878
3,078
1,871
2,751
1,230
2,043
3,007
2,074
1,366 683
2,344 1,183
l,59o! 819
1,979 905
1,023 571
1,891 1,134
2,596 1,550
1,846 1,008
819
1,777
1,612
1,164
499
11,987 11,970
8,028
5,123
9,222 8,990
12,919 12,908
7,880 7,880
5,126
1
s ? »•:
41
17
8,028
11,321 10,285
70
1,597 10,060 17,678 16,320 13,471 7,354 1,097 3417 8 5 1 3
S ? &
7,246 7,205
102
160
121
127
71
194
234
158
1,696 10,879 19,455 17,932 14,635 7,853 1,167 37 18
99
""S
3a
1,036
3
232
11
38 73,729 72,389
1,340
35 6,080 5,892
188
3 67,649 66,497
1,152
Naimattomat lapsensynnyttäjät.
Filles mères.
Uudenmaan . . .
Turun ja Porin
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa
(Filles)
50
86
89
31
47
37
43
31
239
302
266
121
128
156
192
149
239
291
222
119
140
145
204
154
144
151
113
76
76
75
124
106
72
87
87
43
48
53
78
74
10
414
1,553
1,514
865
542
200
39
184
245
137
66
14
375
1,369
1,269
728
476
186
26
779
949
806
410
459
498
687
537
778
948
806
372
458
480
687
537
10
5,125
5,066
59
10
696
689
7
4,429
4,377
52
48 78,854 77,455
1,399
6,776 6,581
195
72,078 70,874
1,204
1
1
38
1
18
Siitä maaseurakunn.
(Communes rurales) .
25 1 —
S:a lapsensynnyttäjiä — 2,110 12,432 20,969 18,797 15,177 8,053 1,193 3818
Siitä kaupungeissa
71
(Villes)
• . — 138 1,003 2,022 1,749 1,230 513
Siitä maaseurakunn.
(Communes rurales) . — 1,972 11,429 18,947 17,048 13,947, 7,540 1,122 35 17
Väkiluvunmuutokset v. 1890.
45
51
50
9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna
jaettuna iän
Femmes accouchées de deux ou de
1
2 1 3
Uudenmaan
lääni.
Turun j a Porin lääni.
Gouvernement
de Nyland.
G. d'Abo et
Björneborg.
48
2
57
20
2
1
1
g»
3 £•
o
0
I F
8>
I F
***
B £•
d
M
3
g
27
40
52
44
11
4
10
22
24
15
1
Lapsensynnyttäjiä, jotk a ovat synnyttäneet
Siitä
(Total)
s&
„
a
li
S. 2.
c—i.
£ S*
I ?
p
§ ?
i F
s»
1
5
12
29
31
35
14
3
O
»
—
—
1
—
—
1
13
40
46
46
19
3
—
—
—
—
—
—
05*
C_i*
f-
Siitä kaupungeissa.
G. d' Uleåborg.
Tout le pays.
Villes.
Lapsensynnyttäjiä, jotka ovat synnyttäneet
Accouchées
Lapsensynnyttäjiä, jotk a ovat synnyttäneet
Accouchées
ö
ö
Lapsensynnyttäjiä, jotka ovat synnyttäneet
Accouchées
ö
ö
?g
5ö S*i
s 1 IS
u
a
H
O
M»
0
OB*
aB g"
r
I F
to
S
22
21
Koko maa.
G
s
20
19
ö
a
a
o
tt W
2. 2.
CO
i*.
g
O
s g-
t—i.
O
0
M*
S
B I*
S'
g»>< r
e
P
a
0
c.
ö
OQ*
i F
O
00*
i
1
—
l
6
26
36
32
17
2
—
—
1
—
1
101
250
292
309
132
20
i F
i F
t
»•
g
il
11
1
7
—
3
24
24
26
9
3
—
—
2
—
—
90
226
268
283
123
17
—
—
—
f I
P
n
—
—
^^* o
S »'
I f
g
23
Siitä maaseurakunnissa.
Communes rurales.
Lapsensynnyttäjiä, jotk a ovat synnyttäneet
Accouchées
ö
ö
i
—
2
1 3
5
—
3
4
5
6
7
—
8
9
82
1
129
1
168
2
119
2
1,115
11
97
2
1,018
9
10
164
82
1
128
1
168
2
119
2
1,100
11
96
2
1,004
9
11
14
—
1
__
__
_
__
15
114
1
187
3
138
1
178
114
1
187
3
138
1
—
—
—
—
—
lutherilaisia
(Luthériennes)
11
Accouchées
ö
ç «
o g.
g H
Wasa.
0
o
1
18
17
Oulun
lääni.
Lapsensynnyttäjiä, jotka ovat synnyttäneet
o
-
16
G. de
Accouchées
ö
selon l?â9e
15
G. de Kuopio.
—
Ilmottani aton ikä . .
Summa
|
'
Waasan
lääni.
Kuopion lääni.
a
en 1 8 9 0
14
13
51:s vuosi
10
12
1
1
14
30
25
44
20
4
c_*.
P | u s j e u r s 'umeaux
12
Koin
trois
9
51
I I'
?»
Kaki
deux
8
„
1
3
pj
n
UX.
7
40—45
45—50
»
fl
a
synnyttäneet kaksi eli useampia sikiöitä,
mukaan.
11
Mikkelin
lääni.
Koin
trois
„
»
« 5"
M.
£3
o
UX.
35—40
6
13
24
32
27
16
2
§ F
c—i.
o
UX.
5
»0
§ F
Kola
trois
_
|
10
9
Wiipurin
lääni.
<_<•
ux.
30—35
Hämeen
lääni.
Kaks
deux
4,
I F
ux.
25—30
5*
....
„
3
8
G. de TavaG. de S:t MiCr. ö£ Wiborg.
stehus.
chel.
Koin
trois
20—25
Kaks
deux
I2 F
o
Kolm
trois
Kaks
deux
S S"
2
7
a
•xn
Age.
15—20 vuotta
6
5
LapsensynLapsensynLapsensynLapsensynLapsensynnyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jotk a ovat syn- ka ovat syn- k a ovat syn- ka ovat syn- ka ovat synnyttäneet
nyttäneet
nyttäneet
nyttäneet
nyttäneet
Accouchées
Accouchées
Accouchées
Accouchées
Accouchées
ö
O
ö
ö
ö
ö
e
ö
aG
a
Ikä.
1
4
1890 ovat
.
kreik.-venäläisiä
(Grec, orthodoses)
.
—
1
14
12
52
53
10. Elävänäsyntyneitä
Naissances par
2
I
3
I
4
I
Lutherilaisia.
Kuukausi.
5
I
I
9
10
11
Summa.
Total.
15
746
101
163
231
243
35,328
2,478
2,509
40,023
37,837
13
3,100
2,885
328
349
3,428
3,234
14
34,445
32,443
2,150
2,160
36,595
34,603
15
1
2
1
1
1
—
—
1
—
4
—
—
1
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
638
14
6
—
1
14
7
37,545
71
14
6
—
1
14
7
645 567
1
—
—
1
2
1
1
1
—
2
1
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
2
—
1
—
—
—
1
o
1
1
1
—
3,595
2,865
3,364
2,990
3,266
3,362
3,616
3,187
2,654
2,470
2,926
3,542
169
—
1
—
1
—
—
—
3,687
3,156
3,547
3,135
3,456
3,600
3,748
3,333
2,879
2,613
3,120
3,749
3,456
2,939
3,295
2,936
3,213
3,355
3,518
3,176
2,711
2,477
2,951
3,518
1
2
Vaimonpuolia.
37
18
42
36
50
45
54
57
88
67
43
59
54
43
25
Sexe féminin.
Siitä kaupungeissa
(Dans les vit
2,988 2,811 325 345 3,313 3,156 98 68
Siitä maaseurakunnissa (Dans les
communes rurales) 33,837 31,891 2,113 2,145 35,950 34,036 608 552
40
60
62
51
50
64
86
75
86
66
48
53
45
Miehenpuolia.
41
36
47
44
52
56
86
65
43
55
54
41
P 5'
|
Summa.
Total.
Sexe masculin.
II
2. °
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
£ S-
1 2*
Aviottomia.
Illégitimes.
Miehenpuolia.
57
59
47
49
58
84
72
80
60
48
50
42
Summa 36,825 34,702 2,438 2,490 39,263 37,192 706 620
15
g 3
Aviolapsia.
Légitimes.
Summa.
Total.
Aviottomia.
Illégi times.
Sexe masculin.
3,626 3,55
3,092 2,829
3,495 3,314
3,085 2,945
3,392 3,211
3,5123,304
3,672 3,527
3,247 3,119
2,811 2,610
2,564 2,410
3,067 2,871
3,700 3,499
g
Aviolapsia.
Légitimes.
23
Summa. — Total.
Katholisia. -- Cath cliques.
Sexe féminin.
263
218
257
208
228
2361
245
171
116
144
163
241
22
21
Vaimonpuolia.
g S.
g B
o B
B 'g
20
19
Miehenpuolia.
S
18
17
Sexe masculin.
CD
S g.
16
1 15
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
228
214
248
198
237
243
227
151
162
136
166
228
14
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
3,290
2,611
3,057
2,737
2,983
3,068
3,282
2,948
2,494
2,266
2,708
3,258
I 13
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
os <
o B
s» 2
£ 2.
3,398
2,878
3,247
2,887
3,155
3,269
3,445
3,096
2,649
2,428
2,901
3,472
12
AvioAviotto- Summa.
lapsia.
mia.
Légitimes. Illégitimes. Total.
B "g
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu . . . .
Joulukuu
|
Kreikalaisia. — Grecs.
a
» 2
|
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
8
8
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
0
7
mois 1890.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
S
I
Luthériens.
Aviolapsia. Aviottomia.
Légitimes. Illégitimes.
se <
6
kunaki kuukautena v. 1890.
3,331
2,647
3,104
2,781
3,036
3,125
3,369
3,014
2,537
2,322
2,763
3,299
231
264
217
218
252
260
199
209
243
230
245
237
230
247
157
173
168
117
136
148
X
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
54
11. Syntyneitä aviottomia lapsia vuonna 1890.
Nombre des naissances illégitimes en 1890.
Aviottomia elävänäsyntyneitä.
Naissances illégitimes (morUnés
y non compris).
Lääni.
Gouvernements.
Miehenpuolia. Vaimonpuolia.
Sexe - masculin. Sexe féminin.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa (Total)
Summa.
Total.
Prosenttina kaikista elävänäsyntyneistä.
En pour-cent du
total des naissances.
384
376
760
9,58
481
451
932
7,29
389
400
789
9,04
199
197
396
3,42
198
239
437
8,02
229
256
485
5,06
334
332
666
4,95
264
258
522
6,24
2,478
2,509
4,987
6,41
55
12. Syntyneitä aviottomia lapsia kaupungeissa v. 1890.
Nombre des naissances illégitimes dans les villes en 1890.
Aviottomia elävänäsyntyneitä.
Naissances illégitimes (mort-nés
y non compris).
Miehenpuolia. Vaimonpuolia.
Sexe masculin. Sexe féminin.
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Hankoniemi
Turku
Naantali
Maarianhamina
Uusikaupunki
Rauma
Pori
Hämeenlinna
Tampere
Wiipuri
Hamina
Kotka
Lappeenranta
Käkisalmi
Sortavala
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Praahe
Tornio
Kajaani
Kemi
132
5
1
2
2
43
6
1
16
1
5
255
13
1
5
5
97
1
1
12
13
23
10
65
51
6
8
2
1
1
2
5
2
9
3
21
1
8
2
1
5
11
6
1
2
3
11
2
6
4
4
1
8
22
8
7
6
328
349
677
7
4
10
5
33
27
3
6
1
1
2
1
2
3
2
5
Summa (Total)
123
8
Summa.
Total.
3
3
54
1
1
5
9
13
5
32
24
3
2
1
Prosenttina kaikista elävänä
syntyneistä.
En pour-cent du
total des naissances.
13,31
12,04
4,oo
9,26
4,59
11,60
7,14
7,69
21.82
11,61
7,69
9,09
9,10
9,01
7,59
5,88
4,88
2,94
3,70
2,63
13,16
7,14
4,19
3,75
7,64
8,33
18,18
11,76
2,27
13,56
6,30
13,79
20,59
16,67
10,16
13. Kuolleenasyntyneitä kunaki kuukautena vuonna 1890.
Mort-nés par mois en 1890.
1
2
|
3
|
4
J
5
|
6
:
7
Lutherilaisia. —Luthériens.
Aviolapsia.
Légitimes.
Kuukausi.
Mois.
»
g
«
Aviottomia.
Illégitimes.
i
g
oo <
S »s»
p- » B
|
9
|
10 |
11 |
12 !
13
14 |
15 |
Kreikk.-venäläisiä. — Grecs-orthodoxes.
Summa.
Total.
2 ? g
xn <
J p g
S B œ s»
2 3
» p- œ g » p-
8
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illégitimes.
Summa.
Total.
16 |
17 j
Summa. — Total.
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illégitimes.
•
<
<*> g
m <
«> s
»s»
S B »sa
2 M Î
» B »p1
» B »t?
as < i
SPS
o o <
S? ä
xn <
J « g
m <
<?»
S B a »
» S œ s»
S B »9»
» g » c » g • s- œ B » t»» 0
F F a* F
P?
M
18 | 19
Summa.
Total.
~~
S? g
m <
S B o t>
op- «B
II II II El 11 II 11 II 11 El !! El H El II II H H
$ ?
_
_
_
_
i
^
i
^
-
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu.
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
^
—
Summa 1,059
116
» j? F
—
107
88
87
97
90
80
80
87
77
79
86
! 101
Siitä kaupungeissa
(Dans hs villes) . . .
Siitä
P
—
^
79
53
73
60
87
71
61
67
66
65
70
74
826
_
? F jr
—
19
11
15
17
10
15
8
5
12
11
7
8
138
—
^
8
11
16
10
11
8
7
3
5
8
7
7
101
F
_
—
126
99
102
114
100
95
88
92
89
90
93
109
1,197
64 17 15 133 !
P F ? F
—
87
64
89
70
98
79
68
70
71
73
77
81
927
79
»?
P
F 3" F
i
_
—
—
—
—
1
—
1
—
—
1
1
—
^
_
p F j? ?
_
—
—
—
—
—
—
2
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
1
—
—
3
4
—
—
3
4 1,062
1
2
— —
1
2
117
2
2
— —
2
2
945
_
_
—
107
88
87
97
90
80
82
87
77
80
86
101
_
_
^
_
79
53
73
60
88
71
62
67
66
66
71
74
830
_
_
_
F 5" F
P
_
^
_
19
11
15
17
10
15
8
5
12
11
7
8
138
_
_
_
_
^
8
11
16
10
11
8
7
3
5
8
7
7
101
_
_
_
F
P
^
_
^
^
_
_
126 87
99 64
102 89
114 70
100 j 99
95
79
90
69
92
70
89
71
91
74
93
78
109 8J_
1,200 931
66 17 15 134 81
maaseurakun-
nissa (Dans les cornmunes rurales) . . . .
943
762
121
j
86 1,064 i 848
764
121
.
86 1,066
850
g
57
14.
Kuolleet v. 1890, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.
Décès par âge et par confession en 1890.
1
2
|
3
|
4
Lutherilaiset.
Luthériens.
Ikä.
Age.
f g 8? ?
0—1 vuotta . .
1—2 ., . . . .
2—3 „ . . . .
3—4 „ . . . .
4—5 „ . . . .
5-6 „ • . . .
6-7 „ . . . .
7—8 „ . . . .
8—9 „ . . . .
9—10 „ . . . .
10—11 „ . . • .
11—12 „ . . . .
12—13 „ . . . .
13—14 „ . . . .
14—15 „ . . . .
15—16 „ . . . .
16—17 „ . . . .
17-18 „ . . . .
18—19 „ . . . .
19—20 „ . . . .
20—21 „ . . . .
21—22 „ . . . .
22-23 „ . . . .
23—24 „ . . . .
24—25 „ . . . .
25—26 „ . . . .
26—27 „ . . . .
27—28 „ . . . .
28—29 „ . . . .
29—30 „ . . . .
30—31 „ . . . .
31—32 „ . . . .
5
|
6
|
7
Kreikkalaiset.
Grecs.
8
|
9
j
f S ? 51
fim
«, g
^ g
B g
«, g
? S
B g
H,
2«
g. s
rg
«fi
g.
r J
« e
g. s
S" S
3' 8.
3" 8-
? 8.
S" S-
6,023 4,755 10,778 130
1,906 1,698 3,604
34
1,066 1,021 2,087
27
700
669 1,369
10
473
461
934
8
311
337
648
5
258
252
510
6
209
204
413
6
181
175
356
3
149
133
282
2
139
126
265
1
107
112
219
2
95
108
203
3
105
115
220
4
83
95
178
4
90
134
224
2
110
115 225
1
107
134
241
6
129
126
255
5
149
136
285
2
163
135
298
2
136
101
237
3
122
100
222
4
118
104
222
5
116
108
224
3
139
150
289
2
169
141
310
2
135
119
254
4
137
123
260
6
128
115
243
5
118
141
259
2
141
122
263
3
121
39
15
6
8
9
7
5
1
2
—
2
1
1
3
1
4
3
2
4
7
4
1
1
3
3
1
3
1
1
1
2
B
251
73
42
16
16
14
13
11
4
4
1
4
4
5
7
3
5
9
7
6
9
7
5
6
6
5
3
7
7
6
3
5
Siirto 114,012| 12,36ö| 26,377| 302 | 262 | 564 |
11
Katholilaiset.
Cathol.-romains.
S g
Våkiluvunmuutokset v. 1890.
10
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
3
1
1
—
2
—
—
—
—
—
|
12
|
13
Summa.
Total.
f~S ? 2
? g
B g
«, g
? g
rg
»e
g . «s
r g
S" S-
S* 8
ET 8-
— 4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
1
—
1
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6,157 4,876 11,033
1,940 1,737 3,677
1,093 1,036 2,129
710
675 1,385
481
469
950
316
346
662
264
259
523
215
209
424
184
176
360
151
135
286
140
126
266
109
114
223
98
109
207
109
116
225
87
98
185
92
135
227
111
119
230
113
137
250
134
128
262
151
140
291
165
142
307
139
105
244
129
101
230
124
105
229
120
111
231
141
153
294
173
142
315
139
122
261
143
124
267
133
116
249
120
142
262
144
124
268
u \ —
g
|
11 114,325[ 12,627| 26,952
8
58
1
2
Ikä.
Age.
I
3
I
4
Lutherilaiset.
Luthériens.
t S fi
g*
g •§
ET g.
g. g
g. •§
5' 2.
Siirto 14,012 12,365
32—33 vuotta . .
137
120
33—34 „ . . . .
135
128
34—35 „ . . . .
119
102
35—36 „ . . .
124
122
36—37 „ . . . .
152
167
37—38 „ . . . .
125
121
38—39 „ . . . .
148
125
39—40 „ . . . .
140
151
40—41 „ . . . .
149
138
41—42 „ . . . .
146
133
42—43 „ . . . .
144
129
43—44 „ . . ' . .
122
122
44—45 „ . . . .
143
139
45—46 „ . . . .
144
122
46—47 „ . . . .
159
133
47_48 „ . . . .
176
130
48—49 „ . . . .
153
135
49-50 „ . . . . !
157
127
50-51 „ . . . .
185
144
51—52 „ . . . .
166
134
52—53 „ . . . .
168
131
53—54 „ . . . .
162
133
54—55 „ . . . .
162
130
55—56 „ . . . .
200
143
56—57 „ . . . .
186
139
57—58 „ . . . .
156
137
58—59 „ . . . .
143
151
59—60 „ . .• . .
188
179
60—61 „ . . . .
214
186
61—62 „ . . . .
203 221
62—63 y, . . . .
212
207
63—64 „ . . . .
202 220
64—65 „ . . . .
280 283
65—66 „ . . . .
216
248
66—67 ' „ . . . .
246 249
67—68 „ . . . .
252 257
5
|
6
|
7
Kreikkalaiset.
Grecs.
8
|
9
|
10
Katholilaiset.
Cathol.-romains.
f g 9 51
TzTVi
11
|
12
|
13
Summa.
Total.
fT~^S
a,
ç. g
8g.
ii
5" S
g g*
B •§
5" g.
o,
a |
gg.
| •§
g* g.
g gB •§
S* S
rç
a g
ff
26,377
257
263
221
246
319
246
273
291
287
279
273
244
282
266
292
306
288
284
329
300
299
295
292
343
325
293
294
367
400
424
419
422
563
464
495
509
302
2
2
2
2
4
6
4
1
3
2
3
4
2
1
5
1
3
2
3
3
4
3
4
3
4
8
12
5
8
6
13
3
7
3
3
5
262
3
2
2
4
2
2
3
4
3
3
2
2
—
2
1
2
—
5
1
4
3
1
5
2
2
2
3
4
5
2
5
3
7
4
6
6
564
5
4
4
6
6
8
7
5
6
5
5
6
2
3
6
3
3
7
4
7
7
4
9
5
6
10
15
9
13
8
18
6
14
7
9
11_
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11 14,325 12,627
—
139
123
—
137
130
—
121
104
—
126
126
—
156
169
—
131
123
—
152
128
—
141
155
—
152
141
—
148
136
—
147
131
—
126
124
—
145 139
—
145
124
—
164
134
—
177
132
—
156
135
—
159
132
188
145
—
169
138
—
172
134
—
165
134
—
166
135
—
203
145
—
190
141
—
164
139
1
156
154
—
193
183
1
223
191
—
209 223
1
226 212
—
205 223
1
288 290
—
219 252
—
249 255
—
257
263
lö|
— |
15 | 20,589| 18,37o| 38,959
Siirto | 20,126J 18,001 38,127| 448 | 369 | 817
g»
1 •§
s
g g| -g
S" S.
g,
£ g
26,952
262
267
225
252
325
254
280
296
293
284
278
250
284
269
298
309
291
291
333
307
306
299
301
348
331
303
310
376
414
432
438
428
578
471
504
520
59
1
Ikä.
Age.
2
I
3
I
5
i
|
6
|
7
8
|
9
|
10
11
|
12
|
Lutherilaiset.
Kreikkalaiset.
Eatholilaiset.
Summa.
Luthériens.
Grecs.
Cathol.-romains.
Total.
f g * *
r g
•
E ?t
f % f$
a a
£ g.
3* S-
g. s
3 g.
3" S.
Siirto 20,126 18,001 38,127
68—69 vuotta
241
281
522
69—70 „ . .
247
310
557
70—71 „ . .
241
281
522
71—72 „ . .
260
271
531
72—73 „ . .
235
266
501
73—tl
„ . .
227
287
514
74—75 „ . .
239
279
518
75—76 „
223
289
512
76—77 „ . .
177
229
406
77—78 „ . .
195
224
419
78—79 „ . .
172
202
374
79—80 „ . .
146
219
365
80-81
„ . .
115
161
276
81—82 „ . .
79
125
204
82—83 „ . .
72
111
183
83-84
„ . .
70
103
173
84—85 „ . .
57
102
159
85-86
„ . .
74
79
153
86—87 „ . .
43
77
120
87—88 „ . .
42
58
100
88—89 „ . .
31
51
82
89—90 „ . .
25
47
72
90-91
„ . .
18
24
42
91—92 „ . .
5
14
19
92—93 „ . .
5
10
15
93—94 „ . .
4
7
11
94-95
„ . .
1
10
11
95—96 ,, . .
2
8
10
96—97 „ . .
3
6
9
97—98 „ . .
—
1
1
98—99 „ . .
—
2
2
99-100 „ . .
—
1
1
100—101 „ . .
—
—
—
105-106
„ . .
—
—
—
448
4
4
5
5
4
2
3
4
3
3
_
4
6
_
2
2
1
—
3
2
_
1
1
_
_
_
_
_
_
_
—
_
—
369
3
2
12
5
4
5
4
5
3
2
2
2
8
4
2
2
—
3
2
—
_
2
_
2
_
_
1
_
_
_
—
_
_
1
817
7
6
17
10
8
7
7
9
6
5
2
6
14
4
4
4
1
3
5
2
_
3
l
2
_
_
1
_
—
_
—
_
_
1
Summa | 23,37ö| 22,136| 45,511
507|
44ô|
952
»si
S g.
3' 2.
g. s
g g.
S" g.
fl
r g
?
»s
£, 2.
S" £
f g £ *
g. s
3 g,
5* g.
15
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13
r- g
•
2 5
£ g3" r
2. s
5 g,
3" 2-
r g
•
—
15 20,589 18,370 38,959
—
245
284
529
1
252
312
564
—
246
293
539
—
265
276
541
—
239
270
509
—
229
292
521
—
242
283
525
—
227
294
521
—
180
232
412
—
198
226
424
—
172
204
376
—
150
221
371
—
121
169. 290
—
79
129
208
—
74
113
187
—
72
105
177
—
58
102
160
—
74
82
156
46
79
125
—
44
58
102
_
31
51
82
—
—
26
49
75
—
—
19
24
43
—
—
5
16
21
_
5
10
15
_
4
7
11
_
_
1
11
12
_
2
8
10
_
_
3
6
9
_
_
1
l
—
—
—
2
2
_
_
1
1
_
_
_
_
_
—
—
1
1
lëj
—|
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
_
_
_
_
—
_
_
—
_
_
—
_
_
_
_
lô| 23,898122,5811 46,479
60
61
15. Kuolleet vuonna 1890
ikävuotten mukaan, läänittäin.
Décès par âge en 1890,
1
2
U
|
3
t£T
"r~
**
32
83
0—1 vuotta . .
1—2 „ . . . .
2—3 „ . . . .
3—4 „ . . . .
4—5 „ . . . .
5—6 „ . . . .
6—7 „ . . . .
7—8 „ . . . .
8—9 „ . . . .
9—10 „ . . . .
10—11 „ . . . .
11—12 „ . . . .
12—13 „ . . . .
13—14 „ . . . .
14—15 „ . . . .
15—16 „ . . . .
16—17 „ . . . .
17—18 „ . . . .
18—19 B . . . . .
1 9 - 2 0„ . . . .
20—21 „ . . . .
21—22 „ . . . .
22—23 „ . . . .
23-24 „ . . . .
24—25 „ . . . .
25—26 „ . . . .
26—27 „ . . . .
27—28 „ . . . .
28—29 „ . . . .
29—30 „ . . . .
30—31 „ . . . .
31
"32n •••.
T
|
Kr
tÄ
5
6
|
7
ft
I—1U-.
Ä2r
8
|
9
«Nft*iw^
I
10
|
M
^ta
11
12
*-^^
700
196
104
61
43
31
25
13
16
11
10
9
12
6
5
9
10
8
11
7
14
13
14
11
10
17
30
18
15
13
14
1£_
525
192
103
68
41
33
24
19
17
13
11
12
11
8
4
9
7
12
10
16
14
4
6
11
7
16
13
24
14
16
11
17
E £
Pr
957
371
258
176
129
78
73
48
49
43
31
21
23
21
19
14
28
21
27
29
28
29
25
28
32
26
33
19
25
26
29
23
5^2.
P *
745
315
237
158
130
82
64
40
43
26
35
22
20
20
13
23
17
23
20
29
23
16
12
17
15
23
21
20
23
17
21
18
ES.
pr
613
250
138
97
57
43
27
27
12
17
11
10
9
9
4
8
13
12
13
10
13
7
8
8
13
19
9
17
15
12
9
15
? S.
Pr
* °
fr
488 1,083
209
323
126
173
78
104
53
81
39
50
29
39
27
42
28
43
13 • 18
13
18
9
17
6
16
8
18
13
18
11
17
9
19
8
25
16
23
17
21
14
17
11
20
12
24
7
20
15
15
15
20
12
16
11
22
13
20
14
24
21
12
7_
21_
2 °
P S
873
277
160
93
70
65
47
32
26
27
12
14
24
20
13
24
21
19
21
17
24
22
14
14
17
30
26
18
20
12
26
15_
Siirto | 1,475 1,288 | 2,739 | 2,288 | 1,525 1^352 2,379 | 2,093 |
§ °
? r
460
103
57
44
22
27
19
11
14
10
13
6
5
7
9
9
6
7
6
12
6
7
7
9
9
15
14
5
6
H
10
8_
954
3* §
? Î
394
97
54
31
24
16
14
21
13
4
9
7
7
8
7
9
9
10
14
8
9
6
10
12
8
13
13
6
9
10
7
10
869~
14
| 15
|
16
|
17
***-* * * * - * c *
| 19
18
| 20
21
S
Koto m aa.
| 22
23
|
24
"« f ^T "SÄST
»-""* *«—«• *r/=-
TTÎTTTTMTTTTrn „, fl f f fl rf
1 H II ! ! II H I! M II ij
f £.
Pr
| 13
K»opion>«n,WaaSan>Mn, <>"»>•
|i tf n IMI n n n" n n
ES.
Pr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
4
par gouvernements.
II M I! tl II H II H M I I
ff
* °
F
710
240
118
58
38
23
15
21
13
17
17
18
9
20
14
4
13
16
14
10
18
11
12
13
6
8
21
13
13
16
12
16_
3 °
P -
e
°
? r"
600 1,054
266 275
128 155
61
107
42
77
31
41
30
44
23
38
18
25
17
25
14
27
16
18
10
14
14
19
15
13
23
18
21
16
19
13
17
29
20
43
19
43
15
37
19
26
14
27
17
29
19
23
24
35
14
33
11
35
12
21
20
30
14
32_
S»
S3" r*
839
231
141
122
70
57
30
28
18
26
20
22
14
18
21
27
23
27
21
21
22
18
16
22
18
21
24
16
26
22
20
32
p o
? r
580
182
90
63
34
23
22
15
12
10
13
10
10
9
5
13
6
11
11
19
26
15
13
8
6
13
15
12
14
10
4
10_
1,547 1,5831 2,4221 2,0331 1,284
S S.
P r
E S.
p r
? S.
P r
"
412 6,157 4,876 11,033
150 1,940 1,737 3,677
87 1,093 1,036 2,129
64
710 675 1,385
39
481 469 950
23
316 346 662
21
264 259 523
19
215 209 424
13
184 176 360
9
151 135 286
12
140 126 266
12
109 114 223
17
98
109 207
20
109 116 225
12
87
98
185
9
92
135 227
12
111 119 230
19
113 137 250
9
134 128 262
12
151 140 291
17
165 148 307
13
139 105 244
12
189 101 230
8
124 105 229
14
180 111 231
16
141 158 294
9
173 142 315
13
189 182 261
8
143 124 267
13
183 116 249
16
120 148 262
11
144 124 268
E £,
P r
694
264
140
92
71
38
21
26
13
15
13
10
11
10
6
5
7
14
24
18
22
22
27
20
22
20
35
37
25
27
25
27
2.
P *
B
I H
ES.
? r
561 5,463
227 1,676
118
953
91
618
54
410
32
278
24
243
20
189
17
171
11
136
6
127
8
99
6
87
6
99
6
81
15
87
7
104
9
99
10
110
13
133
20
143
10
117
18
102
15
104
8
98
23
121
23
138
20
102
12
118
13
106
14
95
14
117
1,121114,825 12,627 26,9521 1,801 M 3 1 12,524
»S.
P* r
4,315 i
1,510 2
918 3
584 4
415 5
314 6
235 7
189 8
159 9
124 10
120 n
106 12
103 13
110 14
92 15
120 ie
112 17
128 18
118 19
127 20
122 21
95 22
83 23
90 24
103 25
130 26
119 27
102 28
112 29
103 30
128 31
110 32
11,196 33
62
2
1
2,093
19
21
13
19
10
24
24
16
18
17
19
10
9
22
18
12
10
13
14
18
12
23
20
14
21
19
15
13
18
22
36
33
18
15
24
17
20
11
17
25
11
16
15
12
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
62-63
33
63-64
64-65
65—66
66—67
34
35
36
37
„ . ..
17
8
17
20
2,422
2,033
1,284
6
23
21
11
18
139
8
11
11
17
31
17
11
14
10
11
16
10
27
23
11
9
8
8
19
19
23
12
8
18
15
16
24
36
13
15
9
19
19
21
19
13
12
11
7
28
21
29
23
8
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
16
24
1,583
11
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
15
28
1,547
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
13
14
12
869
8
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
11
12
14
954
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
2,379
14
1,801
1,431
12,524
11,196
i
18
123
105
2
267
16
32
19
105
111
3
225
18
12
103
92
4
126
252
23
18
103
108
5
169
325
27
27
129
142
6
123
254
20
13
111
110
7
280
30
16
122
112
8
16
124
139
9
10
1,121 14,325 12,627 26,952
123
262
137
130
121
104
8
126
12
156
131
13
152
24
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
1,352
12
128
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
1,525
20
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
2,288
31
Summa.
Total.
2,739
15
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
1,288
19
23 "1
22
21
Siitä kaupun- Siitä maaseurakunnissa.
geissa.
Dans
les commuDans les villes.
nes rurales.
Koko maa.
Tout le pays.
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
1,475
Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni.
G. dWleäG. de Kuopio. G. de Wasa.
borg.
20
19
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
Siirto
32—33 vuotta. .
33-34
34—35 „ . . .
35—36 „ . . .
36—37 „ . . .
37—38 „ . . .
38—39 „ . . .
39—40 „ . - .
40-41
41-42
42-43
43—44 „ . . .
44—45 „ . . .
45—46 „ . . .
46-47
47-48
48-49
49-50
50-51
51-52
52—53 „ . . .
53—54 „ . . .
54-55 „ . . .
55—56 „ . . .
56-57
57-58
58—59 „ . . .
59—60 „ . . .
60—61 „ . . .
61-62
18
17
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
Åge.
16
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
Wiipurin
Mikkelin lääni.
lääni.
G. de 8:t Michel.
G. de Wiborg.
15
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
Turun ja PoHämeen lääni.
rin ääni.
G. de TavaG. tflbo et
stehus.
Björneborg.
14
1 13
12
1 il
10
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
9
10
9
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
8
8
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
7
7
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
5
6
6
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
3
4
1 s
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
1
4
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Ikä.
2
3
63
9
12
19
21
11
11
20
22
15
14
20
27
32
32
15
16
141
155
296
17
18
10
32
29
12
12
19
18
12
18
17
19
30
26
12
9
152
141
293
12
133
129
16
14
25
20
8
12
17
18
14
12
19
22
30
21
19
17
148
136
284
19
22
11
126
125
11
21
15
30
16
13
14
20
15
9
11
20
19
20
19
14
22
147
131
278
29
22
118
109
12
17
13
28'
23
8
12
19
21
12
6
11
16
20
23
11
10
126
124
250
20
17
106
107
13
17
10
23
27
18
13
18
19
14
12
20
11
24
32
11
15
145
139
284
25
13
120
126
14
10
18
29
13
14
18
27
15
9
7
25
17
22
25
9
11
145
124
269
27
15
118
109
15
16
31
11
37
24
22
15
18
17
13
9
22
17
21
30
15
11
164
134
298
29
15
135
119
16
7
29
20
21
12
25
16
17
24
16
18
177
132
309
24
9
153
123
17
11
33
23
13
II
156
135
291
21
14
135
121
18
15
18
24
18
8
159
132
291
25
19
134
113
19
125
20
125
21
22
15
20
20
18
10
11
31
19
17
16
21
29
19
15
12
15
11
26
23
16
13
20
21
20
17
26
20
13
37
27
16
10
31
22
21
14
20
21
24
23
19
15
188
145
333
21
20
167
16
9
31
19
18
13
23
20
20
10
20
23
25
24
16
20
169
138
307
16
13
153
17
12
27
15
21
18
35
22
11
14
20
19
26
17
15
17
172
134
306
22
20
150,
114
15
15
27
21
18
20
29
15
12
9
26
18
23
24
15
12
165
134
299
17
12
148
122
23
20
11
28
20
10
17
33
27
14
11
22
18
23
24
16
7
166
135
301
21
16
145
24
24
17
29
22
24
14
38
15
22
16
26
15
24
25
16
21
203
145
348
25
23
178
119
122
22
12
30
25
14
14
32
15
20
19
20
17
29
26
23
13
190
141
331
21
14
169
127
26
15
18
14
24
8
35
31
18
18
23
12
19
303
10
14
154
125
27
12
134
142
28
29
20
12
19
17
164
139
25
18
13
26
26
20
12
25
29
12
19
18
16
23
30
14
9
156
154
310
22
11
24
32
26
17
24
36
35
24
19
33
16
23
25
17
14
193
183
376
12
18
181
165
27
20
34
39
22
19
43
40
16
24
21
27
23
17
13
223
191
414
21
19
202
172
30
20
16
28
46
20
25
33
31
29
25
29
23
29
35
27
25
20
209
223
432
17
19
192
204
31
15
13
39
29
28
38
35
24
37
30
30
20
226
212
438
18
22
208
190
32
23
32
24
19
34
45
15
31
26
25
32
34
25
16
205
223
428
6
21
199
202
33
28
48
27
30
42
26
38
49
30
28
288
290
578
16
24
272
266
34
27
46
21
21
24
27
40
20
29
219
252
471
13
25
206
227
35
27
22
41
49
42
57
47
28
19
504
15
19
234
236
36
2,126
1,908
3,323
2,931
1,532
2,965
1,854
1,647 20,332 18,107 38,439
2,518
2,028 17,814
16,079
37
„ . ..
„ . ..
27
18
28
37
38
53
39
43
Siirto
2,109
1,799
3,729
3,207
15
21
27
20
15
30
28
21 .
27
43
27
29
25
22
33
27
34
40
1,409
2,315
2,241
3,344
249
255
64
1
2
I 3
4 I
natomaa
65
5
6
Turun^Po-
| 7
Gouvernement
de Nyland.
Ikä.
'
.
»
10 | 11
««
( 12 | 13 I 14 | 15 I 16 | 17 I 18 | 19 | 20 I 21 | 22 I 23 | 24 I
Mikkelinlääni.
///> 7 W
fr
G. iïAbo et
Björneborg.
I
^
Hämeen
«
8
iai>fl
|
« A . /?•/
-
ö. de Wiborg.
**'
de
stehus
fl/ï-
Mt
°f
3 S i ! s f î | i | î | i | î | i | f f
B
: §
B |
* i
B |
• §
B g
* i
B g
: 1
II II I| 1:1 11 tl f i I! il II
ES.
» S.
E S.
S 2,
ES.
B
S.
ES.
»S.
ES.
2
g. S
Ö
<S s
s. e
a e
^
M
F»
M
F n F»
H P-l M H If
H H H
2,126
33
20
31
20
1,908
31
30
28
23
3,323
48
40
53
41
2,931
40
58
38
56
1,532
22
35
32
24
1,409
29
28
36
40
^
^
19
28
53
48
34
41
7
72-73
„..
27
27
38
39
22
27
46
38
23
8
73-74
„ . .
14
29
39
39
27
33
50
55
9
74-75
. .
20
35
40
50
26
31
37
43
~76
76-77
77-78
»••
„ . .
„ ..
3
°
18
21
2Ô
u
12
13
78
24
34
26
21
53
25
25
21
29
45
^
^
^
^
^
^
43
2g
^
M
^
2Q
27
30
2f}
30
^
^
21
^
^
25
27
M
^
^
^
^
42
17
^
27
^
294
^
^
521
^
^
9
2Q
227
^
^
9
^
11
^
172
^
204
^
376
^
6
^
m
^
^
^
^
^
74
72
58
74
46
44
31
26
19
113
105
102
82
79
58
51
49
24
187
177
160
156
125
102
82
75
43
16
21
10
15
25
32
27
21
23
1Q
34
^
23
22
w
3g
2?
^
2g
19
24
27
33
11
32
15
80-81
„ . .
11
24
13
33
13
17
23
25
8
19
21
lfi
22
23
1Q
16
81
,-.
6
12
13
39
12
14
9
16
9
6
1Q
u
1Q
J?
1Q
8
11
5
5
5
5
6
3
3
14
11
14
15
10
13
2
7
6
16
9
14
18
8
9
7
5
4
27
26
22
16
16
10
13
5
3
10
6
9
8
3
3
8
4
4
13
18
12
12
8
5
11
7
3
5
11
7
10
7
4
2
1
2
15
10
9
8
8
5
5
4
1
5
6
6
5
4
4
6
8
8
1
5
3
9
M
14
2
2
„ . .
26
9 1 - 9 2
„
27
92-93
„. .
.
.
28
9 3
-94
„
~95
» ' '
_
l
•
•
-
-
29
94
30
95-96
96 97
~
„
.
- ••
.
32
9 7
9 8
»
.
.
-
-
33
98-99
,
.
.
_
-
34
99—100
„
.
35
100—101
„
.
31
"
36 105 106
-
1
.
_
2,463
-
-
3
1
2
-
1
1
-
2
-
~
-
1
-
-
-
_
!
_
_
_
—
_
X
_
—
_
1
_
-^
=
4,277
3,946
1
_
_
1
1
-
1
-
-
_
_
-
-
-
-
_
_
_
_
_
—
2,404
3,939
3,601
1
1
—1,914 | 1,876
—
-
.
_
_
-
1
!
1
_
_
_
—
—
_
_
-
2,7641 3,866
Väkiluvunmuutokset
^
4
-
x
^
3
j
—
_
3,652
-
-
-
^
2 m
,,
u
2
11
6
1
_
_
1
1 M
7Q
UQ
1
-
-
3
_
_
13
5
9
27
4
6
2 8
8
2
830
6
_
_
2
29
3i
3
2
3
—
_
2 6
1
_
—
_
^
4
3
!
—
13
68
105 17
67
98 a
58
97 19
70
72 w
44
76 2 l
43 .
55 22
30
48 23
25
42 , ,
18
22 25
3
1
u
^
n g
8
7
5
10
3
3
3
7
2
10
a w
u
_
_
268
u
-
1
218
2
0
_
8
g
g
1
_
2
269
^
188
^
-
?
220
166
^
1
t
_
§
16
^
1
9
fi
m
-
1
3
4
m
6
5
4
2
1
1
1
1
12
262
279
^
1?1
18
Q
1
8
26
^
|
m
24
g
3
l g .
_
_
_ — - I —• " ^ "
2,1801 2,069 23,898122,581 46,479
v. 1890.
^
9
t
_
^
^
8
_
g
^
—
_
2Q
u
^
i
1
u
^
^
^
_
^
22
g3
30
t
242 2
w
Q
1
2
II
16079
23
U1
7
Bc
O C
M H
^
5
2
1
_
^
^
2
520
^
^
^
m
5
1
-
263
^
^
7
10
12
6
10
8
4
8
1
1
2
-
_
-
2,739
7
5
5
9
7
4
1
5
2
2
1
_
u
1
2
2
_
—
2,520
-
_
_
—
2
1
—
—
1
-
_
—
3
-
_
—
—
17
19
16
18
11
12
13
11
6
1
-
41
^
19
9
17
7
11
4
5
2
-
_
2g
9
9
6
11
2
1
4
2
-
-
1
-
_
-
23
ig
3
2
5
4
3
2
2
3
2
-
17
6
2
1
i
1
2
—
2,269
-
2
3
"••
Summa
1
-
1
_
6
-
3
~
.
_
1
-
18
^
ffl
1Q
28
22
23
24
25
21
26
^
ig
26
20
21
23
36
28
S
226
^
^
^
^
23
20
27
& - g r
241
g9
29
20
Ä
^ ^
16
21
39
28
™mU~
2>518
2?
39
m
2.
• lî
38>439
^
40
39
26
8 e
35
u
16
...
. .
••
••
. .
25
^ ^
^1
^
^
^
r- g
^
^
^
^
42
14
»
„
„
«
»
„
29
46
'
28
40
^
" ' •
„ . .
18
»
38
44
32
25
^
^
2>965
~79
79-80
~83
83-84
84-85
85 86
~
86 87
~
87-88
88-89
89-90
90-91
30
35
21
22
8
u
82
2. s
F»
32
17
a a
3,207
34
48
47
32
39
~82
g s
F»
29
les C0
%% $$ t* %$
3,729
32
48
30
31
20
,
n
Dans
& S g " ^ g « 8 & g g - .
M
„ . .
rakunnissa.
'
Dans les villes.
^§ ^
8
1,799
25
17
28
24
71-72
75
?§ ^
& S B " S & 8 B
F»
6
10
?s ^
„ , ,
Tout le pays.
2,109
26
24
21
34
3
4
5
B
?s ^
Siitä maaseu-
aoiaaa
geissa
II fi II fl II fl II |l i II fl II |l
S 2.
Siirto
6 7 - 6 8 vuotta
68-69
„..
69-70 „ . .
70-71 „ . .
2
G. d'Uleâ,
8
Siitä kaupun-
Koko maa.
_ . _
G. de Wasa.
S & S B "
- .
aau
, „ .
G. de Kuopio.
n
cheL
-
Oulunlääni.
Kuopion laani. Waasan laani. " U 1 U "
2,6951 2,383 21,2031 20,198 37
9
66
16.
67
Kuolleet v. 1890, jaettuina synDécès en 1890 selon l'année de la
10
Syntymävuosi.
16
17
18
20
19
Koko maa.
Tout le pays.
22
21
23
24
Siitä kaupun- Siitä maaseurakunnissa.
geissa.
Dans
commuDans les villes. nesles
rurales.
1
1,567
340
396
198
93
56
31
31
23
21
20
14
16
12
12
12
21
22
21
19
13
21
23
10
22
11
19
19
24
10
9
18
19
8
13
747
462
200
125
95
63
37
43
30
25
25
23
17
21
12
14
14
18
18
43
42
37
26
31
30
22
37
34
28
25
30
28
31
31
596
373
169
149
86
53
49
26
28
16
29
20
19
10
21
22
30
20
26
20
26
16
17
18
27
13
27
17
21
21
26
25
29
19
1,597
2,464
2,064
372
312
129
70
53
26
22
19
14
7
12
11
11
9
9
9
9
7
13
12
27
21
11
11
5
10
15
15
9
16
4
9
12
10
1,301
268 4,080
229 3,189
97 1,445
97
873
46
598
26
388
20
264
23
253
13
196
14
155
8
131
14
139
13
99
18
112
17
91
10
84
10
88
16
123
16
125
8
140
12
166
20
153
11
117
11
138
7
118
21
128
11
167
7
153
13
141
12
144
15
125
14
122
14
153
17
141
3,160 7,240
2,723 5,912
1,276 2,721
878 1,751
572 1,170
749
361
310
574
213
466
201
397
166
321
128
259
118
257
107
206
117
229
101
192
113
197
133
221
115
238
136
261
121
261
325
159
285
132
84
201
113
251
102
220
127
255
328
161
127
280
121
262
105
249
272
147
131
253
136
289
117
258
1,148 14,539 12,811 27,350
443
411
194
105
69
66
26
20
21
10
15
12
12
10
7
5
7
12
14
23
19
24
23
25
20
22
27
36
35
23
25
28
19
20
1,828
324
376
151
115
61
48
24
19
16
15
8
5
9
9
4
10
12
8
8
10
18
18
9
18
12
12
29
19
20
9
17
11
18
16
3,637 2,836 i
2,778 2,347 2
1,125 3
1,251
763 4
768
529
511 5
322
313 6
238
286 7
194 8
233
175
185 9
145
151 10
116
120 11
127
113 12
87
98 13
102
108 14
97 •15
84
103 16
79
121 17
81
111
107 18
111
128 19
117 ' 111 20
147
141 21
129
114 22
94
75 23
95 24
113
90 25
98
115 26
106
132 27
140
108 28
117
101 29
106
121
96 30
100
130 31
94
120 32
134
118 33
121
101 34
1,458 12,711
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
883
431
413
164
88
52
29
20
20
13
17
11
26
12
14
16
6
7
15
18
9
15
18
9
12
8
8
14
18
15
15
13
11
16
14
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
2,408 I 2,119 971
546
490
196
126
85
62
58
31
34
29
23
10
15
28
14
20
22
18
19
20
21
22
20
15
13
19
32
23
17
16
18
20
25
12
Sexe féminin.
2,781 I 2,318 1,547 1,375
304
207
82
51
30
28
17
21
13
11
8
10
6
9
5
10
5
9
5
9
9
8
6
10
8
11
15
8
8
8
10
9
13
8
680
569
253
141
94
54
46
39
45
24
17
23
13
19
18
18
13
27
23
18
20
21
18
26
19
15
18
21
23
25
14
16
19
19
Vaimonpuolet.
324
301
149
94
66
43
37
21
29
21
10
11
8
10
10
10
11
8
10
19
18
13
4
13
11
16
12
13
10
12
24
9
9
19
B g,
P S
256
187
75
42
28
19
13
21
14
11
7
11
4
9
8
5
11
6
13
10
10
8
10
9
8
12
14
9
7
8
10
10
8
10
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
435
345
167
108
77
51
29
29
17
19
8
13
10
8
6
6
11
13
10
14
11
11
3
11
7
20
11
13
18
16
12
6
18
14
S. 2.
a§
g "S
Summa.
Total.
484
445
264
195
148
92
77
49
43
36
27
25
25
20
14
16
22
17
25
17
33
19
12
14
17
17
28
17
21
16
23
19
23
18
I!
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
1,500 1,307
665
508
310
212
149
100
69
60
47
41
39
25
18
25
18
18
17
26
28
27
31
22
30
28
30
28
33
22
21
29
26
23
26
30
S. 2.
8? K
gB »2
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
11
8
10
18
17
22
11
13
15
20
9
° B
a g,
g" o
a g.
5' %
M So 3
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
346
302
128
82
57
35
25
19
19
19
10
11
11
10
5
9
5
9
8
14
18
11
s
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
Siirto
15
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
35
14
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
31
446
373
140
78
48
37
24
22
17
11
11
8
12
7
7
3
12
8
10
8
11
15
14
9
11
14
24
22
19
10
16
20
18
15
w
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
10
13
Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni.
tfUleåG. de Kuopio. G. de Wasa. G. borg.
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
00
g.
3 g.
S' ft
1890 ......
1889
1888
1887 ......
1886
1885
1884
1883
1882
,
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865 .......
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
naissance par gouvernements.
12
Uudenmaan
Turun ja Po- Hämeen lääni.
lääni.
rin lääni.
Wiipurin lääni, Mikkelin lääni.
G. de Tava
S:t MiGouvernement G. d'Âbo et
G. de Wiborg. G. dechel.
de Nyland.
Björneborg.
L'année de
naissance.
tymävuoden mukaan, läänittäin.
11,353
35
69
68
10
Uudenmaan
lääni.
Syntymävuosi.
L'année de
Gouvernement
de Nyland.
Turun ja Po- Hämeen lääni
rin lääni.
G. de TavaG. d'Âbo et
stehus.
Björneborg.
14
12
21
20
1852
18
12
1851
10
11
1850
10
13
1849
22
12
1848 . . . . . .
19
16
1847
14
16
1846
16
11
1845
20
10
1844
10
18
1843
27
6
1842
16
11
1841
12
11
1840
20
10
1839
14
16
1838
15
7
1837
20
11
1836
19
15
14
1835
.......
22
1834
,
21
15
1833 .
17
18
1832
18
13
1831
15
18
1830
21
22
1829
22
14
1828
13
25
1827
20
17
1826
27
17
1825
23
27
1824
28
23
1823
25
25
1822 . . . . . . .
21
22
Siirto
2,145
1,836
3,791
25
16
29
23
24
22
24
29
17
20
24
21
17
25
17
21
26
23
18
15
23
20
28
21
20
32
31
44
45
31
43
54
39
39
36
3,260
10
15
17
10
15
15
12
9
12
9
12
16
20
24
16
19
15
20
14
22
14
14
22
14
22
16
16
25
21
11
30
34
26
25
32
2,171
17
10
23
14
22
11
14
20
17
20
18
16
8
19
14
11
22
26
12
18
13
14
11
21
7
21
15
17
21
19
11
17
18
17
26
19
18
19
20
13
22
16
16
15
27
15
28
24
9
25
17
14
21
26
15
33
18
18
33
20
19
29
25
17
34
17
13
34
16
9
39
11
14
23
23
17
36
35
22
44
34
22
40
41
16
26
28
17
30
38
22
57
41
32
45
49
21
34
45
30
52
57
26
42
44
1,952
3,394
3,003
971
7
14
9
12
10
18
8
18
9
13
12
12
9
18
20
15
21
18
17
13
11
24
22
17
11
19
28
29
25
21
25
19
28
17
31
1,571
883
1,567
30
10
16
10
14
26
25
15
22
19
15
12
27
23
22
19
20
19
22
20
24
20
22
34
25
19
21
31
31
23
33
36
33
29
36
37
1,452
2,377
9
9
15
14
8
10
16
13
11
12
7
11
9
10
16
11
18
14
8
13
12
9
20
17
14
27
12
22
35
36
25
30
21
25
1,597
11
17
16
19
16
30
26
14
21
20
15
12
16
16
18
11
16
26
21
15
18
16
18
19
13
20
21
22
27
23
28
23
2,464
24
24
21
23
27
32
27
29
22
23
2,064
16
26
29
26
17
34
26
25
21
18
27
31
27
25
25
25
23
18
24
22
19
27
30
18
25
35
24
18
31
32
42
52
31
40
32
21
24
22
18
25
27
25
22
26
21
22
28
22
25
18
24
30
32
33
31
37
34
36
34
29
38
43
30
2,304
3,382
3,013
1,301
10
12
14
12
9
11
16
13
19
13
10
12
8
16
16
15
17
21
15
14
15
16
22
14
15
15
16
23
24
27
32
1,148 14,539 12,811 27,350
9
8
11
9
13
16
14
10
19
18
9
17
11
13
16
8
12
20
25
19
35
20
11
10
18
12
17
16
9
13
18
18
16
23
27
28
19
23
29
1,895
108
148
138
135
141
156
136
148
148
137
137
171
140
174
158
163
175
169
173
171
162
183
209
177
143
180
311
233
193
209
284
343
239
258
257
119
113
143
147
112
160
144
138
127
140
123
138
136
124
146
126
131
157
131
125
141
138
152
130
138
193
179
201
225
210
241
294
246
278
249
24
227
261
281
282
253
316
280
286
275
277
249
309
276
298
304
289
306
326
304
296
303
321
361
307
281
373
390
434
418
419
525
537
475
536
506
1,685 20,726 18,505 39,231
1,828
1,458
27
28
25
19
23
26
17
21
27
20
16
37
28
28
21
18
27
14
23
17
23
20
23
18
11
23
14
22
11
13
15
14
15
15
17
21
18
13
17
15
14
16
22
10
14
19
2,545
13
19
11
14
18
14
17
18
17
17
16
17
13
13
17
18
20
23
16
23
26
22
23
21
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
1854
1853
21
26
33
25
17
23
30
24
27
29
27
34
29
27
31
27
33
31
33
24
32
23
32
26
17
34
25
31
28
36
40
30
29
34
42
2,119
23
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
12
2,408
22
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
9
19
1,375
B S
Tout le pays.
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
16
1855
1,547
5 s
2. £•
S. £
21
Siitä kaupun- Siitä maaseurakunnissa.
geissa.
Dans les commuDans les villes.
nes rurales.
Koko maa.
Summa.
Total.
37
1856
e> g,
B S
Oulun lääni.
G. d'Uleâborg.
20
19
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
35
2,318
2,781
S
2
G. de Kuopio. G. de Wasa.
18
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
27
1,307
B>
G. de S:t Michel.
17
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
21
1,500
o 2.
P S-
S
Kuopion lääni. Waasan lääni.
16
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
Siirto
II
E. «
S. £•
S" S- 3" a
B 2
1 15
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
»I
2
14
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
M,
13
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
S S.
g s
g B
Mikkelin
lääni.
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
naissance.
Wiipurin
lääni.
G. de Wiborg.
12
li
12,711
11,353
i
81
104
120
96
113
122
116
129
118
99
130
143
119
129
127
124
121
111
117
118
111
112
134
125
112
117
146
113
132
137
145
108
148
117
155
140
150
113
154
108
139 • 124
122
163
186
135
159
117
132
125
157
176
197
161
211
181
182
202
194
196
269
218
229
268
214
224
255
244
238
228
2
2,062 18,181
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zî
33
34
35
36
16,443 37
71
70
6
Syntymävuosi.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Turun ja Po- Hämeen lääni.
rin lääni.
G. de TavaG. d'ibo et
Björneborg.
3,394
54
43
42
55
46
45
40
33
39
32
21
26
14
8
7
8
13
6
5
2
2
2
3,003
54
49
40
47
53
41
50
41
38
33
31
29
20
13
12
8
11
8
5
6
4
2
1
1
1,571
39
25
26
28
33
23
28
21
29
27
12
7
10
6
4
8
4
4
4
2
1,452
31
36
41
45
36
31
31
19
29
20
31
24
9
6
7
8
4
3
3
4
3
1
1
1
2,463
2,269
4,277 I 3,946 | 2,520 | 2,404 | 3,939
3,601 | 1,914 | 1,876
2,377
43
17
2,304
44
35
3,382
37
30
39
34
46
32
3,013
60
53
38
39
21
38
1,895
23
1,685 20,726 18,505 39,231
268
325
593
32
2,545
2,062 18,181
23
28
245
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
1,952
34
19
27
29
26
37
35
31
27
30
18
25
14
11
16
13
12
11
5
9
9
4
2
3
1
2
1
1
S" S
P S
24
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
1
1
P r
g. p
ö £,
g.
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
2,171
27
21
19
23
23
30
24
19
18
29
20
18
15
12
5
11
5
6
3
6
5
4
3
1
3* S.
B
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
3,260
53
37
35
30
37
44
64
36
30
47
29
38
37
26
30
19
18
20
15
12
8
3
5
3
2
3
1
2
1
1
!!
23
ma
maaseuSiitä kaupun- Siitä
rakunnissa.
geissa.
les comDans les villes. Dans
munes rurales.
Summa.
Total.
3,791
37
28
35
36
45
34
40
24
25
29
28
15
13
14
11
13
16
13
9
8
3
9
2.
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
P
21
Koko maa.
Tout le pays.
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
2
1
3
1
E "§
s* s.
It
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
1,836
17
27
27
28
26
35
31
24
23
26
20
23
23
10
11
15
11
13
14
7
5
3
5
2
s S
S g
20
19
18
Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääni
G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleâborg.
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
2,145
24
30
25
27
15
18
22
28
19
20
11
20
5
8
5
11
7
3
5
4
6
1
3
B 2
5 a
s •§
S* o_
P 2.
Siirto
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813 . .
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806 .......
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
27 1796
28 1795
29 1794
20 1793
31 1792
J32 1791
| 33 1790
| 34= 1789
!»
1788
{36 1785
I
Summa
: 37
05 -«1
a »
17
16
15
14
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
ï2
fi
2.
Wiipurin
Mikkelin lääni.
lääni.
G. de S.t MiG. de Wiborg.
chel.
13
12
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
•<
2 g
g g
Si §
11
Vaimonpuolet.
Sexe féminin.
03
10
7
Miehenpuolet.
Sexe masculin.
L'année de
naissance.
I
16,443
i
297
2
29
37
231
293
524
16
22
215
271
3
20
31
243
269
512
13
18
230
251
4
29
18
264
282
546
15
18
249
264
5
234
276
510
7
26
227
250
C
28
40
24
28
20
30
28
40
25
237
287
524
13
25
224
262
7
43
15
22
234
307
541
11
27
223
280
8,
28
36
26
16
257
452
8
18
187
239
9
24
29
190
222
412
4
19
186
203
10
19
18
22
29
14
30
21
15
195
16
37
40
40
30
29
19
22
37
34
199
222
421
6
15
193
207
Jl
16
49
6
11
133
205
338
3
15
130
190
12
37
12
165
207
372
8
17
157
190
13
14
80
143
223
—
13
80
130
14
13
82
114
196
3
8
79
106
15
8
56
109
165
5
5
51
104
16
74
66
55
39
100
17
81
18
23
19
10
10
. 17
36
8
18
15
9
17
17
6
10
13
15
20
5
8
5
3
6
17
27
6
12
77
108
185
3
8
3
8
11
12
9
68
85
153
2
4
6
10
13
9
7
11
58
89
147
3
8
2
4
9
5
6
42
61
103
3
5
4
4
4
1
4
—
3
1
—
1
—
—
—
—
—
—
16
4
1
13
9
9
17
3
7
38
63
101
1
2
4
1
12
3
6
22
51
73
1
3
1
6
6
3
3
29
23
52
—
1
—
3
1
6
1
10
24
34
1
1
2
2
2
—
1
4
13
17
1
—
—
1
4
8
12
_
1
1
—
2
—
3
—
3
3
11
14
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2,739
2,764
3,866
1
1
1
3
6
9
—
_
1
—
1
1
9
10
—
—
2
—
2
3
5
—
—
—
1
—
2
2
—
1
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
3,652
2,180
2,069 23,898 22,581 46,479
2,695
37
21
29
9
3
4
3
3
1
2
—
•
81
19
56
20
59
21
47
22
19
23
9
8
8
5
9
2
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
—
1 32
—
— 33
— 34
—
—
—
2,383 21,203
— 35
1
36
20,198
37
72
73
17. Kuolleet kuu- kausittain vuonna 1890.
Décès par mois en 1890.
:
1
2 J 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19
Miehenpuolet. — Sexe masculin.
c:zi
TïJTï
9
Uudenmaan...
Turun ja Porin
Hämeen
Wiipurin ....
Mikkelin ....
Kuopion .....
Waasan
Oulun
286
523
307
416
298
349
506
288
211
323
199
341
180
223
333
164
189
358
230
370
177
261
314
197
ïttiïtï
215
333
177
380
170
244
312
201
204
299
202
365
152
267
327
185
171
304
183
325
167
225
287
171
178
318
160
319
124
231
247
186
218
348
185
253
120
179
262
151
153
279
175
250
103
159
275
140
194
355
221
296
131
185
269
163
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Vaimonpuolet. — Sexe féminin.
208
399
231
301
136
193
353
173
™"
Molemmat sukupuolet. — Les deux sexes.
fP T T ï ï ï Ti t ? ? rr r r n n n Er u r r r
H H H n r r n
1
2
3
4
5
6
7
8
I 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
f i f r f r l ?r r i f * i i i r ! r r - pr i i *
236
438
250
323
156
223
351
161
2,463
4,277
2,520
3,939
1,914
2,739
3,866
2,180
251
496
275
372
242
361
562
274
204
321
210
308
196
239
328
200
226
324
228
374
181
284
318
200
166
340
175
322
174
259
311
169
185
301
157
311
146
276
292
185
166
290
161
290
148
206
220
171
168
262
166
277
152
197
236
134
167
270
182
264
124
186
268
142
155
265
155
246
94
158
247
143
160
311
226
236
133
210
262
147
190
390
225
287
134
196
291
137
231
376
244
314
152
192
317
167
2,269 537
3,9461,019
2,404 582
3,601 788
1,876 540
2,764 710
3,652 1,068
2,069 562
415
644
409
649
376
462
661
364
415
682
458
744
358
545
662
397
381
673
352
702
344
503
623
370
389
600
359
676
298
543
619
370
337
594
344
615
315
431
507
342
346
580
326
596
276
428
483
320
385
618
367
517
244
365
530
293
308
544
330
496
197
317
522
283
354
666
447
532
264
395
531
310
398
789
456
588
270
389
644
310
467
814
494
637
308
415
668
328
4,732 i
8,223 2
4,924 3
7,540 i
3,790 5
5,503 6
7,518 7
4,'249 8
Summa 2,9731,974 2,126 2,032 2,001 1,833 1,7631,716 1,5341,8141,994 2,138 23,898 2,833 2,006 2,135 1,916 1,853 1,6521,5921,603 1,4631,685 1,8501,993 22,581 5,806 3,980 4,261 3,948 3,854 3.485 3,355 3,319 2,997 3,499 3,844 4,131 46,479 9
Siitä kaupungeissahan* to
10 villes)
292 224 221 232 209 201 198 244 200 213 227 234 2,695 245 207 186 192 200 169 172 189 182 200 204 237 2,383 537 431 407 424 409 370 370 433 382 413 431 471 5,078 10
Siitä maaseurakunnissa
(Communes ru11 raies)
2,681 1,750 1,905 1,800 1,792 1,632 1,565 1,472 1,334 1,601 1,767 1,904 21,203 2,588 1,799 1,949 1,724 1,653 1,483 1,420 1,414 1,281 1,485 1,646 1,756 20,198 5,269 3,549 3,854 3,524 3,445 3,115 2,985 2,886 2,615 3,086 3,413 3,660 41,401 11
Siitä lutherilai12 sia (Luthériens) 2,931 1,936 2,084 1,996 1,9481,778 1,704 1,678 1,492 1,775 1,958 2,095 23,375 2,791 1,973 2,088 1,881 1,820 1,614 1,555 1,567 1,418 1,653 1,818 1,958 22,136 5,722 3,909 4,172 3,877 3,768 3,392 3,259 3,245 2,910 3,428 3,776 4,053 45,511 12
Siitä kreikk.-ve13 näläisiä (Grecs) 42 35 41 35 50 54 58 37 41 37 34 43
507 42 33 47 35 33
38 37 36 45 32 32 35
445 84 68 88 70 83 92 95 73 86 69 66 78
952 13
! Siitä roomal.-katholisia (Ca141 tholigues) . . . —
3
1
1
3
1
1
1
1
2
2 —
16 — — — — —
_
_
_
_
_
_
_
_ _
3
1
1
3 j l
1
1
1
2
2 —
16 a I
74
75
18. Kuolemansyyt
Les causes des décès
Suomessa vuonna 1890.
en Finlande en 1890.
8
7
80
575
5
36
2,564
85
555
628
2
33
2,644
92
438
582
10
32
2,460
3,912
4,187
3,830 I 3,728
477
mp
vp, mp.
vp, mp
20
1
15
47
17
194
13
2
98
417
592
4
41 j
2,358 !
13
15
19
17
10
13
7
9
9
2
90
3
87
J03
277
221
307
$79
Î55
444
2,489
2
42
36
43
30
12
420
3
30
—
34
—
54
2
—
—
—
—
07
][32
178
104
99
76
73
313
282
268
216
270
520
431
528
427
384
348
421
430
479
4
39
2,072
2
12
7
7
49
1,985
30
31
33
1,961
1,906
2,199
4
36
2,404
4
50
2,635
2,933
432
6
1,204
4,985
6,279
64
460
28,699
3,342
3,224
3,179
2,882
3,381
3,701
4,059
45,152
232
]
i
mp
vp.
mp.
2
1
1
1
4
40
19
62
24
24
—
—
56
—
77
__
3
4
7
6
Häkään kuolleita {Asphyxiés par la vapeur de charbon).
Polttohaavoihin kuolleita ja palaneita {Brûlés)
Musertuneita ja kuoliaaksi langenneita {Morts par des
chutes, écrasés)
19
185
27
16
vp. mp
vp. mp.
—
vp. mp.
vp. mp.
vp. mp.
vp. mp.
vp.
mp.
vp.
2 —
3 2 3 — 2 2 24 12
14 45 14 39 11 50 9 17 3 500 149
— — — 3 2 2 — — —
4
5
2
4 11 8 6 11 7 10 6 5 77 73
—
17 2 12 2 29 2 16 2 211
— _ — 1 — — — —
7
— — — — — — — — — —
7 —
1 —
14
Ukkosen lyömästä kuolleita {Tués par la foudre)
Kuoliaaksi paleltuneita {Gelés)
Nälkään kuolleita {Morts de faim)
Lapsenmurhia {Infanticides)
Toisen väkivallan kautta kuolleita {Assassinés et tués). .
Väkevistä juomista kuolleita {Abus de boissons alcooliques)
Siitä maaseurakunnissa.
Dans les communes rurales.
16
215
19
Siitä kaupungeissa.
Dans les villes.
Summa {Total) 5,727
mp. vp,
Tapaturmat. {Accidents).
Tukehtuneita {Etouffés)
- I 2
32
Hukkuneita {Noyés)
138
35
Summa.
Total pour
Vannée.
69
2
80
998
885
3
50
3,511
Joulukuu.
Décembre.
127
6
Marraskuu.
Novembre.
Rokko {Variole)
Punarupuli ja tuhkarupuli {Fièvre scarlatine et morbilieuse)
Punatauti {Dyssenterie)
. ..
Kolera {Choléra)
Vatsatauti lapsissa {Diarrhée chez enfants)
Kaikenlaiset kuumeet {Fièvre tierce, quotidienne etc.) . .
Keuhkotauti {Phthisie pulmonaire)
. ..
Mielenviat {Aliénation mentale)
Lapsensaanti {Décès en couches)
Muut taudit {Autres maladies)
i. s
14
Lokakuu.
Octobre.
Taudit. {Maladies).
13
Syyskuu.
Septembre.
I fe fr
12
ii
Elokuu.
Août.
H
S e.
10
Heinäkuu.
Juillet.
2 S.
9
Kesäkuu.
Juin.
!
H
26
2
15
1
18
2
2
2
—
—
2
—
22
5
4
3
3
4
318
886
5
516
2,732
4,469
5,424
52
433
25,967
10
4,922
40,230
11
855
12
27
1
1
1
1
2
—
5
—
4
2
7
1
—
—
2
—
—
—
1
—
1
1
1
2
8
57
21
1
8
2
5
1
5 —
3
—
3
1
8
8
9
vp.
1
2
23
10
12
67
433
141
13
1
8
—
4
14
5
4
4
72
69
15
16
3
—
195
19
16
7
5
17
—
13
4
18
—
1
vp.
mp.
i
X
•
—
6
7
mp.
i
i
±
i
8
11
1
1
19
7
5
3
52
8 20
8 21
6
—
15
1
22
Tapaturmaisesti saaduista haavoista kuolleita {Morts de
blessures)
_
Kuoliaaksi puskettuja {Tués à coup de corné) . . .
Kärmeen puremasta kuolleita {Morsure de serpent)
Koiran puremasta kuolleita {Morsure de chien). . .
Metsään eksyneitä (Egarés et morts dans la forêt) .
Myrkystä kuolleita {Empoisonnés)
Muun tapaturman kautta kuolleita {Autres accidents).
Summa (Total)
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
— — — — — —
1 — — — — — — — —
—
—
4
— . 2
—
1
—
—
—
—
—
4
23
—
—
2 24
1 25
i
JL
•
—
—
—
1
__
Q
£å
51 13
81 24 82 38
100
8
5,806 I 3,980 | 4,261 | 3,948
3,854
35 91
— 5
3,485
1
—
9
1
fa
—
—
—
32 106 24 84
26
1
itsensä surmanneita {Suicides)
Koko kuolemasumma {Total des décès)
—
—
3,355
3
9
3,319
1
2
2,997
3
X
26
1
l
27
1 29
2
1
1
4
78 31 110 24 51 17 938 294
6 3 7 2 4 — 74 21
105
21
24
6
833
50
1
3,499
1
3,844
1
4,131
5
46,479
5,078
273
15
41,401
30
31
32
76
77
19. Tauteihin kuolleet v. 1890, jaet1
ä
i
3
I 4
I 5
I 6
I 7
tuina sukupuolen ja iän mukaan.
Décès causés par maladies
en 1890, d'après sexe et âge.
| 8
I 12 |
| 9
| 10 | 11
13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Miehenpuolet. — Sexe masculin.
22
Vaimonpuolet. — Sexe féminin.
.
*r j ! n »B H H h fi n .,
II m I M !1 ii II I H M
• '|! •iiE \t v ff
• 2jjs "
*J?
1
2
3
4
5
e
7
8
9
io
n
12
13
u
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Alle vuoden
1—2 v.
2—3 „
3—5 „
5-10 „
10—15 „
15—20 „
20—25 „
25—30 „
30—35 „
35—40 „
40—45 „
45—50 „
50—55 „
55—60 „
60-65 „
65—70 „
70—75 „
75-80 „
80—85 „
85—90 „
Yli 90 vuoden
Summa
22
6
8
3
2
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
_
—
306
330
262
303
254
65
14
4
5
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
_
—
43 | 1,544
21
18
35
45
44
14
3
2
2
3
2
—
3
4
3
4
7
6
5
1
_
—
222 |
?_P
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
1
—
—
1
—
—
—
_
489
136
46
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
4 |
_
341
188
97
132
141
79
121
131
115
95
98
100
126
146
150
165
160
130
76
11
8
—
146
122
47
71
89
80
168
254
278
248
249
239
228
224
215
213
168
112
52
10
3
—
671 | 2,610 | 3,216 |
23
—
—
—
—
—
1
2
2
—
10
3
6
4
2
3
2
1
3
—
_
—
_
4,798
1,111
554
587
491
221
202
186
232
216
296
316
381
443
510
750
873
954
788
380
209
39
g
„ Jfn.Jï il ïi h H n -r il
H » ï I? M !I ii î ï i H M I !
• eils *
• '|! *nE \' V v u
_£
6,123
1,911
1,049
1,141
1,021
460
511
579
633
573
648
662
742
820
882
1,134
1,210
1,205
921
402
220
39
39 14,537| 22,886
17
13
3
6
5
2
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
222
281
260
267
264
69
14
6
3
1
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
_
—
f_?
21
22
21
47
40
9
2
3
2
1
2
2
5
9
4
9
3
3
3
2
_
_
—
47 | 1,389 | 210
•*
—
—
1
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
1
—
—
—
—
—
_
—
2 |
374
120
39
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
284
140
89
103
129
107
131
96
100
91
111
88
99
107
118
152
163
141
74
35
15
2_
533 | 2,375
100
—
90
—
51
—
51
—
125
—
133
—
278
2
239
3
271
1
261
5
228
—
233
1
178
4
187
1
157
3
176
1
165
1
91
1
40
2
8
—
_
_
1_
—
3,063 |
25
—
—
—
—
—
—
16
59
101
94
117
62
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3,823
1,057
539
628
523
224
201
149
165
164
231
271
351
370
465
792
1,027
1,170
1,054
572
302
84
4,841
1,723
1,003
1,102
1,086
544
644
555
643
618
689
657
648
675
748
1,130
1,359
1,407
1,173
617
317
87
10,964 i
3,634 2
2,052 3
2,243 4
2,107 5
1,004 6
1,155 7
1,134 8
1,276 9
1,191 10
1,337 a
1,319 12
1,390 13
1,495 14
1,630 15
2,264 16
2,569 17
2,612 is
2,094 VJ
1,019 20
537 21
126 22
460 14,162 | 22,266
45,152 23
79
78
2
1
13
4
15 1 6
7
18
1•
1 10
11
12
13 I 14 i 15
16
17
Kaupungeissa . — Villes.
2 M
CD "°
"NS.
V
nissa .
—
24
25
66
27
:§
fiS
29
30
32 t 33
31
34
35
36
—i
Tammikuu
0
—
3
—
—
—
—
—
1
3
91
4
3
6
1
8
g
10
11
12
13
1
1
o
FTplmilrnn
Maaliskuu. .
Huhtikuu . . . . . .
Toukokuu
Kesäkuu
JTfiinäkun
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa
2
2
91
1
s
1
9
4
1
1
1
1
—
—9
1
1
1
2
2
3
1 —
2
1
1
24
1
91
1
1
14
B
3
1
3
0
2
4
5
0
1
1
1
s
1
9
—
—
— — —
2
3
1
—
6
—
—
1
1
2
1 —
11 17
2
3
5
1
a
1
4
2
3
3
2
1
o
4
2
3
2
30
1
—
1
5
Molemmat sukupuolet.
Les deux sexes.
CD
CD"2.
CD
Bi
ai
gp"
a*
2B
S s.
ô, pi
p
B •
«•g
CD
21 25
40
42
41
44
45
46
Molemmat sukupuolet.
Les deux sexes.
oa fis*
—
6
6
1
5
5
R
1
—
1
2
1 —
—
1
6
—
I
—
II
*3
CD
—
1
—
'3
—
—:
?£
S v
••
p
1 —
— — — —
3
—
3
6
—
_
5
—
—
3
—
— — —
—
—
—
—
3 — 3
— 2 —
2
— — — —
—
1
1
—
1
—
— — —
—
—
—
— — —
—
—
—
—
2
—
4 50
—
2
—
4 10
1
15
7.
4
—
5
—
3
—
—
8
—
3
—
8
—
—
1
—
4
—
—
7
—
1
1
6
—
2
5 —
4 1
—
2
—
3
1 —
5
74
3 1
2 —
5
1
1
7
—
2
1
9
—
;. 7
2 —
2 —
1 —
5
65
2
—
2
25 35
1
—
5
—
3;
4
3
5
1
6
4
—
—
—
1
1
9
2
8
9
5
8
5
9
2
6
7
4
1
—i
fi.
CD
à®
.* o
„
p
2
4
CD
B p
CD p .
à. a
4
2
CD
~ p
i&
CD "
a
4
2 1
—
—
2
39
Vaimonpuolia.
Sexe' féminin.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
2 M 0 (a
p p:
it
CD
p
CD
B P
gg
o
3
1
—
1
38
CD*
p
B•
1
1
37
Koko maassa. — Tout le pays.
Communes rurales.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
en fi.
28
1
•g
CD
23
Summa
Total.
Leski a ja erotettuja.
af s, vemves et divorcées.
Naineit:
Mariés
imatto mia yli 15 vuoden
mariéis au-del à de 15 ai
vuoden.
Lapsia
Jeun s gens
DUS de 15
Summa
Total.
Leski
tettuja.
Veuvi
forcées.
Naituja
Mariées
N imatto:mia yli 15 vuoden
Noi mariéeÏS au-dellà de 15 a
Lapsiai alle 15 vuoden,
Jeun i filles au-dessious de 15 ns.
Summa
Total.
Leski a ja erotettuja.
Veu) fs et div orcées.
Naineit!
Mariés
mia yli 15 vuoden
is au-del à de. 15 a;
vuoden.
DUS de 15
Jeun
Sutoma
Total.
Leski
tettuja.
divorcées.
ufs, ve
Nainèitî
Mariés
mia yli 15 vuoden
:s au-delà de 15 ai
Lapsia
vuoden.
Jeun s gens
DUS de 15 ns.
Summa
Total.
Leski a ja erotettuja.
Veuves et ditrorcées.
Naituja
Mariées
15 vuoden
là de 15 a
, aile 15 vuoden.
au-dessiDUS de 15
S?
g
B
iin
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Summa.
Total.
skiä ja erotettuja.
eufs et divorc ées.
Naineita.
Mariés.
Naima tomia yli 15
Non ma ries au-delà c
Lap Bia aile 15 vu oden.
eunes ge ns au-dessous de 15 ans.
Summa.
Total.
iS
21
«H
Les kiä ja erotett
Veufs , veuves et di
Naineita.
Mariés.
Naima ttomia yli 15 moden
Non ma ries au-delà d e 15 ai
>ia aile 15 vu oden.
ns au-dessous de 15 ans.
Summa.
Total.
skiä ja erotett
uves et divorc
Naituja.
Mariées.
Naima ttomia yli 15 ruoden
STon mar iées au-delà ( e 15 a
sia alle 15 vu oden
es au-dessous de 15 ans.
Summa.
Total.
skiä ja eroteti
ufs et divorcé
Naineita.
Mariés.
Naima ttomia yli 15
Non ma ries au-delà d
3ia alle 15 vu oden.
ns au-dessous de 15 ans.
Mois.
20
Jeun
«H
Kuukausi.
19
Maaseurakun-
Molemmat sukupuolet.
Les deux sexes.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
18
cides en 1890.
•su
Nombre des sui-
lukumäärä vuonna 1890.
-su
20. Itsensä surmanneiden
6 2
2 —
5 —
2 —
30 39
1
-—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
3
9
3
—
5
5
—
—
1
8 —
—
2
6
—
3
1 —
1
2
—
2
—
—
—
1
—
—
—
1 4
— 1
— —
— 3
— 1
1 3
— 3
— 2
— —
6 13
2 21
—
1
2
_
—
2
1
—
—
—
—
1
1
—
1
—
2
3
2
—
—
—
—
4
4
5
3
3
6
3
5
4
36 52
—
1
1
—
2
—
—
• 1
1
10
4
9
13
6
8
8
10
5
9
9
4
7 95
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
80
81
21. Kuolleet vuonna 1890 jaettuina sukupuolen ja
Décès en 1890 selon sexe et l'état civil
I
4
I
5
I
6
I
7
Ï
8
9
1
I
ii
sivilisäädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.
ainsi que d'après les causes des décès.
13
14 | 15 |
16
|
Kuolleitten lukumäärä. — Nombre des décès.
Lapsia alle Naimattomia
15 vuoden. yli 15 vuoden.
Lääni.
Non mariés
au-delà de
15 ans.
m
a »<
II
ïl
*
S"
« B
H
«,
P 5*
P
S. S-
Uudenmaan . . .
Turun ja Porin
Hämeen
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
1,242
2,297
1,324
2,043
807
1,331
1,932
1,078
1,081
1,950
1,139
1,753
706
1,285
1,657
910
324
537
266
442
250
293
494
272
<
05
S g.
• B
» 2
682
279
455 1,101
672
281
359 1,082
603
259
809
321
407 1,111
607
272
| 19 | 20 |
21
| 22 | 23
24
25 | 26
27
Kuolemansyyt. — Causes des décès.
Koko lukumäärä.
veuves
Total.
et divorcés.
Mariés.
E ~
18
Leskiä ja
erotettuja.
Naineita.
03
|
•<
S
».
3ff
! ||
Il
«? s .
2&
»•3
83
e
ö_g:
S" 3
«•£.
g B
£1 2.
S F
a g,
5' s-
480
862
558
727
476
641
888
531
o 2
S" £
tauti,
aterie.
Gouvernements.
Jeunes gens
au-dessous de
15 ans.
17
215
342
258
372
254
306
329
223
429
679
426
762
435
517
700
356
2,463
4,277
2,520
3,939
1,914
2,739
3,866
2,180
2,269
3,946
2,404
3,601
1,876
2,764
3,652
2,069
4! 392 35
16 1,417 69
8
389 71
15 498 120
47 61
20
110 24
21
4
61 43
19 9
2
Summa 12,054 10,4811 2,878j 2,633| 6,667 5,163 2,299 4,304| 23,898 22,581
90| 2,933 432
208
215
171
105
44
55
248
158
371
646
812 1,230
359
775
797
749
442
351
689
874
976
999
539
655
30
79
51
82
65
64
53
36
2,922
4,120
2,943
4,992
2,632
3,528
4,885
2,677
6j l,204| 4,985 6,279| 64 460 28,699
Väkiluvunmuutokset v. 1890.
43
43
152
71
60
53
88
60
4! 61
34
67
59
97 104
81 53
22 649 477
16
13
7
5
6
6
3
21
7
10 4,732
17 8,223
21 4,924
7,540
16 3,790
5,503
10 7,518
4,249
68
95 46,479
11
82
22. a) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1890.
(Molemmat sukupuolet).
Décès au-dessous de 1 an. (Les deux sexes).
1
1
2
f
ikä.
3
4
5
6
7
8
9
10
11 |
£ £
§
"
"
I
108 139 186
18 21 33
11 18 36
8 12 35
15 16 39
13 11 44
10 19 36
11 16 40
13 15 23
8 15 27
4 10 22
8 12 30
11 13 28
11 15 27
54 90 177
64 102 198
67 82 157
61 83 109
54 90 104
56 85 91
44 73 95
53 75 80
46 76 75
45 79 80
31 83 76
30 60 45
854| 1,3io| 1,893|
S
| 14
Siitä
«n
^ B
»*
1 vuorokausi .... 66 141 75 205
2 vuorokautta....
19 24 12 32
3
„
.... 16 20 12 23
4
„
.... 15 17 15 18
5
„
.... 13 10
8 25
6
„
.... 14 24 11 20
7
„
.... 24 21 19 27
8
„
.... 11 20 11 14
9
„
....
11 12 12 15
10
„
.... 21 15 17 15
11
„
....
9 19
6
8
12
„
.... 11 14 10 11
13
„
.... 16 16 12 13
14
„
....
9 18 11 22
15 p:n ja 1 kuuk. väl. 124 167 110 175
2:sella kuukaudella. 153 194 124 181
3:nnella
„
117 139 103 130
4:nnellä
„
93 114 80 129
5:nnellä
„
84 100 63 120
6:nnella
„
47 100 54 133
7:nnellä
„
71 97 58 101
8:nnella
„
66 106 60 122
9:nnellä
„
64 87 59 103
10:nnellä
„
53 86 57 110
1 lumella
„
55 72 63 101
12:imellä
„
43 69 39 103
Summa 11,225,1,702J 1,10111,956|
13
Siitä
n ; * * g «-i jfffri » i *§• ^
*
12
15
| 16
Siitä
»a
'
' "
A
fi
B
*r
92 1,012 75
937 1,001 11 930 82
12 171 14
157
167 4 164 7
18 154 13
141
153 1 142 12
10 130 5
125
130 —
118 12
13 139 7
132
136 3 129 10
25 162 9
153
162 —
150 12
16 172 12
160
169 3 157 15
15 138 4
134
136 2 128 10
9 110 9
101
108 2 100 10
14 132 10
122
128 4 118 14
8
86 3
83
83 3
81 5
8 104 5
99
103 1
96 8
7 116 9
107
115 1 101 15
8 121 10
111
114 7 106 15
88 985 95
890
949 36 871 114
80 1,096 143
953 1,074 22 980 116
89 884 113
771
865 19 804 80
56 725 101
624
711 14 651 74
52 667 107
560
646 21 615 52
62 628 83
545
608 20 575 53
51 590 77
513
577 13 556 34
53 615 76
539
602 13 570 45
54 564 74
490
558 6 519 45
61 571 76
495
556 15 537 34
55 536 68
468
518 18 502 34
36 425 57
368
409 16 397 28
992| 11,033|i,25s| 9,778j 10,778| 255,10,0971936
83
22. b) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1890. (Miehenpuolet).
Décès au-dessous de 1 an. (Sexe masculin).
1
2
f
»
3
4
5
6
7
8
9
10
11 |
5* H
Siitä
: If- trjïîEfif
1 vuorokausi
39 75
2 vuorokautta....
12 13
3
„
.... 12 12
4
„
....
9 11
5
„
....
7
7
6
„
....
7 13
7
„
....
17 12
8
„
....
8 15
9
„
....
3
6
10
„
....
9 10
11
„
....
6 12
12
„
....
7
8
13
„
....
9 12
14
„
....
4 15
15 p:n ja I kuuk. väl.
73 106
2:sella kuukaudella. 89 109
3:nnella
„
64 67
4:nnellä
„
56 67
5:nnellä
„
50 55
6:nnella
„
21 62
7:nnellä
„
41 57
8:nnella
„
36 57
9:nnellä
„
39 43
lOmnellä
„
31 42
ll:nnellä
„
27 44
12:nnella __„
24 27
Summa j 700j 957
12
45 119
9 18
7 16
7 10
3 17
4 12
13 17
7
8
7
9
12
6
4
5
6
5
5
8
5
9
62 93
73 89
58 65
52 69
39 71
29 74
30 49
33 69
31 61
32 67
27 59
13 58
613J 1,083|
IÏS|ÏI
65 82 115
9 14 17
8 12 22
5
3 23
8
7 24
8
4 28
8 12 16
3 10 21
3 10 12
5
9 13
3
3 13
5
5 19
8
5
9
5
9 15
32 43 99
33 59 118
37 45 84
28 44 63
25 45 60
33 39 53
19 35 46
25 52 44
22 35 43
25 47 42
14 50 36
24 31 19
460| 7io| 1,054J
13
] 14
Siitä
15
[ 16
Siitä
iiiïftft
54 594 47
547
587 7 549 45
7
99 8
91
98 1
94 5
6
95 11
84
94 1
89 6
3
71 3
68
71 —
64 7
7
80 4
76
79 1
76 4
16
92 5
87
92 —
85 7
14 109 8
101
106 3 101 8
8
80 4
76
80 —
71 9
5
55 3
52
53 2
51 4
12
76 5
71
74 2
70 6
3
49 1
48
48 1
46 3
4
59 3
56
59 —
54 5
6
62 8
54
62 —
54 8
5
67 5
62
61 6
60 7
45 553 64
489
534 19 486 67
52 622 77
545
613 9 563 59
58 478 61
417
468 10 435 43
34 413 60
353
409 4 374 39
30 375 55
320
366 9 347 28
35 346 40
306
334 12 320 26
24 301 39
262
296 5 287 14
29 345 44
301
336 9 320 25
34 308 38
270
305 3 282 26
37 323 41
282
312 11 305 18
26 283 29
254
275 8 264 19
26 222 31
191
211 11 215 7
58o| 6,15?] 694J 5,463 6,023J 134J 5,662| 495
84
22. c) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1890. (Vaimonpuolet).
Décès au dessous de 1 an. (Sexe féminin).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
f
F5 H
«%
©; 3- S5. se'! gJ 5? 5: sr *•§ 5? gf s» sr *»
y
II.1-I.M.I-
| • $ S.
Summa
27
7
4
6
6
7
7
3
8
12
3
4
7
5
51
64
53
37
34
26
30
30
25
22
28
19
66
11
8
6
3
11
9
5
6
5
7
6
4
3
61
85
72
47
45
38
40
49
44
44
28
42
11 |
12
Siitä
*HBH3E
1 vuorokausi ....
2 vuorokautta. ...
3
„
....
4
„
....
5
„
....
6
„
....
7
„
....
8
„
....
9
„
....
10
„
....
11
„
....
12
„
....
13
„
....
14
„
....
15 p:n ja I kuuk. väl.
2:sella kuukaudella.
3:nnella
„
4:nnellä
„
5:nnellä
„
6:nnella
„
7:nnellä
„
8:nnella
„
9:nnellä
„
10:nnellä
„
lhnnellä
„
12:nnella _ _ j ,
10
?
86
14
7
8
8
8
10
6
6
9
3
6
5
13
82
92
65
60
49
59
52
53
42
43
42
45
43
9
3
3
7
5
2
8
10
3
1
3
3
6
22
31
30
33
29
23
25
28
24
20
17
6
57
7
6
9
9
7
7
6
5
6
7
7
8
6
47
43
37
39
45
46
38
23
41
32
33
29
71
16
14
12
15
16
20
19
11
14
9
11
19
12
78
80
73
46
44
38
49
36
32
38
40
26
38
5
12
7
6
8
2
7
4
2
5
4
1
3
43
28
31
22
22
27
27
24
20
24
29
10
| 14
Siitä
15
| 16
Siitä
s §
s &
»Î
g e t E tï i ï-11
•
30
3
5
8
5
7
6
4
5
5
2
4
7
6
48
51
45
28
24
25
28
27
28
25
36
26
13
418 28
72 6
59 2
59 2
59 3
70 4
63 4
58 —
55 6
56 5
37 2
45 2
54 1
54 5
432 31
474 66
406 52
312 41
292 52
282 43
289 38
270 32
256 36
248 35
253 39
203 26
5251 7451 488 873 394 600 839 412J 4,876 561
s s
390
66
57
57
56
66
59
58
49
51
35
43
53
49
401
408
354
271
240
239
251
238
220
213
214
177
s- a. g • a sr £ g
ga
414 4
69 3
59 —
59 —
57 2
70 —
63 —
56 2
55 —
54 2
35 2
44 1
53 1
53 1
415 17
461 13
397 9
302 10
280 12
274 8
281 8
266 4
253 3
244 4
243 10
198 5
381 37
70 2
53 6
54 5
53 6
65 5
56 7
57 1
49 6
48 8
35 2
42 3
47 7
46 8
385 47
417 57
369 37
277 35
268 24
255 27
269 20
250 20
237 19
232 16
238 15
182 21
4,315 4,7551121 4,435|441
VII. B. Postisäästöpankki.
1. Postisäästöpankin hallituksen kertomus
" Sama sama vuodelta 1888. Helsingissä
2.
3.
„
„
„
1889. Helsingissä
4.
„
„
„
1890. Helsingissä
5.
„
„
„
1891. Helsingissä
vuodelta 1887. Helsingissä 1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
VIII. Sokeain, Kuuromykkäin ja Mielivikaisten tilasto.
[1.] Tilastollisia Tauluja Suomen Sokioista vuonna 1873. Helsingissä 1877.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä, asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883. Helsingissä 1885.
IX. Alkeisopistojen tilasto.
[1.] Tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuonna
1884—1885. Helsingissä 1886.
[2.] Sama sama lukuvuonna 1885—1886. Helsingissä 1887.
[3.] Sama sama lukuvuonna 1886—1887. Helsingissä 1888.
[4.] Kertomus Suomenmaan alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—
1887. Helsingissä 1888.
[5.] Tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuonna
1887—1888. Helsingissä 1889.
[6.] Sama sama lukuvuonna 1888—1889. Helsingissä 1890.
[7.]
„
„
„
1889—1890. Helsingissä 1891.
[8.]
„
„
„
1890—1891. Helsingissä 1892.
X. Kansanopetuksen tilasto.
1—1
"Uusi jakso. 1. 1 9- Kansakoulut Suomessa lukuvuonna 1883—1884. Helsingissä 1885.
2.;l 10. Tilastollinen katsaus Suomen kansakoululaitokseen lukuvuonna
[ »
n
1884-1885. Helsingissä 1886.
3. 11. Sama sama lukuvuonna 1885—1886. Helsingissä 1887.
[ „
»
4. 1 12. Tilastollinen katsaus lastenopetukseen Suomen evankelis-lutherilaisissa seurakunnissa vuonna 1886. Helsingissä 1888.
s.; 13. Tilastollinen katsaus Suomen kansakoululaitokseen lukuvuonna
«
[ ,,
1886—1887. Helsingissä 1889.
6. 1 14, Sama sama lukuvuonna 1887—1888. Helsingissä 1889.
n
[ „
„
„
„
1889—1890. Helsingissä 1891.
8j 16.
[ „
n
„
„
„
1890—1891. Helsingissä 1S92.
»
[ „
9.] 17.
XII.
Vankeinhoito.
Uusi jakso. 1/ 3. Vankeinhoitohallituksen kertomus vuodelta 1884. Helsingissä 1886.
2. 4. Sama sama vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
. n
„
„
„
1886. Helsingissä 1888.
n
»
3. 5.
„
„
„
1887. Helsingissä 1889.
H
4.; 6.
„
„
„
1888. Helsingissä 1890.
5. 7.
})
n
„
„
„
1889. Helsingissä 1891.
n
6. 8.
„
„
„
1890. Helsingissä 1892.
7. 9.
«4
XIII. Postitilasto.
Uusi jakso. 3. Postihallituksen kertomus vuodelta 1887. Helsingissä 1889.
4. Sama sama vuodelta 1888. Helsingissä
1890.
g
5.
1889. Helsingissä 1891.
1890. Helsingissä 1892.
6.
XIV. Maanmittaus ja Vakauslaitos.
[1.] Maanmittaus-ylihallituksen
3. Sama sama vuodelta 1887.
4.
„
„
„
1888.
5.
„
„
„
1889.
6.
„
„
„
1890.
kertomus vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
Helsingissä 1889.
Helsingissä 1890.
Helsingissä 1891.
Helsingissä 1892.
XV. Luotsi- ja Majakkalaitos.
Uusi jakso. 1. Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen kertomus vuodelta 1885.
Helsingissä 1887.
„
„
2. Sama sama vuodelta 1886. Helsingissä 1888.
„
„
3.
„
„
„
1887. Helsingissä 1888.
„
„
4.
„
„
„
1888. Helsingissä 1889.
„
„
5.
„
„
„
1889. Helsingissä 1891.
XVII.
Kruununmetsät.
Uusi jakso. 1.
2.
n
»
Metsänhoitohallituksen kertomus vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
Sama sama vuodelta 1888. Helsingissä 1891.
XVIII. Teollisuustilasto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1884. Edellinen osa. Vuoriviljelys, geologinen tutkimus j a malmien etsintä, r a h a paja j a kontrollilaitos, konepajat j a valimot y. m. Helsingissä 1886.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita j a käsityölaitoksia. Ensim. vihko. Helsingissä 1886.
Toinen vihko. Helsingissä 1887.
1885. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1887.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita j a Käsityölaitoksia. Helsingissä 1887.
1886. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1888.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita j a Käsityölaitoksia. Helsingissä 1888.
1887. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1889.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita j a Käsityölaitoksia. Helsingissä 1889.
1888. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1891.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita j a Käsityölaitoksia. Helsingissä 1891.
1889. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1892.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita j a Käsityölaitoksia. Helsingissä 1891.
1890. Edellinen osa. Vuoriviljelys y. m. Helsingissä 1892.
Jälkimmäinen osa. Tehtaita j a Käsityölaitoksia. Helsingissä 1892.
XIX. Tie- ja vesirakennukset.
[5.] Tie- j a vesirakennusten Ylihallituksen
v. 1889. Helsingissä 1890.
[6.] Sama sama v. 1890. Helsingissä 1892.
XX.
kertomus sen johtaessa tehdyistä
töistä
Rautatie-tilasto.
[Uusi jakso. 2.] 16. Rautatie-hallituksen kertomus vuodelta 1886. Helsingissä 1887—88.
[ „
„
5.] 19.
„
„
„
„
1889. Helsingissä 1890.
XXI.
Köyhäinhoidon-tilasto.
1. Köyhäinhoito Suomessa vuosina 1881, 1883, 1885 j a 1887. Helsingissä 1891.
Kaikki edelläseisovat vihot ovat päällekirjotuksella
Bidrag till Finlands Offloiela Statistik
ulostulleet myöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi:
Sarjaa
„
„
I: i. Finlands sjöfart och handel 1856—1865. Häftena 1—2. Helsingfors 1866.
V. TemperaturfÖrhallanden i Finland åren 1846—1865. Första häftet. Helsingfors 1869.
XI. Medicinalverket.
Ny följd. 1.
„
„
2.
„
„
3.
„
„
4.
„
„
5.
„
„
6.
„
„
7.
Medicinalstyrelsens berättelse för år 1884. Helsingfors 1886.
D:o d:o för år 1885. Helsingfors 1887.
D:o d:o för år 1886. Helsingfors 1888.
D:o d:o för år 1887. Helsingfors 1889.
D:o d:o för år 1888. Helsingfors 1890.
D:o d:o för år 1889. Helsingfors 1891.
D:o d:o för år 1890. Helsingfors 1892.
„
XIII. Poststatistik. Ny följd. 1. Poststyrelsens berättelse för år 1885. Helsingfors 1887.
2. D:o d:o för år 1886. Helsingfors 1888.
„
XIV. Landtmäteriet och Justeringsverket.
„
XIX. Väg- och vattenkommunikationerna.
[1.] Berättelse om de under Ingeniörkorpsens ledning verkstälda arbeten år 1885.
Helsingfors 1886.
[2.] D:o d:o år 1886. Helsingfors 1887.
[3.] D:o d:o år 1887. Helsingfors 1888.
[4.] D:o d:o år 1888. Helsingfors 1890.
2.
Öfverstyrelsens för Landtmäteriet berättelse för år 1886. Helsingfors 1889.
XX. Jernvägsstatistik.
[Ny följd. 1.]
15. Jernvägsstyrelsens i Finland berättelse för å r 1885. Helsingfors
17.
18.
20.
21.
D:o
D.ö
D.o
D:ö
d:o
d:o
d:o
d:o
för
för
för
för
å r 1887.
å r 1888.
å r 1890.
å r 1891.
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
1888.
1889.
1891.
1892.