iGrafx ohjelmat ja Graafisen toimintajärjestelmän kehittäminen

iGrafx ohjelmat ja
Graafisen
toimintajärjestelmän
kehittäminen
TOTEUTUSESIMERKKEJÄ
iGrafx Flowcharter/Process-ohjelmalla
toteutetuista toimintajärjestelmistä
28.10.2013
Markku Kylmänen, MKC Finland Oy
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
[email protected] 045 - 1118844
1
ESITYKSEN SISÄLTÖ
voit siirtyä suoraan haluamaasi kohtaan jos et halua käydä koko esitystä läpi!
Miksi kehittää toimintajärjestelmä?
MKC Finland Oy:n mahdollisuudet auttaa kehittämisessä!
iGrafx ohjelmistoperhe – EHKÄ maailman paras kokonaisuus!
Toimintajärjestelmän kehittämisen vaiheet

Kehitysprojektin määritykset
Esimerkki terveydenhuoltoalan toimintajärjestelmästä
Esimerkki valmistavan teollisuuden toimintajärjestelmästä
Katson koko esityksen!
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
2
[email protected] 045 - 1118844
 Miksi kehittää toimintajärjestelmä?
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
3
[email protected] 045 - 1118844
TYYPILLISIÄ ASIAKKAIDEMME ONGELMIA/KEHITYSKOHTEITA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toimintajärjestelmä halutaan sähköiseksi ja toimivaksi käyttöliittymäksi
Laatu-, ympäristö-, turvallisuusstandardit kuuluvat asiakasvaatimuksiin!
Johtamisen prosessit ja menettelyt ovat epäselvät ja kaipaavat tehostamista
tai selkeyttämistä.
Laadunvalvonta ja/tai -varmistus on puutteellinen!
Prosessien hallinta, vastuutus ja kehittäminen ei toimi!
Henkilöstö ei ole sitoutunutta tai motivoitunutta eikä aktiivisesti osallistu
kehittämiseen ja/tai johdon tavoitteiden toteuttamiseen!
Organisaatiota, toimintaa tai prosesseja pitää muuttaa ja muutos pitää
saada nopeasti toimimaan.
Ympäristöasioiden hallinta ja johtaminen on yrityksen kehityskohde.
Turvallisuusasioiden hallinta ja johtaminen on yrityksen kehityskohde
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
4
[email protected] 045 - 1118844
ASIAKASYRITYSTEMME TYYPILLISIÄ TAVOITTEITA:
• Sertifioitu laatu-, ympäristö- ja/tai TTT- järjestelmä.
• Sertifioidun järjestelmän saaminen todella liiketoimintaa / päivittäistä
toimintaa hyödyttäväksi johtamisen ja toiminnan ohjaamisen
välineeksi.
• Prosessit toimivat liiketaloudellisesti ja asiakaslähtöisesti ja niitä
kehitetään jatkuvasti.
• Johtaminen ja toiminnan suunnittelu toimivat tehokkaasti.
• Jatkuva parantaminen on osa päivittäistä työtä kaikilla
organisaatiotasoilla.
• Henkilöstö on sitoutunut tavoitteisiin, toimii tehokkaasti ja voi hyvin.
• Halutaan saada apua TOIMINNALLISTEN tavoitteiden toteutukseen!
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
5
[email protected] 045 - 1118844
YRITYKSEN MENESTYMINEN ON KIINNI MONISTA TEKIJÖISTÄ,
MM.:
• asiakkaat, asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset tuotteille, palveluille ja
toiminnan tasolle
• tuotteet ja palvelut sekä yrityksen kyvykkyys tuottaa näitä
kilpailukykyisesti
• yrityksen johtaminen, toiminnan suunnittelusystematiikat, tavoitteet
ja mittarit
• henkilöstön osaaminen ja osallistuminen, motivaatio ja sitoutuminen
sekä hyvinvointi
• toimintaa ohjaavat pelisäännöt sekä prosessit ja prosessien
johtaminen ja kehittäminen - toimintajärjestelmäkokonaisuus
• jatkuvan parantamisen toimiminen arkipäivässä ja projekteina
• Yrityksen yhteistyökumppaneiden ja toimittajien laatu
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
6
[email protected] 045 - 1118844
 MKC Finland Oy:n mahdollisuudet
auttaa kehittämisessä!
Tarve/
tieto
Ihmiset/
taito
Soveltaminen/
Tulokset =hyöty
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
7
[email protected] 045 - 1118844
Toimintajärjestelmän kehittäminen,
menestyminen liiketoiminnassa ja
henkilöstön hyvinvointi eivät ole
toisiaan poissulkevia, vaan
toisiansa ja johtamista tukevia ja
kilpailukykyä varmistavia asioita!
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
[email protected] 045 - 1118844
8
PARANNAMME ASIAKKAAMME KILPAILUKYKYÄ PARANTAMALLA
YRITYKSEN TAITOA TEHDÄ PARHAANSA – KAIKKI YHDESSÄ!
•
•
•
•
•
•
•
Johtamisella luodaan perusta yrityksen menestykselle ja sitä kautta turvallisuudelle
työnantajana
Yritysjohto vastaa tavoitteiden ja päämäärien määrittämisestä ja viestittämisestä
henkilöstölle – toimivana tämä motivoi ja sitouttaa henkilöstön
Tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien henkilö- ja muiden resurssien varmistus ja
ylläpito on työhyvinvoinnin perusta
Henkilöstön osaamista ja panosta arvostava johtaminen näkyy toimivina
päätösmenettelyinä, kokouskäytäntöinä sekä läpi organisaation toimivana
innovointina
Selkeät ja selkeästi ja yksinkertaisesti kuvatut prosessit, prosessivastuut ja
prosessien ja palautteiden kehittämismenettelyt tekevät työstä mielekkään
Prosessien tulee huomioida oikeiden asioiden tekemisen lisäksi tekemisen kriteerit,
työn turvallisuuden, työolosuhteet ja ympäristöystävällisyyden, jotka ovat avainasioita
työhyvinvoinnissa
Prosesseihin kuuluvat myös henkilöstön kehittäminen, laite- ja kiinteistöhuolto jne.
jotka osaltaan varmistavat henkilöstön hyvinvoinnin.
28.10.2013
9
.
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
[email protected] 045 - 1118844
PARANNAMME ASIAKKAAMME TYÖHYVINVOINTIA PARANTAMALLA
YRITYSTÄ – JA PÄINVASTOIN!
•
•
•
•
•
•
•
Sisäisen asiakkuuden ymmärtäminen parantaa yhteistyötä
Mikään ei ole niin turhauttavaa ja passivoivaa sekä usein jopa turvallisuuteen em.
asioiden kautta vaikuttavaa kuin se, ettei selkeisiin ongelmiin ja puutteisiin aidosti ja
avoimesti puututa!
Palaute- ja kehittämisen menettelyt aktivoivat henkilöstöä, osoittavat yritysjohdon
aidosti arvostavan henkilöstönsä osaamista ja vahvistavat yhdessä tekemistä ja
kehittämistä – yhteishenkeä
Arvostus, osallistumien ja sitoutuminen kuuluvat toimivaan työympäristöön
Olemme olleet kehittämässä hyvin monen TTH- palveluja tarjoavan
terveydenhuoltopalveluyrityksen prosesseja
Jokaisessa asiakasyrityksessämme käymme läpi työsuojelu- ja TTH-palvelujen
toteutuksen ja viritämme niiden avulla työhyvinvointia
Yhdistämme tarvittaessa TTH-palvelujen tarjoajien kanssa resurssimme
asiakasyrityksen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi myös työhyvinvoinnin osalla.
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
10
[email protected] 045 - 1118844
• Hyvään tulokseen ei aina tarvita hienoja ja kalliita ohjelmia, sovelluksia tai välineitä, jos asiat ymmärretään
oikein ja niistä halutaan aidosti toimivat.
• Hyvätkään menettelyt, ohjelmat ja välineet eivät tuota
haluttuja tuloksia, jos niitä ei osata tai haluta soveltaa tai
käyttää!
• MKC Finland Oy:n tärkein asiakkaille tarjottava tuote on
asiakkaamme tarpeet, sovellettavat raamit ja järjestelmät sekä henkilöstön, tuotteiden ja prosessien mahdollisuudet yhteen sovittava tuloksellinen kehittäminen.
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
11
[email protected] 045 - 1118844
• Yleistä kehittämisestä, taustaa ja periaatteita
– Ulkoisia paineita ja tarpeita voi olla/usein on,
– Kehittämisen pitäisi kuitenkin lähteä sisäisistä
tarpeista tai viime kädessä vastata niihin!
– Tulee tehostaa sisäistä toimintaa, tehokkuutta, henkilöstön jaksamista ja tietenkin asiakastyytyväisyyttä
– Ongelmat ja kehitystarpeet ratkaistaan/hoidetaan yhdessä asianosasten kanssa
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
12
[email protected] 045 - 1118844
 iGrafx ohjelmisto-perhe – EHKÄ
maailman paras kokonaisuus!
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
13
[email protected] 045 - 1118844
 iGrafx ohjelmisto-perhe – EHKÄ
maailman paras kokonaisuus!
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
14
[email protected] 045 - 1118844
iGrafx Cloud
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
15
[email protected] 045 - 1118844
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
16
[email protected] 045 - 1118844
• Tehokkaalla ohjelmalla ”paketti kasaan”!
– Toimintajärjestelmä on käyttöliittymä tietoon ja
tiedon löytämisen ja jakamisen väline (perehdytys)
– Sisältö- ja muotovaatimuksia voi
olla monia
– Teknisesti eritasoisia ratkaisuja/
ohjelmia tarjolla (Intra, IMS, Umbrella,
QPR, iGrafx, Powerpoint, …)
– Visualisointi, yksinkertaisuus, helppo tekeminen ja
ylläpito, edullisuus…huomioitavia ja tärkeitä asioita
toteutuksessa.
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
[email protected] 045 - 1118844
17
• iGrafx Flowcharter ja iGrafx Process ohjelmat
– Prosessien kuvaamiseen ja hallintaan kehitetty
”vakio-ohjelma hyllystä”
– Soveltuu erittäin hyvin toimintajärjestelmätyyppisten
käyttöliittymien ja prosessien kehittämiseen ja
hallintaan, iGrafx Prosessi myös analysointiin
– Hinnaltaan muihin vastaaviin erittäin edullinen
– Niiden yhteydessä – linkitettynä kaavioihin,
digikuviin, piirroksiin jne – voidaan käyttää kaikkia
Windows ohjelmia kuten MS Office ohjelmat
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
18
[email protected] 045 - 1118844
• iGrafx Flowcharter ja Process ohjelmat
– Voidaan käyttää esim. Intranet/kotisivujen yhteydessä
tai muutoin www-muotoisena tai katseluversiona
– Edullinen hankkia ja käyttää – sopii pieniin ja suuriin
yrityksiin
– muita Intra-/www-ohjelmia (IMS, Umbrella, QPR…)
edullisempaa, helpompaa ja toimivampaa ratkaisua
hakeville yrityksille
– Process Centralilla ”älykäs järjestelmä” sisältäen
dokumenttien ja tietojen hallinnan sekä monipuo28.10.2013
19
lisen/ vapaan käytön!
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
[email protected] 045 - 1118844
• iGrafx Flowcharter ja Process ohjelmat
– Käyttäjä määrittää ohjelmaa ylläpitävien ja prosesseja
”piirtävien” henkilöiden määrän – käyttölisenssit
tarvitaan vain näille henkilöille
– Muu henkilöstö/organisaatio voi käyttää ohjelmaa
joko www-muotoisena tai katselu-ohjelmalla
(molemmat ilmaisia käyttää)
– Ohjelman ylläpitotukea 1-2 vuotta suositellaan saatavissa (englanniksi, kauttamme tukea myös
suomeksi!)
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
20
[email protected] 045 - 1118844
 Toimintajärjestelmän kehittämisen
vaiheet
 Kehitysprojektin määritykset
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
21
[email protected] 045 - 1118844
TOIMINTAPROSESSIEN
TARKENTAMINEN JA
VIRITTÄMINEN
LÄHTÖKOHTIA PROSESSIEN
KUVAAMISELLE
TILANNESELVITYS
- kokonaisuus
-prosessikartta
KEHITYS- JA
MUUTOSTARPEET
ORGANISOINTI
- vastuutus
- motivointi ja sitouttaminen
PROSESSIKOHTAISEN
KEHITTÄMISEN
KÄYNNISTÄMINEN
AIKATAULU
- kokonaisuus
-priorisoinnit
MÄÄRITYS- JA KUVAUSTYÖ
TIIMEISSÄ/LUONNOLLISISSA
TYÖRYHMISSÄ
MILLAINEN KOKONAISUUS PITÄISI SAADA AIKAAN?
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
[email protected] 045 - 1118844
Päätös
etenemisestä
Perustiedot osastoista,
toiminnoista ja niiden
laajuudesta.
Avainhenkilöinen yhteinen
1 päivän tavoiteseminaari
Ohjelman tekeminen
toimintokartoitusta varten, jos
sellainen tehdään erillisenä;
joskus todella aiheellista, ei aina!
- Lähtötilanteen läpikäynti
- Projektin toteutus
- Yleiset päämäärät ja tavoitteet sekä mahdollisuudet
kehittämistyölle
- Johtamisen, toiminnan hallinnan ja laadun merkitys
toiminnan suunnittelussa
ja ohjauksessa
- Lähtötiedot seminaarista.
- Tarvittava aika ja sopivat
päivät + läpikäytävien toimintojen ja prosessien
määritys => aikataulu.
TOIMINTOKOHTAINEN KARTOITUS - AUDITOINTI
(EI AINA TARPEEN)
Ohjelman mukaan paikan päällä tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa
JOHTAMINEN
ORGANISOINTI
TOIMINNAN
SUUNNITTELU
ASIAKKAAT/
ASIAKASYHTEYDET JA ASIAKASPROSESSIT
TUKITOIMINNOT
JA -PALVELUT
SIDOSRYHMÄ-/
YHTEISTYÖ- JA
TOIMITTAJAHALLINTA
PALAUTEMENETTELYT JA
KEHITTÄMINEN
Ajankäyttö 1 - 4 pv
SELVITYSRAPORTTI - JOS KARTOITUS TEHTY
(sisältää karkean projekti-/kehityssuunnitelman ja alustavat prosessimääritykset)
tekeminen toimistotyönä yhteisesti sovitussa muodossa
KEHITTÄMISTYÖN/-PROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
[email protected] 045 - 1118844
TILANNESELVITYS
- kokonaisuus
-prosessikartta
KARKEA TUTUSTUMINEN
PAIKAN PÄÄLLÄ
VALMISTAUTUMINEN ETUKÄTEEN
AIKATAULU/
AJAN VARAUS
SAATUJEN TIETOJEN
ANALYSOINTI/
JOHTOPÄÄTÖKSET
RAPORTTI, TMS.
MISSÄ KO. ASIA/
TOIMINTO LIITTYY
KOKONAISUUTEEN JA
MUODOSTAA
OSALTAAN
KOKONAISKUVAA
ASIOIDEN LÄPIKÄYNTI
HENKILÖSTÖN KANSSA
YHDESSÄ POSITIIVISKRIITTISESTI
YLEISELLÄ TASOLLA
LÄPIKÄYTÄVÄT ASIAT:
- Johtaminen
- Tiedonvälitys ja -kulku
- Toiminnan ohjaus ja
seuranta
ASIOITTAIN/TOIMINNOITTAIN LÄPIKÄYTÄVÄT ASIAT
Henkilöstön kokemat kehitystarpeet, motivaation ja jaksamisen arviointi
PÄÄMÄÄRÄT
TAVOITTEET
VAATIMUKSET
MITTARIT
ORGANISOINTI
OHJEET JA
TOIMINNAN
PELISÄÄNNÖT
SISÄINEN
OHJAUS/PALAVERIT
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
HENKILÖSTÖJA MUUT
RESURSSIT
- RIITTÄVYYS
- LAATU/TASO
PÄIVITTÄISTEN
TEHTÄVIEN
TOTEUTUS JA
ONGELMAT/KEHITYSKOHTEET
PALAUTEJÄRJESTELMÄT
JA PALAUTTEEN
HYÖDYNTÄMINEN
[email protected] 045 - 1118844
ORGANISOINTI
* PANOSTUS
* VASTUU
* OMA OTE
* SITOUTUMINEN
* SEURANTA
* OHJAUS
- vastuutus
- motivointi ja sitouttaminen
JOHTORYHMÄ
PROJEKTIRYHMÄ
TULOSDOKUMENTIT
EHDOTUKSET
Projektipäällikkö
+
Osaprojektipäälliköt
YRITYSPROSESSIN MUKAISESTI
JA TOIMINTAJÄRJESTELMÄN SISÄL
LYSLUETTELOA
VASTAAVASTI
YHTEISTYÖTÄ
KAIKILLA TASOILLA JA
SUUNTIIN!
PR
O
S
OSAPROJEKTI
TAVOITTEET
TEHTÄVÄT
MALLIT
Pienessä organisaatiossa on mielekästä määrittää
johtoryhmä projektiryhmäksi, mahdollisesti laajennettuna avainhenkilöillä.
E
S
S
IT
OSAPROJEKTIT
TAI TYÖRYHMÄT/
TIIMIT
MAHDOLLISESTI...
TARVITTAESSA
"TIIMI"
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi [email protected] 045 - 1118844
MILLAINEN KOKONAISUUS PITÄISI SAADA AIKAAN?
PROSESSIN
OMISTAJA
PROSESSIN RESURSSIT JA
VASTUUT
YRITYS/JOHTO
STR-/PTSSUUNNITTELU
MITTARITULOKSET
- palvelut/tuotteet
- toiminta/talous
- resurssit
HENKILÖSTÖ
VUOSI-/LTSSUUNNITTELU
PROSESSIN
RESURSSI- JA
TYÖNSUUNNITTELU
A
S
I
A
K
K
A
A
T
PROSESSI
A
S
I
A
K
K
A
A
T
YHTEISTYÖKUMPPANIT JA
MUUT SIDOSRYHMÄT
PALAUTTEET
-asiakkaat
- henkilöstö
- sidosryhmät
PROSESSIN
TOIMIVUUS
- sujuvuus
- tiedonkulku
- yhteistyö
PROSESSIN TULOSTEN JA TILANTEEN ARVIOINTI JA
KEHITTÄMINEN SISÄISESTI - PALAVERIMENETTELY
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
[email protected] 045 - 1118844
TAVOITE 1.:
- virittää/kehittää toimintaa ja
mm. resurssien
käyttöä entistä paremmin
täyttämään toiminnalle
asetettavat vaatimukset/
tarpeet
LÄHTÖKOHTIA PROSESSIEN
KUVAAMISELLE
TAVOITE 2.:
- saada järjestelmä täyttämään ulkopuoliset
järjestelmä- tms. vaatimukset
TOTEUTUSSUUNNITELMA
TILANNESELVITYKSEN
TULOKSET JA KÄYTÄNNÖN TYÖMÄÄRÄ
DOKUMENTOINTITAPA
PROSESSIEN KUVAUSTAPA
TULOSTEN ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN
YRITYKSEN
TAVOITTEET JA
"RIMAN" ASETUS
YRITYKSEN OMA
PANOSTUSMAHDOLLISUUS
KONSULTIN ROOLI
JA TEHTÄVÄT
YRITYKSEN SISÄINEN
ORGANISOINTI JA PANOS
AIKATAULU
LAATUKOULUTUKSEN
TARVE
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
[email protected] 045 - 1118844
 Toimintajärjestelmän kehittämisen
vaiheet - esimerkit
ESIMMÄISENÄ HAHMOTETAAN,
MITÄ YRITYKSESSÄ TEHDÄÄN JA
MITÄ TOIMINTAAN KUULUU
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
28
[email protected] 045 - 1118844
Mitä olemme –
Mitä teemme?
Ikaalisten kylpylä
-N
Toimintajärjestelmä
Yritysesittely
Miksi toimintajärjestelmä?
Toimintapolitiikka =
tavoitteet ja mittarit
Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen
toimintajärjestelmä
Esittely
Johtaminen ja
toiminnan
suunnittelu
Parelco Oy:n
toimintajärjestelmä
Kuntoutus
yleisesittely
Asiakkuuden
hallinta
Tuotekehitys ja
tuotemodifikaatiot
Hyvinvointi ja
kauneus
yleisesittely
Palvelutuotanto
Tuotantoprosessi
Toimintamme
perusteet
- toimintapolitiikka
Sisäiset
tukiprosessit
Kuntoutuksen
palveluprosessit
Toimintajärjestelmä
Järjestelmä kattaa seuraavat toiminnot: Lääkäriasema Pulssi Oy ja sen tytäryhtiö t Maha-Pulssi Oy, Keuhko-Pulssi Oy,
Pulssin Neurocenter Oy, Kunto-Pulssi Oy ja Sydän-Pulssi Oy. L isäksi järjestelmään kuuluu erillisenä yhtiönä Neuro-Pu lssi Oy
Toimintajärjestelmän
merkitys ja tarkoitus
Yritysesittely
Johtaminen ja
toiminnan
suunnittelu
Hyvinvoinnin
palveluprosessit
Henkilöstö ja
organisointi
H&T-palveluvalikko
Toiminnan
kehittäminen
Toimintapolitiikka =
arvot/visio/missio/strategia/
mittarit
Johtaminen ja
toiminnan suunnittelu
Asiakkuuden hallinta
Sairaala
Työterveys Pulssi
Kuvantamiskeskus
Laboratorio
Vastaanottopalvelut
Poliklinikka
Pulssiyhtiöt ja palvelut
Järjestelmähallinta
Pulssin prosessikartta
Toiminnan, henkilöstön ja palvelujen
kehittäminen
Ympäristöjärjestelmä (ajatuksia)
Asiakkuudenhallinta
Järjestelmähallinta
Asiakaspalveluja tukevat toiminnot ja prosessit
Aakkosellinen pikahaku
Toiminnan, henkilöstön ja
palvelujen kehittäminen
Sisäiset toiminnot ja prosessit
Aakkosellinen
pikahaku
Kaik ki kaaviot ovat 1. versioita ja alustavia asiarunkoja!
Tiedottaminen ja viestintä
Prosessikartta
Asiakasohjeet/
lomakkeet
Toimintaa ohjaavat
lait ja asetukset
Toimintajärjestelmäasiat
Tietosuoja
Yhteiset rekisterit
Käyttöliittymän etusivun pitää olla yrityksen näköinen!
VISIO
Päiväsairaala
ERITYISOSASAAMISALUEET JA PALVELUT
Intervallihoito
Laitoshoito
Päiväkuntoutus
ASIAKAS
Asiakkuuden
hallinta
Sotainvalidien
ja veteraanien
laitoskuntoutus
TOIMINNAN PERUSTEET
AINALAN
ESITTELY
Avopalvelut
Arvot
Toiminta-ajatus
PALVELUASUMINEN
Kuntola
Toiminnan kehittäminen
Järjestelmäasiat
Toimintapolitiikka
YHTEISTYÖTAHOT
JA KUMPPANUUDET
ORGANISAATIO
YHTEISTYÖTAHOT
HOITOPALVELUT
ATERIAPALVELUT
SIIVOUS- JA
PYYKKIHUOLTO
KUNTOUTUS
JA VIRKISTYS
ASUNTOJEN
VUOKRAUS
VAPAAEHTOISTYÖ KOORDINOITUNA
MUUT ERILLISPALVELUT
ASIAKKUUDEN HALLINTA
SISÄISET TOIMINNOT JA PROSESSIT
Tavoitteet
ja Mittarit
Toimintaa
ohjaavat lait ja asetukset
Aakkosellinen haku
TAVOITTEET JA
MITTARIT
VISIO
ASIAKASPALVELUT
Johtaminen, toiminnan
suunnittelu ja ohjaus
ASIAKASPALVELUA
TUKEVAT
TOIMINNOT
TOIMINNAN
YLEISKUVAUS
Kehittämishankkeet
Purola
Kivelä
TOIMINTAJÄRJESTELMÄ
Räätälöity
kuntoutus
Prosessikartta
Toimintajärjestelmä kattaa koko Kuntoutuskodin omaan hallintaan perustuvan
toimnnan. Tämä järjestelmäkuvaus on samalla koko järjestelmän "käsikirja". ISO 9001
JOHTAMINEN, TOIMINNAN SUUNNITTELU JA OHJAUS
SISÄISET TUKITOIMINNOT
TOIMINNAN, HENKILÖSTÖN JA PALVELUJEN
KEHITTÄMINEN
TIEDONKULKU JA TIEDOTTAMINEN
TOIMINTAJÄRJESTELMÄASIAT JA YLLÄPITO
-N
TOIMINTAA OHJAAVAT
LAIT JA ASETUKSET
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
29
[email protected] 045 - 1118844
Aakkosellinen
hakemisto
SEURAAVAKSI ”PURETAAN AUKI”
KUKIN OSA-ALUE OMAKSI
KAAVIOKSEEN
TÄMÄ TAPAHTUU PARHAITEN KO.
ASIOIDEN OSAAJIEN KANSSA
YHDESSÄ
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
30
[email protected] 045 - 1118844
LIIKKEELLE LÄHTEMINEN YHDESSÄ MÄÄRITTÄEN JA OPETELLEN
Kootaan prosessin/toiminnon
avainhenkilöt yhteen ja määritetään tehtäväkokonaisuus =>
- osatehtävät
- työnjako
- muut tarvittavat asiat
KIRJAUSTEN JA
JOHTOPÄÄTÖSTEN
TEKEMINEN
YHTEISTYÖSSÄ
Tehdään yhdessä 1. malli
hyödyntäen MKC:n aktiivista
välineistöä => kukin ryhmä
osaa jatkaa itsenäisesti.
KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET:
PERUSAJATUS KUVAUKSESSA/
KONSULTOINNISSA:
-ASIAKKAALLE TEHDÄÄN KÄYTÄNNÖN ASIOIDEN KUVAAMINEN JA DOKUMENTOINNIN
TOTEUTUS MAHDOLLISIMMAN
HELPOKSI MUTTA ASIAKAS TEKEMISEEN JA ASIAAN VAHVASTI
SITOUTTAEN
- PC + MULTIMEDIAPROJEKTORI
- RYHMÄTYÖOHJELMAT - MIND MAPPING
- DOKUMENTOINTIOHJELMAT, kuten
iGrafx Flowcharter/Processtms.
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
31
[email protected] 045 - 1118844
 Esimerkki terveydenhuoltoalan
toimintajärjestelmästä
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
32
[email protected] 045 - 1118844
Toiminta puretaan
Osakokonaisuuksiksi!
Asiakkuuden hallinta
ERITYISOSAAMISALUEET
JA PALVELUT
Vision konkretisointi
ASIAKKUUDENHALLINTA
STRATEGIAN PURKU
ERI ALOJEN LUENNOT
PÄIVÄSAIRAALA
SENIORINEUVOLA
SOSIAALITYÖ
LEIKKAUSPOTILAIDEN HOITO
PALVELUNEUVOJAN
NEUVONTA JA OHJAUS
MONIPUOLINEN
VAPAA-AJAN OHJAUS
TOIMINTATERAPIA
MONIPUOLINEN JALKAHOITO
MARKKINOINNIN
SUUNNITTELU JA
TOTEUTUS
AVOFYSIOTERAPIA
ASIAKASLÄHTÖISYYS
JA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN
ARVIOINTI
ROOLIT JA
VASTUUT
ASIAKKUUDENHALLINNAN MITTARIT
KUNTOUTTAVA
INTERVALLIHOITO
ASIAKASPALAUTTEEN KÄSITTELY
TOIPILASVAIHEEN
KUNTOUTUS
KIVIPURON
tarjous- ja sopimusmenettely
JONONHALLINTA
-N
YHTE ISTYÖKUMPPANIT JA
YHTEISTYÖ
- määritetty
prosesseittain
-N
PALVELUJEN JA
TUOTTEIDEN
KEHITYS JA
TUOTTEISTAMINEN
SISÄINEN
MARKKINOINTI
VISIO 2015:
Olemme ikääntyvien kuntoutuksen ja hoidon
tunnettu ja arvostettu osaaja Suomessa.
Toimintavolyymi vuoden 2006 tasolla palvelut muuttuvia tarpeita vastaavia.
ASIAKASVISIO 2015
ASIAKASNÄKÖKULMA
TALOUSNÄKÖKULMA
-N
Mitä asiakkuudenhallinnalla
tarkoitetaan?
Erityisosaamisalueet
Prosessit ja palvelut
Päiväsairaala
ERITYISOSASAAMISALUEET JA PALVELUT
Intervallihoito
Laitoshoito
TOIMINNALLINEN
NÄKÖKULMA
Asiakasprosessit
LAITOSKUNTOUTUSPROSESSI
Räätälöity
kuntoutus
ASIAKAS
Asiakkuuden
hallinta
ASIAKASPALVELUJA TUKEVAT TOIMINNOT JA KOKON AISUUDET
HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA
TASAPAINOINEN MITTARISTO
VISIO
Tukiprosessit
TOIMINNALLINEN
VISIO 2015
HENKILÖSTÖVISIO 2015
TALOUSVISIO 2015
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT, STRATEGISET TOIMENPITEET, MITTARIT, TOIMENPITEET
-N
-N
Prosessin
tarkoitus ja
asiakkaat
Avopalvelut
-N
Henkilöstö ja
vastuut
Prosessin omistaja
Laatukriteerit
ja mittarit
Standardit ja
normit
ASIAKASPALVELUPISTE - KANTTIINI
HENKILÖSTÖPALVELUT
OSTAMIN EN/
TOIMITTAJAHALLINTA/
VARASTOINTI
TYÖSUHDEASIAT
TALOUSHALLINTO
LÄÄKEHUOLTO
LAITEHALLINTA
KALIBROINTI &
HUOLTO
ARKISTOIN TI
VAATEHUOLTO
OPISKELIJAT
KUNTOUTUSKODILLA
RAVITSEMUSPALVELUT
PUHELINLIIKENNE
APUVÄLINE- JA
LIIKU NTAVÄLINEHALLINTA
LAIT OSHUOLTAJAPALVELUT
KIINTEISTÖHUOLTO
-N
sis.pu helinluet
telo
Päiväkuntoutus
TIETOHALLINTO
Sotainvalidien
ja veteraanien
laitoskuntoutus
Purola
TIETOSUOJA JA
SALASSAPITO
TU RVALLISUUS
Toiminnan kehittäminen
Arvot
Toiminnan kehittäminen
ASIAKKAAN ANTAMA
PALAUTE - RISUT JA RUUSUT
JOHDON KATSELMUS
ASIAKKAIDEN, OMAISTEN JA
HENKILÖSTÖN PALAUTTEEN
KÄSITTELY
OMAISKYSELY
SIDOSRYHMÄPALAUTE
-N MAKSAJAT AHOJEN TEKEMÄT KYSELYT JA
PALAUT E MAKSAJATAHOILLE
Toiminta-ajatus
Järjestelmäasiat
Toimintapolitiikka
SISÄINEN PALAUTE
FYSIOTER APEUTTI
SOS.TYÖNT EKIJÄ
JALK AH OITAJA
LÄÄKÄRI
VAPAA-AJAN
OHJAAJA
Tar kastaja: Jaana Korki amäki
Hyväksyjä: Hilkk a Valli 24.1.2008
ja Mittarit
Prosessikartta
Yksiköiden toiminta
PUROLAN JA KIVELÄN TOIMINNAN
HALLINTA
HENKILÖSTÖ JA
VAST UUT
Laitoshoito Laitoskuntoutu
Kuntola
s
PUROLA ERITYISPIIRTEET JA OMAT TOIMINNOT
LAITOSKUNT OUTUKSEN ASIAKASPROSESSI
VISIOT
KEHITTÄMISEN
PROJEKTIMENETTELY
YHTEI STYÖTAHOT J A YHTEISTYÖ
LAITOSHOIDON ASIAKASPROSESSI
KIVELÄN ERIT YISPII RTEET JA OMAT TOIMINNOT
SIDOSRYHMÄKYSELYT
PERUSTOIMINNOT
POTILASASIAMIESTOIMINTA
KANSLIATOIMINTA/
PÄIVITTÄISEN TOI MINNAN OHJAUS
TO IMINTAMME PE RUST EET
- T OIMINT AP OLIT IIKKA
-N
AJANVARAUS
Jononhallinta
Hoitoajat
HANKINNAT
APUVÄLINETOIMINTA
SAUNAT
LAITEHUOLTO JA
KALIBROINT I
VÄLINEHUOLTO
HOITOTESTAMENTTI
KIRJASTOT
LUENNOT/
MATERIAALI
KESKUSRADION
KÄYT TÖ
VIRKIST YS JA VAPAA
-AIKA
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ YHTEISTYÖ
VARASTOINTI
ENSIAPU/
ELVYT YS
TUTKIMUKSET JA
TOIMENPITEET
LÄÄKEHUOLT O
TOIMITTAJAREKLAMOINTI
KUNTOUTUSPALAUTE
-N
HOIDON JA KUNTOUTUKSEN
VAIKUTTAVUUS
ASIAKASKYSELYT
ennalta e hkäisy
" ehkäisevät toimenpiteet"
Tavoitteet
J OHTA M INEN, TO IMIN NAN SUUN NITT ELU
JA OH JA US
SISÄIS ET AUDIT OINNIT
HENKILÖSTÖN
KEHITT ÄMINEN
Ruusut ja risut lomake
-N Ongelmien ja puutteiden
OSASTONHOITAJA
PERUSH OITAJA
Johtaminen
HENKILÖSTÖN ANTAMA PALAUTE
-N
-N
SAIRAANHOITAJA
TOIMINTATERAPEUTTI
Laatija: Kuntoutustiimi
Toimintaa
ohjaavat lait ja asetukset
Aakkosellinen haku
OSAST OSIHTEERI
Toimintajärjestelmä kattaa koko Kuntoutuskodin omaan hallintaan perustuvan
toimnnan. Tämä järjestelmäkuvaus on samalla koko järjestelmän "käsikirja". ISO 9001
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
ASIAKKAILT A SAAT U PALAUTE
YHTEISTYÖTAHOT
JA KUMPPANUUDET
Johtaminen, toiminnan
suunnittelu ja ohjaus
ASIAKASPALVELUA
TUKEVAT
TOIMINNOT
KIRJASTO
LAITOSKUNTOUTUKSEN
ASIAKASPROSESSI
PROSESSIN TOTEUTUKSEEN LIITTYVIEN HENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET
Kuntola
Kivelä
-N
JÄTEHUOLTO
ASIAKKUUDEN
HALLINTA
Kehittämishankkeet
KUKIN PROSESSIN OMISTAJA
KEHITTÄÄ PROSESSIANSA KÄYTTÄEN
OMAN PROSESSINSA SUORITUSKYKYÄ
OSOITTAVIA TIETOJA/MITTAREITA =>
JATKUVAN PARANTAMISEN
KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS
KIINTEISTÖ- JA LAITEHUOLLON
VIKAMENET TELY
O RG ANISAATIO KAAVIO
-N
HAITTATAPAHTUMIEN (HAIPR O)
SEURANTA
P IT KÄN TÄHTÄIME N
SU UNNITTE LU
SIS ÄIS ET K OK OU KSE T
SIISTEYS JA
TILAVIIHTYISYYS
VAATEHUOLTO
-N
V UO S IS UUN NITTE LU
PUHELINTOIMINTA
RUOKAILUT
SAATTOHOITO
ARKISTOINTI
Sis. puhelinluettelo
-N
POIKKEAMAN
MÄÄRITYS
STR AT EG IA
20 15
28.10.2013
M ITTARIT JA TAV OITT EE T
J O HDO N KATS EL MUKS E T JO HDO N TO TE UTT AM A TO IM INNAN TULO S TE N AR VIO IN TI J A OH JAUS
Laatija: Johtoryhmä Hyväk syj ä: Sirkka Haapala 16.4.2008
S IS ÄINEN
TIE DO TUS
ULK OINE N
TIED OT US J A
V IES TINTÄ
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
L aati: joh to ryhm ä
Hyvä ksyi:Si rkka Haa pa la 9 .1 .20 08
JO HTAM ISE N
V UO SIKE LLO
VAPAA-AJAN
VÄLINEIDEN
HALLINTA
KUNTOUTUS/
TOIMINTAKYVYN
YLLÄPIT O
PEREHDYTYSSUUNNITELMA
OSASTO-PALAVERI
Lyhytaik.työsuht.perhd.
TURVALLISUUS
P ÄIVITTÄINE N JO HT AM INEN T OIM IN TA E S IM IEHE NÄ
[email protected] 045 - 1118844
33
Prosessit puretaan auki ja
osaprosesseiksi!
LAITOSKUNTOUTUSPROSESSI
LAITOSKUNTOUTUKSEN ASIAKASPROSESSI
Kuntoutusasiakas
Henkilöstö ja
vastuut
Prosessin omistaja
Laatukriteerit
ja mittarit
Standardit ja
normit
-N
Maksusitoumus
Maksajataho
Epikriisi
-N
Päätös
Lääkärin
t utkimus
Ylilääkäri
ASIAKKUUDEN
HALLINTA
-N
Yhteydenotto/
sopiminen
Hoito-osaston
osastonhoitaja ja
osastosihteeri
LAITOSKUNTOUTUKSEN
ASIAKASPROSESSI
SAIRAANHOITAJA
TOIMINTATERAPEUTTI
Laatija: Kuntoutustiimi
OSASTONHOITAJA
PERUSHOITAJA
Tarkastaja: Jaana Korkiamäki
FYSIOTERAPEUTTI
JALKAHOITAJA
SOS.TYÖNTEKIJÄ
LÄÄKÄRI
Valmistelevat
toimenpiteet
Fysioterapeutit/
kuntohoitajat/
hierojat
VAPAA-AJAN
OHJAAJA
-N
Valmistelevat
toimenpiteet
-N
Saapuminen/
majoittuminen
Sairaanhoitajat/
perushoitajat
PROSESSIN TOTEUTUKSEEN LIITTYVIEN HENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET
Tarkist us
-N
Valmistelevat
toimenpiteet
Osastosihteeri
OSASTOSIHTEERI
Lasku
Epikriisi
ESITIETOLOMAKE
-N
Tulohaastattelu/
valm.tutkimukset
Fysioterapeuttinen
tutkimus
Palvelupäällikk ö
Hyväksyjä: Hilkka Valli 24.1.2008
Valmistelevat
toimenpiteet
Sosiaalityöntekijä
Tulopalaveri
-N
Haastattelu
tarvittaessa
Jalkahoitaja
-N
Valmistelevat
toimenpiteet
Vapaa-ajanohjaaja
-N
Valmistelevat
toimenpiteet
Tilastointi
Tilastointi
Kotiutuksen valmistelu ja kotiutus
Prosessin
tarkoitus ja
asiakkaat
-N
KUTSU
-N
Päivittäisen hoidon toteutus
-N
Kuntoutus- ja hoitosuunnitelman tekeminen - kukin kirjaa asiat asiakastietokantaan
keskinäinen konsultointi tarvittaessa!
Hoito- ja kuntoutussuunnitelman "hyväksyntä"- ylilääkäri
-N
HOITO-OSASTOT
Yhteydenotto/
sopiminen
-N
Hakemus
-N
Tilastointi
Laskutustiedot
-N
Tilastointi
-N
Tilastointi
-N
Haastattelu
Tulopalaveri
-N
Hoitopäivätilasto
Laskutus
Toimisto
-N
Moniammatillinen työryhmä
Kuntoutus- ja hoitosuunnitelman tekeminen
Päivittäinen hoito, kuntoutus ja arviointi
Kotiutuksen valmistelu ja kotiutus
MONIAMMATILLISEN
TYÖRYHMÄN KOKOONPANO JA
TOIMINTAMALLI
-N
HENKILÖKOHT AINEN HYGIENIA
ESITIETOLOMAKE
Fysioterapian
suunnitelma
Fysioterapia
H oitotyön
suunnitelma
EPIKRIISI
-N
ALKUTUTKIMUKSET
Sosiaalityönsuunnitelma
-N
KIRJAUS
ASIAKASTIETOKANTAAN
OMIIN
KOHTIINSA
LÄÄKÄRI
TARKISTAA/
HYVÄKSYY
YHTEINEN
HOIT O- JA
KUNTOUTUSSUUNNITELMA
T oimintaterapiasuunnitelma
Vapaa-ajan
suunnitelma
PÄIVITYS
TARVITTAESSA
HOKUN
TOTEUTUS/
ARVIOINTI
JAKSON
PUOLIVÄLISSÄ
HOITOJA
KUNTOU TUS
TULOKSET
VALMISTEL UT
LÄÄKETIETEELLINEN HOITO
RAVITSEMUS
LOPPUARVIOINNIT/
KOTIUTTAMISVALMIUDEN ARVIOINTI
-N
lääkäri
Moniammatillinen työryhmä
Hoku-palaveri kerran viikossa käydään uudet asiakkaat läpi
Kanslia
OMAHOITAJA/
YHDYSHENKIL Ö
PÄIVÄOHJELMA
-N
Hoitotyö
-N
Vapaa-aika
-N
LIIKUNT A/LEPO
PERUSELINTOIMINNOT
JA NIIDEN SEURANTA
APUVÄLINEET
YKSITYISYYS, TIETOSUOJA JA INTIMITEETTISUOJA
TOIMINTAKYVYN JA OMATOIMISUUDEN TUKEMINEN
-N
FYYSINEN
TOIMINTAKYKY
-N
Sosiaalityö
-N
Toimintaterapia
LÄÄKEHOITO
APUVÄLINEIDEN
JÄRJESTELY
KOT IPALVELUN/
KOT IHOIDON
JÄRJESTÄMINEN
LÄÄKEHUOL LON
VARMISTAMINEN
-N
-N
LOPPUARVIOINTI
KUNTOUT UJALLE/
KUNT OUTUJALTA
-N
TARKKA T IETO
KOTIUT UKSESTA ERI
OSAPUOLILLE
-N
KULJETUS
-N
Matkojen
-N
korvaaminen
KUNTOUTTAVA PERUS- JA SAIRAANHOITO
-N
PSYKOSOSIAALI-NEN
HYVINVOINTI
-NHENGELL ISET JA
VAKAUMUKSEL-LISET
ASIAT
YHTEISTYÖ JA TIEDOTTAMINEN
-N
-N
-N
-N
PALAUTE
MAKSAJA/LÄHET TÄJÄ
-TAHOiLLE
-N
OMAISET
KOTIKUNTA TERVEYSKESKUS
SAIRAALAT KELA
YKSITYISET PALVEL UT
YKSILÖLLINEN OHJAUS JA NEUVONT A
-N
TARVITTAVAT
KOTIHOITO-OHJEET
HOITODOKUMENTTIE
N
KOONT I/ARKISTOINTI
-N
VALTIOKONTT ORI
LASKUTUS
- toimisto
ASIAKASPALAUTT EE
N KOKOAMINEN JA
KÄSITTELY
-N
"LÄHTÖKAHVIT"
-N
KUNTOUTUS
So siaalityön yhteistyötahot
Kuntoutustiimi 11.01.2007
Laatija: Kuntoutustiimi
Hyväk syjä: Hilkka Valli
Pvm. 2007-01-11
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
34
[email protected] 045 - 1118844
• Linkitettynä kaavioihin, digikuviin,
piirroksiin jne – voidaan käyttää
kaikkia Windows ohjelmia kuten
MS Office ohjelmat
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
35
[email protected] 045 - 1118844
LAITOSKUNTOUTUKSENASIAKASPROSESSI
-N
Maksusitoumus
-N
KUTSU
Word-ohje
Lasku
Epikriisi
ESITIETOLOMAKE
Epikriisi
-N
Pää
tös
Lääkärin
tutkimus
Ylilääkäri
Hoito-osaston
osastonhoitajaja
osastosihteeri
Osastosihteeri
Sairaanhoitajat/
perushoitajat
Fysioterapeutit/
kuntohoitajat/
hierojat
-N
Yhteydenotto/
sopiminen
Tarkistus
-N
Valmistelevat
toimenpiteet
-N
Valmis
televat
toimenpiteet
-N
Saapuminen/
majoittuminen
Valmistelevat
toimenpiteet
-N
Tulohaastattelu/
valm.tutkimukset
Fysioterapeuttinen
tutkimus
Palvelupäällikkö
Sosiaalityöntekijä
Valmistelevat
toimenpiteet
-N
Haastattelu
tarvittaessa
Jalkahoitaja
-N levat
Valmiste
toimenpiteet
Vapaa-ajanohjaaja
-N
Valmistelevat
toimenpiteet
Toimisto
Tulopalaveri
Tulopalaveri
Exceltaulukko
Tilastointi
Tilastointi
Kotiutuksen valmistelu ja kotiutus
Maksajataho
Yhteydenotto/
sopiminen
Päivittäisen hoidon toteutus
-N
Hakemus
Kuntoutus- ja hoitosuunnitelman tekeminen - kukin kirjaa asiat asiakastietokantaan
keskinäinen konsultointi tarvittaessa!
Hoito- ja kuntoutussuunnitelman "hyväksyntä"- ylilääkäri
Kuntoutusasiakas
HOITO-OSASTOT
-N
Tilastointi
Powerpoint
kuva
Laskutustiedot
-N
Tilastointi
Digikuva
Tms.
-N
Tilastointi
-N
Haastattelu
Laskutus
-N
Hoitopäivätilasto
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
36
[email protected] 045 - 1118844
Esimerkki valmistavan teollisuuden
toimintajärjestelmästä
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
37
[email protected] 045 - 1118844
-N
Toimintajärjestelmä
-N
Toimintapolitiikka =
arvot/visio/missio/
strategia/ mittarit
Miksi toimintajärjestelmä?
Yritysesittely
Toimintajärjestelmä
Johtaminen ja
toiminnan suunnittelu
Prosessikartta
Yritysesittely
Asiakkuuden hallinta
MYYNTI/
TILAUSTEN KÄSITTELY
Tuotekehitys ja
tuotemodifikaatiot
OSTOPROSESSI
Tukiprosessit
Asiakkuuden
hallinta
ASENNUSPROSESSI
VALMISTUS JA
KOKOONPANO
TESTAUS/TARKASTUS
TYÖNSUUNNITTELU
HIENOKUORMIT US
TAVARAN
VASTAANOTTO/
TARKAST US
Toiminnan, henkilöstön ja palvelujen
kehittäminen
Toimintapolitiikka =
Johtaminen ja
tavoitteet ja mittarit toiminnan suunnittelu
Prosessikartta
KUNNOSSAPITO
TUOTANNONOHJAUS/
TYÖNSUUNNITTELU
Tilaus-to imitusprosessi
Miksi toimintajärjestelmä?
JOHTORYHMÄN TOIMINTAMALLI
Muistiot
TUOTANTOPALAVERI
Parelco Oy
kk- palaveri
TUOTANNON KEHITYSPALAVERI - Aerial Oy
Parelco Oy
Tuotekehitys ja
tuotemuutokset
-N
Toimintajärjestelmä
PAKKAUS/
TOIMITTAMINEN
VARASTOINTI
ORGANISOINTI JA VASTUUT
Tilaus-toimitusprosessi
Tukiprosessit
PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELU
- tapahtuu vuosisuunnitellun yhteydessä - vastuuhenkilönä toimitusjohtaja
LASKUTUS
Toiminnan, henkilöstön ja palvelujen
kehittäminen
Järjestelmähallinta
Aakkosellinen pikahaku
Tuotantoprosessi
Yritysesittely
Miksi toimintajärjestelmä?
Toimintapolitiikka =
tavoitteet ja mittarit
Johtaminen ja
toiminnan
suunnittelu
VUOSISUUNNITTELU/BUDJETOINTI
JOHDON KATSELMUS
Parelco Oy:n
toimintajärjestelmä
Järjestelmähallinta
TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ
Aakkosellinen pikahaku
Johtaminen
Asiakkuuden
hallinta
Tuotekehitys ja
tuotemodifikaatiot
Palvelutuotanto
Tuotantoprosessi
Sisäiset
tukiprosessit
Toiminnan, henkilöstön ja palvelujen
kehittäminen
Toiminnan kehittäminen
Tukiprosessit
-N
Järjestelmähallinta
-N
Toiminnan kehittäminen
Miksi toimintajärjestelmä?
Yritysesittely
Asiakkuuden
hallinta
Toimintapolitiikka =
arvot/visio/missio/
strategia/ mittarit
Johtaminen ja
toiminnan suunnittelu
ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN ARVIOINTI
Tilaus-toimitusprosessi
SISÄISET AUDITOINNIT
Tukiprosessit
Toiminnan, henkilöstön
ja palvelujen
kehittäminen
Järjestelmähallinta
Yritysesittely
Prosessikartta
Aakkosellinen pikahaku
TOIMITTAJAREKLAMAATIOMENETTELY
TOIMINNAN KEHITTÄMISMENETT ELY
Tuotekehitys ja
tuotemodifikaatiot
Toimintajärjestelmä
Kaikki kaaviot ovat 1. versioita ja alustavia asiarunkoja!
Prosessikartta
Asiakkuuden
hallinta
Tuotekehitys ja
tuotemodifikaatiot
WWW-PALAUTE
KUKIN PROSESSIN OMISTAJA
KEHITTÄÄ PROSESSIANSA
KÄYTTÄEN OMAN PROSESSINSA
SUORITUSKYKYÄ OSOITTAVIA
TIETOJA =
JATKUVAN PARANTAMISEN
KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS
TOIMINNAN
MITTAREIDEN KÄSITTELY
SISÄISISSÄ PALAVEREISSA
(Prosessikoht. määritys)
TAKUUMENETTELY/
Asiakkuudenhallinta
TUOTANTOTEKNINEN-/
MENETELMÄTEKNINEN
KEHITTÄMINEN
Tilaus-toimitusprosessi
Tukiprosessit
Toimintapolitiikka =
arvot/visio/missio/
strategia/ mittarit
Miksi toimintajärjestelmä?
MATERIAALIHALLINTA/
OSTAMINEN
HALLINTO
JA
TOIMISTOPALVELUT
-N
-N
SIIVOUS JA
PUHTAANAPITO
SUOJELUJA TURVALLISUUS
TIETOHALLINTO /
ATK
Johtaminen ja
toiminnan suunnittelu
HENKILÖSTÖ
-ASIOIDEN
HOITO
Prosessikartta
KUNNOSSAPITO JA
ENNAKKOHUOLTO
MITTALAITTEIDEN
KALIBROINTI
JA LAITEHALLINTA
-N
TYÖSUOJELU
TYÖTERVEYSHUOLTO
JÄTTEENKÄ
SITTELY
VARASTOINTI JA
KÄSITTELY
Toiminnan, henkilöstön ja palvelujen
kehittäminen
TUNNISTUS JA JÄLJITETTÄVYYS
JOHDON KATSELMUS
HENKILÖSTÖASIAT JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN
Järjestelmähallinta
Aakkosellinen pikahaku
Aakkosellinen pikahaku
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
38
[email protected] 045 - 1118844
Toiminta puretaan
Osakokonaisuuksiksi!
Tilikartta
(ostajat)
Ostovastuut
Laatukriteerit ja mittarit
Laitekortti
Toimittajien kanssa käytävät vuosineuvottelut
Toimittajahallinta
- toimittajavalinta
ja -hyväksyminen
- toimittajaseuranta
- kilpailuttaminen
Mikä tahansa Windows
dokumentti…Word,
Excell, Powerpoint, …
Keräily ja pakkaus
Tavaranvastaanotto ja
varastointi - varastohallinta
Aerial Oy:n
ostoprosessi
Lähetys ja toimitus
-N
Toimintajärjestelmä
-N
Ostolaskunkäsittely
Ostaminen ja toimittajahallinta
Yritysesittely
Toimintapolitiikka =
arvot/visio/missio/
strategia/ mittarit
Miksi toimintajärjestelmä?
Johtaminen ja
toiminnan suunnittelu
Prosessikartta
Asiakkuuden hallinta
MYYNTI/
TILAUSTEN KÄSITTELY
Tuotekehitys ja
tuotemodifikaatiot
KUNNOSSAPITO
TUOTANNONOHJAUS/
TYÖNSUUNNITTELU
Tilaus-toimitusprosessi
OSTOPROSESSI
Tukiprosessit
ASENNUSPROSESSI
TYÖNSUUNNITTELU
HIENOKUORMITUS
VALMISTUS JA
KOKOONPANO
TESTAUS/TARKASTUS
TAVARAN
VASTAANOTTO/
TARKASTUS
Toiminnan, henkilöstön ja palvelujen
kehittäminen
PAKKAUS/
TOIMITTAMINEN
VARASTOINTI
LASKUTUS
Järjestelmähallinta
Valmistusprosessi
Aakkosellinen pikahaku
AERIALIN PÄÄPROSESSI - KOKOONPANO
JA TOIMITUS
Henkilöstö
KORJAUSTOIMINTA
TUOTANTO
TUOTANNONSUUNNITTELU JA TYÖNSUUNNITTELU
KERÄILY
TOIMITUSTA
VARTEN
VARASTO
TAVARAN
VASTAANOTTO/
TARKASTUS
ESIVALMISTUS
KOKOONPANO
JA TESTAUS
TUOTANNON
AIKANA
MAALAUS
MERKINTÄ/
TARRAUS
(tarkastus)
PAKKAUS
TOIMITUS
ULKOPUOLELLA
TEHTÄVÄ ESIVALMISTUS/ALIHANKINT A
Vika
TOIMINTA VIAN TAI TOIMINTAHÄIRIÖN SATTUESSA
Kunnossapidon ja ennakkohuollon vastuut
ENNAKKOHUOLTOMENETTELY
-N
SÄHKÖINEN
LOPPUTARKASTUS
KUNNOSSAPITO JA
ENNAKKOHUOLTO
Laatija: Juha V
Tarkastaja: Kristian T
Hyväksyjä: Juha V.
Päiväys: 20.05.2010
KORJAUSPROSESSI
SELVITÄ , MIKÄ ON
RIKKI/
EI TOIMI
KORJAA ITSE, JOS ON
PIENI VIKA JA OSAAT
SEN TEHDÄ!
JOS ET OSAA,
ILMOITA
TYÖNJOHTAJALLE
VARAOSAHUOLTO
TYÖKALUHUOLTO
SÄHKÖINEN VIKA,
ILMOITA
TYÖNJOHTAJALLE
TYÖN AIKAINEN DOKUMENTOINTI - TUOTANNON SAATTOKORTTI
28.10.2013
KORJAUS ITSE
JOS PYSTYTÄÄN
KÄYTTÖ- JA HUOLTOKIRJAT/ LAITEDOKUMENTIT
KONEKOHTAINEN
VASTUUHENKILÖ
KIRJAA ASIAN
LAITEKORTTIIN
TUOTEKOHTAISET TYÖOHJEET JA PIIRUSTUKSET
KUNNOSSAPITO
TIETO TYÖNTEKIJÄLLE
- KONE KUNNOSSA/
- MILLOIN KUNNOSSA
KUTSUU
KORJAUSMIEHEN
TARVITTAESSA
YHTEISTYÖKUMPPANIT JA ALIHANKKIJAT
ALIHANKINTAVALVONTA JA OSTAMINEN
KIINTEISTÖ HUOLTO JA -TURVALLISUUS
(TÄYDENNETÄÄN KUN TURVALLISUUSASIOITA ON KATSOTTU)
VIAT KIRJATAAN LAITEKORTTIIN
Kunnossapito
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
Korjausprosessi
[email protected] 045 - 1118844
39
• Tiedostot (kuvaukset, ohjeet, määritykset, tulosdokumentit kuten muistiot, toiminnan kehittämisen dokumentit hallitaan normaalilla ja tutulla
Resurssienhallinnalla (ellei Process Central
käytössä, jolla saadaan viisas version- ja
tiedonhallinta )
• iGrafx -ohjelmien ja tehdyn prosessikuvauskäyttöliittymän käytettävyys paranee, kun sen
yhteydessä käytetään
– Process Central-sovellusta,
– Nettiselaimen hakumahdollisuutta tai yksinkertaista
– Aakkosellista itse määritettyä pikahakua
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
40
[email protected] 045 - 1118844
ESITYKSEN SISÄLTÖ
voit siirtyä suoraan haluamaasi kohtaan jos et halua käydä koko esitystä läpi!
Miksi kehittää toimintajärjestelmä?
MKC Finland Oy:n mahdollisuudet auttaa kehittämisessä!
iGrafx ohjelmistoperhe – EHKÄ maailman paras kokonaisuus!
Toimintajärjestelmän kehittämisen vaiheet

Kehitysprojektin määritykset
Esimerkki terveydenhuoltoalan toimintajärjestelmästä
Esimerkki valmistavan teollisuuden toimintajärjestelmästä
Katson koko esityksen!
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
41
[email protected] 045 - 1118844
”3Y”- KEHITYSPROJEKTEISSAMME
Ymmärtäminen
• Mitä, miksi, kenelle, kaikki voittajia, faktat oletuksen sijaan!
Yrittäminen
• Asioita ei saa eteenpäin, ellei tosissaan yritä, yrittäjähenki,
vaivannäkö on oltava mukana!
Yhteistyö
• Kukaan ei selviä yksin; yritys tarvitsee toimijoita, jotka toimivat
yhteen; organisaatioiden ja yksilöiden sisäinen yhteistyö kuntoon!
42
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
[email protected] 045 - 1118844
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
43
[email protected] 045 - 1118844
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
44
[email protected] 045 - 1118844
28.10.2013
Grannarsintie 23-8 01180 Kalkkiranta www.mkcfinland.fi
45
[email protected] 045 - 1118844