Matti Klinge tutkimusapuraha 2012.pdf

Rehtorin päätös 2012/ 31/
1(2)
,2.9 . 2.2012
Helsingin yliopiston Matti Klinge -tutkimusapurahan 2012 myöntäminen
Kunnioittaakseen professori Matti Klingen yliopistoa koskevaa laajaa tieteellistä tutkimustyötä ja hänen panostaan yliopiston identiteetin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi yliopiston rehtori on perustanut elokuussa 1996 vuosittain jaettavan Matti Klinge -tutkimusapurahan.
Tutkimusapuraha on tarkoitettu 1) Helsingin yliopiston asemaa, historiaa tai sen yhteiskunnallista merkitystä koskevaan tutkimukseen, 2) yleensä yliopistoja tai yliopistokysymyksiä
koskevaan tutkimukseen, tai 3) Suomen ja Euroopan kulttuuri-, aate- ja oppihistoriaa koskevaan tutkimukseen. Apurahaa varten on vuonna 2012 varattu 21 000 euroa ja se voidaan
myöntää yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi.
Apuraha oli haettavissa samaan aikaan kuin Helsingin yliopiston rahastojen apurahat. Hakuaika oli 9.1. klo 08.00 - 25.1.2012 klo 15.00.
Hakemuksensa jättivät seuraavat 17 hakijaa:
Sari Aalto
Elsi Kaarina Ahonen
Aleksi Ahtola
Arto Aniluoto
Kalle Hiltunen
Heidi Hyytinen
Sini Mikkola
Christopher Pape
Mikko Puustinen
Riikka-Maria Pöllä
Kaarina Reenkola
Juhana Salojärvi
Taavi Sundell
Petteri Suominen
Anne Tucker
Saila Karoliina Vaara
Juho-E Wilskman
Rehtori kutsui 23.1.2012 päätöksellä professori Jukka Kekkosen, professori Laura Kolben ja
professori Aila Lauhan apurahatoimikuntaan antamaan lausuntonsa apurahan hakijoista.
Toimikunta tutustui huolellisesti hakemuksiin ja kokoontui keskustelemaan asiasta
22.2.2012. Toimikunta päätyi yksimielisesti esittämään, että vuoden 2012 Matti Klinge tutkimusapuraha myönnettäisiin FM Sari Aallolle. Toimikunta nimesi ensimmäiselle varasijalle FM Petteri Suomisen ja toiselle varasijalle VTM Arto Aniluodon. Prof. Kolbe ei osallistunut
asian käsittelyyn Aallon hakemuksen osalta.
FM Sari Aallon väitöskirjan aiheena on medisiinareiden lääkäri-identiteetin synty ja ammattikunnan omakuvan muodostuminen suomalaisissa yliopistoissa 1930-luvulta 1970-luvulle.
HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
UNIVERSITY F HELSINKI
2(2)
Hän tulee tutkimuksellaan osoittamaan sen, miten yliopistoyhteisö on lääkäreitä kouluttanut
ja miten yhteiskunnalliset murrokset ovat vaikuttaneet lääkärikoulutuksen sisältöihin ja tavoitteisiin. Aatteellisia murroksia koulutustraditioon ovat tuoneet muun muassa lääkärimäärän
kasvu, hyvinvointivaltion koulutus- ja terveyspolitiikan kehitys sekä yliopisto-opetuksen ammatillistuminen.
Aalto lähestyy tutkimuskohdettaan opetukseen liittyvän "hiljaisen tiedon" kautta, pohtien kansalaiskasvatuksen ja opiskelijayhteisöllisyyden merkitystä. Hän hyödyntää yliopistohistoriallisen tutkimuksen piirissä käytettyjä lähteistä ja metodeja, keskittyen erityisesti lääketieteen
opintoihin ja medisiinarien opiskelijakulttuuriin. Aalto liittää ne osaksi yliopiston laajempaa sivistyksellistä itseymmärrystä. Pääasiallisena lähdeaineiston muodostavat lääketieteen opiskelijajärjestöjen, tiedekuntien ja lääkärijärjestöjen arkistoaineistot sekä alan lehdet,
muistelmat, haastattelut ja muistitietoaineistot. Sari Aallon väitöskirja vastaa tematiikaltaan
erinomaisesti Matti Klinge - tutkimusapurahan myöntökriteereitä.
Esitys:
Yliopiston Matti Klinge -tutkimusapuraha, 21 000 euroa, myönnetään vuonna 2012
FM Sari Aallolle.
Päätös:
Esityksen mukaisesti.
Thomas Wilhelmsson
Rehtori
Kir'tMehmusto
Viestintäjohtaja
Lisätietoja:
Asiamies Jenni Koistinen ([email protected], p.191 23386).