Esityskalvot

Tilinpäätöstiedote 2014
Tammi–joulukuu 2014
Konsernijohtaja Fredrik Strand
Talousjohtaja Antti Heinola
29.1.2015
Sisällys
o
o
o
o
Konsernin kehitys
Kassavirta ja käyttöpääoma
Rahoitus
Markkinanäkymät ja
tulosohjeistus vuodelle 2015
Konsernin kehitys
Q4/2014:
Vahva neljäs vuosineljännes – Hyvää edistymistä kohti vuoden 2016
taloudellisia tavoitteita
Tilauskanta
°
Tilauskanta kasvoi 7 %
edellisvuoden lopusta.
°
Edellisvuoden vastaavan
kauden valuuttakursseilla
tilauskanta kasvoi 9 %.
Liikevaihto
°
Liikevaihto laski 2 %
edellisvuoden vastaavan jakson
valuuttakursseilla
laskettuna.
Caverion
4
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
Käyttökate (EBITDA)
°
°
Vahva neljäs vuosineljännes,
käyttökateprosentti ilman
kertaluonteisia eriä oli 6,0 %.
Projektitoimintojen
kannattavuuden
parantamistoimet etenivät hyvin.
Käyttöpääoma ja
operatiivinen kassavirta
°
°
Käyttöpääoma oli -19,3 milj.
euroa (Q4/2013: 46,0).
Operatiivinen kassavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
oli 100,0 milj. euroa
(Q4/2013: 101,3).
Avainlukuja
Milj. e
10–12/14 10–12/13
Tilauskanta kauden lopussa
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
ilman kertaluonteisia eriä
Käyttökateprosentti
ilman kertaluonteisia eriä, %
Käyttökate (EBITDA)
Käyttökateprosentti, %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e
Käyttöpääoma
Operatiivinen kassavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
Korollinen nettovelka
kauden lopussa
Henkilöstö keskimäärin
Muutos
1–12/14
1–12/13
Muutos
1 323,6
1 240,7
7%
1 323,6
1 240,7
7%
660,2
688,1
-4 %
2 406,6
2 543,6
-5 %
39,3
26,7
47 %
80,7
81,7
-1 %
6,0
3,9
3,4
3,2
34,3
25,3
67,5
70,9
5,2
3,7
2,8
2,8
0,16
0,14
0,22
0,28
-19,3
46,0
-19,3
46,0
100,0
101,3
-1 %
113,5
108,5
5%
50,2
86,5
-42 %
50,2
86,5
-42 %
17 161
17 753
-3 %
17 300
18 071
-4 %
36 %
17 %
Vuoden 2013 vertailuluvut ovat carve-out-lukuja kausilta ennen osittaisjakautumisen rekisteröimistä (30.6.2013).
Caverion
5
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
-5 %
-22 %
Konsernin liikevaihto oli 660 miljoonaa euroa neljännellä
vuosineljänneksellä
Konsernin liikevaihto (raportoitu)
Milj. e
1–12/12: 2 803
1–12/13: 2 544
748
7181–6/12: X XXX
665
673
608
Konsernin liikevaihto
vertailukelpoisin valuuttakurssein
oli edellisvuoden tasolla.
°
Pääosin Ruotsin ja Norjan
kruunun valuuttakurssimuutokset
laskivat konsernin tammi–
joulukuun liikevaihtoa 68,8 milj.
eurolla.
1–12/14 2 407
688
653
°
595
660
591
588
567
Liikevaihto maittain (raportoitu)
Liikevaihdon jakauma
1−12/2014
Milj. e
666
597 547
521
458 496
(-10 %)
(-5 %)
8%
516
Huolto ja
kunnossapito 54
% (1-12/2013: 55
%)
458
(-11 %)
148 136
140 127
68 71
(-8 %)
(-9 %)
4%
Ruotsi
Suomi
Saksa
Norja
1−12/13
Caverion
6
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
Itävalta
1−12/14
Tanska
Muut maat
Projektit 46 %
(45 %)
Huollon ja kunnossapidon liikevaihto 350 miljoonaa euroa
o
o
Huollon ja kunnossapidon
markkinat olivat vakaat
kaikissa
toimintamaissa.
Yleinen kiinnostus
elinkaariratkaisuja kohtaan
lisääntyi edelleen.
1−12/12:
1 542 (55 %)
374
56%
Caverion
7
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
Huollon ja
kunnossapidon
liikevaihto, milj. e
% konsernin
kokonaisliikevaihdosta
Huollon ja kunnossapidon liikevaihto
1−12/13:
1 409 (55 %)
410
398
361
55%
54%
340
55%
56%
1−12/14:
1 297 (54 %)
386
363
350
320
56%
54%
56%
323
319
55%
54%
305
54%
53%
Projektiliiketoiminnan liikevaihto 310 miljoonaa euroa
°
°
°
°
°
Neljännellä vuosineljänneksellä
julkistettiin useita miljoonien
eurojen projekteja.
Suomi: Jotkut projekteista
lykkääntyivät, mutta olemme
myös saaneet joitakin suuria
uusia tilauksia.
Ruotsissa markkinat ovat olleet
vakaat vuonna 2014.
Norja: Hyvä toimintaympäristö.
Kysyntä pysyi suotuisana
Saksassa.
Projektiliiketoiminnan liikevaihto
1−12/12:
1 261 (45 %)
299
8
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
320
1−12/13:
1 134 (45 %)
45%
1−12/14:
1 110 (46 %)
339
304
268
44%
Caverion
Projektiliiketoiminnan
liikevaihto, milj. e
% konsernin
kokonaisliikevaihdosta
46%
45%
44%
290
44%
310
302
274
46%
44%
268
270
262
45%
46%
46%
47%
Neljännellä vuosineljänneksellä kannattavuus kasvu-uralle
taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi
o
Käyttökateprosentti ilman
kertaluonteisia eriä oli 6,0 %
neljännellä vuosineljänneksellä.
o
Vuoden 2014 käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä säilyi
edellisvuoden tasolla ja oli 80,7
(81,7) milj. euroa.
o
Projektitoimintojen
kannattavuuden parantamistoimet
etenivät hyvin vuoden toisella
puoliskolla.
o
Käyttökatteeseen vaikuttavien
kertaluonteisten erien vaikutus oli
13,2 milj. euroa vuonna 2014.
Käyttökate (EBITDA), milj. e (raportoitu)
Käyttökateprosentti, % (raportoitu)
1−12/12: 85,3 (3,0 %)
1–12/13: 70,9 (2,8 %)
1–12/14 67,5 (2,8 %)
34,3
26,3
23,6 25,6
3,5% 3,6%
25,3
23,3
4,0%
21,5 5,2%
3,8%
3,9% 3,7%
12,9
9,8
9,4
1,3% 1,5%
2,0%
9,6
1,6%
2,1
0,4 %
Caverion
9
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
Tilauskanta kehittyi myönteisesti vuoden 2014 kaikilla
vuosineljänneksillä
°
Tilauskanta kasvoi
7 % joulukuun 2013 lopusta.
°
Valuuttakurssimuutokset laskivat
joulukuun lopun tilauskantaa
31,6 miljoonalla eurolla
joulukuun 2013 loppuun
verrattuna.
Tilauskanta
Milj. e
Q1
Q2
Caverion
3/13
10
3/14
6/12
6/13
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
6/14
Q4
+6 %
1,380
+6 %
1,350
+2 %
1,335
3/12
Q3
9/12
9/13
+7 %
1,324
9/14 12/12 12/13 12/14
Loka−joulukuussa saatiin useita suuria tilauksia
Saksan eläkevakuutusliitto,
Berliini, Saksa
Caverion kunnostaa
kiinteistötekniikkaa Saksan
eläkevakuutusliiton
hallintorakennuksessa ja vastaa
projektin johtamisesta.
Toimitukseen kuuluu m.m.
laaja valikoima palontorjuntajärjestelmiä sekä kestävän
kehityksen mukaista teknologiaa,
kuten jäähdytyskatot, lämmön
talteenottojärjestelmät ja
sadeveden kierrätys.
°
°
°
°
Palvelualue: Projektin
johtaminen, Projektin toteutus
Järjestelmät ja tuotteet:
Lämmitys, vesi & viemäri,
Ilmanvaihto, Jäähdytys,
Turvallisuus
Sopimuksen arvo: ~15,6 milj. e
Ajankohta: Q4/2014 − alkuvuosi
2016
Caverion
11
Tilinpäätöstiedote 2014
DRV
Baxter, Krems, Itävalta
Caverion toimittaa
kiinteistötekniikkaa, kuten
puhdastilateknologiaa, Baxterin
tuotantolaitokseen. Rakennukseen
toimitetaan energiatehokkaat
lämpö-, jäähdytys- ja
paineilmajärjestelmät, ja rakennus
liitetään etähallintaan energian
käytön optimoimiseksi.
°
°
°
°
°
Palvelualue: Projektin
johtaminen, Projektin toteutus
Järjestelmät ja tuotteet:
Lämmitys, vesi & viemäri,
Ilmanvaihto & ilmastointi,
Turvallisuus
Sopimuksen arvo: konsortio
Molinin kanssa, Caverionin
osuus: 6 milj. e
Koko: 15 000 m2
Ajankohta: Q4/2014–6/2015
Loka−joulukuussa saatiin useita suuria tilauksia
Sør-Trøndelagin korkeakoulu,
Norja
Sør-Trøndelagin
korkeakoulu
DRV
Caverion vastaa Fingridin
sähköasemien teknisestä
huollosta ja kunnossapidosta
Lapissa. Teknisen huollon ja
kunnossapidon sopimus sisältää
sähköasemien
peruskunnossapidon, kuten
laitteiden huollot ja
asematarkastukset.
Caverion vastaa talotekniikan
kokonaistoimituksesta uuteen
Technology Building rakennukseen.
Rakennus on passiivitalo, joka
sisältää energiatehokasta
teknologiaa, kuten lämmön
talteenottojärjestelmät ja
Caverionin oman KlimaTakratkaisun.
°
°
°
°
°
°
Palvelualue: Suunnittelu ja
hankekehitys, Projektin
johtaminen, Projektin toteutus
Järjestelmät ja tuotteet:
Lämmitys, vesi & viemäri,
Ilmanvaihto & ilmastointi,
Sähköistys, Turvallisuus,
Automaatio
Sopimuksen arvo: 9 milj. e
Koko: 16 000 m2
Ajankohta: Q4/2014 –
loppuvuosi 2016
°
°
°
°
Slyngstad Aamlid Arkitekter
Caverion
12
Tilinpäätöstiedote 2014
Fingrid, Suomi
Palvelualue: Tekninen huolto ja
kunnossapito
Järjestelmät ja tuotteet:
Sähköistys
Sopimuksen arvo: Ei julkistettu
Koko: Kaikki Fingridin
sähköasemat Lapissa
Ajankohta: 2015–2017
Loka−joulukuussa saatiin useita suuria tilauksia
Huddingen sairaala, Ruotsi
HOLSTEBRO
Caverion toimittaa
kiinteistötekniikkaa uuteen
lääketieteelliseen
koulutuskeskukseen ja vastaa
projektin johtamisesta ja
asiantuntijapalveluista. Tiloja
tulevat käyttämään muun muassa
Kuninkaallinen teknillinen
korkeakoulu, Karoliininen instituutti
ja Punainen Risti. Projektissa
hyödynnetään 3D-mallintamista ja
virtuaalista suunnittelua.
°
°
°
°
°
Holstebron poliisiasema,
Tanska
PPP-mallilla toteutettavassa
elinkaarihankkeessa Caverion
toteuttaa uuden kiinteistön koko
talotekniikan, minkä jälkeen se
vastaa kiinteistön käytöstä,
huollosta ja kunnossapidosta 25
vuoden ajan. Kohde liitetään
etähallintajärjestelmään, mikä
takaa kiinteistön sovitut olosuhteet
ja optimaalisen energiankäytön.
°
Palvelualue:
Asiantuntijapalvelut, Projektin
johtaminen, Projektin toteutus
Järjestelmät ja tuotteet:
Lämmitys, vesi ja viemäri,
Ilmanvaihto ja ilmastointi,
Sähköistys
Sopimuksen arvo: 6,8 milj. e
Koko: ~20 000 m²
Ajankohta: Q4/2014–Q2/2016
°
°
°
°
querkraftarchitekten
Caverion
13
Tilinpäätöstiedote 2014
Palvelualue:
Asiantuntijapalvelut, Suunnittelu
& Hankekehitys, Projektin
johtaminen, Projektin toteutus,
Tekninen huolto ja
kunnossapito, Palveluiden
johtaminen, Elinkaarihankkeet ja
-palvelut
Järjestelmät ja tuotteet:
Lämmitys, vesi & viemäri,
Ilmastointi & ilmanvaihto,
Sähköistys, Turvallisuus,
Automaatio
Sopimuksen arvo: 18,8 milj. e
Koko: 12 000 m2
Ajankohta:
2014−2041
17 074 työntekijää joulukuun lopussa
°
Vuonna 2014 jatkettiin
kehitystyötä, jonka tavoitteena on
matala organisaatio ja
voittajajoukkueen rakentaminen:
° Osaamisen johtaminen
° Organisaation kehittäminen
° Palkattiin uudet divisioonien
johtajat Ruotsiin, Saksaan ja
Eastern Europe –
divisioonaan sekä konsernin
tietohallintojohtaja
° Yli 1 200 harjoittelijaa.
°
Marraskuussa 2014 koko
konsernille kerrottiin
henkilöstökyselyn tuloksista
tulevan kehitystyön pohjaksi.
Vastausprosentti oli korkea ja
henkilöstön sitoutumisaste
vahvistunut.
°
Yksi tärkeimmistä tavoitteista on
panostaa työturvallisuuden ja terveyden parantamiseen.
° Tapaturmataajuus
(tapaturmaa milj. työtuntia
kohden) oli vakaalla tasolla
10,1 vuonna 2014 (1–
12/2013: 9,2).
Henkilöstön jakauma
maittain
joulukuun 2014
lopussa
Suomi 28 %
Ruotsi 23 %
Norja 16 %
Saksa 14 %
Itävalta 4 %
Tanska 6 %
Muut maat 9 %
Caverion
14
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
Kassavirta ja
käyttöpääoma
Käyttöpääoma tukee 2016 tavoitteitamme
Käyttöpääoma, milj. e
Käyttöpääoma
o
Käyttöpääoma
suhteessa liikevaihtoon,
% (Viim. 12 kk)
°
120
100
°
°
5%
4%
3%
2%
48
49
2%
2%
°
Käyttöpääoma pieneni 65 milj.
euroa joulukuun 2013 loppuun
verrattuna ja 119 milj. euroa
kesäkuun 2013 loppuun
verrattuna.
°
Tehostettu käyttöpääoman
hallinta mahdollistaa
strategisen
liiketoimintaportfoliomme
kehittämisen.
-1%
-19
Caverion
16
Painopiste entistä
enemmän käyttöpääoman
hallinnassa
Kulttuurimuutos
Paremmat työkalut
laskutukseen
64
46
4−6/13
Viimeisten 18 kuukauden
aikana vapautui yli 100 milj.
euroa käyttöpääomaa
seuraavasti:
7−9/13
10−12/13
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
1−3/14
4−6/14
7−9/14
10−12/14
Vahva rullaava 12 kk:n kassavirta
Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja,
o
Tehostunut käyttöpääoman
hallinta tuki edellisvuodesta
parantunutta rullaavaa 12 kk:n
kassavirtaa
o
Tavoitteena kassavirran
kausiluonteisuuden
vähentäminen
o
Investoimme jatkuvasti
teknologioihin, prosesseihin ja
osaamisen kehittämiseen.
o
Vuoden 2014 käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 23,4 milj.
euroa, ja ne liittyivät
pääasiassa tietotekniikkaan ja
yhteisten liiketoimintaprosessien kehittämiseen.
milj. e
Rullaava 12 kk
114,8
108,5
101,3
105,4
113,5
100,0
90,1
20,5
11,1
7,2
1−3/13
Caverion
17
4,1
-11,2
-11,1
4−6/13
7−9/13 10−12/13 1−3/14
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
4−6/14
7−9/14
10−12/14
Rahoitus
Velkarakenne
Velkojen erääntyminen
92
Milj. e
53
2015
2016
2
2
2017
2018
Korkotyyppi
Velkasalkku
(suojausten jälkeen)
Pankit 93%
Vakuutusyhtiöt 5%
Muut 2%
Caverion
19
Osavuosikatsaus 1–6/2014
o
Velkasalkun arvo
yhteensä:
149,0 milj. euroa
o
Keskikorko suojausten
jälkeen: 2,1 %
Kiinteä
korko
21%
Vaihtuva
korko
79%
Nettovelka laski 50 milj. euroon
Nettovelan kehitys
Milj. e
194
o
Korolliset velat pienenivät
71 miljoonaa euroa
vuonna 2014
o
Osinkoa maksettiin 27,6
milj. euroa huhtikuussa
2014.
190
143
87
132
104
50
6/13
9/13
12/13
3/14
6/14
9/14
12/14
Maksuvalmiusreservi
178 milj. euroa
Nettovelan rakenne
Milj. e
Milj. e
53
99
79
Nostamattomat
luottolimiitit
99
Rahavarat
96
50
Pitkäaikaiset
korolliset velat
Caverion
20
Lyhytaikaiset
korolliset velat
Osavuosikatsaus 1–6/2014
Rahavarat
Nettovelka
Markkinanäkymät ja
tulosohjeistus
Caverionin liiketoiminnan markkinanäkymät vuodelle 2015
Tekninen asennus ja
kunnossapito
o
o
Odotetaan pysyvän vakaina.
Parempaa energiatehokkuutta
ja parempia sisäilmaolosuhteita
koskevat vaatimukset sekä
tiukentuva
ympäristölainsäädäntö tukevat
markkinoiden positiivista
kehitystä.
Suuret projektit
o
o
o
Kiinteistöjen ja teollisuuden
suurten uusien tarjousten
odotetaan lisääntyvän.
Alhaisen korkotason ja
rahoituksen saatavuuden
odotetaan tukevan investointeja.
Talotekniikan
kokonaistoimitusten
suunnittelun ja toteutuksen
kysynnän odotetaan kehittyvän
suotuisasti.
Palveluiden johtaminen
o
o
Uusien palvelujen tarpeen ja
elinkaariratkaisujen kysynnän
odotetaan lisääntyvän.
Asiakkaiden keskittyminen
omaan ydintoimintaansa tarjoaa
mahdollisuuksia käytön ja
kunnossapidon ulkoistuksissa
pääasiassa julkishallinnossa,
teollisuudessa ja
energiasektorilla.
Toimintaympäristön muutokset yleiseen makrotaloudelliseen kehitykseen ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvän lisääntyvän epävarmuuden seurauksena saattavat aiheuttaa
tiettyä varovaisuutta projektien aloituksissa ja palvelujen kysynnässä.
Caverion
22
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
Uusi tulosohjeistus vuodelle 2015
Liikevaihto
Caverion arvioi, että
konsernin liikevaihto säilyy
edellisvuoden tasolla.
Käyttökate
Caverion arvioi, että
konsernin vuoden 2015
käyttökateprosentti kasvaa
merkittävästi.
Caverion
23
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
Osinkopolitiikka
Osingonjako
vähintään 50 %
tilikauden
voitosta.
o
Caverion
Hallitus ehdottaa, että
osinkoa jaetaan 0,22 euroa
osakkeelta.
24
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
Liitteet
Markkinoiden megatrendit tukevat pitkän tähtäimen
strategiaamme
Teknologian
lisääntyminen
rakennuksissa
Energiatehokkuus
Digitalisaation
kasvu
Hajanaiset
markkinat
Nykyisin jo noin 40-60%
kiinteistön
rakennuskustannuksista
liittyy teknologiaan.
Energiatehokkuuteen
liittyvä lainsäädäntö
tiukentuu.
Kaikilla kiinteistön
teknisillä järjestelmillä on
IP-osoite.
Markkinoilla on suuri
määrä pieniä
palveluntarjoajia.
Vuoden 2020 loppuun
mennessä kaikkien
uudisrakennusten tulee olla
lähes nollaenergiarakennuksia, eli
omavaraisia energian
suhteen.
Etävalvonnan kysyntä
on kasvussa.
Laajat palvelut ovat
kilpailuetu varsinkin
suuremmissa
hankkeissa.
Toisiinsa integroituneet
tekniset järjestelmät
vaativat monialaista
erikoisosaamista.
Kunnossapito perustuu
entistä enemmän
ennakointiin sekä
todellisiin tarpeisiin ja
olosuhteisiin.
Caverion
Energiatehokkaiden
ratkaisujen kysyntä kasvaa
myös jo olemassa olevissa
kiinteistöissä.
Jo 10 000 rakennusta on
liitetty Caverionin
etävalvontaan.
Kasvupotentiaalia
erityisesti saksankielisillä
alueilla.
Euroconstructin arviot vuodelle 2015
Huolto ja kunnossapito
Ruotsi
Suomi
Norja
Saksa
Itävalta
Tanska
Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2014
Caverion
28
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
Projektit
Niclas Sacklén nimitettiin Eastern Europe -divisioonan
johtoon
o
Aloittaa tässä tehtävässä
1.5.2015.
o
Raportoi konsernijohtaja
Fredrik Strandille.
Caverion
29
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
o
Syntynyt 1969, Suomen kansalainen
°
Niclas Sacklén siirtyy Caverionille ABB:ltä, jossa hän on toiminut
Yhdysvalloissa globaaleista satamapalveluista vastaavana johtajana
vuodesta 2011 ja Amerikan alueen satamapalveluista vastaavana
johtajana vuodesta 2012.
°
Hänellä on yli 15 vuoden kokemus kansainvälisistä johtotehtävistä, ja
hän on työskennellyt aiemmin Huurre-konsernissa (2004–2011) ja
Munters-konsernissa (1995–2004).
°
Koulutus
° MBA, Hanken Svenska Handelshögskolan, 2009
° Insinööri, Tekniska Läroverket, Helsinki, 1993
32 837 osakkeenomistajaa 31.12.2014
Suurimmat osakkeenomistajat
%
Osakkeet,
osakepä
kpl
äomasta
Suurimmat osakkeenomistajat 28.6.2013
1. Structor S.A.
Muutos
syyskuun
lopun
jälkeen, kpl
Muutos
syyskuun
lopun
jälkeen,
%
17 840 000
14,20
0
0,00
13 150 180
10,47
+70 000
+0,54
4 709 444
3,75
+805 000
+20,62
4. Fondita-rahastot
3 850 000
3,07
-285 000
-6,89
5. Nordea-rahastot
3 264 570
2,60
-602 190
-15,57
6. OP-rahastot
2 968 616
2,36
-837 560
-22,01
7. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
2 864 393
2,28
-1 981 168
-40,89
8. Aktia-rahastot
2 378 887
1,89
+290 875
+13,93
9. Valtion eläkerahasto
1 850 000
1,47
+280 000
+17,83
10. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
1 344 468
1,07
0
0,00
11. Brotherus Ilkka
1 304 740
1,04
0
0,00
12. Evli-rahastot
1 103 705
0,88
+179 792
+19,46
13. SEB-rahastot
937 600
0,75
+593 750
+172,68
14. Danske Invest -rahastot
874 685
0,70
+35 000
+4,17
15. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
757 446
0,60
0
0,00
16. Säästöpankki-rahastot
586 052
0,47
+80 000
+15,81
17. Odin-rahastot
537 068
0,43
+808
+0,15
18. Caverion Oyj
509 257
0,41
+2 102
+0,41
19. FIM-rahastot
438 511
0,35
-40 000
-8,36
20. Föreningen Konstsamfundet rf
423 002
0,34
0
0,00
20 suurinta yhteensä
61 692 624
49,12
Kaikki osakkeet
125 596 092
100,00
2. Antti Herlinin omistamat rahastot sekä suorat
osakeomistukset
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Caverion
30
Tilinpäätöstiedote 1–12/2014
Omistajarakenne osakkeiden
määrän mukaan
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset
omistajat 33,0 % (30.9.2014: 31 %)
Kotitaloudet
20,7 % (22 %)
Julkisyhteisöt
10,1 % (11 %)
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,7 %
(14 %)
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
5,9 % (6 %)
Yritykset ja asuntoyhteisöt
16,6 % (17 %)
Yhteensä
32 837
osakkeenomistajaa
(30.9.2014:
33 860)