sauvon kunta kulmala-timperin asemakaavan muutos osallistumis

118-AK1301
SAUVON KUNTA
KULMALA-TIMPERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
2.12.2013
Nosto Consulting Oy
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Sauvon kunta, Kulmala-Timperin asemakaavan muutos
1 (7)
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Sauvon kuntakeskuksessa KulmalaTimperin yritysalueella, rajoittuen Sauvo-Kemiöntiehen (maantie
181).
Sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa (www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501)
Suunnittelualueen sijainti (ei mittakaavassa)
Tavoitteet ja tehtävä
Laadittavan asemakaavamuutoksen tavoitteet:
1) Mahdollistetaan korttelissa 169 liike- ja toimistorakennusten
sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli-alueen (KTY) laajentaminen suojaviheralueelle
(EV). Samalla tarkistetaan KTY ja K-1 -korttelinosa-alueiden
rajaus vastaamaan voimassa olevaa kiinteistöjaotusta.
2) Tutkitaan mahdollisuutta muuttaa korttelin 170 kaavamerkintä
TY
KTY.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Sauvon kunta, Kulmala-Timperin asemakaavan muutos
2 (7)
3) Tutkitaan mahdollisuutta nostaa korttelin 177 rakennusoikeus
e=0.20
e=0.30.
4) Muutetaan Kulmalantie ja Hallirinteentie –nimisten katujen
nimet kunnan osoitejärjestelmään paremmin soveltuviksi.
5) Merkitään kaavakartalle korttelin 172 halkova kulkuyhteys.
6) Kaavateknisenä muutoksena yleisen tien alueen kaavamerkintä muutetaan LYT
LT
7) Oletuksena on, että kaavamuutoksella ei tavoitella vähittäiskaupan suuryksikön muodostamista suunnittelualueelle.
Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat
Osalle Suunnittelualuetta on käynnistetty jo aiemmin asemakaavan muutos. Sauvon kunnanhallitus on 14.1.2013 § 27 käsitellyt
korttelia 169 ja suojaviheraluetta (EV) koskevan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman. Tällä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla on tarkoitus laajentaa suunnittelualuetta ja käynnistää kaavoitustyö laajennetulla alueella uudelleen.
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Turun seudun kehyskuntien
maakuntakaava, minkä ympäristöministeriö on vahvistanut
20.3.2013. Kaava on tullut voimaan ministeriön päätöksellä.
Maakuntakaavassa Suunnittelualueelle kohdistuu seuraavat merkinnät:
TYÖPAIKKA-ALUE / -KOHDE
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti
merkittävien julkisten tai yksityisten palvelujen sekä aluerakenteen tai liikenteellisen sijainnin kannalta keskeisten, tilaa vievien toimitilakeskittymien
ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue. Sisältää myös pienehköjä asuntoalueita.
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:
Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista, jos sille
kohdistuu ympäristöhäiriöitä.
OHJEELLINEN ULKOILUREITTI
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa tulee
osoittaa reitin lopullinen sijainti.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Sauvon kunta, Kulmala-Timperin asemakaavan muutos
3 (7)
Maakuntakaavassa Suunnittelualueeseen kohdistuu lisäksi muinaisjäännösaluemerkintä (sma 3802).
Ote maakuntakaavasta (ei mittakaavassa).
Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia oikeusvaikutteisia
yleiskaavoja.
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa Kulmala-Timperin asemakaava
(hyväksytty kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana).
Muutosalue on liike- toimistorakennusten korttelialuetta (K-1 ja
KTY), ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten
korttelialuetta (TY ja TY-1), suojaviheraluetta (EV), katualuetta ja
liikennealuetta (LYT).
Muutettava asemakaava on esitetty liitteenä.
Tehtävät selvitykset
Suunnittelualueelle laaditaan selvitys nykytilanteesta sekä tarvittaessa yleiskaavallinen tarkastelu.
Kesän 2013 aikana Turun maakuntamuseo on tehnyt tarkennetun
rajauksen muinaismuistoalueen sijainnista maastossa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Sauvon kunta, Kulmala-Timperin asemakaavan muutos
4 (7)
Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset
ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.
Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin:
-
-
suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat
kunnan hallintoelimet: tekninen toimi, rakennusvalvonta, paloja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja vapaaaikatoimet
viranomaiset: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELYkeskus, Turun museokeskus
Muut yhteisö- ja asiantuntijatahot:
-
Fortum Sähkönsiirto Oy
Vaikutusalue
Suunnittelualueen lisäksi kaavan vaikutusalueeseen kuuluvat välittömässä läheisyydessä olevat muut kiinteistöt.
Osallistuminen
Kaavaprosessin aikana osalliset voivat esittää mielipiteitä kaavan
sisältöön.
Suunnittelutyön kulku
Vaihe
Vireille tulo
Tiedottaminen
Kirje osallisille, ilmoitus
lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internetissä
Osallistumisja Kirje osallisille, ilmoitus
arviointisuunnilehdessä, kunnan ilmoitelma (OAS)
tustaululla ja internetissä
Osallistuminen
Huomautukset kuntaan.
Nähtävillä kaavaehdotuksen
asettamiseen
asti
Valmistelumateri- Kirje
maanomistajille,
aali (kaavaluon- ilmoitus lehdessä, nähnos)
tävillä 30 vrk kunnan
ilmoitustaululla ja
internetissä
Huomautukset kuntaan tai kaavan laatijalle
Mielipiteet kuntaan
Esitys viranomaisneuvottelun järjestämisestä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Sauvon kunta, Kulmala-Timperin asemakaavan muutos
Kaavaehdotus
Hyväksyminen
5 (7)
Kirje muussa kunnassa Muistutukset ja lauasuville maanomistajil- sunnot kuntaan
le, nähtävillä 30 vrk
kunnan ilmoitustaululla
ja internetissä
Lausuntopyyntö viranomaisille ja muille yhteistyötahoille
Ilmoitus kunnan valtuuston
kokouksesta
ilmoitustaululla ja internetissä
Valtuuston hyväksymispäätös lähetetään
tiedoksi muistutuksen
tehneille, VarsinaisSuomen ELY-keskukseen sekä sitä pyytäneille. Lisäksi ELYkeskukseen lähetetään
kaavakartta ja
–selostus.
Valitusaika
Valitus Turun hallinto-oikeuteen valitusosoituksen mukaan
ELY-keskuksen
kaisukehotus
Lainvoimainen
kaava
Ilmoitus ilmoitustaululla, lehdessä ja internetissä
Ilmoitus
ELY-keskukseen kaavan voimaan
tulosta
Voimaan tullut kaava
lähetetään
VarsinaisSuomen maanmittaustoimistolle,
VarsinaisSuomen liitolle ja kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle
oi-
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Sauvon kunta, Kulmala-Timperin asemakaavan muutos
6 (7)
Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheessa ja ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelut.
Kaavaehdotus lähetetään viranomaisille lausunnolle.
Arvioitavat vaikutukset
Kaavaa arvioidaan ensisijaisesti seuraavien ominaisuuksien osalta:
-
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
taloudellisiin vaikutuksiin
liikenteellisiin vaikutuksiin
Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen
yhteydessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa.
Tavoiteaikataulu
1) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: joulukuu 2013
– tammikuu 2014
2) Kaavan valmistelumateriaali nähtävillä: helmikuu 2014
3) Kaavaehdotus nähtävillä: huhti-toukokuu 2014
4) Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: elokuu 2014
Yhteystiedot
Kaavan laatimisesta kaavan hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti
vastaa Nosto Consulting Oy (y-tunnus 2343223-6).
Kaavan laatija:
Nosto Consulting Oy
Purokatu 2 / 12, 21200 RAISIO
DI Pasi Lappalainen
GSM 0400 858 101
[email protected]
Kunta:
Sauvon kunta
Vahtistentie 5, 21570 SAUVO
Kunnanjohtaja Seppo Allén
puh. (02) 474 4110, GSM 050 594 8930
[email protected]
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Sauvon kunta, Kulmala-Timperin asemakaavan muutos
7 (7)
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana.
Nosto Consulting Oy
LIITE
Ote voimassa olevasta asemakaavasta
LIITE 1