Eat.fi-verkkopalvelun arviointiraportti

Eat.fi-verkkopalvelun
arviointiraportti
Tampereen Teknillinen Yliopisto
MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi
Ryhmä Ahmatit:
Jani Nevalainen, Ville Nukarinen, Kati Pollari, Tero Pyylampi, Minna Viitanen
24.11.2013
Sisällysluettelo
1 Johdanto ................................................................................................................................................... 3
2 Arvioinnin osa-alueet ja menetelmät .................................................................................................... 6
2.1 Quality Model for Websites ................................................................................................................ 6
2.2 Ohjelmalliset menetelmät .................................................................................................................. 8
2.3 Asiantuntijamenetelmät ..................................................................................................................... 8
2.3.1 WeSQu-arviointityökalu ............................................................................................................... 9
2.4 Käyttäjätestit ....................................................................................................................................... 9
3 Arvioinnin tulokset ................................................................................................................................. 11
3.1 Ohjelmallisten menetelmien tulokset .............................................................................................. 11
3.2 Asiantuntijamenetelmien tulokset ................................................................................................... 12
3.2.1 Teknisen toteutuksen toimivuus................................................................................................ 13
3.2.2 Esitystapa ................................................................................................................................... 15
3.2.3 Sisältö ......................................................................................................................................... 18
3.2.4 Navigointi ................................................................................................................................... 20
3.2.5 Vuorovaikutus ............................................................................................................................ 22
3.3 Käyttäjätestien tulokset .................................................................................................................... 27
4 Verkkopalvelun keskeiset kehittämiskohdat ..................................................................................... 30
4.1 Vakavat ongelmat ............................................................................................................................. 30
4.1.1 Olennaisista sivuista ei tulostusystävällisiä versioita ................................................................. 30
4.1.2 Etusivun monimutkaisuus .......................................................................................................... 30
4.1.3 Palvelun käyttämisen opittavuus ............................................................................................... 31
4.1.4 Vaihtoehtoisten kirjautumistapojen toimimattomuus .............................................................. 31
4.1.5 Arvostelulomakkeen toimimattomuus ...................................................................................... 31
4.2 Kehittämiskohdat .............................................................................................................................. 32
4.2.1 Skaalautuvuus eri resoluutioille ................................................................................................. 32
4.2.2 Toimivuus eri selaimilla .............................................................................................................. 32
4.2.3 Mainosten sijoittelu ................................................................................................................... 32
4.2.4 Etsi -toiminnon puutteellisuus ................................................................................................... 33
4.2.5 Muut kehittämiskohteet ............................................................................................................ 33
1
5 Harjoitustyön merkitys............................................................................................................................. 35
6 Lähteet ..................................................................................................................................................... 36
LIITE 1 Käyttäjätestin tehtävät ja kysymykset ..................................................................................... 39
LIITE 2 Käyttäjätestin kysymysten vastaukset .................................................................................... 40
2
1 Johdanto
Arvioitava Eat.fi-verkkopalvelu on viestinnällinen verkkopalvelu, jonka ideana on tarjota
kuluttajille tietoa ruokaravintoloista. Käyttäjä voi valita haluamansa kaupungin ja palvelu
näyttää kaupungissa sijaitsevat ravintolat kartalla tai listana. Ravintoloita voi suodattaa
esimerkiksi ravintolan tyypin, arvosanan tai aukioloajan perusteella. Arvosana perustuu
verkkopalvelun käyttäjien antamiin arvosanoihin. Käyttäjä voi kartalta tai listalta
klikkaamalla siirtyä tarkastelemaan ravintolan tietoja tarkemmin ja nähdä muun muassa
käyttäjien antamat sanalliset arvostelut. Kuvassa 1 on esitetty Eat.fi-verkkopalvelun
etusivu.
Kuva 1 Eat.fi-verkkopalvelun etusivu.
Verkkopalvelun pääasialliseen kohderyhmään kuuluvat ravintoloissa käyvät ihmiset,
jotka käyttävät internetiä. On oletettavaa, että nuorempi ikäluokka, noin 20–40-vuotiaat,
tietää ja käyttää Eat.fi-verkkopalvelua enemmän kuin sitä vanhempi tai nuorempi
ikäluokka. Verkkopalvelun ideana on myös hyödyttää ravintoloiden omistajia. Palvelun
avulla ravintolat voivat saada näkyvyyttä ja uusia kävijöitä. Ravintoloiden omistajat
voivat myös itse päivittää ravintolansa tietoja niin halutessaan. Palvelu on myös
3
ravintoloiden omistajille maksuton. Eat.fi-verkkopalvelun on perustanut yksityinen
henkilö, mutta nykyään sen omistaa MTV.
Verkkopalvelun arviointiin käytetään Quality Model for Web Sites -mallia, joka sisältää
seuraavat ulottuvuudet: teknisen toteutuksen toimivuus, esitystapa, sisältö, navigointi ja
vuorovaikutus. Arviointimenetelminä käytetään WeSQu-työkalua, validaattoreita ja
käyttäjätestejä keskittyen niissä kognitiiviseen läpikäyntiin. Arvioinnin tarkoitus on
arvioida edellä mainittuja menetelmiä käyttämällä verkkopalvelua arviointimallin
sisältämien osa-alueiden puitteissa. Käyttäjätestejä pidetään oleellisena tämän
verkkopalvelun arvioinnissa, koska käyttäjien mielipide ja käytön onnistuminen kertoo
paljon verkkopalvelusta, jonka tarkoitus on tuottaa käyttäjilleen lisäarvoa. Mikäli
verkkopalvelua on hankala käyttää, potentiaaliset käyttäjät etsivät ravintoloista tietoa
muilla tavoilla. Arvioinnin avulla etsitään verkkopalvelun suurimmat ongelmakohdat ja
pohditaan ongelmien korjaamiseen soveltuvia ratkaisuja.
Arvioinnin tavoitteena on tuottaa relevanttia, kehittävää ja puolueetonta tietoa Eat.fiverkkopalvelun laadusta vertaamalla sitä eri standardeihin. Kattava arviointi paljastaa
ainakin osan verkkopalvelun heikkouksista ja puutteista. Arviointiraportista tehtävien
johtopäätösten avulla palvelusta voidaan tehdä käyttäjäystävällisempi, saavutettavampi,
nopeampi ja houkuttelevampi. Arvioinnin lopullinen tavoite on hyvin käytännönläheinen:
verkkopalvelun imagon, haluttavuuden ja miellyttävyyden parantaminen käyttäjämäärän
maksimointia varten.
Arviointiprojektissa työmäärä jakautui tasaisesti ryhmäläisten kesken ja päätökset
arvioinnin suhteen tehtiin yhdessä. Ryhmä tapasi projektin aikana useita kertoja, noin
kahden viikon välein. Kaikki ryhmäläiset pääsivät paikalle lähes joka kerta. Jokaisella
kokoontumiskerralla ryhmä kävi läpi, mitä tapaamiseen mennessä on tehty ja mikä on
seuraava vaihe. Lisäksi jatkoa suunniteltiin yhdessä ja jokaiselle jaettiin tehtäviä, jotka
tuli tehdä seuraavaan tapaamiskertaan mennessä. Harjoitustyö eteni koko kurssin ajan
tasaiseen tahtiin. Aluksi päätettiin harjoitustyön aihe ja arvioitavaan verkkopalveluun
soveltuva arviointimalli sekä sen perusteella arviointimenetelmät. Tämän jälkeen
ryhmäläiset tutustuivat valittuun malliin ja menetelmiin paremmin ja arvioivat
verkkopalvelua niiden perusteella. Tulokset koottiin yhteen ja saatiin selville
verkkopalvelun keskeiset kehittämiskohdat.
Työn tärkein osa-alue on arviointimenetelmät. Arviointimenetelmät jaetaan
asiantuntijamenetelmiin, ohjelmallisiin menetelmiin ja käyttäjätesteihin. Jokainen
ryhmäläinen arvioi yhden osa-alueen asiantuntijamenetelmän avulla ja teki yhden
käyttäjätestin. Asiantuntijamenetelmänä käytettiin ensisijaisesti WeSQu-työkalua, jonka
avulla voidaan arvioida verkkopalvelun käytettävyyttä, graafista suunnittelua,
4
saavutettavuutta, teknistä toteutusta ja yhteisöllisiä ominaisuuksia. WeSQu:n avulla
arvioitiin teknistä toteutusta, informaation esitystapaa, visuaalista suunnittelua, tekstin
luettavuutta, mediaelementtejä, saavutettavuutta ja informaation luotettavuutta.
Teknisen toteutuksen toimivuuden arviointiin käytettiin myös validaattoreita. Teknisen
toteutuksen toimivuutta arvioi Jani Nevalainen, esitystapaa Ville Nukarinen, sisältöä Kati
Pollari, navigointia Tero Pyylampi ja vuorovaikutusta Minna Viitanen. Käyttäjätestien
tehtävät ja kysymykset ryhmä mietti yhdessä ja jokainen toteutti saman testin yhdelle
henkilölle. Kaikki testattavat ihmiset eivät kuulu verkkopalvelun kohderyhmään ja he
ovat sellaisia, jotka eivät ole käyttäneet kyseistä verkkopalvelua aiemmin. Arviointien
lisäksi jokaiselle ryhmäläiselle muodostui tehtäviä arviointiprosessin eri vaiheissa.
Näistä tehtävistä on seuraavaksi mainittuna tärkeimmät. Kati kirjoitti johdannon sekä
päivitti kuva- ja taulukkonumeroinnit, Jani kertoi käyttäjätesteistä yleisesti ja kokosi
käyttäjätestien tulokset yhteen, Tero kokosi yhteen verkkopalvelun keskeisimmät
ongelmat ja kehittämisehdotukset, Minna kokosi arviointimenetelmistä kirjoitetut asiat
yhteen sekä kokosi dokumentin rakenteen järkeväksi ja Ville kirjoitti käyttäjätestistä
menetelmänä ja tarkasteli dokumetin kokonaisuutta. Lopuksi koko ryhmä kävi työn läpi
yksin ja yhdessä. Työn yhdenmukaisuuden tarkastaminen on tärkeää, koska sen
työstämisessä on ollut mukana viisi henkilöä.
Työn
toisessa
luvussa
kerrotaan
arvioinnin
osa-alueista,
käytetyistä
arviointimenetelmistä ja käyttäjätesteistä yleisesti. Kolmannessa luvussa käsitellään
arvioinnista saatuja tuloksia ja neljännessä luvussa tulosten perusteella verkkopalvelun
keskeisiä kehittämiskohtia, jotka jaetaan vakaviin ongelmiin ja pienempiin
kehittämiskohtiin. Viidennessä luvussa pohditaan harjoitustyön merkitystä. Näiden
jälkeen esitetään työssä käytetyt lähteet. Työn lopussa on kaksi liitettä käyttäjätesteihin
liittyen. Ensimmäisessä liitteessä on esitetty käyttäjätestin tehtävät ja kysymykset.
Toisessa liitteessä on käyttäjätestin kysymysten vastaukset.
5
2 Arvioinnin osa-alueet ja menetelmät
Eat.fi-verkkopalvelun laadukkuutta arvioitiin valitun arviointimallin pohjalta. Käytettävä
arviointimalli valittiin verkkopalvelussa arvioitavien osa-alueiden mukaisesti. Osa-alueet,
joita arvioitiin, kattavat hyvin Eat.fi-verkkopalvelun tärkeimmät ominaisuudet. Lisäksi
valitut osa-alueet mahdollistivat keskenään erilaisten arviointimenetelmien käytön osana
arviointia, jolloin saatiin arviointiin mukaan lisää näkökulmia. Erilaiset näkökulmat
edesauttoivat saamaan arvioinnista kattavan. Verkkopalvelun arvioidut osa-alueet ja
menetelmät on esitetty seuraavissa kappaleissa.
2.1 Quality Model for Websites
Eat.fi-verkkopalvelua arvioitiin Quality Model for Web Services -arviointimallia käyttäen.
Kyseinen arviointimalli kuuluu karkealla tasolla jaoteltuna laaja-alaisten arviointimallien
ryhmään ja sitä voi hyödyntää verkkopalvelun laadukkuuden arvioinnissa palvelun
tyypistä riippumatta. Laaja-alaiset arviointimallit pyrkivät vastaamaan tavallisten
arviointimallien keskeisimpään ongelmaan, kapea-alaisuuteen, kiinnittämällä huomiota
verkkopalvelun laadukkuuteen paitsi käyttäjän myös palvelun tuottajien ja kehittäjien
näkökulmasta. (Tervakari et al. 2005 - 2013a)
Quality Model for Web Sites -arviointimallin tavoitteena on määritellä joukko laadun
osatekijöitä, joiden arvioimisessa voidaan hyödyntää automatisoituja prosesseja ja
käytänteitä. Arvioinnin täydentämiseen käytetään manuaalista arviointia sekä
käyttäjätutkimuksia. Quality Model for Web Sites -arviointimalli ottaa kantaa seuraaviin
ominaispiirteisiin:
Teknisen toteutuksen toimivuus (correctness)
tekninen osa-alue, jonka arviointiin voidaan käyttää erilaisia työkaluja (esim.
validaattorit, syntaksin oikeellisuus)
Esitystapa (presentation)
yksittäisten sivujen sekä koko sivuston esitystavan arvioiminen (sivun asettelu,
ulkoasu, multimedian käyttö, linkit, saavutettavuus)
Sisältö (content)
luettavuuden sekä informaation rakenteen (otsikointi, ajantasaisuus) arvioiminen
6
Navigointi (navigation)
osiossa arvioidaan sivuston rakenne, horisontaalinen ja vertikaalinen navigointi
sekä mahdollinen navigointipalkki. Lisäksi arvioidaan linkkien toimivuus ja
loogisuus, mahdolliset kuvalinkit, sivuston toiminta myös kuvia tukemattomalla
selaimella sekä sivuston hierarkisuus
Vuorovaikutus (interaction)
osa-aluetta arvioidaan lomakkeiden läpinäkyvyyden ja toimintojen peruuttamisen
ja kohdentamisen kautta. (Tervakari et al. 2005 - 2013b)
Suunnitelmasta poiketen arviointimallin mukainen kohta Muut tekijät (kuten imago,
karisma) jäi tarkastelusta pois ajan puutteen vuoksi.
Quality Model for Web Sites -arviointimalli valittiin käyttöön sen arvioinnin kattavuuden
sekä yksinkertaisuuden vuoksi. Mallin erityiseksi vahvuudeksi luettakoon myös sen
tarjoama mahdollisuus hyödyntää ohjelmallisia menetelmiä järjestelmän arvioimisessa.
Kyseisellä mallilla voidaan arvioida muun muassa seuraavia laadun osatekijöitä:
käytettävyys, informaatioarkkitehtuuri, sisältö, saavutettavuus, tekninen toimivuus,
mukautuvuus eri päätelaitteille, standardinomaisuus sekä visuaalinen ulkoasu.
Quality Model for Web Sites -arviointimallin kattavuudesta huolimatta löytyy kuitenkin
laadun osatekijöitä, joiden arviointiin kyseinen arviointimalli ei ota kantaa. Tällaisia ovat
esimerkiksi järjestelmän intuitiivisuus, tiedon luotettavuus, toimintojen nopeus ja
järjestelmän vasteajat. Ruokaravintoloiden hakemiseen tarkoitetussa verkkopalvelussa
näiden tekijöiden vaikutukset käyttäjän kokemaan laatuun ja kokonaisuuteen ovat
kuitenkin mielestämme selkeästi merkityksettömämpiä kuin jo listatut käytettävän
arviointimallin mainitsemat osatekijät sekä vahvuudet.
Muita vaihtoehtoisia läpikäytyjä arviointimalleja olivat muun muassa 2U2Q- ja 2QC3Vmallit sekä käyttökelpoisuuden arviointimalli. Kyseiset laaja-alaiset arviointimallit
kuitenkin hylättiin niiden kyseisen järjestelmän arviointiin soveltumattomuuden vuoksi.
Käyttökelpoisuuden arviointimalli painottaa liikaa järjestelmän hyödyllisyyttä (Tervakari
et al. 2005 - 2013c), kun taas 2U2Q-malli puolestaan keskittyy olennaisesti järjestelmän
käytettävyyteen ja viihdyttävyyteen (Tervakari et al. 2005 - 2013a). 2QC3V-malli sen
sijaan kattaa näennäisesti samat asiat kuin käyttämämme Quality Model For Web Sites
-malli, mutta siitä löytyi selkeästi vähemmän tietoa ja on siten mielestämme
vaikeakäyttöisempi. Lisäksi Quality Model For Web Sites kattaa sellaisenaan kaiken,
mihin tämän verkkopalvelun arvioinnissa pyritään.
7
2.2 Ohjelmalliset menetelmät
Valitsemamme arviointimallin mukaan teknisen toteutuksen toimivuuden arvioinnissa
tulee tarkastella ainakin verkkopalvelun HTML-merkkauksen ja CSS-tyylien
oikeellisuutta. Näitä voidaan tarkastella erityisen hyvin ohjelmallisten menetelmien
avulla. Tässä työssä apuna käytettiin W3C:n HTML- ja CSS-validaattoreita.
Standardin mukaisella merkkauksella voidaan edesauttaa sitä, että verkkopalvelun
ulkoasu pysyy yhtenäisenä eri selaimilla ja toimii täten myös mahdollisimman monella
eri päätelaitteella. Arvioinnin suorittaminen on usein myös huomattavasti nopeampaa
ohjelmallisilla työkaluilla verrattuna esimerkiksi asiantuntijan suorittamaan heuristiseen
läpikäyntiin.
Työkaluihin sisältyy kuitenkin rajoituksia. Työkaluilla voidaan todeta rakenteen
oikeellisuus, mutta semanttiseen tarkasteluun tarvitaan aina ihminen. Esimerkiksi
HTML-merkkauksen img-elementin alt-attribuutin olemassaolo voidaan tarkastaa
ohjelmallisen työkalun avulla, mutta sen avulla ei kuitenkaan voida olla varmoja siitä
onko attribuutin arvo järkevä. (Signore 2005.) Tämän takia työkalun käyttäjän tulee olla
arvioitavan alueen asiantuntija ja tuntea työkalun käyttämät arviointiperusteet, jotta
tuloksista on oikeasti hyötyä, eikä niiden perusteella tehdä vääriä tulkintoja.
2.3 Asiantuntijamenetelmät
Asiantuntijamenetelmillä tarkoitetaan menetelmiä, joissa voidaan hyödyntää eri alojen
asiantuntijoiden asiantuntemusta, kokemusta ja erilaisia nyrkkisääntöjä monella tavalla.
Asiantuntijamenetelmien mukaisissa arvioinnessa kukin asiantuntija tarkastelee
verkkopalvelun ominaisuuksia oman alansa näkökulmasta. (Tervakari et al. 2005 2013d)
Koska tämän arvioinnin mukana ei ollut eri alojen asiantuntijoita vaan arvioinnin
suorittavat opiskelijat, arvioinnin luotettavuudessa ei päästä aivan samalle tasolle kuin
vastaavalla eri asiantuntijoiden suorittamalla arvioinnilla. Kyseessä on kuitenkin
harjoitustyö ja näin ollen ei voida odottaa täysin vastaavanlaista arviointia, kuin
asiantuntijoilla tuotettuna.
Tässä arvioinnissa hyödynnettiin asiantuntijamenetelmänä verkosta löytyvää
eräänlaista tarkistuslistaa, jonka avulla käytiin arviointimallin mukaiset osa-alueet läpi.
Käytetty arviointityökalu on esitelty seuraavassa kappaleessa.
8
2.3.1 WeSQu-arviointityökalu
WeSQu on Tampereen teknillisen yliopiston toteuttama työväline verkkopalvelun
laadukkuuden eri osa-alueiden arviointiin. WeSQu sisältää kysymyspatteriston, jonka
avulla voidaan tarkastella sivustoa käytettävyyden, graafisen suunnittelun,
saavutettavuuden, teknisen toteutuksen ja yhteisöllisten ominaisuuksien näkökulmasta.
(WeSQu-työkalu). WeSQu-työkalun avulla arvioidaan käyttämämme arviointimallin
mukaisia osa-alueita (teknisen toteutuksen toimivuus, esitystapa, sisältö, navigointi
sekä vuorovaikutus).
Tarkistuslistat ovat yleisestikin hyvin tehokkaita ja halpoja menetelmiä arviointien
suorittamiseen. Tässä arvioinnissa käytetty WeSQu-työkalu on myös helppokäyttöinen,
ja se sopii hyvin erilaisten laadun osatekijöiden arviointiin. Lisäksi se tarjoaa arvioinnin
tulosten myötä kehitysvihjeitä arvioidun sivuston parantamiseksi (WeSQu-työkalu).
WeSQu-työkalun avulla on mahdollista arvioida kaikkia valittuja arvioinnin osa-alueita.
Tarkistuslistat, kuten WeSQu, eivät yleisesti sovellu käytettäväksi yksinään, sillä ne
eivät yksin pysty takaamaan kattavaa arviointia. Asiantuntijamenetelmien heikkoutena
ovat loppukäyttäjien näkemysten puuttuminen (Tervakari et al. 2005 - 2013d), jota
kompensoitiin seuraavassa kappaleessa esiteltävällä käyttäjätutkimuksella.
2.4 Käyttäjätestit
Käyttäjätestiin valittiin henkilöitä, jotka eivät olleet käyttäneet Eat.fi-verkkopalvelua
aiemmin. Käyttäjätesti toteutettiin havainnoinnin ja lyhyen teemahaastattelun avulla.
Tässä tapauksessa havainnoinnilla tarkoitetaan käyttäjän toiminnan tarkkailemista ja
tallentamista sen jälkeen, kun käyttäjälle on annettu liitteessä 1 olevia tehtäviä.
Havainnoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tehtävän suorittamiseen käytettyyn
aikaan. Tämän lisäksi kirjataan ylös askeleet, joiden kautta käyttäjä mahdollisesti
suoriutuu tehtävästä. Havainnoinnin avulla voidaan löytää täysin uusia ongelmia
verkkopalvelun käytössä, ja sen lisäksi saadaan lisää tietoa jo tiedossa olevien
ongelmien vaikutuksesta verkkopalvelun käyttöön.
Havainnoinnin yksi suurimpia ongelmia on havainnoijan vaikutus havainnoinnin
kohteena olevan henkilön käyttäytymiseen (Tervakari et al. 2005 - 2013e). Käyttäjä voi
toimia erilailla yksin kuin havainnoinnin alaisena. Käyttäjätesteissämme tutkijan vaikutus
henkilön käyttäytymiseen on todennäköisesti melko pieni, sillä verkkopalvelu käsittelee
kaikille miellyttäviä aihealueita. Tutkijan läsnäololla olisi varmasti suurempi merkitys, jos
9
tarkasteltava verkkosivu käsittelisi jotakin ihmisille kiusallista aihetta, jolloin käyttäjä
voisi vältellä täysin joitakin palvelun sisältöjä. Tosin on vaikeaa tietää varmasti, kuinka
paljon tutkijan läsnäolo vaikutti tehtyjen käyttäjätestien lopputuloksiin.
Rajallisten resurssien ja ajan takia suoritettava käyttäjätesti on lyhyt ja yksinkertainen.
Käyttäjätestin pääasiallisena tarkoituksena onkin vain antaa tietoa siitä, onnistuuko
sivuston käytön aloittaminen uusilta käyttäjiltä lainkaan. Tämän lisäksi samalla
verkkopalvelusta toivottavasti paljastuu joitakin merkittäviä ongelmakohtia.
Havainnoinnin jälkeen suoritettavalla lyhyellä teemahaastattelulla pyritään selvittämään
käyttäjän mielipiteitä ja tuntemuksia verkkopalvelun toteutuksesta. Tavoitteena on
selvittää, tietääkö käyttäjä lyhyen selailun jälkeen, mikä on verkkopalvelun tarkoitus.
Lisäksi selvitetään, mikä sivuston käytössä tuntuu helpolta ja mikä vaikealta. Lopulta
voidaan verrata haastattelusta saatuja tuloksia havainnoinnilla tehtyihin huomioihin.
10
3 Arvioinnin tulokset
Tässä luvussa käsitellään arvioinneista saatuja tuloksia. Ensin tarkastellaan
ohjelmallisten menetelmien tuloksia, seuraavaksi asiantuntijamenetelmien tuloksia ja
lopuksi sitä, millaisia tuloksia käytäjätesteistä saatiin. W3C:n HTML-validaattoria ja
CSS-validaattoria käytettiin ohjelmallisina menetelminä ja niillä tuettiin WeSQuarviointia. WeSQu-työkalulla arvioitiin Eat.fi-verkkopalvelun teknisen toteutuksen
toimivuutta, esitystapaa, sisältöä, navigointia ja vuorovaikutusta. Alaluvussa 3.3
esitetään käyttäjätestien toteutus ja niistä saadut tulokset sekä niiden rinnalla
referenssisuoritukset. Liitteessä 1 on esitetty tarkemmin käyttäjätestin tehtävät ja
testattaville tehtävien jälkeen esitetyt kysymykset. Liitteessä 2 puolestaan on
käyttäjätestin kysymysten vastaukset tarkempaa tarkastelua varten.
3.1 Ohjelmallisten menetelmien tulokset
HTML-merkkausta arviointiin W3C:n HTML-validaattorin avulla. Kaikkia yksittäisiä sivuja
ei voitu käydä läpi, koska niiden lukumäärä on niin suuri. Pelkästään Tampereella
ravintoloita palvelusta löytyy 279 kappaletta. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, koska
useimpien sivujen rakenne säilyy samana, vaikka sisältö muuttuu.
Testaukseen valittiin kolme tyypillisintä sivua, jotka toistuvat verkkopalvelussa ja ovat
verkkopalvelun kannalta oleellisimpia. Näitä ovat ravintoloiden listaus kartalla,
ravintoloiden listaus sekä yksittäisen ravintolan esittelysivu.
Yksikään arvioidusta sivuista ei läpäissyt HTML-validaattorin testiä. Validaattorin
löytämien virheiden ja varoitusten lukumäärät on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1 W3C:n HTML-validaattorin löytämät virheet ja varoitukset.
URI
Virheet
Varoitukset
http://eat.fi/tampere
69
67
http://eat.fi/fi/tampere/restaurants
53
2
http://eat.fi/tampere/nelja-vuodenaikaa
131
14
HTML-merkkauksesta löytyi yllättävän paljon virheitä. Eniten virheitä löytyi yksittäisen
ravintolan esittelysivusta. Suurimman osan virheistä aiheuttivat linkeissä käytetyt
11
erikoismerkit, joita ei ollut enkoodattu. Tämä ei kuitenkaan vaikuta linkkien toimivuuteen.
Tämän lisäksi jossain kohtaa oli käytetty HTML-elementtejä virheellisesti sellaisen
HTML-elementin sisällä, missä sitä ei saisi käyttää. Virheiden lukumäärä oli suuri, mutta
ne eivät kuitenkaan olleet vakavia, sillä ne eivät näy käyttäjälle asti tai riko sivun
ulkoasua. Sivut näyttivät toimivan samalla tavalla yleisempien selainten kuten Firefox,
Chrome ja IE uusimmilla versioilla testattaessa.
CSS-tyylien arviointiin käytettiin W3C:n CSS-validaattoria. CSS-validaattoria käytettiin
oletusasetuksilla. Sivustolta löytyi kaiken kaikkiaan viisi eri CSS-tyylitiedosta, jotka
arvioitiin. Suurin osa CSS-tiedostoista läpäisi validaattorin testin, mutta muutama virhe
löytyi. CSS-validaattorilla löydettyjen virheiden lukumäärät on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2 W3C:n CSS-validaattorilla löydettyjen virheiden lukumäärät.
CSS-tiedosto
Virheiden lukumäärä
http://eat.fi/css/packed/area.css
3
http://eat.fi/css/packed/global.css
1
http://eat.fi/css/packed/restaurant.css
0
http://eat.fi/css/packed/restaurantIndex.css
0
http://eat.fi/css/packed/restaurantList.css
0
CSS-tyyleistä löytyi virheitä huomattavasti vähemmän verrattuna HTML-merkkaukseen.
Virheet eivät olleet vakavia, sillä ne eivät näyttäneet saavan sivuston ulkoasua rikki.
3.2 Asiantuntijamenetelmien tulokset
Alla on esitetty WeSQu-työkalulla saadut arviointitulokset osa-alueittain. Arvioiduista
osa-alueista on kerrottu enemmän kappaleessa Arvioinnin osa-alueet ja menetelmät.
Alla esitetyissä arviointituloksissa on mukana kuvia WeSQu-työkalun arvioinnin
tuloksista. Kuvissa on esitetty keskiarvoja eri arvioinnin osatekijöille. Kuvissa keskiarvo
1 tarkoittaa sitä, että aihealueessa on paljon kehittämisen varaa, kun taas 5 tarkoittaa,
että tämän aihealueen osalta verkkopalvelu on erinomainen.
12
3.2.1 Teknisen toteutuksen toimivuus
WeSQu-työkalun kokonaisarvion tulokset tekniselle toteutukselle on esitetty kuvassa 2.
Kuva 2 WeSQu-työkalun kokonaisarvosana tekniselle toteutukselle.
Työkalun antama arvosana teknisestä toteutuksesta oli 3.3, jota voidaan pitää melko
hyvänä. “Virheiden estäminen ja virheistä toipuminen”-osiossa esitetyt kysymykset
kuuluvat valitsemamme arviointimallin vuorovaikutus kohtaan, joten kyseisen osion
tuloksia on analysoitu tarkemmin kohdassa vuorovaikutus. “Vaadittavat lisälaitteet ja
ohjelmistot”-osion kysymykset eivät olleet sovellettavissa tähän verkkopalveluun.
Tällaisia kysymyksiä oli esimerkiksi “Vaihtoehtojen tarjoaminen video- ja
äänitiedostoille”. Verkkopalvelussa ei ole tämän tyyppisiä tiedostoja tarjolla. Kyseisen
osion arvosana onkin virheellisesti täydet 5 pistettä ja se jätetään tulosten arvioinnin
ulkopuolelle. Kyseinen osio on jätetty huomioimatta myös laskettaessa Teknisen
toteutuksen kokonaisarvosanaa.
Parhaimmat pisteet tulivat Teknisestä virheettömyydestä sekä Dynaamiset sivut ja
palvelin kohdasta. Teknisen virheettömyyden arvosana aleni sen takia, että käyttäjälle
ei näytetä tarpeeksi selkeästi palautetta suoritetuista toiminnoista ja niiden
mahdollisesta onnistumisesta. Sinkkonen et al. (2002) mukaan käyttäjälle olisi aina
annettava palautetta toiminnoista, jotta käyttäjä voisi varmistua toiminnon
onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Dynaamiset sivut ja palvelin-osion pisteitä tiputti
sen sisältämä vaatimus verkkopalvelun toiminnalle myös ilman JavaScriptiä. Eat.fiverkkopalvelun kohdalla JavaScriptia ei voi ottaa pois päältä, sillä verkkopalvelu käyttää
13
kartan näyttämiseen Googlen tarjoamaa kartta-komponenttia, jonka toteutuksessa on
käytetty JavaScriptiä. JavasScriptin käyttöä suositellaan yleisesti välttämään, koska se
rajaa pois tekstipohjaisten selainten ja ruudunlukijoiden käyttäjät. Verkkopalvelun
pääideana on kuitenkin näyttää ravintolat kartalla ja kyseisen toiminnon toteuttaminen
ilman JavaScriptiä olisi melkolailla mahdotonta. Kartan toiminnallisuus olisi voitu
toteuttaa myös esimerkiksi Flash-laajennoksen avulla, mutta sekin rajaisi yhtälailla
käyttäjäkuntaa. JavaScript vaatimusta ei siis voida pitää vakavana ongelmana tämän
verkkopalvelun kohdalla. Seuraavaksi parhaat pisteet tulivat “Erilaisten selainversioiden
huomioiminen ja suositukset”-kohdasta, joka piti sisällään HTML-merkkauksen ja CSStyylien oikeellisuuden arvioinnin. HTML-merkkauksen ja CSS-tyylin validaattorien
antamista tuloksista on kerrottu tarkemmin kohdassa 3.1.
Suurin ongelma löytyivät sivujen latautumisesta. Bailey & Schaffer (2001) mukaan
verkkopalvelun yksittäisen sivun tulisi latautua alle viidessä sekunnissa. Pidemmät
latausajat saavat käyttäjän turhautumaan. Yleisesti ottaen verkkopalvelun yksittäinen
sivu latautui viidessä sekunnissa, mutta jollain kerroilla latausajat kasvoivat yli viiteen
sekuntiin. Näissäkin tapauksissa itse sivuston sisältö latautui, mutta viive aiheutui
mainosten latauksesta. Sivujen latautumis-osion arvosana laski myös verkkopalvelun
sivujen suuren koon takia. WeSQU-työkalun arviointiperusteiden mukaan yksittäisen
sivun koon tulisi olla alle 100 kilotavua. Eat.fi-verkkopalvelun tapauksessa tämä raja
ylittyi reilusti ja yksittäisen sivun kaikkien komponenttien yhteenlaskettu koko vaihteli
testatuilla sivuilla noin 500-1500 kilotavun välillä. Suurimpia tiedostoja olivat
mainosbannereiden ja verkkopalvelun karttakomponentin JavaScript-tiedostot. Suuri
koko voi muodostua ongelmaksi ainakin silloin, kun verkkopalvelua yritetään käyttää
mobiililaitteilla.
Toinen ongelma oli sivujen skaalautuvuudessa eri päätelaitteille. Sivujen
skaalautuvuuden arvosanaa tiputti se, että verkkosivun minimileveys on määritetty
kiinteäksi. Tällaisen määrittelyn takia verkkopalvelun käyttö voi olla hankalaa
esimerkiksi mobiililaitteilla, joissa ruutu on pieni. Kuvassa 3 on esitetty Eat.fiverkkopalvelun etusivu iPhone 4-puhelimen selaimella.
14
Kuva 3 Eat.fi-verkkopalvelun etusivu iPhone 4-puhelimen selaimella.
Kuvasta nähdään selkeästi, että verkkopalvelun käyttöliittymäkomponentit ovat erittäin
pieniä kyseisellä mobiililaitteella. Selainikkunaa on toki mahdollista zoomata, mutta
käyttö ei ole kovinkaan sujuvaa. on Sivujen skaalautuvuuden arvosana tippui myös,
koska olennaisista sisältösivuista ei ole tarjolla tulostusystävällistä versiota. Useimmat
käyttäjät haluavat tulostaa pitkän dokumentin, koska paperilta lukeminen on
miellyttävämpää. Tämän takia olisi hyvä laatia jokaisesta sivusta myös toinen versio
tulostusta varten. (Nielsen 2000, s. 93-96)
3.2.2 Esitystapa
Kuvassa 4 on WeSQu-työkalun antamat tulokset
visuaalisesta suunnittelusta ja mediaelementeistä.
informaation
esitystavasta,
15
Kuva 4 WeSQu-työkalun antamat tulokset informaation esitystavasta, visuaalisesta
suunnittelusta ja mediaelementeistä.
Kokonaisuudessaan verkkopalvelun esitystapa on keskinkertainen, ja siinä on monia
sekä hyviä että huonoja puolia. Ensimmäisenä sivuston esitystavan arvioinnissa tulee
esiin verkkopalvelun etusivun monimutkaisuus ja se, että se on ahdettu tietoa täyteen.
Tällöin etenkin sivustolle tulevien uusien käyttäjien on hankala saada selville, mikä edes
koko sivuston tarkoitus on. Sivuston etusivulta käyttäjät olettavat löytävänsä perustiedot
sivuston olemassaolon tarkoituksesta, ja sen tulisi olla lyhyt ja ytimekäs (Nielsen 2000;
Köykkä 1995, s. 211.). Eat.fi-verkkopalvelun etusivu ei tarjoa mitään tietoa sivuston
tarkoituksesta käyttäjälle. Verkkopalvelun tarkoitus löytyy sivuston alalaidassa olevan
linkin “Lisätietoja Eat.fi:stä” takaa. Tosin jo verkkopalvelua käyttäneille henkilöille
saattaa olla kätevää, että etusivulla on mahdollisuus suorittaa ravintoloiden etsintää,
joka on sivuston käyttötarkoitus. Uusille käyttäjille tämä saattaa olla aluksi hämäävää
etenkin, jos käyttäjällä ei ole etukäteen mitään tietoa sivuston tarkoituksesta.
16
Etusivun alalaidan linkin “Lisätietoja Eat.fi:stä” takana olevalla sivulla on tietoa
verkkopalvelun tarkoituksesta. Siellä on myös “Tutustu palveluun” -valikko. Tosin lähes
kukaan uusi käyttäjä tuskin eksyy tänne sivulle, jolloin uudet käyttäjät tuskin päätyvät
edes käyttämään kyseistä mahdollisuutta tutustua verkkopalveluun. Informaatio ei siis
ole loogisessa järjestyksessä. Loogisella järjestyksellä tarkoitetaan sitä, että informaatio
esitetään siinä järjestyksessä käyttäjälle, että asian omaksuminen on mahdollista
(Sinkkonen et al. 2002, s. 273-274.). Lisätiedot-sivun saattaa löytää jo joku paljon
sivustoa käyttänyt, jolloin sen antama informaatio ei ole oleellista. Sivun
(http://eat.fi/fi/eat/page/about.html) title-kenttä on myös sama kaikilla alasivuilla.
Muutenkin koko kyseinen osio vaikuttaa irralliselta muusta sisällöstä.
Etusivun antama vaikutelma on levoton ja sekava. Tämä saattaa johtua liian suuresta
eri värien määrästä. Käyttäjän on vaikea hahmottaa kokonaisuutta, kun eri värit
kilpailevat käyttäjän huomiosta. Värejä olisi hyvä olla käytössä 5 +/- 2 (Miller 1956).
Tämän lisäksi joka sivulla on käytetty ainakin viittä eri fonttikokoa, joka saattaa olla
tässä tapauksessa perusteltua. On kuitenkin hyvä pyrkiä rajoittamaan fonttikokojen
määrä esimerkiksi kolmeen (Metsämäki 1995, 43.). Etusivu tuntuu myös täyteen
ahdetulta, jolloin käyttäjän on vaikea hahmottaa informaation loogisia ryhmiä ja
olennaista informaatiota epäolennaisesta. (Metsämäki 1995, s. 44; Nielsen 2000, s. 18 22; Sinkkonen et al. 2002, s. 176 - 177.).
Etusivun kartan ylälaidassa oleva valikko, josta voi muuttaa hakuehtoja (muun muassa
yleisarvosanaa ja hintaa), ei erotu tarpeeksi taustastaan. Lisäksi valikon tekstin
kontrastiero sen taustan välillä on liian pieni. Tästä johtuen valikko voi jäädä etenkin
uusilta käyttäjältä täysin huomaamatta. Sivuston useissa muissakin elementeissä on
liian pieni kontrastiero tekstin ja taustan välillä, mikä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi
heikkonäköisille. (Sinkkonen et al. 2002, s. 100.)
Verkkopalvelussa on käytetty mediaelementtejä järkevästi. Koristekuvia ei ole käytetty
lähes lainkaan. Tosin ravintolan profiilissa näkyvät käyttäjien lataamat kuvat ovat
pienehköjä ja niitä ei pysty suurentamaan. Lisäksi sivuston sivupalkissa näkyvät
vilkkuvat mainokset vievät välillä helposti käyttäjän huomion. Jatkuva vilke saattaa
häiritä lukemista. (Nielsen 2000, s. 143 - 149; Sinkkonen et al. 2002, s. 91.)
Sivuston META-tagien sisällössä on puutteita. Sivuston kieleksi on asetettu englanti
riippumatta siitä, minkä kielen käyttäjä on valinnut valikosta. Usealla sivulla on täysin
sama META-tagi “Description” ja ainoastaan META-tagin “Keywords” arvo vaihtelee
riippuen siitä, missä osassa sivua ollaan. META-tagien sisältö ei välttämättä vaikuta
17
suurimpiin hakukoneisiin, mutta pienempiä hakukoneita varten olisi hyvä, jos METAtagit kuvaisivat sivuston sisältöä kattavasti. (Hautamäki&Fogelholm 2006.).
Kokonaisuudessaan sivuston esitystapa on kohtalainen ja siinä on vielä jonkin verran
kehitettävää. Verkkopalvelu ei ole välttämättä kovin selkeä aloittelijoille, sillä joka sivu
pitää sisällään suuren määrän informaatiota. Vaikka sivuston käyttö onnistuisi
kokeneilta käyttäjiltä ongelmitta, olisi hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, miten
sivustolle ensimmäistä kertaa vieraileva käyttäjä ajattelee.
3.2.3 Sisältö
Kuvassa 5 on WeSQu -työkalun tuottama arviointi sivuston sisällöstä. Kuvassa
keskiarvo 1 tarkoittaa, että aihealueessa on kehittämisen varaa, kun taas 5 tarkoittaa,
että tämän aihealueen osalta verkkopalvelu on erinomainen. Suurimmat ongelmakohdat
informaation luotettavuudessa johtuvat käyttäjien luotettavuudesta ja sivuston
sisältämistä linkeistä. Muita puutteita informaation luotettavuudessa löytyy muun
muassa päivitys- ja versiotietojen sekä oikeellisuuden ja informaation esitystavan
alueita. Tekstin luettavuuden kannalta eniten ongelmia aiheuttavat tekstin tehostus sekä
fontit ja tekstin luettavuus. Tekstin asettelu sekä luettavuus puolestaan ovat
erinomaisia.
18
Kuva 5 WeSQu-työkalun antamat tulokset informaation luotettavuudesta ja tekstin
luettavuudesta.
Kyseessä on hieman normaalista verkkopalvelusta poikkeava sivusto, sillä Eat.fiverkkopalveluun suurimman osan sisällöstä tuottavat palvelun käyttäjät. Tähän nähden
informaation luotettavuus on melko hyvä. Informaation on tarkoituskin olla mielipiteisiin
perustuvaa. Voisi olettaa, että informaatio on luotettavampaa, jos on rekisteröitynyt
käyttäjäksi ja pystyy itsekin antamaan palautetta muista käyttäjistä. Verkkopalvelun
käyttäjät voivat tarkastella myös sitä, onko kyseisellä arvostelijalla suosituksia. Näin
ollen voi itse päättää, kenen arvostelijan mielipiteeseen uskaltaa luottaa. Linkeistä on
kerrottu tarkemmin seuraavassa, navigointiin liittyvässä kohdassa.
Tekstin tehostuksessa on ongelmia, koska sivustolla ja jopa yhdellä sivulla on käytetty
useita eri tehostusmenetelmiä. Useiden tekstintehostuskeinojen käyttö samanaikaisesti
voi johtaa palvelun käyttäjän niin sanottuun kilpavarusteluun. Tällöin sivustolla
käytetään koko ajan yhä järeämpiä keinoja, jotta käyttäjän huomio saataisiin
kiinnittymään tärkeäksi koettuun elementtiin. Tällaisessa tilanteessa verkkopalvelu
koetaan sekavaksi, eikä käyttäjä tiedä, mikä todella on tärkeää ja mihin hän kohdistaisi
katseensa. (Nielsen 2000, s. 129; Sinkkonen et al. 2002, s. 144.) Fontteja ja tekstin
luettavuutta puolestaan voisi parantaa huolehtimalla riittävästä tekstin ja taustan
19
välisestä kontrastista. Paras vaihtoehto olisi, että tekstin tausta olisi vaalea ja teksti
tumma. (Nielsen 2000, s. 126.) Myös kirjoitusvirheet hidastavat tekstin luettavuutta,
mutta näihin ei juurikaan voi vaikuttaa, koska käyttäjät kirjoittavat arvionsa itse, eikä
kieltä tarkisteta tai muutenkaan muokata ennen julkaisua.
Eat.fi-verkkopalvelun sisältö ei ole niin luotettava ja hyvä kuin se voisi olla. Teksti on
WeSQu:n mukaan melko luettavaa, mutta monen käyttäjän ensikokemuksella sivusto
saattaa olla hyvinkin sekava. Tämän aiheuttaa se, että informaatiota on joka puolella,
eikä se ole selkeiden otsikoiden alla. Palvelun etusivulle on pyritty mahduttamaan kaikki
mahdollinen informaatio, mikä johtaa siihen, että mikään ei erotu selkeästi. Olisi
oleellista saada ainoastaan tärkeimmät asiat etusivulle selkeiden ja kuvaavien
otsikoiden alle. Tällä tavoin käyttäjä löytäisi helpommin etsimänsä tiedot ja pystyisi
valitsemaan tarpeelliset hakukriteerit. Informaation luotettavuutta puolestaan parantaisi
se, että käyttäjien arvioinnit läpäisisivät jonkinlaisen seulan ennen julkaisua.
Verkkopalvelun käyttäjät kuitenkin yleensä tietävät millainen verkkopalvelu Eat.fi on,
joten he osaavat suhtautua siellä olevaan informaatioon varauksella.
3.2.4 Navigointi
Quality Model for Web Sites -arviointimallin navigointiosio ottaa kantaa sivuston
rakenteeseen, horisontaaliseen sekä vertikaaliseen navigointiin sekä sivuston
mahdolliseen navigointipalkkiin. Arvioinnissa huomioidaan eri mallisten linkkien
toimivuus ja loogisuus, mahdolliset kuvalinkit, sivuston toiminta myös kuvia
tukemattomalla selaimella sekä sivuston hierarkisuus.
Eat.fi-sivuston navigointi on yksittäisiä muotoseikkoja lukuunottamatta toteutettu varsin
toimivasti. Sivustolla on käytössä yhtenevä horisontaalinen navigointipalkki, joka
sisältää linkit etusivulle ja muille usein käytettäville näkymille sekä hakutominnon, jolla
voi nopeasti etsiä tiettyä ravintolaa nimeltä. Navigointipalkki on käytössä kaikkialla.
Navigointipalkin yläpuolella sijaitsee kielivalinta- ja kirjautumispalkki, jonka yläpuolelta
sen sijaan löytyy kasa erilaisia suurehkoja mainoksia. Pienellä resoluutiolla (1280x800)
mainokset sekä navigointipalkki kuluttavat yli puolet kerralla näkyvissä olevasta tilasta.
Itse sisältö sijaitsee edellä mainitun navigointipalkin alapuolella ja myös sisällön
ympärillä on toisinaan mainoksia.
Kuvasta 6 havaitaan WeSQu -työkalun tuottama arviointi sivustosta. Navigoinnin
suurimmat ongelmakohdat muodostuvat sivuston ulkopuolisten linkkien toteutuksesta
sekä sosiaalisen selailun hyödyntämättömyydestä. Lisäksi erityisesti kuvalinkkien
esitystavassa, sivustolla liikkumisessa sekä hakutoiminnoissa havaittiin pieniä puutteita.
20
Kuva 6 WeSQu -työkalun tuottama arviointi sivustosta navigoinnin osa-alueelta.
Sivuston ulkopuoliset linkit voidaan oikeastaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen:
varsinaiset linkit sekä sivustolla näkyvät mainokset. Näistä ensimmäiset ovat muutoin
onnistuneesti toteutettuja, mutta jo-käytyjä linkkejä ei erota muista linkeistä eikä
linkkeihin liity minkäänlaista selitystä linkkien tarkoituksesta. Mainoksia sen sijaan on
paljon välillä varsin rajustikin käyttökokemusta häiritsevissä paikoissa ja mainoksia
klikkaamalla käyttäjä voi päätyä varsin mielivaltaisen tuntuiselle sivulle. Mainosten
toimintaa voi kuitenkin perustella sivuston käyttämisen ollessa ilmaista.
Pienemmistä navigointiin liittyvistä ongelmakohdista mainittakoon esimerkiksi
kuvalinkkien kuvien intuitiivisuus: ravintolalajityypit -otsikon alta käyttäjä ei välttämättä
heti ensimmäisellä yrityksellä ymmärrä juusto -ikonin tarkoittavan eurooppalaista tai
sipulin tarkoittavan etnistä ruokalaa. Viemällä hiiren kuvan päälle kuvien tarkoitus
kuitenkin selviää. Sivuston navigointipalkissa toistettavalla hakutoiminnalla sen sijaan ei
voi etsiä itse sivustolta tietoa, vaan ainoastaan erilaisia ravintoiloita, vaikka välillä myös
tietyn sivuston etsimiselle voisi olla käyttöä. Lisäksi linkkien esitystapa ei ole
yhtenäinen: osa linkeistä on alleviivattu, osa kirjoitettu ainoastaan pienillä kirjaimilla, kun
taas osassa on jopa tummennettu tausta linkin (esim kielipalkin) ollessa aktiivinen.
21
Eat.fi-sivuston navigointi toimii kuitenkin edellämainittuja ongelmia lukuunottamatta
pääpiirteittäin intuitiivisesti eikä normaalikäytössä esiinny puutteita. Sivusto on loogisesti
rakennettu kokonaisuus ja kaikki tavallisimmat toiminnot (ravintoloiden haku, tarkastelu,
sijainti, …) löytyvät alle neljän linkin painalluksen jälkeen. Sivusto on rakennettu
jatkuvaa käyttöä silmälläpitäen ja ensikertalainen voisi kaivata etusivulle jonkinlaista
opasta tai tietopakettia sivuston käyttötarkoituksesta, vaikka toisaalta jo toisella
käyttökerralla käytetty ratkaisu osoittautuu toimivaksi menetelmäksi.
3.2.5 Vuorovaikutus
Palvelun vuorovaikutusta arvioitiin saavutettavuutta käsittelevän kysymyslistan avulla
sekä hyödyntämällä työkalun Tekninen toteutus -kysymyslistan kohtaa Virheiden
estäminen ja virheistä toipuminen. Saavutettavuus-kysymyslistan tulokset löytyvät
kuvasta 7 ja Tekninen toteutus -kysymyslistan tulokset on kuvattu ylempänä kohdassa
Teknisen toteutuksen toimivuus. Tarkastelu painottuu tässä kappaleessa lomakkeisiin ja
saavutettavuuteen siltä osin, kuin ne liittyvät verkkopalvelun vuorovaikutukseen
(kysymyslistan kohta Sisällön lisääminen ja lisätty sisältö). Muut kysymyslistan kohdat
on käyty läpi aiemmissa kappaleissa.
Kuva 7 WeSQu-arviointityökalun saavutettavuus-kysymyslistan tulokset.
Arvioinnin tulosten perusteella Eat.fi-verkkopalvelu on saavutettavuudeltaan melko hyvä
ja lomakkeet on toteutettu myös melko hyvin. Virheiden estäminen ja virheistä
toipuminen on verkkopalvelussa hieman heikommassa asemassa (ks ylempänä Kuva
22
7). Kuitenkin tuloksista voidaan päätellä, että vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa on
verkkopalvelussa vielä parantamisen varaa.
Eat.fi-verkkopalvelu sisältää palvelun käyttäjille erilaisia lomakkeita ravintolahakuja
varten, lomakkeet sivustolle sisäänkirjautumista ja rekisteröintiä varten sekä lomakkeen
arvostelun kirjoittamista varten jollekin ravintolalle. Rekisteröityneille käyttäjille on
tarjolla myös lomake, jonka avulla käyttäjä voi lisätä uuden ravintolan palveluun.
Keskityimme arvioimaan peruskäyttäjien tarvitsemia lomakkeita, joten jätämme uusien
ravintoloiden lisäämisen tämän arvioinnin ulkopuolelle.
Lomakkeiden yhteydessä käyttäjää on ohjeistettava riittävän selkeästi lomakkeiden
käytössä, mikä voidaan saavuttaa esimerkiksi lomakekenttää kuvaavalla otsikolla
(PapuAccess, 2012.) Karttasivun erilaisten ravintolahakujen yhteydessä käyttäjää on
opastettu lomakkeiden käytössä joko esimerkkitekstillä lomakekentän sisällä,
ohjetekstillä tai kuvailevalla otsikolla lomakekentän yläpuolella. Hakukenttien sisällä
olevat esimerkkitekstit käyttäytyvät sivustolla hieman eri tavalla: esimerkkiteksti joko
palaa lomakekenttään heti haun suorituksen jälkeen tai hakukenttä on käytävä käyttäjän
itse tyhjentämässä hakujen välissä, jotta haku poistuu voimasta ja ohje palaa näkyviin.
Jälkimmäisessä tapauksessa haku kuitenkin saattaa joskus vahingossa unohtua päälle,
minkä seurauksena seuraavat ravintolahakujen tulokset saattavat vääristyä.
Valintapainikkeiden yhteydessä tulisi aina ilmoittaa käyttäjälle, milloin käyttäjän on
mahdollista valita joko vain yksi tai yksi tai useampia vaihtoehtoja (Juntunen et al. 2005;
Korpela 2003.). Aivan jokaisessa paikassa käyttäjää ei ole kuitenkaan etukäteen
opastettu karttasivun lomakkeissa sanallisesti. Ravintolatyyppejä valittaessa ovat
käytössä radiopainikkeet, joista käyttäjää ei ole ohjeistettu sanallisesti siitä, että käyttäjä
pystyy valitsemaan vain yhden vaihtoehdon - vaikka tämä selviääkin käyttäjälle nopeasti
hänen kokeillessaan näitä eri vaihtoehtoja. Monivalintamahdollisuus hakujen
yhteydessä on kuitenkin aina selvennetty käyttäjälle sanallisessakin muodossa.
Sisäänkirjautumisprosessi perinteisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla on selkeä, ja
käyttäjää ohjeistetaan hyvin myös käyttäjätunnuksen tai salasanan ollessa väärä tai
jommankumman kokonaan puuttuessa kirjautumistilanteessa. Uloskirjautuminen on
myös helposti löydettävissä verkkosivulta oikeasta yläkulmasta. Palveluun
rekisteröityminen on helppoa ja yksinkertaista, ja käyttäjää on rekisteröitymislomakkeen
yhteydessä ohjeistettu riittävästi lomakkeen eri kohdissa ja puuttuvista tiedoista
ilmoitetaan rekisteröintivaiheessa. Rekisteröinnin ja kirjautumisen yhteydessä
puutteellisuutta on havaittavissa siinä, jos käyttäjä haluaa kirjautua sisään jonkun toisen
palvelun tiliä (esim. Facebook) käyttämällä. Ohjeistus on rekisteröinnin yhteydessä
hyvin epäselvä. Palvelun antamalla ohjeistuksella käyttäjä päätyy liikkumaan
23
edestakaisin kahden eri sivun välillä, sillä sisäänkirjautuminen jonkun toisen palvelun
tunnuksilla ei kuitenkaan onnistu kummaltakaan sivulta, jonne käyttäjää ohjataan
menemään kirjautuakseen sisään. Mikäli käyttäjä yrittää kirjautua sisään toisen palvelun
tunnuksilla palvelun oikeasta ylänurkasta avautuvan kirjautumislaatikon kautta, toisen
palvelun logoa painaessa mitään ei kuitenkaan tapahdu. Näyttää siltä, että tämä
ominaisuus ei verkkopalvelussa toimi ollenkaan.
Arvostelun lisäämisestä käyttäjää ohjeistetaan lomakkeessa useimmiten hyvin.
Arvostelun lisäämiseen ja lomakkeen virheilmoituksiin kuitenkin liittyy hieman
epäloogisuutta ja siinä esiintyy pieniä virheitä. Lomake käyttäytyy anonyymille
käyttäjälle
ja
sisäänkirjautuneelle
käyttäjälle
virheellisesti
eri
tavalla.
Arvostelulomakkeen kommenttikentän tulisi olla pakollinen vain, jos lomakkeen
aiemmista kohdista (ruoan laatu, kokemus, hinta-laatusuhde) on annettu arvosanoiksi
erittäin korkeita (yksi parhaista / loistava) tai matalia (lähes syömäkelvotonta / surkea /
ylihinnoiteltu). Tämä ehto pätee sisäänkirjautuneiden käyttäjien kohdalla hyvin ja
virheellisestä lomakkeesta ilmoitetaan asianmukaisesti. Anonyymille käyttäjälle lomake
kuitenkin käyttäytyy sen lähetysvaiheessa niin kuin käyttäjä antaisi aina joko todella
matalia tai korkeita arvosanoja - se ilmoittaa virheellisestä lomakkeesta eli kommentin
puuttumisesta, vaikka kommentin ei pitäisi olla tällöin pakollinen (Ks. Kuva 8).
24
Kuva 8 Anonyymin käyttäjän arvostelulomake, jossa pakolliseksi merkityt kentät
täytettynä.
Lomakkeessa ei ole mainintaa kommentin pakollisuudesta keskivertoisia arvosanoja
annettaessa ja pakolliseksi kentäksi kommenttikenttä merkitään vasta, kun ehto täyttyy
(Ks. Kuva 9, kommenttikentän perässä oleva *-merkki). Kaikissa lomakkeissa tulisi olla
selkeästi ilmaistuna se, mitkä kentät käyttäjän tulee täyttää ja milloin ne ovat pakollisia
(Silius et al. 2003.) ja tässä lomakkeessa näin ei tapahdu. Myöskin, jos käyttäjä on
korjannut virheelliset kohdat lomakkeessa, käyttäjän lähettäessä lomakkeen uudelleen
sama virhe viesti jää yhä lomakkeen yläreunaan. Tämä saattaa myös hämmentää
käyttäjää, sillä virheviesti jää turhaan näkyviin käyttäjälle lähetyksen onnistuttua.
25
Kuva 9 Kirjautuneen käyttäjän arvostelulomake, jossa kohta “Kommentti suomeksi” on
merkitty pakolliseksi.
Arvostelulomakkeen lähetyksen jälkeen käyttäjän tekemä arvostelu siirtyy heti näkyviin
palveluun, mikäli käyttäjän arvostelussa oli mukana kommentti. Ilman kommenttia vain
käyttäjän antamat arvosanat lisätään palveluun ja ne lasketaan mukaan arvioidun
ravintolan keskiarvoihin. Ilmoituslaatikko onnistuneesta lähetyksestä ilmestyy sivuston
keskelle muiden annettujen arvostelujen yläpuolelle. Rekisteröitynyt käyttäjä voi
lähetyksen jälkeen jonkin verran muokata arvosteluaan, mutta käyttäjän ei ole
mahdollista itse poistaa viestiään palvelusta. Anonyymille käyttäjälle ei ole annettu
mahdollisuutta edes muokata arvosteluaan. Käyttäjällä tulisi kuitenkin aina olla
mahdollisuus perua tekemänsä toiminto (Nielsen 2001; Preece et al. 1994, s. 162.)
26
Lähetyksen jälkeen anonyymi ei myöskään saa minkäänlaista informaatiota
tekemästään arvostelusta. Anonyymeille käyttäjille tarkoitetussa arvostelulomakkeessa
kysytystä käyttäjän sähköpostiosoitteesta käyttäjä saattaisi ensin ajatella, että käyttäjä
saa sähköpostiinsa ilmoituksen tekemästään arvostelusta, mutta näin ei kuitenkaan
tapahdu. Sähköpostiosoitteen antaminen lomakkeen yhteydessä jää siis myös hieman
epäselväksi.
Lomakkeissa esiintyviä pieniä epäselvyyksiä ja epäloogisuuksia lukuunottamatta,
verkkopalvelun lomakkeet vaikuttavat kuitenkin toteuttavan suurimman osan lomakkeille
olennaisista asioista. Lomakkeet toimivat kaiken kaikkiaan melko odotetusti ja
vuorovaikutus käyttäjän ja palvelun välillä toimii suhteellisen hyvin eli lomakkeisiin
syötetyt tiedot siirtyvät palveluun. Kokonaisuudessaan käyttäjää on ohjeistettu
lomakkeiden käytössä hyvin ja käyttäjän on mahdollista epäselvissä tapauksissa myös
itse päätellä lomakkeen toimintaa oikeaan suuntaan.
3.3 Käyttäjätestien tulokset
Käyttäjätestejä suoritettiin viidelle henkilölle, jotka eivät olleet käyttäneet Eat.fiverkkopalvelua aiemmin. Testikäyttäjille on annettu tässä raportissa nimet K1, K2, K3,
K4 ja K5. Alla olevassa taulukossa 3 esitetään käyttäjien sukupuoli ja ikä. Kullekin
käyttäjälle annettiin kaksi eri tehtävää. Tehtävässä 1 pyydettiin etsimään
yleisarvosanaltaan vähintään neljän arvoinen aasialainen ravintola Tampereen
keskustan alueelta ja tehtävässä 2 pyydettiin listaamaan Helsingissä seuraavana
lauantaina kello 18 auki olevat ravintolat. Tehtävien jälkeen käyttäjille esitettiin muutama
kysymys liittyen verkkopalvelun käyttötarkoitukseen, käytön helppouteen ja vaikeuteen.
Käyttäjätestin tehtävät ja kysymykset löytyvät liitteestä 1. Käyttäjien antamat vastaukset
löytyvät liitteestä 2.
Taulukko 3 Käyttäjätestiin osallistuneet henkilöt.
K1
K2
K3
K4
K5
Sukupuoli (N=Nainen, M=Mies)
N
M
N
M
N
Ikä
69
26
53
55
26
Viiden henkilön lisäksi tehtiin myös referenssisuoritus verkkopalvelua paljon käyttäneen
käyttäjän toimesta samoilla tehtävillä. Referenssisuorituksen ideana oli saada tietoa
27
siitä, että nopeutuuko käyttäjän toiminta mahdollisesti toisen tehtävän kohdalla, kun
hänellä on enemmän tietoa verkkopalvelun toiminnasta. Toisin sanoen onko
verkkopalvelu opittava vai ei.
Kaikki testiin osallistuneet henkilöt onnistuivat suorittamaan molemmat tehtävät.
Tehtäviä ei pidetty yleisesti ottaen vaikeina. Kaikki myös ymmärsivät verkkopalvelun
pääasiallisen käyttötarkoituksen, mutta tätä saattoi edesauttaa edellä suoritettujen
tehtävien tehtävänannot. Käyttäjätestin yhteydessä tehtävien suorituksen jälkeen
tehtävän haastattelun ensimmäinen kysymys “Mikä on palvelun käyttötarkoitus?” olisi
ollut jälkeenpäin ajateltuna parempi esittää jo ennen tehtävien suorittamista, sillä
suullisesta tehtävänannosta käy ilmi myös sivuston käyttötarkoitus. Kysymyksellä ei siis
saatu luotettavasti tietoa siitä, ymmärsikö käyttäjä palvelun käyttötarkoituksen sivustolta
saatavan informaation perusteella, sillä haastattelun tekijä mainitsi sivuston
käyttötarkoituksen jo ohimennen ennen tehtävien 1 ja 2 tehtävänannossa ennen
kysymyksen esittämistä.
Vaikempana asiana pidettiin yleisesti karttakäyttöliittymää ja verkkopalvelun
navigointivalikoita. Useimmat kokivat etusivun erittäin sekavaksi, koska se sisälsi
heidän mielestään liikaa tavaraa. Tällöin olennaisten asioiden kuten päänavigointipalkin
löytäminen muodostui hankalammaksi. Oikeiden valikoiden löytämistä vaikeutti myös
se, että valikon nimestä oli joskus vaikea päätellä sen käyttötarkoitusta. Tästä mainittiin
esimerkkinä "juuri nyt"-valikko, jonka avulla voidaan filteröidä kartalle näkyviin juuri nyt
auki olevat ravintolat tai näyttää tiettynä päivämääränä ja kellonaikana auki olevat
ravintolat. Toinen esimerkki valikoiden käyttötarkoituksen vaikeaselkoisuudesta olivat
kartan ravintolatyyppien rajaukseen käytetyt ikonit, jotka eivät kertoneet useimmille
mitään ravintolan tyypistä.
Vaikka verkkopalvelu vaikuttikin käyttäjistä alkuun sekavalta, useimmat muistivat
toisella käyttökerralla navigointipalkkien sijainnin ja hallitsivat niiden käytön ja logiikan
paremmin. Tätä havaintoa tukee myös kuvassa 10 näkyvät käyttäjätestiin
osallistuneiden käyttäjien tehtävien suoritukseen kuluneet kokonaisajat. Kuvassa 10 on
näkyvillä myös kaikkien käyttäjien kesken laskettu keskiarvoaika kummallekin tehtävälle
sekä referenssisuoritus.
28
Kuva 10 Käyttäjätestin tehtävien suoritukseen kulunut aika.
Kun verrataan käyttäjien keskiarvoaikaa referenssiaikaan tehtävien 1 ja 2 välillä,
huomataan, että aikaero verrattuna referenssisuoritukseen pienenee tehtävässä 2.
Tehtävän 2 referenssiajan ja keskiarvoajan erotus on noin 58% pienempi verrattuna
tehtävään 1. Tämän perusteella näyttäisi siis siltä, että verkkopalvelun käyttö nopeutuu
ja muuttuu tehokkaammaksi mitä enemmän sitä käytetään. Useimmat käyttäjät
kokivatkin toisen tehtävän suorituksen helpommaksi, kun navigointivalikot ja
käyttöliittymä olivat jo hieman tutumpia.
29
4 Verkkopalvelun keskeiset kehittämiskohdat
Tässä luvussa on esitelty pääpiirteittäin Eat.fi-verkkopalvelun arvioinnin aikana
löytyneet
keskeisimmät
ongelmat
ja
kehittämiskohdat
sekä
mahdollisia
ratkaisuehdotuksia näiden korjaamiseksi.
4.1 Vakavat ongelmat
Vakavat ongelmat ovat verkkopalvelun käyttöön liittyviä ongelmia, jotka ovat
luonteeltaan vakavia ja näkyvät enemmän tai vähemmän käyttäjille palvelun
jokapäiväisessä käytössä. Yhteensä vakavia ongelmia Eat.fi-verkkopalvelun arvioinnin
aikana löytyi viisi kappaletta, joista osa koostuu useammasta pienestä osaongelmasta
muodostaen näin laajemman kokonaisuuden. Jokainen ongelma on listattu omana
alalukunaan.
4.1.1 Olennaisista sivuista ei tulostusystävällisiä versioita
Käyttäjän tarpeisiin soveltuvan ravintolan löytyessä on ensiarvoisen tärkeää, että
käyttäjä saa tämän kyseisen tiedon (nimi, sijainti ja/tai osoite, aukioloajat, kuva) itselleen
talteen, joko pdf:nä tai paperille. Verkkopalvelun nykyinen toimintamalli ei tätä
mahdollista ja yksittäisen ravintolan tietojen tulostaminen jakautuisi peräti neljälle eri A4kokoiselle sivulle, eikä kaikkea tarpeellista edes löydy tulosteesta. Lisäksi tulosteessa
on mukana kaikkea sinne kuulumatonta, kuten esimerkiksi esitäytetty arvostelulomake.
4.1.2 Etusivun monimutkaisuus
Ensivaikutelma Eat.fi-verkkopalvelun etusivusta on varsin sekava. Sivulla on käytetty
viittä eri fonttikokoa suositellun kolmen sijaan, todella paljon erilaisia värejä ja
väriyhdistelmiä, sekä liikaa huomiota kiinnittäviä elementtejä. Lisäksi elementtien
suuren määrän takia elementeissä on havaittavissa kilpavarustelua, jolla yritetään
saada käyttäjä havaitsemaan jokainen elementti. Lopputulos on kuitenkin varsin
epäonnistunut, sillä näkyvimmät elementit ovat tällä hetkellä mainosbannerit, joita
sivuilla on paljon erikokoisina. Lisäksi mainosten koot ovat varsinkin pienillä
resoluutioilla varsin suuria ja vievät ison osan ruudun pinta-alasta, mikä vaikeuttaa
palvelun käyttöä ja heikentää käyttökokemusta. Palvelun käyttötarkoitus ei mitenkään
näy uudelle käyttäjälle etusivulta ja kyseinen informaatio on kätketty Lisätietoja Eat.fi:stä
-linkin taakse.
30
Toisaalta taas oleellisissa elementeissä, esimerkiksi kartan valikossa, on käytetty
suhteettoman pieniä kontrastieroja, jolloin koko valikko sekä linkit jäävät helposti
käyttäjältä huomaamatta. Tämä, sekä edellämainittu “turhissa” elementeissä käytetty
kilpavarustelu heikentää käyttökokemusta entisestään.
Etusivusta saadaan kyseisen verkkopalvelun kohdalla varsin miellyttävä kiinnittämällä
huomiolla aiemmin mainittuihin ongelmiin: vähennetään värejä, fontteja sekä
mainosbannereita etusivulta ja keskitytään olennaisuuksiin. Mainosrahoitteisen sivuston
ollessa kyseessä mainoksia voi sijoitella tässä tapauksessa esimerkiksi ravintoloiden
esittelysivulle, missä ne eivät olisi läheskään niin häiritseviä ja palvelisivat
käyttötarkoitustaan. Lisäksi etusivulle tulee laittaa “Tutustu palveluun” -toiminto
saataville ensimmäistä käyttökokemusta ajatellen.
4.1.3 Palvelun käyttämisen opittavuus
Etusivun sisältäessä kaiken tarpeellisen palvelun myöhempää käyttöä varten, se ei ole
missään suhteessa intuitiivinen. Uusi käyttäjä ei varmasti ensimmäisellä vilkaisullaan
osaa sanoa, mikä on palvelun käyttötarkoitus. Sivuston syövereistä löytyy kuitenkin
suhteellisen kattava sekä hyödyllinen “Tutustu Palveluun” -toiminto, mutta se on
kätketty Lisätietoja Eat.fi:stä -linkin taakse.
Kyseisen linkin löytyminen etusivulta helpottaisi käytön opittavuutta huomattavasti.
Lisäksi kyseessä on linkki, joka käyttäjän tulisi varsinkin ensimmäisellä kerralla havaita,
joten sen esittämiseen ja sijaintiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
4.1.4 Vaihtoehtoisten kirjautumistapojen toimimattomuus
Eat.fi-verkkopalveluun on mahdollista kirjautua sekä järjestelmään varta vasten tehdyillä
tunnuksilla, tai käyttäen olemassa olevaa Facebook- tai Google+ tiliä. Jälkimmäisten
käyttäminen ei kuitenkaan linkeistä huolimatta toimi sillä linkit eivät vie mihinkään. Mikäli
ominaisuus ei ole enää käytössä tai sitä ei saada toimimaan, tulee linkit sekä kyseiset
maininnat poistaa.
4.1.5 Arvostelulomakkeen toimimattomuus
Ravintolaa voi arvostella sekä anonyymisti tai kirjautuneena sisään. Arviointilomake
toimii kuitenkin epäloogisesti eri tavalla anonyymille käyttäjälle sekä kirjautuneelle
käyttäjälle: kommenttikohdan tulisi olla pakollinen vain jos arvosanat ovat
poikkeuksellisen korkeita tai matalia, mutta anonyymille käyttäjälle tämä on aina
pakollinen. Lisäksi kommenttikentän ollessa tyhjä lomakkeen lähetyksen aikana
31
sivustolle ilmaantuu virheilmoitus, joka ei häviä näkyvistä onnistuneenkaan lomakkeen
lähetyksen seurauksena.
Onnistuneen lomakkeenlähetyksen tulee tyhjentää kuvan mukainen virheilmoitus.
Lisäksi arviointilomakkeen tulisi toimia samalla periaatteella sekä rekisteröityneelle että
anonyymille käyttäjälle, mikäli nimettömät arvostelut ovat sallittuja.
4.2 Kehittämiskohdat
Kehittämiskohteiksi luetaan sellaiset verkkopalvelun käytössä näkyvät ongelmat ja
virhetilanteet, joiden korjaamista ei voida luokitella kriittiseksi tai jotka eivät välttämättä
näy käyttäjille kovin merkittävin osin. Kyseisten kehittämiskohteiden korjaaminen
parantaisi verkkopalvelun laatua ja tekisi palvelusta käyttäjäystävällisemmän. Erilaisia
kehittämiskohteita arvioinnin kohteena olleesta verkkopalvelusta löytyi 10 kappaletta.
4.2.1 Skaalautuvuus eri resoluutioille
Tarkoilla resoluutioilla (1280x1024 ja suuremmat) verkkopalvelu toimii normaalisti,
mutta pienemmillä resoluutioilla sivuston käyttö on hankalaa. Erityisesti kannettavissa
tietokoneissa suositulla 1366x768 -resoluutiolla mainokset sekä muut tarpeettomat
vievät näytön pinta-alasta reilusti yli puolet ja palvelun käyttö hankaloituu. Lisäksi
etusivulle saavuttaessa etusivun olennaisimmasta osasta, kartasta, näkyy vain osa ja
sivua pitää vierittää alaspäin palvelun käytön mahdollistamiseksi. Lisäksi tämä tuo
ongelmia erityisesti mobiilikäyttäjille pieniresoluutioisilla näytöillään.
4.2.2 Toimivuus eri selaimilla
Etusivun toiminta perustuu pitkälle kartan käyttämiseen ja kyseinen karttaominaisuus
vaatii toimiakseen JavaScript -tuen. Varsinkin mobiiliselaimilla tämä tuki on usein joko
oletuksena pois päältä tai varsin puutteellinen ja siksi myös nykyaikaisimmilla
mobiililaitteilla verkkopalvelun käyttäminen ei onnistu tai on erityisen vaikeaa.
4.2.3 Mainosten sijoittelu
Etusivun ollessa muutenkin suhteellisen täyteen ahdettu sieltä löytyy myös palvelun
toimintaa rahoittavia mainosbannereita, sekä sivuston yläosasta että laidoilta. Nämä
bannerit sisältävät mahdollisesti kuvia, animaatioita, ääntä, vilkkuvia valoja yms. jotka
luonnollisesti pyrkivät kiinnittämään palvelun käyttäjän huomion. Etusivulla liiallinen
mainosten käyttäminen kuitenkin vain ärsyttää käyttäjää ja kerää käyttäjän huomion
pois itse sivustosta. Mainosrahoitteisen sivuston toiminnan pohjautuessa mainoksista
32
saataviin tuottoihin tämä on sinänsä ymmärrettävää, mutta kenties vähemmän on tässä
tapauksessa enemmän - vai kuinka moni käyttäjä kiinnostuu kolmesta mainoksesta
samanaikaisesti?
4.2.4 Etsi -toiminnon puutteellisuus
Sivustolta löytyy eräänlainen Etsi -toiminto, mutta puutteellisesti tällä voi etsiä vain
erilaisia ravintoloita eikä tietoa koko sivustolta. Etsi -hakukenttä kyllä kertoo tämän,
mutta palvelun jakautuessa moneen eri sivuun myös sivujen hakutoiminnolle olisi
tarvetta.
4.2.5 Muut kehittämiskohteet
Edellämainittujen lisäksi verkkopalvelusta löytyi useampia merkityksettömämpiä mutta
käyttäjää ärsyttäviä ongelmia, joiden korjaamisella voidaan parantaa verkkopalvelun
laatua merkittävästi. Seuraaviin, taulukossa 4 mainittuihin tekijöihin kannattaa kiinnittää
huomiota:
33
Taulukko 4 Verkkopalvelusta löytyvät merkityksettömämmät ongelmat selityksineen.
Ongelma
Selitys
Verkkosivun minimileveys on kiinteä.
Aiheuttaa
skaalautuvuusongelmia
erityisesti pienillä näytöillä.
Karttavalikon
intuitiivisia.
kuvalinkit
eivät
ole Käyttäjä ei tajua juuston tarkoittavan
Eurooppalaista
ruokaa
tai
sipulin
tarkoittavan muuta etnistä ruokaa ilman
opettelua.
Käyttäjien lisäämät kuvat ravintoloista Ravintoloissa näytetyt kuvat ovat pieniä,
ovat pieniä.
eikä näitä pysty suurentamaan.
Käytyjen ja käymättömien linkkien erottelu Linkkien esitystavassa ei erotella jo
käytyjä linkkejä käymättömistä ja tämä
vaikeuttaa navigointia.
Linkkien esitystavan yhtenemättömyys
Osa linkeistä on alleviivattu, osa kirjoitettu
isoilla tai pienillä kirjaimilla, osan tausta
on tummennettu, ...
Käyttäjän opastus lomakkeiden täytössä Esimerkiksi radiobuttoneiden tapauksissa
puutteellista
puuttuu usein selite, miten painikkeen
toiminta
vaikuttaa
kyseiseen
lomakkeeseen
Edellämainitut ongelmat eivät ole millään tavalla kriittisiä palvelun toiminnan kannalta,
mutta niiden olemassaolo on hyvä tiedostaa esimerkiksi jatkokehityksen kannalta.
34
5 Harjoitustyön merkitys
Tässä harjoitustyössä arvioitiin Eat.fi-verkkopalvelun laadukkuutta monesta eri
näkökulmasta usealla eri menetelmällä. Verkkopalvelusta löytyi eri menetelmien avulla
paljon erilaisia enemmän tai vähemmän merkityksellisiä epäkohtia, jotka tämän jälkeen
kategorisoitiin vakaviin ongelmiin sekä myöhemmäksi jätettäviin kehittämiskohtiin niiden
kriittisyyden ja toistuvuuden perusteella. Lopuksi löytyneitä ongelmia käsiteltiin ja niihin
pyrittiin löytämään ratkaisuehdotuksia. Edellä mainittuja ongelmia ratkomalla
arvioitavasta verkkopalvelusta tulisi laadukkaampi.
Harjoitustyön suoritus onnistui harjoitustyöryhmän aikaisempiin arviointikokemuksiin
suhteutettuna loistavasti: arvioinnissa tutustuttiin sekä käytettiin onnistuneesti useita
erilaisia arviointimenetelmiä, kuten esimerkiksi verkkopalvelun laadun arviointiin
tarkoitettua mallia, automatisoituja työkaluja ja validaattoreita sekä käyttäjätestejä.
Yhteishenki ryhmässä oli mainio ja kaikki ryhmän jäsenet selkeästi panostivat
harjoitustyön tekemiseen. Yhteisten kokoontumisten aikana käsiteltiin aiemmin
työstettyjä osioita ja tehtiin työnjakoa jatkoa ajatellen. Lisäksi ryhmän virallinen
tiedotuskanava, IRC, on ollut varsin aktiivinen media koko harjoitustyön tekemiseen
varatun ajan.
Harjoitustyö palveli myös hyvin kurssin aihepiiriä ja työn tekemiseen löytyi riittävästi
tietoutta kurssin verkkosivuilta. Työn tekemisen aikana sai laajemman käsityksen
verkkopalveluiden laadukkuudesta sekä laadun arvioinnista ja oppi myös sen, ettei
yksittäisen kurssin aikana varmasti kehity vielä valmiiksi laadun asiantuntijaksi.
Aihepiiristä löytyy kuitenkin jatkoa ajatellen kestävä pohja, jonka päälle on hyvä lähteä
keräämään lisää tietoa aiheesta.
35
6 Lähteet
Bailey, B., & Schaffer, E. [online] 2001. Past Issues - UI Design Newsletter. Acceptable
Computer Response Times. Newsletter. [Viitattu 20.11.2013]. Saatavissa wwwmuodossa: http://www.humanfactors.com/downloads/apr01.asp#bobbailey.
Hautamäki, T. & Fogelholm, N. 2006. Verkkoherran Opas: Hakukoneoptimointi. [Viitattu
24.11.2013]. Saatavissa pdf-muodossa: http://www.optimointi.com/oppaat/seo-opas.pdf.
Juntunen, R., Jylhä, V., Laatunen, P.& Söderholm, M. [online] 2005.
Näkövammaistahojen testausohjeet verkkosivuille ja –palveluille. Näkövammaisten
Keskusliitto. Päivitetty 29.3.2007. [Viitattu 22.11.2013]. Saatavissa www-muodossa:
http://www.nkl.fi/tietoa/esteettomyys/testohje.htm.
Korpela, J. 2003. Www-sivut jokaiselle sopiviksi: Esteettömien verkkosivujen tekemisen
opas kaikille tekijöille ja teettäjille. [Viitattu 22.11.2013]. Saatavissa PDF-muodossa:
http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/13104/file/esteettomyysopas.pdf.
Köykkä, S. 1995. World-Wide Web julkaisijan opas. Jyväskylä:Suomen ATK-kustannus
Oy.
Miller, G.A. 1956. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our
Capacity for Processing Information. The Psychological Review, 1956, vol. 63, pp. 8197.
Nielsen, J. 2000. WWW-suunnittelu. Suom. Haanpää, T. Helsinki: Edita Oyj.
Nielsen, J. [online]. Error Message Guidelines. 2001 [Viitattu 22.11.2013]. Saatavissa
www-muodossa: http://www.useit.com/alertbox/20010624.html.
PapuAccess. 2012. Selkokielisen verkkopalvelun sisällön ulkoasu ja typografia. [WWW].
Helsinki: Papunet-verkkopalveluyksikkö. Lomakkeet selkokielisillä sivuilla. [Viitattu
24.11.2013]. Saatavissa: http://papunet.net/saavutettavuus/lomakkeet/.
Preece, J. et al. 1994. Human Computer Interactions. Workingham: Addison-Wesley
Publishing Company. [Viitattu 22.11.2013].
36
Signore, O. 2005. Towards a Quality Model for Web Sites [WWW]. Varsova: CMG
Poland. “First CMG Poland Conference” on 9 - 10 May 2005, in Warsaw, Poland.
[Viitattu 21.11.2013]. Saatavissa: http://www.w3c.it/papers/cmg2005Poland-quality.pdf.
Silius, K., Yritys, K., Tervakari, A-M., Inkinen, H., Kaartokallio, H., Häkkinen, P. &
Mäkelä, T. 2003. ARVO -arviointi- ja reflektointityövälineen kriteeristö. Julkaisematon
työraportti. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio. [Viitattu
22.11.2013].
Sinkkonen, I., Kuoppala, H, Parkkinen, J. & Vastamäki, R. 2002. Käytettävyyden
psykologia. Helsinki:Edita Publishing Oy/IT Press.
Tervakari, A-M., Silius, K. & Koro, J. 2005 - 2013a. Verkkopalvelun käyttökelpoisuuden
arvioiminen [online]. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto,
Intelligent Information Systems Laboratory. 3.3 Eri malleja. [WWW].
[Viitattu
20.11.2013]. Saatavissa rajoitetusti: http://hlab.ee.tut.fi/piiri/content/33-eri-malleja.
Tervakari, A-M., Silius, K. & Koro, J. 2005 - 2013b. Verkkopalvelun käyttökelpoisuuden
arvioiminen [online]. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto,
Intelligent Information Systems Laboratory. 3.3.1 Quality Model for Web Sites. [WWW].
[Viitattu 20.11.2013]. Saatavissa rajoitetusti: http://hlab.ee.tut.fi/piiri/content/331-qualitymodel-web-sites.
Tervakari, A-M., Silius, K. & Koro, J. 2005 - 2013c. Verkkopalvelun käyttökelpoisuuden
arvioiminen [online]. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto,
Intelligent Information Systems Laboratory. 3.3.3 Käyttökelpoisuuden arviointimalli
[WWW].
[Viitattu
18.9.2013].
Saatavissa
rajoitetusti:
http://hlab.ee.tut.fi/piiri/content/333-kayttokelpoisuuden-arviointimalli.
Tervakari, A-M., Silius, K. & Koro, J. 2005 - 2013d. Verkkopalvelun käyttökelpoisuuden
arvioiminen [online]. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto,
Intelligent Information Systems Laboratory. 5.3 Asiantuntijamenetelmiä. [WWW].
[Viitattu 22.11.2013]. Saatavissa rajoitetusti: http://hlab.ee.tut.fi/piiri/content/53asiantuntijamenetelmia.
Tervakari, A-M., Silius, K. & Koro, J. 2005 - 2013e. Verkkopalvelun käyttökelpoisuuden
arvioiminen [online]. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto,
Intelligent Information Systems Laboratory. 5.4.1 Havainnointi. [WWW]. [Viitattu
24.11.2013]. Saatavissa rajoitetusti: http://hlab.ee.tut.fi/piiri/content/541-havainnointi.
37
WeSQu-työväline verkkopalvelujen arviointiin. Tampere: Tampereen teknillinen
yliopisto/Hypermedialaboratorio,
2008.
[Viitattu
22.11.2013].
Saatavissa:
http://matriisi.ee.tut.fi/wesqu.
38
LIITE 1 Käyttäjätestin tehtävät ja kysymykset
Tehtävät:
1. Etsi yksi yleisarvosanaltaan yli 4 arvoinen Aasialainen ravintola Tampereen
keskustan alueelta
2. Näytä kartalla 8.11. klo 18.00 Helsingissä aukiolevat ruokapaikat
Huomiot:
- Tehtävän suoritukseen kulunut aika ~summittaisesti?
- Monenko välivaiheen kautta oikeisiin vastauksiin päädyttiin?
- Onnistuiko / epäonnistuiko tehtävien suoritus?
- Löytyikö haettu tieto?
Kysymykset:
1. Mikä on palvelun käyttötarkoitus?
2. Tuntuivatko tehtävät helpoilta?
3. Mikä oli vaikeinta?
39
LIITE 2 Käyttäjätestin kysymysten vastaukset
Kysymykset:
1. Mikä on palvelun käyttötarkoitus?
K1: Auttaa käyttäjää löytämään haluamansalainen ravintola tietystä kaupungista.
K2: Löytää haluamansa ruokapaikka haluamastaan paikasta.
K3: Etsiä ravintoloita erilaisten vaatimusten perusteella
K4: Ruokapaikkojen etsiminen ja eri laatuisten paikkojen katselu.
K5: Helpottaa ravintoloiden hakua. Varmaankin kätevä, jos on vieraalla
paikkakunnalla.
2. Tuntuivatko tehtävät helpolta?
K1: Toisella kerralla tehtävä oli helpompi, kun ymmärsi sivuston periaatteen.
K2: Toisella kerralla oli helpompi
K3: Joo, sitten kun sivustoon pääsi vähän käsiksi
K4: Tehtävät olivat keskinkertaisia.
K5: Tehtävät olivat helppoja. Kaupungin vaihto onnistui kätevästi hakukentän
avulla.
3. Mikä oli vaikeinta?
K1: Alku, kun ei ole koskaan nähnyt kyseistä verkkosivua ja muutenkin käyttänyt
vähän tällaisia verkkopalveluita. Kriteerien asettaminen sujui melko nopeasti,
mutta koska yleisarvosanaltaan yli 4 arvoisia aasialaisia ravintoloita Tampereen
keskustan alueella on melko vähän, eivät ne “pallukoina” erottuneet kartasta,
koska kartta oli zoomattu melko pienelle alueelle. Niiden kohdassa ei lukenut
edes ravintolan nimeä. Itse ravintolan löytäminen kartasta oli siis vaikeaa.
K2:
Käyttöliittymän
ymmärtäminen.
hahmottaminen
ja
yleisarvosanan
merkityksen
40
K3: Päästä kärryille toiminnasta, “oletin erilaista toimintaa”
K4: Oikean valikon löytyminen oli hankalaa. Esimerkiksi “juuri nyt” valikon
nimestä on vaikea päätellä sen käyttötarkoitusta.
K5: Ruudulla hieman liikaa tavaraa, mikä vaikeuttaa käyttöä. Liikaa erilaisia
navigointipalkkeja. Hakuasetusten resetointi oli alkuun haastavaa.
Muita havaintoja:
- Miksi ravintolatyypit ei voi lukea yläpalkissa koko ajan (kuvakkeista/ikoneista
yksinään ei oikein hahmota niiden tarkoitusta)
- Kartalta pitäisi pystyä etsimään selkeämmin esim. Paikkakunta - ruoka - näytä
(viittasi kartan vasemmassa laidassa oleviin palkkeihin hae paikkakunta - hae
osoite kartalta - lisää ravintola, jotka voisi korvata tuollaisella kombolla)
- käyttöliittymä sekava
- vasemman palkin “uutta” on hyvin turha sivulle ekaa kertaa tulevalle ja
sekoittaa käyttäjää
- etusivulla on niin paljon sälää ettei huomaa oikeita ja tärkeitä asioita
41