Paul Lillrankin esitys

1
HoivaRekry
Kommenttipuheenvuoro
Paul Lillrank
Professori
Tuotantotalouden laitos
Aalto yliopisto
Hallituksen puheenjohtaja
Nordic Healthcare Group
KYSYMYKSET
2
Markkinallistuminen
• Miten markkinat syntyvät ja kehittyvät?
• Mikä on kuntien rooli palvelumarkkinoiden kehittämisessä ja
ohjauksessa
Logistinen tehokkuus
• Mitä kaikkea tehokkuuteen kuuluu ?
• Roolien vai tehtävien mukaan ?
TAVALLINEN ASIAKAS – TUOTTAJA –SUHDE MARKKINOILLA
3
ASIAKAS
Valitsee
Ostaa
Maksaa
Käyttää
TUOTTAJA
Asiakassuhde
Myy
Idea
Konsepti
Tuottaa
JULKISEN PALVELUTUOTANNON IDEA
4
KUNTALAINEN
Äänestää
Maksaa
veronsa
Käyttää
KUNTA
Määrää
Idea
Sopii
Verottaa Konsepti
Tuottaa
Valitsee
VAKUUTUSRAHOITTEISET TERVEYSPALVELUT
5
RAHOITTAJA:
KUNTA / KELA / VALTIO
VAKUUTUSYHTIÖ
POTILAS
Ostaa
Maksaa
Normi /
informaatioohjaus
TUOTTAJA
Idea
Konsepti
Äänestää
Maksaa
veronsa
Käyttää
Valitsee
Kliininen
päätöksenteko
Tuottaa
TILAAJA-TUOTTAJA –MALLIN IDEA
6
KUNTA
Valitsee
Ostaa
Maksaa
TUOTTAJA
Tilaajatuottaja
-suhde
Myy
Sopii
Idea
Konsepti
KUNTALAINEN
Käyttää
Tuottaa
PALVELUSETELI JA ASIAKKAAN VALINNAT
7
RAHOITTAJA:
KUNTA / KELA / VALTIO
VAKUUTUSYHTIÖ
ASIAKAS
Maksaa
Valvoo
Palveluseteli
Valitsee ja sertifioi
tuottajat
TUOTTAJA
Idea
Konsepti
Valitsee
Asiakassuhde
Käyttää
Tuottaa
KVASIMARKKINOISTA TOIMIVIIN MARKKINOIHIN
8
Kuka saa
tuottaa?
Akkreditointi
Kellä oikeus
julkiseen tukeen
Tarveharkinta
Palvelusuunnitelma
Kohtuullinen
kannattavuus
Palvelumarkkinat
Ostovoima
Palveluseteli
Miten tuottajat ja
asiakkaat löytävät
Akkreditoinnin toisensa
evääminen
Kyvyttömät
tuottajat
poistuvat
Asiakasohjaus
MIKÄ ON TOIMIVA MARKKINA ?
9
• Ovatko asiakkaat tyytyväisiä ?
• Koettu laatu = odotettu laatu / toteutunut laatu
• Hoivapalvelu ei voi täyttää kaikkia vaatimuksia. Asiakkailla myös omavastuu (yhteistuotanto)
• Haluavatko asiakkaat jatkaa palvelusuhdetta ?
• Miten helposti asiakas voi vaihtaa tuottajaa?
• Onko erilaisten palvelujen valikoima riittävä?
• Kattaako tarjonta kysynnän?
• Onko tarjonta ja kysyntä tasapainossa?
• Onko kapasiteetti käytössä? Onko jonoja?
• Ovatko hinnat ja katteet kohtuullisia?
• Ylisuurista katteista tulisi seurata tarjonnan kasvu. Liian pienistä katteista tulisi seurata tehostamista ja
konsolidointia.
• Onko markkina likviidi?
• Onko ostajia ja myyjiä? Joustavuus
• Onko markkinoilla informaatiosymmetria?
• Voivatko ostajat tehdä valistuneita päätöksiä?
• Alueellisuus
• Onko palvelujen kattavuus riittävä eri alueilla?
KUNNAN TEHTÄVÄ ON HUOLEHTIA MARKKINOIDEN TOIMIVUUDESTA
9
PALVELUTAPAHTUMIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN
TUOTTAVUUS TOIMII ERI TAVOIN
10
PALVELUTAPAHTUMA
Tuottaja
Asiakas
Aika-, paikka-, henkilö- tai
kestoriippuvia: tuottavuutta ei voi
merkittävästi kehittää ilman
innovaatioita
Laadun kehitys mahdollista
paremmilla työnkuluilla
Yhteistuotettu
arvo
Kumppanit
PALVELUTUOTANTOJÄRJESTELMÄ
Resurssit
Valmistelut
Info
Asiakas
Yhteistuotettu
arvo
Järjestelmän tuottavuus:
• Prosessit, ketjut, verkostot, …
• Tietojärjestelmät, ohjaus
• Standardoiti, modularisointi
• Valmistelut
Vaikka palvelutapahtumia ei voisi kehittää, palvelujärjestelmissä on mahdollisuuksia.
- prosesseja voi virtaviivaistaa ja ohjata paremmin
- valmisteluissa voi soveltaa teollista tehokkuutta
Liiketoimintainnovaatioiden mahdollisuus merkittävä
- myynti, sopimukset rahoitus, toimitusajat, ….
ALUEELLISTEN PALVELUJEN TUOTANNON JA JAKELUN DILEMMA
11
Vertikaalinen
valikoima
Horisontaalinen valikoima
ERIKOISTUMISASTE
Valumaalue
Kapasiteetin
käyttöaste
YKSIKKÖKUSTANNUS
Palvelupiste
SAATAVUUS
VALIKOIMA
Palvelutuotanto
PAIKKA
Palvelupiste
Saatavuus
KOKONAISKUSTANNUS
Vertikaalinen
valikoima
Horisontaalinen valikoima
AIKA
ERIKOISTUMISASTE JA VALIKOIMA PALVELUPISTEISSÄ
12
Erityistason
erikoissairaanhoidon
palvelut
Erikoissairaanhoidon
palvelut
Perusterveydenhuollon
palvelut
Erikoistumisaste
Suun
terveydenhuolto
Somaattinen
Valikoima
Psykiatria
Hoiva
ERIKOISTUMINEN VAATII KOORDINAATIOTA JA INTEGRAATIOTA
13
Koordinaatio
Rooleja, tehtäviä
Tietoa, näkökulmia
Integraatio
PALVELUJEN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS JA VAIKUTTAVUUS
14
Rahoitus
RESURSSIT
Vaikuttavuus
Taloudellinen
tehokkuus
Asiakkaiden
osallistuminen
YKSIKKÖKUSTANNUS
Palvelujen yhteistuotanto
Allokatiivinen
tehokkuus
TAVOITE
TUOTANTO
Prosessi
Missio
SUORITE
VAIKUTUS
Mitä potilaalle
tehdään
Mitä potilaalle
tapahtuu
Tekninen
tehokkuus
•suoritteita per
resurssiyksikkö
Miten koordinaatio ja
Integraatio järjestetään?
ARVO
ASIAKKAAN JA TUOTTAJAN PROSESSIT
15
TUOTTAJAN
PROSESSI
Tuotannon koordinaatio
Integraatio
• palvelutarpeen arviointi
• moniammatillinen ryhmä
• asiakkaan elämäntilanne
• palvelusuunnitelma
Palvelutapahtuma
W
o
r
k
f
l
o
w
• resursointi
• työvuorot
• logistiikka, liikkuminen
• kapasiteetin käyttöaste
• kustannuslaskenta
W
o
r
k
f
l
o
w
f
l
o
w
W
o
r
k
f
l
o
w
Työnkulku
ASIAKKAAN PROSESSI
Asiakasprosessin koordinaatio
• kirjaus & dokumentaatio
• poikkeuksien hallinta
W
o
r
k
f
l
W
oo
rw
k
f
l
o
w
W
o
r
k
f
l
o
w
W
o
r
k
f
l
o
w
W
o
r
k
f
l
o
w
W
o
r
k
f
l
o
w
ASIAKASARVO
KAPASITEETIN KÄYTTÖ VUOROKAUDEN AJOITTAIN
16
Back-Office Time
Estimated Transit
Front-Office Time
7000
Caregiver Capacity
6000
Time (h)
5000
4000
3000
2000
1000
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Hour of the Day
Lähde: Johan Groop, Teemu Mustonen, Paul Lillrank: Increasing Capacity without Investment: Applying TOC to Home Care.
Paper under review for Journal of Health Care Management Science.
KAPASITEETIN KÄYTTÖ ASIAKASRYHMITTÄIN
17
5000
4500
4000
3500
Other
Time (h)
3000
2500
11-20h
2000
1500
5-10h
1000
0-4h
500
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Hour of the Day
Lähde: Johan Groop, Teemu Mustonen, Paul Lillrank: Increasing Capacity without Investment: Applying TOC to Home Care.
Paper under review for Journal of Health Care Management Science.
MILLÄ LOGIIKALLA ?
18
BD1. Käydään lähellä asuvien
luona samalla matkalla.
BD2. Vähentää henkilöstön
liikkumisaikaa
AB. Liikkumisessa
säästetty aika voiaan
käyttää useamma
asiakkaan palvelemiseen
B.Minimoi
liikkumisen aika
A.Käytä
henkilöstön
aikaa tehokkaasti
AC. Kapasiteetin
tasaaminen koko päivälle
vähentää
ruuhkakuormitusta ja
parantaa
kokonaistehokkuutta.
D.Käy lähellä
olevissa paikoissa
samalla reissulla
Ristiriita
C.Tasainen
työkuorma
D’.Suorita vain
aikakriittiset
käynnit
ruuhkahuippuna
CD’. Aikakriittisten käyntien määrä
aamulla on suurempi kuin ei-kriittisten.
Ei-aikakriittiset käynnit ja toimistotyö
voidaan hoitaa iltapäivällä.
Lähde: Johan Groop, Teemu Mustonen, Paul Lillrank: Increasing Capacity without Investment: Applying TOC to Home Care.
Paper under review for Journal of Health Care Management Science.
TERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUDEN MITTARIT
19
Yksikkökustannus
Episodikustannus
Elinkaarikustannus
Saatavuus / valikoima
RESURSSIT
Allokatiivinen
tehokkuus
Taloudellinen
tehokkuus
Vaikutusten arviointi
TUOTANTO
SUORITE
VAIKUTUS
• väestöpohjaiset mittarit:
15D, QALY, PYLL,
Kapasiteetin käyttöaste
Tekninen
tehokkuus
Laatuvakioitu
suoritemäärä / resurssi
• alakohtaiset arvioinnit
• potilaiden tyytyväisyys
PALVELUJEN TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN
20
Resurssien
kohdentaminen
Palvelujärjestelmän
rakenne
• Saatavuus, valikoima,
yksikkökustannus –optimointi
• Alueellinen integraatio ja
koordinaatio
Kysynnän hallinta
• seulonta
• segmentointi
• ohjaus
• terveyden edistäminen
• oikean hintainen resurssi
oikeassa paikassa
RESURSSIT
Allokatiivinen
tehokkuus
Täsmälääketiede
Taloudellinen
tehokkuus
TUOTANTO
SUORITE
• diagnoosista prosessiin
VAIKUTUS
Tekninen
tehokkuus
Prosessien kehittäminen
• standardointi / rutinisointi
• virtaus, keskeneräinen tuotanto
• pullonkaulat
• laatu
Kuntalaisten
voimaannuttaminen
• Sama / parempi vaikutus
vähemmillä / halvemmilla suoritteilla
• Tiedon saatavuus
• Kannustimet
• Omavastuu
LISÄÄ LUETTAVAA
21