Ruokapalvelut Hämeenlinna tarjouspyyntö 20120131

Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
1 (32)
RUOKAPALVELUT
Kalvola ja Renko
Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannosta tarjoustanne
Kalvolan ja Rengon alueiden ruokapalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden
mukaisesti. Hankintakausi on 1.1.2013–31.7.2016 + optio 1.8.2016–31.7.2018. Hankintakausi alkaa kuitenkin aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimustoimittajaksi
valitaan yksi (1) palveluntuottaja.
Seutukeskus Oy Häme hoitaa Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannosta hankintaprosessin,
mutta tarjouspyynnön allekirjoittaa ja hankintapäätöksen tekee Hämeenlinnan kaupungin toimivaltaiset viranomaiset.
Seutukeskus Oy Hämeestä käytetään termiä tarjouksen pyytäjä. Hämeenlinnan kaupungista
käytetään termiä ostaja. Tarjouksen tekijästä käytetään termejä tarjoaja/palveluntuottaja. Sopimusosapuolilla tarkoitetaan Hämeenlinnan kaupunkia ja valituksi tulevaa tarjoajaa.
Tarjoajan tarjouksessaan liitteineen ilmoittamien tietojen oikeellisuus tullaan tarkistamaan valituksi tulleelta tarjoajalta viimeistään sopimusaikana. Mikäli tällöin havaitaan, että annetut tiedot ovat vääriä, on ostajalla oikeus purkaa sopimus ilman neuvotteluja ja valittu tarjoaja on
velvollinen maksamaan ostajalle sopimussakkona 10 000 euroa (€), alv 0 %.
HANKINNAN KOHDE
Hankinnan kohteena on ruokapalvelujen tuottaminen Hämeenlinnan kaupungin
Kalvolan ja Rengon alueiden yksiköiden asiakkaille ja henkilökunnalle (yksiköt sekä
niiden asiakas- ja henkilökuntamäärät on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 4).
Ruokapalvelut tuotetaan Hämeenlinnan kaupungin Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen
omistamissa tiloissa (keittiölaiteluettelot ovat tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 6).
Palveluntuottaja ei maksa tiloista vuokraa.
Pidätetään oikeus hankkia Kalvolan ja Rengon alueiden kotiateriapalvelut (kylmien aterioiden
toimittaminen) valitulta palveluntuottajalta. Kotiateriapalvelujen mahdollisesta järjestämisestä
neuvotellaan erikseen. Hämeenlinnan kaupungilla on oikeus hankkia Kalvolan ja Rengon
alueiden kotiateriapalvelut muualta kuin valitulta palveluntuottajalta.
Palvelukuvaukset ja laatuvaatimukset ovat tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 1.
Tilaus- ja toimitusprosessit on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 2.
Prosessi- ja kustannusvastuutaulukko on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 3.
Raportointi on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 5.
Muut tiedot hankinnasta on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 7.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
2 (32)
Kalvolassa järjestetään esittelytilaisuus 8.2.2012 klo 13.00 alkaen. Esittelykierros alkaa
Iittalan koulun aulasta (Hollaajantie 2, Kalvola). Ilmoittautumiset esittelyyn on tehtävä
7.2.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (viestin
aiheeksi on merkittävä ”Ilmoittautuminen Kalvolan esittelykierrokseen”). Tarjoajien
edellytetään osallistuvan esittelytilaisuuteen. Jos tarjoaja ei osallistu
esittelytilaisuuteen, on se tarjouksen hylkäysperuste.
Rengossa järjestetään esittelytilaisuus 15.2.2012 klo 13.00 alkaen. Esittelykierros alkaa
Kirkonseudun koulun pihasta (Urheilutie 2, Renko). Ilmoittautumiset esittelyyn on tehtävä
14.2.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (viestin
aiheeksi on merkittävä ”Ilmoittautuminen Rengon esittelykierrokseen”). Tarjoajien
edellytetään osallistuvan esittelytilaisuuteen. Jos tarjoaja ei osallistu
esittelytilaisuuteen, on se tarjouksen hylkäysperuste.
HANKINTAMENETTELY
Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kyseessä on liitteen B palvelu. Hankinnasta on
31.1.2012.
tallennettu
ilmoitus
HILMA-palveluun
(www.hankintailmoitukset.fi)
Hankintapäätöksen jälkeen Hämeenlinnan kaupunki tulee käymään valitun tarjoajan kanssa
yksityiskohtaiset kahdenväliset sopimusneuvottelut, joiden tarkoituksena on sopimuksen
yksityiskohtien täsmentäminen.
Tarjousten käsittely:
1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
3. Tarjousvertailu
4. Hankintapäätös
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007).
SOPIMUKSEN LAAJENTAMINEN TAI SUPISTAMINEN
Hankintakauden aikana tiloissa ja niiden toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka
vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan/toiminnan järjestämiseen,
laajentamiseen tai supistamiseen. Tällöin laadittavaa sopimusta tarkistetaan tarvittavin osin,
eikä palveluntuottajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen.
Tarjouksen antaessaan tarjoaja sitoutuu tähän ehtoon. Laajentamisen osalta ei järjestetä
erillistä tarjouskilpailua, vaan palvelut ostetaan nyt valittavalta palveluntuottajalta voimassa
olevin sopimushinnoin.
Laajentamisella tarkoitetaan esimerkiksi uuden yksikön perustamista alueelle (laajentamisella
ei tarkoiteta alueen laajentamista Kalvolan ja Rengon alueiden ulkopuolelle). Supistamisella
tarkoitetaan esimerkiksi jonkin yksikön lopettamista (supistamisella ei tarkoiteta alueen
supistamista pienemmäksi).
Kalvolaan Iittalan koulun viereen rakennetaan päiväkodin uudisrakennus (paikkalukuarvio
115), josta ei tule olemaan yhdyskäytävää kouluun. Uudisrakennuksen arvioitu
käyttöönottoajankohta on syksy 2013. Nykyinen päiväkoti tulee siirtymään kokonaan
uudisrakennukseen. Uusi päiväkoti korvaa vanhan päiväkodin ja Vilkkilän sekä alueen
ryhmäperhepäiväkodit, eli kaiken muun päivähoitotoiminnan paitsi perhepäivähoidon.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
3 (32)
Mikäli Rengon Kirkonseudun koulun remontti viivästyy, voidaan sopimuskauden alkua joutua
siirtämään ja/tai tarjouspyynnön kohteena olevaa hankintaa/toimintaa järjestämään toisella
tavalla, laajentamaan tai supistamaan. Tällöin laadittavaa sopimusta tarkistetaan tarvittavin
osin, eikä palveluntuottajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen.
Tarjouksen antaessaan tarjoaja sitoutuu tähän ehtoon.
Mikäli Rengon ja Kalvolan ikäihmisten pitkäaikaishoivan ja asumisen tarveselvitysten
(Hämeenlinnan kaupunki, ikäihmisten lautakunta 17.10.2011 § 75) seurauksena ikäihmisten
palveluissa tapahtuu muutoksia, voidaan tarjouspyynnön kohteena olevaa
hankintaa/toimintaa joutua järjestämään toisella tavalla, laajentamaan tai supistamaan.
Tällöin laadittavaa sopimusta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä palveluntuottajalla ole oikeutta
vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. Tarjouksen antaessaan tarjoaja sitoutuu
tähän ehtoon.
ASIAKIRJOJEN JULKISUUS
Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset
ovat julkisia, kun sopimus asiassa on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin oikeus saada tieto em.
asiakirjoista heti kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu (tarjoajia pyydetään kuitenkin
huomioimaan, että muiden tarjoajien tarjousasiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi vain siltä osin
kuin ne vaikuttavat tarjoajan asian käsittelyyn). Tietojensaantioikeutta ei kuitenkaan ole
muiden tarjousten sisältämiin liike- ja ammattisalaisuuksiin. Salassa pidettävät tiedot tulee
tarjouksessa esittää omina liitteinään. Tarjouksessa esiintyvät liikesalaisuudet tulee
nimenomaisesti merkitä salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi. Muutoin ne katsotaan
julkisiksi. Hinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
SOPIMUSEHDOT JA TARJOUSPYYNNÖN MUUT EHDOT
Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ehtoja.
Toissijaisesti noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 PALVELUT).
Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Rinnakkaisia tarjouksia ei
hyväksytä (sama tarjoaja ei voi tehdä kahta eri tarjousta).
Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous, tai jos ostajan käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Muulta osin pidätetään oikeus keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa.
Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen pyytäjältä eikä ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. Palveluntuottaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin ehtoihin.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
4 (32)
Asiakirjojen pätevyysjärjestys:
1. Sopimus
2. Sopimuksen liitteet
3. Tarjouspyyntö liitteineen
4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 PALVELUT)
5. Tarjous liitteineen (tarjouksessa annetut tiedot tulevat osaksi sopimusta)
Sopimus laaditaan tarjouksen pyytäjän/ostajan sopimuspohjalle.
Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta ostajan ja palveluntuottajan välille. Hankintapäätös tai
muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton hyväksyminen, vaan sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoituksella, joka tehdään, kun hankintapäätös on saanut
lainvoiman. Sopimus ostajan ja valitun tarjoajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus.
Tarjoajan ei tule liittää tarjoukseensa mitään omia ehtoja.
Sopimus tulee voimaan 1.1.2013 (kuitenkin aikaisintaan silloin, kun hankintapäätös on saanut
lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus) ja päättyy aikaisintaan
31.7.2016 ja viimeistään 31.7.2018. Optiovuosien käytöstä päätetään viimeistään 31.12.2015
mennessä.
Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästä virheen oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon täysimääräisestä korvaamisesta (kuitenkin enintään 1,0 miljoonaa euroa kalenterivuodessa) toiselle sopimusosapuolelle. Sopimusosapuolet eivät kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista.
Jos edellä mainituilla puutteellisuuksilla on niiden kohteeksi joutuneelle sopimusosapuolelle
oleellinen merkitys, eikä edellä mainituissa neuvotteluissa päästä sopimukseen, on puutteellisuuksien kohteeksi joutunut sopimusosapuoli oikeutettu purkamaan sopimuksen välittömästi
sekä saamaan toiselta sopimusosapuolelta täysimääräisen korvauksen (kuitenkin enintään 1,0
miljoonaa euroa) sopimuksen purkautumisesta aiheutuneesta vahingosta.
Sopimusosapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopimusosapuoli olennaisesti rikkoo
sopimusvelvoitteitaan, eikä kohtuullisessa ajassa (14 päivää) korjaa laiminlyöntejään reklamaatiosta huolimatta. Sopimusosapuolella on oikeus purkaa sopimus myös, jos sopimuksen
jatkamista on sopimusrikkomuksen luonne huomioon ottaen pidettävä toisen sopimusosapuolen kannalta kohtuuttomana. Kummallakin sopimusosapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos
sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti. Jos palveluntuottaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin
vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on ostajalla
oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on
ilmoitettava purkamisen perusteet. Sopimuksen purkautuessa palveluntuottajaa sitoo avustamisvelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja on velvollinen purkamishetkellä voimassa olevin sopimusehdoin tuottamaan palvelun siihen asti, kunnes ostaja on saanut järjestettyä palvelut toisella tavalla (velvollisuus jatkuu korkeintaan siihen asti, kun sopimuksen
päättymisestä on kulunut kolme (3) kuukautta).
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
5 (32)
Edellä mainittuihin vahinkojen korvaamisiin ei ole velvollisuutta, mikäli julkisten hankintojen
yleisten sopimusehtojen (JYSE 2009 PALVELUT) mukainen vapauttamisperuste (force majeure) on estänyt sopimusvelvoitteiden täyttämisen.
Riitatilanteissa oikeuspaikkana on Kanta-Hämeen käräjäoikeus.
Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan sopimusosapuolten kesken ja niistä sovitaan
kirjallisesti. Lisäys tai muutos sopimukseen on sitova vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti.
Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy palveluntuottajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on ostajalla oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös.
Ostaja pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta aina siihen asti, kunnes tämän hankinnan kohteena olevien palvelujen seuraavan julkisen tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman (koskee myös tilannetta, jossa sopimus puretaan tai irtisanotaan).
SOPIMUKSEN SIIRTOKIELTO
Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman ostajan kirjallista suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Tämä ei kuitenkaan estä palveluntuottajaa käyttämästä alihankkijoita. Alihankkijoiden käyttö ja muutokset alihankkijoissa (selvyyden vuoksi todetaan,
että palveluntuottajan materiaalitoimittajat eivät ole alihankkijoita) on kuitenkin aina hyväksytettävä etukäteen ostajalla kirjallisesti.
HINNAT JA HINNOITTELUMEKANISMI SEKÄ HINNANMUUTOKSET
Tarjous ja tarjouksen hinnoittelu tehdään Excel-muotoiselle tarjous- ja hinnoittelulomakkeelle
(liite numero 10). Hinnat on ilmoitettava euroina (€) ilman arvonlisäveroa, eivätkä ne saa sisältää valuuttasidonnaisuuksia, eli valuuttariskiä ostajalle.
Tarjous- ja hinnoittelulomake on tarjouksen jättämisen yhteydessä palautettava täydellisesti/ohjeen mukaan täytettynä. Ostajalla on velvollisuus hylätä tarjous, joka sisältää puutteellisesti täytetyn tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.
Hinnoittelun on kaikilta osin sisällettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt ehdot, ominaisuudet ja kustannukset. Mitään muita kuin tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa mainittuja
maksuja ja veloituksia ei sopimuskaudella hyväksytä, lukuun ottamatta erikoistilaisuuksia, joihin pyydetään erillinen tarjous.
Tarjoajan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa ilmoittamat hinnat ovat kiinteät 31.12.2013
saakka, minkä jälkeen hinnat ovat kiinteät kalenterivuoden kerrallaan. Hintavaraumia ei
hyväksytä. Ehdotus seuraavan kalenterivuoden hinnoiksi (hinnastoksi) on esitettävä toiselle
sopimusosapuolelle kirjallisesti viimeistään neljä (4) kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua ja alustavat keskustelut hinnoista on aloitettava viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Jos palveluntuottaja ei noudata tätä aikataulua (esimerkiksi kirjallinen hinnanmuutosesitys toimitetaan ostajalle vasta lokakuussa), niin seuraavan kalenterivuoden hinnat eivät voi nousta.
Hintaa ei voi sitoa indeksiehtoon. Hinnanmuutosta seuraavalle kalenterivuodelle voi esittää
sekä palveluntuottaja että ostaja. Ostajan esittämien hinnanmuutosten/muiden muutosten käsittelyaika voi olla korkeintaan kaksi (2) kuukautta. Ostaja pyrkii käsittelemään palveluntuotta-
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
6 (32)
jan esittämät hinnanmuutokset/muut muutokset viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa.
Esittäessään hinnankorotusta seuraavalle kalenterivuodelle tulee valitun tarjoajan esittää perusteltu analyysi (vertailutiedot on esitettävä tarjoushetken tilanteesta lähtien) ja selvitys
markkinahinnoittelun muutoksista sekä muista hinnanmuutosperusteista ja omasta kulurakenteestaan. Hinnankorotusesitys voidaan hyväksyä vain siten, että muutos perustuu markkinan
ja toimialan yleiseen muutospaineeseen, joka on markkina- ja toimialalähtöistä. Hinnankorotus (sen sijaan hinnanalennus voi) ei voi täten esimerkiksi perustua käytetyn tuotantoteknologian tai toimintamallin muutoksiin. Pidätetään oikeus hyväksyä tai hylätä muutosesitys tai
neuvotella esitetyistä hinnanmuutoksista/muista muutoksista. Muutoksista tulee ilmoittaa postitse tai sähköpostitse. Hinnanmuutos voi astua voimaan vasta Hämeenlinnan kaupungin
ikäihmisten palvelujen vastuualueen tilaajajohtajan sekä lasten, nuorten ja elämänlaadun vastuualueen tilaajajohtajan päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Muu muutos kuin hinnanmuutos voi astua voimaan vasta Hämeenlinnan kaupungin ruokapalvelupäällikön tai hänen esimiehensä hyväksymisen jälkeen.
Ostaja pidättää oikeuden irtisanoa hankintasopimus päättymään palveluntuottajan esittämän
hylätyn hinnankorotuksen esitettynä voimaantulopäivänä tai esittämänsä hinnanalennuksen
hylättynä voimaantulopäivänä, ellei asiaa saada sopimusosapuolten välisin neuvotteluin päätökseen. Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään esittämänsä hylätyn hinnankorotuksen esitettynä voimaantulopäivänä, ellei asiaa saada sopimusosapuolten
välisin neuvotteluin päätökseen.
Tarjotut hinnat on esitettävä alv 0 %, ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, lukuun ottamatta arvonlisäverotonta palvelua.
Tarjoajien tulee huomioida seuraava Sisä-Suomen yritysverotoimiston ennakkoratkaisu (voimassa 31.12.2012 saakka) oppilasaterioita ja esiopetusoppilaiden aterioita koskien:
Kun Hämeenlinnan kaupunki ostaa ateriapalvelun kokonaispalveluna palveluntuottajalta kyseessä on veroton AVL 39 §:n 3 mom:ssa tarkoitettu oppilaitoksessa koulutuksen saajalle tapahtuva ravintola- ja ateriapalvelun luovutus. Hämeenlinnan kaupungilla ei ole oikeutta AVL
130 §:n mukaiseen kuntapalautukseen ateriapalvelun ostosta palveluntuottajalta. Esiopetusoppilaiden ateriat; aamupala, lounas ja välipala katsotaan kokonaisuudessaan koulujen oppilasaterioiksi.
Tarjottuihin ruokapalvelujen hintoihin sisältyvät kaikki ruokapalvelun tuottamisesta aiheutuvat
kulut, kuten työpalkat sivukuluineen, raaka-aineet ja muut tarveaineet sekä materiaalit, vakuutukset ja hallinnolliset kulut sekä muut ruokapalvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Hintoihin
eivät sisälly sellaiset kulut, jotka on tässä tarjouspyynnössä liitteineen ilmoitettu yksiselitteisesti kuuluvan jonkun muun kuin palveluntuottajan vastuulle. Jos palvelutarpeessa tapahtuu
olennaisia muutoksia sopimuskauden aikana, sopimusosapuolet sopivat yhdessä hintojen
muutoksista. Ostajalla on oikeus olla maksamatta laskua tai osaa siitä, mikäli palvelu on todettu tekemättömäksi tai se on tehty puutteellisesti, laiminlyönnistä on reklamoitu ajoissa, eikä
palveluntuottaja ole reklamoinnista huolimatta korjannut tilannetta sovittuun päivämäärään
mennessä. Ostaja ja palveluntuottaja neuvottelevat hintojen muutoksista, jos yksittäisen kohteen palvelutarve muuttuu tai loppuu kokonaan.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
7 (32)
ALIHANKINTA
Palveluntuottaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omasta työstään ja tuloksista kuin omista tuloksistaan. Alihankkijoiden käyttö on aina hyväksytettävä etukäteen ostajalla kirjallisesti.
ASIAKASREKISTERINPITO JA TIETOSUOJA
Hämeenlinnan kaupunki toimii hankinnan kohteena olevien palvelujen osalta henkilötietolaissa
tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta Hämeenlinnan kaupungin lukuun. Hämeenlinnan kaupunki vastaa rekisteriselosteen laatimisesta ja
palveluntuottaja sen saatavilla pidosta toimintayksikössään. Hämeenlinnan kaupunki rekisterinpitäjänä päättää tietojen käsittelyssä noudatettavasta menettelystä ja tietojen luovuttamisesta. Rekisteröidyn informoinnin toteutuksesta vastaavat Hämeenlinnan kaupunki ja palveluntuottaja kumpikin omalta osaltaan.
Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että sopimuksen piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat
erillään palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka
tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja -turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja
voimassa olevia säädöksiä.
Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että sen tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sopimuksen päättyessä tai purkautuessa arkistoitavat asiakastiedot siirretään veloituksetta ostajan käyttöön ja palveluntuottaja huolehtii omien
tietojensa ja saamiensa kopiokappaleiden tuhoamisesta.
Palveluntuottaja noudattaa asiakirjojen arkistoinnissa, säilyttämisessä ja hävittämisessä vastaavaa kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Sopimusosapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot sopimuksen tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista.
SANKTIOT
Palveluntuottajan laiminlyödessä ruokapalvelujen yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatutaso jää saavuttamatta ostaja voi antaa palveluntuottajalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sanktion alla olevan taulukon mukaisesti. Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai
sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste.
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
Poikkeama/virhe
(poikkeamien/virheiden ilmenemiskertojen laskeminen alkaa aina jokaisen kuukauden alusta uudelleen)
Puutteellinen työsuoritus
Esimerkiksi: ateriakuljetukset puutteellisia, aterian lisäke (leipä, maito,
tms.) puuttuu kokonaan, likaiset astiat jätetty noutamatta, jne.
Tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta
vaaraa asiakkaalle/ostajalle tai asiakkaan/ostajan omaisuudelle)
Esimerkiksi: ateria myöhästyy sovitusta aikataulusta vähintään 20 minuuttia, erityisruokavalioiden ateriat
puuttuvat, ruoka loppuu kesken,
ravintosuositukset jääneet noudattamatta, jne.
Huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönti (aiheuttaa vaaraa asiakkaalle/ostajalle, eikä asiakas/ostaja voi
omalla toiminnallaan sitä estää, tai
aiheuttaa vahinkoa asiakkaan/ostajan
omaisuudelle)
Esimerkiksi: allergia-aterioita ei ole
valmistettu ja asetettu tarjolle riittävällä huolellisuudella, mikä aiheuttaa
riskin ruokailijalle;
ruokamyrkytys; epidemia; jne.
8 (32)
Ensimmäinen
kerta
(kohteissa
yhteensä)
Huomautus
Toinen
kerta
(kohteissa
yhteensä)
Kolmas
kerta
(kohteissa
yhteensä)
Seuraavat
kerrat
(kohteissa
yhteensä)
Huomautus
Huomautus
Huomautus
10 % palvelun päiväkustannuksista
(arkipäivä)
kohteessa
15 % palvelun päiväkustannuksista
(arkipäivä)
kohteessa
20 % palvelun päiväkustannuksista
(arkipäivä)
kohteessa
25 % palvelun päiväkustannuksista
(arkipäivä)
kohteessa
20 % palvelun kuukausikustannuksista
(jos aiheutettu laajamittaista,
vakavaa
vaaraa, on
tässä vaiheessa
kyseessä
sopimuksen purkamisperuste)
Sopimuksen purkamisperuste + 30
% palvelun
kuukausikustannuksista
Sopimuksen purkamisperuste + 40
% palvelun
kuukausikustannuksista
Sopimuksen purkamisperuste + 50
% palvelun
kuukausikustannuksista
Sanktiomenettelyä ei noudateta, jos poikkeama/virhe on ollut ostajasta johtuva
(palveluntuottajan on tarvittaessa näytettävä tämä asia toteen).
Sanktiot eivät estä ostajaa vetoamasta sopimusrikkomukseen, eikä siitä mahdollisesti aiheutuviin seuraamuksiin, kuten vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkamiseen.
Mikäli palveluntuottajan palvelut (palvelutuotannon aloittaminen) viivästyvät palveluntuottajasta johtuvasta syystä, ostajalla on oikeus viivästyssanktioon. Viivästyssanktio on viisi (5) prosenttia (%) kultakin alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sopimuksessa palvelujen aloittamiselle sovitun määräpäivän 2.1.2013 (tavoite).
Viivästyssanktio lasketaan sopimuksen 12 kuukauden arvosta, alv 0 %.
MAKSUEHTO
Maksuehto on 21 päivää netto. Lyhyempää maksuehtoa ei hyväksytä, pidemmästä ei
tarjousvertailussa hyvitetä.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
9 (32)
Viivästyskorko saa olla korkeintaan korkolain mukainen viivästyskorko. Suurempaa
viivästyskorkoa ei hyväksytä, pienemmästä ei tarjousvertailussa hyvitetä.
LASKUTUS
Laskutus suoraan Hämeenlinnan kaupungilta yksikkökohtaisesti kuukausittain jälkikäteen
verkkolaskutuksena. Laskujen on sisällöltään täytettävä voimassa olevan arvonlisäverolain
vaatimukset. Jos palvelua ei ole suoritettu sovitulla tavalla, ei ostajalla ole velvollisuutta
maksaa laskua.
Koulujen ja varhaiskasvatuskeskusten laskuissa tulee eritellä lounaat, ruokavaliorajoitteet,
erityisruokavaliot, valvonta-ateriat ja henkilökuntalounaat erikseen. Varhaiskasvatuskeskusten
laskuissa tulee lisäksi eritellä esiopetusoppilaiden ryhmät.
Kaikki laskutettavat kustannukset perustuvat tarjouspyyntöön liitteineen ja annettuun
tarjoukseen liitteineen. Laskutuslisiä, toimistokuluja yms. kustannuksia ei hyväksytä.
SEURANTA JA REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY
Palveluntuottaja vastaa siitä, että tuotetut palvelut ovat laadukkaita sekä tarjouspyynnön liitteineen ja myöhemmin sopimuksen liitteineen mukaisia. Palvelun on koko sopimuskauden ajan
vastattava sitä, mitä on sovittu. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien
säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Palveluntuottaja tuottaa palvelut huolellisesti, harkiten ja sellaisella ammattitaidolla, mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoiselta ja kokeneelta palvelun tuottajalta.
Jos palvelu poikkeaa tarjouspyynnöstä liitteineen ja myöhemmin sopimuksessa liitteineen esitetystä, siinä on virhe. Jos palvelussa on virhe, ostajan tulee ilmoittaa virheestä palveluntuottajalle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun virhe olisi tullut havaita. Jos
palvelussa on virhe, palveluntuottajan tulee korjata se viivytyksettä. Palveluntuottaja voi vapautua vastuusta osoittamalla, ettei virhe johdu palveluntuottajan vastuulla olevasta seikasta.
Ostajalla on oikeus korjaamisen sijasta vaatia hinnanalennusta.
Palveluntuottaja sitoutuu aina tarvittaessa (ja joka tapauksessa vähintään kolme (3) kertaa kalenterivuodessa) osallistumaan ilman eri veloitusta seurantapalaveriin, johon osallistuvat Hämeenlinnan kaupungin edustajat, yksiköiden henkilökunnan/asiakkaiden edustajat sekä palveluntuottajalta ainakin vastuunalainen myyjä ja palvelusta vastaava esimies/vastaavat esimiehet.
Ostajalla on oikeus valvoa sopimuksen perusteella järjestetyn toiminnan sisältöä. Ostajalla on
myös oikeus seurata sopimuskauden aikana palveluntuottajan toimintaa laadunvalvontamenetelmin (asiakaspalautteet, asiakaskyselyt ja/tai muu auditointi).
AVUSTAMISVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ
Palveluntuottajan vaihtuessa palveluntuottaja on velvollinen avustamaan ostajaa
sopimusvelvoitteiden siirtämisessä uudelle palveluntuottajalle tai ostajan itsensä
hoidettavaksi. Osana avustamisvelvollisuutta palveluntuottaja on velvollinen veloituksetta
avustamaan siirron edellyttämien tehtävien suorittamisessa ja osallistumaan siihen
toimittamalla tietoa (erityisesti erityisruokavalioihin yms. liittyvän tiedon toimittaminen),
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
10 (32)
aineistoa ja tukea toimimalla yhteistyössä ostajan ja sen kanssa, jolle palveluntuottajan
tehtävät siirtyvät.
Avustamisvelvollisuus alkaa jo ennen sopimuksen päättymistä, kun sopimus on irtisanottu tai
purettu päättyväksi tai kun ostaja ilmoittaa käynnistävänsä hankinnan, joka koskee
sopimuksen alaisia palveluja. Velvollisuus jatkuu korkeintaan siihen asti, kun sopimuksen
päättymisestä on kulunut kolme (3) kuukautta.
SOVELTUVUUSPERUSTEET SEKÄ VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET
Soveltuvuusperusteet on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 8.
Hankintapäätöksen perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuperusteet ja
niiden suhteellinen painotus on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 9.
HANKINTAPÄÄTÖS JA SOPIMUS
Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekee Hämeenlinnan kaupunginhallitus. Sopimus tehdään
vain valitun tarjoajan kanssa, eikä siihen sisällytetä kolmatta (esimerkiksi alihankkija)
osapuolta. Sopimuksen tarkoitus on kokonaistaloudellisesti edullisimman toimintamallin
toteuttaminen.
Sopimuksen yksityiskohtia voidaan sopimuksen voimassaoloaikana yhteisesti sopien tarkistaa
ilman koko sopimuksen irtisanomista. Päätös tulee sitovaksi, kun se tulee lainvoimaiseksi ja
sopimus on allekirjoitettu. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta ostajan ja tarjoajan välille.
Sopimussuhde syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.
TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Kysymys/kysymykset on oltava perillä viimeistään
20.2.2012 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi on merkittävä ”Kysymykset ruokapalveluista”.
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan seuraavassa Internet-osoitteessa (viimeistään kuusi (6)
päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista):
http://www.seutukeskus.fi/portal/palvelut/hankintapalvelut/tarjouskilpailut/
Tarjoajan on joka tapauksessa käytävä lukemassa ja tarkistamassa kyseinen Internet-sivu
kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista.
Jos tarjoaja on vähänkin epävarma jostain tarjouspyynnön liitteineen kohdasta, kannattaa tarjoajan ehdottomasti esittää asiasta kysymys sen sijaan, että tarjoaja tekee itse
oletuksen siitä, mitä kyseinen kohta mahdollisesti tarkoittaa, jolloin vaarana on esimerkiksi se, että tarjoajan tarjous joudutaan hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena.
TARJOUKSEN ANTAMINEN
Tarjous tehdään tarjous- ja hinnoittelulomakkeella (liite numero 10).
Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjous- ja hinnoittelulomake täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
11 (32)
toimitettaviksi, koska muilla tiedoilla ei voi kuitenkaan olla mitään vaikutusta tarjousvertailuun. TARJOAJAN TULEE VASTATA VAIN SIIHEN, MITÄ ON KYSYTTY JA NIIN
KUIN ON KYSYTTY. Erityistä huolellisuutta tulee kohdistaa siihen, että hinnoittelu on
ohjeiden mukaisesti täytetty.
Tarjouksen liitteineen tulee olla virallisesti allekirjoituksella/-kirjoituksilla vahvistettu. Tarjoaja
on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/tarjouksen ovat allekirjoittaneet toimivaltaiset henkilöt (sähköisten lomakkeiden osalta lomakkeet on allekirjoitettava ja skannattava allekirjoituksella/-kirjoituksilla varustettuna sähköiseen muotoon).
VASTAUSAIKA
Tarjoukset liitteineen on jätettävä 12.3.2012 klo 12.00 mennessä.
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään 31.12.2012 saakka.
VASTAUSOSOITE
Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antaessaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden (mukaan luettuna tarjous- ja hinnoittelulomake) mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin. Tarjoajan on päivättävä
tarjouksensa (tarjouksen jättöpäivä). Tarjoaja sitoutuu myös alihankkijoidensa osalta tarjouspyynnön liitteineen (mukaan luettuna tarjous- ja hinnoittelulomake) mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin.
Tarjous tulee tehdä suomen kielellä ja tarjouskilpailuun liittyvä asiointi huomioidaan vain suomen kielellä esitettynä ja kirjoitettuna.
Tarjous (eli tarjous- ja hinnoittelulomake) liitteineen tulee palauttaa sähköpostitse alla
olevaan sähköpostiosoitteeseen (viestin aiheeksi on merkittävä ”Ruokapalvelutarjous”).
sähköposti: [email protected]
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Hämeenlinnassa 31.1.2012
HÄMEENLINNAN KAUPUNKI
puolesta
____________________
Jukka Lindberg
tilaajajohtaja
____________________
Markku Rimpelä
tilaajajohtaja
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET
LIITE 1
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4
LIITE 5
LIITE 6
LIITE 7
LIITE 8
LIITE 9
LIITE 10
Palvelukuvaukset ja laatuvaatimukset
Tilaus- ja toimitusprosessit
Prosessi- ja kustannusvastuutaulukko
Yksiköt
Raportointi
Keittiölaiteluettelot
Muut tiedot hankinnasta
Soveltuvuusperusteet
Hankintapäätösperusteet
Tarjous- ja hinnoittelulomake
12 (32)
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
13 (32)
LIITE 1
PALVELUKUVAUKSET JA LAATUVAATIMUKSET
Palvelukuvaukset ja osa laatuvaatimuksista ovat erillisissä tiedostoissa, jotka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:
http://www.seutukeskus.fi/portal/palvelut/hankintapalvelut/tarjouskilpailut/
Ateriat vastaavat ravitsemuksellista laatutasoa ja ateriasisällöt vastaavat ko. asiakasryhmille asetettuja ravitsemussuosituksia asiakkaiden yksilölliset tarpeet (erityisruokavaliot ja eettiset ruokavaliot) huomioon ottaen.
Kaikissa aterioissa noudatetaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia ravitsemuksellisesta laadusta ja ruokapalvelun omavalvontaohjelmaa. Laatutason tulee pysyä vähintään sopimuksentekohetken mukaisena koko sopimuskauden ajan, ellei asiasta sopimuskauden aikana kirjallisesti muuta sovita. Kouluruokailun osalta sopimus tulee noudattamaan kouluruokaa koskevia lakeja ja asetuksia.
Aterioiden raaka-aineiden tulee olla puhtaudeltaan korkeatasoisia ja alkuperältään jäljitettäviä siten kuin yleisessä jäljitettävyysvaatimuksessa (178/2002) on määritelty elintarvikealan toimijoiden osalta. Elintarvikelain (23/2006) 17 §:n mukaan elintarvikealan toimijoilla tulee olla järjestelmä, jonka avulla voidaan lain tarkoituksen mukaisella riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Myös valmiiden aterioiden tulee olla jäljitettäviä.
Aterioiden raaka-aineissa ehdoton salmonella- ja listeriavapaus (vaatimuksena 0-taso). Lihatuotteissa dokumentoitu
ehdoton hormoni- ja lääkejäämävapaus (vaatimuksena 0-taso). Yersinia- ja norovirusvapauteen on erityisesti omavalvontasuunnitelmassa oltava kiinnitetty huomiota.
Ruokapalveluissa käytettävät elintarvikkeet eivät saa olla tai sisältää muuntogeenisiä aineksia (GMO = geeniteknisesti
muunneltu organismi).
Palveluntuottajan on tunnettava elintarvikkeisiin ja niiden käsittelyyn liittyvät terveysvaarat (mikä tahansa biologinen,
kemiallinen tai fysikaalinen tekijä tai tila, joka saattaa vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden) sekä elintarviketurvallisuuden ja muiden elintarvikelain mukaisten vaatimusten kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan.
Palveluntuottajalla on elintarvikelaissa tarkoitettu kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma).
Palveluntuottaja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa ja pitää sen toteutumisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa
on kuvattu elintarvikelaissa tarkoitetut kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta. Palveluntuottaja pitää omavalvontasuunnitelman ajan tasalla ja perehdyttää (mikäli tulee valituksi palveluntuottajaksi) tämän hankinnan mukaisia
ruokapalveluja toteuttavat työntekijänsä ja mahdolliset alihankkijansa omavalvontaan.
Palveluntuottaja kustannuksellaan varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä ja mahdollisia alihankkijoita
koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvä kirjanpito, jotka voivat olla kokonaan tai osittain sähköisiä asiakirjoja, ovat milloin tahansa ostajan tarkastettavissa. Palveluntuottajan on välittömästi ilmoitettava ostajalle merkittävistä omavalvonnassa tai muulla tavoin esille tulleista terveysvaaroista sekä toimenpiteistä, joihin kyseisten epäkohtien korjaamiseksi on ryhdytty.
Palveluntuottajan on, saatuaan tiedon palveluun kuuluvan elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä tai epäillessään palveluun kuuluvan elintarvikkeen voivan aiheuttaa ruokamyrkytyksen, ilmoitettava siitä välittömästi ostajalle.
Ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi epäilty elintarvike tai näyte siitä on säilytettävä niin, että se voidaan tutkia laboratoriossa mahdollisen ruokamyrkytyksen syyn selvittämiseksi. Palveluntuottajan on kustannuksellaan annettava elintarvikelain
mukaista valvontaa, tarkastusta ja näytteenottoa varten tarpeellinen apu.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
14 (32)
Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluun kuuluvat elintarvikkeet tai niistä annetut tiedot eivät aiheuta terveysvaaraa,
vaaranna elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuutta tai riittävyyttä, johda elintarvikkeiden käyttäjiä tai ostajaa
harhaan taikka ole muutoin elintarvikemääräysten vastaisia. Palveluntuottaja vastaa kustannuksista, joita sille aiheutuu,
kun se noudattaa viranomaisten elintarvikelain 7 luvun säännösten nojalla tekemiä päätöksiä.
Henkilökunnan työvaatteiden tulee olla puhtaita ja asianmukaisia ja palvelussa tulee huolehtia hygieenisistä työtavoista.
Työvuorossa ei saa toimia henkilöä, jonka tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia
tai jolla on kuumetta tai vatsatauti, tai jolla on tulehtunut haava taikka jolla on rakennekynsi, lävistyskoru tai muita koruja, jos niitä ei voi suojavaatetuksella peittää.
Ravitsemussuositukset
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset:
www.ravitsemusneuvottelukunta.fi | www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
Imeväis- ja leikki-ikäiset lapset: Sosiaali- ja terveysministeriön Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien
äitien ravitsemussuositus
www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/raskaana_olevat__imettavat_naiset__lapset/
Koululaiset: Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Kouluruokailusuositus
www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/koululaiset/
Ikääntyneet: Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Ravitsemussuositukset ikääntyneille
www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/ikaantyneet/
Sairaalat, terveyskeskukset, palvelu- ja hoitokodit sekä kuntoutuskeskukset: Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Ravitsemushoitosuositus
www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/ravitsemushoitosuositus/
Lisäksi erillisissä tiedostoissa olevissa palvelukuvauksissa ilmoitetut ravitsemussuositukset.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
15 (32)
LIITE 2
TILAUS- JA TOIMITUSPROSESSIT
Vuosisuunnittelu
Ostaja ilmoittaa alustavat volyymitiedot ja arvion toimintapäivistä seuraavaa kalenterivuotta koskien palveluntuottajalle
huhtikuun loppuun mennessä.
Ostaja ilmoittaa vuosittain tarvittavat ateriamäärät yksiköittäin syyskuussa ennen seuraavan kalenterivuoden alkua.
Ilmoitus sisältää arvion toteumasta kuukausittain. Ateriamäärien ilmoittamisessa otetaan huomioon ennakkoon tiedossa
olevat ruokailijamääriä vähentävät tekijät sekä väistöt, muutot yms. ruokapalvelun toimittamiseen vaikuttavat tekijät.
Kesken toimintavuoden tapahtuvista olennaisista talousarvioon sekä vuosittaisiin ja kuukausittaisiin ateriamääriin vaikuttavista muutoksista (toimintayksikköjen paikkamäärän muutokset, lopetukset, siirrot ja yhdistämiset) ostaja ilmoittaa
palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen toteuttamista.
Toiminnallisista muutoksista palveluntuottajan tulee neuvotella ostajan kanssa vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosta.
Yksikkökohtaiset käytännöt
Tarjoajan on pystyttävä kehittämään laskutustaan ja toteuttamaan laskutuksensa siten, että se pystytään muuttamaan
sopimuskauden aikana niin, että laskutus pohjautuu toteutuneisiin määriin.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen yksikköjen toimintavuosi käynnistyy elokuussa ja heinäkuun valtaosa yksiköistä on kiinni. Tämän
vuoksi vuosittaisia ateriamääriä korjataan heinäkuun osalta 15.5. mennessä ja syyskauden osalta 1.8. mennessä. Samanaikaisesti ilmoitetaan valvonta-aterioiden määrä. Henkilömuutokset ruokailijamäärissä ilmoitetaan edellisellä viikolla
tiistaihin mennessä (laskutuksen peruste).
Opetuspalvelut
Opetuspalvelujen yksiköt tarkentavat syksyn ja samalla koko lukuvuoden oppilasmäärät heti lukuvuoden käynnistyttyä.
Samanaikaisesti ilmoitetaan valvonta-aterioiden ja toimintapäivien määrät.
1-5 henkilön (esimerkiksi kokousvieraat) satunnaisia läsnäoloja ei tarvitse tilata palveluntuottajalta etukäteen. Ruokailijoilta laskutetaan voimassa oleva henkilöstöaterian hinta.
Erityisruokavaliot ilmoitetaan lomakkeella, jonka allekirjoittaa oppilas huoltajineen, terveydenhoitaja, lääkäri tai ravitsemusterapeutti. Rehtorit huolehtivat lomakkeiden jakelusta oppilaille lukuvuoden alussa. Erityisruokavalioiden prosessi
sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluissa.
Ostaja toimittaa koulukohtaisesti lukukauden alussa sähköisessä muodossa asiakasluettelon, johon palveluntuottaja
merkitsee erityisruokavalioasiakkaat luokittain. Erityisruokavalioasiakkaiden luettelo toimitetaan rehtoreille tiedoksi. Ostaja/asiakas ilmoittaa keittiölle, jos erityisruokavalioasiakkaiden luetteloon tulee muutoksia lukukauden aikana. Mikäli
erityisruokavalioateriaa ei noudeta kolmen (3) viikon aikana (palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa tuo kolme (3) viikkoa), ateriatilaus perutaan pysyvästi ja muutetaan normaaliksi koululounaaksi.
Mahdolliset ruokapalvelun muutokset runkotilauksiin tehdään erilliselle lomakkeelle (laskutuksen peruste), joka toimitetaan palveluntuottajalle kaksi (2) viikkoa ennen muutosta.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
16 (32)
Ikäihmisten palvelut
Ikäihmisten palvelujen yksiköt toimittavat yksiköittäin kuukausittain pysyvän asiakasluettelon, jossa huomioidaan erityisruokavaliot. Ostaja ylläpitää asiakasluetteloa ja ilmoittaa asiakasmäärän muutokset sähköpostitse.
Henkilömuutokset ruokailijamäärissä ilmoitetaan palveluntuottajalle keskiviikkona (laskutuksen peruste), seuraavan
viikon ruokatilauksen yhteydessä, jotta asiakaskohtainen erityisruokavalio tulee huomioitua. Muutosten ollessa äkillisiä
tieto voidaan ilmoittaa vielä edellisenä päivänä.
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
17 (32)
LIITE 3
PROSESSI- JA KUSTANNUSVASTUUTAULUKKO
KUSTANNUSVASTUUTAULUKKO
TILAAJA
TUOTTAJA
31.1.2012
Hämeenlinnan kaupunki, tilaajapalvelut
Tilaajan ja tuottajan vastuut käyttökustannuksista, toimitiloista ja investoinneista
YKSIKÖT:
palvelun määrittäminen
asiakasmäärien mukaiset tilaukset
ateriasisältösuunnittelu
ruokalistasuunnittelu ja ravintoarvolaskelmat
keittiö ja ruokasalitilojen suunnittelu
ateriakuljetukset
Kuljetukset
yleinen palautejärjestelmä
Sopimuslaatu-, ympäristö ja turvallisuusohjeet
yhteistyö
omavalvonta
laadunvalvonta
tilavuokra: keittiö
Tilat: keittiö
tuotantokeittiöiden laitteet ja kalusteet, kylmiöt
laitteineen, laitehuolto ja korjaukset
palvelukeittiöiden laitteet ja kalusteet, kylmiöt
laitteineen, laitehuolto ja korjaukset
vesi, sähkö ( sis.vuokraan)
kunnossapito(sis. vuokraan)
(rakennukset, kiinteät rakenteet)
jätehuolto ( sis. vuokraan)
avaimet ja kulkuluvat
tilavuokra: ruokasali
Tilat: ruokasali
tuolit ja pöydät
jakelulinjastot
pöytä- ja lautasliinat
verhot ruokailutiloissa
ruokasalin koristelu, kukat tms.
ruokasalin laitteet, laitehuolto ja korjaukset
Siivous: ruokasalit: kalusteet päivittäin
Siivous: ruokasalit: esim.lattiat päivittäin, ikkunat
tilojen vuokraus ulos (siivous)
Koneet, välineet, tuotanto-, palvelu- ja jakelukeittiöiden keittiölaitteet
(kiinteät) sekä kylmiöt laitteineen
kalusto
ruoanvalmistusastiat ja työvälineet
palvelukeittiön ruokailuastiat - ja välineet, aterimet
jakelukeittiön ruokailuastiat - ja välineet, aterimet
ruuankuljetusastiat
tasovaunut, astioiden palautusvaunut
lämpövaunut
siivousvälineet
puhelin, modeemi
IT-laitteet ja
atk- laitteet
ohjelmistot
uudet atk-asennukset ja kaapeloinnit ym.
atk- ohjelmistot
elintarvikkeet
Hankinnat
astianpesu- ja puhdistusaineet
roskapussit ja jätesäkit
saniteettitarvikkeet- ja paperit
henkilöstökustannukset
Henkilöstö
Suunnittelu
kuka vastaa käyttökustannuksista
kuka vastaa hankinnoista
Palvelun- Tilaaja Palvelun Tilaaja-asiakas,
Linnan
palvelualue, Tilapalveluttuottaja
tuottaja
palveluyksikkö liikelaitos
(esim. koulu ja
päiväkoti)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
18 (32)
LIITE 4
YKSIKÖT
Kalvolan alue
Asiakasmäärät voivat muuttua, joten alla tai muualla tarjouspyynnössä liitteineen ilmoitetut asiakasmäärät eivät sido
ostajaa.
Arviot (eivät sido ostajaa) toteumasta:
- varhaiskasvatus: aamupala 70 % asiakasmäärästä, lounas 95 % asiakasmäärästä, välipala 80 % asiakasmäärästä
- opetuspalvelut: 98 % asiakasmäärästä
- ikäihmisten palvelut: 100 % asiakasmäärästä
Tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa hintavertailussa käytettävät asiakasmäärät ovat vain hintavertailua varten.
KALVOLA
Ruokapalvelut
katuosoite
postiosoite
keittiötyyppi
Iittalan varhaiskasvatuskeskus, päiväkoti Peukaloinen
Päiväkotilapsen ruokailu 0-2 v
Päiväkotilapsen ruokailu 3-6 v
Henkilökunnan ruokailu
Päiväkotiryhmä Vilkkilä
Päiväkotilapsen ruokailu 1-6 v
Henkilökunnan ruokailu
Päiväkotiryhmä, vuorohoito, ryhmis Peipposet
Päiväkotilapsen ruokailu 0-6 v Peipposet
Henkilökunnan ruokailu
Päiväkotiryhmä,Haikarat
Päiväkotilapsen ruokailu 1-6 v
Henkilökunnan ruokailu
Iittalan koulu
Peruskoululaiset 1-6 lk.
Peruskoululaiset 7-9 lk.
Henkilökunnan ruokailu, valvonta-ateriat
Palvelukoti Koivurinne
Pitkäaikaishoiva, Franssila, Solaris
Tehostettu palveluasuminen, Kanttarelli, Aalto
Tuettu palveluasuminen, Keikkala
Päivätoimintakeskus
Henkilökunnan ruokailu
Nordstedtintie 2
14500 IITTALA
palvelukeittiö
ASIAKASMÄÄRÄ YHTEENSÄ
asiakasmäärät
10
72
7
Antintie 1
14500 IITTALA
jakelukeittiö
15
1
Nordstedtintie 4
14500 IITTALA
palvelukeittiö
14
0
Hallintotie 2 B as 1
14500 IITTALA
jakelukeittiö
8
2
Hollaajantie 2
14500 IITTALA
valmistuskeittiö
193
126
10
Iittalantie 404
14500 IITTALA
palvelu- /valmistuskeittiö
22
16
9
17
10
532
Palveluntuottajan muu liiketoiminta ko. tiloissa
Palveluntuottajalla on oikeus harjoittaa muuta liiketoimintaa ko. tiloissa, mikäli palveluntuottajalla on käytössään ylimääräistä resurssia ja kapasiteettia ja mikäli muu liiketoiminta ei haittaa tämän hankinnan kohteena olevaa toimintaa.
Palveluntuottaja on muun liiketoiminnan osalta velvollinen maksamaan ostajalle puolivuosittain summan, joka on 15 %
palveluntuottajan ko. tiloissa tapahtuvan muun liiketoiminnan arvonlisäverottomasta liikevaihdosta.
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
19 (32)
Rengon alue
Asiakasmäärät voivat muuttua, joten alla tai muualla tarjouspyynnössä liitteineen ilmoitetut asiakasmäärät eivät sido
ostajaa.
Arviot (eivät sido ostajaa) toteumasta:
- varhaiskasvatus: aamupala 70 % asiakasmäärästä, lounas 95 % asiakasmäärästä, välipala 80 % asiakasmäärästä
- opetuspalvelut: 98 % asiakasmäärästä
- ikäihmisten palvelut: 100 % asiakasmäärästä
Tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa hintavertailussa käytettävät asiakasmäärät ovat vain hintavertailua varten.
RENKO
Ruokapalvelut
katuosoite
postiosoite
keittiötyyppi
Rengon varhaiskasvatuskeskus, päiväkoti Aurinkopiha
Päiväkotilapsen ruokailu 0-2 v
Päiväkotilapsen ruokailu 3-6 v
Henkilökunnan ruokailu
Kirkonseudun koulu
Peruskoululaiset
Henkilökunnan ruokailu
Palvelukoti Raitaharju
Pitkäaikaishoiva,
Tuettu palveluasuminen, vanhustentalo
Henkilökunnan ruokailu
Rengonraitti 42
14300 RENKO
valmistuskeittiö
ASIAKASMÄÄRÄ YHTEENSÄ
asiakasmäärät
12
67
13
Urheilutie 2
14300 RENKO
palvelukeittiö
169
11
Rengonraitti 21 D
14300 RENKO
palvelu-/valmistuskeittiö
31
4
307
Palveluntuottajan muu liiketoiminta ko. tiloissa
Palveluntuottajalla on oikeus harjoittaa muuta liiketoimintaa ko. tiloissa, mikäli palveluntuottajalla on käytössään ylimääräistä resurssia ja kapasiteettia ja mikäli muu liiketoiminta ei haittaa tämän hankinnan kohteena olevaa toimintaa.
Palveluntuottaja on muun liiketoiminnan osalta velvollinen maksamaan ostajalle puolivuosittain summan, joka on 15 %
palveluntuottajan ko. tiloissa tapahtuvan muun liiketoiminnan arvonlisäverottomasta liikevaihdosta.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
20 (32)
LIITE 5
RAPORTOINTI
Palveluntuottajan tulee toimittaa seuraavat raportit ostajalle veloituksetta (muualla tarjouspyynnössä liitteineen vaadittujen raporttien lisäksi):
- kuukausittain koulujen palvelukeittiöissä toteutuneet asiakasmäärät yksikkökohtaisesti (esimerkiksi tarjottimien
tai lautasten laskeminen)
- kuukausittain ruokalistakierron mukaisesti laadunarviointitulokset (ravitsemuksen laatu ja kustannusyhteenvedot
ruokalistatasolla, toteutuneen ruokalistan vertaaminen suosituksiin)
- kuukausittain palveluntuottajan ruokapalveluja koskeva sähköinen palaute
- kuukausittain tiloissa tapahtuvan palveluntuottajan muun liiketoiminnan liikevaihdon
- kolmannesvuosittain tilaajapäälliköille kokonaismyynnit alueellisilta organisaatiotasoilta
- kolmannesvuosittain jatkuvan palautteen kerääminen ja analysointi
- kolmannesvuosittain raaka-aineiden osuus, kuljetusten osuus ja muiden tekijöiden osuus laskutuksesta
- kaksi kertaa vuodessa (kesä- ja joulukuussa) biojätehävikkien laadunarviointitulokset (tarjoiluhävikki, lautastähde ja kouluilla myös asiakashävikki)
- vuosittain ympäristöohjelman mukaiset raportit
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
21 (32)
LIITE 6
KEITTIÖLAITELUETTELOT
Keittiölaiteluettelot ovat erillisessä tiedostossa, jonka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:
http://www.seutukeskus.fi/portal/palvelut/hankintapalvelut/tarjouskilpailut/
Sopimuskauden alkaessa tehdään/teetetään ostajan ja/tai Hämeenlinnan kaupungin Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen
toimesta kuntoarvio keittiölaitteista ja tiloista, joka uusitaan sopimuskauden päättyessä. Jos sopimuskauden aikana
ilmenee tai sopimuskauden päättyessä tehdyssä/teetetyssä kuntoarviossa ilmenee, että keittiölaitteet tai tilat ovat kuluneet normaalia kulumista enemmän (esimerkiksi laitteita on käytetty niiden käyttöohjeiden vastaisesti tai laitteita/tiloja on
tahallisesti rikottu), on palveluntuottaja velvollinen korvaamaan Linnan Tilapalvelut -liikelaitokselle tarvittavat korjaus/uusimiskustannukset.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
22 (32)
LIITE 7
MUUT TIEDOT HANKINNASTA
Palveluntuottaja ottaa kokonaisvastuun tiloissa tapahtuvasta palvelutoiminnasta ja sitoutuu jatkuvaan kehittämiseen,
lähtökohtana ostajan tarpeet ja asiakastyytyväisyys. Ruokapalveluja tilataan tarpeen mukaan, eikä ostajalla ole määräostovelvoitetta.
Palveluntuottaja varmistaa, että palvelua on suorittamassa riittävästi ammattitaitoista ja riittävän pätevyyden omaavaa
henkilöstöä. Palveluntuottajan on kaikin kohtuudella käytettävissä olevin keinoin vältettävä sellaisia palveluhenkilöstön
vaihdoksia, joilla voi olla vaikutusta palvelujen laatuun tai palvelutasoon.
Palveluntuottaja käyttää palvelujen suorittamiseen soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen omaavia henkilöitä. Palveluntuottajan on viivytyksettä ja veloituksetta vaihdettava palveluhenkilöstönsä, jolta ostajan perustellun näkemyksen mukaan puuttuu riittävä ammattitaito tai joka muutoin ei ole sopiva kyseiseen tehtävään.
Palveluntuottaja varmistaa, että työssä käytettävät materiaalit ja työvälineet ovat tarkoituksenmukaisia ja että ne täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Palveluntuottaja vastaa siitä, että työssä noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia säädöksiä ja viranomaisten antamia määräyksiä.
Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan koulujen ruokalistat säännöllisesti paikallisille tiedotusvälineille. Tämä asia
käydään tarkemmin läpi sopimusneuvotteluissa.
Aterioiden kuljetukset sovittuihin toimituspisteisiin kuuluvat palveluntuottajalle.
Palveluntuottaja on velvollinen järjestämään asiakastyytyväisyyskyselyn kohteiden ruokailijoille vähintään joka vuosi
sekä kokoamaan asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset yhteen ja raportoimaan tulokset sekä sähköisessä muodossa
että suullisesti erikseen järjestettävässä palaverissa ostajalle.
Sopimuksen alkaessa ja päättyessä ostaja ja palveluntuottaja tarkistavat yhdessä kiinteistön, koneet ja irtaimiston yms.
Uusien koneiden ja irtaimiston yms. hankinnasta vastataan tämän tarjouspyynnön liitteen numero 3 mukaisesti.
Palveluntuottajan on varauduttava korvaaviin tuotteisiin sähkökatkojen tms. palveluntuottajasta ja sen alihankkijoista
riippumattomien poikkeustilanteiden varalta (jotain tarjottavaa on aina oltava).
Päiväkerhotoiminnasta vastaa ulkopuolinen taho, jolla on tarvittaessa oikeus käyttää palveluntuottajan tuottamaa ruokapalvelua välipalahinnan mukaisesti.
EU:n koulumaitotuki
Tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa on omat hintakohdat koskien EU:n koulumaitotuen edellyttämän kirjanpidon hoitamista ja toimittamista säännöllisesti Hämeenlinnan kaupungille. Tähän liittyen laskutus tapahtuu jälkikäteen kaksi (2)
kertaa kalenterivuodessa (tammi-heinäkuu ja elo-joulukuu); laskuissa on mainittava kohdejakso sekä veloitushinta.
Palveluntuottaja on velvollinen pitämään EU:n koulumaitotuen edellyttämää kirjanpitoa ja toimittamaan kirjanpidon
säännöllisesti Hämeenlinnan kaupungille. Koulumaitotuen hakemisesta vastaa Hämeenlinnan kaupunki. Tarjoaja on
velvollinen perehtymään Maaseutuviraston koulumaitotuen hakuoppaaseen.
Maaseutuviraston koulumaitotuen hakuopas:
www.mavi.fi | www.mavi.fi/fi/index/markkinatuet/koulumaitotuki.html
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
23 (32)
EU:n koulumaitotuen osalta palveluntuottajalle kuuluvat seuraavat tehtävät:
- Laskea EU-koulumaitotukeen oikeuttavat tuotteet kuormakirjoista
- Täyttää Maaseutuviraston (Mavin) ohjeistuksen mukaisesti yksikkökohtaiset koontilomakkeet
- Täyttää kaikista yksiköistä tuen tilityskausittain yhteisen hakulomakkeen
- Toimittaa hakulomakkeen Hämeenlinnan kaupungille elokuun ja tammikuun loppuun mennessä
EU:n koulumaitotuen osalta Hämeenlinnan kaupungille kuuluvat seuraavat tehtävät:
- Rekisteröityä EU-koulumaitotuen hakijaksi
- Toimittaa yksiköiden rekisterinumerot palveluntuottajalle
- Toimittaa yksiköiden toimintapäivät ja henkilömäärät
Henkilöstöruokailu ja valvonta-ateriat
Henkilöstöruokailun ja valvonta-aterioiden osalta periaate on se, että henkilöstöruokailusta ja valvonta-aterioista laaditaan erillinen sopimus valitun palveluntuottajan ja Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöhallinnon kesken.
Valvonta-aterioiden lista (laskutuksen peruste), joka toimitetaan keittiöille, on sama lista kuin joka toimitetaan palkkahallintoon.
Valvonta-aterialla tarkoitetaan koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien
ruokailun valvonnan yhteydessä saamaa ravintoetua. Kyseisen ravintoedun arvo 2012 on Verohallinnon päätöksen
luontoiseduista mukaan 3,36 euroa ateriaa kohden (tieto 28.11.2011).
Vakuutukset
Palveluntuottajalla on koko sopimuskauden ajan voimassaoleva vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin nähden ja joka kattaa hankinnan kohteena olevassa työssä ostajalle, kolmannelle
osapuolelle taikka ostajan omaisuudelle tai kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Palveluntuottaja
huolehtii myös muiden alalla tavanomaisten vakuutusten voimassapitämisestä. Palveluntuottaja huolehtii lisäksi oman
henkilökuntansa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista ja oman omaisuutensa vakuuttamisesta.
Palveluntuottaja on vastuussa myös siitä, että sen mahdollisesti käyttämillä alihankkijoilla on kunnossa vastaavat asiat.
Palveluntuottajan vastuut
Muualla tarjouspyynnössä liitteineen mainittujen vastuiden lisäksi.
Palveluntuottajan vastuut työnantajana:
- palveluntuottaja vastaa työnantajana omasta henkilökunnastaan ja siitä, että henkilökunta noudattaa sovittuja
laatu- ja muita vaatimuksia
- palveluntuottaja on työntekijöiden työnantaja ja vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista työntekijään
nähden
- palveluntuottaja vastaa työntekijöiden työnantajana henkilöstönsä palvelussuhteen ehdoista, työsopimuksen
solmimisesta sekä palvelussuhteen ehtoihin perehdyttämisestä
- palveluntuottaja vastaa työntekijöidensä palkoista, lakisääteisistä vakuutuksista ja kaikkien lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta loma- ja matkakorvaukset mukaan lukien
- palveluntuottaja vastaa työntekijöiden alku- ja jatkoperehdytyksestä sekä sijaisten perehdyttämisestä
- palveluntuottaja vastaa siitä, että työntekijä sitoutuu noudattamaan annettuja työohjeita sekä laatu- ja muita
vaatimuksia
- palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilöstö käyttää kohteissa yhtenäistä työasua ja henkilökorttia
- palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottajan koko henkilökunnalla on voimassaolevat hygieniapassit
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
-
-
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
24 (32)
kaikista työntekijöistä (myös mahdollisten alihankkijoiden työntekijöistä) on toimitettava rikostaustaselvitys (Laki
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002)
palveluntuottaja vastaa siitä, että työntekijöillä on työtehtävien ja ostajan tarjouspyynnössä liitteineen edellyttämä koulutus, ammattitaito ja kokemus
palveluntuottaja vastaa siitä, että työntekijöillä on työn vaatima riittävän hyvä suomen kielen taito
palveluntuottaja vastaa sijaisjärjestelyistä mahdollisten sairaustapausten tai muiden yllättävien poissaolojen varalle
palveluntuottaja vastaa henkilökuntansa puolesta ostajalle ja asiakkaille aiheutetuista vahingoista
palveluntuottaja on ottanut ja pitää voimassa työntekijöilleen tapaturmavakuutukset, jotka kattavat mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuvat vahingot
jos palveluntuottajalla on hankinnan kohteena olevassa työssä palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on
palveluntuottaja velvollinen pyydettäessä toimittamaan ostajan edustajalle ja tarvittaessa edelleen toimitettavaksi työntekijästä voimassaolevan työntekijän oleskeluluvan tai työ- ja elinkeinotoimiston hyväksyvän päätöksen
mikäli työpaikalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko palveluntuottaja maksanut palveluksessaan olleille työntekijöille alalla yleisesti sitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai ellei tällaista ole, työstä tavanomaisena ja
kohtuullisena pidettävää palkkaa, ja muita työehtosopimuksen edellyttämiä korvauksia, on palveluntuottaja velvollinen esittämään palkan ja muiden korvausten maksusta asian selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet
ostajalle
Sopimuskauden alussa palveluntuottaja ilmoittaa palveluja suorittavan henkilöstönsä yksiköiden vastuuhenkilöille.
Mikäli palvelua suorittavalle henkilöstölle tarvitaan sijaisia sairauden, loman tai muun vastaavan seikan johdosta, tulee palveluntuottajan asiasta tiedon saatuaan viipymättä ilmoittaa sijaisen nimi ja arvioitu sijaisuuden kesto yksikön
vastuuhenkilölle sähköpostitse.
Muut palveluntuottajan vastuut:
- palveluntuottaja palauttaa avaimet välittömästi sopimuksen päätyttyä ostajan nimeämälle yhteyshenkilölle/nimeämille yhteyshenkilöille
- mikäli kaikki avaimet eivät ole palautuneet määräajassa tai avaimia katoaa sopimuskauden aikana, on palveluntuottaja velvollinen korvaamaan lukkojen uudesta sarjoituksesta aiheutuneet kustannukset
- palveluntuottaja ei hyödynnä ostajan luovuttamia tietoja muuhun tarkoitukseen
- palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan ostajan ja palveluntuottajan välillä toimiviin yhteistyöryhmiin
- palveluntuottaja vastaa lain vaatimukset täyttävän omavalvontasuunnitelman järjestämisestä
- palveluntuottaja sitoutuu toiminnassaan energiaa säästäviin toimintamalleihin sekä omalta osaltaan lajittelee
syntyvät jätteet ja sitoutuu käyttämiensä tuotantomenetelmien sekä pesu- ja puhdistusaineiden ympäristöhaittojen minimointiin
- palveluntuottaja suunnittelee palvelun tuottamisen tarjouspyynnössä liitteineen ja myöhemmin sopimuksessa
liitteineen mainittujen vaatimusten mukaisesti
- palveluntuottaja hankkii palvelutuotannon vaatimat tuotantotekijät, esimerkiksi raaka-aineet ja työvälineet, sekä
vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista
- palveluntuottaja hoitaa sopimuskauden aikana käyttöönsä saamaa ostajan omaisuutta huolellisesti ja palauttaa
sen sopimuskauden päätyttyä hyvässä kunnossa, ottaen kuitenkin huomioon luonnollisen kulumisen
- palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelun suorittamisessa noudatetaan toiminnassa vallitsevia turvallisuus-, kulunvalvonta- ja työturvallisuusohjeistuksia
- palveluntuottaja vastaa siitä, että poikkeamista ilmoitetaan ostajalle välittömästi, jotta poikkeaman haittavaikutukset voidaan minimoida
- palveluntuottaja toimii siten kuin aiempaa kokemusta ravintolapalvelujen hoitoon perehtyneeltä palveluntuottajalta voidaan edellyttää
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
25 (32)
Lähiruoan määritelmä
Lähiruokatyöryhmän määritelmän mukaan (YTR 6/2000) lähiruoka on ruoantuotantoa ja kulutusta, joka käyttää oman
alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta ja työllisyyttä. Lähiruokaa eivät pelkästään
rajaa kunnan tai maakunnan rajat, vaan ajattelun periaatteena on tuoreus, turvallisuus, joustavuus sekä tarpeeseen
perustuva oikea määrä ja laatu (esimerkiksi pakkaukset ovat juuri tarpeeseen sopivat, jalostusaste on käyttötarkoitukseen sopiva ja tuotteiden laatu säilyy kuljetusten ja varastoinnin ajan).
Luomuruoan määritelmä
Luomu tarkoittaa luonnonmukaista. Virallisesti luomulla tarkoitetaan valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin sitoutunutta kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa sekä elintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia. Luomuelintarvikkeiden koko
tuotantoketju perustuu luonnonmukaisiin ja ympäristöä säästäviin valintoihin. Tuotantotapa ulottuu pellolta aina valmiisiin
elintarvikkeisiin asti.
Luomuruoan hankinnassa tulee noudattaa lähiruoan periaatteita, esimerkiksi Kiinasta tuotua sipulia ei lasketa tässä
hankinnassa luomuruoaksi. Luomuruoan osalta on huomioitava ympäristöasiat (mm. hiilijalanjälki).
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
26 (32)
LIITE 8
SOVELTUVUUSPERUSTEET
Tarjoajan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusehdot:
1. Tarjoajayritystä tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta.
2. Tarjoajalla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa; tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin. Tarjouksen liitteenä on toimitettava ote kaupparekisteristä, joka ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempi
tarjouksen jättöpäivästä lukien.
3. Tarjoaja on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja eläkemaksunsa, ja suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Rästissä olevat maksut aiheuttavat hylkäämismahdollisuuden. Tarjouksen liitteenä on toimitettava verovelkatodistus, joka ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä
lukien. Tarjouksen liitteenä on toimitettava todistus maksetuista työeläkemaksuista, joka ei saa olla kahta (2)
kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien.
4. Tarjoaja ja sen mahdolliset alihankkijat täyttävät Lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä (1233/2006) 5 §:n mukaiset perusteet. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys siitä,
että tarjoajayritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin
sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys
työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
- Kohtien 2, 3 ja 4 mukaiset selvitykset, otteet ja todistukset on pyydettäessä toimitettava (myös mahdollisten
alihankkijoiden osalta) ostajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista.
- Kohtien 2, 3 ja 4 mukaiset selvitykset, otteet ja todistukset on pyydettäessä toimitettava (myös mahdollisten
alihankkijoiden osalta) sopimusaikana ostajalle kerran kalenterivuodessa.
5. Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tarjoajayrityksen kahden
(2) edellisen tilinpäätöksin vahvistetun tilikauden osalta vähintään toisen liikevoiton on oltava positiivinen. Maksuhäiriöt tai konkurssihakemukset oikeuttavat sulkemaan tarjoajan pois kilpailusta. Tarjouksen liitteenä on toimitettava tarjoajayrityksen tuloslaskelma ja tase kahden (2) edellisen tilinpäätöksin vahvistetun tilikauden osalta.
6. Tarjoajalla on vuosilta 2009–2011 vähintään yksi (1) vastaavanlainen referenssi. Tarjouksessa on ilmoitettava
referenssikohde ja referenssikohteen yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen.
- Vastaavanlaiseksi referenssiksi katsotaan ruokapalvelujen tuottaminen siten, että ruokapalveluja on tuotettu
saman asiakkaan kohdalla päiväkoteihin, kouluihin ja vanhainkoteihin vähintään kahden (2) vuoden ajan.
7. Hankinnan kohteena olevasta palvelusta vastaavaksi esimieheksi viimeistään sopimuskauden alkaessa nimettävällä henkilöllä on riittävä ammattitaito. Palvelusta vastaavia esimiehiä voi olla yksi tai kaksi (toinen vastaa
Kalvolan alueesta ja toinen vastaa Rengon alueesta). Tarjouksen liitteenä on toimitettava esimieheksi nimettävän henkilön ansioluettelo/esimiehiksi nimettävien henkilöiden ansioluettelot, josta/joista ilmenee riittävän ammattitaidon vaatimuksen täyttyminen, tai allekirjoitettu sitoumus siitä, että viimeistään sopimuskauden alkaessa
esimieheksi nimettävällä henkilöllä/esimiehiksi nimettävillä henkilöillä on vaadittu riittävä ammattitaito.
- Riittäväksi ammattitaidoksi katsotaan soveltuva ravitsemusalan tutkinto ja vähintään kolmen (3) vuoden kokemus suurtalousalan työnjohtotehtävistä TAI vähintään kuuden (6) vuoden kokemus suurtalousalan työnjohtotehtävistä. Soveltuvan tutkinnon vähimmäisvaatimus on restonomin tutkinto/suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto.
8. Tarjoaja sitoutuu siihen, että kaikkien aterioiden ravitsemuksellinen laatutaso täyttyy ja että ateriasisältö vastaa
kullekin asiakasryhmälle asetettuja ravitsemussuosituksia asiakkaiden yksilölliset tarpeet (erityisruokavaliot ja
eettiset ruokavaliot) huomioon ottaen. Ks. ravitsemussuositukset tarjouspyynnön liitteestä numero 1. Pyydettäessä tarjoajan on toimitettava yhden (1) viikon sisällä ravintoarvolaskelmat ruokalistoista. Tarjouksen liitteenä on
toimitettava kuuden (6) viikon kiertävä ruokalistamalli jaoteltuna seuraavasti:
- kuuden (6) viikon kiertävä ruokalistamalli varhaiskasvatuksen osalta
- kuuden (6) viikon kiertävä ruokalistamalli opetuspalvelujen osalta
- kuuden (6) viikon kiertävä ruokalistamalli ikäihmisten palvelujen osalta
9. Kaikilla hankinnan kohteena olevasta palvelusta vastaavilla työntekijöillä on hygieniapassi.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
27 (32)
10. Kaikki hankinnan kohteena olevasta palvelusta vastaavat työntekijät ovat suorittaneet ravitsemusalan/suurtalousalan tutkinnon.
11. Tarjoajalla on hyväksytty omavalvontaohjelma. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys tarjoajan hyväksytystä omavalvontaohjelmasta.
12. Tarjoajalla on käytössään laatujärjestelmä/-menetelmä toimintansa laadun varmistamiseksi.
13. Tarjoajalla on suunnitelma tuoteturvallisuudesta, eli esimerkiksi siitä, kuinka aterioiden takaisinveto toteutetaan.
Tarjouksen liitteenä on toimitettava tarjoajan suunnitelma tuoteturvallisuudesta.
14. Tarjoaja ottaa toiminnassaan huomioon ympäristöasiat ja edistää kestävää kehitystä sekä tarjoajalla on ympäristöohjelma. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys siitä, kuinka tarjoaja ottaa toiminnassaan huomioon
ympäristöasiat ja edistää kestävää kehitystä (esimerkiksi kierrätys, ympäristöystävälliset materiaalit, henkilöstön
työvaatteiden ja niiden pesun ympäristötekijät sekä kuljetusten ympäristöystävällisyys), sekä selvitys tarjoajan
ympäristöohjelmasta.
15. Tarjoajalla on vastuuvakuutus. Tarjouksen liitteenä on toimitettava vakuutusyhtiön todistus, josta ilmenee tarjoajayrityksen voimassa olevan vastuuvakuutuksen suuruus.
16. Hankinnan kohteena olevasta palvelusta vastaavalla henkilöstöllä ei saa olla rikostaustaa, joka estää työskentelyn lasten kanssa. Työntekijöinä kohteissa voivat toimia vain sellaiset henkilöt, joilla ei ole rikostaustan vuoksi
estettä työskentelyyn lasten kanssa. Tarjoaja vastaa siitä, että työntekijöiden (mukaan luettuna vastaava esimies) rikostausta selvitetään ja että kohteissa ei käytetä henkilöitä, jotka rikostaustansa vuoksi eivät saa työskennellä lasten kanssa (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002). Hyväksytyn
tarjouksen tehneen tarjoajan vastuulla on vaatia nähtäväkseen rikosrekisterin ote työntekijöiltä, jotka hoitavat
hankinnan kohteena olevia palveluja.
- Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjoajan toimivaltaisen henkilön on allekirjoitettava vakuutus (tilaaja laatii vakuutuspohjan) siitä, että tarjoaja on nähnyt rikosrekisterin otteen kaikkien niiden työntekijöiden osalta, jotka hoitavat hankinnan kohteena olevia palveluja, ja että työntekijöillä ei ole rikostaustan vuoksi estettä työskentelyyn lasten kanssa, ja että tarjoaja vaatii nähtäväkseen rikosrekisterin
otteen kaikilta uusilta työntekijöiltä (myös sijaiset) koskien koko sopimuskautta. Tilaajalla on oikeus
vaatia tarjoajalta vastaavaa vakuutusta myös sopimuskauden aikana.
o Vastaavan vakuutuksen allekirjoittaminen koskee kaikkia hankinnan kohteena olevia palveluja hoitavia alihankkijoita (mukaan luettuna kuljetusyritykset).
17. Tarjoaja on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Suomen työturvallisuuslainsäädäntöä, -määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen työlainsäädäntöä ja työsopimusehtoja.
18. Tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön liitteineen mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin, myös mahdollisten alihankkijoidensa osalta.
19. Tarjoajan palvelu annetaan suomen kielellä. Lisäksi kaikilla hankinnan kohteena olevasta palvelusta vastaavilla
työntekijöillä on asianmukainen suomen kielen suullinen (asiakaspalvelu) ja kirjallinen (kirjalliset ohjeet osattava
lukea siten, että ohjeet tulevat ymmärretyiksi) taito. Ostajalla on oikeus haastatella puhelimitse työntekijät ennen
sopimuksen allekirjoittamista ja myös sopimusaikana (koskee lähinnä yksittäisiä tapauksia); työntekijä, jonka
suomen kielen suullinen tai kirjallinen taito ei ole ostajan mielestä asianmukainen, on vaihdettava työntekijään,
jolla on asianmukainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.
20. Tarjoaja sitoutuu tuottamaan ruokapalvelut myös poikkeusoloissa. Tarjoajalla on oltava toiminnan alkaessa
valmiussuunnitteluohjeet kohteisiin. Tarjoaja on tietoinen siitä, että valmiuslain (1080/1991) kuvaamissa poikkeusoloissa ostajan rooli varautumisessa on keskeinen, koska peruspalvelujen ja muiden yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen järjestäminen on normaalioloissakin erityisesti kuntien vastuulla. Tämä edellyttää ostajan ja palveluntuottajan yhteistyötä ja toimien yhteensovittamista kaikissa tilanteissa. Palveluntuottaja sitoutuu etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varautumaan valmiuslain 2 §:ssä määriteltyihin poikkeusoloihin sekä muihin
vaikutukseltaan vastaaviin vakaviin häiriötilanteisiin.
21. Tarjoajan on osallistuttava kohteissa järjestettäviin esittelytilaisuuksiin (ks. tarjouspyynnön HANKINNAN KOHDE -kohta).
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
28 (32)
LIITE 9
HANKINTAPÄÄTÖSPERUSTEET
Hankintapäätösperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavin perustein:
Hinta
Palvelukyky
Toiminnan ympäristöystävällisyys
YHTEENSÄ
Painoarvo
60 %
30 %
10 %
100 %
Pistemäärä
0 – 60 pistettä
0 – 30 pistettä
0 – 10 pistettä
0 – 100 pistettä
Hinta
Edullisin hinta saa vertailussa 60 pistettä. Muut suhteessa parhaaseen pistemäärään kaavalla: (edullisin hinta / vertailuhinta) * 60 pistettä.
Palvelukyky
Palvelukyvyn osalta arvioidaan toimintavarmuutta, asiakastyytyväisyyden mittaamista ja
reklamaatioiden käsittelyä, henkilöstön ammattitaidon ylläpitoa ja perehdyttämistä sekä
ruokailutottumusten opettamista.
Toimintavarmuuden osalta arvioidaan palvelun toimintavarmuuden varmistamista palvelun
jokaisena tuotantopäivänä seuraavien tekijöiden perusteella:
- Elintarvikkeiden saatavuus
- Kuljetusten toimivuus
- Riittävän hygienia- ja puhtaustason ylläpito
- Henkilöstön sairaus- ja muut äkilliset poissaolot
- Alihankkijoiden toiminta
Toimintavarmuuden osalta arvostetaan em. kohtiin liittyen monipuolista ja järjestelmällistä
varautumista erilaisiin poikkeustilanteisiin ja poikkeamiin sekä sitä, että poikkeustilanteessa tai poikkeaman ilmetessä ostajalle tuotettavalle ruokapalvelulle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriöitä. Parhaaksi arvioitu toimintavarmuus saa vertailussa kymmenen (10) pistettä. Muut pisteytetään suhteessa parhaaksi arvioituun toimintavarmuuteen.
Asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja reklamaatioiden käsittelyn osalta arvioidaan seuraavia tekijöitä:
- Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen käytettävät mittarit ja työkalut
- Palvelun kehittäminen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella
- Käytettävä asiakaspalautejärjestelmä (mahdollisuus antaa palautetta päivittäin)
- Palvelun kehittäminen asiakaspalautteen perusteella
- Reklamointikanavat
- Reklamaatioprosessit
Asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja reklamaatioiden käsittelyn osalta arvostetaan em.
kohtiin liittyen monipuolista ja järjestelmällistä asiakastyytyväisyyden mittaamista, monipuolista ja järjestelmällistä palvelun kehittämistä asiakkailta saadun informaation perusteella, asiakkaan kannalta helppokäyttöistä asiakaspalautejärjestelmää, asiakaspalautejärjestelmään tulleen palautteen tiheää raportointia ostajalle, monipuolisia reklamointikanavia
sekä järjestelmällisiä ja nopeita reklamaatioprosesseja. Parhaaksi arvioitu asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja reklamaatioiden käsittely saa vertailussa kymmenen (10) pistettä. Muut pisteytetään suhteessa parhaaksi arvioituun asiakastyytyväisyyden mittaamiseen
ja reklamaatioiden käsittelyyn.
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
29 (32)
Henkilöstön (hankinnan kohteena olevasta palvelusta vastaava henkilöstö) ammattitaidon
ylläpidon ja perehdyttämisen osalta arvioidaan seuraavia tekijöitä:
- Henkilöstön ammatillisen koulutuksen koulutuspäivien lukumäärä vuodessa
- Henkilöstön työajan ulkopuolella tapahtuvan kouluttautumisen tukeminen
- Henkilöstön perehdyttäminen työkohteeseen
Henkilöstön ammattitaidon ylläpidon ja perehdyttämisen osalta arvostetaan em. kohtiin liittyen suurta ammatillisen koulutuksen koulutuspäivien lukumäärää vuodessa, monipuolista
ja järjestelmällistä työajan ulkopuolella tapahtuvan kouluttautumisen tukemista sekä monipuolista ja järjestelmällistä perehdyttämistä työkohteeseen. Parhaaksi arvioitu henkilöstön
ammattitaidon ylläpito ja perehdyttäminen saa vertailussa kuusi (6) pistettä. Muut pisteytetään suhteessa parhaaksi arvioituun henkilöstön ammattitaidon ylläpitoon ja perehdyttämiseen.
Ruokailutottumusten opettamisen osalta arvioidaan sitä, kuinka toimivana tarjoajan tapaa
opettaa ruokailutottumuksia asiakkaille pidetään (toisin sanoen sitä, kuinka todennäköistä
on, että tarjoajan opetustapa tuottaa sellaisia tuloksia, että asiakkaat oppivat hyvät ruokailutottumukset). Opetustavan osalta tarjoajan on huomioitava selvityksessään ainakin ruokailun sujuvuus, ruokailuopetuksen järjestäminen (valvonta, ohjaus, yhdessä ruokailu,
tms.) ja ruokailun ilmapiiri/kulttuuri. Parhaaksi arvioitu ruokailutottumusten opettaminen
saa vertailussa neljä (4) pistettä. Muut pisteytetään suhteessa parhaaksi arvioituun ruokailutottumusten opettamiseen.
Toiminnan ympäristöystävällisyys
Toiminnan ympäristöystävällisyyden osalta arvioidaan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa
ilmoitettuja asioita. Toiminnan ympäristöystävällisyyden eri kohdista annettavat pisteet on
ilmoitettu tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa.
Toiminnan ympäristöystävällisyyden eri kohdista annetut pisteet lasketaan yhteen ja saatu
summa jaetaan luvulla kolme (3), jolloin maksimipistemäärä toiminnan ympäristöystävällisyydestä on kymmenen (10) pistettä.
Eniten pisteitä (maksimipistemäärä on 100 pistettä) saanut tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
30 (32)
LIITE 10
TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE
Tarjous ja tarjouksen hinnoittelu tehdään tarjous- ja hinnoittelulomakkeelle, jonka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:
http://www.seutukeskus.fi/portal/palvelut/hankintapalvelut/tarjouskilpailut/
Niiden aterioiden osalta, joille ei ole tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa erillistä erityisruokavalion hintaa, tarjottaviin hintoihin sisältyvät myös erityisruokavaliot.
KOULURUOKAILUSSA NOUDATETTAVA HINTARYHMITTELY
Hintaryhmät:
1. Normaali (perus) hinta
2. Ruokavaliorajoite
3. Erikoisruokavalio
Kriteerit:
1. Perus, vähälaktoosinen, kasvis ja diabetes ruokavaliot. Harvoin erikseen valmistettava.
2. n. 1 kerran viikossa erikseen valmistettava. Raaka-ainehinta ei ole kalliimpi kuin 1.ryhmän. Ei teetä työtä paljon
3. Lähes joka päivä erikseen valmistettava. Monta rajoitusta yhdellä ruokavaliolla ja tarvitaan erityistuotteita. Teettää paljon työtä.
Hintaryhmä 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perusruokavalio
Diabetes
Kasvis kala ja kana käy
Kasvis kala käy
Kasvis kana käy
Kasvis, kala käy VL
Kasvisruokavalio
Kiivitön
Maksaton
Mango kielletty
Vähälaktoosinen ruokavalio
Alle 1-vuotias
Henkilökunta- ja valvonta-ateriat:
Gluteeniton henkilökunta
Gluteeniton valvonta-ateria
Henkilökunta-ateria
Kalaton laktoositon valvonta-a
Kalaton luontaisetuateria
Kalaton valvonta-ateria
Kasvis henkilökunta
Kasvis luontaisetuateria
Kasvis maidoton valvonta-ateri
Kasvis valvonta-ateria
Kasvis,kala käy henkilökunta
Kasvis,kala käy valvonta-ateri
Kasvis,kana ja kala käy luonta
Kasvis,kana ja kala käy valvon
Kasvis,kana käy henkilökunta
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
Laktoositon henkilökunta
Laktoositon luontaisetuateria
Laktoositon ruokavalio
Laktoositon valvonta-ateria
Luontaisetuateria
Maidoton henkilökunta
Maidoton valvonta-ateria
Pähkinätön luontaisetuateria
Raaka omena ei sovi valvonta-a
Soijaton valvonta-ateria
Valvonta-ateria
Vilja-allergia valvonta-ateria
Vähälaktoosinen luontaisetuate
Vähälaktoosinen valvonta-ateri
Hintaryhmä 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ananas ei sovi
Banaaniton
Herneetön
Kala-allergia
Kala-allergia laktoositon
Kala-allergia VL
Kala-herne ei sovi
Kala-maksa kielletty
Kala-palsternakka-selleri ei s
Kasvis laktoositon
Mansikaton
Muna-allergia
Muna-allergia VL
Muna-soija-allergia
Omenaton
Palsternakka-selleri ei sovi
Paprikaton
Pähkinätön
Raaka hedelmä ei sovi
Raaka herne ei sovi
Raaka lanttu ei sovi
Raaka omena ei sovi
Raaka omena ja päärynä ei sovi
Raaka paprika ei sovi
Raaka sitrus ei sovi
Sianlihaton ruokavalio
Sika-kana kielletty
Sika-maksa kielletty
Sitrushedelmätön
Soijaton
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
31 (32)
Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö
Hintaryhmä 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Curryton
Gluteeniton maitoallergia
Gluteeniton muna-maitoallergia
Gluteeniton ruokavalio
Gluteeniton, kaura käy
Gluteeniton-munaton
Hiivaton
Kaaliton
Kala-tomaatti ei sovi
Kala-vilja-allergia
Kasvis maidoton
Kaura-ruis ei sovi
Laktoositon ruokavalio
Maitoallergia
Maito-kala-allergia
Maito-maksa-sika kielletty
Maito-muna-allergia
Maito-muna-kala-allergia
Maito-muna-pippurit-allergia
Maito-sika-veri kielletty
Maito-soija-allergia
Maito-soija-pippurit-allergia
Maito-vilja-allergia
Muna-kala-allergia
Muna-vilja-allergia
Oma lista
Pippuriton
Porkkana-omena-päärynä ei sovi
Porkkanaton
Raaka juures ja hedelmä ei sov
Raaka porkkana ei sovi
Raaka porkkana-omena-päärynä
Raaka tomaatti ei sovi
Rukiiton
Sipuliton
Sosemainen kalaton
Sosemainen munaton
Sosemainen Re ruokavalio
Sosesalaatti
Tomaatiton
Vilja-allergia
TARJOUSPYYNTÖ 2012
Hämeenlinnan kaupungin Dnro KH 36/2010
32 (32)