PUNKALAITUMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011

Khall 2.4.2012 § 74
PUNKALAITUMEN
KUNTA
TILINPÄÄTÖS
2011
1. JOHDANTO
Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin
osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen tarkoituksena on antaa oikea ja riittävä kuva kunnan
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Kunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös on saatettava viimeistään
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla
on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.
2. TOIMINTAKERTOMUS
2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat
Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kuntalain 69 §:n mukaan
toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomus on kunnan hallinnon, talouden ja muun toiminnan seurannan runkona. Se on edellytetty laadittavaksi sellaiseen muotoon, että esitettyjen tietojen vertailut eri kuntien välillä ovat mahdolliset.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksytään talousarviossa ja suunnitelmassa. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
2.2.1 Kunnanjohtajan katsaus
Tämän tekstin tulisi olla kolmen eri henkilön tuottamaa, sillä vuonna 2011 Punkalaitumen kunnanjohtajana ovat toimineet eri henkilöt. Antero Alenius johti kuntaa 6.8. asti, Tarja Hietalahti toimi viransijaisena
7.8. – 4.9.2011 ja Heidi Rämö aloitti kunnanjohtajana 5.9.2011.
Syksyllä 2011 alkoi koko kunnan toimintojen kokonaisvaltainen uudelleen tarkastelu, mikä johti talousarvioprosessin yhteyteen laadittuun rakennemuutosohjelmaan.
Väestökehitys
Työllisyys ja työvoima
Punkalaitumen kunnan väestökehitys on jatkanut lievästi vähenevää suuntaansa, asukasluvun laskiessa kertomusvuoden aikana 3189:een. Väkiluvun pieneneminen johtui ennen kaikkea syntyvyyden (19)
alhaisesta tasosta kuolleisuuteen (66) nähden. Kuntaan muutti 107 henkilöä ja kunnasta muutti 273
henkilöä. Suuri osa muuttoliikkeestä aiheutuu kuitenkin vastaanottokeskuksen asukkaiden muutosta
muille paikkakunnille. Kotimainen muuttoliike on pitkään ollut tasapainossa. Kunnassa kirjoilla olevien
ulkomaan kansalaisten määrä 31.12.2010 on 98 henkilöä eli jopa 3,0 % väestöstä. Kiintiöpakolaisina
vastaanotetut tai kuntapaikan saaneiden lisäksi lukumäärässä on mukana vastaanottokeskuksessa
asuvia, mutta keskuksen sijaintikunnan väestökirjanpitoon kirjattuja henkilöitä.
1
Työttömyys väheni vuoden aikana miltei 100 henkilöllä
Sastamalan TE- toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa 812 työtöntä työnhakijaa. Määrä
kasvoi kausiluonteisten syiden takia kuukauden aikana 144 henkilöllä, mutta edellisen vuoden
loppuun verrattuna työttömiä oli 94 henkilöä (- 10 %) vähemmän.
TE-toimiston koko alueen työttömyysaste 6,8 % oli edelleen Pirkanmaan TE-toimistojen alhaisin
ja selvästi pienempi kuin Pirkanmaan keskiarvo 10,9 % sekä koko maan 9,7 %.
Työttömien määrä ja työttömyysaste kunnittain
Toimiston alueen molempien kuntien työttömien määrä väheni vuotta aiempaan verrattuna.
Punkalaidun otti työttömyysasteellaan 6,7 % muutaman kuukauden hienoisen takapakin jälkeen
Pirkanmaan kärkisijan ja Sastamala oli 0,1 %-yksikön perässä hyvänä kakkosena lukemalla 6,8
%. Pirkanmaan korkein työttömyysaste 12,8 % todettiin Tampereella ja Valkeakoskella.
joulu
marras
joulu
joulu 11/10
kunta (työvoima)
2011
2011
2010
muutos lkm / %
Punkalaidun (1352)
91 / 6,7
83 / 6,1
112 / 8,1
- 21 / - 18,8
Sastamala (10640)
728 / 6,8
592 / 5,6
808 / 7,5
- 80 / - 9,9
Työttömyyden rakenne kunnittain
Kuntakohtaiset rakennetekijät kehittyivät pääsääntöisesti positiivisesti ja joissakin osioissa tapahtunut kasvu ei ollut kovin merkittävää. Alhaisista määristä johtuen tilanne elää kuukausittain puoleen ja toiseen.
pitkäaik
muutos
alle 25-v.
muutos
yli 50-v.
muutos
12/11 12/10
lkm/%
12/11
12/10
lkm/%
12/11
12/10
lkm/%
Punkalaidun
15
14
1/7,1
12
12
0/0,0
47
52
-5/-9,6
Sastamala
65
80
-15/-18,8
88
114
-26/-22,8
307
311
-4/-1,3
naiset
muutos
miehet
muutos
vajaakunt
muutos
12/11 12/10
lkm/%
12/11
12/10
lkm/%
12/11
12/10
lkm/%
Punkalaidun
43
44
-1/-2,3
48
68
-20/-29,4
20
17
3/17,6
Sastamala
353
345
8/2,3
375
463
-88/-19,0
104
104
0/0,0
Valtuuston omiin ratkaisuihin perustuva kuntastrategia
Punkalaitumen kuntastrategia valmisteltiin keväällä 2009 uuden valtuustokauden alettua ja siinä tiivistyy kahden edellisen valtuuston tekemät isot linjavalinnat eli kunnan oma tahdonmuodostus. Punkalaitumen kuntastrategia rakennettiin toteuttamaan sekä seudun että Pirkanmaan maakunnan strategioita.
Kuntastrategia osoittaa Punkalaitumen kunnan ja sen asukkaiden tahdon toimia itsenäisenä peruskuntana ja paikallisyhteisönä sekä tavan edistää tavoitteitaan aktiivisesti seudullisilla, maakunnallisilla ja
valtakunnallisilla tasoilla. Kuntastrategian toteuttamisen avulla Punkalaitumen uudistuu ja kasvattaa
paikkakunnan elinvoimaisuutta. Strategiassa on myös uskallettava erikoistua omiin vahvuuksiin ja erottua rohkeasti muista kunnista.
Visio – Punkalaitumen kunta 2020
Ihmisläheinen ja itsenäinen Punkalaidun turvaa asukkaiden hyvinvoinnin yhteistoimin tuotetuilla peruspalveluilla. Paikalliset palvelut sekä tietoinen kansainvälistyminen tuottavat paikallista elinvoimaa. Kunta järjestää palvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Luonto ja maaseudun miljöö ovat näkyvä
osa Punkalaitumen hyvää kuntakuvaa.
2
STRATEGIA - KOHTI VISIOTA 2015
Päätavoite on kasvattaa paikkakunnan elinvoimaa, toimeliaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Sen toteuttamiseksi valtuustokauden aikana lisätään Punkalaitumen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
seudullista, maakunnallista ja elinkeinopoliittista yhteistoimintaa
yleistä tunnettuutta ja näkyvyyttä
nuorten kasvun tukemista ja vaikutusmahdollisuuksia
väestörakenteen monipuolisuutta ja elinkeinoelämän työvoimaa
taloudellista liikkumavaraa
väestön terveyden edistämistä tukevaa toimintaa
Esimerkkejä päätavoitteen toteuttamisen keinoista ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
osallistuva verkostojohtaminen, yritysten verkostoituminen
aktiivinen viestintä, matkailumarkkinointi
opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen, kesätyöpaikkatakuu
maahanmuuton, koulutuksen ja työllistymisen yhteistoimintamalli
yhteistoiminnalla tuotetut taloudelliset peruspalvelut
hyvinvointiyrittäjyys perheiden ja vanhuspalvelujen tukena sekä seniorikansalaisten paluumuuton mahdollistajana.
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sotesi
Sastamalan kaupunki, Kiikoisten ja Punkalaitumen kunnat ovat päättäneet perustaa Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Paras-lain vaatimukset täyttäen. Yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitamisesta vastaa Sastamalan kaupunki.
Punkalaitumen kunnanvaltuusto päätti siirtää 1.1.2013 lähtien sosiaalityön, lastensuojelun (sis. perheoikeudelliset palvelut), vammaishuollon ja aikuisten kehitysvammayksikön Toukolan sekä niitä tuottavat
henkilöt yhteistoiminta-alueelle.
Päätös laajakaistahankkeeseen osallistumisesta
Valtion, kunnan ja teleoperaattoreiden rahoituksella toteutettava nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamishanke sisältää Punkalaitumella kaksi kohdealuetta: Liitsola-Oriniemi ja Vanttila. Pirkanmaan liitto
on kilpailuttanut hankealueet ja valinnut toteuttajaoperaattoriksi Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n. Punkalaitumen kunta päätti vuoden 2011 aikana osallistua hankkeeseen ja varasi siihen kunnan rahoitusosuuden. Valokuiturakentamisen käynnistyminen edellytti, että kunnanhallitus ja ESP tekevät sopimuksen hankkeen toteuttamisesta. Ko. sopimus allekirjoitettiin syksyllä 2011.
Seudullinen jätevesihuolto
Kunnanvaltuusto päätti 10.6.2010 osallistua Huittisten ja Sastamalan kaupunkien ja Punkalaitumen
kunnan yhtiöperusteisen jätevedenpuhdistuksen yhteistyöhankkeeseen ja hyväksyi osakeyhtiön perustamista koskevat asiakirjat. Punkalaitumen kunnan näkökulmasta yhteistyöhankkeella oman puhdistamon rakentamiseen verrattuna saavutetaan edullisempi jätevesien käsittelyhinta, mahdollistetaan uusien alueiden liittäminen sekä viemäri- että vesijohtoverkostoon, luodaan paremmat edellytykset toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseksi sekä vähennetään ympäristöhaittoja.
Kunta hyväksyi 10.6.2010 Huittisten Puhdistamo Oy:n perustamissopimuksen sekä osakassopimuksen.
Sopimukset päästiin allekirjoittamaan joulukuussa 2011.
Päätös maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen perustamisesta
Kunnanvaltuusto hyväksyi 31.3.2011 yhteistyösopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä
Huittisten kaupungin, ja Köyliön kunnan kanssa. Sopimus astui voimaan 1.1.2012.
TV-ohjelma Kunta nimeltä Punkalaidun - hanke
Vuoden aikana on mietitty uusia tuulia ja tapoja tehdä kuntaa näkyväksi ja tunnetuksi oman seudun ulkopuolella. Keväällä 2011 päätettiin osallistua TV-ohjelma – Kunta nimeltä Punkalaidun – hankkeeseen.
Tavoitteena on kahdeksanosaisen tv-ohjelman kautta saada vierailijoita, asukkaita ja yrittäjiä kuntaan.
3
Kunta on mukana osarahoittamassa hanketta ja haki rahoitusta myös Joutsenten Reitti ry:n kautta. Lisäksi yritykset ja yhdistykset ovat hankkeessa mukana.
Step by step ja Maahanmuuttajat Kylille – hanke
Step by step hanke päättyi syksyllä 2011. Samassa yhteydessä valmisteltiin uusi hanke, jonka pääpainopisteet saatiin Step by stepin toiminnan tuloksena.
Maahanmuuttajat kylille hanke aloitti toimintansa 1.10.2011 ja jatkuu vuoteen 2013 asti. Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia maatiloilla, pienyrityksissä ja kolmannella sektorilla. Huomioon otetaan myös mahdollisuudet yrittäjyyteen esim. yritysten omistajanvaihdosten kautta.
Hanke edistää kotoutumista opastamisella arjen hallinnassa, opiskelussa kuin työnhaussa. Vapaaehtoistoimijoiden kanssa kartoitetaan mahdollisuuksia ja halukkuutta osallistua maahanmuuttajatyöhön.
Tavoitteena on myös saada maahanmuuttajat kunnan vakinaisiksi asukkaiksi ja näin vaikuttaa väestökehitykseemme positiivisesti.
Punkalaitumen kunnan henkilöstö uusille laduille
Punkalaitumen kunta käynnisti syksyllä 2011 Sitran osarahoittaman työhyvinvoinnilla tuottavuutta –
hankkeen eli LATU- hankkeen. Kunnan koko henkilöstö on hankkeessa mukana. LATU –hanke on osa
Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman toimintaa ja se toteutetaan yhdessä Lieksan kaupungin sekä
Hollolan, Maskun ja Siikajoen kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on mm. parantaa henkilöstölähtöisesti työelämän laatua ja yhteisön johtamista sekä lisätä työn tuottavuutta.
Lokakuussa pidettiin starttipajapäivä johon osallistui 120 henkilöä. Starttipajoissa esiteltiin LATU- hanke
ja tuotettiin kuhunkin työyhteisöön/tiimiin työelämänlaatuun ja tuottavuuteen liittyviä kehitysideoita.
Loka- marraskuun aikana suoritettiin LATU – mittaus, minkä tarkoituksena on mitata ja kuvata työyhteisön hyvinvoinnin tasoa. Tämän lisäksi valittiin kustakin työyhteisöstä sisäisiä uudistajia, joiden tehtävänä on esimiesten tuen avulla kerätä uusia kehitysideoita ja varmistaa kehitysideoitten eteenpäin vienti. Punkalaitumen kunnassa on nyt 14 sisäistä uudistajaa.
Talouden toteuma lyhyesti
Kunnan toimintakate heikkeni kertomusvuonna 1 129 342 euroa, kun sitä verrataan edellisen tilinpäätöksen tasoon. Kun toimintakatetta verrataan vuoden 2011 talousarvioon, toimintakate aleni 233 873
euroa.
Vuoden 2011 talousarvio oli mitoitettu 156 096 euroa ylijäämäiseksi eli 677 596 euron suuruinen vuosikate olisi kattanut poistot ja terveen talouden kriteerit olisivat täyttyneet. Tilinpäätöksessä vuosikate toteutui suunniteltua pienemmäksi eli 157 079 euroon. Tilikauden tulos on 310 272 euroa alijäämäinen.
Verotulot laskivat 368 000 euroa alle talousarviossa olevan verotuloarvion. Vajaus muodostui kunnallisverosta. Talousarviossa ennakoitu kunnallisverotulokertymä alittui yhteensä 429 295 eurolla eli 6 %:lla,
vastaavasti osuus yhteisöverosta ylittyi 84 302 euroa eli18,7 %. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna
kokonaisverotulot pysyivät ennallaan.
Valtionosuudet pienenivät kokonaisuudessaan 1 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ja kasvoivat
0,5 % talousarviossa arvioituihin valtionosuuksiin verrattuna. Valtionosuuskertymä ylitti 55 988 eurolla
talousarviossa ennakoidun määrän.
Valtionosuudet 10 101 888 euroa ovat noin 2 420 200 euroa suuremmat kuin verotulot. Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhde oli 19,4 prosenttia. Vuosikate kattoi 39,4 % prosenttia poistoista. Asukasta
kohden laskettuna vuosikatetta muodostui 53 euroa/asukas, mikä on 377 euroa vähemmän verrattuna
edelliseen vuoteen.
Pitkäaikaisten lainojen vähennys oli 473 750 euroa. Lainakantaa kokonaisuudessaan laski 2 181 875
euroon, joka on 684 euroa/asukas eli varsin alhainen taso. Kassavarat vähenivät 1,0 milj. euroon.
Talousarviossa varauduttiin investointimenoihin 1 122 000 eurolla. Investointeja toteutettiin yhteensä
490 796 eurolla.
4
2.2.2 Kunnanhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Perustietoa kunnasta
Perustamisvuosi
Asukasluku 31.12.2010
Pinta-ala
- maata
- vettä
Asukastiheys
1639
3 254
2
362,85 km
2
358,14 km
2
4,71 km
2
9,7 as/maa-km
Lääni
Maakunta
Seutukunta
Länsi-Suomi
Pirkanmaa
Lounais-Pirkanmaan
seutukunta
Tuloveroprosentti
Työttömyysaste 12/2009
19,5 %
7,9 %
Ikärakenne
Ikäryhmä
0 – 14
15 – 64
64 – 74
75 yhteensä
2009
lkm
448
1972
421
509
3340
2010
%
13,2
59,2
12,4
15,2
100
lkm
440
1870
435
509
3254
2011
%
13,5
57,5
13,4
15,6
100
lkm
425
1838
411
515
3189
%
13,3
57,6
12,9
16,1
100
Kunnanvaltuuston voimasuhteet: Keskusta 9, Kokoomus 5, SDP 4, Vasemmistoliitto 1, Perussuomalaiset 2. Muutosta edelliseen valtuustokauteen: Kokoomus – 1 ja Perussuomalaiset + 1.
5
Organisaatiorakenteet
6
7
Toimielinten kokoonpanot 2011
Kunnanvaltuusto
Suomen Keskusta
Ali-Rantala Sami
Karunen Timo
Kouvo Juha
Lehtelä Martti
Lähdeniemi Teuvo
Mäkelä Jouni
Ojanen Tomi
Seppä Maria
Uusi-Kouvo Outi I vpj
Kansallinen Kokoomus
Asa Arto
Madekivi Sirkka
Poutala Ari
Roukka Matti
Yli-Parri Juha
Perussuomalaiset
Mölsä Martti, II vpj.
Prihti Ari
Vasemmistoliitto
Mäkelä Jouko
Kunnanhallitus
Perusturvalautakunta
Tekninen lautakunta
Poutala Ari, pj
Karunen Timo, vpj.
Laakso Hanna
Lähdeniemi Teuvo
Madekivi Sirkka
Reunanen Antti
Seppä Maria
Vakkala Marja
Esittelijä:
Kunnanjohtaja
Alenius Antero (6.8. saakka)
Hietalahti Tarja (7.8 - 4.9).
Rämö Heidi (5.9. alkaen)
Niemi-Takku Sini, pj.
Koivula Sirkka-Liisa, vpj.
Anttila Jani
Mäkelä Jouko
Poutala Esa
Rantanen Pirkko
Seppä Mikko
Esittelijä:
Perusturvajohtaja
Anne Hokkanen
Korhonen Petri, pj.
Jonkka Heikki, vpj.
Jussila Tuula
Ojanen Tomi
Pärssinen Hanna-Riitta
Saari Pirkko
Yli-Parri Juha
Esittelijä:
Tekninen johtaja
Seppo Rytky
Tarkastuslautakunta
Sivistyslautakunta
Rakennuslautakunta
Heliniemi Pekka, pj.
Kouvo Juha vpj.
Männistö Soili
Esittelijä:
Lautakunnan puheenjohtaja
Hyyti-Suojanen Kaisa, pj.
Kankaanpää Jyrki, vpj.
Lähdeniemi Sanna
Hongisto Jussi
Laakso Hanna
Lehtinen Kari
Nieminen Olli
Esittelijä:
Toimialapäällikkö
Hannu J. Paukku
Häkkinen Jani, pj
Mäkelä Jouni, vpj.
Lehtiö Jaana
Multanen Mauri
Vakkala Marja
Esittelijä:
Rakennustarkastaja
Tuula Mikkola
Keskusvaalilautakunta
Henttinen Tapani, pj.
Haaranen Jaakko, vpj.
Hyyti-Suojanen Kaisa
Multanen Mauri
Prihti Minna
8
SDP
Heliniemi Pekka
Korhonen Petri
Reunanen Antti
Vakkala Marja, pj.
Henkilöstö
Punkalaitumen kunnan koko henkilöstön määrä oli vuoden 2011 päättyessä 154 henkilöä. Heistä 121
oli vakinaisessa ja 33 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaiset työntekijät sisältävät sijaiset, muut määräaikaisessa työsuhteessa olevat sekä työllistetyt. Näihin lukuihin ei ole otettu mukaan
perhehoitajia. Osa-aikaisessa palvelussuhteessa oli 24 henkeä. Osa-aikaiset palvelussuhteet sisältävät mm. koulunkäyntiavustajat, osa-aikaeläkkeellä olevat, osittaisella hoitovapaalla olevat.
Henkilöstön määrän kehitys vuosina 2007 - 2011 on seuraavan taulukon mukainen:
Hallintotoimi
Perusturvatoimi
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Yhteensä
2007
9
104
76
25
214
2008
8
103
78
24
213
2009
8
37
76
24
145
2010
9
37
79
26
151
2011
9
47
72
26
154
Taulukkoa tarkasteltaessa on syytä muistaa, että se ei kerro absoluuttista totuutta henkilöstön määrästä, koska siinä on mukana myös kaikki sijaiset.
Henkilöstömäärä jakaantuu toimialoittain prosentuaalisesti seuraavasti:
Sivistystoimi on selkeästi toimialoista suurin, kun sitä mitataan henkilöstön määrällä. Sivistystoimen
alalla työskentelee noin 46,8 % Punkalaitumen kunnan työntekijöistä. Henkilöstön lukumäärä on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla eikä mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut. Lisäykset henkilöstössä johtuvat lähinnä sijaisuuksista ja projektityöntekijöiden palkkaamisesta.
9
Henkilöstön jakautuminen vakinaisiin ja määräaikaisiin jakautuu alla olevan taulukon mukaan.
Vakituisten osuus kunnan henkilöstöstä oli 78,6 % vuonna 2011. Vuonna 2010 vakituisten osuus oli
80,1 %. Määräaikaisten osuus kunnan henkilöstöstä oli 19,5 %, kun se edellisenä vuonna oli 19,9 %.
Henkilöstön ikärakenne toimialoittain oli 31.12.2011 seuraava:
Lähes 50 % koko henkilökunnasta on yli 50-vuotiaita ja vajaa 10 % yli 60-vuotiaita.
Vakituisessa palvelusuhteessa olevien miesten keski-ikä on 52,5 v. ja naisten 48,8 v.
2.2.3. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Kertomusvuonna ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia toiminnan ja talouden osalta talousarvioon. Yhteispalvelupisteen palveluihin liitettiin helmikuussa 2011 poliisin lupapalvelut. Kanteenmaan koulu lopetettiin 1.8.2011
2.2.4. Yleinen taloudellinen tilanne
Talousarviossa ei varauduttu pitkäaikaisten lainojen lisäykseen, mikä myös toteutui kertomusvuonna.
Pitkäaikaisten lainojen vähennys oli 473 750 euroa. Lainakanta laski siten 2 181 875 euroon eli 684 euroon/asukas, joka on kilpailukykyinen taso.
2.2.5 Sisäisen valvonnan selonteko tilikaudelta
1.1.2011 - 31.12.2011
Kunnanhallitus hyväksyi uuden toimintaohjeensisäisen valvonnan järjestämisestä 4.4.2011.
10
Päätöksentekoprosessin sisäinen valvonta
Kunnan päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti
julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kunnan omien määräysten ja ohjeiden sekä kunnan johtosääntöjen mukaisesti.
Kunnanhallitus on valvonut kunnanvaltuuston päätösten lainmukaisuutta.
Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta
Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista.
Hallintosääntö määrittelee henkilöstörekrytointia koskevan päätösvallan.
Palkanmaksu määräytyy virka- ja työehtosopimusten, kunnan hallintosäännön, paikallisten sopimusten
ja palkkausta koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus.
Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta
Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Investointien seuranta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin,
että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio ja seurantahetken toteumatilanne.
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetusten säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaosten antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain
edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Osavuosikatsaus laadittiin elokuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esitettiin valtuustolle 15.11.2011.
Maksuvalmius
Kunnan maksuvalmiussuunnittelua on hoitanut kunnansihteeri yhdessä pääkirjanpitäjän kanssa.
Tietohallinnon, tietoturvan ja tietosuojan sisäinen valvonta
Kunnanhallitus on hyväksynyt 12.4.2010 § 63 erilliset Punkalaitumen kunnan tietoturvaohjeet. Ohjeissa
on käsitelty myös kunnan ja Sastamalan Tukipalvelu Oy:n työnjakoa. Toimialapäälliköt ja toimialojen
esimiehet huolehtivat siitä, että henkilökunta, myös uudet palvelukseen tulevat henkilöt, tuntevat ohjeiden sisällön ja toimivat niiden mukaisesti.
2.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyyttä. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen miten investoinnit, sijoitukset ja
lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan.
2.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten
eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Seuraavilla sivuilla on esitetty Punkalaitumen kunnan vuoden 2011 tilinpäätös taloudellisine tunnuslukuineen sekä osastoittain tapahtuvalla
sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden analysoinnilla.
11
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2007
2008
Toimintatulot
Toimintamenot
2 252 580
-17 005 334
2 268 484
-18 509 832
2 729 715
-19 230 393
3 110 042
-19 620 178
3 062 454
-20 701 932
Toimintakate
-14 752 754
-16 241 348
-16 500 678
-16 510 136
-17 639 478
7 089 436
7 831 069
7 804 481
8 521 500
7 539 177
9 312 513
7 688 161
10 219 215
7 681 687
10 101 888
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
21 457
95 924
-28 378
-93
21 689
103 968
-42 914
-166
11 755
37 801
-83 764
-2 245
11 361
38 121
-14 861
-18
26 361
42 626
-55 939
-66
Vuosikate
256 661
167 210
314 559
1 431 843
157 079
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
-506 346
-523 399
-561 246
12 335
-595 129
0
-591 140
109290
Tilikauden tulos
-249 685
-356 189
-234 352
836 714
-324 771
14 498
14 498
14 498
14 498
-500 000
14 498
-235 187
-341 691
-219 854
351 212
-310 273
2007
2008
2009
2010
2011
13,2
50,7
76
3396
12,3
31,9
50
3353
14,2
56,0
94
3340
15,9
240,6
430
3333
14,8
26,6
49
3189
Verotulot
Valtionosuudet
Poistoeron muutos
Vapaaehtoiset varaukset
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Toimintatuotot/toiminkulut
%
Vuosikate/poistot %
Vuosikate, e/asukas
Asukasmäärä
12
2009
2010
2011
Toimintakate
Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.
Tilikauden tulot toteutuivat arvioitua paremmin ja menot arvioitua suurempina, joten toimintakate oli
17 639 478 e. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvoivat 14,4 % ja toimintakulut
nousivat 3,1 %.
Vuosikate
Vuosikate on kuntatalouden tärkein tunnusluku. Se on kunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulos.
Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.
Vuosikatteen määrä oli 157 079 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa vuosikatteen määräksi on arvioitu
677 596 euroa.
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan
varauksia tai vapaata pääomaa.
Tilikauden tulos muodostuu 310 273 euroa alijäämäiseksi. Tilikauden tulos oli - 97 euroa/asukas. Edellisenä vuonna tunnusluku oli kuntataloudessa 251 euroa/asukas
Toimintatuotot prosentteina toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)
Tunnusluku on 19,4 %. Erityisen tärkeää olisi, että tunnusluku vakiintuisi tietylle stabiilille tasolle, jolloin
talouden ennustaminen olisi pitemmällä tähtäimellä helpompaa. Edellisenä vuonna tunnusluku oli koko
kuntataloudessa keskimäärin 24,9 %.
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 * Vuosikate / Poistot
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävän. Kertomusvuonna
tunnusluku oli 39,4 %. Kunnan tulorahoituksen sanotaan olevan ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää
poistot ja alijäämäinen, mikäli vuosikate alittaa poistot. Näin ollen kertomusvuonna tulorahoitus oli alijäämäinen. Edellisenä tilikautena tunnusluku oli koko kuntataloudessa noin 145 %.
Oletusta tulorahoituksen riittävyydestä voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat
kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Kertomusvuonna poistojen kokonaismäärä kasvoi,
kuten tapahtui myös kolmena edellisenä vuonna. Vuodelle 2005 tarkistettiin kunnan poistosuunnitelmaa, joka osaltaan nosti hieman poistotasoa, mutta poistojen määrä ei ole suuri verrattuna kunnan
keskimääräiseen investointitasoon.
Vuosikate e/asukas
Kyseistä tunnuslukua käytetään yleisesti tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä,
kaikkia kuntia koskevaa tavoitearviota ei kuitenkaan voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka vaikuttavat vuosikatteen määrittämiseen kunnassa. Kertomusvuonna kuntamme tunnusluku vuosikate/asukas oli 53 e ja tunnusluku
laski edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2010 tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalouden keskimääräinen
arvo oli 461 euroa/asukas.
13
2.3.2. Toiminnan rahoitus
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta
investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja
miten se käytetään.
Rahoituslaskelmaan tuodaan tuloslaskelmasta vuosikate. Investointiosasta rahoituslaskelmaan tuodaan käyttöomaisuusinvestoinnit sekä investointimenoihin saatavat rahoitusosuudet.
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
2011
2010
157 079
109 290
-106 914
1 431 843
-490 796
330 612
-729
-423 719
27 598
1 038 475
2 753
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
0
-473 750
0
650 000
-433 125
-300 000
-600 222
-1 073 972
422 216
339 091
Rahavarojen muutos
-1 074 701
1 377 566
1 091 681
2 166 382
2 166 382
788 816
2011
2010
32,0
16,3
337,9
167,1
0,4
3,2
1 091 681
23 717 776
17
2 166 382
20 491 900
39
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Investoinnit
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoito
Lainanhoitokate
Maksuvalmius
Kassavarat 31.12.
Kassasta maksut, e
Kassan riittävyys, pv
Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden
kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.
14
Investoinnit
Investointien tulorahoitus %
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankinta-arvo
Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.
Omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty
rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.
Kertomusvuonna tunnusluku oli 32,0 %, joka kertoo sen, että investointimenoja ei pystytty hoitamaan
tulorahoituksella.
Investoinneista toteutui vähän alle puolet verrattuna talousarvioon. Koko maan tasolla kuntatalouden
edellisen vuoden keskimääräinen arvo oli 71 %, mikä on 648 euroa/asukas.
Pääomamenojen tulorahoitus %
= 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen lisäys + Lainanlyhennykset)
Tunnusluku kertoo vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainan lyhennysten yhteismäärästä. Kertomusvuonna tunnusluku oli 16,3 % ja tunnusluvun taso laski edelliseen vuoteen verrattuna.
Lainanhoito
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi.
Kertomusvuonna tunnusluvun arvo oli 0,4 eli arvo huononi edellisvuodesta 2,8. Tulorahoitus ja kassavarat ovat riittäneet kattamaan vieraan pääoman aiheuttamia kustannuksia. Lainanhoitokyvyn sanotaan
olevan hyvä, kun tunnusluku on yli kaksi, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 – 2 ja heikko, jos se jää alle
yhden. Edellisvuonna kuntien keskimääräinen arvo 2,0.
Maksuvalmius
Kassavarat 31.12.
= Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset
Kassavarat olivat kertomusvuoden viimeisenä päivänä pienemmät kuin edellisvuotena. Kertomusvuoden aikana kunta ei nostanut pitkäaikaista lainaa. Kassavarat olivat asukasta kohden noin 342 euroa,
kun se v. 2010 oli kunnissa keskimäärin 746 euroa.
Kassasta maksut
Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:
Tuloslaskelmasta:
Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoituslaskelmasta:
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Antolainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)
Kassasta maksut olivat v. 2011 n. 23,7 milj. e ja ne nousivat 3,2 milj. e verrattuna edelliseen vuoteen.
Kassan riittävyys
= 365 pv * Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikauden aikana
Tunnusluku kuvaa kunnan maksuvalmiutta ja se ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan
kattaa kunnan kassavaroilla.
15
Tunnusluku on 17 päivää ja luku on 22 päivää pienempi kuin edellisenä vuonna. Edellisvuonna kuntien
keskimääräinen tunnusluku oli 39.
2.4. Rahoitusasema ja sen muutokset
Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät
ilmi rahoituslaskelmasta.
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
2011
2010
15 882 502
16 206 544
4 957
4 957
6 609
6 609
12 517 791
1 383 960
8 719 445
2 285 637
3 041
29 433
96 275
12 690 491
1 393 615
8 834 632
2 421 099
11 287
29 433
425
3 359 754
3 144 636
212 896
2 222
3 509 444
3 294 326
212 896
2 222
7 019
4 615
2 404
10 007
10 007
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
2 216 670
110 387
110 387
2 795 279
76 707
76 707
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut pitkäaikaiset saamiset
1 014 602
112 632
112 632
552 190
901 970
377 084
223 847
301 039
552 190
281 258
125 492
145 440
1 091 681
2 166 382
18 106 191
19 011 830
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Toimeksiantojen varat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusvarat
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä
16
VASTATTAVAA
2011
2010
12 575 320
9 791 451
12 885 593
9 791 451
3 094 142
-310 273
2 742 930
351 212
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
963 934
463 934
500 000
978 432
478 432
500 000
Toimeksiantojen pääomat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen varat
256 090
4 615
213 975
37 500
282 279
10 007
245 660
26 612
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Liittymismaksut ja muut velat
4 310 847
1 938 857
1 708 125
230 732
4 865 526
2 383 507
2 181 875
201 632
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
2 371 990
473 750
51 557
1 029 118
111 405
706 160
2 482 019
473 750
157 029
937 646
104 783
808 811
18 106 191
19 011 830
2011
2010
75,0
-675
21,8
2 181 875
684
212 896
3189
73,5
-597
22,4
2 655 625
797
212 896
3333
Oma pääoma
Peruspääoma
Liittymismaksurahasto
Arvonkorotusrahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Vastattavaa yhteensä
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Rahoitusvarallisuus, e/asukas
Suhteellinen velkaantuneisuus-%
Lainakanta 31.12., e
Lainat, e/asukas
Lainasaamiset 31.12., e
Asukasmäärä
Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuusastetta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.
Omavaraisuusaste %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden
keskimääräistä noin 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.
17
Kertomusvuonna omavaraisuusaste oli 75,0 %. Tunnusluku nousi edellisvuoteen verrattuna jonkin verran. Kuntatalouden keskimääräinen luku oli edellisenä tilikautena 64,9 %.
Rahoitusvarallisuus e/asukas
= ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)) / Asukasmäärä
Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, minkä rahoitusomaisuudesta
jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Negatiivinen erotus osoittaa määrän, joka vieraasta pääomasta jää rahoitusomaisuudella kattamatta.
Tunnusluku oli – 675 euroa/asukas ja tunnusluku huononivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna.
Verrattuna muihin kuntiin, muilla kunnilla luku on miltei kolme kertaa huonompi. Kuntatalouden rahoitusvarallisuus oli viime vuonna kuntataloudessa keskimäärin – 1 625 euroa/asukas.
Suhteellinen velkaantuneisuus %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, arvostus tai poistomenetelmät eivät vaikuta tunnusluvun arvoon.
Mitä pienempi tunnusluku on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisin maksusta tulorahoituksella.
Kuntasektorin keskimääräinen suhteellinen velkaantuneisuus oli edellisvuonna keskimäärin 44,5 %, joten kuntamme kertomusvuoden luku 21,8 % on vielä hyvällä tasolla.
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla.
Kunta ei ottanut kertomusvuonna pitkäaikaista lainaa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 473 750 e.
Lainat e/asukas
Tunnusluku kertoo kunnan lainakannan asukasta kohti.
Kertomusvuonna lainamäärä asukasta kohden oli 797 euroa eli tunnusluku laski hieman edellisestä
vuodesta. Koko maan keskiarvo oli edellisvuonna 1 957 euroa/asukas, joten kuntamme velkaisuus on
huomattavasti keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.
Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
2.5. Kokonaistulot ja –menot
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistetty rivi riviltä.
18
KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT
TULOT
1000 e
Varsinainen toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Käyttöom. myyntivoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet inv.menoihin
Käyttöomaisuuden myyntitulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Kokonaistulot yhteensä
Laskelman täsmäytys
Kokonaistulot
Kokonaismenot
erotus
%
3 062
7 682
10 102
26
14,3
36,0
47,3
0,1
43
109
0,2
0,5
34
0,2
0
299
0,0
1,4
0
0
0,0
0,0
0
0,0
21 357 100,0
MENOT
Varsinainen toiminta
Toimintakulut
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
- Käyttöom. myyntitappiot
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaik. lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
Lyhytaik.lainojen vähennys
Kokonaismenot yhteensä
21 357
21 831
-474
Rahoituslaskelma
Muut maksuvalmiuden muutokset
Kassavarojen muutos
Yhteissumma (erimerkkiset)
1000 e
%
20 702
56
0
94,8
0,3
0,0
107
3
0,5
0,0
490
2,2
473
2,2
0
0
0,0
21 831
100,0
-600 222
-1 074 701
474 479
Kokonaistulo ja – meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja
menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. Kokonaistulot ja – menot -laskelma on täsmäytettävissä rahoituslaskelmaan siten, että kokonaistulojen ja -menojen erotus on yhtä suuri kuin rahoituslaskelman kohta Muut maksuvalmiuden muutokset ja Kassavarojen muutoserien itseisarvojen
summa silloin, kun mainitut erät ovat rahoituslaskelmassa erimerkkisiä ja itseisarvojen erotus, kun ne
ovat rahoituslaskelmassa samanmerkkiset.
Mikäli taulukkoa verrataan edellisvuoteen, huomataan, että toimintatuottojen suhteellinen osuus on pysynyt samana ja toimintakulujen osuus on noussut 0,5 %. Verotulojen ja valtionosuuksien suhteellinen
osuus on noussut. Vuonna 2011 ei pitkäaikaista lainaa nostettu. Vuonna 2010 pitkäaikaisten lainojen lisäys oli 3,0 %. Käyttöomaisuusinvestointien suhteellinen osuus nousi 0,2 %.
Kertomusvuonna Punkalaitumen kunnan valtionosuudet asukasta kohden olivat kaikkiaan 3 168
e/asukas. Edellisenä vuonna koko maassa se oli keskimäärin 1 383 e/asukas ja Pirkanmaalla 1 282
e/as. Verotulojen asukaskohtaisessa kertymässä on puolestaan päinvastainen tilanne. Punkalaitumen
kunnan asukaskohtainen verokertymä vuonna 2011 oli 2 409 e/asukas. Koko valtakunnassa asukaskohtainen kertymä v. 2010 oli puolestaan 3 414 e/asukas ja Pirkanmaalla 3 307 e/as.
2.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous
Konsernitilinpäätöksessä on yhdistetty kunnan, tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen taseet toisiinsa.
Konsernitilinpäätöksen tavoitteena on selvittää ne varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, velvoitteita ja vastuuta.
19
2.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Punkalaitumen kunnan konsernirakenne on seuraavanlainen:
:
PUNKALAITUMEN KUNTA
TYTÄRYHTEISÖT
KUNTAYHTYMÄT
OMISTUSYHTEYSYHTEISÖ
Asunto-osakeyhtiöt
As Oy Kesälaidun 1
Sastamalan perusturvakuntayhtymä
As Oy Suvilaidun
Pirkanmaan liitto
As Oy Punkalaitumen Vikinrivi
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
As Oy Punkalaitumen Vikinniitty
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kiinteistö Oy Pietarinvirasto
As Oy Punkalaitumen Perko
Koska seuraavien yhtiöiden omistusosuus on alle 20 %, yhtiöitä ei ole yhdistetty konsernitilin
päätökseen:
- Sastamalan Tukipalvelu Oy (7,28 % )
- Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy (12,818 % )
20
2.6.2 Konsernitulos
KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2011
2010
Toimintatulot
Toimintamenot
Osuus osakk.yht.voitosta/tappiosta
16 620 625
-33 767 328
2 331
15 799 419
-31 679 281
107
Toimintakate
-17 144 372
-15 879 755
7 681 687
10 101 888
7 688 161
10 219 215
41 635
45 259
-170 098
-37 937
18 395
40 693
-113 126
-26 856
518 062
1 946 727
-1 000 195
105 649
-982 851
3 750
Tilikauden tulos
-376 484
967 626
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilinpäätösoikaisut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-9 639
-56
43 890
-342 289
-517 421
-65
34 948
485 088
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Konsernituloslaskelman tunnusluvut
2011
Toimintatuotot/toiminkulut %
Vuosikate/poistot %
Vuosikate, e/asukas
Asukasmäärä
2010
49,2
51,8
162
3189
21
49,9
198,1
584
3333
2.6.3 Konsernirahoitus
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Investoinnit
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoito
Lainanhoitokate
Maksuvalmius
Kassavarat 31.12.
Kassasta maksut, e
Kassan riittävyys, pv
22
2011
2010
518 062
109 154
-109 135
1 946 728
2 480
-8 796
-1 639 795
88 442
351 693
-681 579
-1 022 445
6 936
29 719
954 622
761 226
-739 838
0
3 238
-403 373
-378 747
1 110 000
-676 401
-300 000
49 169
346 476
529 244
-1 060 326
1 483 866
1 391 685
2 452 010
2 451 092
967 226
2011
2010
33,4
22,6
191,7
115,1
0,8
2,5
1 391 685
36 354 996
14
2 451 092
29 315 576
31
2.6.4. Konsernitase ja sen tunnusluvut
KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
2011
2010
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
20 053 589
163 472
95 055
41 071
27 346
19 367 001
159 211
97 709
41 174
20 328
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
19 139 230
1 568 493
12 990 840
2 307 921
426 761
400 420
1 444 795
18 328 367
1 565 984
13 249 641
2 443 027
402 437
30 610
636 668
750 887
11 005
726 658
13 224
879 423
56 757
49 530
4 823
2 404
56 779
52 454
4 325
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
4 521 780
221 466
214 189
5 205
2 072
5 107 277
189 540
181 324
7 918
298
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
2 908 539
117 212
1 180
116 032
2 470 347
4 891
1 182
3709
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
2 791 327
763 112
101
1 234 828
793 286
2 465 456
638 830
443
1 353 878
472 305
90
90
7
7
1 391 685
2 451 092
24 632 126
24 534 766
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Toimeksiantojen varat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä
23
870 110
9 313
VASTATTAVAA
2011
2010
12 605 508
9 744 044
462 083
2 741 668
-342 287
12 605 823
9 783 541
73 548
2 263 646
485 088
4 197
6 081
1 094 307
505 369
588 938
1 095 368
526 302
569 066
Pakolliset varaukset
Eläkevaraukset
Pakolliset varaukset
108 788
3 582
105 206
99 725
3 619
96 106
Toimeksiantojen pääomat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiannot
320 222
11 612
226 195
82 415
342 633
14 134
259 440
69 059
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta
Liittymismaksut ja muut velat
10 499 104
5 653 483
3 809 174
1 611 017
757
232 535
10 385 136
5 759 974
3 808 816
1 737 007
757
213 394
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
4 845 621
710 910
6 234
85 105
1 698 818
310 277
2 034 277
4 625 162
624 017
0
189 456
1 498 823
340 685
1 972 181
24 632 126
24 534 766
2011
2010
55,6
8 172 369
2 563
0
3189
55,8
8 142 778
2 443
0
3333
Oma pääoma
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Vähemmistöosuudet
Poistoero ja varaukset
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
Vastattavaa yhteensä
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Konsernin lainakanta 31.12.
Konsernin lainat, e/asukas
Konsernin lainasaamiset, 31.12.
Asukasmäärä
24
Konsernin tunnusluvut
Konsernin omavaraisuusaste %
= 100 * (Oma pääoma + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma
- Saadut ennakot)
Tunnusluku mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisten tulosten sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä.
Omavaraisuusaste oli 55,6 %. Kertomusvuonna tunnusluku oli lähes sama edellisvuoteen verrattuna.
Konsernin lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.
Kokonaislainakanta oli 8,1 milj. e ja määrä nousi kertomusvuonna 29 600 e edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernitase 31.12.2010 ei ole vertailukelpoinen konsernitaseen 31.12.2011 kanssa, koska konsernirakenne on muuttunut 1.1.2012.
Konsernin lainat e/asukas
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla konsernin lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.
Konsernin lainat/asukas oli 2 563 e. Tunnusluku on noussut 120 e edellisvuoteen verrattuna. Koko valtakunnan tasolla kuntakonsernien keskimääräinen lainakanta asukasta kohden v. 2010 oli peräti 4 578
e. Kuitenkin on syytä olla varovainen luvun vertailussa, koska konsernirakenteet poikkeavat toisistaan
hyvin runsaasti.
Konsernitase 31.12.2010 ei ole vertailukelpoinen konsernitaseen 31.12.2011 kanssa, koska konsernirakenne on muuttunut 1.1.2011. Punkalaitumen kuntakonserniin on lisätty Kiinteistö Oy Pietarinvirasto,
joka on omistusyhteysyhteisö sekä Sastamalan Perusturvakuntayhtymän ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän omistusprosentit ovat muuttuneet.
2.7. Tilikauden tuloksen käsittely
Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä (KuntaL 69 §).
Tämän mukaisesti kunnanhallitus esittää seuraavaa:
1. Tilikauden alijäämä vuodelta 2011 on 310 273 euroa. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä, vaan
edellisten tilikausien yli- ja alijäämien erotus on euroa positiivinen. Alijäämä siirretään taseen edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille.
2. Tilinpäätös ei anna aihetta kuluvan vuoden talousarvion muuttamiseen. Se kuitenkin antaa lisäinformaatiota kuluvana vuonna valmisteltavan talousarvion ja -suunnitelman perusteisiin.
25
3 KÄYTTÖTALOUS
3.1 Hallintotoimi
TOIMIELIN
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
OSASTO
VAALIT
VASTUUHENKILÖ
Kunnansihteeri Tarja Hietalahti
TOIMINNAN KUVAUS
Vaalit
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
Alkuper. TA
0
5 000
-17
-3 794
-17
1 206
0
0
-17
-17
Lisä TA
TP 2011
5 058
-6 449
-1 392
0
5 000
-3 794
1 206
0
0
5 058
-6 449
-1 392
Poikkeama
-58
2 655
2 598
0
0
0
-58
2 655
2 598
0
0
0
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilinpäätös
Vuonna 2011 toimitettiin eduskuntavaalit. Poikkeama aiheutui lähinnä henkilöstökulujen ylityksestä.
TOIMIELIN
TARKASTUSLAUTAKUNTA
OSASTO
TARKASTUSTOIMINTA
VASTUUHENKILÖ
Kunnansihteeri Tarja Hietalahti
TOIMINNAN KUVAUS
Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta sekä
havainnoistaan raportoimalla palvella ylimpien ohjausyksiköiden tietotarpeita.
Tarkastustoiminta
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
Alkuper. TA
TP 2011
-7 029
-7 029
-7 900
-7 900
-5 784
-5 784
-21
-21
0
-7 050
-7 050
0
0
-7 900
-7 900
-13
-13
0
-5 797
-5 797
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Poikkeama
0
-2 116
-2 116
0
13
13
0
-2 103
-2 103
0
0
26
Tavoitteiden toteuma
Tavoite
Ulkoinen tarkastus pidetään voimavaroiltaan
sellaisena, että riittävä
valvonnallinen taso kyetään ylläpitämään
Mittari/seurantatapa
Tarkastuspäivät
Tavoitetaso
6 pv/tilivuosi
Toteuma
6 pv
Arviointityö kohdistetaan
suunnitellusti kunnan
taloudellisen riskin ja
palvelutuotannon toimivuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin.
Tarkastuslautakunnan
kokoukset ja arviointikertomus
Tarkastuslautakunnan 4
kokousta
Lautakuntaa avustava
resurssi
1 pv
4 kokousta
Osavuosikatsausten
sisältöä kehitetään ja ne
tuodaan valtuuston käsiteltäväksi
Kunnanhallitus antaa
tarkemmat ohjeet
Osavuosikatsaus laaditaan kolmannesvuosittain
1.1.-30.4.2011
kvalt 27.6.2011 § 24 ja
1.1.-31.8.2011
kvalt 15.11.2011 § 38
TOIMIELIN
KUNNANHALLITUS
OSASTO
YLEISHALLINTO
VASTUUHENKILÖ
Kunnansihteeri Tarja Hietalahti
TOIMINNAN KUVAUS
Yleishallinto vastaa kunnan yleishallinnosta, henkilöstöhallinnosta, kaavoituksesta, markkinoinnista ja
tiedottamisesta sekä tuottaa palvelujen järjestämiseksi vaadittavat hallinto- ja talouspalvelut.
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Asiakas
Tavoitetaso
Seuranta, mittari
Toimenpiteet 2011
Toteuma
Laadukas ja kattava hallintopalveluiden palveluverkko
Sujuva asiakaspalvelu
Asiakkaiden lukumäärä ja palaute/
yhteispalvelupiste
Asiakaskysely
Ei toteutunut
Kehittyvä kuntakuva
Vaikuttavuus (toiminta)
Aktiivinen markkinointi ja tiedotus
Tiedotustilaisuudet
ja tiedotteet, uutisointi
Kotisivujen ajantasaisuuden varmistaminen
Kotisivujen
täminen
Tuottaa organisaatiolle ajankohtaista
tietoa lainsäädännöstä, henkilöstöhallinnosta, yleisestä kehityksestä
ja taloudesta.
Hallintokunnat ovat
ajantasalla kunnan
toimintaan vaikuttavista asioista
sekä kunnan talous-tilanteesta
Taloudellisen toteutuman seuranta
kuukausittainen
Paras-lain mukainen valmistelu ja
päätöksenteko
valtuustossa lokakuuhun 2011 mennessä
Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen tehtävien
laajentaminen sosiaalitoimen alueella
Sastamalan ja Punkalaitumen välillä
Sisäinen tiedotus
27
päivit-
1.1.2013 alkaen /
kvalt 29.8.2011 §
32
Henkilöstö
Osaava ja motivoitunut henkilöstö
Kehityskeskustelut
käydään jokaisen
työntekijän kanssa
Käydyt kehityskeskustelut/työntekijöiden
lukumäärä
Kehityskeskustelujen hyödyntäminen
Kehityskeskustelut
käyty kerran vuodessa
Oman ammattitaidon pitäminen ajan
tasalla
Vähintään 3 koulutuspäivää / htv
Koulutuspäivien
määrä/työntekijät
Seuranta
5 / htv
1 verkkokoulutus
Aktiivinen osallistuminen Työelämän
laadulla tuottavuutta hankkeeseen
(Sitra)
Tehdyt kehittämisesitykset
Kehittämistoimenpiteet
Latu-hankkeen
käynnistäminen
Henkilöstö ajan
tasalla Parasuudistuksesta
Tiedotustilaisuudet
Yleishallinto
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
Alkuper. TA
49 691
20 300
-690 949
-629 050
-641 258
-608 750
0
-76 805
-95 150
-76 805
-95 150
49 691
20 300
-767 754
-724 200
-718 063
-703 900
0
9 021
0
9 750
TP 2011
155 934
-777 611
-621 677
-73 965
-73 965
155 934
-851 576
-695 642
Poikkeama
-135 634
148 561
12 927
0
-21 185
-21 185
-135 634
127 376
-8 258
0
9 419
0
331
Tilinpäätös
Tulojen ylitys aiheutui Step by step-hankkeen ja TV-hankkeen saamista avustuksista ja menojen ylitys
aiheutui vastaavasti Step by step-hankkeen, TV-hankkeen ja Maahanmuuttajat kylille-hankkeen aiheuttamista kuluista sekä Latu-hankkeen kuntaosuudesta, joita ei oltu arvioitu talousarvioon.
TOIMIELIN
KUNNANHALLITUS
OSASTO
TIETOHALLINTO
VASTUUHENKILÖ
Kunnaninsinööri Seppo Rytky
TOIMINNAN KUVAUS
Tietotekniikkapalvelut taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon osalta hankitaan Sastamalan Tukipalvelu
Oy:stä. SaTu Oy:n osakkaana on kuusi kuntaa ja kolme kuntayhtymää. Sastamalan SaTu Oy toimii
kuntien yhteisenä hankintayksikkönä.
28
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Tavoitetaso
Seuranta, mittari
Toimenpiteet 2011
Toteuma
Pääte ja internetyhteys käytettävissä, välttämätön
opastus saatavilla
Asiakkaiden määrä
Tiedotus ja toiminnan seuranta
Asiakaspäätteen
käyttö pientä
Tietoteknisen tuen
antaminen koko
kunnan tasolla
sähköisten palveluiden ja asioinnin
lisäämiseksi ja
päivittäisen osaamisen varmistamiseksi
Sähköisen asioinnin ja sähköisten
palvelujen lisääminen
Sähköisen asioinnin ja sähköisten
palvelujen hallitseminen omassa
työssä
Koulutusta sähköpostin ja Powerpointin käytöstä
kunnantalossa
Osaava henkilöstö,
toimivat järjestelmät
Koulutuspäivien
lukumäärä
Asiakas
Asiakaspääte kunnantalolla
viranomaisasiointiin
Vaikuttavuus (toiminta)
Hyvän palvelutason
säilyminen
Tietotekniikan kustannustehokkuus
Tietoturvakoulutus
ATK:n aiheuttamat
työn keskeytykset
Henkilöstö
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
HelpDesk pyyntöjen lukumäärä
Tietohallinto
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
167
-107 023
-106 856
113 208
-6 352
106 856
113 375
-113 375
0
Alkuper. TA
Seuranta
Atk-koulutusta 4
ryhmää / 2 pv
Satu Oy:n järjestämä vuosittainen
koulutustarvekysely
ja sen toteutus
-93 500
-93 500
100 250
-6 750
93 500
100 250
-100 250
0
TP 2011
167
-114 439
-114 271
120 268
-5 997
114 271
120 435
-120 436
0
Poikkeama
-167
20 939
20 771
-20 018
-753
-20 771
-20 185
20 186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tilinpäätös
Ylläpitokustannukset ylittyivät, koska kunnan vaihdepalvelut siirrettiin SaTun hoidettaviksi uutena palveluna. Maksuliikenneohjelmaan tehtiin viimeiset Sepan päivitykset ja Office-paketti uusittiin suureen
osaan työasemia. Lisäksi otettiin sopimushallinta-osio käyttöön syksyllä 2011.
29
TOIMIELIN
KUNNANHALLITUS
OSASTO
ELINKEINOTOIMI JA KEHITTÄMISTOIMINTA
VASTUUHENKILÖ
Kunnanjohtaja Heidi Rämö
TOIMINNAN KUVAUS
Elinkeinotoimen ja kehittämistoimen tehtävänä on yrittämisen edellytysten, yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn parantaminen, myönteisen yrittäjäilmapiirin luominen sekä yksipuolisen elinkeinorakenteen
monipuolistaminen. Tehtävää toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä Sastamalan seudun yrityspalvelu
Oy:n kanssa ja osallistumalla sen hallituksen toimintaan.
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Tavoitetaso
Seuranta, mittari
Toimenpiteet
2011
Toteuma
Toimintaedellytyksiä antava toimintaympäristö
elinkeinoelämälle
Aktiivinen yhteydenpito eri toimijoiden kesken
Tiedotus, työpaikat, yritykset
Uusien yritysten
saaminen ja työpaikkojen määrän
kasvu,
sukupolvenvaihdokset
Perustetut 13
Lakkaamiset 8
Netto 5 yritystä
Uudet liiketoimintamahdollisuudet esimerkiksi
kaupan alalla
Elinkeinorakenteen monipuolistuminen, uutta
palveluvalikoimaa, myymälätilat
hyödynnettynä
Yhteistyö yrittäjäyhdistyksen
kanssa kaupallisten palveluiden kehittämisessä
Yhteiset kokoukset/ palaverit/koulutukset
Yhteiset palaverit
Seudullinen ja maakunnallinen elinkeinopoliittinen yhteistyö
Kunta mukana
seudullisessa
kehittämisessä.
Toimialat edustettuina
Sasyp toiminta
ja hankkeet
Yhteiset palaverit,
yhteistyösuunnitelmat
Palaverit
Kunnan tunnettavuuden ja matkailijoiden lisääminen
Osallistuminen
seudun kehittämishankkeisiin
sekä paikalliseen yhteistyöhön
Osallistumisaktiivisuuden seuranta
Yhteinen matkailuesite
yhdessä
yrittäjien kanssa
Uusien ja olemassa olevien
hoiva-alan yritysten lukumäärä
Hoiva-alan pienyritysten yhteistyön lisääntyminen
Asiakas
Vaikuttavuus (toiminta)
Kunnan seudullinen ja
paikallinen markkinoiminen
Hyvinvointiyrittäjyys vahvistuu
Toisen asteen ammatillista koulutusta kurssimuotoisena Punkalaitumella
Hyvinvointiyritykset verkostoituneet ja palvelut
tunnetaan
Koulutus käynnistyy ja tulee tunnetuksi ja saa rahoituksen
Kurssit/opiskelijat
30
TV-hankkeen
toteuttaminen
Kurssien määrä/
Opiskelijoiden
määrä
Ei toteutunut
Elinkeinotoimi ja kehittämistoiminta
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
Alkuper. TA
6 776
500
-97 733
-109 000
-90 957
-108 500
TP 2011
3 438
-109 026
-105 588
0
0
500
-109 000
-108 500
0
3 438
-109 026
-105 588
0
6 776
-97 733
-90 957
Poikkeama
-2 938
26
-2 912
0
0
0
-2 938
26
-2 912
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
0
0
Tilinpäätös
Menot ovat aiheutuneet Joutsentenreitti ry:n hankerahasta, Sastamalan Seudun yrityspalvelujen neuvolapalveluista ja hankerahasta sekä avustuksista.
Tulojen ylitys aiheutui Ely-keskuksen myöntämästä seutulippuavustuksesta.
.
TOIMIELIN
KUNNANHALLITUS
OSASTO
KAAVOITUS
VASTUUHENKILÖ
TOIMINNAN KUVAUS
Tehtävänä on valmistella ja toteuttaa kaavoitukseen liittyvät tehtävät. Aluearkkitehdin palvelut ostetaan Sastamalan kaupungilta. Aluearkkitehti on Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan yhteinen kaavoituksen, rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan ja kulttuuriympäristön hoidon asiantuntija.
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Tavoitetaso
Seuranta, mittari
Toimenpiteet 2011
Toteuma
Luodaan mahdollisuudet rakentamiselle
Kaavamuutokset
Käsittelyaika
Käsittelyn nopeuttaminen
Maankäytön
suunnittelun
suunnitelmallisuus
kasvaa
Aikataulujen noudattaminen, kaavoituskatsauk-sen toteutuminen
Määritellään kaavoituskatsauksessa
Yritysvaikutusten
seuraaminen
Kaavoituskatsaus
vuodelle 2011 kh
16.8.2011 § 146
valtuustokäsittely
Molempien valmistelu valtuuston
Kvalt hyväksyi korttelin 402 asemakaavan
Asiakas
Maankäytön suunnittelun ajantasaisuus
Vaikuttavuus (toiminta)
Kaavoituskatsaus
Yritysvaikutusten
arviointi osana
kaavoitusta
Korttelit 402 ja 395
asemakaavamuu-
Molemmat lainvoimaisiksi
31
27.1.2011 § 5 ja
kortteli 395
19.12.2011 § 44
käsittelyyn
tokset
Aluearkkitehtitoiminnan vaikuttavuus
Vakiintunut toiminta jatkuu
Yhteistyösopimus
Rakennettu miljöö
kehittyy
Kuntastrategian
mukainen kuntakuva
Peruskorjaushankkeiden avustusten
tiedotus ja lukumäärä
Kaavoitus
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
17 738
-19 913
-2 175
0
-1 100
-1 100
17 738
-21 013
-3 275
Aluearkkitehtitoiminta
jatkuu v.2012
Peruskorjaushankkeiden toteuttaminen
Alkuper. TA
-23 500
-23 500
0
-1 150
-1 150
0
-24 650
-24 650
Ei ole toteutunut
TP 2011
10 316
-20 126
-9 810
0
-1 093
-1 093
10 316
-21 219
-10 903
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Poikkeama
-10 316
-3 374
-13 690
0
-57
-57
-10 316
-3 431
-13 747
0
0
TOIMIELIN
KUNNANHALLITUS
OSASTO
MAA- JA METSÄALUEET
VASTUUHENKILÖ
TOIMINNAN KUVAUS
Kunnanhallitus vastaa kunnan maankäytöstä. Viljelysmaiden peruskunnon säilyttäminen
toteutetaan vuokraviljelyn kautta. Vuokrasopimukset tehdään pääasiassa viideksi vuodeksi
kerrallaan. Nykyiset sopimukset on tehty 1.5.2005 alkaen viideksi vuodeksi tai muutoin tarkoituksenmukaiseksi ajankohdaksi.
Metsien hoidosta on tehty sopimus Punkalaitumen Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa.
Sitovat tavoitteet
Kunnanhallitus vastaa kunnan maankäytöstä. Viljelysmaiden peruskunnon säilyttäminen toteutetaan
vuokraviljelyn kautta. Vuokrasopimukset tehdään pääasiassa viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyiset sopimukset on tehty 1.5.2005 alkaen viideksi vuodeksi tai muutoin tarkoituksenmukaiseksi ajankohdaksi.
Viljelysmaita myydään yksityisille niiden soveltuessa elinkeinonharjoittamiseen ja jos alueelle ei ole
kunnalla maankäytöllisiä tarpeita.
Metsien hoidosta on tehty sopimus Punkalaitumen Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa.
32
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Tavoitetaso
Seuranta, mittari
Toimenpiteet 2011
Toteuma
Suunnitelman mukainen kestävä
tuottotaso
Harvennushakkuiden määrä/myyntitulot
Toteuman seuranta
Myyntitulojen määrä
alle arvion
Vuokrasopimusten
lukumäärä ja peltohehtaarit
Seuranta
Vaikuttavuus (toiminta)
Kunnan metsät
hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaan
Metsäomaisuuden
arvo turvataan
Vuokraviljely
Maa ja metsäalueet
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Viljelysmaiden peruskunnon säilyttäminen
Sopimuksia 5 kpl
yhteensä n. 28 ha
TP 2010
202 993
-27 106
175 887
Alkuper. TA
201 900
-23 000
178 900
TP 2011
149 964
-36 355
113 609
0
202 993
-27 106
175 887
0
201 900
-23 000
178 900
0
149 964
-36 355
113 609
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Poikkeama
51 936
13 355
65 291
0
0
0
51 936
13 355
65 291
0
0
Tilinpäätös
Metsän myyntituotot jäivät alle arvion. Metsätulot kertyivät harvennushakkuista ja muutamasta pienestä
metsäalueesta.
KUNNANHALLITUS
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
Alkuper. TA
277 365
222 700
-942 724
-878 050
-665 359
-655 350
113 208
100 250
-84 257
-103 050
28 951
-2 800
390 573
322 950
-1 026 981
-981 100
-636 408
-658 150
0
9 021
0
9 750
33
TP 2011
319 818
-1 057 556
-737 738
120 268
-81 055
39 213
440 086
-1 138 611
-698 525
Poikkeama
-97 118
179 506
93 962
-20 018
-21 995
-42 013
-106 821
157 511
50 690
0
9 419
0
331
OSASTO
MAASEUTUTOIMI
VASTUUHENKILÖ
Maaseutusihteeri Ari Kallionpää
TOIMINNAN KUVAUS
Maaseututoimi hoitaa osana integroitua hallinto- ja valvontajärjestelmää ja maaseutuhallinnon paikallisena viranomaisena erilaisia EU:n ja kansallisten tukien hakemiseen, käsittelyyn maksatukseen ja hallinnolliseen valvontaan liittyviä tehtäviä.
Maaseututoimi huolehtii maataloustuotannolle aiheutuvien vahinkojen arvioinneista sekä korvausten
maksatuksesta. Lisäksi työkenttään kuuluu viljelijöiden opastamista tuki-, rahoitus-, eläke- ja muissa
asioissa sekä maaseudun kehittämiseen liittyviä tehtäviä.
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Tavoitetaso
Seuranta, mittari
Toimenpiteet
2011
Toteuma
Ei viivästymisiä
Viivästymiset suhteessa määräaikoihin
Kesätyöntekijän
palkkaaminen hakemusten tallennus- ja käsittelytehtäviin
Ei viivästymisiä
Viljelijöiden aktiivinen osallistuminen
Koulutukseen osallistuvien määrä
Viljelijöille järjestetään koulutuksia
tarpeen mukaan,
sähköisen tiedottamisen lisääminen
Järjestettiin tukihakukoulutus,
osallistuvia viljelijöitä 50 hlöä
Sähköisen tukihakemuksen jättäneitä
tiloja 40 %, tukihakemusten täyttövirheiden ja lisäselvityspyyntöjen määrän vähentäminen
Sähköisen hakemusten jättäneiden
määrä, lisäselvityspyyntöjen määrä
Tiedottaminen
sähköisen tukihaun
mahdollisuudesta,
koulutusta ja opastusta, sähköisen
hakemuksen täyttömahdollisuus
kunnan asiakaspäätteellä
Sähköinen tukihaku lisääntyi, hakemuksia 97 kpl
34,2%
tiloista,
valtakunnallinen
30 % tavoite ylittyi
Vältetään moninkertaista työtä, hakemuksen käsittelyyn
käytetyn ajan tehostaminen
Tukihakemusten
käsittelyyn käytetty
aika
Suunnitellaan työhuippujen tehtävien
jako selkeästi (mm.
tallennus, tallennuksen tarkastus,
maksatus, sitoumusasiat)
Tukihakemusten
käsittely
tehtiin
Maaseutuviraston
aikataulussa
asiakas
Tukihakemusten
käsittely ja maksatus määräajassa
Viljelijäkoulutuksen
järjestäminen
vaikuttavuus
Sähköisen tukihaun lisääminen
henkilöstö
Työmenetelmien
kehittäminen
34
Maaseututoimi
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
0
-62 851
-62 851
Alkuper. TA
500
-69 160
-68 660
-9 741
-9 741
0
-72 592
-72 592
-11 750
-11 750
500
-80 910
-80 410
1290
1700
TP 2011
-10 898
-10 898
0
-77 509
-77 509
Poikkeama
500
-2 549
-2 049
0
-852
-852
500
-3 401
-2 901
1659
0
41
0
-66 611
-66 611
Tilinpäätös
Tukea hakeneita aktiivitiloja oli 284 kpl (v. 2010 287 kpl), joiden viljelyksessä oli peltoa yhteensä 12 870
ha. Tämän lisäksi 3 tukea hakevaa tilaa on siirretty esteellisyyksien vuoksi hallinnoitavaksi toiseen kuntaan. Keskimääräinen peltopinta-ala oli 45,32 ha/tila (v. 2010 44,21 ha/tila). Hukkakaurakatselmuksia
tehtiin 22 kpl 18 tilalla. Katselmukset keskitettiin tiloille, joille on annettu torjuntasuunnitelma. Katselmuksen perusteella annettiin 5 torjuntaohjetta. Satovahinkoilmoituksia jätettiin 11 kpl.
Peltoala- ja eläinperusteisia tukia on maksettu vuoden 2011 tukihakemusten perusteella 8,9 milj. euroa.
Osa vuoden 2011 tuesta maksetaan vuoden 2012 aikana. Lisäksi vuonna 2011 maksettiin vuonna
2010 haettuja tukia 0,34 milj. euroa.
Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 123 kpl.
Maaseudun kehittämiseen varattua määrärahaa käytettiin hukkakauran kitkentäpalveluun, joka on toteutettu yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa. Hukkakauraa kitkettiin ja tarkastettiin 7 tilalla yhteensä
467 tunnin ajan. Kitkentää ja tarkastusta suoritettiin noin 600 ha:n alalla. Määrärahaa käytettiin myös
maksullisen maatalouslomituksen tukemiseen. Tuettuja lomitusta käytti 28 maatalousyrittäjää yhteensä
628,5 tuntia.
Kunnassa järjestettiin tukihakuun liittyvää koulutusta yhdessä MTK-Satakunnan tietovirta-hankkeen
kanssa, joihin osallistui 50 henkilöä. Sähköinen tukihaku lisääntyi ja tukihakemukset sähköisesti jätti 97
tilaa eli 34,2 % tiloista (v. 2010 79 tilaa, 27,3 %).
Kunnanvaltuusto hyväksyi 31.3. yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon järjestämisestä 1.1.2012
lukien. Sopimuksen mukaan Huittisten kaupunki vastaa maaseutuhallinnon järjestämisestä Huittisten
kaupungin, Köyliön ja Punkalaitumen kuntien osalta.
HALLINTOTOIMI
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
277 365
-1 012 621
-735 256
113 208
-94 019
19 189
390 573
-1 106 640
-716 067
Alkuper. TA
228 200
-958 904
-730 704
100 250
-114 800
-14 550
328 450
-1 073 704
-745 254
TP 2011
324 876
-1 136 401
-811 525
120 268
-91 966
28 302
445 144
-1 228 367
-783 223
Poikkeama
-96 676
177 497
80 821
-20 018
-22 834
-42 852
-106 379
154 663
48 284
0
10 311
0
11 450
0
11 078
0
372
35
4.2 Perusturvatoimi
TOIMIELIN
PERUSTURVALAUTAKUNTA
OSASTO
SOSIAALITYÖ JA HALLINTO
VASTUUHENKILÖ
Perusturvajohtaja Anne Hokkanen
TOIMINNAN KUVAUS
Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä ja tuottaa ruokapalvelut.
Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan omatoimisen, itsenäisen elämänhallinnan tukeminen ja elämänhallintaa uhkaavien haittojen selvittely ja ennalta ehkäisy. Sosiaalityöllä pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja palauttamaan jo syrjäytyneitä ihmisiä normaalipalvelujen piiriin. Sosiaalityö on jaettu aikuissosiaalityöhön, joka vastaa toimeentulotuesta, sosiaalisesta kuntoutuksesta, asumispalveluista ja päihdepalveluista ja perhepalveluihin, joka vastaa koulun sosiaalityöstä ja lastensuojelusta. Henkilöstöä on
perusturvajohtaja, 2 sosiaalityöntekijää, kanslisti ja perhetyöntekijä. Lastenvalvojan tehtävät tekee perusturvajohtaja.
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet v. 2011
Hallinto
Tavoite
Henkilöstö
Osaava ja hyvinvoiva
henkilöstö
Asiakas
Toimiva asiakaspalvelu
Toimenpiteet 2011
Mittarit
Toteutuma
Jokaisen työntekijän kans- Käydyt kehityskeskustesa käydään kehityskeskus- lut/työntekijöiden lukutelut
määrä
Kehityskeskustelujen sijasta on pidetty tiimipalaverit
kerran viikossa
Asiakastyytyväisyyskysely
Asiakastyytyväisyys vähintään 3.5
asteikko 1-5
asiakastyytyväisyyskyselyn
tulos oli 3.88 asteikolla 1-4
Toimenpiteet 2011
Mittarit
Sosiaalityö
Tavoite
Vaikuttavuus
Asiakkaiden itsenäisen selviytymisen
tukeminen
Sosiaalityön ja toimeentulotuen eriyttäminen. Sosiaalityön
vaikuttavuuden lisääminen
Asiakas
Asiakkaat saavat
asiansa vireille sujuvasti ja määräajassa
Asiakkaan tukeminen ensi- Ruokakuntien määrä, joisijaisten etuuksien ja palve- den ainut tulo on toimeenluiden hakemisessa
tulotuki ja mahdollisesti
asumistuki, ruokakuntien
määrä laskee
Toteutuma
1/2011 19
2/2011 25
3/2011 28
Asiakkaiden ohjaaminen
kirjallisten toimeentulotukihakemusten tekemiseen
tavoitetaso: 40 % toimeentulotukihakemuksista tehdään kirjallisesti.
1/2011 52,12%
2/2011 58,43%
3/2011 65,31%
Lainsäädännön asettamissa määräajoissa pysyminen
Toimeentulotuen jonotilan- 1/2011 2,5pv
ne
2/2011 2,57pv
3/2011 2,21pv
Prosessit
Nuorten syrjäytymisen Alle 25 v. toimeentulotuehkäisy
kiasiakkaille tehdään asiakassuunnitelma
Asiakassuunnitelmien
määrä
prosenttia kohderyhmän
asiakkaista
36
1/2011 14,29%
2/2011 13,04%
3/2011 13,79%
Lasten, nuorten ja
perheiden ongelmiin
puututaan oikeaaikaisesti
Toimintatapa kuvataan v.
Kehitetään yhteistyössä
toimintatapoja, joilla tunnis- 2011 loppuun mennessä
tetaan lasten, nuorten ja
perheiden syrjäytymisen
riskit ja voidaan ehkäistä
niitä.
Rohkea ongelmakäytökseen puuttuminen siellä
missä se havaitaan
Lastensuojeluilmoitusten
määrä
Toimintatapoja on kehitetty yhdessä sivistystoimen
ja terveydenhuollon kanssa, työ jatkuu v. 2012
1/2011 21
2/2011 35
3/2011 41
1= tammikuu-huhtikuu, 2 =tammikuu-elokuu 3 =tammikuu-joulukuu
Sosiaalityö ja hallinto
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
811 733
-1 529 270
-717 537
41 281
-75 805
-34 524
853 014
-1 605 075
-752 061
Alkuper. TA
250 000
-1 111 000
-861 000
0
-37 350
-37 350
250 000
-1 148 350
-898 350
15 477
6 500
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
-95 000
-95 000
-95 000
-95 000
TP 2011
286 645
-1 306 719
-1 020 074
0
-39 746
-39 746
286 645
-1 346 465
-1 059 820
Poikkeama
-36 645
100 719
64 074
0
2 396
2 396
-36 645
103 115
66 470
6 234
266
Arviointia tuloksista
Lastensuojelulain mukaisia aikarajoja on pystytty noudattamaan, vaikka lastensuojeluilmoitusten määrä
nousi rajusti.
Toimeentulotukipäätöksissä on pystytty noudattamaan lainsäädännön asettamia määräaikoja. Ruokakuntien määrä, joiden ainut tulo on toimeentulotuki, on vuoden aikana lisääntynyt, mutta myös uusien
ruokakuntien määrä on noussut. Ruokakuntien suhde on pysynyt samana. Asiakkaiden ohjaamiseen
ensisijaisten etuuksien ja toimenpiteiden piiriin on kiinnitetty enemmän huomiota. Tarkoitus on kehittää
toimintaa ja juurruttaa se paremmin perustyöhön.
Tunnusluvut
lastensuojelun kohteena
olevat asiakkaat
perhetyöntekijän käynnit
- lastensuojelu
- kotouttaminen
toimeentulotuki:
perustoimeentulotuen
ruokakuntien määrä
TP 2010
59
TA 2011
40
Toteutuma
1/2011
28
Toteutuma
2/2011
35
Toteutuma
3/2011
39
102
45
150
50
37
10
79
20
131
23
109
124
120
75
90
108
9
9
13
12
(lasku 10.5.)
12
(lasku 10.9.)
(lasku 10.1.)
ka
35
5,5
ka
24,25
15,25
ka
21
17,5
TP 2009
37
11
lapset
passiivituen saajat
maahanmuuttajat
sosiaalityön piirissä
- alle 3 v. olleet
- yli 3 v. olleet
35
11
35
37
päihdehuolto:
laitoshoito, asiakkaat
avohuolto, asiakkaat
palvelupäivä, asiakkaat,
ka
5,9
5
20
7
7,1
6,1
4,76
TOIMIELIN
PERUSTURVALAUTAKUNTA
OSASTO
RUOKAPALVELUT
VASTUUHENKILÖ
Ruokapalveluesimies Tiina Niemelä
5
25
5,1
TOIMINNAN KUVAUS
Ruokapalvelut tuottavat palvelukeskus Pakarin keittiöltä keskitetysti ateriapalvelut päivähoidolle ja vanhuspalveluille, Toukolan asumispalveluyksikköön. Sastamalan peruskuntayhtymä ostaa ruokapalvelut
Punkalaitumen toimipisteisiin ruokapalveluyksiköltä.
Yhteiskoulun keskuskeittiö tuottaa ateriapalvelut Keskuskoulun, Yhteiskoulun, lukion,, Kanteenmaan
koulun sekä valmistavan opetuksen tarpeisiin. Kanteenmaan koulun keittiö toimii palvelukeittiönä. Kiertolan sekä Pohjoisseudun kouluilla toimivat valmistuskeittiöt.
Ateriapalveluiden sisällöt määritellään Sastamalan peruskuntayhtymälle ateriapalveluja koskevassa
palvelusopimuksessa.
Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa kaikille asiakasryhmille ravitsemuksellisesti oikein suunniteltuja, monipuolisia ja maittavia aterioita taloudellisesti, joustavasti ja tehokkaasti.
Ruokapalveluyksikön henkilökunta:
Palvelukeskus Pakari: 1 ruokapalveluesimies, 1 suurtalouskokki ja 5,5 ravitsemistyöntekijää
Yhteiskoulun keittiö: 1 ravitsemisesimies, 3 ravitsemistyöntekijää
Pohjoisseudun koulu: 1 suurtalouskokki
Kiertolan koulu: 1 suurtalouskokki
Kanteenmaan koulu: 1 laitoshuoltaja, siirtynyt Pakarin keittiölle ravitsemustyöntekijän tehtävään.
Sitovat strategiset tavoitteet v. 2011
Tavoite
Vaikuttavuus
Ateriat ovat laadukkaista, ajallaan ja taloudellisesti toimitettuja
Asiakas
Toimivat asiakaspalvelut
Henkilöstö
Osaava ja hyvinvoiva
henkilöstö
Osaaminen vastaa työtehtäviä
Toimenpiteet 2011
Mittarit
Toteutuma
kustannusten nousu enintään
2 % /suorite
Ateriasuoritteet
Vertailupohjaa ei löydy
koulupuolelta, koska
suoritteiden seuranta
aloitettu 2011 alusta
ruokapalvelujen yhdistyttyä omaksi yksikökseen. Pakarin suoritearvon nousu 4,5 %.
Asiakastyytyväisyyskysely
Ruokapalvelun asiakastyytyväisyys vähintään 3,
asteikolla 1-5
Resurssien vähyyden
vuoksi asiakastyytyväisyys kyselyä ei toteutettu tänä vuonna.
Kehityskeskustelut
Kehityskeskustelut kerran Kehityskeskustelut
vuodessa kaikkien työn- käyty osittain. Osa
tekijöiden kanssa
siirretty keväälle 2012.
38
Prosessi
Uuden yksikön toiminnan kehittäminen
Ruokapalvelut
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Kehittämisselvitys
TP 2010
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Selvitys valmistuu v.
2011 loppuun
Uuden yksikön toimintaa on kehitetty käytäntöjä ja laskutusjärjestelmää yhtenäistämällä. Työaikajärjestelmä
muutettiin kaikilla yleistyöaikaan ja työvuorosuunnittelussa otettiin
käyttöön kaikille Titania
työvuorosuunnittelu ja
laskentaohjelma. Yksikön sisällä kehitettiin
sijaisjärjestelmää oman
henkilöstön kesken.
Varsinaista kehittämisselvitystä ei tehty. Kehittäminen jatkuu vuoden 2012 aikana.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alkuper. TA
402 050
-765 550
-363 500
402 600
-39 100
363 500
804 650
-804 650
0
TP 2011
417 415
-744 276
-326 861
376 651
-49 790
326 861
794 066
-794 066
0
Poikkeama
-15 365
-21 274
-36 639
25 949
10 690
36 639
10 584
-10 584
0
0
19 350
17 982
1 368
Arviointia tuloksista
Suoritteen hinta nousi Pakarin kohdalla 2,5 % tavoitteesta. Osa syynä siihen ovat sairauslomista aiheutuneet lisäkustannukset sekä osa-aikaisen työntekijän siirtyminen sivistystoimesta ruokapalveluihin
Kanteenmaan koulun loputtua. Koulujen suoritteiden kerääminen yhteneväisin perustein aloitettiin vuoden alusta. Tämän vuoksi ei ole vertailupohja aiempaan suoritteen hintaan vuodelta 2010. Kokonaisuudessaan ruokapalvelun toiminta pysyi talousarvion puitteissa.
Ruokapalvelua kehitettiin tilaaja- tuottajamallin mukaisesti.
Elintarvikkeet kilpailutettiin yhdessä Sastamalan kaupungin kanssa. Uusi hankintasopimus alkoi
1.6.2011 ja on voimassa 31.1.2013 asti.
Ruokalistoja kehitettiin sekä maksullista välipalatarjoilua järjestettiin edelleen kouluilla.
Henkilökunnalle järjestettiin omavalvontaan, ravitsemukseen ja salaattien valmistukseen liittyvä koulutus yhdessä Loimaan ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Dieettikokkien erityisammattitutkintoon osallistuvat saivat tutkintonsa valmiiksi.
TP 2009
ateriasuoritteet
- Pakari
- koulut
Yhteiskoulun ruokapalvelu
TA 2010
TA 2011
102312
100 400
100 000
39
Toteutuma
1/2011
34745
36811
31329
Toteutuma
2/2011
Toteutuma
3/2011
69845
57266
46122
106032
97291
75873
(1926)
(2637)
(2637)
3138
4270
4750
6395
7843
10938
5,15
4,64
4,68 4,87
2,61
5,65
4,81
4,66
2,07
5,19
4,06
3,46
2,89
6,96
3,44
4,47
(Kanteenmaan koulun osuus)
Kiertolan koulu
Pohjoisseudun koulu
euroa/suorite
- Pakari
- koulut
Yhteiskoulun ruokapalvelu
Kanteenmaan koulu
Kiertolan koulu
Pohjoisseudun koulu
4,65
TOIMIELIN
PERUSTURVALAUTAKUNTA
OSASTO
PÄIVÄHOITO
VASTUUHENKILÖ
Päivähoidon johtaja Pirkko-Liisa Henttinen
2,58
3,79
3,89
4,34
TOIMINNAN KUVAUS
Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tarjota laadukasta ja yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta
päivähoitoikäisille lapsille perheiden tarpeita vastaavalla tavalla. Päivähoito tarjoaa myös perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille tarvittaessa.
Päivähoitomuotoina ovat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkotihoito.
Päivähoito vastaa myös lasten kotihoidon tuesta sekä muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista päivähoitopalveluista.
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet v. 2011
Tavoite
Vaikuttavuus
Päivähoidon tarpeen ja
toiminnan
vastaavuus ja toimiva
palvelurakenne
Toimenpiteet
Mittarit
Toteutuma
Tavoitteena on hoitopaikan
järjestyminen kaikille asetuksen
mukaisessa määräajassa.
Jonossa olevien lasten
lukumäärä
1/2011 ei jonossa olev.
2/2011 ei jonossa olev.
3/2011 jonossa 12 lasta
kirjoilla olevat lapset
kirjoilla 31.12 pph 46
ryhmis 14
pk 24
Hoitopaikkojen tehokas käyttö
Hoitopäivien lukumäärän seuranta
Tavoite 14500 hoitopäivää
Varahoidon edelleen
kehittäminen
Päivähoidon varahenkilön toimen
täyttäminen – perhepäivähoidon
varahoidon selkiyttäminen ja ylitysten väheneminen.
Toimi täytettynä
Asiakas
Vanhempien vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen
Toimiva asiakaspalvelu
Erilliskorvauspäivien
määrän seuranta
Vasukeskustelut käytössä kattavasti
Asiakastyytyväisyyskysely
40
1/2011 5394
2/2011 9366
3/2011 14425
Toimi täytettynä.
erilliskorvauspäiviä
31.12. yht. 190 pv:
yli 5h/pv 128
enit.5h/pv 62
Keskusteluja käyty
kattavasti.
Asiakastyytyväisyys
vähintään 3,5 (asteikko1-5)
Päivähoidon asiakaskunnan kysely siirretään v. 2012. Perustur-
vatoimen asiakaskysely
tehtiin vk 39 ja 40 (päivähoito mukana)
Henkilöstö
Osaava ja hyvinvoiva
henkilöstö
Työhyvinvoinnin ylläpitäminen
Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoituksen täyttäminen
Koulutuspäivien määrä/henk.
2/2011 seutukunnalliset
koulutuspäivät peruttu,
muut: pph 1 puolipäivä
Kehityskeskustelut
kehityskeskustelujen
määrä
1/ loput siirretty keväälle 2012
pk henkilök. 2
muut 1
1 virkistystapahtuma
Päivähoito
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
97 546
-875 972
-778 426
44 138
-76 505
-32 367
141 684
-952 477
-810 793
Alkuper. TA
127 600
-915 300
-787 700
0
-81 450
-81 450
127 600
-996 750
-869 150
TP 2011
101 708
-910 014
-808 306
47 976
-93 369
-45 393
149 684
-1 003 383
-853 699
Poikkeama
25 892
-5 286
20 606
-47 976
11 919
-36 057
-22 084
6 633
-15 451
23859
26550
26985
0
-435
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Arviointia tuloksista:
Päivähoidon kysyntä loppuvuodesta nousi räjähdysmäisesti. Päivähoitopaikkaa vuoden vaihteessa
odotti 12 lasta. Tarve hoidon aloittamiseen ajoittuu vuoden 2012 alkuun. Perhepäivähoitoon haettiin 1-2
uutta hoitajaa, yksi aloittaa vuoden vaihteen jälkeen. 5 lasta jäi odottamaan hoitopaikkojen vapautumista vanhempien päätöksellä, muut saatiin sijoitettua olemassa oleville päivähoitopaikoille.
Hoitopäivien tavoite saavutettiin hyvin.
Perhepäivähoitajien siirryttyä työaikalain piiriin 1.8.2011, on varahoidon tarve huomattavasti lisääntynyt.
Päivähoidon vakinainen varahenkilö valittiin, ja hänet sijoitettiin ryhmikseen ilman lapsimitoitusta paikkaamaan tätä varahoitotarvetta. Tämä lisäsi ryhmäperhepäivähoidon läsnäolopäiviä, mutta asetuksen
mukaista 4,5 lasta /hoitaja ei kuitenkaan ylitetty. Vain marraskuussa suhdeluku oli yli 4 (4,2 lasta/hoitaja), kaikkina muina kuukausina jäätiin alle 4 lapsen. Perhepäivähoidossa varahoitoa on myös
jonkun verran järjestetty, mutta ylitystä sopimuksiin oli vain vähän ja tilapäisesti. Uusi 8 h työaika merkitsi perhepäivähoidossa runsaasti työntasausvapaapäiviä, näin ollen perhepäivähoidon hoitopäivätavoitteesta jäätiin. Päiväkodissa hoitopäivätavoite ylittyi.
Päivähoidon oma asiakaskysely siirrettiin v. 2012, koska päivähoidon asiakaskunta osallistui perusturvatoimen asiakaskyselyyn.
Seutukunnalliset täydennyskoulutuspäivät peruuntuivat.
Kehityskeskustelut käyty uusien hoitajien kanssa, vakinaisen henkilöstön kehityskeskustelut siirrettiin
keväälle 2012.
Tunnusluvut
TP 2009
Perhepäivähoito
hoitopäiviä
lapsia/hoitohenkilö
Ryhmäperhepäivähoito
hoitopäiviä
lapsia/hoitohenkilökunta
TP 2010
TA 2011
Toteutuma Toteutuma Toteutuma
1/ 2011
2/2011
3/2011
9213
4,4
8904
4,6
8900
4,3
3193
4,7
5633
4,6
8207
KA 4,6
1953
3,2
2066
3,3
1800
3,2
766
3,4
1270
3,1
2196
3,3
41
Päiväkoti
hoitopäiviä
esiopetuspäiviä
lapsia/hoitohenkilökunta
Kotihoidontuki:
yleinen, perheet
3427
1642
5,5
KA 38,3
3794
1701
6,3
3800
6,5
KA 29,8
1435
510
6,7
2463
855
6,2
4022
1911
6,7
KA 28,3
KA 30,8
KA 30,8
TOIMIELIN
PERUSTURVALAUTAKUNTA
OSASTO
ERIKOISSAIRAANHOITO
VASTUUHENKILÖ
Perusturvajohtaja Anne Hokkanen
TOIMINNAN KUVAUS
Kunta on jäsen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sopimuksen perusteella kunta käyttää Vammalan aluesairaalaa ja Tampereen yliopistollista sairaalaa. Punkalaidun kuuluu Lounais-Pirkanmaan tilaajarenkaaseen.
Erikoissairaanhoidon käytön palvelusopimukset ovat seuraavat:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
2.376.706
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
1.353.105
TOIMIELIN
PERUSTURVALAUTAKUNTA
OSASTO
PERUSTERVEYDEN-,VANHUSVEYDENHUOLTO
VASTUUHENKILÖ
Perusturvajohtaja Anne Hokkanen
JA
YMPÄRISTÖTER-
TOIMINNAN KUVAUS
Punkalaitumen kunta ostaa Sastamalan perusturvakuntayhtymältä kansanterveyslain mukaiset terveydenhuoltopalvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset vanhuspalvelut ja kasvatus- ja perheneuvolapalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut. (Yleinen terveys- ja elintarvikeneuvonta, elintarvikelaboratoriotutkimukset, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelupalvelu ja ympäristölupaviranomaispalvelut. Vanhuspalveluihin sisältyy palvelukokonaisuudet: kotihoito, tukipalvelut, vanhainkoti, päivätoiminta, palveluasuminen ja omaishoidon tuki.
Sitovat strategiset tavoitteet v. 2011
Tavoite
Vaikuttavuus
Vanhushuollon toimiva
palvelurakenne
Toimenpiteet 2011
Mittarit
Toteutuma
Kotihoidon kattavuus 15 % yli
75 –vuotiaista
toteutumaprosentti
toteutuma 15,91 %
Omaishoidon tuki myönnetään
kaikille kriteerit täyttäville
toteutumaprosentti
omaishoidettavia yhteensä 27, joista +75 v
16
3,14 % (tavoite 5-6 %)
Syrjäytymisen ehkäisy
Työttömien terveystarkastukset
terveystarkastusten
määrä
4
Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus
paranevat
Palveluverkkoselvitys
Selvitys valmis 2011
loppuun mennessä
selvitys perusturvalautakunnassa huhtikuussa
42
Asiakas
Vastaanottoaikojen odotusaika asiakkaalle on
kohtuullinen
Asiakas saa kiireettömän ajan
kahden viikon sisällä tklääkärille
Terveydenhuolto
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
jonotusajat
Alkuper. TA
0
-8 973 518
-8 973 518
-9 107 000
-9 107 000
39 378
39 378
0
-8 934 140
-8 934 140
0
0
-9 107 000
-9 107 000
hammaslääkäri n. 2 kk
tk-lääkäri alle. 2 vkoa
TP 2011
-410 600
0
-410 600
-410 600
Poikkeama
0
-9 319 390
-9 319 390
0
0
0
0
-9 319 390
-9 319 390
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
0
-198 210
-198 210
0
0
0
0
-198 210
-198 210
0
0
Arviointia tuloksista
Kotihoidon kattavuus on hyvällä tasolla. Omaishoidon tuen käyttö voisi olla laajempaa. Keväällä tehtiin
selvitys vanhushuollon palvelurakenteesta, jonka toteutus aloitettiin syksyllä lisäämällä Kaisankotiin hoitajia. Vanhainkodin 8 asunnon muuttaminen palveluasumiseksi valmistelu aloitettiin, toteutus on v.
2012 alusta. Kuntoutusosaston suunnittelu aloitettiin.
Kiireettömän hoidon saatavuus on hyvä.
TOIMIELIN
PERUSTURVALAUTAKUNTA
OSASTO
VAMMAISPALVELUT
VASTUUHENKILÖ
Perusturvajohtaja Anne Hokkanen
TOIMINNAN KUVAUS
Vammaispalvelut osastoon kuuluvat kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut. Vammaispalvelun tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä edistää ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja. Vammaisille tarkoitettuja palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut sekä palveluasuminen. Vammaispalvelulain mukaiset päätökset tekee perusturvajohtaja.
Kehitysvammahuollon palvelut kunta ostaa pääsääntöisesti Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Näitä palveluja ovat laitoshoito, asumispalvelut työtoiminta, perhehoito sekä muut avohuollon palvelut. Kunta
tuottaa myös itse ohjattua ja autettua asumispalvelua aikuisille kehitysvammaisille Toukolan asumispalveluyksikössä. Toukolassa on käytössä 10 huonetta, 9 paikkaa ja henkilökuntaa on 4.
Sitovat strategiset tavoitteet v. 2011
Tavoite
Vaikuttavuus
Vammaisen henkilön
yhdenvertainen osallisuus
Toimenpiteet 2011
Mittarit
Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut
tunnusluvut
43
Toteutuma
Asiakas
Sujuva asiakaspalvelu
Päätöksen tekeminen määräajassa
Hakemuksen ja päätöksenteon välinen aika,
tavoite 1 kk
päätöksentekoaika ka.
13 pv.
Prosessi
Kustannustehokas palve- Toukolan hoitopäivän hinta sailutuotanto
raanhoitopiirin hintojen tasolla
hoitopäivän hinta
51,83 e 1/2011
57,25 e 2/2011
64,88 e 3/2011
Henkilöstö
Henkilöstöresurssit ovat
riittävät
Valtakunnallisten suositusten
mukaiset
työntekijä/asiakkaat
0.6 työntekijää/2 asiakasta, muut 0.4
Osaava ja hyvinvoiva
henkilökunta
Jokaisen työntekijä kanssa käydään kehityskeskustelut
kehityskeskustelut/henkilökunta
Jokaisen työntekijän
kanssa on käyty keskustelut
Vammaispalvelut
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
33 865
-814 469
-780 604
5 811
-50 468
-44 657
39 676
-864 937
-825 261
Alkuper. TA
31 500
-876 750
-845 250
84 000
84 000
-47 550
-47 550
31 500
-924 300
-892 800
0
84 000
84 000
1 606
5 207
1 600
5 850
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2011
33 803
-840 731
-806 928
0
-58 411
-58 411
33 803
-899 142
-865 339
Poikkeama
-2 303
47 981
45 678
0
10 861
10 861
-2 303
58 842
56 539
1 606
5 587
-6
263
Arviointia tuloksista
Vammaispalvelulain mukaiset päätökset on tehty lain sallimassa määräajassa, joka on kaksi kuukautta,
myös oma tavoiteaika on alitettu keskimääräin.
Sairaanhoitopiirin asumispalvelujen hinta vaihtelee 49 e-98 e, pienenä yksikkönä Toukolan hoitopäivän
hinta hyvin tavoitteen mukainen.
Tunnusluvut
kehitysvammahuolto:
hoitopäivät
laitoshoito
asumispalvelut
perhehoito
työtoiminta ja päivätoiminta
vammaispalvelut:
kuljetuspalvelujen
saajat
muut
Toukola
asumispalvelun hinta
Toukolan hoitopäivät
TP 2009
TP 2010
TA 2011
Toteutuma
1/2011
Toteutuma
2/2011
Toteutuma
3/2011
1095
929
1082
1419
1072
764
1101
1367
1095
1095
1085
1400
360
249
351
606
706
509
675
1084
1040
776
1072
1597
87
4
90
16
100
12
80
3
85
8
86
11
3242
63
3280
51,83
1109
57,25
2242
64,88
3362
44
PERUSTURVATOIMI
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
Alkuper. TA
943 144
811 150
-12 193 229 -12 775 600
-11 250 085 -11 964 450
91 230
402 600
-163 400
-205 450
-72 170
197 150
1 034 374
1 213 750
-12 356 629 -12 981 050
-11 322 255 -11 767 300
1 606
44 543
1 600
58 250
45
-421 600
-421 600
0
-421 600
-421 600
TP 2011
839 570
-13 121 129
-12 281 559
424 627
-241 316
183 311
1 264 197
-13 362 445
-12 098 248
Poikkeama
-13 055
-54 797
-67 852
-47 976
25 176
-22 800
-61 031
-29 621
-90 652
1 606
56 788
-6
94
3.3 Sivistystoimi
TOIMIELIN
SIVISTYSLAUTAKUNTA
OSASTO
HALLINTO
VASTUUHENKILÖ
Lukion rehtori Hannu J. Paukku
TOIMINNAN KUVAUS
Punkalaitumen kunnan sivistystoimen hallinto ja resurssien vaalinta.
Hallinto
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
0
-71 256
-71 256
Alkuper. TA
TP 2011
-77 100
-77 100
15
-76 951
-76 936
-3 389
-3 389
0
-74 645
-74 645
-3 050
-3 050
0
-80 150
-80 150
-3 715
-3 715
15
-80 666
-80 651
Poikkeama
-15
-149
-164
0
665
665
-15
516
501
1 290
1 700
1 450
1 652
1 583
48
-133
TOIMIELIN
SIVISTYSLAUTAKUNTA
OSASTO
PERUSOPETUS
VASTUUHENKILÖ
Lukion rehtori Hannu J. Paukku
TOIMINNAN KUVAUS
Perusopetuksen järjestäminen Punkalaitumen kunnassa.
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Tavoitetaso
Seuranta, mittari
Toimenpiteet 2011
Toteuma
lisääntynyt opiskelu-motivaatio, joka
näkyy mm. innokkuutena tulla kouluun
oppilaiden poissaolojen kehitys (tilastoista poistetaan ”sairain
ja tervein” 1/10)
aletaan lukukausittainen poissaolojen
kehityksen seuranta
Wilma-ohjelman
kautta seuranta aloitettu Yhteiskoulussa.
-oppimistulokset
paranevat
-työssäjaksaminen
paranee
asiakaspalautekysely
-opettajakunnan
kehityskeskusteluista
tehtyyn yhteenvetoon perustuva näkemys arvio vaikuttavuudesta
asiakaspalautteelle
ja kehityskeskusteluihin laaditaan koulutoimen yhteinen
kaavake, perusopetuksen esimies käy
kehityskeskustelut ja
tekee yhteenvedon
asiakaspalautteelle
ja kehityskeskusteluihin yhteinen lomake laadittu.
asiakas
Hankkeiden vaikutus
opiskelumotivaatioon
- TVT –hanke
- Kelpo-hanke
- MoKu-hanke
- Kamu-hanke
vaikuttavuus
opetuksen, oppimisympäristön ja työskentelymuotojen
uudistuminen
46
kehityskeskustelut
käyty keväällä 2011
henkilöstö
uuden tekniikan
hyödyntäminen ja
uusien käytänteiden
käyttöönotto
henkilökunta uudistaa työtapojaan
ja kouluttautuu
henkilökunnan kouluttautumisen tasapuolisuus
lukukausittainen
seuranta opettajien
osallistumisesta
koulutuksiin. (%
henkilökunnasta
osallistunut koulutukseen)
70% opettajista osallistunut koulutuksiin
Oppilasennusteet kouluittain:
Tunnusluvut
Kanteenmaa
Keskuskoulu
Kiertola
Pohjoisseutu
Yhteiskoulu
Perusopetus
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2009
21
151
37
46
143
TP 2010
23
150
38
42
136
TP 2010
Alkuper. TA
407 886
264 150
-3 029 506
-2 668 900
-2 621 620
-2 404 750
186 851
0
-678 666
-743 400
-491 815
-743 400
594 737
264 150
-3 708 172
-3 412 300
-3 113 435
-3 148 150
1 652
66 232
66 650
TP 2011
TS 2012
TS 2013
151
34
45
138
155
29
47
139
155
22
50
135
TP 2011
414 302
-2 767 616
-2 353 314
0
-804 254
804 255
414 302
-3 571 870
-3 157 568
Poikkeama
-150 152
98 716
-51 436
0
60 854
60 854
-150 152
159 570
9 418
0
63 751
0
2 899
Tilinpäätös
Esikoulua on järjestetty vuonna 2011 Keskuskoululla, päiväkodilla sekä Pohjoisseudun koululla.
Iltapäivätoimintaa on ollut Keskuskoululla.
Punkalaitumen kunnan naapurikunnista on ollut koululaitoksessamme oppilaita seuraavasti:
Huittisista 6
Loimaalta 1
Urjalasta 18
Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta on annettu Yhteiskoulun yhteydessä kahdessa opetusryhmässä sekä Kiertolan koululla kevääseen 2011 saakka. Maahanmuuttajien omaa äidinkieltä sekä islamin
uskontoa on opiskeltu sekä Yhteiskoululla, että Kiertolan koululla etäopetuksena yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.
Punkalaitumen kunnan peruskoulut ovat mukana seuraavissa hankkeissa ja projekteissa:
- TVT, kärkikouluna Punkalaitumen Yhteiskoulu (Tieto- ja viestintätekniikka
koulun arjessa), tuottaa kouluille ja kuntien opetustoimelle uutta tietoa ja yhdistää osaamista
tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median monipuolisessa hyödyntämisessä opetuksessa, opiskelussa ja oppimisympäristöjen suunnittelussa
- KELPO, tehostetun ja erityisen tuen kehittämisohjelma päättyi vuoden 2011 lopussa
- KERHOTYÖ, koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
- KaMu, kunnan yhteinen hanke liikkumattomien liikuttamiseen, koordinointi Yhteiskoululta. Projekti
päättyi vuoden 2011 lopussa.
- MOKU-projekti, monikulttuurisuus koulun arjessa, päättyi vuoden 2011 lopussa
47
Opetushenkilöstö:
4 rehtoria
8 lehtoria
8 luokanopettajaa
3 erityisopettajaa
1 kiertävä erityisopettaja
1 kiertävä englannin opettaja
2 esikoulun opettajaa
3 valmistavan opetuksen tuntiopettajaa
4 tuntiopettajaa
TOIMIELIN
SIVISTYSLAUTAKUNTA
OSASTO
LUKIO-OPETUS
VASTUUHENKILÖ
Lukion rehtori Hannu J. Paukku
TOIMINNAN KUVAUS
Punkalaitumen lukio on paikkakunnan ainoa toisen asteen oppilaitos. Se pyrkii tarjoamaan lukiopaikan
mahdollisimman monelle paikkakunnan nuorelle ja toimimaan yleissivistävänä oppilaitoksena sekä
varmistamaan oppilaittensa menestymisen ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Koulu pyrkii resurssiensa puitteissa tarjoamaan mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin ja joustavaan opiskelurytmiin.
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Tavoitetaso
Seuranta, mittari
Lukion säilyminen
paikkakunnalla
Opiskelijoiden lukumäärä >70
Menestyminen
opinnoissa
Ylioppilastodistusten
puoltoäänten keskiarvo >21
Kansainvälisyys
Opiskelijavierailu
saksalaisen Gymnasium Antonianum
Vechtan lukiolle keväällä 2011
Opiskelijamäärä
laskentapäivänä
20.9.
Vuonna 2011 ylioppilaaksi päässeiden puoltoäänten keskiarvo
Seurataan, onko
tavoite toteutunut
Punkalaitumen ja
Askolan lukioiden
ystävyyskoulusuhteen
luominen venäläisen
Priozerskin kaupungin lukion kanssa
syksyllä 2011
Toimenpiteet
2011
lukion markkinointi
Toteuma
opiskelijoiden määrä
lukuvuoden alussa
66
Ylioppilastodistusten
puoltoäänten keskiarvo 24,2
hyvä opetus
Saksan matkan
järjestämien
Saksan matka on
toteutunut
neuvottelujen aloittaminen Priozerskin kaupungin lukion kanssa
Neuvottelut Priozerskin alueen koulutoimen kanssa
aloitettu
Tunnusluvut
Lukion oppilasmäärän kehitys:
Lukio
TA 2009
68
TP 2010
68
TP 2011
66
48
TS2012
70
TS 2013
70
Lukio-opetus
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
Alkuper. TA
20 874
13 500
-543 733
-546 500
-522 859
-533 000
-125 894
-125 894
20 874
-669 627
-648 753
-140 950
-140 950
13 500
-687 450
-673 950
TP 2011
21 339
-527 036
-505 698
0
-150 356
-150 356
21 339
-677 392
-656 054
10 705
11 900
11 494
Poikkeama
-7 839
-19 464
-27 302
0
9 406
9 406
-7 839
-10 058
-17 896
0
406
Tilinpäätös
Alle viiden opiskelijan ryhmissä kurssin opetustunteja on vähennetty opiskelijamäärän suhteessa. Osa
opiskelusta toteutettiin itsenäisen opiskelun muodossa. Kursseja on yhdistelty siten, että kahden vuosikurssin opiskelijoita opiskelee samalla kurssilla.
Punkalaitumen lukio tekee yhteistyötä lukioiden TVT-hankkeen puitteissa Sastamalan verkostolukion ja
Lauttakylän lukion kanssa. Sastamalan lukion kanssa on lukuvuoden aikana toteutettu yhteinen kansainvälisyyskurssi, johon kuului tutustumismatka Pietariin.
Punkalaitumen lukio on Suomen Lähilukioyhdistyksen jäsen ja rehtori on osallistunut jonkun toisen
opettajan kanssa pienten lukioiden seminaareihin.
Punkalaitumen lukio on mukana Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri - PAOK -ohjelmassa, joka mahdollistaa etäopetuskurssien käytön lukiossa.
Koululle on saatu kuluneen vuoden aikana huomattava määrä uusia opetusvälineitä, jotka ovat lisänneet tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa.
Punkalaitumen lukiossa syksyllä 2011 opintonsa aloittaville on annettu kannettava tietokone opiskelukäyttöön. .
Opetushenkilöstö:
1 rehtori, jonka tehtäviin kuulunut myös sivistystoimen toimialapäällikön tehtävät
6 lehtoria
1 opinto-ohjaaja (yhteinen Yhteiskoulun kanssa)
7 tuntiopettajaa (yhteisiä Yhteiskoulun kanssa)
TOIMIELIN
SIVISTYSLAUTAKUNTA
OSASTO
MUUT KOULUTUSPALVELUT
VASTUUHENKILÖ
Lukion rehtori Hannu J. Paukku
TOIMINNAN KUVAUS
Koulutuspalvelujen osto Huittisten seudun kansalaisopistolta, Huittisten musiikkiopistolta ja Loimaan
seudun musiikkiopistolta.
49
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Tavoitetaso
Seuranta, mittari
Opiskelijat Loimaan Seudun Musiikkiopistossa
Opiskelijamäärä 8
opiskelijaa
seurataan opiskelijamäärää
9 oppilasta
Opiskelijat Huittisten Musiikkiopistossa
Opiskelijamäärä 12
opiskelijaa
seurataan opiskelijamäärää
12 oppilasta
Muut koulutuspalvelut
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
Alkuper. TA
Toimenpiteet 2011
TP 2011
-38 245
-38 245
-42 700
-42 700
-43 218
-43 218
0
0
-38 245
-38 245
0
0
-42 700
-42 700
0
0
-43 218
-43 218
Toteuma
Poikkeama
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
0
518
518
0
0
0
0
518
518
0
0
Tilinpäätös:
Varsinaisten musiikkiopiston opiskelijoiden lisäksi sekä Loimaan Seudun Musiikkiopistossa että Huittisten
Musiikkiopistossa on ollut avoimen ja valmentavan osaston sekä musiikkileikkikoulun oppilaita.
TOIMIELIN
SIVISTYSLAUTAKUNTA
OSASTO
KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI
VASTUUHENKILÖ
Kirjastotoimenjohtaja Raimo Jokinen
TOIMINNAN KUVAUS
Kirjaston ydintehtävänä on antaa laadukkaita kirjasto- ja informaatiopalveluja tarjoamalla ajantasaista
aineistoa ja ammattitaitoista tietopalvelua. Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelun tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen
harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen
sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.
Asukkaiden muuttuviin tiedontarpeisiin ja kirjallisuuden käyttöön kirjasto näkee parhaiten pystyvänsä
vastaamaan monipuolisilla aineistoilla ja verkkopalveluiden suomilla mahdollisuuksilla. Hyvän palvelun
edellytyksenä ovat riittävät aineistorahat, ammattitaitoinen henkilökunta sekä kirjastojen yhteistyö.
50
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Tavoitetaso
Seuranta, mittari
Toimenpiteet 2011
Toteuma
Asiakas
Mitä tavoitellaan
Miten arvioidaan
Mitä tehdään
Palvelun saavutettavuus
Kirjastopalvelu on
0,5-1 tunnin matkan
etäisyydellä
Etäisyydet (km)
palvelupisteisiin
Nykyiset palvelupisteet (pääkirjasto,
kirjastoauto) säilytetään
Aukioloajat
Pääkirjasto 26 tuntia
viikossa
Kirjastoauton pysäkit
ennallaan
Aukioloajat
Palvelukyky
Uutuushankinta vähintään 400 kirjaa /
1000 as
Hankintatilasto
378 kirjaa / 1000
as
Palvelun ammatillinen laatu
Muun aineiston hankina vähintään
70/1000 as
Hankintatilasto
74 yksikköä /
1000 as
Sanoma- ja aikakauslehtiä vähintään
15 vsk/1000 as
Hankintatilasto
23 vsk / 1000 as
Toteutunut
Ennallaan
Toteutunut
Aineistonvalinta
Hyvä
Vaikuttavuus (toiminta)
Mitä vaikuttaa
Asiakaskysely
kirjaston ulkopuolisen tahon toimesta
Miten arvioidaan
Käynnit
8 käyntiä / as
Käyntien määrä
Lainaukset
17 lainausta / as
Lainausten määrä
16 lainausta / as
Verkkokäynnit
20 käyntiä / as
Käyntien määrä
Ei tilastotietoa
Kirjastonkäytön laadulliset vaikutukset
-Tiedonhaku ja sen
onnistuminen
-Lainaaminen
-Lehtien lukeminen
-Työhön tai opiskeluun liittyvän materiaalinen löytyminen
-Kulttuuriharrastuksen tukeminen
-Sosiaalisten kontaktien paraneminen
-Elämänlaadun kohentuminen
Resurssit
Osaaminen
Asiakaskysely
Kansallisen asiakaskyselyn tai
kunnan toimesta
(kirjaston ulkopuolinen taho)
Miten arvioidaan
Mitä tehdään
Ammattihenkilöstöä
riittävästi
Henkilöstön määrä
vähintään 0,8 htv /
1000 as
Henkilöstön määrä
Ennallaan
0,90 htv / 1000 as
Ammattihenkilöstöllä
kilpailukykyinen
Keskimääräistä korkeampi palkkaus
Henkilöstöjaoston
informointi
Informoitu
Henkilöstö
Työehtosopimus
51
Kunta palkkaa /
toimeenpanee kyselyn
4,69 asteikolla 15 (Kansallinen
käyttäjäkysely v.
2010
Mitä tehdään
Käsikirjaston tilankäyttöä tehostetaan
Tarvittaessa kunta
palkkaa / toimeenpanee kyselyn
7,1 käyntiä / as
Palvelukokonaisuuden arvosana
4,37 asteikolla 15 (Kansallinen
käyttäjäkysely v.
2010
palkkaus
moniosaamisen velvollisuuden perusteella
ja alan keskimääräinen palkkataso
Tavoitteet ja työ
Oman työn ja tavoitteiden hyvä seuranta
Oma ja esimiehen arviointi
Kehityskeskustelu
Kehityskeskustelut käyty
Erikoistuminen 12 toiminnan osaalueeseen
Valinta pääosin
omien vahvuuksien
perusteella
Erikoistumisen
kohteet sovittu
Koulutuspäivien
määrä
Vähintään 3 koulutuspäivää / htv
4 koulutuspäivää
/ htv,
Toiminnan kehittäminen
Osaaminen ja oppiminen
Osaamisen pitäminen ajantasalla
Kirjasto- ja kulttuuritoimi
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
10 467
-152 852
-142 385
Alkuper. TA
11 400
-163 850
-152 450
TP 2011
9 098
-148 089
-138 991
-36 904
-36 904
10 467
-189 756
-179 289
-46 400
-46 400
11 400
-210 250
-198 850
-39 592
-39 592
9 098
-187 681
-178 583
Poikkeama
2 302
-15 761
-13 459
0
-6 808
-6 808
2 302
-22 569
-20 267
1 220
3 225
0
4 300
0
3 464
0
836
Tilinpäätös:
Fyysisten kirjastokäyntien määrä pysyi ennallaan ja lainaukset vähenivät hieman edellisvuoteen nähden. Kokonaisuutena kirjasto- ja tietopalvelu on toiminut tyydyttävästi Opetus- ja kulttuuriministeriön
laatusuositusten perusteella.
Kirjastoautoyhteistyö Urjalan kanssa jatkui toimintavuonna sopimuksen mukaisella tavalla.
Kirjastotoimenjohtaja on toiminut Pirkanmaan kirjastojen yhteisjärjestelmän (PIKI) ohjausryhmän jäsenenä.
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
439 227
-3 835 592
-3 396 365
186 851
-844 853
-658 002
626 078
-4 680 445
-4 054 367
Alkuper. TA
289 050
-3 499 050
-3 210 000
0
-933 800
-933 800
289 050
-4 432 850
-4 143 800
TP 2011
444 753
-3 562 911
-3 118 158
0
-997 917
-997 917
444 753
-4 560 828
-4 116 075
Poikkeama
-155 703
63 861
-91 842
0
64 117
64 117
-155 703
127 978
-27 725
2 872
81 452
1 700
84 300
1 652
80 292
48
4 008
52
OSASTO
LIIKUNTATOIMI
VASTUUHENKILÖ
Vapaa-aikatoimensihteeri Jorma Leppänen
TOIMINNAN KUVAUS
Tarjotaan mahdollisimman hyvät edellytykset kunnassa tapahtuvalle liikuntatoiminnalle.
Toiminta järjestetään pääosin yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.
Liikuntatoimi
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
6 256
-106 195
-99 939
0
-60 497
-60 497
6 256
-166 692
-160 436
Alkuper. TA
1 300
-116 250
-114 950
-59 850
-59 850
1 300
-176 100
-174 800
TP 2011
3 295
-95 297
-92 002
0
-60 749
-60 749
3 295
-156 046
-152 751
Poikkeama
-1 995
-20 953
-22 948
0
899
899
-1 995
-20 054
-22 049
15 667
5 849
14 200
6 250
12 595
6 040
1 605
210
Toteuma
Toiminnan ja tapahtumien osalta vuosi oli erittäin vilkas. Lapsille ja nuorille, sekä seniori-ikäisille järjestettiin ohjattua toimintaa, vesijumppa, seniorijumppa, betankkitoimintaa, tenniskurssit, yleisurheilu- ja futiskoulut, uimakoulut, avantouinti- ja muu Kivirannan toiminta. Urheiluseurojen kanssa toteutettiin mm.
mestaruuskilpailut, laturetki, maahanmuuttajien jalkapallotoimintaa, golf, suunnistus, yleisurheilu ja tennistoimintaa. Vartiolan frisbeegolf radan lisäksi suunniteltiin Porttikalliolle 9 maalikorin rataa, maastopyöräilyreitistöä Porttikalliolta valmisteltiin. Liikuntapaikat pidettiin käyttäjille hyvässä kunnossa. uimahalliin toteutettiin vesivoimisteluryhmien toivoma kaide samalla kun uimahalli oli kesäremontissa. Edustajat osallistuivat Sportec- messuille. Uimahallin käyttö lisääntyi ja myös tilausvuoroja tuli lisää,käyttöaste on kapasiteetin ylärajoilla.
OSASTO
NUORISOTOIMI
VASTUUHENKILÖ
Vapaa-aikatoimensihteeri Jorma Leppänen
TOIMINNAN KUVAUS
Luodaan edellytyksiä nuorisotoiminnalle ja nuorten elinolosuhteita pyritään parantamaan. Toiminta toteutetaan pääosin yhteistyössä nuorisotoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Uimahallityöpajatoiminnan toimintaa vahvistetaan huomioiden palkkatukien kuntasektorille vähentyminen ja työllisyystilanteen parantuminen.
53
Nuorisotoimi
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
3 008
-19 734
-16 726
Alkuper. TA
0
3 008
-19 734
-16 726
-18 350
-18 350
TP 2011
2 930
-20 891
-17 961
0
0
-18 350
-18 350
0
2 930
-20 891
-17 961
Poikkeama
-2 930
2 541
-389
0
0
0
-2 930
2 541
-389
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
0
0
Toteuma
Lasten ja nuorten toimintaa järjestettiin laajasti omana toimintana ja erityisesti yhteistyössä muiden
nuorisotoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Kesäleirit toteutettiin yhdessä seurakunnan ja 4Hyhdistyksen kanssa. Lasten ja koko perheen matkat Linnanmäelle, Särkänniemeen ja Puuhamaahan
olivat edelleen suosiossa. Ylläksen matkalla oli täysi osanottajamäärä, samoin taikurikurssilla. Perinteinen Koiramäki kerho sai ennätysmäärän lapsia mukaan. Kesätyöpaikka järjestettiin kaikille 16-20 vuotiaille halukkaille. Nuorisotila pidettiin auki 2 iltana viikossa, lisäksi järjestöjen toimesta maanantaisin. Uusi nuorisovaltuusto aloitti syksyllä ja toimi tehokkaasti antaen lausuntoja ja mm. järjestäen itse
matkoja.
OSASTO
TYÖLLISTÄMINEN
VASTUUHENKILÖ
Vapaa-aikatoimensihteeri Jorma Leppänen
Työllistäminen
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
50 726
-135 463
-84 737
1 426
-13 387
-11 961
52 152
-148 850
-96 698
Alkuper. TA
42 000
-191 950
-149 950
0
-11 900
-11 900
42 000
-203 850
-161 850
6449
7150
TP 2011
63 204
-165 843
-102 639
1 055
-14 189
-13 134
64 259
-180 032
-115 773
Poikkeama
-21 204
-26 107
-47 311
-1 055
2 289
1 234
-22 259
-23 818
-46 077
6924
0
226
Toteuma
Työpaja-palvelukeskus-uimahallitoimintaa järjestettiin tehokkaasti. Työharjoittelu- ja työelämävalmennussopimuksen kautta harjoittelupaikka kaikille, joita Sastamalan TE-toimisto hyväksyi mukaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli mukana eri kunnan hallinnonalojen ja yhdistysten, sekä seurakunnan
kohteissa kaikki esitetyt, samoin velvoitetyöllistettävien osalta.
Toteutettiin huomattavasti myös yritysten alihankinta- ja tilaustöitä (mm. minigolfrata). Työpajaan otettiin kaikki alle 25-vuotiaat, joita TE-toimisto esitti. Kaikki punkalaitumelaiset lukion ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret, jotka hakivat 1kk kesätyöpaikkaa, saivat paikan (46).
Työpajan perustehtävä uimahallitoiminnan ”pyörittäminen” onnistui jälleen hyvin.
Yhteistyö Sastamalan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sujui hyvin.
54
LIIKUNTATOIMI
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
SIVISTYSTOIMI
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
59 990
-261 392
-201 402
1 426
-73 884
-72 458
61 416
-335 276
-273 860
Alkuper. TA
43 300
-326 550
-283 250
0
-71 750
-71 750
43 300
-398 300
-355 000
TP 2011
69 429
-282 031
-212 603
1 055
-74 938
-73 883
70 484
-356 969
-286 486
Poikkeama
-26 129
-44 519
-70 647
-1 055
3 188
2 133
-27 184
-41 331
-68 514
15 667
12 298
14 200
13 400
12 595
12 964
1 605
436
TP 2010
499 217
-4 096 984
-3 597 767
188 277
-918 737
-730 460
687 494
-5 015 721
-4 328 227
Alkuper. TA
332 350
-3 825 600
-3 493 250
0
-1 005 550
-1 005 550
332 350
-4 831 150
-4 498 800
TP 2011
514 182
-3 844 943
-3 330 760
1 055
-1 072 855
-1 071 800
515 237
-4 917 798
-4 402 560
Poikkeama
-181 832
19 343
-162 490
-1 055
67 305
66 250
-182 887
86 648
-96 240
18 539
93 750
15 900
97 700
14 247
93 256
1 653
4 444
55
3.4 Tekninen toimi
TOIMIELIN
TEKNINEN LAUTAKUNTA
OSASTO
TEKNISET TOIMISTOPALVELUT
VASTUUHENKILÖ
Tekninen johtaja Seppo Rytky
TOIMINNAN KUVAUS
Tehtävänä on vastata teknisten palvelujen kehittämisestä sekä suunnittelun ja rakennuttamispalvelujen
tuottamisesta. Palveluja tuotetaan kuntalaisille suoraan sekä välillisesti muille hallintokunnille annettavien palvelujen muodossa.
Osasto sisältää teknisen hallinnon ja mittauksen.
Tekniset toimistopalvelut
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
55
-174 032
-173 977
14 863
-31 459
-16 596
14 918
-205 491
-190 573
Alkuper. TA
-31 350
-31 350
0
-233 950
-233 950
TP 2011
1 659
-177 489
-175 830
17 129
-30 917
-13 788
18 788
-208 406
-189 618
Poikkeama
-1 659
-25 111
-26 770
-17 129
-433
-17 562
-18 788
-25 544
-44 332
4 550
4 429
0
121
-202 600
-202 600
4 127
TOIMIELIN
TEKNINEN LAUTAKUNTA
OSASTO
LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET
VASTUUHENKILÖ
Kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä
TOIMINNAN KUVAUS
Toimintaan sisältyy katujen ylläpito, osallistuminen valtion teiden ylläpitoon vastaamalla kaava-alueen
ulkopuolisista tievalaistuksista sekä pääosin asemakaava-alueen viheralueiden ja istutusten hoidosta.
Osaston toimintoihin kuuluu myös yksityisteiden avustustoiminta, torin, puistojen ja mattojen pesupaikan ylläpito sekä tekninen varastotoiminta.
Liikenneväylät ja yleiset
alueet
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
Alkuper. TA
3 906
500
-239 463
-331 800
-235 557
-331 300
-13 513
-13 513
3 906
-252 976
-249 070
-12 500
-12 500
500
-344 300
-343 800
-16 879
-16 879
3 767
-363 862
-360 095
Poikkeama
-3 267
15 183
11 916
0
4 379
4 379
-3 267
19 562
16 295
101 349
20 416
80 300
11 400
107 569
23 163
-27 269
-11 763
56
TP 2011
3 767
-346 983
-343 216
Tavoitteiden toteuma
Osaston tavoite
Seuranta, mittari
Katujen, puistojen ja mui- Kuntalaispalaute
den yleisten alueiden hyvä Kustannuskehitys
palvelutaso
Toimenpiteet 2011
Alueiden hoitotason ja
kunnon säilyttäminen vähintäänkin nykytasolla
Toteuma
Kadut ja yksityistiet
määrärahat huomioon ottaen tavoitetason edellyttämässä kunnossa
Tilinpäätös
Katujen ja puistojen kunnossa- ja ylläpito on toteutettu pääosin urakoimalla. Poikkeukselliset talviolosuhteet aiheuttivat keskivertoa enemmän aurauksesta muodostuvia kustannuksia. Kevätkelirikko oli
myös selvästi normaalia pahempi, jonka vuoksi katujen ja kevyen liikenteen väylien asfalttipintojen halkeamia korjattiin merkittävästi enemmän tavanomaiseen kevääseen verrattuna.
Yksityisteiden avustuksia investointiluonteisiin perusparannuskohteisiin myönnettiin 76 000 € euroa ja
kunnossapitoavustuksia 73 000 €.
TOIMIELIN
TEKNINEN LAUTAKUNTA
OSASTO
TOIMITILAPALVELUT
VASTUUHENKILÖ
Kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä
TOIMINNAN KUVAUS
Tehtävänä on huolehtia kunnan rakennusten ja niihin liittyvien alueiden hoidosta ja kunnossapidosta
sekä osittain siivoustoimesta.
Toimitilapalvelut
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Osaston tavoite
T
Kiinteistöjen
hoidon ja
kunnossapidon tasokkuus
TP 2010
Alkuper. TA
512 699
493 600
-935 594
-1 013 000
-422 895
-519 400
955 303
993 900
-89 867
-89 150
865 436
904 750
1 468 002
1 487 500
-1 025 461
-1 102 150
442 541
385 350
259 443
218 764
246 200
215 750
Seuranta / mittari
Asiakaspalaute, vuosittainen
kiinteistöjen katselmus
TP 2011
500 128
-1 069 895
-569 767
1 052 312
-104 629
947 683
1 552 440
-1 174 524
377 916
Poikkeama
-6 528
56 895
50 367
-58 412
15 479
-42 933
-64 940
72 374
7 434
250 660
234 487
-4 460
-18 737
Toimenpiteet 2011
Kiinteistöjen hoidon ja
kunnossapidon tason säilyttäminen vähintäänkin
nykytasolla
Toteuma
Kiinteistöt määrärahat huomioon ottaen
tavoitetason edellyttämässä kunnossa.
Tilinpäätös
Siivoustoimen uudelleenorganisointiin liittyen aloitettiin siivouspalvelujen kehittämishanke. Hanketta
varten muodostettiin teknisen lautakunnan asettama ohjausryhmä. Kehittämistyön pohjaksi suoritettiin
siivoustyön mitoitus. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuoden 2012 alussa.
57
TOIMIELIN
TEKNINEN LAUTAKUNTA
OSASTO
ASUNTO- JA VUOKRAUSTOIMI
VASTUUHENKILÖ
Kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä
TOIMINNAN KUVAUS
Tekninen toimisto huolehtii asuntojen vuokraamiseen liittyvistä tehtävistä ja vastaa kiinteistöjen hoidosta.
Asunto- ja vuokraustoimi
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
Alkuper. TA
595 855
550 700
-504 138
-463 250
91 717
87 450
338 088
321 550
-452 112
-431 600
-114 024
-110 050
933 943
872 250
-956 250
-894 850
-22 307
-22 600
113 105
67 400
TP 2011
594 787
-520 405
74 382
307 797
-427 550
-119 753
902 584
-947 955
-45 371
Poikkeama
-44 087
57 155
13 068
13 753
-4 050
9 703
-30 334
53 105
22 771
113 025
60 329
-11 275
-479
101 750
59 850
Tilinpäätös
Haukankosken kiinteistöjen vuokraustilanne oli varsin hyvä päärakennuksen tilojen ollessa vuokrattuna
lähes 100 %:sti. Muiden vuokrattavien tilojen kuten asuntojen osalta käyttöastetavoite myös toteutui.
TOIMIELIN
TEKNINEN LAUTAKUNTA
OSASTO
VESI – JA VIEMÄRILAITOS
VASTUUHENKILÖ
Kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä
TOIMINNAN KUVAUS
Vesilaitos toimii kunnallisena vesilaitoksena, jonka raakaveden hankinta tehdään kahdelta omalta pohjavedenottamolta ja lisäksi vettä hankitaan ostamalla Humppilan Vesihuolto Oy:ltä tehdyn sopimuksen
mukaisesti. Vesilaitos toimii Punkalaitumen lisäksi myös Urjalan kunnan alueella.
Jätevedet puhdistetaan omalla vuonna 1975 valmistuneella puhdistamolla.
Vesi- ja viemärilaitos
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
260 830
-213 452
47 378
75 234
-5 296
69 938
336 064
-218 748
117 316
Alkuper. TA
249 000
-251 600
-2 600
79 400
-3 400
76 000
328 400
-255 000
73 400
TP 2011
272 520
-223 092
49 428
72 104
-5 297
66 807
344 624
-228 389
116 235
Poikkeama
-23 520
-28 508
-52 028
7 296
1 897
9 193
-16 224
-26 611
-42 835
101 087
46 190
90 250
32 350
104 031
47 592
-13 781
-15 242
58
Osaston tavoite
Hyvälaatuisen talousveden toimittaminen
Seuranta / mittari
Viranomaismääräysten mukaiset arvot
Toimenpiteet 2011
Vedentarkkailuohjelman mukaisten vaatimusten täyttäminen
Jätevesien puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti
Lupaviranomaisen asettamat Lupaehtojen mukainen toiarvot
minta
Toteuma
Talousveden laatu on
täyttänyt viranomaismääräysten ja laatusuositusten mukaiset arvot
Jätevedenpuhdistamo
on toiminut lupaehtojen mukaisesti
Tilinpäätös
Punkalaitumen kunta, Huittisten kaupunki ja Sastamalan kaupunki perustivat Huittisten Puhdistamo
Oy:n, jonka tehtävänä on toimia tukkuyhtiönä huolehtien jätevesien johtamisesta alueensa kunnista siirtoviemäreillä ja vastata näiden jätevesien puhdistamisesta peruskorjattavalla ja laajennettavalla Huittisten kaupungissa sijaitsevalla puhdistamolla. Punkalaidun-Huittinen siirtoviemärisuunnitelma on valmis.
Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä. Siirtoviemäreiden rakentamisen yhteydessä toteutetaan
myös vesijohtolinjojen rakentaminen vesihuollon toimitusvarmuuden parantamiseksi.
Vesihuollon toiminnan ja talouden ohjausvälineeksi laadittiin vesihuollon kehittämissuunnitelma. Suunnitelman ennusteet on laadittu vuoteen 2025 ja kehittämistoimenpiteet vuoteen 2020 asti.
Tärkeiden pohjavesialueiden suojelemiseksi laadittiin suojelusuunnitelma, joka käsittelee Punkalaitumen kunnassa kuutta pohjavesialuetta.
Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma
Vesihuoltolain edellyttämä kirjanpidon eriyttäminen tehdään laskennallisena eriytyksenä. Vesi- ja viemärilaitoksen osalta on laadittu tuloslaskelma liikelaitosohjeen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt jäännöspääoman korvauksen määräksi 4,5 %. Tilinpäätöslaskelmat on esitetty liitetiedoissa.
Vesi- ja viemärilaitos
Liikevaihto
Ulkoiset tulot
Sisäiset tulot
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Ulkoiset tulot
Sisäiset tulot
Tulot yhteensä
Materiaalit ja palvelut
Ulkoiset menot
Sisäiset menot
Henkilöstömenot
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Ulkoiset menot
Sisäiset menot
Menot yhteensä
Liikeyli-/alijäämä
Rahoitustulot ja -menot
Korkomenot
Korvaus jäännöspääomasta
Tilikauden yli-/alijäämä
TP 2010
TA 2011
TP 2011 Poikkeama
231 735
74 365
306 100
221 000
79 400
300 400
244 129
71 235
315 364
23 129
-8 165
14 964
110
90
105
29 096
869
336 065
28 000
0
328 400
28 391
869
344 624
391
869
16 224
101
-105 976
-5 230
-106 502
-101 087
-143 800
-3 400
-106 400
-90 250
-116 461
-5 231
-103 721
-104 032
27 339
-1 831
2 679
-13 782
81
154
97
115
-974
-66
-319 835
16 230
-1 400
-2 917
-66
-332 428
12 196
-1 517
-66
12 822
29 046
96
-72
0
0
-57 433
-45 237
-18 133
10 913
-345 250
-16 850
0
-56 486
-40 256
-39 300
-56 150
59
Käyttö%
105
146
81
TOIMIELIN
TEKNINEN LAUTAKUNTA
OSASTO
PELASTUSTOIMI
VASTUUHENKILÖ
Tekninen johtaja Seppo Rytky
TOIMINNAN KUVAUS
Pelastustoimen tehtävänä on palotoimen, väestönsuojelun ja öljyvahinkojen torjunnan lakisääteiset tehtävät. Punkalaidun kuuluu Tampereen aluepelastuslaitokseen ja Lounais-Pirkanmaan toimialueeseen
(Vammala).
Pelastustoimi
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
Alkuper. TA
TP 2011
-206 303
-206 303
-210 100
-210 100
-210 535
-210 535
0
0
-206 303
-206 303
0
0
-210 100
-210 100
0
0
-210 535
-210 535
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Poikkeama
0
435
435
0
0
0
0
435
435
0
0
Tilinpäätös
Tampereen aluepelastuslaitoksen tulos tilikaudelta jää n. 38 000 euroa alijäämäiseksi, mutta aluepelastuslaitoksen ilmoituksen mukaan ei vaikuta kunnilta perittyihin maksuosuuksiin.
TEKNINEN TOIMI
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
1 373 345
-2 272 982
-899 637
1 383 488
-592 247
791 241
2 756 833
-2 865 229
-108 396
Alkuper. TA
1 293 800
-2 472 350
-1 178 550
1 394 850
-568 000
826 850
2 688 650
-3 040 350
-351 700
TP 2011
1 372 862
-2 548 399
-1 175 537
1 449 342
-585 272
864 070
2 822 204
-3 133 671
-311 467
Poikkeama
-79 062
76 049
-3 013
-54 492
17 272
-37 220
-133 554
93 321
-40 233
574 984
356 897
518 500
323 900
575 285
370 000
-56 785
-46 100
60
3.5 Rakennuslautakunta
Yleiskatsaus
5-jäsenisen rakennuslautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja. Päätöksiä tehdään pääasiassa
ympäristö-, rakennus-, vesi- ja naapuruussuhdelainsäädännön nojalla. Lautakunta antaa lausuntoja
maankäyttöön, ympäristöön ja poikkeamislupiin liittyvissä asioissa.
Rakennuslautakunta on vuoden 2011 aikana pitänyt 5 kokousta, joissa on käsitelty 24 asiaa (§).
Rakennuslautakunta on esittänyt käyttötalouden talousarvioehdotuksen vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013 ja 2014 kunnanhallitukselle.
Vuonna 2011 on käsitelty 1 poikkeamislupahakemus.
Rakennustarkastaja on vuoden 2011 aikana tehnyt 157 (§) päätöstä.
Rakennustarkastaja on vuonna 2011 myöntänyt 30 rakennuslupaa, 14 toimenpidelupaa, 1 käyttötarkoituksenmuutoksen, 1 maisematyöluvan ja 1 purkamisluvan. Ilmoitusasioissa rakennustarkastaja on tehnyt 14 päätöstä. Tarkempi erittely myönnetyistä luvista on toimintakertomuksen liitteenä.
Rakennusvalvonta
Tarkasteluvuodet
2009
2010
2011
Henkilökunta
1
1
1
74
61
4
78
1
1
36
14
19
Tunnusluvut
Rakennusluvat ja päätökset (kpl)
Maa-ainesluvat
Lausunnot ja arviot (kpl)
Ympäristönsuojelu
Tunnusluvut
Päätökset yhteisen jäteastian käytöstä,
pidennetystä tyhjennysvälistä tai
jätemaksun kohtuullistamisesta (kpl)
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
Toiminnan kuvaus
Rakennuslautakunta ylläpitää ja kehittää ympäristöystävällistä asumista sekä palvelee muun kuntaorganisaation tarpeita. Lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä maa-aines- ja yksityistielakiin kuuluvista asioista. Lisäksi lautakunta antaa lausuntoja maankäyttöön, ympäristöön ja poikkeamislupiin liittyvissä asioissa.
61
Rakennusvalvonta
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
TP 2010
16 969
-44 357
-27 388
0
-7 800
-7 800
16 969
-52 157
-35 188
Alkuper. TA
12 500
-51 150
-38 650
516
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Osaston tavoite
Asiakas
Vaikuttavuus
(toiminta)
Henkilöstö
-3 900
-3 900
12 500
-55 050
-42 550
TP 2011
10 964
-51 060
-40 096
0
-3 883
-3 883
10 964
-54 943
-43 979
Poikkeama
1 536
-90
1 446
0
-17
-17
1 536
-107
1 429
550
591
0
-41
Tavoitetaso
Mitä tavoitellaan
Seuranta, mittari
Miten arvioidaan
Toimenpiteet 2011
Mitä tehdään
Toteuma
Rakennuslupahakemusten käsittelyaika
- rakennustarkastajan
myöntämät
1 kk
- rakennuslautakunnan
myöntämät
2 kk
Mitä vaikuttaa
Aikataulujen pitävyysseuranta rakennusvalvontaohjelman seurantaosiosta
Lautakunnan kokoukset pidetään niin,
että tavoitteeseen
päästään
Tavoitteeseen on
päästy
Miten arvioidaan
Mitä tehdään
Miten arvioidaan
Mitä tehdään
2 pv/vko riittäisi rakennusvalvontaasioiden hoitoon,
pyritään siirtämään
muualle jo sovitut
asiakokonaisuudet
Resurssit
Osaaminen
Rakennustarkastaja
40 %
Palvelusihteeri 40 %
Tilinpäätös
Rakennustarkastustehtävien hoidosta on tehty kuntalain 76 §:n mukainen yhteistoimintasopimus Sastamalan kaupungin kanssa. Rakennusvalvonnan lupainsinööri on hoitanut rakennuslupa-asioita kahtena päivänä viikossa Punkalaitumella.
Ympäristönsuojelutehtävät on hoitanut Sastamalan perusturvakuntayhtymän (Saspe) ympäristöjaosto
lukuun ottamatta jätehuoltoon kohdistuvia päätöksiä.
62
TEKNINENTOIMI
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
TP 2010
Alkuper. TA
1 390 314
1 306 300
-2 317 339
-2 523 500
-927 025
-1 217 200
1 383 488
1 394 850
-600 047
-571 900
783 441
822 950
2 773 802
2 701 150
-2 917 386
-3 095 400
-143 584
-394 250
TP 2011
1 383 826
-2 599 459
-1 215 633
1 449 342
-589 155
860 187
2 833 168
-3 188 614
-355 446
Poikkeama
-77 526
75 959
-1 567
-54 492
17 255
-37 237
-132 018
93 214
-38 804
518 500
324 450
575 285
370 591
-56 785
-46 141
TP 2010
Alkuper. TA
3 110 040
2 678 000
TP 2011
3 062 455
Poikkeama
-384 455
-20 701 932
-17 639 477
1 995 292
-1 995 292
0
5 057 747
196 728
-187 727
-97 592
97 592
0
-482 047
-22 697 224
294 320
-17 639 477
-187 727
591 138
531 713
-55 138
-39 863
574 984
357 413
(sisältää rakennusvalvonnan)
KUNTA YHTEENSÄ
Ulkoiset tulot
Ulkoiset menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Toimintakate
Tulot yhteensä
-19 620 173
-16 510 133
1 776 203
-1 776 203
0
4 886 243
-20 083 604
-17 405 604
1 897 700
-1 897 700
0
4 575 700
Menot yhteensä
-21 396 376
-21 981 304
Toimintakate
-16 510 133
-17 405 604
595 129
506 017
536 000
491 850
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
63
-421
600
-421
600
-421
600
3.6 Tuloslaskelman toteutuminen
Käyttötalousosan tehtävien tulot ja menot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan. Tuloslaskelmaosa sisältää eriä, joita seurataan käyttötalousosassa ja eriä, joita seurataan tuloslaskelmaosassa.
Tuloslaskelmassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja
–menot sekä satunnaiset erät. Poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, sillä niissä ei ole kysymys rahan käytöstä.
Tuloslaskelmaosan toteutuma (ulkoiset ja sisäiset erät)
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Suunnitelman mukaiset poistot
Satunnaiset tuotot
Tilikauden tulos
Toteuma
2010
Alkuperäinen
talousarvio
2 171 536
171 434
507 833
2 034 988
4 885 791
2 183 900
170 450
267 100
1 954 250
4 575 700
-6 229 245
-12 152 431
-1 275 405
-775 454
-963 393
-21 395 928
-6 360 344
-12 542 500
-1 245 160
-866 700
-966 600
-21 981 304
-16 510 137
-17 405 604
7 688 161
10 219 215
Lisätalousarvio
Toteuma
2011
Poikkeama
2 180 598
182 301
568 790
2 126 059
5 057 748
3 302
-11 851
-301 690
-171 809
-482 048
-421 600
-6 394 400
-13 039 748
-1 361 829
-847 547
-1 053 701
-22 697 225
34 056
75 648
116 669
-19 153
87 101
294 321
-421 600
-17 639 477
-187 727
8 050 000
10 045 900
7 681 687
10 101 888
368 313
-55 988
11 361
38 121
-14 860
-18
11 800
38 000
-60 000
-2 500
26 361
42 627
-55 940
-66
-14 561
-4 627
-4 060
-2 434
1 431 843
677 596
157 080
98 916
-595 129
-536 000
-591 141
55 141
109 290
-109 290
-324 771
44 767
14 498
0
2
0
-310 273
44 769
-421 600
-421 600
0
836 714
141 596
Poistoeron muutos
Vapaaehtoiset varaukset
14 498
-500 000
14 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
351 212
156 096
64
-421 600
-421 600
Tuloslaskelmaosan toteutuma (ulkoiset erät)
Toteuma Alkuperäinen
2010
talousarvio
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Suunnitelman mukaiset poistot
Satunnaisettuotot
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Vapaaehtosiet varaukset
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Lisätalousarvio
Toteuma
2011
Poikkeama
1 124 001
181 245
568 790
1 188 418
3 062 454
39 749
-10 795
-301 690
-111 718
-384 454
-421 600
-6 394 400
-11 999 176
-1 327 621
-847 547
-133 188
-20 701 932
34 056
16 776
120 911
-19 153
44 138
196 728
-421 600
-17 639 478
-187 726
1 255 811
170 075
507 833
1 176 323
3 110 042
1 163 750
170 450
267 100
1 076 700
2 678 000
-6 229 245
-11 257 670
-1 238 218
-775 454
-119 592
-19 620 179
-6 360 344
-11 560 800
-1 206 710
-866 700
-89 050
-20 083 604
-16 510 137
-17 405 604
7 688 161
10 219 215
8 050 000
10 045 900
7 681 687
10 101 888
368 313
-55 988
11 361
38 121
-14 860
-18
11 800
38 000
-60 000
-2 500
26 361
42 627
-55 940
-66
-14 561
-4 627
-4 060
-2 434
1 431 843
677 596
157 079
98 917
-595 129
-536 000
-591 140
55 140
109 290
-109 290
-324 771
44 767
14 498
2
0
0
-310 273
44 769
-421 600
-421 600
0
836 714
141 596
14 498
14 500
-421 600
-500 000
351 212
156 096
65
-421 600
Verotulojen toteuma
Verotulojen toteuma
Alkuperäinen
talousarvio
Toteuma
Poikkeama
7 200 000
450 000
400 000
6 770 704
534 302
376 680
429 296
-84 302
23 320
8 050 000
7 681 686
368 314
Verotulot
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Tuloveroprosentti
Kiinteistöveroprosentit
- yleinen
- vakituiset asuinrakennukset
- muut asuinrakennukset
19,50
0,60
0,30
0,80
Valtionosuuksien toteutuma
Valtionosuuksien toteuma
Alkuperäinen
talousarvio
Valtionosuudet
Kunnan peruspalveluiden v. o
Verotuloihin perustuva v.o.
Järjestelmänmuutoksen tasaus
Kunnan opetus- ja kultt. v.o
Yhden putken valtionosuus
Toteuma
Poikkeama
7 183 531
2 862 504
164 580
108727-
0
10 045 900
10 045 900
10 101 888
55 988
3.7 Investointien toteutuminen
Investointien kulut kirjataan taseeseen ja sieltä poistoina käyttötalouden kuluiksi kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Valtuusto myöntää määrärahat toimielimille hankeryhmittäin
ja yli 200.000 euron hankkeille hankkeittain. Irtaimen omaisuuden osalta hankeraja on 100.000 e. Poistosuunnitelman mukainen aktivointiraja on 10.000 e.
Hallintotoimi
Kunnanhallitus
Maa-alueet
Tulot
Menot
Netto
Kiinteät rakenteet
Tulot
ja laitteet
Menot
Netto
Muut pitkävaikutteiset
Tulot
menot
Menot
Netto
Osakkeet ja osuudet
Tulot
Menot
Netto
Yhteensä Tulot
Menot
Netto
Toteuma
2010
30 351
-11 811
18 540
0
-15 385
-15 385
0
0
0
0
-15 807
-15 807
30 351
-43 003
-12 652
Alkuperäinen
talousarvio
0
0
0
-170 000
-170 000
0
0
0
-170 000
-170 000
66
Toteuma
2011
17 894
-8 240
9 654
0
0
0
0
0
0
205 802
-56 113
149 689
223 696
-64 353
159 343
Poikkeama
-17 894
8 240
-9 654
0
0
0
0
-170 000
-170 000
-205 802
56 113
-149 689
-223 696
-105 647
-329 343
Tulot ovat muodostuneet Saunaojan tonttien myynnistä ja menot maa-alueiden ostoista.
Muihin pitkävaikutteisiin menoihin oli arvioitu Oriniemen-Liitsolan ja Vanttilan laajakaistahankkeiden toteuttamiseen. Hankkeen kustannukset kohdistuvat vuodelle 2012.
Osakkeissa ja osuuksissa on osakkeen hankkimisesta aiheutuneet kulut ja Sastamalan perusturvakuntayhtymän peruspääoman lisäyksestä aiheutuneet kulut sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääoman palautus
Perusturvatoimi
Perusturvalautakunta
Tulot
Menot
Netto
Koneet ja kalusto
Tulot
Menot
Netto
Yhteensä Tulot
Menot
Netto
Toteuma
2010
Alkuperäinen
talousarvio
Toteuma
2011
Poikkeama
-1 524
-1 524
0
0
-12 939
-12 939
12 939
12 939
0
0
0
-1 524
-1 524
-37 000
-37 000
0
-37 000
-37 000
0
0
0
-12 939
-12 939
-37 000
-37 000
0
-24 061
-24 061
Rakennukset
Kuluvana vuonna valmistuneen vanhuspalvelujen rakenneselvityksen ja tavoitesuunnitelman mukaan
Kaisankodista tulee tehostetun palveluasumisen yksikkö ja neljään asuntoon tehdään perusteellinen
muutostyö. Tämän johdosta talousarviossa mainittua ilmanvaihdon jäähdytyksen suunnittelua erillisenä
hankkeena ei pidetty perusteltuna tehdä vaan asuntojen muutostyön edellyttämä suunnittelu päätettiin
tehdä kokonaisvaltaisesti.
Rakenneselvityksen ja tavoitesuunnitelman mukaisesti Palvelukeskus Pakarin päivätoimintatilojen kaksi
huonetta muutetaan viikkopalveluasunnoiksi. Muutostyötä koskeva luonnossuunnittelu valmistui ja
hankkeen kustannusarvioksi tuli 105 000 €. Pakarin keittiöön hankittiin laitosuuni.
Dementiakodin ilmanvaihdon jäähdytyksen ja terveysaseman ilmanvaihdon saneerauksen esisuunnittelu tehtiin rakennuskustannusten selvittämiseksi mahdollisesti vuonna 2012 aikana toteutuviin ko. kohteiden investointeihin.
Sivistystoimi
Sivistyslautakunta
Tulot
Menot
Netto
Rakennukset
Tulot
Menot
Netto
Kiinteät rakenteet
Tulot
ja laitteet
Menot
Netto
Koneet ja laitteet
Tulot
Menot
Netto
Yhteensä Tulot
Menot
Netto
Toteuma
2010
Alkuperäinen
talousarvio
Toteuma
2011
Poikkeama
2 526
2 526
0
0
0
0
0
-16 220
-16 220
-47 780
-47 780
0
0
-64 000
-64 000
0
0
0
0
0
0
0
-13 832
-13 832
0
-11 306
-11 306
0
0
0
-64 000
-64 000
-14 794
-14 794
0
-31 014
-31 014
14 794
14 794
0
-32 986
-32 986
Atk-ohjelmat
0
0
67
Vapaa-aikalautakunta
Tulot
Menot
Netto
Kiinteät rakenteet
Tulot
ja laitteet
Menot
Netto
Koneet ja kalusto
Tulot
Menot
Netto
Yhteensä Tulot
Menot
Netto
Toteuma
2010
Alkuperäinen
talousarvio
Toteuma
2011
Poikkeama
-9 617
-9 617
-55 000
-55 000
0
0
-55 000
-55 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9 617
-9 617
0
0
-55 000
-55 000
0
0
0
0
0
0
0
-55 000
-55 000
Rakennukset
Liikuntahallin sisäkaton ja valaistuksen uusimisen kustannukset osoittautuivat urakkakilpailun yhteydessä merkittävästi suuremmiksi kuin talousarviossa oli varauduttu. Lisäksi urakkalaskennasta ei muodostunut todellista kilpailua saatujen tarjousten vähäisyyden vuoksi. Edellä mainittu sekä liikuntahallin
loppuvuoden käyttötarpeet huomioiden hanketta ei voitu toteuttaa vuonna 2011. Loppuvuodesta 2011
päätettiin liikuntahallin sisätilojen ja julkisivujen peruskorjaus yhdistää yhdeksi hankekokonaisuudeksi ja
hakea hankkeelle valtion rahoitusta vuodelle 2013. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi tuli 686 000
€. Kiertolan koulun ulko-ovet uusittiin ja Yhteiskoulu/lukion keittiöön hankittiin lämpöaltaat.
Tekninen toimi
Tekninen lautakunta
Rakennukset
Tulot
Menot
Netto
Kiinteät rakenteet
Tulot
ja laitteet
Menot
Netto
Koneet ja kalusto
Tulot
Menot
Netto
Yhteensä Tulot
Menot
Netto
Toteuma
2010
0
-84 287
-84 287
0
-273 982
-273 982
0
0
0
0
-358 269
-358 269
Alkuperäinen
talousarvio
-193 000
-193 000
-603 000
-603 000
0
0
0
-796 000
-796 000
Toteuma
2011
0
-191 428
-191 428
0
-95 212
-95 212
0
0
0
0
-286 640
-286 640
Poikkeama
0
-1 572
-1 572
0
-507 788
-507 788
0
0
0
-509 360
-509 360
Vuokratalo 2 vesikatto kunnostettiin ja maalattiin. Vuokratalo 5-8 (talot A ja B) keittiökalusteet ja käyttövesiverkosto uusittiin.
Haukankosken päärakennuksen keittiökalusteita uusittiin ja osastoja kunnostettiin.
Teollisuushallin lämpökeskuksen saneerauksen ja lämpöyrittäjyyden välisen kannattavuuden selvittämiseksi laadittiin Pirkanmaan metsäkeskuksen toimesta laskelma, jonka perusteella päätettiin kilpailuttaa lämpöenergian toimitus teollisuushalliin.
Pullerinkujan alkuosa päällystettiin ja sille asennettiin valaistus. Puhjontien, Talalantien ja Juhentien
katualueiden haltuunottamiseksi pidettiin maanmittaustoimitus/lunastustoimitus. Em. katujen peruskorjaustyöt siirtyivät seuraavalle vuodelle.
Investoinnit yhteensä
Yhteensä Tulot
Menot
Netto
Toteuma
2010
30 351
-423 719
-393 368
Alkuperäinen
talousarvio
0
-1 122 000
-1 122 000
68
Toteuma
2011
223 696
-394 946
-171 250
Poikkeama
-223 696
-727 054
-950 750
Vesihuolto
Tulot
Menot
Netto
Tulot
Koneet ja kalusto
Menot
Netto
Yhteensä Tulot
Menot
Netto
Kiinteät rakenteet
ja laitteet
Toteuma
2010
0
-131 163
-131 163
0
0
0
0
-131 163
-131 163
Alkuperäinen
talousarvio
-434 000
-434 000
0
0
-434 000
-434 000
Toteuma
2011
0
-40 238
-40 238
0
0
0
0
-40 238
-40 238
Poikkeama
0
-393 762
-393 762
0
0
0
0
-393 762
-393 762
Punkalaidun-Huittinen siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtolinjan suunnitelmat valmistuivat. Vesihuoltolaitteiden sijoitus- ja käyttöoikeussopimusten laatiminen maanomistajien kanssa aloitettiin. Hankkeen toteuttamiseen valtion vesihuoltotyönä myönnettiin 500 000 €.
Vesilahdentien alueen vesihuollon suunnitelmat valmistuivat ja olivat nähtävillä. Pirkanmaan Ely-keskus
myönsi hankkeeseen vesihuoltoavustuksen. Vesihuoltolaitoksen radioverkkopohjaisen hälytys-, valvonta- ja ohjausjärjestelmän ajanmukaistamistöitä jatkettiin vuonna 2010 laaditun suunnitelman ja aloitettujen töiden pohjalta.
3.8 Rahoitusosan toteutuminen
Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten kunnan menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. Rahoitusosa sisältää
eriä, joiden toteutumisen seuranta tapahtuu talousarvion tuloslaskelma- ja investointiosassa sekä eriä, joiden toteutumista seurataan rahoitusosassa.
Rahoitusosan toteutuminen
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Pys. vast. hyöd. luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen
Alkuperäinen
talousarvio
Toteuma
2011
Poikkeama
677 596
157 079
109 290
-106 914
-1 122 000
0
-444 404
-490 796
330 612
-729
520 517
-109 290
106 914
0
-631 204
-330 612
-443 675
0
473 750
0
473 750
0
0
-600 222
-127 201
600 222
156 547
29 346
69
4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
4.1 Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut
1.1.-31.12.2011
1.1.-31.12.2010
1 124 001,41
181 245,21
568 790,30
1 188 417,83
1 255 811,28
170 074,81
507 832,88
1 176 322,92
-4 720 298,99
-4 611 510,73
-1 458 368,46
-215 732,62
-11 999 175,78
-1 327 620,60
-847 546,96
-133 188,78
-1 389 992,06
-227 742,65
-11 257 669,57
-1 238 217,82
-775 453,74
-119 591,93
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
3 062 454,75
-20 701 932,19
3 110 041,89
-19 620 178,50
-17 639 477,44
-16 510 136,61
7 681 687,17
10 101 888,00
7 688 161,60
10 219 215,00
26 361,22
42 626,52
-55 939,58
-66,02
12 982,14
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
11 361,03
38 121,37
-14 860,72
-18,01
34 603,67
157 079,87
1 431 843,66
-591 140,81
-595 129,24
Satunnaiset tulot
109 290,27
Tilikauden tulos
-324 770,67
836 714,42
14 497,95
14 497,95
-500 000,00
-310 272,72
351 212,37
Poistoeron muutos
Vapaaehtoiset varaukset
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
70
4.2 Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma
1.1.31.12.2010
1.1.-31.12.2011
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Pys. vast. hyöd. luovutustulot
157 079,87
109 290,27
-106 914,70
159 455,44
2 752,70
1 434 596,36
-490 796,28
330 611,76
-160 184,52
-423 719,42
27 598,43
-396 120,99
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
1 431 843,66
-729,08
0,00
-473 750,00
0,00
-23 201,64
-33 679,80
-462 411,43
-80 929,45
1 038 475,37
-473 750,00
650 000,00
-433 125,00
-300 000,00
-83 125,00
-600 222,32
19 173,99
-9 095,47
252 312,78
159 824,40
422 215,70
Rahoituksen rahavirta
-1 073 972,32
339 090,70
Rahavarojen muutos
-1 074 701,40
1 377 566,07
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
1 091 680,67
2 166 382,07
71
-1 074 701,40
2 166 382,07
788 816,00
1 377 566,07
4.3 Tase
Tase
VASTAAVAA
2011
2010
4 956,99
4 956,99
6 609,27
6 609,27
1 383 959,83
8 719 445,04
2 285 636,63
3 041,45
29 432,89
1 393 614,40
8 834 632,33
2 421 099,30
11 286,98
29 432,89
96 274,83
12 517 790,67
424,59
12 690 490,49
3 144 636,19
212 896,31
2 221,53
3 359 754,03
3 294 325,68
212 896,31
2 221,53
3 509 443,52
4 615,01
2 404,85
7 019,86
10 007,11
110 386,89
110 386,89
76 707,09
76 707,09
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Toimeksiantojen varat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusvarat
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut pitkäaikaiset saamiset muilta
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä
10 007,11
112 631,93
377 083,47
223 847,00
301 039,49
901 969,96
281 257,96
125 492,34
145 440,16
552 190,46
1 091 680,67
2 166 382,07
18 106 191,00
19 011 830,01
72
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
2011
2010
9 791 450,96
3 094 142,24
-310 272,72
12 575 320,48
9 791 450,96
2 742 929,87
351 212,37
12 885 593,20
463 934,35
500 000,00
963 934,35
478 432,30
500 000,00
978 432,30
4 615,01
213 975,14
37 499,73
256 089,88
10 007,11
245 659,93
26 611,73
282 278,77
1 708 125,00
230 731,39
1 938 856,39
2 181 875,00
201 632,31
2 383 507,31
473 750,00
51 557,41
1 029 117,46
111 405,16
706 159,87
2 371 989,90
473 750,00
157 029,48
937 645,86
104 782,43
808 810,66
2 482 018,43
18 106 191,00
19 011 830,01
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
Toimeksiantojen pääomat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Vastattavaa yhteensä
73
4.4 Konsernituloslaskelma
Konsernituloslaskelma
01.01. - 31.12.2011
01.01. - 31.12.2010
16 620 625
-33 767 328
2 331
-17 144 372
7 681 687
10 101 888
15 799 419
-31 679 281
107
-15 879 755
7 688 161
10 219 215
41 635
45 259
-170 098
-37 937
518 062
18 395
40 693
-113 126
-26 856
1 946 727
-1 000 195
-982 851
105 649
-376 484
-9 639
-56
43 890
-342 289
3 750
967 626
-517 421
-65
34 948
485 088
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja - kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelmanmukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarvot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilinpäätösoikaisut
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
74
4.5 Konsernin rahoituslaskelma
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimehoihin
Pysyv. vastaavien hyöd. luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toim.antojen varojen ja pääom. muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
31.12.2011
518 062
109 154
-109 135
-1 639 795
88 442
351 693
761 226
-739 838
0
3 238
-21 734
-36 256
-609 860
264 477
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1.
518 081
-1 199 660
-681 579
21 388
3 238
-403 373
-378 747
31.12.2010
1 946 728
2 480
-8 796
-1 022 445
6 936
29 719
1 110 000
-676 401
-300 000
49 169
19 172
-35 419
247 621
115 102
-1 060 326
1 391 685
2 452 010
75
-1 060 325
1 940 412
-985 790
954 622
133 599
49 169
346 476
529 244
1 483 866
2 451 092
967 226
1 483 866
4.6 Konsernitase
VASTAAVAA
2011
2010
95 055
41 071
27 346
163 472
97 709
41 174
20 328
159 211
1 568 493
12 990 840
2 307 921
426 761
400 420
1 444 795
19 139 230
1 565 983
13 249 642
2 443 027
402 437
30 610
636 668
18 328 367
11 005
726 658
13 224
750 887
870 110
9 313
879 423
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Toimeksiantojen varat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksantojen varat
49 530
4 823
2 404
56 757
52 454
4 325
214 189
5 205
2 072
221 466
181 324
7 918
298
189 540
1 180
116 032
117 212
1 182
3 709
4 891
763 112
101
1 234 828
793 285
2 791 326
638 830
443
1 353 878
472 305
2 465 456
90
90
7
7
1 391 685
2 451 092
24 632 125
24 534 766
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamsiet
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä
76
56 779
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
2011
2010
9 744 044
462 083
2 741 668
-342 287
12 605 508
9 783 541
73 548
2 263 646
485 088
12 605 823
4 197
6 081
505 369
588 938
1 094 307
526 302
569 066
1 095 368
3 582
105 206
108 788
3 619
96 106
99 725
11 612
226 195
82 415
320 222
14 134
259 440
69 059
342 633
3 809 174
1 611 017
757
232 535
5 653 483
3 808 816
1 737 007
757
213 394
5 759 974
710 910
6 234
85 104
1 698 818
310 277
2 034 277
4 845 620
624 017
0
189 456
1 498 823
340 685
1 972 181
4 625 162
24 632 125
24 534 766
Vähemmistöosuudet
Poistoero ja varaukset
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
Pakolliset varaukset
Eläkevaraukset
Pakolliset varaukset
Toimeksiantojen pääomat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiannot
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vastattavaa yhteensä
77
5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
5.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Liitetiedot on numeroitu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti. Mikäli yleisohjeen mukaiseen liitetietoon ei tule mitään tietoja, ei kyseistä liitetietoa esitetä. Kunnalla ei ole liitetietoina ilmoitettavaa seuraavien liitetietojen osalta:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43.
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
(liitetieto 1)
Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintaperiaatteen mukaisesti.
Rahoitusomaisuus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan.
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty viisi tytäryhteisöä, jotka kaikki ovat asunto-osakeyhtiöitä. Tilinpäätökseen on yhdistetty myös kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.
Asunto-osakeyhtiöiden rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen
ero on kirjattu konsernitaseessa Edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.
Konsernissa tapahtuneet muutokset sekä vertailukelpoisuus
Kuntakonserniin on laskettu 2011 myös Kiinteistö Oy Pietarinvirasto ja Saspen omistusprosentti on
muuttunut, joten kuntakonsernin vuoden 2010 ja 2011 luvut eivät ole vertailukelpoisia.
78
5.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Toimintatuotot tehtäväalueittain (liitetiedosto 8)
2011
2010
5 058
319 818
324 876
0
277 367
277 367
839 570
943 143
444 753
69 429
514 182
439 228
59 989
499 217
1 372 862
10 964
1 383 826
1 373 345
16 969
1 390 314
3 062 454
3 110 041
2011
2010
6 770 705
534 302
376 680
6 856 100
460 032
372 029
7 681 687
7 688 161
Hallintotoimi
Keskusvaalilautakunta
Kunnanhallitus
Perusturvatoimi
Perusturvalautakunta
Sivistystoimi
Sivistyslautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Tekninentoimi
Tekninen lautakunta
Rakennusvalvonta
Yhteensä
Verotulot (liitetiedosto 9)
Verotulojen erittely
Verotulot
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä
Valtionosuudet (liitetieto 10)
Valtionosuuksien erittely
Valtionosuudet
Kunnan peruspalvluiden v. o.
Verotuloihin perustuva v.o.
Opetus- ja kulttuuritoimi
Järjestelmämuutoksen tasaus
Yhden putken valitonosuus
2011
2010
7 183 531
2 862 504
-108 727
164 580
0
0
218 349
10 000 866
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä
10 101 888
10 219 215
Satunnaiset tuotot ja kulut (liitetieto 11)
Punkalaitumen kunta erosi Satakunnan sairaanhoitopiiristä 1.1.2010. Kirjanpidossa olevan peruspääoman ja kuntayhtymän kunnalle palauttavan pääoman erotus on kirjattu satunnaisuus tuottoihin. Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu myös hovioikeuden päätöksen nojalla saatu myöhästymissakko.
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (liitetieto 12)
Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta79
menoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät:
Käyttöomaisuusryhmä
Poisto-
Poistoaika/
menetelmä
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Perustamis- ja järjestelymenot
Tutkimus- ja kehittämismenot
Konserniliikearvo
Liikearvo
Atk-ohjelmistot
Muut
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset
-prosentti
Tasapoisto
5v
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
5v
5v
5v
5v
5v
5v
Ei poistoa
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
40 v
25 v
20 v
25 v
40 v
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
15 %
10 %
10 %
7%
7%
10 %
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
15 %
20 %
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
12 %
15 %
15 %
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
15 %
20 %
20 %
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
15 v
8v
5v
5v
10 v
5v
5v
3v
5v
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa- ja vesirakenteet
Vedenjakeluverkosto
Viemäriverkko Menojäännöspoisto
Kaukolämpöverkko
Sähköjohdot, muuntoasemat,
ulkoval.laitteet
Puhelinvaihde, alakeskukset ja
keskusasema
Maakaasuverkko
Muut putki- ja kaapeliverkot
Sähkö-, vesi- yms. lait. laitoskoneet
ja laittee
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Liikenteen ohjauslaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
Koneet ja kalusto
Rautaiset alukset
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
Atk-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet
Käytön mukainen poisto
Ei poistoa
80
Keskeneräiset hankinnat
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
Ei poistoa
Ei poistoa
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
(liitetieto 13)
Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2011 - 2015
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistonalaisten investointien omahankintamenot
Poikkeama (euroa)
Poikkeama (%)
610 358
741 559
-131 201
-18
Huom! Olennainen 10 % tai suurempi
Laskelma (Huom! ei maa-alueita ja sijoituksia)
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilinpäätös 2011
Talousarvio 2012
Taloussuunnitelma 2013
Taloussuunnitelma 2014
Taloussuunnitelma 2015
591 140
600 650
610 000
620 000
630 000
3 051 790
610 358
Keskiarvo
Poistonalaiset investoinnit
Tilinpäätös 2011
Talousarvio 2012
Taloussuunnitelma 2013
Taloussuunnitelma 2014
Taloussuunnitelma 2015
490 796
895 000
672 000
900 000
750 000
3 707 796
741 559
Keskiarvo
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja – tappiot
(liitetieto 15)
Muut toimintatuotot
Maa-alueiden myyntivoitot
Muut toimintakulut
Maa-alueiden myyntitappiot
81
2011
2010
34 340
34 340
4 028
4 028
3 203
3 203
6 780
6 780
Muut rahoitustuotot (liitetieto 16)
Osinkotuottojen ja peruspääoman
korkotuottojen erittely
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääomien korot kuntayhtymiltä
Yhteensä
2011
2010
1 979
29 223
31 202
2 083
30 306
32 389
5.3 Tasetta koskevat liitetiedot
5.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Pysyvät vastaavat ja muut pitkäaikaiset sijoitukset (liitetieto 21)
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
6 609,27
-1 652,28
4 956,99
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
1 393 614,40
8 240,00
-17 894,57
1 383 959,83
Rakennukset
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
8 834 632,33
220 586,59
0,00
-335 773,88
8 719 445,04
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
2 421 099,30
110 006,45
0,00
-245 469,12
2 285 636,63
Koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
11 286,98
0,00
0,00
-8 245,53
3 041,45
82
Muut aineelliset hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
29 432,89
29 432,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
424,59
95 850,24
96 274,83
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
12 517 790,67
SIJOITUKSET
Osakkeet, tytäryhteisöt
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo 31.12.
51 094,60
35 000,00
,
86 094,60
Kuntayhtymäosuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo 31.12.
2 620 164,15
0,00
-184 689,49
2 435 474,66
Osakkeet, omistusyhteysyhteisöt
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo 31.12.
459 657,60
459 657,60
Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo 31.12.
163 409,33
0,00
0,00
163 409,33
Kuntayhtymäosuuksien tase-erot
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Kunnan osuus ky:n peruspääomasta
Kunnan tase 31.12.2005
Ero
1 596 413,33
1 607 299,36
-10 886,03
83
Tytäryhteisöt (liitetieto 22)
Kotipaikka
As. Oy Kesälaidun 1
As. Oy Suvilaidun
As. Oy Punkalaitumen Vikinrivi
As. Oy Punkalaitumen Vikinniitty
Asunto Oy Punkalaitumen Perko
Kunnan
omistus-
Osuus
omasta
Osuus
vieraasta
osuus, %
pääomasta
pääomasta
Punkalaidun
Punkalaidun
Punkalaidun
Punkalaidun
Punkalaidun
100
100
100
100
100
Yhteensä
Osuus
voitosta(+)/
tappiosta()
11 539
10 919
32 855
55 731
8 435
322 786
382 284
683 731
309 458
406 906
699
666
1 541
0
14
119 479
2 093 840
2 920
Kuntayhtymät (liitetieto 23)
Pirkanmaan liitto
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
ky
Sastamalan Perusturvakuntayhtymä
Kotipaikka
Kunnan
omistus-
Osuus
omasta
Tampere
Sastamala
osuus, %
0,70
3,26
pääomasta
11 624
518 115
Turku
Sastamala
0,92
12,59
1 696 500
387 085
3 185 642
981 752
-63 117
-19 728
2 613 324
4 633 663
-79 710
Yhteensä
Osuus
vieraasta
Osuus
voitosta(+)/
tappiosta(pääomasta
)
53 138
-298
413 131
3 433
Osakkuus- ja muut omistusyhteysyhteisöt (liitetieto 24)
Kiinteistö Oy Pietarinvirasto
Kotipaikka
Kunnan
omistus-
Osuus
omasta
Osuus
vieraasta
Punkalaidun
osuus, %
30,17
pääomasta
386 327
Osuus
voitosta(+)/
tappiosta(pääomasta
)
1 772
880
Saamiset konsernin yhteisöiltä (liitetieto 25)
Saamisten erittely
2011
2010
212 896
212 896
0
0
8 684
9 955
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
78 194
258 740
35 730
35 722
Saamiset yhteensä
558 514
294 303
Pitkäaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Lainasaamiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
84
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (liitetieto 26)
2011
2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Saspe
ELY-keskus
Pirkanmaan shp/korko + loppulasku
Kela/työterveyshuolto/sv-pv.
Muut tulojäämät
35 847
3 985
222 893
20 380
17 934
21 567
56 302
33 842
45 519
22 052
Siirtosaamiset yhteensä
301 039
179 282
5.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erien muutokset (liitetieto 28)
Oman pääoman erien muutokset
Peruspääoma
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Peruspääoma 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Liittymismaksurahaston purku
Vähennykset tilikaudella
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä
2011
2010
9 791 450,96
9 791 450,96
9 791 450,96
9 791 450,96
3 094 142,24
2 742 929,87
3 094 142,24
2 742 929,87
-310 272,72
351 212,37
12 575 320,48
12 885 593,20
2011
2010
596 875
559 375
2011
2010
0
0
10 282
0
76 773
233 345
Pitkäaikainen vieras pääoma (liitetieto 30)
Pitkäaikaiset velat
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät velat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Velkojen erittely (liitetieto 33)
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Ostovelat
Siirtovelat
Erittely liittymismaksuista (liitetieto 36)
Pitkäaikaisen vieraan pääoman kohdassa Liittymismaksut ja muut velat summa sisältää pelkästään
vesihuollon liittymismaksuja. Lyhytaikaisen vieraan pääoman vastaavassa kohdassa summassa on
vain muita velkoja.
85
Erittely siirtoveloista (liitetieto 37)
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
(liitetieto 37)
2011
2010
517 825
6 675
20 822
467 279
7 800
182 775
0
12 551
50 043
37 792
706 160
758 240
2011
2010
37 500
26 611
2011
2010
17 713
23 791
41 504
24 670
51 386
76 056
2011
2010
Takaukset samaan konserniin kuuluvien
yhteisöjen puolesta
As. Oy Kesälaidun 1
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
As. Oy Suvilaidun
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
151 278
70 043
151 278
77 111
183 424
91 098
183 424
95 003
Takaukset muiden puolesta
Punkalaitumen Vanhustenkotiyhdistys ry
Laina/OKO
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Laina/Punkalaitumen Op
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
277 510
10 676
277 510
32 022
0
0
650 000
230 000
Lyhytaikaiset siirtovelat
Lomapalkkajaksotukset
Vauvarahat
Sastamalan perusturvayhtymä
Menojäämät valtiolle/valtionosuudet
Korkojaksotukset
Saunaoja/Rautava/Isotalo
Muut menojäämät
142 706
18 132
Siirtovelat yhteensä
Huollettavien varat (liitetieto 38)
Huollettavien varat
Huollettavien varat 31.12.
5.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Leasingvastuiden yhteismäärä (liitetieto 44)
Leasingvastuiden yhteismäärä
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
Leasingvastuiden yhteismäärä sisältää arvonlisäveroa 23 %
Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia
irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
Vastuusitoumukset (liitetieto 45 - 46)
Vastuusitoumukset
86
Laina/Punkalaitumen Op
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Kaskenoja Oy
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus kattamattomista
takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava
osuus rahastosta 31.12.
260 000
210 000
0
0
249 429
19 330
249 429
32 294
300 000
203 750
300 000
218 750
10 717 776
9 695 100
0
0
7 935
7 896
2011
2010
2 278
2 278
35 932
38 210
35 932
38 210
107 147
247 008
2011
2010
95 723
95 723
122 020
122 020
67 110
112 218
67 110
85 222
331 660
32 507
161 013
32 507
127 906
353 933
235 937
231 913
0
56 051
Muut taloudelliset vastuut (liitetieto 47)
Muut taloudelliset vastuut
Kirjanpidon ulkopuoliset varat
Perusturvatoimi
Virkistys- ja retkirahastot
Sivistystoimi
Luokkaretki- ja stipendirahastot
Yhteensä
Arvonlisäveron palautusvastuut/
todennäköisesti toteutuvat
Rahoituslaskelman liitetiedot
5.5 Ympäristöasiat
Ympäristökulut ja -tuotot
Ympäristötuotot
Jätevesien käsittely
Ympäristökulut
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu
Jätevesien käsittely
Ympäristönsuojelu
Jätehuolto
Ympäristökulut, netto
Pitkävaikutteiset ympäristömenot
Kaava-alueen viemäriverkosto
Ympäristönsuojelutehtävät on hoitanut Sastamalan perusturvakuntayhtymän (Saspe) ympäristöjaosto
lukuun ottamatta jätehuoltoon kohdistuvia kohtuullistamis- ym. päätöksiä. Kunnilla on velvoite myös
ilmanlaadun seurantaan.
87
Keväisin ilmanlaatua pyritään parantamaan hiekoitushiekan poistolla ja katupölyn sidonnalla, joista
muodostuu suurin osa ulkoilmanlaatuun liittyvistä menoista (67.110 e). Maaperänsuojelun liittyviä
saastuneiden maiden puhdistamisvelvollisuudesta johtuvia menoja ei tilinpäätösvuonna muodostunut.
Viemäriverkoston käyttö- ja kunnossapito on suurin menoerä vesiensuojelussa ja jätevesien käsittelyssä (112.218 e). Jätevesien puhdistus kuuluu kunnan omalle vesihuolto-laitokselle, jonka tiedot ovat
mukana ympäristötilinpäätösliitteen tiedoissa.
Kunnan ympäristömenoista 26 % aiheutuu jätehuollosta ja yleisten alueiden kunnossapidosta (esim.
katujen ja torin siivous). Suurimmat ympäristömenot kiinteistötoimen puolella muodostuvat jätevesimaksuista ja jätehuollosta. Menoihin on laskettu kunnan kiinteistöjen jätteenkäsittelymaksut, jätehuolto- ja hyötykeräyspalveluiden ostot, sekä maan- ja lumenkaatopaikkojen hoitokulut. Ympäristökasvatuksen, -koulutuksen ja – neuvonnan sekä jätehuoltoneuvonnanmenoja ei ole eritelty.
Ympäristötuloista suurin osa muodostuu jätevesimaksuista.
5.6 Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Henkilöstön lukumäärä (liitetieto 48)
Konsernin henkilöstö laskettu omistusprosenteilla
Henkilöstön määrä työyksiköittäin
Kunta
Konserni
31.12.2011 31.12.2011
Kunta
Konserni
31.12.2010 31.12.2010
9
9
9
9
Perusturvatoimi
Perusturvatoimisto
Palveluasuminen
Ruokahuolto
Päiväkoti
Perhepäivähoito
47
5
6
15
7
14
37
5
4
7
11
10
Sivistystoimi
Sivistystoimisto ja lukio
Peruskoulut
Kirjasto, liikunta- ja nuorisotoimi
72
12
51
79
11
59
9
9
Tekninentoimi
Tekninen toimisto
Toimitilapalvelut
26
4
22
26
4
22
Hallintotoimi
Hallinto- ja maaseututoimisto
Yhteensä
154
334
151
331
Henkilöstökulut (liitetieto 49)
Konsernin kulut laskettu omistusprosenteilla
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin
ja aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä
Kunta
2011
Konserni
2011
Kunta
2010
Konserni
2010
6 394 400
12 231 945
6 229 245
13 782 343
28 578
6 422 978
9 595
12 231 945
88
6 238 840
13 782 343
5.7 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Oma pääoma
Peruspääoma
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Peruspääoma 31.12.
Muut omat rahastot
Rahaston pääoma 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Muut omat rahastot 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Yli-/alijäämän siirto
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Potilasvakuutuksen vastuuvakuutus
Leasingvastuiden yhteismäärä
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
2011
2010
9 783 541
2 826
-42 323
9 744 044
9 783 541
73 548
388 535
0
462 083
60 788
12 760
0
73 548
2 263 646
478 022
2 741 668
2 532 824
-269 178
2 263 646
-342 287
485 088
12 605 508
12 605 823
2011
2010
105206
96106
2011
2010
65 483
104 323
169 806
87 961
116 275
204 236
2011
2010
299 702
161 141
299 702
172 114
1 481 539
444 216
1 481 539
513 986
0
9 783 541
Leasingvastuiden yhteismäärä sisältää arvonlisäveron
Vastuusitoumukset
Takaukset samaan konserniin
kuuluvien yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Asunto-osakeyhtiöiden rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu
tytäryhteisön oman pääoman eriä Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja Tilikauden yli-/alijäämä vastaan.
89
Kertyneet poistoerot ovat seuraavat:
Selvitys tytäryhtiöiden poistoeroista
Suunn. muk
poistoerot
54 801
117 129
220 622
115 509
64 021
572 082
As. Oy Kesälaidun 1
As. Oy Suvilaidun
As. Oy Punkalaitumen Vikinrivi
Asunto Oy Punkalaitumen Vikinniitty
Asunto Oy Punkalaitumen Perko
Kunnan ja konsernin tulot ja kulut
(ulkoiset erät)
Konserni
2011
2010
Suunn. muk.
poistot
258 330
263 935
472 659
222 441
148 581
1 365 946
Kunta
2011
2010
TUOTOT
Toimintatuotot
16 620 625
15 799 419
3 062 454
3 110 042
Verotulot ja valtionosuudet
17 783 575
17 907 376
17 783 575
17 907 376
86 894
34 491 094
59 088
33 765 883
68 987
20 915 016
49 482
21 066 900
37 676 328
31 679 281
20 701 932
19 620 179
208 035
37 884 363
139 982
31 819 263
56 005
20 757 937
14 878
19 635 057
1 000 195
982 851
591 140
595 129
Satunnaiset erät
105 649
3 750
109 290
Tilinpäätössiirot
34 195
-517 421
14 498
Rahoitustuotot
Yhteensä
KULUT
Toimintakulut
Rahoituskulut
Yhteensä
Suunnitelman mukaiset poistot
-485 502
5.8 Laskennallisesti eriytetyn vesi- ja viemärilaitoksen tilinpäätöslaskelmat
Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen kirjanpidon eriyttäminen tehdään laskennallisena eriytyksenä. Vesihuollon osalta on laadittu tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Jäännöspääoman korvauksen
määräksi on päätetty 4,5 %.
90
Tuloslaskelma
Vesi- ja viemärilaitos
1.1. - 31.12.2011
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
1.1. - 31.12.2010
315 363,07
306 099,16
29 260,44
29 965,05
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
52
510,97
58
695,44
59 323,07
62 362,99
121 686,06
111 206,41
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
79 172,68
85
950,58
20 551,51
3 996,35
18
205,84
2 345,38
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
103 720,54
104 031,72
2 982,32
101 086,56
1 039,97
12 202,87
16 229,47
Rahoitustuotot ja -kulut
Korvaus jäännöspääomasta
106 501,80
5,95
57 433,76
Tilikauden yli-/alijäämä
56
485,75
57 433,76
56 485,75
-45 236,84
-40 256,28
2011
2010
Rahoituslaskelma
Vesi- ja viemärilaitos
Tulorahoitus
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut tulorahoituksen korjauserät
Sisäiset tuotot
Sisäiset kulut
104 031,72
5,95
16
229,47
101
086,56
0,00
-72 103,84
5 297,23
49 433,93
-75
233,71
5 295,81
47 378,13
-40 238,21
-131
163,00
0,00
-131 163,00
12 202,87
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
-40 238,21
0,00
Tulorahoitus ja investoinnit, netto
9 195,72
91
-83 784,87
Rahoitustoiminta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden lisäys
Lyhytaikaisten saamisten lisäys
Korott.pitkä- ja lyhytaik. velkojen
vähennys
29 099,08
0,00
29 099,08
32
709,27
2 532,78
35 242,05
-9 153,44
235,03
665,22
26
516,80
27 417,05
-781,23
3 072,46
-11 444,67
Rahoitustoiminta netto
19 945,64
62 659,10
Vaikutus kunnan kassavaroihin
29 141,36
-21 125,77
92
Tase
Vesi- ja viemärilaitos
VASTAAVAA
2011
2010
60 043,10
4 071,07
1 372 059,97
1 436 174,14
60 043,10
4 441,15
1 432 197,20
1 496 681,45
3 165,58
3 165,58
2 384,35
2 384,35
169 196,23
169 196,23
166 123,77
166 123,77
1 608 535,95
1 665 189,57
1 242 970,73
142 146,96
-45 231,00
1 339 886,69
1 276 305,81
182 403,24
-40 256,28
1 418 452,77
230 731,39
230 731,39
201 632,31
201 632,31
23 461,67
14 456,20
37 917,87
31 405,59
13 698,90
45 104,49
1 608 535,95
1 665 189,57
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Vastaavaa yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Jäännöspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Vastattavaa yhteensä
93
Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit
Kirjanpitokirjat
Tasekirja
Päiväkirja
Pääkirja
Talousarvion toteumavertailuraportit
Palkkakirjanpito
Palkkalaskelmat ja –kortit
Palkkalistat
Myyntireskontra
Laskutuslistat laskutuslajeittain
Laskutuspäiväkirjat laskutuslajeittain
Asiakasreskontra
Ostoreskontra
Maksatuslista maksuerittäin
Toimittajareskontra
Perhehuolto
Maksatuslista maksuerittäin
Käyttöomaisuuskirjanpito
Konserniasiakirjat
Tase-erittelyt
paperituloste
sähköinen arkisto
paperituloste
paperituloste
paperituloste
paperituloste
paperituloste
sähköinen arkisto
sähköinen arkisto
paperituloste
sähköinen
paperituloste
paperituloste
paperituloste
paperituloste
Arkistointi
Tasekirja säilytetään Kansallisarkiston ohjeen mukaisesti pysyvästi. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä lukien niin, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Kirjanpitokirjat säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti joko paperitulosteena tai sähköisessä muodossa.
Arkistoinnista vastaa kunnanhallitus.
Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden
päättymisestä. Tositteet säilytetään tositelajeittain tositenumerojärjestyksessä. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt toimiala.
Käytetyt tositelajit
010
020
030
040
300
320
350
401
402
403
404
580
600
610
700
710
900
910
Kassatositteet
paperituloste
Muistiotositteet
paperituloste
Ostolaskujen suoritukset
sähköinen arkisto
Myyntireskontran suoritukset
paperituloste
Ostolaskut/Rondo
sähköinen arkisto
Ostolaskut/perusturvatoimi
paperituloste
Ostolaskut/ostoreskontra
paperituloste
Myyntilaskut/hallintotoimi
paperituloste
Myyntilaskut/perusturvatoimi
paperituloste
Myyntilaskut/sivistystoimi
paperituloste
Myyntilaskut/ympäristötoimi
paperituloste
Komartek-vesilaskutus
paperituloste
Palkkatositteet
paperituloste
Matkalaskut/Travel
paperituloste
Elatusturva
paperituloste
Perhehuolto
paperituloste
Käyttöomaisuuskirjanpito
paperituloste
Käyttöomaisuuden myynnit ja romutukset paperituloste
Konsernitilinpäätöksen yhdistelytositteet paperituloste
94