Käyttöturvallisuustiedote Bio Kill.pdf

Sivu 1 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
BIO KILL
Päiväys: 19.3.2012
Edellinen päiväys: 24.10.2008
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
BIO KILL
1.1.2
Tunnuskoodi
11.1104
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Sisätiloissa käytettävä tuhohyönteisten torjunta-aine.
Toimialakoodi
N 81
Kiinteistön- ja maisemanhoito
1.2.2
1.2.3
Käyttötarkoituskoodi
39
Biosidivalmisteet
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseenþ
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen¨
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
BERNER OY/Kasvinsuojelu ja puutarhanhoito
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköposti
1.4
1.4.1
Eteläranta 4
00130 HELSINKI
PL 15
00131 HELSINKI
0207 9100
0207 914300
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00 - 22.00 suora (09) 414 392
Yleinen hätäpuhelinnumero 112
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
67/548/EEC - 1999/45/EC
N; R50/53
2.2
Merkinnät
Sisältää permetriiniä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
67/548/EEC - 1999/45/EC
N
Ympäristölle vaarallinen
R-lausekkeet
R50/53
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
S-lausekkeet
S2
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S13
Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
S24
Varottava kemikaalin joutumista iholle.
S29
Ei saa tyhjentää viemäriin.
2.3
Muut vaarat
Ei tietoja alkuperäisessä tiedotteessa.
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
Sivu 2 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
BIO KILL
Päiväys: 19.3.2012
3.2
Edellinen päiväys: 24.10.2008
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EYEINECS
Aineosan nimi
numero ja
rek.nro
52645-53-1
258-067-9
permetriini
26264-05-2
64742-47-8
265-149-8
Alkyyliaryylisulfonaatti
Kerosiini - täsmentämätön
Pitoisuus
Luokitus
2,5 g/l
Xn; R20/22;R43;N; R50-53;
Acute Tox. 4 ; Acute Tox. 4 ;
Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1;
Aquatic Chronic 1
Xi, R36, R38
Xn; R65;
Asp. Tox. 1
0,11%
0,576 %
(*)
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
4.1.2
Hengitys
---
4.1.3
Iho
Poista saastuneet vaatteet.Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vesimäärällä. Sen jälkeen iho
pestään vedellä ja saippualla.
4.1.4
Roiskeet silmiin
Jos valmistetta joutuu silmään, on silmä heti huuhdeltava luomet auki pitäen runsaalla määrällä puhdasta vettä
15 min. ajan. Sen jälkeen lääkärin hoitoon.
Nieleminen
--
4.1.5
4.2
4.3
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä herkissä henkilöissä.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito: perushoito, dekontaminaatio, oireenmukainen hoito.
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
Tuote itsessään ei pala, vesiliuos.
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
Runsaan veden käyttöä sammutuksessa tulee välttää ympäristösyistä. Vesisuihkun käyttöä tulee välttää.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Mitään erityisiä toimenpiteitä tulipaloa varten ei vaadita.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Mitään erityisiä turvatoimenpiteitä ei tarvita.
Muita ohjeita
Estä sammutusveden pääsy viemäriin tai vesistöön.
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
6.2
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Aineen pääsy viemäriin tai vesistöön on estettävä.
Sivu 3 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
BIO KILL
Päiväys: 19.3.2012
Edellinen päiväys: 24.10.2008
6.3
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Asiaankuulumattomalle pinnalle joutunut valmiste imeytetään hiekkaan tai muuhun inerttiin imeytysaineeseen ja
kerätään astioihin, jotka merkitään ja käsitellään sekä hävitetään kuten ongelmajäte. Pinta puhdistetaan
kostealla pyyhkeellä, joka hävitetään samalla tavalla.
6.4
Viittaukset muihin kohtiin
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
7.2
7.3
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Noudatettava normaalia siisteyttä työssä.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Alkuperäispakkauksessa, lasten ulottumattomissa, erillään elintarvikkeista ja rehuista. Säilytyslämpötila +0°C - +
35°C. Säilyvyys väh. 2 vuotta.
Erityinen loppukäyttö
Noudata käyttöohjeita ihmiselle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
8.1.2
Valvontaa koskevat muuttujat
Muut raja-arvot
-
8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
-
8.2
8.2.2
8.2.2.1
Altistumisen ehkäiseminen
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Tavanomaiset varotoimenpiteet tuotteen käsittelyssä antavat riittävän suojan tätä mahdollista vaikutusta
vastaan.
Käsiensuojaus
Kemikaalinkestävät suojakäsineet (esim nitriili).
8.2.2.2
8.2.2.3
Silmien tai kasvojen suojaus
Altistavissa työtilanteissa kasvojensuojain.
8.2.2.4
Ihonsuojaus
Ihoa peittävä vaatetus.
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Lue käyttöohjeet ennen käyttöä, ja noudata niitä.
8.2.3
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Vaalea, maitomainen vesiemulsio.
9.1.4
pH
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
5,0 - 6,0
> 100 °c
> 78 °C
Ei tiedossa.
985 - 1009 kg/m³
sekoittuu veteen
Kow logP = 6,1 (20 °C) (permetriini)
Sivu 4 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
BIO KILL
Päiväys: 19.3.2012
9.2
Edellinen päiväys: 24.10.2008
Muut tiedot
-
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa.
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.
10.3
10.4
Vältettävät olosuhteet
Yli 60 °C lämpötilat
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
Vältettävä vahvoja emäksiä ja hapettavia aineita Vältettävä vahvoja happoja .
Vaaralliset hajoamistuotteet
Stabiili normaali olosuhteissa
10.6
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
LD50/ihon kautta/rotta = > 2000 mg/kg
LD50/suun kautta/rotta = >5000 mg/kg
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Voi ohimenevästi ärsyttää ihoa ja silmiä.
11.1.2
11.1.3
Herkistyminen
Eläinkokeissa ei ole havaittu herkistävää vaikutusta. Sisältää permetriiniä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
11.1.4
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
-Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Permetriini saattaa aiheuttaa tuntoharhavaikutusta iholla varsinkin kasvoissa.
11.1.5
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Valmiste on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Bio Kill 25 % konsentraatti:
LC50/96t/kirjolohi = 0,019 mg/l; LC50/96t/Aurinkoahven (Bluegill sunfish) = 0,032 mg/l
EC50/48t/vesikirppu (Daphnia )= 0,002 mg/l
12.2
12.2.1
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Maan mikrobit hajoittavat tehoaineen kohtalaisen nopeasti.
Kemiallinen hajoavuus
Permetriini hajoaa maassa kohtalaisen nopeasti.
12.2.2
12.3
Biokertyvyys
--
12.4
Liikkuvuus maaperässä
Tehoaine sitoutuu maahiukkasiin.
12.5
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
-
Sivu 5 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
BIO KILL
Päiväys: 19.3.2012
12.6
Edellinen päiväys: 24.10.2008
Muut haitalliset vaikutukset
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Tuotetta ei saa antaa päästä viemäreihin, vesistöihin tai maaperään.
13.1
13.2
Jätteiden käsittelymenetelmät
Tyhjä myyntipakkaus viedään yleiselle kaatopaikalle ja ylijäänyt, käyttökelvoton torjunta-aine ongelmajätteen
keräyspisteeseen.
Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista
Käyttökelvoton valmiste on käsiteltävä ongelmajätteenä.
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
14.1
YK-numero
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka
14.4
Pakkausryhmä
14.5
Ympäristövaarat
Marine pollutant.
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Mitään erityisiä käsittelyohjeita ei vaadita.
14.6
14.7
3082
Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, n.o.s.
(permetriini)
9
III
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei sovellettavissa.
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY tai kansallisten säädösten mukaisesti.
15.1
15.2
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
Valmiste on kemikaalilain mukainen biosidivalmiste.
Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei ole. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.1
Muutokset edelliseen versioon
Muutetut kohdat: 2
Reach 2010-päivitys.
16.3
Tietolähteet
Material Safety Data Sheet BIO KILL Jesmond Biocides Europa LTD June 06
The Pesticide Manual Tenth Edition.
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R20/22
Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
R43
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
R50/53
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R53
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R65
Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
Käyttörajoitukset
Katso myyntipäällyksen teksti.
16.5
16.7
Sivu 6 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
BIO KILL
Päiväys: 19.3.2012
16.8
Edellinen päiväys: 24.10.2008
Lisätiedot
Valmistaja.
Tuotteen etiketti.
Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta,
jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi.
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä.