Palvelukuvaus - Kognitiivisen psykoterapian yhdistys

HELSINGIN KAUPUNKI
TERVEYSKESKUS
3.1.2011
Palvelusetelipilotti
Psykiatria, lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapia
1
PALVELUKUVAUS PSYKOTERAPIAN HANKINTAAN PALVELUSETELIÄ KÄYTTÄEN
Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa.
Kun Helsingin kaupungin terveyskeskuksen psykiatriaosaston lääkäri toteaa psykiatriaosaston hoidossa
olevalla potilaalla sellaisen psykoterapiatarpeen, jota ei ole mahdollista hoitaa kaupungin omana työnä,
voidaan psykoterapia toteuttaa Yhteisten palvelujen ylilääkärin päätöksen perusteella joko ostopalveluna
tai palveluseteliä käyttäen. Ostopalvelumenettely on kuvattu erikseen ja se perustuu kilpailutuksessa
valittujen psykoterapeuttien käyttöön.
Psykoterapiaa voidaan siis hankkia vain potilaille, jotka ovat hoitosuhteessa psykiatrian poliklinikkaan. Jo
käynnissä olevaa psykoterapiaa ei tueta, eikä psykiatrian poliklinikan tutkimukseen hakeuduta pelkästään psykoterapian tarpeen arviointia varten. Hoidollisen psykoterapian, yleensä alkuvaiheen psykoterapian, toteuttaa psykiatrian poliklinikka. Omana toimintana toteutetun ryhmäpsykoterapian kuntouttava
merkitys tulisi myös olla arvioituna ennen ulkopuoliseen yksilöterapiaan ohjaamista. Lääkinnällisenä kuntoutuksena psykoterapian hankinnan edellytyksenä on kokonaisvaltaisen hoidon toteutuminen lääkehoitoineen yleisten hoitosuositusten mukaisesti riittävän pitkäaikaisesti (mm. Käypä hoito).
Pitkäkestoisen psykoterapian kesto on enintään kaksi (2) vuotta eräin poikkeuksin (kolmas vuosi voidaan
hyväksyä alle 26-vuotiaan itsenäistymisen tukemiseen ja ryhmäterapiaan, jossa ryhmäprosessi on kesken). Lyhytterapian kesto on enintään kuusi (6) kuukautta. Vuotta kohti myönnetään yksilöpsykoterapiaan joko 40 tai 80 palveluseteliä, ryhmäterapiaan 44.
Palvelusetelillä toteutettavaa psykoterapiaa antavat psykoterapeutit listautuvat terveyskeskuksen ylläpitämään julkiseen rekisteriin, jossa mainitaan kouluttautumissuuntauksen lisäksi voimassa olevat taksat
annettaviin terapiamuotoihin (kokonaishinta mahdollisine lisäkustannuksineen, sis. mm toimistomaksu).
Potilas valitsee näistä palveluntuottajista itse psykoterapeutin. Terveyskeskus ei anna palveluseteliä
terapeutin valintaa varten tapahtuviin haastattelukäynteihin.
Palvelusetelit lääkinnällistä kuntoutusta varten annetaan korkeintaan vuoden tarvetta vastaavasti ja ne
ovat voimassa korkeintaan vuoden niiden myöntämisestä.
Palveluseteliä käytettäessä muodostuu potilaan ja psykoterapeutin välille maksuperusteinen hoitosuhde,
jossa terveyskeskus ei ole sopijaosapuolena. Palveluntuottaja vastaa antamastaan palvelusta potilaalle.
Palveluntuottaja vastaa tuottamansa palvelun sekä potilaalle että kolmannelle osapuolelle mahdollisesti
aiheuttamastaan vahingosta.
Lääkinnällisessä kuntoutuksessa palveluseteleillä voidaan ostaa seuraavilla psykoterapiasuuntauksilla
toteutettavia psykoterapioita:
Psykodynaaminen pitkäkestoinen yksilöterapia
Psykodynaaminen lyhytkestoinen yksilöterapia
Kognitiivinen pitkäkestoinen yksilöterapia
HELSINGIN KAUPUNKI
TERVEYSKESKUS
3.1.2011
Palvelusetelipilotti
Psykiatria, lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapia
2
Kognitiivinen lyhytkestoinen yksilöterapia
Kognitiivis-analyyttinen pitkäkestoinen yksilöterapia
Kognitiivis-analyyttinen lyhytkestoinen yksilöterapia
Ratkaisukeskeinen pitkäkestoinen yksilöterapia
Ratkaisukeskeinen lyhytkestoinen yksilöterapia
Muu psykoterapia (kriisi-, trauma-, keho-, Gestaltterapia)
Taideterapia pitkäkestoinen yksilöterapia
Taideterapia lyhytkestoinen yksilöterapia
Pari- ja perhepsykoterapia
Ryhmäpsykoterapia
Psykoterapeutin tulee sitoutua antamaan koko psykoterapiakuntoutusjakso (1-2 vuotta, 3.s vuosi eräin
poikkeuksin) ja päättämään se sovitun käyntimäärän puitteissa. Hinnan tulee säilyä kuntoutusjakson
aikana samana, kuin se on listalle kirjattuna sillä hetkellä, kun potilaalle tehdään esitys psykoterapian
hankinnasta.
Listautuva psykoterapeutti ei saa käyttää markkinoinnissaan palvelusetelin käyttömahdollisuutta.
Palveluseteliä käytettäessä rekisterin pitovastuu on Terveyskeskuksella. Psykoterapeutin tulee antaa
väliarviot psykoterapian edistymisestä vähintään vuosittain ja loppulausunto aina terapiajakson päättyessä liitettäväksi sairauskertomukseen. Terveyskeskuksen sähköisen sairauskertomusjärjestelmän teknisen valmiuden kehityttyä, tulee terapeutin sitoutua siirtämään käyntimerkinnät itse ko. järjestelmään.
Palveluntuottajan salassapitovelvollisuus on yhtä laaja kuin terveyskeskuksen henkilökunnalla. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan julkisuuslakia (621/99), henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä terveyskeskuksen antamia ohjeita.
Lisätietoja ylilääkäri Pentti Hinttala, puh.(09) 310 65677, pentti.hinttala(at)hel.fi