KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD

KAAVOITUSKATSAUS
PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT
2012
Tässä Kaskisten kaupungin vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaupungissa voimassa oleva kaavatilanne sekä ajankohtaiset kaava-asiat ja muut maankäytön
suunnitelmat. Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi saattaa vuoden aikana tulla esille muitakin kohteita. Tämä kaavoituskatsaus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 18.1.2012 ja se
on saatavana teknisessä keskuksessa ja luettavissa kaupungin kotisivuilla.
I Kaskö stads årliga planläggningsöversikt beskrivs kort stadens planläggningssituation, aktuella samhällsplaner och andra planer som berör markanvändning. Förutom de arbeten som
kommer fram i översikten kan nya projekt påbörjas under årets gång. Denna planläggningsöversikt är godkänd av tekniska nämnden 18.1.2012 och den finns på tekniska centralen och
på stadens hemsidor.
KASKISTEN KAUPUNGIN
Kaavoituskatsaus 2011
KASKÖ STADS
MAAKUNTAKAAVOITUS
LANDSKAPSPLANERING
Seutukaava
Regionplanen
Pohjanmaan maakunnassa voimassa ollut seutukaava oli vahvistettu ympäristöministeriössä
11.4.1995. Seutukaava on nyt korvattu Pohjanmaan maakuntakaavalla jonka Pohjanmaan
liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 29.9.2008.
Ympäristöministeriö
vahvisti
kaavan
21.12.2010.
Regionplanen i Västra Finlands län som fastställdes 11.4.1995 av miljöministeriet har nu
ersatts av Österbottens landskapsplan som
landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund
godkände 29.9.2008. Planen fastställdes av
miljöministeriet 21.12.2010.
Pohjanmaan maakuntakaava
Österbottens landskapsplan
Kaavaa laadittaessa selvitetään liikennejärjestelmä, aluerakenne, kaupan rakenne, Vaasan
radan sähköistys, tuulivoiman sijoittuminen,
merellinen perintö, merenläheinen asuminen,
alempiasteinen tieverkko, pohjavesi ja soranotto sekä Merenkurkun geologia ja luontoarvot.
Vid uppgörandet av landskapsplanen utreds
trafiksystemet, regionstrukturen, den kommersiella strukturen, elektrifieringen av Vasabanan,
placeringen av vindkraft, det maritima arvet, det
havsnära boendet, vägnätet av lägre klass,
grundvattnet och grustäkterna samt Kvarkenområdets geologi och naturvärden.
Tällainen kokonaisvaltainen alueidenkäyttösuunnitelma on tarpeellinen maakunnan yleisen kehittämiseen. Maakuntakaavoitus on lähtökohtana kuntien ja kaupunkien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Ympäristöministeriö
on vahvistanut kaavan 21.12.2010 ja siihen
voi tutustua pohjanmaan liiton kotisivulla:
www.obotnia.fi.
Planläggningsöversikt 2011
Denna typ av enhetlig områdesplanering är
nödvändig för landskapets allmänna utveckling.
Landskapsplanen är utgångspunkt vid den mer
detaljerade planeringen i kommunerna och städerna. Landskapsplanen är fastställd av miljöministeriet 21.12.2010. Man kan bekanta sig
med planen på Österbottens förbunds hemsida:
www.obotnia.fi.
YLEISKAAVOITUS
GENERALPLANERING
Kaskisten yleiskaava
Kaskö generalplan
Kaskisten kaupungin yleiskaava on hyväksytty
21.12.1983. Koska tämä yleiskaava on vanhentunut ja sillä ei ole oikeusvaikutuksia, uuden yleiskaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi.
Kaskö generalplan godkändes av stadsfullmäktige 21.12.1983. Eftersom den nuvarande generalplanen är föråldrad och saknar rättsverkningar har uppgörande av en ny generalplan
blivit aktuellt.
Kaavasuunnittelu aloitettiin keväällä 2005 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella. Luontoselvitys ja kulttuuriympäristöselvitys laadittiin kesän aikana. Lokakuun alussa
2005 pidettiin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin
nollakaava, OAS, tavoitteet ja mitoitus sekä
perusselvitykset. Myös syksyllä 2008 on pidetty tiedotustilaisuus. Kaavoituksen yhteydessä
selvitetään myös mahdollisuudet vapaaajanasutuksen rakennusoikeuksien lisäämiseen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä talvella
2006 sekä joulu-/tammikuussa 2009/2010.
Viranomaisneuvottelu pidettiin 29.10.2010
Vaasassa ja 11.2.2011 pidettiin työpalaveri
missä keskusteltiin yksityiskohdista. Lisäksi on
vuoden aikana muinaisjäännöksistä tehty selvitys. Kaupunginhallitus päätti 30.11.2011 esittää
kaupunginvaltuustolle, että kaupunkivaltuusto
hyväksyy yleiskaavan esitetyssä muodossa.
Kaavan laatija on Air-Ix Ympäristö Oy.
Uppgörandet påbörjades våren 2005, och i ett
tidigt skede uppgjordes program för deltagande
och bedömning. Natur- och kulturinventeringar
gjordes under sommaren. I början av oktober
2005 hölls ett allmänt informationstillfälle där
nollplanen, PDB, målsättning och dimensioneringen samt basutredningarna presenterades.
Hösten 2008 har även ett informationsmöte
hållits. I planarbetet utreds också möjligheterna till en eventuell höjning av byggrätterna för
fritidsbebyggelsen. Utkastet har varit framlagt
till påseende vintern 2006 samt i december/januari 2009/2010. Ett myndighetsmöte
hölls i Vasa på ELY-centralen 29.10.2010 samt
ett arbetsmöte 11.2.2011 där vissa detaljer
diskuterades. Dessutom har även en fornminnesutredning utförts under år 2011. Stadsstyrelsen beslöt 30.11.2011 att föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner generalplanen i föreliggande form. Arbetet utförs
av Air-Ix Miljö Ab.
ASEMAKAAVOITUS
DETALJPLANERING
VUOSIEN 2006-2010 AIKANA HYVÄKSYTYT JA LAINVOIMAN SAANEET
KAAVAT
PLANER SOM GODKÄNTS OCH VUNNIT
LAGA KRAFT UNDER ÅREN 2006-2010
Syväsataman asemakaavamuutos
Detaljplaneändring i djuphamnen
Syväsataman alueen asemakaavan tarkistus ja
laajennus laadittiin satama-alueen tulevien
maankäyttötarpeiden edellyttämien valmiuksien
luomiseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 18.5.2006.
En revidering och utvidgning av djuphamnområdet gjordes för att skapa förutsättningar för
kommande markanvändningsbehov. Stadsfullmäktige godkände ändringen 18.5.2006.
Asemakaavamuutos Kaskisten Energia
Oy:n lämpölaitoksen rakentamista varten
Detaljplaneändring i anslutning till Kaskö Energi Ab:s värmeverk
Asemakaavoituksen tarkoituksena oli mahdollistaa Kaskisten Energia Oy:n lämpölaitoksen
laajentuminen ja samalla varmistaa kaukolämpötoimitukset kaupungin asuin- ja teollisuusalueille. Kaupunkivaltuusto hyväksyi kaavan
15.11.2010.
Detaljplaneringens syfte var att möjliggöra en
utvidgning av Kaskö Energi Ab:s värmeverk för
att säkerställa fjärrvärmeleveranserna till Kaskö
stads bostads- och industriområden. Stadsfullmäktige godkände planen 15.11.2010.
Asemakaavoja vireillä 2012
Kaskisten kaupunginhallitus on 14.12.2010 päättänyt teettää seuraavat asemakaavamuutokset: Korttelit 46 (1) ja 90 (2) sekä ostettu maa-alue (LR) kaupunginosissa 13 ja 14 (3). Lisäksi päätettiin muuttaa asemakaavaa Yhdystien varrella Kalasatamantien itäpuolella (4). Syksyllä 2011 on päätetty kaavamutoksesta korttelissa 91 (nro 5 kartalla)
Detaljplaner anhängiga 2012
Stadsstyrelsen i Kaskö har 14.12.2010 beslutat om ändring av detaljplanen för kvarteren 46 (1) och 90
(2) samt ett markområde (LR) som inköpts i stadsdelarna 13 och 14 (3). Dessutom beslöts att detaljplanen ändras invid Förbindelsevägen österom Fiskehamnsvägen (4). Hösten 2011 har beslut tagits
om en planändring i kvarter 91 (nr 5 på kartan nedan).
1
Kortteli 46 Kvarter 46
2
Kortteli 90 Kvarter 90
3
Kaupinginosat 13 ja 14 (LR) Stadsdelarna 13 o
14
4
Kaavamuutos korttelissa 201 (Ahopajan alue)
Planeändring i kvarter 201 (Ahopajaområdet)
5
Kortteli 91 Kvarter 91
KAAVOITUSSANASTO
PLANLÄGGNINGSTERMINOLOGI
Maakuntakaava
Landskapsplan
Maakuntakaava on kartalle esitetty suunnitelma alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteista. Suunnittelusta vastaa maakuntaliitto eli Kaskisissa Pohjanmaan liitto.
Yleiskaava
Yleiskaava on kaupungin yleispiirteisen maakäytön suunnittelun väline. Se voi käsittää koko
kaupungin alueen tai osan siitä (yleiskaava /
osayleiskaava). Yleiskaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavoja sekä
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämiseksi.
Asemakaava
Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön
suunnitelma, joka perustuu useimmiten yleiskaavan antamiin lähtökohtiin. Asemakaavalla
vaikutetaan erityisesti lähiympäristön toimivuuteen ja laatuun, viihtyisyyteen ja kaupunkikuvaan.
Suunnittelutarvealue
Landskapsplanen är en karta där principerna för
områdesanvändningen och samhällsstrukturen i
förbundets verksamhetsområde ritas in. Planen
uppgörs av landskapsförbunden.
Generalplan
En generalplan är ett verktyg för att generellt
styra markanvändningen i staden. Den kan gälla
en hel kommun/stad eller en del av en kommun/stad (generalplan och delgeneralplan). Den
styr uppgörande och ändring av stadens detaljplaner, samt andra åtgärder som rör markanvändning.
Detaljplan
Detaljplanering är den mest detaljerade typen
av planering och den styrs av generalplaner.
Områden som kräver detaljplanering är tätbebyggda områden och områden där speciella
utredningar behövs.
Behov av planering
Suunnittelutarvealueeseen sisältyvät suoraan
lain nojalla alueet, jotka vastaavat aiempaa
taaja-asutuksen määritelmää. Käsitteen piiriin
sisältyy myös sellainen yksittäinen rakentaminen, jolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Näillä alueilla rakentaminen edellyttää erityistä
suunnittelutarveratkaisua, jonka voi myöntää
kaupunginhallitus, paitsi rantarakentamisen
osalta, jolloin päätösvalta on ympäristökeskuksella.
Enligt lagen är områden i behov av planering,
områden som tidigare definierades som tätbebyggda områden. Begreppet innefattar också
sådan enskild bebyggelse som har betydande
verkningar på miljön. Byggande på dessa områden förutsätter särskilda planeringsbehovslösningar, som kan godkännas av stadsstyrelsen.
Finns området på strandområde är det miljöcentralen som gör dessa beslut.
Osallinen
Intressenter
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Intressenter är markägare på området och sådana personer vars boende, arbete eller på annat sätt betydligt påverkas av planen. Dessutom
är också berörda myndigheter och föreningar
intressenter.
KAAVAN VIREILLETULO
Kaupunginhallitus päättää kaavan vireilletulosta ja siitä tiedotetaan kuulutuksella lehdistössä
ja Internetissä. Vireilletulosta voidaan ilmoittaa
myös vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa.
OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA
Jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS), jonka kaupunkihallitus hyväksyy. Suunnitelmassa esitetään, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään. OAS asetetaan nähtäville 2 - 3 viikon ajaksi sekä lähetetään osallisille. Osalliset voivat antaa palautetta
OAS:sta ja heillä on myös mahdollisuus esittää
Länsi-Suomen ympäristökeskukselle neuvottelua OAS:n riittämättömyydestä.
LUONNOSVAIHE
Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta
laaditaan kaavaluonnos, joka teknisen lautakunnan hyväksymisen jälkeen pidetään nähtävillä 14 - 30 vrk ja siitä kuulutetaan lehdessä ja
Internetissä. Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä laadittavana olevasta kaavasta joko
suullisesti tai kirjallisesti. Mielipiteet kaavasta
kirjataan valmistelukirjoihin. Kaavan luonnosvaiheessa voidaan lisäksi järjestää yleisötilaisuus, josta tiedotetaan lehdessä.
EHDOTUSVAIHE
Nähtävilläolon jälkeen ja kun eri viranomaistahon ovat kertoneet kommenttinsa kaavaluonnoksesta, on usein tarvetta tarkistaa kaavasuunnitelmaa. Kunnanhallituksen hyväksymä
kaavaehdotus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat
nähtävillä 30 vrk ajan. Vaikutuksiltaan vähäisissä kaavahankkeissa riittää 14 vrk. Nähtävilläoloaikana kaavasta voi tehdä kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle. Samaan aikaan pyydetään kaavasta viralliset lausunnot.
PLANENS ANHÄNGIGGÖRANDE
Stadsstyrelsen besluter om planens anhängiggörande och detta kungörs i pressen och på
Internet. Planer kan också anhängiggöras i den
årliga planläggningsöversikten.
PROGRAM FÖR
OCH BEDÖMNING
DELTAGANDE
I samband med all planering uppgörs ett program för deltagande och bedömning (PDB),
som godkänns av fullmäktige. I programmet
redogörs för hur deltagande, växelverkan och
konsekvensbedömningen arrangeras. PDB
framläggs till påseende under 2 - 3 veckor och
sänds till intressenterna. Intressenterna kan
framföra sina åsikter angående PDB och de har
också möjlighet att diskutera PDB´s tillräcklighet
med miljöcentralen.
UTKASTSKEDET
Utgående från planens målsättningar och dimensionering uppgörs ett planeutkast, som efter
att det godkänts av tekniska nämnden framläggs till påseende 14 - 30 dgr. Detta kungörs i
pressen och på Internet. Intressenterna kan då
framföra sina åsikter om planen antingen muntligt eller skriftligt. Åsikterna redogörs i planbeskrivningen. I utkastskedet kan man dessutom
arrangera informationstillfälle, som kungörs i
pressen.
FÖRSLAGSKEDET
Efter att planeutkastet varit framlagt och de berörda myndigheterna har framfört sina åsikter,
måste oftast utkastet justeras. När styrelsen har
godkänt planförslaget med tillhörande dokument
framläggs dessa i 30 dgr. Om det är en liten
plan är 14 dgr tillräckligt. Under tiden som planen är framlagd kan man ge skriftliga anmärkningar som riktas till styrelsen. Samtidigt inbegärs utlåtanden från myndigheterna.
Kaavan laatija antaa jokaiseen muistutukseen
ja lausuntoon vastineen. Mielipiteet ja muistu-
tukset kulkevat kaavan mukana sen eri käsittelyvaiheissa.
Jos saatujen lausuntojen ja muistutusten johdosta osoittautuu tarpeelliseksi muuttaa kaavaehdotusta, se laitetaan uudelleen nähtäville,
mikäli muutokset eivät ole luonteeltaan vähäisiä.
Planläggaren bemöter alla anmärkningar och
utlåtanden. Åsikterna och anmärkningarna följer
planen under alla skeden.
Om det av anmärkningarna och utlåtandena
framkommer att betydande ändringar bör göras i
planförslaget, bör planen framläggas på nytt.
HYVÄKSYMINEN
GODKÄNNANDE
Valtuusto hyväksyy kaavat, paitsi vähäiset
asemakaavamuutokset hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuntalaisille ja niille muistutuksen tai
lausunnon jättäneille, jotka ovat sitä erikseen
pyytäneet. Päätöksestä voi valittaa hallintooikeuteen ja hallinto-oikeuden ratkaisusta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valtuuston hyväksymispäätöksestä kaavan tullessa
lainvoimaiseksi ilmoitetaan lehtikuulutuksella,
kunnan ilmoitustaululla ja kirjeitse lain ja tilanteen edellyttämällä tavalla.
Fullmäktige godkänner i allmänhet planer. Om
planeändringen är liten är styrelsens godkännande tillräckligt. Invånarna och personer som
lämnat anmärkningar och utlåtanden (om de har
sagt till) informeras om godkännandet. Besvär
angående fullmäktiges beslut riktas till förvaltningsdomstolen och vidare till högsta förvaltningsdomstolen. Styrelsens beslut om planens
ikraftträdande kungörs i pressen, på stadens
informationstavla och skriftligt på de sätt som
lagen och situationen förutsätter.
KASKISTEN KAUPUNKI / KAAVOITUS / YHTEYSTIEDOT
KASKÖ STAD / PLANLÄGGNING / KONTAKTUPPGIFTER
Tekninen keskus
Cneiffinpolku 16, 64260 KASKINEN
Tekniska centralen
Cneiffs stig 16, 64260 KASKÖ
Puh (06) 220 7711, faksi (06) 2207240
Tel (06) 220 7711, fax (06) 220 7240
sähköpostiosoite
[email protected]
e-mail
[email protected]
verkkosivut
www.kaskinen.fi
Internet
www.kaskinen.fi
maanmittausinsinööri Jan Bondén
tfn 040 500 77 25
Vt rakennustarkastaja Rauno Leppinen
puh. 0400 868 787
lantmäteriingenjör Jan Bondén
tfn 040 500 77 25
Tf byggnadsinspektör, Rauno Leppinen
puh. 0400 868 787
Kaavoituskatsaus on tarkistettu tammikuussa 2012
Maanmitt.ins. Jan Bondén.
Planläggningsöversikten har reviderats i januari 2012
Lantm.ing. Jan Bondén.