Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu vuonna 2011

Pohjois-Päijänteen
yhteistarkkailu vuonna 2011
Jyväskylän yliopisto
Ympäristöntutkimuskeskus
Tutkimusraportti 188 / 2012
Arja Palomäki ja Heikki Alaja
Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu vuonna 2011
Tarkkailun toimeksiantajat:
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy/Nenäinniemen ja Korpilahden puhdistamot,
Metsä Fibre Oy ja Metsä Board Oy/Äänekosken tehtaat, Jyväskylän Voima
Oy/Keljonlahden voimala, Jyväskylän Energiantuotanto Oy/Rauhalahden voimala
Tarkkailun peruste: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, Nenäinniemen puhdistamo: ISY 76/09/1,
17.8.2009; Korpilahden puhdistamo: KSU2007Y100/111, 5.12.2008
Metsä Fibre Oy, Metsä Board Oy: ISY 109/06/1, 7.11.2006
Jyväskylän Voima Oy: ISY 21/08/1, 6.2.2008; ISY 148/08/1, 10.11.2008
Jyväskylän Energiantuotanto Oy: ISY 84/04/1, 13.9.2004; KSU-2004-y-77/111,
14.10.2005
Tarkkailuohjelma: Keski-Suomen ELY-keskuksen hyväksymä ohjelma (KESELY/344/5723/2010 ja
KESELY/180/07.00/2010; 5.5.2010)
Vesistötarkkailu
Tarkkailun sisältö: Vuosittainen tarkkailu: ainevirtaamat, vedenlaatu, kasviplankton
Päätelmät:
Äänekosken tehtaiden jätevesivaikutusta ilmensivät natriumin kohonneet pitoisuudet. Jyväskylän Seudun Puhdistamon jäteveden vaikutukset näkyivät talviaikana Poronselän alusveden korkeina ravinnepitoisuuksina. Jyväsjärven alusveden happitilanne oli lopputalvella ja loppukesällä huono. Klorofylli- ja kasviplanktonanalyysien perusteella Jyväsjärvi on rehevä, Poronselkä ja Ristiselkä lievästi reheviä ja Vanhanselkä
karu.
Kalataloustarkkailu
Tarkkailun sisältö: Tarkkailun sisältö: Kalastuskirjanpito ja siikakalojen lisääntyminen
Päätelmät:
Kalastuskirjanpidon perusteella tarkkailualueen tärkeimpien saalislajien kannat ovat
pysyneet viime vuosina likimain ennallaan. Pitkällä aikavälillä yksikkösaaliissa havaitut muutokset eivät kerro pelkästään kalakannan runsauden vaihtelusta, vaan myös
kalastuksessa tapahtuneista muutoksista. Nykyhetkellä Pohjois-Päijänteen verkkokalastuksen pääasiallisena kohdelajina on kuha. Poikaspyyntien perusteella muikun ja
siian luontainen lisääntyminen voi nykyhetkellä onnistua tarkkailualueen eri osissa.
Myös kalastuskirjanpidon perusteella muikkua esiintyy vähäisissä määrin Poronselällä
saakka.
Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica
PL 35 (YAD), 40014 Jyväskylän yliopisto
D-rakennus, Ylistönrinne
Puh. (014) 260 3830, fax. (014) 260 3831
www.ambiotica.fi
Kuva 1. Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun havaintopaikat.
TIIVISTELMÄ
Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vesistöosuudessa selvitettiin alueelle tulevan jätevesi- ja
muun kuormituksen määrää ja sen vaikutuksia veden laatuun ja eliöstön tilaan. Planktontutkimuksin selvitettiin vesialueen rehevyyttä ja tuotannon tasoa. Kalataloustarkkailussa
kirjanpitokalastajien yksikkösaaliiden perusteella arvioitiin Poronselän, Hauhonselän ja Ristinselän kalastuksessa ja kalakannoissa tapahtuneita muutoksia. Siikakalojen poikastutkimusten avulla tutkittiin muikun- ja siianpoikasten esiintymistä ja tiheyksiä tarkkailualueella.
Vuonna 2011 jätevesien osuus oli 18 % Pohjois-Päijänteen fosforivirtaamasta ja 25 % typpivirtaamasta. Vesistön normaalia suuremmat virtaamat pienensivät jätevesien osuutta ravinnevirtaamista. Äänekosken metsäteollisuuden jätevesien vaikutusta ilmensivät luonnontilaan verrattuna kohonneet natriumin pitoisuudet. Jyväskylän Seudun Puhdistamon jätevesien vaikutukset näkyivät erityisesti talvella Poronselän alusveden korkeina ravinnepitoisuuksina ja sähkönjohtavuuden arvoina.
Tarkkailualueen fosforipitoisuus vaihteli Jyväsjärven 23 μg/l:sta Poronselän 15 μg/l:aan,
Ristiselän 9 μg/l:aan ja Vanhanselän 6 μg/l:aan. Klorofylli- ja planktontulosten perusteella
Jyväsjärvi on edelleen rehevä, Poronselkä ja Ristiselkä lievästi reheviä ja Vanhanselkä karu.
Vesialueen ravinne- ja tuottavuustaso alentui jonkin verran 1990-luvun aikana ja edelleen
2000-luvun loppupuoliskolla. Kasviplanktonin biomassa on jälleen hieman kasvanut vuoden 2006 jälkeen. Perustuotannon minimiravinne oli kaikilla havaintoasemilla fosfori.
Kalastuskirjanpitäjien yksikkösaaliiden perusteella ei ollut syytä olettaa, että tärkeimpien
saalislajien kannan runsaudessa olisi tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen tarkkailuvuoteen verrattuna. Kalastuskirjanpitäjien tärkein saalislaji oli edelleen kuha.
Muikunpoikasten havaitut tiheydet olivat useilla näytepisteillä alhaisempia kuin edellisvuonna. Siianpoikasten tiheydet olivat pieniä koko tarkkailualueella, joskin likimain samalla
tasolla kuin vuonna 2010. Sekä muikun- että siianpoikasten tiheyksien vaihtelu oli näytepisteiden välillä melko suurta.
Sisällysluettelo
TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO ....................................................................................................... 1 2 TARKKAILUALUE .............................................................................................. 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT ............................................................................. 2 3.1 Vesistötarkkailu ....................................................................................................... 2 3.1.1 Veden laatu ja ainetaseet .......................................................................................................... 2 3.1.2 Vesistön tuottavuus ................................................................................................................. 3 3.2 Kalataloudellinen tarkkailu ..................................................................................... 4 3.2.1 Kalastuskirjanpito .................................................................................................................... 4 3.2.2 Siikakalojen lisääntyminen ..................................................................................................... 5 4 VUODEN 2011 SÄÄOLOT ................................................................................... 6 5 VUODEN 2011 VIRTAAMAT .............................................................................. 8 6 KUORMITUS JA AINEVIRTAAMAT ................................................................. 10 6.1 Kuormitus .............................................................................................................. 10 6.2 Ainevirtaamat ........................................................................................................ 10 7 TARKKAILUN TULOKSET ................................................................................ 13 7.1 Vesistötarkkailu ..................................................................................................... 13 7.1.1 Veden laatu ............................................................................................................................. 13 7.1.2 Veden laadun kehitys ............................................................................................................. 16 7.1.3 Vesistön tuottavuus ............................................................................................................... 19 7.2 Kalataloudellinen tarkkailu ................................................................................... 22 7.2.1 Kalastuskirjanpito .................................................................................................................. 22 7.2.2 Siikakalojen lisääntyminen .................................................................................................... 29 9 PÄÄTELMÄT .................................................................................................... 31 KIRJALLISUUS .................................................................................................... 31 Liiteluettelo ......................................................................................................... 33 1 JOHDANTO
Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus on suorittanut vuoden 2011 PohjoisPäijänteen yhteistarkkailun, jonka osakkaina ovat Metsä Fibre Oy ja Metsä Board Oy/Äänekosken tehtaat, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (Nenäinniemen ja Korpilahden puhdistamot), Jyväskylän Voima Oy/Keljonlahden voimala ja Jyväskylän Energiatuotanto
Oy/Rauhalahden voimala. Yhteistarkkailun nykyinen ohjelma on voimassa tarkkailujakson
2010-2016, ja sen on hyväksynyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Vesistötarkkailun tarkoituksena oli selvittää vesistön kuormitus, sen jakautuminen eri kuormittajien kesken sekä kuormituksen vaikutus vesistön fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin
muuttujiin. Kasviplanktontutkimuksin selvitettiin vesialueen rehevyyttä ja tuotannon tasoa.
Kirjanpitokalastajien yksikkösaaliiden perusteella arvioitiin Poronselän, Hauhonselän ja Ristinselän kalastuksessa ja kalakannoissa tapahtuneita muutoksia. Siikakalojen poikastutkimusten avulla tutkittiin muikun- ja siianpoikasten esiintymistä ja tiheyksiä tarkkailualueella.
Pohjois-Päijänteen velvoitetarkkailut on aloitettu vuonna 1975 (Granberg ym. 1976), ja tarkkailua on sen jälkeen jatkettu vuosittain.
2 TARKKAILUALUE
Tutkimusalue kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen (va 14) ja ulottuu Jyväsjärveltä PohjoisPäijänteen Poronselälle ja Ristiselälle. Alueelle purkautuvat yläpuolisen Äänekoski-Vaajakoski
-vesireitin vedet Vaajakosken kautta, ja lisävesiä tulee Tourujoen vesistöalueelta Jyväsjärven
ja Äijälänsalmen kautta. Poronselän eteläosaan laskevat Muuratjärven vesistöalueen vedet
Muuratjoen kautta. Poronselältä vedet virtaavat Ristiselälle ja Kärkistensalmen kautta edelleen Vanhanselälle.
Alueen pohjoisosissa vallitsee voimakas virtaus Vaajakoskesta tulevien vesien vuoksi. Poronselän teoreettinen viipymä on lyhyt, noin 1,6 kuukautta, ja ravinteiden sedimentoituminen
on siellä kohtalaisen vähäistä. Ristiselän viipymä on huomattavasti pitempi, ja se on Päijänteen ensimmäinen varsinainen sedimentaatioallas. Poronselän syvänteessä suurin syvyys on
40 m ja Ristiselän havaintoasemalla 75 m.
Tutkimusalue havaintopaikkoineen on esitetty karttana (kuva 1). Jyväsjärven ja PohjoisPäijänteen hydrologiset tiedot on esitetty Lappalaisen (1972) ja Granbergin (1977) mukaan
(taulukko 1).
Taulukko 1. Pohjois-Päijänteen ja Jyväsjärven hydrologisia tietoja.
Vesialue
Pinta-ala
Tilavuus
Päällysveden
km2
milj. m3
tilavuus milj. m3
Jyväsjärvi
3,3
23,9
Poronselkä
56
708
425
Ristiselkä
86
1822
911
- Muuratjärven alue
Vanhanselkä
168
3200
1600
* Poronselän ja Ristiselän valuma-alue yhteensä
Lähivalumaalue km2
361
694*
375
574
2
Tarkkailualueen virtahavaintopaikat olivat Äijälänsalmi sekä Kärkistensalmi. Alueen järvisyvänteiden veden laatua tarkkailtiin asemilla Jyväsjärvi 510, Päijänne 532, Vähä-Urtti, 69
(Poronselkä), 545, 543, 558 ja 70 (Ristiselkä) sekä Korpilahden puhdistamon vesistötarkkailun havaintoasemalla 608b (taulukko 2).
Taulukko 2. Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun havaintopaikat vuonna 2011.
Tunnus
Nimi
Koordinaatit
Virtahavaintopaikat
T2
Tourujoki 2
6905650-3435450
4200
Äijälänsalmi 4200
6903270-3437820
600
Kärkistensalmi 600
6877520-3430680
Syvännehavaintopaikat
510
Jyväsjärvi 510
6904000-3436880
532
Päijänne 532
6899190-3435230
Vähä-Urtti
Päijänne Vähä-Urtti
6898770-3436328
69
Päijänne 69 (Poronselkä)
6897890-3437260
545
Päijänne 545
6896340-3439160
543
Päijänne 543
6895300-3436200
558
Päijänne 558
6891210-3434140
70
Päijänne 70 (Ristiselkä)
6885240-3435950
608b
Päijänne 608b
6878720-3426700
Syvyys, m*
(1)
(1)
(1)
24
24
20
41
44
21
43
76
45
*suluissa virtahavaintopaikkojen näytteenottosyvyys
3 AINEISTO JA MENETELMÄT
3.1 Vesistötarkkailu
3.1.1 Veden laatu ja ainetaseet
Syvännehavaintopaikoilta 532, Vähä-Urtti, 69, 545 ja 543 otetaan näytteet ohjelman mukaan
neljä kertaa vuodessa, tammi-helmikuussa, maaliskuussa, elokuussa ja lokakuussa. Heikon
jäätilanteen takia alkutalven näyte saatiin otettua vain Vähä-Urtin havaintopaikalta. Havaintopaikoilta 70 ja 510 näytteet otettiin kolme kertaa vuodessa, maalis-, elo- ja lokakuussa. Havaintopaikalta 510 otettiin lisäksi happi- ja fosforinäytteet heinäkuussa. Havaintopaikoilta
558 ja 608b otettiin näytteet kaksi kertaa vuodessa maalis- ja elokuussa.
Virtahavaintopaikoilta näytteet otettiin kahdeksan kertaa vuodessa: tammi-, maalis-, huhti-,
touko-, kesä-, elo-, syys- ja lokakuussa.
Virtahavaintopaikoilta näyte otettiin 1 m:stä päävirtauksen alueelta. Syvännehavaintopaikoilta näyte otettiin 1, 5, 10, 15, 20, sitten 10 m:n välein ja 2h-1 m:stä, paitsi lokakuussa,
jolloin näytteet otettiin 1 m, maksimisyvyyden puolivälistä ja 2h-1m:stä.
Havaintopaikoilla mitattiin näkösyvyys ja jokaisesta näytesyvyydestä veden lämpötila.
Vesinäytteistä tehtiin taulukon 3 mukaiset analyysit. Määritykset tehtiin mainituilla standardimenetelmillä tai muilla viranomaisen hyväksymillä menetelmillä.
3
Taulukko 3. Vesinäytteistä tehdyt analyysit ja niitä vastaavat menetelmäohjeet.
Menetelmä
Huomautuksia
Analyysi
Happi, mg/l
Happi, kyllästys %
Sameus, FTU
Kiintoaine, mg/l
Sähkönjohtavuus, mS/m
pH
Väriluku, Pt mg/l
CODMn, mg O2/l
Kokonaistyppi, g/l
Kokonaisfosfori, g/l
Natrium, mg/l
SFS 3040:1990
SFS 3040:1990
SFS-EN ISO 7027:2000
SFS-EN 872:1996
SFS-EN ISO 7027:2000
SFS 3021:1979
SFS-EN ISO 7887:1995
SFS 3036:1981
SFS-EN ISO 11905_1:1998 (mod.)
SFS 3026:1986
SFS_EN ISO 11885:1998 (mod.)
vain virtahav.paikoilta
Syvännehavaintoasemilta 532, Vähä-Urtti, 69, 545, 543 ja 608b analysoidaan lisäksi NH4-N,
NO2+NO3-N ja liukoinen PO4-P kaikista näytteenottosyvyyksistä sekä suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli 1 m näytteestä. Havaintoasemalta 608b analysoidaan a-klorofylli
elokuun näytteenottokerralla 0-2 m kokoomanäytteestä.
Havaintoasemilta 510, 4200, 532 ja Vähä-Urtti analysoidaan sulfaatti (EN ISO
10304_1:1995) ja asemilta 532 ja Vähä-Urtti analysoidaan kloridi (SFS-EN ISO 10304
1:1995) kaikista näytteenottosyvyyksistä.
Jyväsjärvestä (510) analysoidaan heinäkuussa happi ja kokonaisfosfori.
Keski-Suomen ELY-keskus otti näytteitä Vanhanselältä havaintoasemalta 71. Näitä tuloksia
hyödynnetään yhteistarkkailussa.
Ainetaseen osia ovat yläpuolisesta vesistöstä Haapakosken kautta tuleva kuorma, Jyväsjärvestä Äijälänsalmen kautta tuleva kuorma sekä puhdistamoiden asumajätevesikuorma. Lähivaluma-alueen kuorma on arvioitu käyttäen valumaveden fosforipitoisuutena 32 μg l-1 ja typpipitoisuutena 900 μg l-1 (Lappalainen & Mäkinen 1974). Jyväsjärveen tulevaa fosforikuormaa arvioitiin Friskin (1979) fosforikuormitusmallin avulla.
Natriumpitoisuuden avulla voidaan kuvata Äänekosken tehtaiden jätevesien leviämistä alapuoliseen vesistöön.
3.1.2 Vesistön tuottavuus
Kasvukaudella havaintopaikoilta otettiin vesinäytteet 0-2 m:n profiilista a-klorofylli- ja kasviplanktonanalyysia varten. Samasta näytteestä tehtiin myös minimitekijätutkimus (ks.
taulukko alla). Niillä havaintokerroilla, jolloin vesistöstä ei tehty muita kemiallisia analyysejä,
liukoisten ravinteiden lisäksi analysoitiin myös kokonaistyppi ja -fosfori. Kaikki analyysit tehtiin kuusi kertaa kasvukauden aikana: toukokuussa, kaksi kertaa kesäkuussa sekä kerran heinä-, elo- ja syyskuussa.
4
a-Klorofylli ja ravinteet sekä kasviplankton analysoitiin asemilta 510, Vähä-Urtti, 69 ja 70.
Asemalta 600 analysoitiin a-klorofylli ja ravinteet.
Analyysit tehtiin standardimenetelmillä tai muilla viranomaisen hyväksymillä menetelmillä
(näytteiden käsittely, ks. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja B10). Kasviplankton määritettiin laajan kvantitatiivisen menetelmän mukaan (Järvinen ym. 2011).
Klorofylli- ja ravinneanalyysit ovat seuraavat:
Analyysi
Menetelmä
a-Klorofylli
SFS 5772:1993
NO2 + NO3
SFS-EN ISO 13395: 1996 (mod.)
NH4-N
SFS-EN ISO 11732:1998
PO4-P
SFS 3025:1986
Suodatettu PO4-P
SFS 3025:1986
Klorofyllitulosten tulkinnassa on käytössä erilaisia raja-arvoja: niukkatuottoisen vesistön
keskimääräisen a-klorofyllin yläraja vaihtelee 3-4 μg l-1, ja rehevän vesistön raja-arvona on esitetty keskiarvoa 7-10 μg l-1 (Rodhe 1969, Welch 1980, Forsberg & Ryding 1980).
Ravinnetulosten perusteella laskettiin kokonais- ja mineraaliravinnesuhde sekä ravinteiden
tasapainosuhde (kok-N:kok-P) : ((NH4-N + NO3-N + NO2-N): PO4-P) (Forsberg ym. 1978,
Kanninen 1980) perustuotantoa rajoittavan ravinteen selvittämiseksi. Forsbergin ym. (1978)
mukaan typpi rajoittaa levien kasvua, kun veden mineraaliravinnesuhde on alle 5; suhteen
ollessa yli 12 fosfori on rajoittava ravinne. Kokonaisravinteille vastaavat rajat ovat 10 ja 17.
Ravinteiden tasapainosuhteen ollessa yli yksi on typpi minimiravinne, muuten minimiravinteena on fosfori.
3.2 Kalataloudellinen tarkkailu
3.2.1 Kalastuskirjanpito
Vuonna 2012 Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus aloitti Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen kanssa yhteistyön kalastuskirjanpidon kehittämiseksi Pohjois-Päijänteellä ja
Äänekoski-Vaajakoski -vesireitillä. Yhteistyön tavoitteena on kalastuskirjanpitotietojen jakaminen seurantavelvoitteiden täyttämiseksi ja tulosten luotettavuuden parantaminen. Tässä
raportissa Keski-Suomen kalatalouskeskukselta saadut kirjanpitotiedot on raportoitu erillisinä Ympäristöntutkimuskeskuksen keräämistä tiedoista, koska pääosa kalastuksesta tapahtui
nykyisen tarkkailualueen ulkopuolella.
Kirjanpitokalastuksen tavoitteena oli saada tietoa Pohjois-Päijänteen kalakantojen tilasta ja
runsauden muutoksista. Kirjanpitokalastustietoja kerättiin seuraavilta alueilta: Poronselkä,
Hauhonselkä ja Ristinselkä. Vuonna 2011 Ympäristöntutkimuskeskuksen kalastuskirjanpitäjiksi oli lupautunut 10 kalastajaa. Kirjanpitotietoja saatiin lopulta 4 kalastajalta. Poronselältä
ja Ristinselältä pyynti- ja saalistietoja ilmoitti yksi kirjanpitokalastaja ja Hauhonselältä kaksi
kirjanpitokalastajaa. Tämän lisäksi saatiin pyynti- ja saalistietoja kahdelta Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kalastuskirjanpitäjältä, joista toinen kalasti Rutalahdella ja toinen sekä Ru-
5
talahdella että Ristinselällä. Rutalahden ja Ristinselän pyynti- ja saalistietoja ei voitu eritellä
tarkasti toisistaan.
Kirjanpitokalastajat merkitsivät muistiin saaliin, koettujen verkkojen määrän ja pyyntiajan,
joiden perusteella laskettiin kullekin saaliskalalajille yksikkösaalis. Koko vuoden yksikkösaalis
laskettiin kuukausittaisten yksikkösaaliiden keskiarvona. Laskentaa varten verkot jaettiin
kahteen ryhmään: Muikkuverkkoihin ja yli 26 mm verkkoihin. Yksikkösaaliin käyttö kalakannan koon mittana perustuu oletukseen, jonka mukaan saalis jaettuna pyyntiponnistuksella on
verrannollinen kalakannan kokoon. Tässä raportissa esitetyt pyynti- ja saalistiedot pohjautuvat aina Ympäristöntutkimuskeskuksen kalastuskirjanpitäjien ilmoittamiin tietoihin, mikäli
toisin ei ole mainittu.
3.2.2 Siikakalojen lisääntyminen
Siian- ja muikunpoikasten poikastutkimukset tehtiin vuonna 2011 Jyväskylän yliopiston bioja ympäristötieteiden laitoksen toimesta. Näytteet kerättiin toukokuussa 2011.
Kalanpoikasten näytteenottoa varten tarkkailualue jaettiin neljään osa-alueeseen:
Alue 1: Vaajakoskesta ja Jyväskylän seudun jätevesipuhdistamolta tuleva kuormitus
Alue 2: Keljonlahden voimalan jäähdytysveden vaikutus
Alue 3a: Yläpuolinen vertailualue
Alue 3b: Alapuolinen vertailualue
Näytteenottoruudut sijoitettiin osa-alueille satunnaisotannalla. Jokaisella osa-alueella oli 5
näyteruutua (kuva 2). Poikasnäytteet kerättiin kultakin näyteruudulta syvyysvyöhykkeittäin:
Vyöhyke 1: syvyys 0–0,5 m, 4 rinnakkaista putkihaavityöntöä kahlaamalla
Vyöhyke 2: syvyys 0,5–1 m, 2 rinnakkaista bongohaavityöntöä veneellä, 0–30 cm
Vyöhyke 3: syvyys 1–2 m, 2 bongohaavityöntöä, 0–30 cm ja 30–60 cm
ja kahdelta vyöhykkeeltä ulappa-alueelta
Vyöhyke 4: syvyys 2–4 m, 2 bongohaavityöntöä, 0–30 cm ja 30–60 cm
Vyöhyke 5: syvyys >4 m, 0–30 cm ja 30–60 cm
Joillakin pisteillä ranta oli niin jyrkkä, että 0–0,5 m vyöhykettä ei käytännössä ollut lainkaan.
Näillä ruuduilla tämän vyöhykkeen tiheyden oletettiin olevan sama kuin 0,5–1 m vyöhykkeen
tiheys.
Jokaisen näytteen tilavuus määritettiin haavin suulle kiinnitetyllä virtausmittarilla. Putkihaavinäytteen keskimääräinen koko on noin 1 m³ ja bongohaavinäytteen noin 100 m³. Poikaset säilöttiin maastossa etanoli-formaliiniliuokseen. Kalanpoikasten lajit määritettiin ja lukumäärät laskettiin laboratoriossa kesä-heinäkuussa. Näytekohtaisen poikasmäärän ja näytetilavuuden perusteella laskettiin poikasten tiheys (kpl/100 m³) kussakin näytteessä.
6
Kuva 2. Siikakalojen poikaspyyntien osa-alueet 1, 2, 3a ja 3b sekä näyteruudut 1-20 (vihreät ympyrät).
4 VUODEN 2011 SÄÄOLOT
Säätietoina on käytetty Jyväskylän lentoaseman sääaseman mittaustietoja (kuva 3). Tammikuussa koko maassa satoi keskimääräistä enemmän. Lumipeitettä kertyi myös tavanomaista
runsaammin lähes koko maahan. Jäät olivat Etelä- ja Keski-Suomessa pitkänajan keskiarvoa
paksumpia. Helmikuun alku oli sateinen, ja lumen määrä kasvoi koko maassa. Alkukuun jälkeen pakkaset kiristyivät ja sateet jäivät vähäisiksi. Lunta oli maan etelä- ja keskiosissa selvästi tavallista enemmän. Vedenpinnat jatkoivat helmikuussa laskuaan.
Lumen sulaminen alkoi maaliskuun puolivälin jälkeen Etelä- ja Länsi-Suomessa, mutta kuukauden viimeisellä viikolla lunta satoi jälleen etelässäkin. Kylmien säiden takia vedenpintojen
lasku jatkui maaliskuussa, ja virtaamat pysyivät pieninä. Huhtikuu oli koko maassa vähäsateinen ja lämmin. Lumien sulaminen oli nopeaa. Vedenpinnat nousivat sulamisvesien
takia nopeasti, ja kevättulvat olivat rannikkoalueilla selvästi tavallista suurempia. Jäät lähtivät Etelä- ja Länsi-Suomen järvistä huhtikuun loppupuolella.
Toukokuu oli sääoloiltaan vaihteleva mutta kokonaisuutena melko keskimääräinen. Jäät lähtivät maan keskiosan järvistä kuukauden alkupuolella. Kesäkuun loppupuolella etenkin LänsiLapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla satoi paljon. Sateet kasvattivat virtaamia ja nostivat vedenpintoja. Kuukauden päättyessä Keski-Suomessa mitattiin jopa 24-asteista vettä.
7
Kuukauden keskilämpötila (°C) vuonna 2011 Jyväskylän lentoasemalla
Kk
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
x
2011
-8,0
-15,2
-3,6
4,7
9,6
16,2
18,6
14,8
10,9
5,4
2,1
0,0
4,6
1971-2000
-8,5
-8,7
-4,0
1,4
8,7
14,0
16,0
13,7
8,2
3,2
-2,2
-6,4
3,0
°C
Kuukauden keskilämpötila
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
2011
1971-2000
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Sademäärä (mm) kuukausittain vuonna 2011 Jyväskylän lentoasemalla
Kk
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Yht.
2011
55
15
21
17
50
81
102
88
138
57
26
89
739
1971-2000
43
31
37
37
38
59
79
88
63
60
57
47
639
Sademäärä
mm
2011
160
1971-2000
140
120
100
80
60
40
20
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Kokonaissäteily (MJ/m2) kasvukaudella 2011 Jyväskylän lentoasemalla
Kk
V
VI
VII
VIII
IX
Yht.
2011
532
592
541
361
212
2238
1971-2000
552
578
559
406
223
2318
Kokonaissäteily
MJ/m2
700
2011
600
1971-2000
500
400
300
200
100
0
V
VI
VII
VIII
IX
Mitattu haihdunta veden pinnasta (Jyväskylän lentoasema) sekä haihdunta luonnossa
vuonna 2011 ja vuosina 1961-1990. Haihdunta luonnossa on arvioitu käyttäen korjaukseen Kuusiston (1975) Säkylän Pyhäjärvelle laskemia kertoimia.
Kk
V
VI
VII
VIII
IX
Yht.
Mitattu
mm/kk
2011 1971-2000
107
115
150
142
135
136
69
89
35
38
496
520
Luonnossa
mm/kk
2011 1971-2000
25
26
101
95
112
113
73
94
57
62
367
390
mm/kk
2011
Haihdunta luonnossa
1971-2000
160
140
120
100
80
60
40
20
0
V
VI
VII
VIII
IX
Kuva 3. Säätila vuonna 2011 Jyväskylän lentoasemalla (Ilmatieteen laitos, ilmastokatsaukset
2011).
8
Heinäkuu oli selvästi tavanomaista lämpimämpi. Suuressa osassa maata satoi runsaasti. Vedenpinnat nousivat paikoitellen hyvinkin korkealle, ja virtaamat olivat sateisilla alueilla suuria. Pohjaveden pinnat pysyivät alhaalla Itä- ja Keski-Suomessa. Elokuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi ja kuukauden sadanta vaihteli keskimääräisen molemmin puolin.
Paikoin sadetta kertyi poikkeuksellisen runsaasti.
Syyskuu oli lämmin ja sateinen. Maan etelä- ja keskiosassa satoi selvästi tavanomaista enemmän. Poikkeuksellisen runsaat sateet nostivat vesistöjen vedenpintoja ja virtaamia erityisesti
Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, joissa vedenpinnat kävivät ajankohtaan nähden ennätyksellisen korkealla. Pohjaveden pinnat kääntyivät nousuun sateiden myötä. Lokakuu oli tavallista
lämpimämpi. Maan etelä- ja keskiosassa satoi keskimääräistä vähemmän. Vedenpinnat olivat
lokakuussa korkealla maan keskiosassa, mutta ne olivat laskeneet jo monin paikoin suurimmista lukemista.
Marraskuu oli koko maassa selvästi tavallista leudompi. Kuukauden sadanta oli suuressa
osassa maata keskimääräistä niukempi. Talven tulo oli myöhässä koko maassa. Joulukuu oli
hyvin leuto ja etelässä paikoin jopa ennätyksellisen sateinen. Poikkeukselliset sateet nostivat
etelä- ja lounaisrannikon vesistöjen pinnat jouluviikolla ajankohtaan nähden hyvin korkealle,
paikoin jopa kevättulvakorkeuksiin.
5 VUODEN 2011 VIRTAAMAT
Vaajakosken virtaama oli talvella (tammi-maaliskuu) pieni, keskimäärin noin 70 % vuosien
1991-2000 keskimääräisestä virtaamasta. Huhtikuusta heinäkuulle saakka virtaama oli edelleen hieman keskiarvoa pienempi. Elokuusta alkaen virtaama oli keskimääräistä suurempi, ja
sateisen syyskuun jälkeen lokakuun virtaama oli noin kaksinkertainen pitkän ajanjakson virtaamaan verrattuna (kuva 3, taulukko 4). Koko vuoden keskimääräinen virtaama 156 m3 s-1
oli noin 10 % vuosien 1991-2000 keskiarvoa (148 m3 s-1) suurempi.
m 3 s-1
300
2010
250
2011
1991-00
200
150
100
50
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Kuva 4. Vaajakosken kuukausikeskivirtaamat vuosina 2010 ja 2011 sekä jaksolla 1991-2000.
9
Taulukko 4. Pohjois-Päijänteen tulouomien kuukausikeskivirtaamat vuonna 2011, normaalikauden virtaamat Vaajakoskessa ja Tourujoessa (m3 s-1) ja Muuratjoen valumat (l s-1 km-2) vuonna 2011.
Kk
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ka.
Vaajakoski
F=17585 km2
MQ 2011
MQ 1991-00
95
135
94
128
85
119
121
136
190
222
163
202
162
172
154
140
188
117
238
116
192
137
186
146
156
148
Tourujoki
F=323 km2
MQ 2011
MQ 1967-90
0.88
1.76
1.44
1.78
1.04
2.1
9.7
5.4
4.1
8.2
2.1
2.9
2.4
1.51
2.3
2.4
5.1
2.2
6.8
2.7
2.0
3.5
7.8
2.4
3.8
3.1
Muuratjoki
F=375 km2
MQ 2011
MR 2011
2.0
5.4
1.84
4.9
1.46
3.9
3.7
9.8
7.0
18.7
4.2
11.3
3.0
8.0
2.4
6.4
3.2
8.6
6.4
17.0
5.2
13.8
6.4
17.1
3.9
10.4
Päijänteen kausittainen vesitase (taulukko 5) laskettiin taulukkolaskentapohjaisella virtausmallilla. Mallin syöttötietoja ovat tulouomien kuukausikeskivirtaamat, kuukausisadannat ja haihdunnat. Tuloksina ovat Äijälänsalmen kuukausikeskivirtaamat, lähivaluma-alueen virtaamat sekä Kärkisensalmen ja Vanhanselän virtaamat. Lähivaluma-alueen valuntoina käytettiin
Muuratjärven vesistöalue en valuntoja.
Poronselän - Ristiselän lähivaluma-alueen virtaamaan sisältyy myös Rutajoki (F = 215 km2, L
= 13,6 %. Rutajoen virtaamat laskettiin Muuratjoen valuma-arvoilla.
Taulukko 5. Pohjois-Päijänteen vesitase (m3 s-1) vuosina 2011 ja 2010.
Poronselkä ja Ristiselkä
Vaajakoski
Äijälänsalmi
Muuratjoki
Lähivaluma-alue
Sade + haihdunta
Kärkinen
Vanhanselkä
Kärkinen
Lähivaluma-alue
Sade+haihdunta
Vanhanselän eteläosa
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
Vuosi 2011
91
1.2
1.8
3.3
0.0
97
155
7.4
5.3
9.9
4.1
182
159
2.4
3.2
5.9
0.3
171
201
5.9
5.3
9.8
2.7
225
156
4.1
3.9
7.2
1.7
172
97
2.7
0.0
100
182
8.2
4.8
195
171
4.9
0.3
176
225
8.1
3.2
236
172
6.0
2.0
180
10
6 KUORMITUS JA AINEVIRTAAMAT
6.1 Kuormitus
Äänekosken tehtaiden kokonaiskuormitus vesistöön oli vuonna 2011: BOD7 1280 kg d-1, kokonaistyppi 236 kg N d-1 ja kokonaisfosfori 27 kg P d-1. Äänekosken reitiltä Päijänteeseen tulevalle fosfori- ja typpikuormalle on käytetty aiemmissa raporteissa mallilaskelmasta saatua
sedimentaatioprosenttia 5,35 %. Laskelma tarkistettiin vuosille 2005-2009 ja sedimentaatioprosentiksi saatiin 6,2 %, jota käytettiin vuoden 2011 kuormille (Palomäki 2009).
Äänekosken tehtaiden BOD-kuorma ei ulotu nykyisin Päijänteeseen asti (taulukko 6). Nenäinniemen puhdistamon BOD-, fosfori- ja typpikuorma oli edellisvuoden tasolla. Kankaan
paperitehtaan toiminta loppui tammikuussa 2010.
Pohjois-Päijänteeseen tuleva teollisuuden ja yhdyskuntien BOD-kuorma on nykyisin vain
murto-osa 1980-luvun alun kuormasta, ja fosforikuorma on pienentynyt alle kolmannekseen
1990- ja 2000-luvuilla. Kankaan tehtaan BOD-kuorma pieneni vuonna 2003 lähes puoleen
edelliseen vuoteen verrattuna ja poistui kokonaan vuonna 2010. Kuormittajien typpikuorma
sen sijaan on kasvanut 2000-luvulla lähinnä Nenäinniemen puhdistamon typpikuorman kasvun seurauksena. Oleellisin typpikuorman vähennys tarkastelujaksolla tapahtui Kankaan tehtailla 1990-luvun alussa (kuva 5).
Taulukko 6. Teollisuuslaitosten ja kuntien Päijänteeseen purkautuva kuormitus vuonna 2011.
Kuormittaja
BOD7
CODCr
Typpi
Fosfori
kg d-1
t d-1
kg d-1
kg d-1
Äänekosken tehtaat
19
227
25
Jyväskylän Seudun puhdistamo
324
2,1
1938
15,2
Korpilahden puhdistamo
5,5
0,032
27
0,30
Yhteensä
330
21
2192
41
6.2 Ainevirtaamat
Jyväsjärvi
Jyväsjärven fosforikuormitusta arvioitiin käyttäen Friskin (1979) kuormitusmallia (liite 1).
Vuonna 2011 Äijälänsalmen kokonaisfosforipitoisuuden keskiarvo oli 21 μg l-1, keskivirtaama
4,1 m3 s-1 ja fosforivirtaama 7,4 kg P d-1. Jyväsjärven fosforipitoisuuksien (ka. 23 μg l -1) ja virtaamien avulla Jyväsjärven fosforikuormaksi saadaan 9,8 kg P d-1, ja Äijälänsalmen tulosten
perusteella keskimääräiseksi sedimentaatioprosentiksi 24 %. Jos tätä sedimentaatioprosenttia käytetään typpikuorman arvioinnissa, Jyväsjärveen tuleva typpikuorma oli noin
290 kg N/d.
Pohjois-Päijänne
Pohjois-Päijänteen keskimääräiset fosfori- ja typpitaseet on esitetty vuosilta 1979, 1986-2010
sekä vertailun vuoksi vuosilta 1970-1973, ajanjaksolta ennen nykyisiä vesiensuojelutoimia
(kuva 6, liite 2). Ainevirtaamiin vaikuttavat merkittävästi runsaat virtaamat, huippuvuotena
11
tässä suhteessa oli vuosi 1988. Myös Jyväskylän kaupungin puhdistamattomien jätevesien
suuri osuus fosforikuormasta vuosina 1970-1973 on taseissa selvästi nähtävissä. Vuosina
1970-1973 Äijälänsalmen kautta purkautui Päijänteeseen keskimäärin 125 kg fosforia päivässä, kun kuormitus nykyisin on noin 10 kg päivässä.
t d-1
BOD7
5
Korpilahti ja Muurame
4
Jyväskylän Seudun Puhd.
Kankaan paperitehdas
3
Äänekosken tehtaat
2
1
0
85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
kg d
-1
Fosfori
140
120
100
80
60
40
20
0
85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
kg d-1
Typpi
2500
2000
1500
1000
500
0
85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kuva 5. Teollisuuden ja asumajätevesien kuormitus Pohjois-Päijänteeseen vuosina 1985-2011.
Jätevesien osuus Pohjois-Päijänteeseen tulevasta fosforin kokonaiskuormasta on alentunut
noin kolmannekseen 1970-1980-lukujen vaihteen tasosta. Jätevesien osuus typpikuormasta
on sen sijaan kasvanut 1990- ja 2000-luvuilla (kuva 7). Vuonna 2011 jätevesien osuus oli
18 % Pohjois-Päijänteen fosforikuormasta ja 25 % typpikuormasta.
12
kg d -1
Fosfori
500
Äijälänsalmi
Muuratjoki
Jyväskylä ja Korpilahti
Muu kuorma
400
Vaajakoski
Lähival.
Sade
300
200
100
0
70-7379 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
kg d-1
Typpi
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
70-7379 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kuva 6. Pohjois-Päijänteen tulouomien ravinnevirtaamat vuosina 1970-73 ja 1979-2011 sekä puhdistamoiden (Jyväskylä ja Korpilahti, Muurame vuoteen 1999 saakka) kuormat.
kg d-1
Fosfori
500
Muu kuorma
400
Jätevedet
300
200
100
0
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
kg d -1
14000
12000
Typpi
Muu kuorma
Jätevedet
10000
8000
6000
4000
2000
0
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kuva 7. Jätevesien osuus Pohjois-Päijänteen ravinnekuormista vuosina 1979-2011.
13
7 TARKKAILUN TULOKSET
7.1 Vesistötarkkailu
7.1.1 Veden laatu
Jyväsjärven happipitoisuutta seurattiin havaintoasemalla 510 kevättalvella sekä kesäaikana
(kuva 8). Happitilanne oli kevättalvella päällysvedessä hyvä, mutta alusvedessä oli voimakasta
hapenvajausta. Alimman vesikerroksen happipitoisuus oli 0,5 mg l-1. Heinäkuussa alusveden
happitilanne oli vielä kohtalainen, ja alimpien vesikerrosten pitoisuus oli yli 3 mg l-1. Elokuussa happitilanne oli huono 10 metristä lähtien, ja alimman vesikerroksen happipitoisuus oli
vain 0,2 mg l-1. Heikon happitilanteen aikana pohjalietteestä liukeni jonkin verran ravinteita.
Myös alusveden väriarvo, sameus ja sähkönjohtavuus olivat kohonneet päällysveteen verrattuna.
Vuonna 2011 Jyväsjärven hapetus toteutettiin pääasiassa yhdellä hapettimella, mutta hapettimet olivat lähes koko kesäajan poissa käytöstä. Alkuvuodesta 2011 molemmat hapetinlaitteet olivat käytössä, kunnes 17.2.2011 laitteiden virta‐arvojen todettiin olevan normaalista
poikkeavat, joten laitteet pysäytettiin. Yksi hapettimista korjattiin 11.8.2011. Toinen hapetinlaite poistettiin Jyväsjärvestä kesän 2011 aikana. Jyväsjärven hapetin toimi 11.8.2011 lähtien aina 26.9.2011 asti, ja käynnistettiin jälleen 25.11.2011. Hapetin toimi koko talven
2011‐2012 (Kauppinen 2012).
o
C
Lämpötila
mg l-1
20
Happi
12.5
Päällysvesi
10.0
15
Alusvesi
7.5
10
5.0
5
2.5
0
0.0
29.03.
12.07.
22.08.
17.11.
29.03.
12.07.
22.08.
17.11.
Kuva 8. Jyväsjärven veden lämpötila ja happipitoisuus vuonna 2011.
Kuvissa 12 ja 13 on esitetty muutamien vedenlaatumuuttujien keskiarvot vuodelta 2011. Veden laadun parantuminen tultaessa Jyväsjärveltä Poronselälle ja edelleen Ristiselälle ja Vanhanselälle näkyy päällysveden parametrien arvoissa.
Keljonlahden voimalan lauhdevesien vaikutus näkyi Keljonlahden (532), Vähä-Urtin ja mantereen ja Iso-Poron välisen salmen (543) havaintoasemilla loppukesällä hieman kohonneina
alusveden lämpötiloina (kuva 9, liite 3). Lopputalvella alusveden lämpötila oli Keljonlahdella
korkeampi kuin muilla havaintoasemilla, mutta Vähä-Urtin asemalla se oli selvästi kylmempää, lähellä päällysveden lämpötilaa.
14
ast-C
ast-C
Lämpötila, lopputalvi
Lämpötila, loppukesä
20
5.0
Päällysvesi
4.0
16
Alusvesi
3.0
12
2.0
8
1.0
4
0.0
0
Päällysvesi
Alusvesi
510
mg O2/l
532 VäUr 69
545
543
558
70
510
71
mg O2/l
Happi, lopputalvi
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
Päällysvesi
4
2
Alusvesi
2
0
532 VäUr
69
545
543
70
71
Happi, loppukesä
Päällysvesi
Alusvesi
0
510 532 VäUr 69
mS/m
545 543 558
70
600
71
510 532 VäUr 69
mS/m
Johtavuus, lopputalvi
20
545 543 558
70
600
71
Johtavuus, loppukesä
20
Päällysvesi
16
Päällysvesi
16
Alusvesi
12
12
8
8
4
4
0
Alusvesi
0
510 532 VäUr 69
mg O2/l
545 543 558
70
600
71
510 532 VäUr 69
mg O2/l
COD, lopputalvi
20
545 543 558
70
600
71
COD, loppukesä
20
Päällysvesi
15
Päällysvesi
15
Alusvesi
10
10
5
5
0
Alusvesi
0
510 532 VäUr 69
mg/l
558
545 543 558
70
600
71
Natrium, lopputalvi
510 532 VäUr 69
mg/l
20
545 543 558
70
600
71
Natrium, loppukesä
20
Päällysvesi
Päällysvesi
Alusvesi
15
15
10
10
5
5
0
510 532 VäUr 69
545 543 558
70
600
71
Alusvesi
0
510 532 VäUr 69
545 543 558
70
600
71
Kuva 9. Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun syvännehavaintoasemien veden laatu vuonna 2011:
lämpötila, happi, sähkönjohtavuus, COD ja natrium.
15
µg/l
µg/l
Kokonaisfosfori, lopputalvi
Kokonaisfosfori, loppukesä
40
40
Päällysvesi
Päällysvesi
Alusvesi
30
20
20
10
10
0
0
510 532 VäUr 69
µg/l
Alusvesi
30
545 543 558
70
600
510 532 VäUr 69
71
µg/l
Kokonaistyppi, lopputalvi
545 543 558 70
600
71
Kokonaistyppi, loppukesä
1200
8000
Päällysvesi
1000
Alusvesi
6000
800
4000
600
400
2000
Päällysvesi
200
0
Alusvesi
0
510 532 VäUr 69
545 543 558
70
600
71
510 532 VäUr 69
545 543 558
70 600
71
Kuva 10. Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun syvännehavaintoasemien veden laatu vuonna 2011:
kokonaisfosfori ja kokonaistyppi.
Keljonlahden havaintoaseman happitilanne oli lopputalvella hyvä, mutta loppukesällä pohjanläheisen vesikerroksen happitilanne oli huono. Vähä-Urtin havaintoasemalla happitilanne oli
hyvä. Poronselän syvänteessä (69) oli lopputalvella voimakasta hapenvajausta pohjanläheisessä vesikerroksessa, mutta loppukesän happitilanne oli hyvä. Havaintoaseman 545 happitilanne oli muuten hyvä, mutta pohjanläheisessä vesikerroksessa oli selvää hapenvajausta
sekä maalis- että elokuussa. Havaintoasemien 543, 70 ja 71 happitilanne oli hyvä. Asemien
558 ja 608b alimmassa vesikerroksissa oli lopputalvella selvää hapenvajausta (liite 3).
Poronselän (69) alusvedessä todettiin edellisten vuosien tapaan talvella selvä sähkönjohtavuuden, fosfori- ja typpipitoisuuden sekä natriumpitoisuuden nousu. Jyväskylän Nenäinniemen puhdistamon jätevedet virtaavat talvella Poronselän alus- ja välivedessä, kun taas kesällä
jätevedet virtaavat päällysvedessä, jonka fosforipitoisuus oli suurempi kuin alusveden pitoisuus.
Äänekosken tehtaiden jätevesien vaikutus näkyy Pohjois-Päijänteellä luonnontilaan verrattuna kohonneina natriumpitoisuuksina.
Poronselän (69) keskimääräinen fosforipitoisuus oli 15 μg l-1, Ristiselän 9 μg l-1, Kärkistensalmen 11 μg l-1 ja Vanhanselän 6 μg l-1. Vesialueen hygieeninen laatu oli hyvä, vaikka suolistoperäisten bakteerien määrä oli ajoittain hieman kohonnut.
Korpilahden puhdistamon jätevesien vaikutusta ei ollut havaittavissa Kirkkosaaren havaintoasemalla (608b). Hygieeninen laatu oli erinomainen.
16
7.1.2 Veden laadun kehitys
Jyväsjärven kokonais- ja ammoniumtyppi- sekä sulfaattipitoisuus pienenivät merkittävästi
1990-luvun alkupuolella Kankaan paperitehtaan kuormituksen vähennyttyä. Samalla alusveden talvinen happitilanne parani, kun ammoniumtypen happea kuluttava vaikutus väheni
pieneen osaan entisestä (kuva 11). Jyväsjärven syvänteen kesäaikainen happitilanne on ollut
edelleen usein heikohko, vaikka se parantuikin kolmannen hapettimen asentamisen jälkeen
vuonna 1998. Vuonna 2011 alusveden happitilanne oli poikkeuksellisen heikko hapettimen
toimintaongelmien vuoksi.
Fosforipitoisuus on ollut pitkään 30 μg l-1 tienoilla; vuosina 2006 ja 2007 keskipitoisuus oli
poikkeuksellisesti vain 22 μg l-1. Pitoisuuden pieneneminen saattoi johtua osittain pienistä
valumista, mutta myös Jyväsjärvessä tehdyistä kunnostustoimista. Vuonna 2008 ja 2009
keskimääräinen fosforipitoisuus oli jälleen suurempi, 28 ja 33 μg l-1. Alusveden pitoisuus oli
vuonna 2009 tavanomaista suurempi, mikä johtuu satamassa tehdyistä vesirakennustöistä.
Vuonna 2010 keskimääräinen fosforipitoisuus oli jälleen 22 μg l-1 ja vuonna 2011 23 μg l-1.
mg O2/l
Happi, lopputalvi
mg O2/l
10
Happi, loppukesä
8
8
6
6
4
4
Päällysvesi
2
2
Alusvesi
0
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
µg/l
Sähkönjohtavuus
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
mg O2/l
Sulfaatti
50
20
Päällysvesi
40
15
Alusvesi
30
10
20
5
Päällysvesi
10
Alusvesi
0
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
µg/l
µg/l
Ammoniumtyppi
Kokonaisfosfori
60
2000
Päällysvesi
1500
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
50
Alusvesi
40
30
1000
20
500
10
Päällysvesi
Alusvesi
0
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kuva 11. Jyväsjärven veden laadun kehitys havaintoasemalla 510 vuosina 1991-2011.
17
Ravinnepitoisuuksien perusteella Jyväsjärvi on edelleen rehevä. Järven rannoilla tehdyt rakennustyöt ovat ajoittain nostaneet veden sameutta ja kiintoaine- ja fosforipitoisuutta. Päällysveden sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuus ovat pienentyneet kahden viime vuoden aikana Kankaan tehtaan toiminnan loppumisen jälkeen.
Poronselän (69) alusveden happipitoisuus on vaihdellut melko paljon vuodesta toiseen, mutta
Ristiselän (70) ja Vanhanselän (71) happitilanne on pysynyt melko vakaana 1990- ja 2000luvuilla (kuva 12).
mg O2/l
Päijänne 69, lopputalvi
mg O2/l
14
Päijänne 69, loppukesä
12
12
10
10
8
8
6
6
4
Päällysvesi
2
Alusvesi
0
4
Päällysvesi
2
Alusvesi
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
mg O2/l
Päijänne 70, lopputalvi
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
mg O2/l
14
12
12
10
10
Päijänne 70, loppukesä
8
8
6
6
4
4
Päällysvesi
2
Alusvesi
0
Päällysvesi
2
Alusvesi
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
mg O2/l
Päijänne 71, lopputalvi
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
mg O2/l
14
12
12
10
10
Päijänne 71, loppukesä
8
8
6
6
4
4
Päällysvesi
2
Alusvesi
0
Päällysvesi
2
Alusvesi
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kuva 12. Happitilanteen kehitys Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun syvännehavaintoasemilla vuosina 1991-2011.
Poronselän alusveden typpipitoisuus kasvoi 1990-luvun puolivälissä, ja siitä lähtien keskimääräinen pitoisuus on vaihdellut voimakkaasti virtaama- ja jääoloista riippuen (kuva 13).
Poronselän päällysveden typpipitoisuus on pysynyt 500 μg l-1 tienoilla koko tarkastelujakson
1991-2011 ajan. Ristiselällä ja Kärkistensalmessa sekä päällys- että alusveden typpipitoisuus
on kasvanut hieman 1990- ja 2000-luvuilla. Vanhanselän typpipitoisuus sen sijaan ei ole
muuttunut tarkastelujaksolla.
18
Fosforipitoisuudella on ollut lievästi aleneva suunta kaikilla havaintoasemilla (kuva 13). Poikkeuksen muodosti vuonna 2010 tässä suhteessa Poronselän syvänne, jossa fosforipitoisuus
oli jonkin verran edellisiä vuosia suurempi. Poronselän fosforipitoisuus on nykyisin lievästi
rehevän vesistön tasolla, Ristiselän pitoisuus lähestyy karun vesistön arvoja ja Vanhanselkä
on karu.
Kokonaistyppi
µg/l
µg/l
Päijänne 69
Päijänne 70
1000
4000
3500
800
3000
600
2500
2000
400
1500
Päällysvesi
1000
200
Alusvesi
500
0
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
µg/l
µg/l
Kärkistensalmi
1000
1000
800
800
600
600
400
400
200
Päällysvesi
0
Päijänne 71
Päällysvesi
200
Alusvesi
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kokonaisfosfori
µg/l
Päijänne 69
35
µg/l
Päijänne 70
20
30
15
25
20
10
15
10
5
5
Päällysvesi
Päällysvesi
Alusvesi
Alusvesi
0
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
µg/l
Kärkistensalmi
µg/l
20
20
15
15
10
10
Päijänne 71
Päällysvesi
Alusvesi
5
5
Päällysvesi
0
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kuva 13. Typpi- ja fosforipitoisuuden kehitys Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun syvännehavaintoasemilla vuosina 1989-2011.
19
7.1.3 Vesistön tuottavuus
Klorofylli ja kasviplankton
a-Klorofylli -analyysien (kuva 14, liite 4) perusteella Jyväsjärvi on rehevä (keskiarvo 11 μg l-1),
Vähä-Urtti (7,4 μg l-1), Poronselkä (6,7 μg l-1), Ristiselkä (6,3 μg l-1) ja Kärkistensalmi (4,9 μg
l-1) lievästi reheviä ja Vanhanselkä karu (3,1 μg l-1). Keskimääräiset pitoisuudet olivat samaa
tasoa kuin edellisenä vuonna.
µg l-1
15
10
5
0
17.05.
07.06.
20.06.
12.07.
22.08.
12.09.
Jyväsjärvi 510
Vähä-Urtti
Päijänne 69
Päijänne 70
Kärkistensalmi 600
Päijänne 71
26.10.
Kuva 14. Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun havaintoasemien a-klorofyllipitoisuudet vuonna
2011. Vanhanselän (71) näytteet on otettu 10.07., 22.08. ja 26.10.2011 (Keski-Suomen ELYkeskus).
Jyväsjärven kasviplanktonbiomassa ilmensi vesialueen rehevyyttä (kuva 15). Vähä-Urtissa,
Poronselällä (69) ja Ristiselällä (70) biomassa oli lievästi rehevän vesistön tasolla. Vähä-Urtin
(keskiarvo 920 μg l-1) ja Poronselän biomassa (890 μg l-1) oli jonkin verran suurempi kuin Ristiselällä (keskiarvo 820 μg l-1). Kasviplanktonbiomassa oli hieman verran suurempi kuin edellisenä vuonna.
Jyväsjärven kasviplanktonbiomassa oli jo toukokuun puolivälissä melko suuri (1700 μg l-1), ja
saavutti maksimin kesäkuun lopulla (2270 μg l-1). Biomassa pysyi kasvukauden ajan suurehkona ja pieneni vain vähän syyskuussa. Suurimmat leväryhmät olivat samat kuin Päijänteen
havaintoasemilla, nielulevät, kultalevät ja piilevät. Sinileviä oli varsin vähän, eniten elokuun
näytteenottokerralla. Limalevän (Gonyostomum semen) määrä oli elo-syyskuussa jonkin verran
suurempi kuin Päijänteellä. Jyväsjärven lajistossa oli enemmän rehevyyttä ilmentäviä lajeja
kuin Päijänteen kasviplanktonlajistossa.
Vähä-Urtin kasviplanktonbiomassa oli suurimmillaan elokuussa (1300 μg l-1), mutta muun
osan kasvukaudesta biomassa vaihteli varsin vähän. Poronselällä biomassan kehitys oli hyvin
samankaltainen. Ristiselällä biomassa oli suurimmillaan kesäkuun lopulla, ja heinäkuun puolivälissä oli selvä minimi. Päijänteen havaintoasemilla kultalevät olivat runsaimmillaan alkukesällä, nielulevät keskikesällä ja piilevät toukokuussa sekä loppukesällä ja syksyllä. Sinileviä
20
oli vähän, ja ne olivat runsaimmillaan elokuussa ja syyskuussa, Poronselällä myös kesäkuun
lopulla. Limalevän osuus biomassasta oli vähäinen (kuva 15, liite 5). Kasviplanktonin lajisto
oli tyypillistä lievästi rehevälle, lievästi humusleimaiselle suurelle vesistölle.
ug l-1
ug l-1
Jyväsjärvi (510)
Vähä-Urtti
1400
2500
1200
2000
Muut
1000
Viherlevät
800
Limalevä
1500
1000
500
0
17.05.
07.06.
ug l-1
20.06.
12.07.
22.08.
12.09.
Muut
Viherlevät
Limalevä
600
Piilevät
Piilevät
Kultalevät
400
Kultalevät
Nielulevät
200
Sinilevät
0
17.05.
Nielulevät
Sinilevät
07.06.
ug l-1
Päijänne 69
1400
1400
1200
1200
20.06.
12.07.
22.08.
12.09.
Päijänne 70
Muut
1000
Viherlevät
800
Limalevä
1000
800
Muut
Viherlevät
Limalevä
600
600
Piilevät
Piilevät
400
Kultalevät
400
Kultalevät
Nielulevät
200
Sinilevät
0
17.05.
Nielulevät
200
0
17.05.
07.06.
20.06.
12.07.
22.08.
12.09.
Sinilevät
07.06.
20.06.
12.07.
22.08.
12.09.
Kuva 15. Kasviplanktonbiomassa Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun havaintoasemilla Jyväsjärvi
510, Vähä-Urtti, Päijänne 69 (Poronselkä) ja Päijänne 70 (Ristiselkä) kasvukaudella 2011.
Minimiravinteet
Kokonaisravinteiden suhteen perusteella kaikkien havaintoasemien minimiravinne oli koko
kasvukauden ajan fosfori. Ravinnepitoisuuksien, mineraaliravinteiden suhteen ja ravinteiden
tasapainosuhteen tarkastelu antaa kuitenkin tarkemman kuvan ravinteiden rajoittavuudesta.
Mineraaliravinteiden suhteen perusteella fosfori oli samoin minimiravinne koko kasvukauden ajan kaikilla havaintoasemilla. Mineraalitypen määrä oli suhteellisen korkea kaikilla havaintoasemilla koko kasvukauden ajan. Myös ravinteiden tasapainosuhteen perusteella fosfori oli yleensä minimitekijä Päijänteen alueella. Fosfaattifosforin pitoisuus oli Jyväsjärvessä
keskimäärin hiukan korkeampi kuin muilla havaintoasemilla (liite 6).
Tuottavuuden kehitys
Pohjois-Päijänteen fosforipitoisuudet ovat pienentyneet 1990- ja 2000-luvulla, ja sen seurauksena a-klorofyllina mitattu tuotannon taso laski 1990-luvun alkupuoliskolla (kuva 16).
Tämän jälkeen klorofyllipitoisuudessa ei ole havaittavissa selvää muutossuuntaa. Jyväsjärvellä klorofyllipitoisuuden vuosien välinen vaihtelu on ollut suurta, mutta pitoisuudella on ollut
laskeva suunta 1990-luvun alkupuolelta saakka. Jyväsjärven klorofyllipitoisuudet ilmentävät
21
rehevyyttä, Poronselän, Ristiselän ja Kärkisensalmen lievää rehevyyttä ja Vanhanselän klorofylliarvot kertovat vesialueen karusta luonteesta.
Kasviplanktonin biomassalla oli Poronselällä ja Ristiselällä pienenevä trendi 1990-luvun ajan,
mutta 2000-luvun alussa kumpikin vakiintui 1990-luvun lopussa vallinneelle tasolle (kuva
17). Vuosina 2006-2011 biomassa on ollut keskimäärin pienempi kuin vuosikymmenen alkupuoliskolla, vaikka vuoden 2006 minimin jälkeen on ollut havaittavissa lievä kasvava suunta.
µg l-1
a-klorofylli
25
Jyväsjärvi 510
Päijänne 69
20
Päijänne 70
Päijänne 71
Kärkistensalmi 600
15
10
5
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kuva 16. Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun havaintoasemien keskimääräiset a-klorofyllipitoisuudet vuosina 1989-2011.
ug l -1
Kasviplanktonin biomassa
1600
1400
Päijänne 69
1200
Päijänne 70
1000
800
600
400
200
0
75 76 77 78 81 84 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Kuva 17. Keskimääräinen kasviplanktonin biomassa havaintoasemilla Päijänne 69 ja 70 vuosina
1989-2011.
22
7.2 Kalataloudellinen tarkkailu
7.2.1 Kalastuskirjanpito
Pyyntiponnistus
Kalastuskirjanpidon vuotuinen pyyntiponnistus on laskenut 2000-luvulla erityisesti Hauhonselän ja Ristinselän alueella (kuva 18).
PORONSELKÄ
HAUHONSELKÄ
RISTINSELKÄ
18000
PYYDYSVUOROKAUSIA VUODESSA
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kuva 18. Pohjois-Päijänteen kalastuskirjanpidon pyydysvuorokausien kehitys 2000-luvulla (Ytmk:n aineisto).
Vuonna 2011 Ympäristöntutkimuskeskuksen kalastuskirjanpitäjien verkkokalastuksen pyyntiponnistus oli Ristinselällä 2060, Hauhonselällä 1878 ja Poronselällä 227 pyydysvuorokautta.
Pyyntiponnistus kasvoi Hauhonselällä, mutta väheni Poronselällä edelliseen vuoteen verrattuna. Hauhonselällä kalastettiin ympärivuotisesti, kun taas Ristinselällä ja Poronselällä pyynti
keskittyi lähinnä talvikuukausille (kuva 19).
Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kalastuskirjanpitäjien pyyntiponnistus oli RutalahdenRistinselän alueella 1429 pyydysvuorokautta. Rutalahdessa pyyntiponnistus oli ainakin 1395
pyydysvuorokautta. Loput 34 pyydysvuorokautta oli kalastettu Rutalahden-Ristinselän alueella.
23
PORONSELKÄ
HAUHONSELKÄ
RISTINSELKÄ
700
PYYDYSVUOROKAUSIA YHTEENSÄ
600
500
400
300
200
100
0
TAMMI
HELMI
MAALIS
HUHTI
TOUKO
KESÄ
HEINÄ
ELO
SYYS
LOKA
MARRAS J OULU
Kuva 19. Kalastuskirjanpitäjien verkkokalastuksen pyyntiponnistus kuukausittain vuonna 2011.
Vuonna 2011 Ympäristöntutkimuskeskuksen kalastuskirjanpitäjät käyttivät verkkokalastuksessa pääasiassa verrattain harvoja, solmuväliltään 51-60 mm verkkoja (Ristinselkä ja Hauhonselkä 100 %). Poronselällä käytettiin vähäisissä määrin myös 26-30 mm verkkoja (16 pyydysvrk) sekä muikkuverkkoja (3 pyydysvrk).
Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kalastuskirjanpitäjät käyttivät pyynnissä Ristinselällä ja
Rutalahdessa solmuväliltään alle 27 mm (muikkuverkko), 27-35 mm, 55 mm ja 80 mm verkkoja. 55 mm verkkojen osuus pyyntiponnistuksesta oli karkeasti arvioiden noin puolet. Kirjanpitotiedoista ei voitu laskea tarkkaa solmuvälikohtaista pyyntiponnistusta, koska yksi vastanneista oli ilmoittanut pyynti- ja saalistiedot 27-35 mm ja 55 mm verkoista erittelemättä.
Saalis ja saalislajisto
Poronselällä Ympäristöntutkimuskeskuksen kalastuskirjanpitäjien saalis oli vuonna 2011
noin 239 kg. Tärkein saalislaji oli ahven (164 kg), jonka osuus oli peräti 69 % saaliin massasta
(kuva 20). Kuha oli toiseksi tärkein saalislaji (36 kg, 15 %). Poronselällä kalastettiin vähäisissä
määrin myös muikkuverkoilla, joilla saatiin saaliiksi n. 4 kg muikkuja, saman verran särkiä ja
noin 1,5 kg ahvenia.
Hauhonselällä kirjanpitäjien kokonaissaalis oli noin 172 kg. Merkittävin saalislaji oli kuha
(106 kg, 61 %) ja toiseksi merkittävin taimen (26 kg, 15 %), jonka osuus saaliista oli korkeampi kuin muilla osa-alueilla. Hauhonselkä oli myös ainoa osa-alue, josta kalastajat ilmoittivat saaneensa saaliiksi vähäisiä määriä nieriöitä.
Ristinselällä kirjanpitäjien kokonaissaalis oli 231 kg. Selvästi tärkein saalislaji oli kuha, jonka
osuus oli n. 82 % saaliin massasta.
24
PORONSELKÄ
HAUHONSELKÄ
RISTINSELKÄ
90
OSUUS (%) KOKONAISSAALIISTA (KG)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
AHVEN
KUHA
HAUKI
MADE
SIIKA
TAIMEN
NIERIÄ
LAHNA
SÄRKI
Kuva 20. Kalastuskirjanpitäjien (Ymtk) kokonaissaaliin (kg) jakautuminen (%) lajeittain yli 26 mm verkoilla
vuonna 2011.
Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kalastuskirjanpitäjien kokonaissaalis RutalahdenRistinselän alueella oli vuonna 2011 n. 646 kg. Tärkeimmät saalislajit olivat kuha (29 %), lahna (25 %) ja hauki (21 %). Taimenen osuus saaliista oli noin 7 % (kuva 21).
RUTALAHTI‐RISTINSELKÄ
35
OSUUS (%) KOKONAISSAALIISTA (%)
30
25
20
15
10
5
0
KUHA
LAHNA
HAUKI
MADE
TAIMEN
SIIKA
AHVEN
MUIKKU
SÄRKI
MUUT
Kuva 21. Kalastuskirjanpitäjien (K-S Kalatalouskeskus) kokonaissaaliin (kg) jakautuminen (%) lajeittain
Rutalahden-Ristinselän alueella vuonna 2011.
25
Yksikkösaaliit lajeittain
Hauki
Poronselällä hauen yksikkösaalis aleni edellisvuodesta. Myös Hauhonselällä yksikkösaalis aleni hieman vuoden 2010 tasosta (kuva 22). Ristinselällä hauen yksikkösaalis oli likimain sama
kuin vuonna 2009.
Poronselkä
Hauhonselkä
Ristinselkä
Yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk)
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Kuva 22. Hauen yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk) vuosina 1981-2011.
Kuha
Poronselällä kuhan keskimääräinen yksikkösaalis kasvoi jo toisena peräkkäisenä vuonna (kuva 23). Koko vuoden yksikkösaalista nostivat avovesikauden hyvät saaliit. Tulosten yleistettävyys oli kuitenkin kyseenalainen, koska yksikkösaalisaineisto pohjautui verrattain pieneen
pyyntimäärään. Hauhonselällä kuhan yksikkösaalis oli lähes sama kuin vuonna 2010. Ristinselällä kuhan yksikkösaalis oli hieman korkeampi kuin vuosina 2008-2009.
Keski-Suomen kalatalouskeskuksen keräämässä aineistossa kuhan yksikkösaalis oli Rutalahden-Ristinselän alueella 0,269 kg/pyydysvrk eli selvästi korkeampi kuin tarkkailualueella keskimäärin.
26
Poronselkä
Hauhonselkä
Ristinselkä
0,45
Yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk)
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Kuva 23. Kuhan yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk) vuosina 1981-2011.
Made
Tarkkailualueella mateen yksikkösaaliissa on havaittavissa pitkällä aikavälillä laskeva trendi.
Poronselällä mateen yksikkösaalis oli likimain sama kuin vuonna 2010 (kuva 24). Mateen yksikkösaaliiden vähittäinen aleneminen saattaa johtua pääasiassa verkkokalastuksessa tapahtuneista muutoksista, ei niinkään madekannan taantumisesta.
Poronselkä
Hauhonselkä
Ristinselkä
Yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk)
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2009
2010
2011
0
Kuva 24. Mateen yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk) vuosina 1981-2011.
Siika
Siian yksikkösaalissa on ollut erityisesti Hauhonselällä verrattain voimakasta vaihtelua.
Vuonna 2011 siian yksikkösaalis oli kaikilla osa-alueilla alhainen (kuva 25). Verkkokalastus
on kohdistunut yhä enemmän petokaloihin ja suurempien solmuvälien käyttö on vähentänyt
siikasaaliita. Esimerkiksi vuonna 2011 kalastuskirjanpitäjät käyttivät Hauhonselällä ainoas-
27
taan 51-60 mm verkkoja. Siikakannan runsauden luontaiset vaihtelut, pyynnin määrän väheneminen (satunnaisvaihtelu) ja istutukset ovat luultavasti osaltaan vaikuttaneet havaittuun
kehitykseen.
Poronselkä
Hauhonselkä
Ristinselkä
0,16
Yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk)
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Kuva 25. Siian yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk) vuosina 1981-2011.
Taimen
Taimenen yksikkösaaliit ovat olleet 2000-luvulla verrattain alhaisia koko tarkkailualueella.
Vuonna 2011 Hauhonselän yksikkösaalis oli edellisvuoden tasolla, mutta esimerkiksi Poronselältä taimenia ei saatu saaliiksi lainkaan (kuva 26).
Poronselkä
Hauhonselkä
Ristinselkä
Yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk)
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
Kuva 26. Taimenen yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk) vuosina 2000-2011.
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0,000
28
Ympäristöntutkimuskeskuksen kalastuskirjanpitäjillä taimenen yksikkösaalis oli Ristinselällä
0,002 kg/pyydysvrk, kun taas Rutalahden-Ristinselän (2 kalastajaa, K-S kalatalouskeskus) aineistossa taimenen yksikkösaalis oli 0,036 kg/pyydysvrk (liite 7).
Ristinselän taimensaalis saatiin 51-60 mm verkoilla. Rutalahden alueella käytettiin myös 2735 mm verkkoja, mutta niiden saalista ei voitu kirjaustavasta johtuen erotella harvemmista
verkoista. Vuoden 2010 kalastustiedustelun vastausten perusteella taimenia saatiin Ristinselältä myös pienisilmäisillä verkoilla, joskin saalisarvioihin liittyi huomattavaa pieneen vastausmäärään liittyvää epävarmuutta (Palomäki ym. 2011). Viimeisimmässä kalastustiedustelussa taimenen osuus verkkokalastuksen kokonaissaaliista oli likimain sama (noin 7 %) kuin
Rutalahden-Ristinselän kalastuskirjanpitoaineistossa vuonna 2011. Tulosten perusteella
näyttäisikin siltä, että nykyhetkellä taimen ei ole Ristinselän alueella pelkästään satunnainen
saalislaji.
Lahna
Lahnan yksikkösaalis on vaihdellut Poronselällä viime vuosina voimakkaasti. Vuonna 2011
lahnan yksikkösaalis oli Poronselällä ja Hauhonselällä likimain edellisvuoden tasolla (kuva 27).
Lahnallakin yksikkösaaliiden vähittäinen kasvu saattaa pääasiassa selittyä harvempiin solmuväleihin siirtymisellä, joten lahnakannan runsaudessa ei ole välttämättä tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosien aikana.
Poronselkä
Hauhonselkä
Ristinselkä
Yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk)
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
0
Kuva 27. Lahnan yksikkösaalis (kg/pyydys-vrk) vuosina 1981-2011.
29
7.2.2 Siikakalojen lisääntyminen
Muikku
Vuonna 2011 muikunpoikasia saatiin kaikilta osa-alueilta ja näytepisteiltä, mutta tiheydet
näyttäisivät olleen alhaisempia kuin edellisenä vuonna (Marjomäki ym. 2010, liite 8). Runsaimmin muikunpoikasia havaittiin osa-alueella 1 ja näytepisteellä 2 (taulukko 7). Näytepisteiden välinen hajonta oli suurta.
Taulukko 7. Pohjois-Päijänteen eri osa-alueiden (1, 2, 3A ja 3B) muikunpoikastiheyshavainnot (kpl/100 m3)
näytepisteittäin ja syvyysvyöhykkeittäin vuonna 2011.
Alue
1
2
3A
3B
Näytepiste
Syvyysvyöhyke ja näytesyvyys
0-0,5 m
0,5-1 m
1-2 m
2-4 m
>4 m
0-50 cm
0-30 cm
0-30 cm
30-60 cm
0-30 cm
30-60 cm
0-30 cm
30-60 cm
1
0
0
3,1
0
10,6
0
3,0
1,0
2
2701,0
7,4
0
0
0
0
0
0
3
9,8
9,8
5,8
0
5,8
5,8
1,1
3,3
4
0
3,1
0
0
0
0
0
0
5
27,0
27,0
24,4
0
0
0
3,0
0
K.a.
547,5
9,4
6,7
0
3,3
1,2
1,4
0,9
S.d.
1203,9
10,5
10,2
0
4,8
2,6
1,5
1,4
6
226,5
19,7
6,2
0
4,5
1,5
4,9
0
7
28,6
2,5
2,8
0
4,5
0
5,5
0
8
0
21,8
0
2,8
0
0
1,0
0
9
32,1
44,9
41,6
0
22,0
0
0,9
1,9
10
28,9
28,9
8,9
0
2,9
4,3
2,9
1,0
K.a.
63,2
23,6
11,9
0,6
6,8
1,2
3,1
0,6
S.d.
92,2
15,4
17,0
1,3
8,7
1,9
2,1
0,8
11
37,3
10,2
8,9
1,5
5,5
0
1,1
1,1
12
0
2,4
0
0
1,4
0
0
0
13
24,7
0
0
0
1,4
0
14,3
3,1
14
0
5,5
0
0
0
0
2,5
0,8
15
0
1,0
0
0
0
0
0
1,0
K.a.
12,4
3,8
1,8
0,3
1,7
0
3,6
1,2
S.d.
17,6
4,1
4,0
0,7
2,3
0
6,1
1,1
16
0
0,7
4,2
0
0
0
1,0
0
17
22,7
46,2
18,3
0
10,3
1,5
2,2
1,1
18
48,8
13,9
2,5
0
0
1,3
0
0
19
0
13,6
2,8
1,4
0
0
0
0
20
14,8
14,8
2,8
0
8,4
0
7,0
0
K.a.
17,3
17,8
6,1
0,3
3,7
0,6
2,0
0,2
S.d.
20,2
16,9
6,9
0,6
5,2
0,8
2,9
0,5
Kaikki K.a.
160,1
13,7
6,6
0,3
3,9
0,7
2,5
0,7
S.d.
600,1
14,0
10,5
0,7
5,6
1,6
3,4
1,0
30
Siika
Vuonna 2011 siianpoikasia saatiin saaliiksi kaikilta osa-alueilta, kun vuonna 2010 niitä saatiin vain alueilta 3a ja 3b. Osa-alueelta 1 siianpoikasia saatiin kuitenkin vain näytepisteeltä 2
(Lehtissaaren eteläpää) ja osa-alueelta 2 näytepisteiltä 6-7. Osa-alueelta 3A siianpoikasia saatiin näytepisteiltä 11-14 ja osa-alueelta 3B näytepisteeltä 20 (taulukko 8).
Taulukko 8. Pohjois-Päijänteen eri osa-alueiden (1, 2, 3A ja 3B) siianpoikastiheyshavainnot (kpl/100 m3)
näytepisteittäin ja syvyysvyöhykkeittäin vuonna 2011.
Alue
1
2
3A
3B
Näytepiste
Syvyysvyöhyke ja näytesyvyys
0-0,5 m
0,5-1 m
1-2 m
2-4 m
>4 m
0-50 cm
0-30 cm
0-30 cm
30-60 cm
0-30 cm
30-60 cm
0-30 cm
30-60 cm
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0,8
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
K.a.
0
0,2
0
0
0
0
0
0
S.d.
0
0,4
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
1,0
0
7
0
0,8
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
K.a.
0
0,2
0
0
0
0
0,2
0
S.d.
0
0,4
0
0
0
0
0,4
0
11
0
0
3,0
0
1,4
0
0
0
12
0
1,6
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
1,4
0
0
0
14
0
0,8
0
0
1,4
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
K.a.
0
0,5
0,6
0
0,8
0
0
0
S.d.
0
0,7
1,3
0
0,8
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
1,0
0
K.a.
0
0
0
0
0
0
0,2
0
S.d.
0
0
0
0
0
0
0,4
0
Kaikki K.a.
0
0,2
0,1
0
0,2
0
0,1
0
S.d.
0
0,4
0,7
0
0,5
0
0,3
0
31
9 PÄÄTELMÄT
Äänekosken puunjalostusteollisuuden jätevesien vaikutus näkyy tutkitulla vesialueella luonnontilaan verrattuna korkeampina natriumpitoisuuksina. Teollisuus- ja asumajätevesien yhteenlaskettu osuus fosforikuormasta oli 18 % ja osuus typpikuormasta 25 % vuonna 2011.
Jäteveden suhteellinen osuus ravinnekuormista oli keskimääräistä pienempi, sillä normaalia
suurempi virtaama kasvatti haja- ja luonnonkuormituksen määrää.
Jyväskylän Seudun puhdistamon jätevedet virtaavat talvella alus- ja välivedessä ja aiheuttavat ravinnepitoisuuksien, erityisesti ammoniumtyppipitoisuuden huomattavaa nousua Poronselällä. Alkukesällä jätevedet kulkeutuvat päällysvedessä ja nostavat jonkin verran sen fosforipitoisuuksia. Keljonlahden voimalan lauhdeveden vaikutus näkyi loppukesällä Keljonlahden, Vähä-Urtin sekä mantereen ja Iso-Poron välisen salmen havaintoasemilla lievänä alusveden lämpenemisenä. Lopputalvella alusveden lämpötila oli Keljonlahdella korkeampi kuin
muilla havaintoasemilla, mutta Vähä-Urtin asemalla alusvesi oli selvästi tavanomaista kylmempää, lähellä päällysveden lämpötilaa.
Poronselän ja Ristiselän fosforipitoisuuden taso on säilynyt lähes ennallaan viimeisten vuosien aikana, vaikka pitoisuus pienentyi selvästi 1990-luvun aikana. Klorofylli- ja planktontutkimusten perusteella Jyväsjärvi on rehevä, Poronselkä ja Ristiselkä ovat lievästi reheviä ja
Vanhanselkä karu. Klorofyllipitoisuuksien perusteella alueen rehevyystaso laski hieman 1990luvun loppupuolella vuosikymmenen alkupuoliskoon verrattuna, kuitenkin hitaammin kuin
fosforitaso. 2000-luvulla klorofyllipitoisuudet eivät ole pienentyneet. Kasviplanktonin biomassalla oli Poronselällä ja Ristiselällä pienenevä trendi 1990-luvun ajan, ja kehitys on jatkunut saman suuntaisena vuoteen 2006. Tämän jälkeen biomassa on jälleen kasvanut jonkin
verran.
Kalastuskirjanpidon perusteella tarkkailualueen tärkeimpien saalislajien kannat ovat pysyneet viime vuosina likimain ennallaan. Pitkällä aikavälillä yksikkösaaliissa havaitut muutokset eivät kerro pelkästään kalakannan runsauden vaihtelusta, vaan myös kalastuksessa tapahtuneista muutoksista. Nykyhetkellä Pohjois-Päijänteen verkkokalastuksen pääasiallisena
kohdelajina on kuha. Poikaspyyntien perusteella muikun ja siian luontainen lisääntyminen
voi nykyhetkellä onnistua tarkkailualueen eri osissa. Myös kalastuskirjanpidon perusteella
muikkua esiintyy vähäisissä määrin Poronselällä saakka.
KIRJALLISUUS
Forsberg, C., Ryding, S-O., Claesson, A. & Forsberg, A. 1978. Water chemical analyses and/or
algal assay? Sewage effluent and polluted lake water studies. Mitt. Int. Verein Limnol. 21:
352-363.
Frisk, T. 1979. Järvien fosforinsiedon arvioimisesta tilastollisten fosfori- ja happimallien
avulla. Vesitalous 3:22 - 25.
Granberg, K., Selin, P. & Nyrönen, J. 1976. Pohjois-Päijänteen velvoitetarkkailu v. 1975. Jyväskylän hydrobiologisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 74: 1-80.
32
Järvinen, M., Forsström, L., Huttunen, M., Hällfors, S., Jokipii, R., Niemelä, M. & Palomäki, A.
2011. Kasviplanktonin tutkimusmenetelmät. Suomen ympäristökeskus ja Suomen
kasviplanktonseura.
Kauppinen, E. 2012. Jyväsjärven Mixox-hapetuksen vuosiraportti 2011-2012. Vesi-Eko Oy,
Kuopio. Raportti 14 s.
Kuusisto, E. 1975. Säkylän Pyhäjärven vesitase ja säännöstely. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 37: 1-19.
Lappalainen, K-M. & Mäkinen, P. 1974. Päijänteen ainetasetutkimus. Osa II. Päijänteen ja sen
osa-altaiden ainetaseet 1970 - 1973. Jyväskylän hydrobiologisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja 44.
Marjomäki, T.J., Urpanen, O. & Karjalainen, J. 2010. Pohjois-Päijänteen kalataloudellinen yhteistarkkailu –Muikun ja siian poikastutkimukset. Vuoden 2010 seurantatulokset. Jyväskylän yliopisto. Bioja ympäristötieteiden laitos. 5 s.
Mäkelä, A., Antikainen, S., Mäkinen, I., Kivinen, J. & Leppänen, T. 1992. Vesitutkimuksen
näytteenottomenetelmät. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja B 10: 1-87.
Palomäki, A., Alaja, H. & Hynynen, J. 2011. Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu vuonna 2010.
Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 189/2011.
Rodhe, W. 1969. Crystallization of eutrophication concepts in Northern Europe. In: Eutrophication: causes, consequences, correctives. National Academy of Sciences: 50 - 64. Washington.
33
Liiteluettelo
Liite 1.
Äijälänsalmen ainevirtaamat vuonna 2011
Liite 2.
Pohjois-Päijänteen fosfori- ja typpitase vuonna 2011
Liite 3.
Fysikaaliset ja kemialliset analyysitulokset vuonna 2011 sekä vuosikeskiarvot vuosilta
1989-2011
Liite 4.
Biologisen näytteenoton analyysitulokset kasvukaudella 2011
Liite 5.
Kasviplanktonin lajisto, yksilömäärä ja biomassa kasvukaudella 2011
Liite 6.
Perustuotannon minimiravinteet vuonna 2011
Liite 7.
Kalastuskirjanpitäjien yksikkösaaliit vuonna 2011
Liite 8.
Muikun- ja siianpoikasten tiheydet Pohjois-Päijänteellä vuosina 2010-2011.
Liite 9.
Tutkitut parametrit vesistön tilan kuvaajina sekä raportissa käytettyjen termien selityksiä
Liite 1.
Liite 1. Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu 2011
Äijälänsalmen ainevirtaamat
Virtaama
K.aine
CODMn
Kok.N
Kok.P
Sulfaatti
m3/s
t/d
t/d
kg/d
kg/d
t/d
20.01.2011
1.2
0.03
1.0
60
1.6
0.66
29.03.2011
1.2
0.03
1.1
74
1.9
0.76
12.04.2011
7.4
1.4
6.4
450
14
4.6
17.05.2011
7.4
1.7
6.4
584
15
4.9
20.06.2011
2.4
0.79
2.1
139
4.2
1.5
12.07.2011
2.4
0.89
2.0
112
5.6
1.2
22.08.2011
2.4
0.56
1.8
102
4.6
1.6
12.09.2011
5.9
1.1
3.8
249
9.7
3.6
17.11.2011
5.9
0.51
6.6
326
12
2.6
Talvi
1.2
0.03
1.1
67
1.7
0.71
Kevät
7.4
1.6
6.4
517
14
4.8
Kesä
2.4
0.75
2.0
118
4.8
1.4
Äijälänsalmi 4200
Syksy
5.9
0.79
5.2
287
11
3.1
Vuosi
4.1
0.72
3.6
228
7.6
2.4
Liite 2. Pohjois-Päijänteen fosfori- ja typpitase vuonna 2011.
PORONSELKÄ - RISTISELKÄ
Fosfori
kg/d
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
2011
2010
Äijälänsalmi
1.7
14
4.8
11
7.6
6.3
Vaajakoski
79
168
179
226
168
125
Muuratjoki
1.5
4.6
2.8
4.6
3.4
2.8
Lähivaluma-alue
9.1
27
16
27
20
16
Jyväskylä ja Korpilahti
12
16
14.8
19
16
13
12
5.0
5.0
8.0
8.0
Sade
-
Yhteensä (K)
103
242
223
292
222
172
Kärkinen (L)
84
142
197
175
152
117
Erotus (S)
19
101
26
117
67
52
S/K %
19
42
11.5
40
28
33
Typpi
Äijälänsalmi
Vaajakoski
Muuratjoki
Lähivaluma-alue
Jyväskylä ja Korpilahti
Sade
kg/d
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
2011
67
517
118
287
228
2010
192
3464
6246
5712
7382
5796
4217
75
226
136
224
165
136
256
768
462
762
561
463
2016
1920
1767
2160
1965
2084
370
170
130
150
150
-
Yhteensä (K)
5877
10047
8364
10946
8866
7243
Kärkinen (L)
4460
8816
7983
10291
8010
6018
Erotus (S)
1418
1231
380
654
873
1277
24
12
4.5
6.0
11
19
S/K %
VANHANSELKÄ
Fosfori
kg/d
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
2011
2010
Kärkinen
84
142
197
175
152
117
Lähivaluma-alue
7.5
23
14
22
17
14
22
10
7.0
9.0
9.0
92
186
221
204
178
139
Talvi
Kevät
Kesä
2011
2010
4460
8816
7983
10291
8010
6018
211
635
382
630
464
383
440
200
150
170
170
9891
8565
11072
8645
6571
Sade
Yhteensä
Typpi
Kärkinen
Lähivaluma-alue
kg/d
Sade
Yhteensä
4671
K = tulokuorma, L = mitattu kuorma, S = sedimentaatio
Hajakuorma Lappalaisen & Mäkisen (1974) mukaan
Syksy
Jyväskylän yliopisto ympäristöntutkimuskeskus
Liite 3. Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu 2011
Analyysitulokset
Näyte- Näkö- Syv. Lämp.
nro syv. m
m
°C
Äijälänsalmi 4200
20.01.2011
161-1
1
1.2
29.03.2011 1029-1
1
1.0
12.04.2011 1234-1
1
2.1
17.05.2011 1946-1
1
10.3
20.06.2011 2721-1
1
17.6
12.07.2011 3067-1
1
23.3
22.08.2011 3899-1
1
18.3
12.09.2011 4362-1
1
16.2
17.11.2011 5843-1
1
5.0
Kärkistensalmi 600
20.01.2011
162-1
1
1.0
29.03.2011 1030-1
0.4
1
0.7
12.04.2011 1258-1
1
1.6
17.05.2011 1947-1
3.8
1
5.8
20.06.2011 2723-1
2.6
1
17.0
11.07.2011 3044-1
2.6
1
23.7
24.08.2011 3998-1
2.8
1
18.7
12.09.2011 4363-1
3.3
1
16.4
16.11.2011 5831-1
3.5
1
7.1
Jyväsjärvi 510
29.03.2011 1031-1
1.1
1
0.8
29.03.2011 1031-2
1.1
5
2.0
29.03.2011 1031-3
1.1
10
2.4
29.03.2011 1031-4
1.1
15
2.9
29.03.2011 1031-5
1.1
20
3.4
29.03.2011 1031-6
1.1
23
3.6
O2
O2 K.aine
mg/l Kyll %
mg/l
Sameus
FNU
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N
µg/l
NH4-N NO2+3-N
µg/l
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P suod.
µg/l
Kloridi
mg/l
Na
mg/l
Sulfaatti
mg/l
6.3
7.3
7.2
7.7
7.0
6.0
7.6
7.0
5.2
10.4
9.4
8.9
10.2
8.7
7.8
7.8
7.9
10.6
74
66
65
91
92
92
83
80
83
< 0.5
< 0.5
2.2
2.7
3.8
4.3
2.7
2.1
1.0
1.2
1.4
3.5
2.2
2.7
3.0
1.6
1.1
2.0
7.8
8.6
8.5
8.1
7.2
7.5
6.8
7.1
6.9
6.9
6.8
6.6
6.9
7.0
7.1
7.0
7.2
7.0
60
70
70
70
50
50
40
40
80
9.9
11
10
10
10
9.5
8.8
7.5
13
570
710
700
910
670
540
490
490
640
18
22
23
20
27
22
19
23
4.6
5.3
5.5
6.1
5.1
4.6
5.8
5.5
4.1
11.3
10.7
11.1
11.1
10.1
9.4
8.2
8.5
10.2
79
74
79
89
104
112
88
86
84
< 0.5
0.5
0.6
0.8
1.6
1.5
1.1
1.5
0.8
0.42
0.36
0.41
0.98
1.3
1.3
0.72
0.78
0.50
7.4
7.9
7.7
7.3
7.4
7.3
6.9
6.9
6.8
6.9
7.0
6.8
6.9
7.2
7.3
7.2
7.6
7.0
35
40
40
35
40
35
25
35
35
8.0
8.1
8.1
7.4
8.3
8.4
7.1
6.9
7.8
520
540
570
550
650
480
490
520
540
9
11
9
9
13
13
14
10
8
7.1
7.7
7.5
8.0
7.0
6.6
6.7
6.1
6.0
9.2
8.7
8.2
6.0
1.6
0.5
64
63
60
45
12
4
1.1
1.2
2.0
2.2
6.1
8.8
8.3
8.8
10.8
13.3
14.0
15.4
6.7
6.8
6.8
6.8
6.7
6.8
70
60
70
70
80
80
11
13
9.5
9.2
8.6
8.5
700
630
700
770
920
1100
16
16
22
22
28
40
4.9
5.7
8.8
12
8.7
9.1
6.7
7.6
12
16
9.9
9.9
21
20
23
24
30
39
4.9
4.9
5.0
5.2
5.1
5.2
6.2
6.0
6.7
6.9
6.7
6.7
31
31
30
4.0
4.0
4.1
5.2
5.3
5.2
12.07.2011
12.07.2011
12.07.2011
12.07.2011
12.07.2011
12.07.2011
3068-1
3068-2
3068-3
3068-4
3068-5
3068-6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1
5
10
15
20
23
23.2
17.4
8.5
7.9
7.7
7.4
8.3
4.8
4.1
4.0
3.7
3.7
97
50
35
34
31
31
26
14
17
19
20
21
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
3900-1
3900-2
3900-3
3900-4
3900-5
3900-6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1
5
10
15
20
23
17.7
17.0
12.1
8.9
8.4
8.2
7.7
6.2
2.8
0.7
0.4
0.2
81
64
26
6
3
2
2.2
2.9
3.6
3.8
5.0
10
7.5
7.8
8.7
9.2
9.4
9.7
7.0
6.8
6.6
6.5
6.5
6.5
40
50
70
70
80
100
9.0
9.0
9.3
9.7
10
11
580
570
850
1 000
1 000
1 100
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
5844-1
5844-2
5844-3
1.7
1.7
1.7
1
10
23
4.9
4.9
4.9
10.4
10.4
10.5
81
81
82
2.5
2.3
2.3
7.0
7.0
7.1
7.0
7.0
7.0
80
80
80
13
13
13
620
650
640
18
22
13
7
23
100
Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus, PL 35 (YAD) 40014 Jyväskylän yliopisto
Suolistop. enter.
E. coli
pmy/100ml pmy/100ml
Jyväskylän yliopisto ympäristöntutkimuskeskus
Näyte- Näkö- Syv. Lämp.
nro syv. m
m
°C
Päijänne 532
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
O2
O2 K.aine
mg/l Kyll %
mg/l
Sameus
FNU
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N
µg/l
NH4-N NO2+3-N
µg/l
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P suod.
µg/l
Kloridi
mg/l
Na
mg/l
Sulfaatti
mg/l
Suolistop. enter.
E. coli
pmy/100ml pmy/100ml
252-1
252-2
252-3
252-4
252-5
252-6
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
1
5
10
15
20
23
0.5
0.7
1.3
3.6
3.8
4.0
11.2
11.0
10.9
10.4
9.5
6.6
77
77
77
79
72
50
0.38
0.46
0.49
0.55
0.68
1.1
7.6
7.7
7.7
7.8
7.9
8.2
6.8
6.8
6.8
6.7
6.7
6.5
40
40
40
40
40
40
8.5
8.8
8.2
8.2
8.2
7.8
500
540
530
540
560
600
39
56
53
15
7
3
140
170
170
230
260
300
10
9
10
9
12
20
3
3
4
4
8
14
5.6
6.1
5.8
6.1
6.3
6.5
7.5
7.6
7.6
7.7
7.8
7.9
8.8
9.0
8.9
8.9
8.7
8.8
0
0
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
1006-1
1006-2
1006-3
1006-4
1006-5
1006-6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
5
10
15
20
23
0.5
0.6
1.3
3.7
3.9
4.0
11.3
11.2
11.0
10.6
10.6
7.7
78
78
78
80
80
58
0.63
0.53
0.51
0.53
0.55
0.94
8.3
8.3
8.3
8.2
8.3
8.3
6.8
6.9
6.8
6.8
6.8
6.7
40
40
40
40
40
40
8.7
8.3
8.7
9.3
8.2
8.2
550
600
570
570
540
550
30
78
60
24
25
9
210
220
210
230
230
250
12
12
10
13
14
20
6
6
3
6
7
12
6.6
6.6
6.6
6.5
6.5
6.5
8.2
8.3
8.3
8.0
8.1
8.0
10
10
10
10
9.8
9.3
0
1
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
3999-1
3999-2
3999-3
3999-4
3999-5
3999-6
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
1
5
10
15
20
23
18.6
18.6
17.8
11.9
11.1
9.3
8.0
7.8
7.2
6.2
5.0
1.0
86
84
75
57
45
9
1.2
1.2
1.1
0.87
1.5
0.50
6.8
6.8
6.9
7.6
7.8
8.7
7.1
6.9
6.8
6.6
6.5
6.4
40
40
40
40
40
50
7.7
7.5
7.3
7.1
7.1
7.3
530
520
560
710
710
840
29
26
27
<2
<2
3
85
83
110
370
370
400
14
12
11
7
13
35
<2
<2
<2
2
5
18
4.8
4.8
5
5.9
5.8
6.3
6.4
6.3
6.5
7.5
7.6
8.1
8.3
8.3
8.2
9.5
9.1
9.1
1
2
17.11.2011 5845-1
17.11.2011 5845-2
17.11.2011 5845-3
Päijänne Vähä-Urtti
01.02.2011
253-1
01.02.2011
253-2
01.02.2011
253-3
01.02.2011
253-4
01.02.2011
253-5
2.4
2.4
2.4
1
10
23
5.8
5.6
5.6
10.0
10.0
10.5
80
79
84
1.4
1.4
1.5
6.1
6.2
6.2
6.9
6.9
7.0
50
50
50
9.7
9.7
9.4
570
580
570
9
11
11
240
240
240
17
20
20
5
5
7
4.2
4.2
4.2
5.1
5.0
5.0
6.5
6.5
6.6
2
12
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1
5
10
15
19
0.4
1.0
1.6
1.6
1.7
11.5
11.3
11.2
11.2
11.1
79
80
80
80
80
0.49
0.53
0.49
0.50
0.49
7.7
7.9
7.7
7.7
7.7
6.9
6.8
6.8
6.8
6.8
40
40
40
40
40
8.5
8.5
8.4
8.4
8.4
450
600
520
530
530
21
150
64
62
60
130
150
150
150
150
9
11
11
8
9
3
4
3
4
3
5.5
5.8
5.6
5.7
5.9
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
8.8
9.5
9.0
9.1
9.2
0
0
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
1007-1
1007-2
1007-3
1007-4
1007-5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
5
10
15
19
0.5
1.3
1.4
1.5
1.5
11.3
11.2
10.7
11.3
11.1
79
80
76
80
79
0.45
0.49
0.49
0.50
0.51
8.2
8.2
8.3
8.3
8.4
7.1
7.0
6.8
6.9
6.9
40
40
40
40
40
8.1
8.7
8.6
8.3
8.3
470
530
550
550
550
3
48
55
57
57
140
190
190
200
200
12
12
12
11
11
5
6
5
7
6
6.6
6.7
6.7
6.5
6.5
8.1
8.2
8.3
8.3
8.3
10
10
10
10
10
0
0
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
4000-1
4000-2
4000-3
4000-4
4000-5
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
1
5
10
15
19
18.6
18.5
16.8
10.3
9.9
8.0
8.0
6.6
6.6
6.5
85
86
68
59
58
1.0
1.2
1.7
0.84
0.83
6.7
6.8
7.1
7.7
7.7
7.0
7.0
6.8
6.6
6.6
40
40
40
35
35
8.2
8.0
7.6
7.4
7.3
540
570
680
670
680
45
62
70
<2
2
87
100
190
370
360
16
16
11
8
7
<2
<2
<2
<2
<2
4.8
4.7
5.1
5.8
6.1
6.2
6.3
6.7
7.5
7.5
8.3
8.1
8.4
9.0
9.5
1
0
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
5846-1
5846-2
5846-3
2.5
2.5
2.5
1
10
19
5.8
5.8
5.8
10.4
10.3
10.2
83
82
82
1.2
1.1
1.1
5.9
5.8
5.8
7.0
7.0
6.9
60
60
60
9.9
9.7
9.8
530
500
510
40
36
33
160
150
150
17
16
19
6
5
8
3.7
3.8
3.8
4.7
4.7
4.6
6.1
6.1
6.1
7
30
Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus, PL 35 (YAD) 40014 Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopisto ympäristöntutkimuskeskus
Näyte- Näkö- Syv. Lämp.
nro syv. m
m
°C
O2
O2 K.aine
mg/l Kyll %
mg/l
Sameus
FNU
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N
µg/l
NH4-N NO2+3-N
µg/l
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P suod.
µg/l
Kloridi
mg/l
Na
mg/l
Sulfaatti
mg/l
Suolistop. enter.
E. coli
pmy/100ml pmy/100ml
Päijänne 69
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
254-1
254-2
254-3
254-4
254-5
254-6
254-7
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
1
5
10
15
20
30
40
0.4
0.7
1.9
2.2
2.2
2.2
2.9
10.6
10.9
10.6
10.4
9.4
9.1
5.5
73
76
76
75
68
66
41
0.42
0.52
0.48
0.43
0.54
0.78
1.1
7.6
7.6
7.8
7.5
11.6
17.2
16.5
6.8
6.8
6.8
7.0
6.9
7.0
6.8
40
40
40
35
35
40
40
8.8
8.2
8.2
7.4
8.1
8.6
8.6
440
450
660
620
3 100
6 300
5 700
10
8
83
3
2 200
4 900
4 800
130
140
260
360
500
280
300
10
9
10
9
20
31
36
2
4
3
3
8
13
19
7.5
7.6
7.5
7.2
9.6
13
13
0
0
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
1008-1
1008-2
1008-3
1008-4
1008-5
1008-6
1008-7
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
5
10
15
20
30
40
0.5
0.5
1.7
2.2
2.2
2.3
3.2
10.9
10.9
10.0
10.0
8.7
8.0
1.8
75
75
72
73
63
58
13
0.46
0.49
0.41
0.35
0.36
0.58
1.9
8.1
8.2
8.1
7.7
16.6
18.5
18.8
6.8
6.8
6.7
6.8
7.0
7.0
6.9
40
40
40
35
35
40
60
8.3
8.3
7.6
7.5
8.3
8.6
8.9
440
480
660
780
6 100
7 400
6 400
7
25
43
2
4 800
5 500
5 300
140
170
330
310
1 000
1 500
670
11
10
10
10
26
36
50
4
6
5
4
14
18
29
8.2
8.1
7.8
7.2
13
15
14
1
0
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
4001-1
4001-2
4001-3
4001-4
4001-5
4001-6
4001-7
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
1
5
10
15
20
30
40
18.6
18.5
16.0
10.4
8.7
7.6
7.1
8.1
8.1
7.0
7.3
7.2
6.4
5.9
87
87
71
65
62
53
48
1.1
1.2
1.5
1.1
0.94
0.85
1.2
6.4
6.5
7.3
7.6
7.8
8.2
8.2
6.9
6.8
6.7
6.6
6.5
6.5
6.4
40
40
40
35
35
40
40
8.1
8.2
7.8
7.4
7.5
7.8
7.1
440
430
670
670
720
760
790
16
16
46
<2
3
2
7
38
35
240
360
390
460
450
12
19
10
8
5
9
10
3
<2
<2
<2
2
4
5
6.0
6.0
6.8
7.4
7.7
8.2
8.3
0
2
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
Päijänne 545
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
5847-1
5847-2
5847-3
2.5
2.5
2.5
1
20
40
5.8
5.8
5.7
10.4
10.3
10.5
83
83
84
1.2
1.0
1.3
5.9
5.9
5.9
6.9
6.8
7.0
60
60
60
10
9.9
10
550
550
590
50
65
88
170
160
160
19
18
18
8
6
5
4.7
4.7
4.7
10
60
255-1
255-2
255-3
255-4
255-5
255-6
255-7
255-8
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
1
5
10
15
20
30
40
49
0.4
1.0
1.8
2.2
2.6
2.9
2.9
3.7
11.1
11.0
10.5
10.9
10.2
9.9
8.7
4.2
77
77
76
79
75
73
64
32
0.35
0.41
0.41
0.42
0.44
0.45
0.56
1.3
7.5
7.8
7.7
7.5
7.3
7.5
7.9
7.8
6.9
6.9
6.9
7.0
6.9
6.8
6.7
6.4
40
40
35
35
35
35
35
40
8.8
7.8
8.3
7.9
7.8
7.7
7.8
7.6
430
460
620
580
610
650
830
580
7
2
<2
<2
<2
23
160
19
130
170
330
320
350
360
380
280
9
8
9
8
7
8
12
16
4
4
3
3
3
3
5
8
7.4
7.8
7.4
7.0
6.9
7.0
7.1
6.9
0
0
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
1009-1
1009-2
1009-3
1009-4
1009-5
1009-6
1009-7
1009-8
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1
5
10
15
20
30
40
43
0.4
0.9
1.7
2.1
2.5
2.6
2.9
3.9
11.1
10.6
10.6
10.2
9.2
7.4
6.9
3.4
77
74
76
74
67
54
51
26
0.40
0.45
0.39
0.33
0.34
0.39
0.47
1.3
8.2
8.0
7.9
7.6
7.7
10.3
10.4
10.4
6.8
6.7
6.8
6.8
6.7
6.7
6.7
6.6
40
40
40
35
40
40
40
50
9.1
8.3
8.1
6.9
7.0
7.2
7.7
7.0
430
480
610
590
710
2 200
2 200
2 000
6
7
13
<2
6
980
950
800
140
180
320
300
440
1 000
1 000
920
11
9
10
10
10
15
16
20
5
5
5
3
6
7
8
9
9.0
8.8
8.5
7.7
7.8
9.8
9.2
9.3
0
0
Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus, PL 35 (YAD) 40014 Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopisto ympäristöntutkimuskeskus
Näyte- Näkö- Syv. Lämp.
nro syv. m
m
°C
Päijänne 545
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
O2
O2 K.aine
mg/l Kyll %
mg/l
Sameus
FNU
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N
µg/l
NH4-N NO2+3-N
µg/l
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P suod.
µg/l
Kloridi
mg/l
Na
mg/l
Sulfaatti
mg/l
Suolistop. enter.
E. coli
pmy/100ml pmy/100ml
4002-1
4002-2
4002-3
4002-4
4002-5
4002-6
4002-7
4002-8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
1
5
10
15
20
30
40
43
18.4
18.3
15.6
10.2
8.8
8.2
8.2
8.1
8.3
8.1
6.4
7.2
7.8
7.7
7.6
7.6
88
87
64
64
67
65
65
64
1.1
0.93
1.1
0.73
0.76
0.93
0.64
0.53
6.8
6.7
7.3
7.6
7.7
7.8
7.8
7.8
7.1
7.0
6.8
6.7
6.7
6.6
6.6
6.6
40
40
40
35
35
35
35
35
8.2
8.3
7.6
7.7
7.5
7.5
7.2
7.2
490
480
600
650
650
690
690
690
28
32
8
3
3
2
2
3
81
82
360
370
390
390
390
340
16
8
7
6
6
7
7
8
<2
<2
2
2
<2
3
3
3
6.3
6.4
7.0
7.5
7.6
7.7
7.7
7.8
3
6
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
Päijänne 543
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
5848-1
5848-2
5848-3
2.8
2.8
2.8
1
25
51
6.3
6.3
6.2
10.5
10.5
10.1
85
85
82
1.0
1.1
1.2
5.9
5.9
6.1
7.0
7.0
6.9
50
50
60
9.5
9.6
9.7
520
580
530
3
16
33
200
190
170
19
19
18
5
5
5
4.9
4.8
4.8
7
14
256-1
256-2
256-3
256-4
256-5
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
1
5
10
15
20
0.5
0.7
1.6
1.9
2.8
11.0
11.2
11.1
10.7
10.5
76
78
79
77
77
0.43
0.46
0.48
0.46
0.40
7.5
7.7
7.7
7.7
7.3
6.8
6.8
6.8
6.9
6.9
40
40
40
40
35
8.6
8.4
8.8
8.5
7.7
430
520
550
650
600
8
63
91
85
<2
140
160
160
260
340
9
9
10
9
8
3
3
3
3
3
7.4
7.4
7.4
7.2
6.8
1
0
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
1010-1
1010-2
1010-3
1010-4
1010-5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1
5
10
15
20
0.4
0.9
1.4
2.0
2.8
11.5
10.8
10.4
9.9
10.0
80
76
74
71
74
0.31
0.44
0.52
0.42
0.30
8.3
8.3
8.3
7.9
7.5
6.6
6.8
6.7
6.7
6.8
40
40
40
35
35
8.7
8.3
8.3
7.5
7.0
460
600
570
590
600
3
78
67
20
8
160
220
210
310
350
13
11
11
8
9
4
4
4
5
8
8.6
8.6
8.3
7.6
6.8
0
0
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
4003-1
4003-2
4003-3
4003-4
4003-5
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
1
5
10
15
20
18.7
18.5
16.1
10.2
8.9
8.0
8.6
6.6
7.2
7.9
86
92
67
64
68
0.98
1.0
0.86
0.66
0.80
6.7
6.7
7.2
7.7
7.6
7.0
7.0
6.8
6.7
6.6
40
40
40
35
35
8.5
8.0
7.6
7.3
7.5
570
480
580
650
700
18
33
13
2
2
77
82
220
390
290
19
12
8
6
6
<2
<2
<2
2
<2
6.0
6.0
6.6
7.3
7.4
1
4
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
Päijänne 558
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
5849-1
5849-2
5849-3
2.7
2.7
2.7
1
10
20
6.3
6.3
6.3
10.2
10.2
10.6
83
83
86
0.85
1.1
1.0
5.9
5.9
6.0
6.9
6.8
6.9
50
50
50
7.6
9.9
10
540
530
530
6
6
6
210
210
210
12
23
20
4
5
7
4.8
4.8
4.8
3
6
1026-1
1026-2
1026-3
1026-4
1026-5
1026-6
1026-7
1026-8
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
5
10
15
20
30
40
42
0.6
1.0
1.7
1.9
2.0
2.1
2.7
3.1
12.4
10.8
11.4
11.0
10.7
10.0
6.3
3.1
86
76
82
79
77
72
46
23
0.24
0.32
0.27
0.31
0.36
0.35
0.55
0.94
5.2
7.5
7.2
7.2
7.3
7.3
7.4
7.6
6.7
6.7
6.9
6.9
6.8
6.8
6.6
6.6
40
40
35
35
35
35
35
40
8.3
8.1
7.6
7.5
7.4
7.6
7.0
11
570
540
580
570
580
570
560
550
8
9
8
8
9
10
16
21
3.0
7.1
6.7
6.6
6.6
7.3
7.2
7.2
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
4004-1
4004-2
4004-3
4004-4
4004-5
4004-6
4004-7
4004-8
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
1
5
10
15
20
30
40
42
18.6
18.3
11.8
7.2
5.9
5.9
5.5
5.2
8.9
8.3
5.6
7.8
8.4
8.3
8.3
7.5
95
88
52
65
67
67
66
59
1.3
0.98
0.69
0.56
0.45
0.49
0.35
0.42
6.7
6.7
7.3
7.3
7.1
7.1
7.2
7.2
7.1
7.1
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.5
40
40
35
35
30
35
35
35
7.8
7.7
7.3
7.3
7.2
7.3
7.2
7.9
460
440
620
630
600
610
600
610
10
9
7
4
5
5
7
7
6.0
6.0
6.7
6.6
6.6
6.5
6.4
6.4
Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus, PL 35 (YAD) 40014 Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopisto ympäristöntutkimuskeskus
Näyte- Näkö- Syv. Lämp.
nro syv. m
m
°C
Päijänne 70
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
O2
O2 K.aine
mg/l Kyll %
mg/l
Sameus
FNU
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N
µg/l
NH4-N NO2+3-N
µg/l
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P suod.
µg/l
Kloridi
mg/l
Na
mg/l
Sulfaatti
mg/l
Suolistop. enter.
E. coli
pmy/100ml pmy/100ml
1027-1
1027-2
1027-3
1027-4
1027-5
1027-6
1027-7
1027-8
1027-9
1027-10
1027-11
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1
5
10
15
20
30
40
50
60
70
74
0.6
0.9
1.5
2.2
2.6
2.9
3.2
3.4
3.5
3.6
4.0
11.4
10.6
10.3
10.7
10.6
10.3
10.7
10.5
10.3
9.4
6.0
79
74
73
78
78
77
80
78
77
71
46
0.29
0.38
0.42
0.26
0.26
0.25
0.23
0.21
0.23
0.24
0.48
7.7
8.1
7.9
7.3
7.1
7.1
7.0
7.0
7.1
7.1
7.3
6.8
6.8
6.8
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.7
6.6
40
40
40
35
35
35
35
35
35
35
35
9.1
8.8
8.7
7.6
7.4
7.8
8.6
6.6
7.1
7.2
7.1
510
640
580
580
580
590
570
570
570
580
560
11
10
10
8
7
7
7
8
8
10
15
7.4
8.1
7.8
6.7
6.4
6.4
6.3
6.3
6.3
6.2
6.9
24.08.2011 4005-1
24.08.2011 4005-2
24.08.2011 4005-3
24.08.2011 4005-4
24.08.2011 4005-5
24.08.2011 4005-6
24.08.2011 4005-7
24.08.2011 4005-8
24.08.2011 4005-9
24.08.2011 4005-10
24.08.2011 4005-11
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
1
5
10
15
20
30
40
50
60
70
74
18.6
18.2
15.1
10.3
9.0
7.2
6.6
6.8
6.5
6.8
6.4
8.3
8.4
7.0
7.7
8.5
9.0
9.2
9.5
9.7
9.4
9.7
89
89
70
69
74
74
75
78
79
77
78
0.78
0.75
0.67
0.52
0.22
0.34
0.37
0.30
0.27
0.32
0.37
6.8
6.8
7.3
7.5
7.5
7.4
7.5
7.4
7.5
7.4
7.4
7.2
7.1
6.9
6.8
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.6
6.6
35
35
25
25
25
25
25
25
25
35
35
7.7
7.5
7.3
7.3
7.0
7.2
7.2
7.2
7.0
7.2
7.2
490
450
590
630
660
640
650
670
660
630
650
14
9
7
5
5
5
5
6
8
6
5
6.2
6.2
6.7
7.0
7.1
7.0
7.0
6.9
6.9
6.9
6.9
16.11.2011 5832-1
3.3
16.11.2011 5832-2
3.3
16.11.2011 5832-3
3.3
Päijänne 608b (Kirkkoselkä)
29.03.2011 1028-1
1.8
29.03.2011 1028-2
1.8
29.03.2011 1028-3
1.8
29.03.2011 1028-4
1.8
29.03.2011 1028-5
1.8
29.03.2011 1028-6
1.8
29.03.2011 1028-7
1.8
1
37
74
7.4
7.4
7.4
10.0
9.9
9.8
83
82
81
0.39
0.35
0.36
6.9
6.7
6.7
6.8
6.8
6.9
35
35
35
7.9
7.8
7.8
500
510
500
11
10
11
6.0
5.9
5.8
1
5
10
20
30
40
44
0.5
1.2
1.4
1.9
2.5
3.1
3.7
11.2
11.0
10.8
10.6
9.6
8.5
4.8
78
78
77
76
70
63
36
0.33
0.32
0.29
0.37
0.35
0.36
0.74
8.3
7.6
7.5
7.2
7.1
7.0
7.2
6.9
6.9
6.9
6.8
6.7
6.6
6.5
40
40
40
40
35
35
35
9.4
8.2
7.9
7.8
7.2
7.2
7.2
600
550
590
590
590
560
540
3
3
<2
<2
2
2
2
270
260
260
290
300
280
250
13
9
10
7
9
12
15
5
5
5
4
4
6
9
0
0
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
1
5
10
20
30
40
44
18.8
18.2
14.6
10.5
10.4
7.9
7.9
9.1
8.6
6.7
7.3
7.5
7.9
7.8
98
91
66
65
67
67
66
0.88
0.73
0.63
0.47
0.54
0.46
0.52
6.9
6.9
7.3
7.4
7.4
7.4
7.3
7.2
7.1
6.9
6.8
6.7
6.7
6.7
35
35
35
35
35
35
30
7.7
7.3
7.1
7.1
7.0
7.0
7.0
490
470
570
620
650
620
610
5
5
6
2
2
<2
<2
110
110
220
340
350
270
270
11
8
7
7
6
7
7
<2
<2
<2
3
3
3
4
0
0
4006-1
4006-2
4006-3
4006-4
4006-5
4006-6
4006-7
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus, PL 35 (YAD) 40014 Jyväskylän yliopisto
Keski-Suomen ELY-keskuksen tuloksia
Näkösyv. m
Syv. Lämp.
m
°C
O2
O2 Sameus
mg/l Kyll %
FNU
Alkal.
mmol/l
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N
µg/l
NH4-N NO2+3-N
µg/l
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P
µg/l
0.19
0.238
7.0
7.2
35
7.9
540
1
0.27
0.231
7.0
7.0
35
7.5
550
PO4-P suod. SiO2
µg/l mg/l
270
7
3
3
1
280
8
3
3
Al
µg/l
Na
mg/l
Fe
µg/l
Päijänne 71
14.03.2011
14.03.2011
14.03.2011
14.03.2011
14.03.2011
14.03.2011
14.03.2011
14.03.2011
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1
5
10
15
20
25
30
40
0.4
0.9
1.0
1.3
1.3
1.4
1.4
1.8
12.2
11.5
11.2
11.3
11.6
11.2
11.1
10.8
84
81
79
80
82
80
79
78
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
2.2
2.2
2.2
1
30
65
21.8
7.7
7.3
8.7
9.7
9.4
99
81
78
1.4
1.1
0.80
0.228
0.226
0.228
7.2
7.1
7.1
7.2
7.0
7.0
30
30
25
7.7
7.6
7.5
180
260
260
7
15
15
170
250
250
8
8
9
1
1
3
4
110
83
90
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1
5
10
20
30
40
50
65
18.0
18.0
13.6
10.0
8.8
8.0
8.0
8.4
8.3
8.5
7.8
8.5
8.9
9.2
9.0
9.2
88
90
75
75
77
78
76
78
0.94
0.239
7.1
7.2
25
7.4
540
9
150
8
1
1
73
0.62
0.229
7.1
6.9
25
7.3
600
2
260
5
1
78
0.54
0.231
7.1
6.9
25
7.4
650
3
260
14
1
67
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1
10
20
30
40
50
65
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
10.1
89
0.74
0.237
7.1
7.0
25
6.6
510
2
210
5
1
76
9.8
86
1.0
0.238
6.9
7.2
25
6.7
480
1
210
8
1
9.6
84
1.4
0.235
7.0
7.1
25
6.5
790
2
220
6
1
53
3.1
2.4
27
33
6.2
6.1
71
85
76
Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu 2011
Syvännehavaintopaikkojen tulosten tilavuuspainotetut keskiarvot
Syv. Lämp.
m
°C
Jyväsjärvi 510
29.03.2011
P-vesi
29.03.2011
A-vesi
29.03.2011
K.arvo
O2
O2 Sameus
mg/l Kyll %
FNU
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N
µg/l
1.7
3.0
1.8
8.8
5.2
8.4
63
39
60
1.4
2.9
1.5
9.1
13.4
9.6
6.8
6.8
6.8
66
72
67
11
9.1
11
670
800
690
NH4-N NO2+3-N
µg/l
µg/l
18
11
17
Kok.P
µg/l
PO4-P suod. Kloridi
µg/l
mg/l
Na
mg/l
Sulfaatti
mg/l
17
23
18
6.2
11
6.7
8.3
15
9.0
21
25
22
4.9
5.2
5.0
6.2
6.9
6.3
31
30
31
4.0
4.1
4.0
5.2
5.2
5.2
Suolistop. enterok.
E. coli
pmy/100ml pmy/100ml
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
16.1
8.8
15.3
5.9
0.6
5.4
61
5
55
2.8
4.1
2.9
7.9
9.2
8.1
6.8
6.5
6.8
51
72
53
9.1
9.8
9.1
640
1000
680
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
Päijänne 532
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
4.9
4.9
4.9
10.4
10.5
10.4
81
82
81
2.4
2.3
2.4
7.0
7.1
7.0
7.0
7.0
7.0
80
80
80
13
13
13
630
640
630
P-vesi
A-vesi
K.arvo
0.8
3.6
1.2
11.0
10.2
10.9
77
77
77
0.44
0.58
0.46
7.7
7.8
7.7
6.8
6.7
6.8
40
40
40
8.5
8.2
8.5
520
540
530
49
13
45
159
237
169
10
10
10
3
5
4
5.8
6.1
5.9
7.6
7.7
7.6
8.9
8.9
8.9
0
0
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
0.7
3.7
1.1
11.2
10.6
11.1
78
80
78
0.56
0.54
0.56
8.3
8.2
8.3
6.8
6.8
6.8
40
40
40
8.5
9.1
8.6
570
560
570
56
24
52
214
230
216
11
13
12
5
6
5
6.6
6.5
6.6
8.3
8.0
8.2
10
10
10
0
1
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
18.4
11.7
17.5
7.7
5.9
7.5
82
54
79
1.2
0.98
1.2
6.8
7.7
6.9
6.9
6.6
6.9
40
40
40
7.5
7.1
7.5
530
710
560
27
1
24
90.6
370
126
12
9
12
1
3
1
4.9
5.9
5.0
6.4
7.5
6.5
8.3
9.4
8.4
1
2
17.11.2011
P-vesi
17.11.2011
A-vesi
17.11.2011
K.arvo
Päijänne Vähä-Urtti
01.02.2011
P-vesi
01.02.2011
A-vesi
01.02.2011
K.arvo
5.7
5.6
5.7
10.0
10.5
10.0
80
84
80
1.4
1.5
1.4
6.2
6.2
6.2
6.9
7.0
6.9
50
50
50
9.7
9.4
9.7
570
570
570
10
11
10
240
240
240
18
20
18
5
7
5
4.2
4.2
4.2
5.1
5.0
5.1
6.5
6.6
6.5
2
12
0.9
1.6
0.9
11.4
11.2
11.3
80
80
80
0.51
0.50
0.51
7.8
7.7
7.8
6.8
6.8
6.8
40
40
40
8.5
8.4
8.5
520
530
520
81
62
80
142
150
143
10
8
10
3
4
3
5.6
5.7
5.6
7.7
7.7
7.7
9.1
9.1
9.1
0
0
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
1.0
1.5
1.0
11.1
11.3
11.1
79
80
79
0.47
0.50
0.48
8.2
8.3
8.2
7.0
6.9
7.0
40
40
40
8.4
8.3
8.4
510
550
510
32
57
34
170
200
172
12
11
12
5
7
6
6.7
6.5
6.7
8.2
8.3
8.2
10
10
10
0
0
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
18.2
10.3
17.7
7.7
6.6
7.6
82
59
80
1.2
0.84
1.2
6.8
7.7
6.9
7.0
6.6
6.9
40
35
40
8.0
7.4
8.0
580
670
590
57
1
54
115
369
131
15
8
14
1
1
1
4.8
5.8
4.9
6.3
7.5
6.4
8.2
9.0
8.3
1
0
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
5.8
5.8
5.8
10.4
10.2
10.4
83
82
83
1.2
1.1
1.2
5.9
5.8
5.9
7.0
6.9
7.0
60
60
60
9.8
9.8
9.8
520
510
520
38
33
38
156
150
156
17
19
17
6
8
6
3.7
3.8
3.7
4.7
4.6
4.7
6.1
6.1
6.1
7
30
Syv. Lämp.
m
°C
O2
O2 Sameus
mg/l Kyll %
FNU
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N
µg/l
NH4-N NO2+3-N
µg/l
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P suod. Kloridi
µg/l
mg/l
Na
mg/l
Sulfaatti
mg/l
Suolistop. enterok.
E. coli
pmy/100ml pmy/100ml
Päijänne 69
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
1.0
2.2
2.2
1.4
10.7
9.9
8.9
10.4
75
72
65
74
0.48
0.48
0.80
0.49
7.7
9.4
17.2
8.6
6.8
7.0
7.0
6.9
40
35
40
39
8.4
7.7
8.6
8.2
510
1800
6300
1200
32
1000
4900
560
174
424
281
248
10
14
31
12
3
5
13
4
7.5
8.3
13
8.0
0
0
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
0.9
2.2
2.3
1.3
10.6
9.4
7.7
10.1
74
68
56
72
0.46
0.35
0.64
0.44
8.1
11.8
18.5
9.7
6.8
6.9
7.0
6.8
40
35
41
39
8.1
7.9
8.6
8.1
520
3200
7400
1600
25
2200
5500
910
211
627
1460
391
10
17
37
14
5
9
19
7
8.0
9.9
15
8.9
1
0
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
17.8
9.6
7.6
15.0
7.8
7.3
6.4
7.6
82
64
53
76
1.3
1.0
0.87
1.2
6.7
7.7
8.2
7.1
6.8
6.6
6.5
6.7
40
35
40
39
8.0
7.4
7.8
7.9
510
690
760
570
25
2
2
18
99.8
374
460
193
14
7
9
12
2
2
4
2
6.2
7.5
8.2
6.7
0
2
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
Päijänne 545
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
5.8
5.8
5.7
5.8
10.4
10.3
10.5
10.4
83
83
84
83
1.2
1.0
1.3
1.1
5.9
5.9
5.9
5.9
6.9
6.8
7.0
6.9
60
60
60
60
10
9.9
10
10
550
550
590
550
50
65
88
56
170
160
160
166
19
18
18
19
8
6
5
7
4.7
4.7
4.7
4.7
10
60
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
1.1
2.4
2.9
1.7
10.9
10.5
9.6
10.6
77
77
71
76
0.39
0.43
0.48
0.41
7.7
7.4
7.6
7.6
6.9
6.9
6.8
6.9
38
35
35
37
8.3
7.8
7.7
8.1
500
600
690
550
3
1
51
9
211
335
363
266
9
8
9
8
4
3
4
3
7.5
6.9
7.0
7.3
0
0
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
1.0
2.3
2.7
1.6
10.7
9.7
7.1
10.0
76
71
52
71
0.42
0.34
0.44
0.4
8.0
7.7
10.3
8.2
6.8
6.7
6.7
6.8
40
38
40
39
8.5
7.0
7.3
7.9
510
650
2200
760
9
4
970
130
215
370
996
357
10
10
15
11
5
5
7
5
8.8
7.8
9.7
8.6
0
0
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
17.4
9.5
8.2
14.0
7.6
7.5
7.7
7.6
80
66
65
74
1.0
0.75
0.86
0.93
6.9
7.7
7.8
7.3
7.0
6.7
6.6
6.8
40
35
35
38
8.0
7.6
7.4
7.8
520
650
690
580
23
3
2
14
174
380
388
261
10
6
7
9
1
2
3
2
6.6
7.6
7.7
7.0
3
6
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
Päijänne 543
01.02.2011
01.02.2011
01.02.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
6.3
6.3
6.2
6.3
10.5
10.5
10.1
10.5
85
85
82
85
1.0
1.1
1.2
1.0
5.9
5.9
6.1
5.9
7.0
7.0
6.9
7.0
50
50
60
50
9.5
9.6
9.7
9.5
520
580
530
540
3
16
33
9
200
190
170
196
19
19
18
19
5
5
5
5
4.9
4.8
4.8
4.9
7
14
P-vesi
A-vesi
K.arvo
0.8
2.0
0.9
11.1
10.7
11.1
78
77
77
0.45
0.45
0.45
7.6
7.7
7.6
6.8
6.9
6.8
40
40
40
8.6
8.4
8.6
490
650
500
48
78
51
152
267
161
9
9
9
3
3
3
7.4
7.2
7.4
1
0
28.03.2011
28.03.2011
28.03.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
0.8
2.1
0.9
11.0
9.9
10.9
77
71
77
0.41
0.41
0.41
8.3
7.9
8.3
6.7
6.7
6.7
40
35
40
8.5
7.5
8.4
540
590
540
47
19
45
195
313
204
12
8
11
4
5
4
8.5
7.5
8.5
0
0
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
18.0
10.1
17.4
7.9
7.3
7.9
84
64
82
0.96
0.67
0.94
6.8
7.7
6.9
7.0
6.7
6.9
40
35
40
8.1
7.3
8.0
540
650
550
23
2
21
112
382
133
14
6
13
1
2
1
6.1
7.3
6.2
1
4
17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
6.3
6.3
6.3
10.2
10.6
10.2
83
86
83
0.95
1.0
0.95
5.9
6.0
5.9
6.9
6.9
6.9
50
50
50
8.5
10
8.6
540
530
540
6
6
6
210
210
210
17
20
17
4
7
5
4.8
4.8
4.8
3
6
Syv. Lämp.
m
°C
Päijänne 558
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
O2
O2 Sameus
mg/l Kyll %
FNU
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N
µg/l
NH4-N NO2+3-N
µg/l
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P suod. Kloridi
µg/l
mg/l
Na
mg/l
Sulfaatti
mg/l
Suolistop. enterok.
E. coli
pmy/100ml pmy/100ml
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
1.1
2.0
2.2
1.5
11.5
10.9
9.6
11.1
81
78
69
79
0.28
0.33
0.37
0.30
6.7
7.3
7.3
6.9
6.8
6.9
6.8
6.8
38
35
35
37
8.0
7.5
7.5
7.8
560
570
570
570
8
9
11
9
5.8
6.6
7.3
6.1
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
Päijänne 70
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
16.3
6.6
5.9
12.5
7.6
8.1
8.3
7.8
78
66
67
74
0.98
0.51
0.48
0.80
6.9
7.2
7.1
7.0
6.9
6.6
6.6
6.8
38
33
35
36
7.6
7.3
7.3
7.5
500
620
610
550
9
5
5
7
6.2
6.6
6.5
6.4
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
1.0
2.4
3.1
2.0
10.7
10.6
10.4
10.6
75
78
78
77
0.37
0.26
0.24
0.30
7.9
7.2
7.1
7.5
6.8
6.9
6.9
6.9
40
35
35
37
8.8
7.5
7.8
8.2
580
580
580
580
10
8
7
9
7.8
6.5
6.3
7.0
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
17.2
9.6
6.9
12.1
7.9
8.1
9.2
8.3
82
72
75
77
0.73
0.36
0.34
0.51
7.0
7.5
7.4
7.3
7.1
6.7
6.7
6.9
31
25
25
28
7.5
7.1
7.2
7.3
510
650
650
590
10
5
5
7
6.4
7.1
7.0
6.7
16.11.2011
P-vesi
7.4
16.11.2011
A-vesi
7.4
16.11.2011
K.arvo
7.4
Päijänne 608b (Kirkkoselkä)
29.03.2011
P-vesi
1.1
29.03.2011
V-vesi
1.9
29.03.2011
A-vesi
2.6
29.03.2011
K.arvo
1.4
10.0
9.9
10.0
83
82
83
0.39
0.35
0.37
6.9
6.7
6.8
6.8
6.8
6.8
35
35
35
7.9
7.8
7.9
500
510
500
11
10
11
6.0
5.9
6.0
11.0
10.6
9.4
10.7
78
76
69
76
0.31
0.37
0.35
0.33
7.7
7.2
7.1
7.6
6.9
6.8
6.7
6.9
40
40
35
39
8.4
7.8
7.2
8.1
580
590
590
580
2
1
2
2
263
290
297
272
10
7
9
10
5
4
4
5
0
0
8.0
7.3
7.6
7.8
83
65
67
77
0.73
0.47
0.53
0.65
7.1
7.4
7.4
7.2
7.0
6.8
6.7
7.0
35
35
35
35
7.3
7.1
7.0
7.2
520
620
650
550
5
2
2
4
155
340
339
214
8
7
6
8
1
3
3
2
0
0
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
24.08.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
16.9
10.5
10.0
14.8
Keski-Suomen ELY-keskuksen tuloksia
Syv. Lämp.
m
°C
O2
O2 Sameus Alkal. Sähk.
mg/l Kyll %
FNU mmol/l mS/m
pH
Väri CODMn Kok.N NH4-N NO2+3-N Kok.P PO4-P
mg Pt/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
Päijänne 71
14.03.2011
14.03.2011
14.03.2011
14.03.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
0.7
1.1
1.5
1.1
11.8
11.2
11.2
11.4
82
80
80
81
0.19
0.24
7.0
7.2
35
7.9
540
1
270
7
3
0.27
0.22
0.23
0.23
7.0
7.0
7.0
7.1
35
35
7.5
7.7
550
540
1
1
280
274
8
7
3
3
10.07.2011
10.07.2011
10.07.2011
P-vesi
A-vesi
K.arvo
21.8
7.7
15.7
8.7
9.7
9.1
99
81
91
1.4
1.1
1.3
0.23
0.23
0.23
7.2
7.1
7.2
7.2
7.0
7.1
30
30
30
7.7
7.6
7.7
180
260
210
7
15
10
170
250
205
8
8
8
1
1
1
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
22.08.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
18.0
11.9
8.5
13.0
8.4
8.1
9.0
8.4
89
75
77
80
0.94
0.24
7.1
7.2
25
7.4
540
9
150
8
1
0.62
0.80
0.23
0.23
7.1
7.1
6.9
7.1
25
25
7.3
7.4
600
570
2
6
260
198
5
7
1
1
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
P-vesi
V-vesi
A-vesi
K.arvo
9.6
9.6
9.6
9.6
10.1
89
0.74
0.24
7.1
7.0
25
6.6
510
2
210
5
1
9.8
10.0
86
88
1.0
0.86
0.24
0.24
6.9
7.0
7.2
7.1
25
25
6.7
6.6
490
500
1
2
210
210
8
6
1
1
Na
mg/l
6.2
6.1
Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu
Vuosikeskiarvoja 1989-2011
Syvyys
m
Tourujoki 2
1989
0.1
1990
0.1
1991
0.1
1992
0.1
1993
0.1
1994
0.1
1995
0.1
1996
0.1
1997
0.1
1998
0.1
1999
0.1
2000
0.1
2001
0.1
2002
0.1
2003
0.5
2004
0.5
2005
0.5
2006
0.5
2007
0.5
2008
0.5
2009
0.5
2010
0.5
Äijälänsalmi 4200
1989
1
1990
1
1991
1
1992
1
1993
1
1994
1
1995
1
1996
1
1997
1
1998
1
1999
1
2000
1
2001
1
2002
1
2003
1
2004
1
2005
1
2006
1
2007
1
2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
Kärkistensalmi
1989
1
1990
1
1991
1
1992
1
1993
1
1994
1
1995
1
1996
1
1997
1
1998
1
1999
1
2000
1
2001
1
2002
1
2003
1
2004
1
2005
1
2006
1
2007
1
2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
Ltila
ast-C
O2
mg/l
O2 K.aine Sameus Sähkönj.
%
mg/l
FNU
mS/m
pH
Väri
Pt mg/l
CODMn
mg O2/l
Kok.N
µg/l
9.2
8.4
8.4
5.2
9.3
7.9
9.8
9.7
12.4
8.7
12.3
11.3
11.2
12.5
11.0
10.3
11.5
12.3
10.0
8.8
9.5
9.9
9.7
10.0
9.6
10.3
9.8
9.6
8.8
8.8
8.6
9.3
7.3
7.8
7.8
6.3
8.8
8.7
8.7
7.8
9.4
9.3
9.2
9.5
82
84
81
82
85
79
78
79
78
80
66
67
67
56
80
75
78
69
82
79
78
82
7.6
8.6
8.6
7.3
8.0
9.0
10.0
9.1
10.6
8.7
10.5
10.2
10.1
11.7
11.3
10.2
10.9
11.1
10.7
9.6
10.6
10.1
10.6
8.6
8.9
8.5
8.8
9.2
9.2
8.1
8.8
9.5
9.3
9.4
9.0
9.2
8.9
8.8
8.9
9.2
8.7
9.2
9.1
9.2
9.2
9.1
72
76
74
72
77
78
74
79
85
80
84
80
80
82
81
79
82
78
82
80
83
81
81
7.5
7.8
8.7
7.9
7.9
8.2
8.5
8.0
9.6
7.7
9.5
9.1
8.5
10.2
8.4
7.8
9.5
10.3
9.0
7.5
8.7
9.6
10.2
10.7
10.9
10.8
11.1
10.8
10.4
10.0
10.4
10.9
10.5
10.5
10.8
10.5
10.3
10.3
10.7
10.7
10.1
10.4
10.7
10.8
10.1
10.1
88
90
92
91
91
88
86
87
95
87
91
92
88
89
87
88
92
88
89
88
91
87
88
5.9
4.1
6.4
6.1
5.7
5.5
2.9
5.1
6.4
13
3.9
5.8
3.8
4.3
3.4
4.1
3.9
4.4
3.8
3.0
1.9
2.5
2.5
3.1
4.1
5.2
3.7
2.7
<2,0
<2,0
<2,0
2.0
<2,0
<2,0
0.7
1.1
1.2
1.0
1.0
0.79
1.1
1.2
0.75
3.6
1.7
2.5
2.3
2.7
2.9
2.5
3.7
2.2
3.1
3.1
3.3
3.3
5.6
3.0
4.8
4.8
2.5
3.4
2.7
3.5
11.7
12.3
9.8
6.8
8.1
8.3
6.8
9.7
10.8
6.7
14.0
10.5
17.7
34.0
15.2
10.5
13.4
17.9
10.7
8.4
8.8
6.2
6.9
7.0
6.8
6.7
6.9
6.8
6.8
6.8
6.6
6.4
7.0
7.0
7.1
7.0
6.8
6.8
6.8
6.9
6.9
6.9
6.8
6.9
64
72
82
85
67
65
70
58
72
71
76
68
70
69
70
81
78
82
76
110
94
78
11
14
13
12
12
11
11
12
12
11
12
12
13
14
12
14
13
14
12
15
13
11
1690
1700
1400
900
990
1190
700
770
830
790
840
920
1050
1300
870
910
940
980
800
840
770
610
2.0
2.8
3.1
2.8
3.2
2.3
2.7
2.1
2.7
2.2
3.1
3.3
2.4
1.8
2.7
1.9
2.3
2.4
3.1
4.1
3.6
2.6
2.1
13.8
14.3
10.9
9.4
9.0
8.2
7.9
8.0
8.9
6.7
8.5
9.1
9.7
10.5
12.9
10.9
8.9
11.7
11.8
8.9
8.6
7.7
7.6
6.7
6.8
6.8
6.8
6.9
6.9
6.9
6.8
6.7
6.4
7.0
7.2
7.1
7.2
7.1
6.9
6.9
6.9
7.0
6.9
7.0
7.0
6.9
56
60
67
71
67
53
58
53
63
71
70
64
60
53
41
64
69
66
62
93
93
60
59
9.8
10
11
11
9.8
9.3
10
9.0
10
11
9.4
9.4
10
9.0
8.9
10
11
10
11
13
13
9.6
10
1700
1600
1340
910
850
660
710
560
710
790
720
900
900
730
660
820
760
790
800
800
700
600
640
0.56
0.68
0.49
0.72
0.70
0.70
0.76
0.65
0.77
0.66
0.62
0.70
0.72
0.61
1.6
0.67
0.90
0.68
0.80
0.74
0.79
0.82
6.4
6.6
6.8
6.0
5.7
6.2
6.1
6.5
6.5
6.8
6.4
6.6
6.2
6.5
7.4
7.3
6.4
7.4
7.4
6.6
5.9
7.0
7.3
6.8
6.9
6.9
6.9
6.8
6.9
7.0
6.7
6.8
6.6
7.0
7.1
7.1
7.1
7.1
7.0
6.9
7.0
7.0
7.0
7.0
7.1
7.1
47
43
37
38
37
37
36
31
30
33
36
30
39
39
28
31
39
38
35
39
46
38
36
9.4
8.7
8.1
8.0
7.9
7.7
7.8
7.3
7.0
7.7
7.2
7.2
7.3
7.4
7.3
7.5
8.2
8.2
7.7
8.2
9.8
8.2
7.8
640
550
490
500
500
450
470
470
490
510
500
530
540
520
530
520
520
550
550
540
570
550
540
NH4-N
µg/l
66
32
21
750
760
530
120
160
94
73
23
30
32
36
27
32
23
11
17
9
28
10
7
13
Kok.P
µg/l
AOX Kloridi
mg/l
mg/l
34
34
33
27
37
43
27
30
37
28
37
32
43
54
40
37
42
40
27
32
26
24
30
33
32
28
29
29
27
25
26
28
32
30
30
24
25
27
26
22
23
29
27
20
21
17
16
14
14
14
11
13
12
13
12
13
12
13
12
11
12
13
11
10
10
11
11
11
7.1
8.6
6.9
5.4
5.3
5.1
5.3
5.3
Na
mg/l
SO4
mg/l
7.3
6.1
9.8
3.9
3.3
6.7
4.9
4.8
17
8.3
4.7
6.9
10
5.9
4.4
4.5
3.6
4.7
4.6
3.9
5.0
8.9
7.4
21
14
47
110
40
17
27
41
16
12
12
5.0
8.7
9.4
9.1
8.2
9.3
8.8
9.2
8.9
9.4
6.1
9.0
7.1
8.6
6.9
5.4
5.3
5.1
5.3
5.3
5.4
3.3
4.8
5.4
5.5
6.3
8.2
6.6
5.8
7.3
7.5
5.4
5.6
5.1
5.2
27
26
18
8.7
7.5
8.8
7.9
8.3
9.4
7.4
8.3
9.4
13
16
22
16
11
19
18
10
9.5
7.6
6.8
7.3
7.9
8.3
8.1
6.7
8.3
7.7
5.8
6.4
5.3
35
44
50
44
50
32
34
22
32
43
37
28
38
36
25
70
4.4
5.3
5
4.4
4.3
4.5
4.8
5.4
5.1
5.5
4.5
5.7
4.8
5.1
6.7
6.1
5.0
6.3
6.5
5.5
4.4
6.6
7.0
Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu
Vuosikeskiarvoja 1989-2011
Syvyys
Ltila
ast-C
O2
mg/l
O2 Sameus Sähkönj.
%
FNU
mS/m
Jyväsjärvi 510
1989
P-vesi
9.9
7.3
64
A-vesi
6.7
3.2
26
K-arvo
9.6
6.8
60
1990
P-vesi 10.8
6.7
58
A-vesi
7.6
2.1
18
K-arvo 10.5
6.2
55
1991
P-vesi
7.2
6.0
52
A-vesi
4.6
4.0
31
K-arvo
6.9
5.8
49
1992
P-vesi
6.2
8.3
67
A-vesi
5.9
6.6
51
K-arvo
6.1
8.1
65
1993
P-vesi
9.1
7.0
61
A-vesi
7.4
4.0
31
K-arvo
8.9
6.7
58
1994
P-vesi 10.7
5.9
55
A-vesi
9.4
3.9
35
K-arvo 10.6
5.7
52
1995
P-vesi 10.3
6.6
60
A-vesi
8.3
4.0
33
*
K-arvo 10.1
6.4
58
1996
P-vesi 10.3
6.9
62
*
A-vesi
8.7
4.7
38
*
K-arvo 10.1
6.7
60
1997
P-vesi 10.5
7.0
63
A-vesi
8.9
5.2
43
K-arvo 10.3
6.8
60
1998
P-vesi 10.7
6.3
57
A-vesi
9.8
5.1
44
K-arvo 10.6
6.2
56
1999
P-vesi 11.9
6.6
62
A-vesi 11.3
5.5
51
K-arvo 11.8
6.5
60
2000
P-vesi 10.4
6.4
56
A-vesi 10.4
5.6
49
K-arvo 10.4
6.3
55
2001
P-vesi 10.6
7.6
66
A-vesi
9.8
6.8
58
K-arvo 10.6
7.5
65
2002
P-vesi 11.1
7.2
65
A-vesi
9.8
5.2
43
K.arvo 10.9
7.0
63
2003
P-vesi 10.7
7.0
63
A-vesi
9.0
5.0
42
K.arvo 10.5
6.7
61
2004
P-vesi
9.9
8.1
70
A-vesi
8.9
6.6
55
K.arvo
9.8
7.9
69
2005
P-vesi 10.7
7.7
68
A-vesi
9.9
6.7
57
K.arvo 10.7
7.6
67
2006
P-vesi 10.9
7.4
65
A-vesi
9.8
6.3
52
K.arvo 10.7
7.3
63
2007
P-vesi
9.0
7.6
63
A-vesi
8.4
6.3
51
K.arvo
9.0
7.4
62
2008
P-vesi
9.6
8.0
69
A-vesi
8.9
7.1
60
K.arvo
9.5
7.9
68
2009
P-vesi
7.6
8.8
72
A-vesi
7.3
7.6
61
K.arvo
7.5
8.7
71
2010
P-vesi
8.3
8.1
67
A-vesi
7.6
6.4
49
K.arvo
8.2
7.9
65
2011
P-vesi
7.6
8.4
68
A-vesi
5.6
5.4
42
K.arvo
7.3
8.0
65
* elokuun tulos, paitsi lämpötila, happi ja fosfori
2.9
9.3
3.6
3.2
16
4.5
2.1
3.5
2.3
2.1
2.6
2.2
3.2
4.9
3.4
2.2
3.9
2.8
3.1
4.9
3.6
2.2
3.2
2.3
2.9
3.6
3.0
3.5
4.1
3.5
5.3
7.8
5.6
4.2
5.7
4.3
2.5
3.4
2.6
2.2
2.6
2.2
2.0
3.1
2.1
2.0
2.4
2.0
2.2
2.5
2.2
1.9
2.2
1.9
1.9
2.0
1.9
2.2
2.7
2.3
4.6
22
6.6
2.6
3.4
2.7
2.2
3.1
2.3
14.4
16.0
14.6
15.0
17.0
15.3
13.9
15.0
14.0
9.7
9.9
9.7
9.8
10.1
9.9
9.8
11.5
11.1
8.6
8.6
8.6
8.8
8.3
8.1
9.5
9.8
9.5
9.7
9.9
9.7
10.3
10.5
10.3
10.1
10.4
10.1
10.9
11.2
10.9
13.2
14.0
13.3
14.1
15.3
14.2
11.6
12.2
11.6
10.0
10.4
10.0
13.2
13.6
13.2
11.4
12.3
11.5
9.2
9.8
9.3
9.5
9.9
9.6
8.6
9.0
8.6
8.0
9.9
8.2
pH
Väri
Pt mg/l
CODMn
mg O2/l
Kok.N
µg/l
NH4-N
µg/l
6.7
6.6
6.7
6.7
6.6
6.7
6.7
6.6
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.5
6.7
6.8
6.7
6.7
6.7
6.5
6.8
6.6
6.3
6.4
6.6
6.5
6.6
6.4
6.3
6.4
6.9
6.9
6.9
7.0
7.0
7.0
6.9
6.9
6.9
7.0
6.9
7.0
6.9
6.7
6.9
7.2
6.7
7.1
6.7
6.7
6.7
6.9
6.8
6.9
6.9
6.7
6.9
6.9
6.8
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.8
6.9
6.9
6.8
6.9
66
100
69
64
110
68
77
89
78
87
87
87
77
98
79
58
60
60
76
80
73
60
90
70
70
82
72
63
63
63
82
97
84
59
63
59
70
69
70
56
58
57
47
45
47
68
68
68
72
77
73
60
65
61
66
70
67
90
93
90
97
130
100
52
60
53
66
75
67
10
11
10
9.9
10
9.9
12
13
12
12
12
12
11
11
11
9.9
9.4
9.5
11
10
10
9.2
10
10
9.5
9.4
9.5
9.0
8.6
8.9
9.9
9.5
9.9
8.8
8.6
8.7
10
11
10
9.2
9.2
9.2
9.3
8.7
9.2
10
10
10
11
11
11
10
9.9
10
11
11
11
13
13
13
13
12
13
9.2
9.1
9.2
11
11
11
1800
2600
1800
1900
2400
1900
2100
2300
2100
1100
1100
1100
1000
1200
1000
850
880
870
870
860
770
700
780
680
690
740
690
800
850
810
810
830
810
800
830
800
930
960
930
820
890
830
750
800
760
830
880
830
840
860
840
860
950
870
850
920
850
790
840
800
710
760
720
560
590
560
650
810
670
780
1900
830
940
1700
1000
1000
1300
1000
260
290
270
300
430
310
160
280
230
120
39
17
51
110
51
52
65
54
64
67
64
65
73
66
61
83
64
51
70
53
65
130
72
22
33
24
22
25
22
19
35
21
31
44
32
33
46
34
14
20
15
7
14
8
18
11
17
Kok.P Kloridi
µg/l
mg/l
32
42
33
31
41
32
30
32
30
28
30
28
32
33
32
35
38
36
30
32
30
26
30
26
27
29
27
29
33
29
43
51
44
30
36
31
27
31
28
26
25
26
26
27
26
28
28
28
29
30
30
22
26
22
22
22
22
28
30
28
31
54
33
22
22
22
23
26
24
8.4
8.6
8.5
10
12
10
11
12
11
9.6
10
9.6
11
11
11
9.8
11
11
9.9
9.9
10
9.7
9.9
9.6
9.9
10
9.9
10
10
10
10
10
10
7.7
8.1
7.8
8.8
9.1
8.9
8.3
8.7
8.3
8.0
8.6
8.0
7.2
7.7
7.3
8.3
8.9
8.4
8.1
8.4
8.1
6.6
7.1
6.6
6.5
6.9
6.5
Na SO4
mg/l mg/l
5.6
5.4
5.5
11
15
12
9.0
9.9
9.2
5.8
6.0
5.8
6.4
6.1
6.3
5.9
7.0
6.5
5.2
4.6
4.5
5.1
4.7
4.5
6.0
6.7
6.1
5.9
6.1
5.9
5.1
5.2
5.1
5.7
6.4
5.8
6.0
6.1
6.0
8.0
7.8
7.9
8.2
8.5
8.2
6.8
7.6
6.8
6.5
7.2
6.6
8.6
9.2
8.7
7.6
8.2
7.7
6.0
6.7
6.1
6.5
6.7
6.5
5.4
5.5
5.4
5.0
6.8
5.2
30
41
31
32
37
33
27
29
27
9.7
10
9.8
7.9
7.7
7.9
8.8
11
11
7.6
7.3
7.5
8.1
6.8
7.6
8.7
9.0
8.7
8.9
8.8
8.8
10
9.9
10
11
11
11
15
15
15
24
26
24
25
28
26
17
18
17
13
13
13
21
22
21
19
21
20
11
12
12
11
11
11
8.8
9.4
8.8
6.6
9.0
6.8
Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu
Vuosikeskiarvoja 1989-2011
Syv.
Lämp.
O2 O2 Sameus
m
°C mg/lKyll %
FNU
Päijänne 532
2010
P-vesi
9.0
9.7
82
1.4
A-vesi
8.3
8.6
71
1.3
K.arvo
9.0
9.6
80
1.4
2011
P-vesi
6.4 10.0
79
0.90
A-vesi
6.2
9.3
74
0.90
K.arvo
6.4
9.9
78
0.91
Päijänne Vähä-Urtti
2010
P-vesi
7.1 10.0
80
1.2
A-vesi
7.6
9.4
77
1.1
K.arvo
7.1
9.9
80
1.2
2011
P-vesi
6.5 10.1
81
0.85
A-vesi
4.8
9.8
75
0.74
K.arvo
6.4 10.1
80
0.85
Päijänne 69
* 3., 8. ja 10. kk:n keskiarvot
1989
P-vesi
8.3 10.2
86
0.97
V-vesi
7.2
9.9
82
0.86
A-vesi
6.4
9.2
75
0.94
K-arvo
7.9 10.1
84
0.93
1990
P-vesi
8.3 10.3
87
0.88
V-vesi
6.7
9.8
80
0.7
A-vesi
6.2
9.3
76
0.86
K-arvo
7.8 10.1
84
0.83
1991
P-vesi
7.9 10.5
87
0.85
V-vesi
6.3 10.0
81
0.94
A-vesi
6.1
9.2
74
1.5
K-arvo
7.4 10.3
85
0.87
1992
P-vesi
6.5 10.7
86
1.2
V-vesi
5.4 10.7
84
1.0
A-vesi
5.0 10.4
81
1.3
K-arvo
6.1 10.7
85
1.1
1993
P-vesi
9.4 10.1
90
1.3
V-vesi
5.3 10.1
79
0.93
A-vesi
4.7
8.8
67
1.4
K-arvo
6.1 10.2
81
1.1
1994
P-vesi 10.5
9.8
87
1.1
V-vesi
6.4
9.0
73
0.79
A-vesi
5.3
6.7
53
1.1
K-arvo
7.6
9.6
79
0.81
1995
P-vesi 11.2
9.6
89
1.0
V-vesi
8.3
8.8
69
0.49
A-vesi
4.8
7.7
60
0.67
K-arvo
7.4
9.4
78
0.58
1996
P-vesi
9.2
9.8
86
0.98
V-vesi
6.8
8.5
67
0.45
A-vesi
4.5
7.1
55
0.88
K-arvo
6.7
9.4
76
0.51
1997
P-vesi 10.4 10.1
87
1.1
V-vesi
7.4
9.4
78
0.87
A-vesi
6.3
8.8
71
1.1
K-arvo
8.7
9.9
84
1.0
1998
P-vesi
9.2 10.0
85
0.72
V-vesi
8.0
9.1
76
0.81
A-vesi
6.1
6.0
48
0.79
K-arvo
8.6
9.6
81
0.76
1999
P-vesi 10.6 10.0
86
0.98
V-vesi
7.4
8.9
74
0.83
A-vesi
6.3
6.7
54
0.99
K-arvo
8.8
9.5
82
0.93
2000*
P-vesi 10.3
9.7
85
1.0
V-vesi
8.5
8.9
75
0.81
A-vesi
7.8
7.3
61
4.6
K-arvo
9.6
9.3
81
1.0
2001*
P-vesi 10.0
9.6
84
0.94
V-vesi
8.2
8.9
74
0.75
A-vesi
6.7
7.7
62
1.7
K-arvo
9.3
9.3
79
0.90
2002*
P-vesi
9.6
9.3
80
0.73
V-vesi
6.5
8.7
71
0.61
A-vesi
6.1
8.2
66
1.1
K.arvo
8.6
9.1
76
0.71
2003*
P-vesi
9.3
9.2
79
1.0
V-vesi
7.3
8.4
70
0.82
A-vesi
6.7
7.3
59
0.87
K.arvo
8.6
8.9
75
0.96
2004*
P-vesi
8.9 10.0
85
0.94
V-vesi
8.0
9.2
77
0.82
A-vesi
6.3
8.7
71
0.84
K.arvo
8.6
9.7
82
0.88
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N NH4-N
µg/l
µg/l
7.6
7.5
7.6
7.2
7.5
7.3
6.9
6.8
6.9
6.9
6.8
6.9
38
37
38
43
43
43
8.5
8.0
8.5
8.6
8.5
8.6
600
650
610
550
600
560
7.7
7.2
7.7
7.2
7.4
7.2
6.9
6.9
6.9
7.0
6.8
6.9
39
36
39
45
44
45
8.7
8.2
8.7
8.7
8.5
8.7
580
650
580
530
570
540
6.4
6.5
6.7
6.4
6.6
6.8
7.5
6.7
6.9
7.7
7.8
7.2
6.2
6.4
6.4
6.2
6.0
6.1
6.2
6.1
6.2
7.2
7.3
6.6
6.1
6.7
7.5
6.5
6.9
7.9
10.6
7.4
6.7
7.0
7.7
6.8
6.5
7.6
8.7
6.9
6.8
7.8
7.2
7.1
6.7
7.8
8.8
7.1
6.3
6.8
7.5
6.5
7.0
8.5
9.8
7.5
8.1
9.8
13.3
8.8
6.8
8.6
10.5
7.5
6.8
6.7
6.6
6.8
6.8
6.7
6.7
6.8
6.8
6.8
6.7
6.8
6.8
6.8
6.7
6.8
6.9
6.8
6.6
6.8
6.8
6.6
6.5
6.7
7.0
6.7
6.6
6.8
6.7
6.6
6.6
6.7
6.7
6.5
6.6
6.6
6.4
6.3
6.1
6.4
6.9
6.8
6.7
6.9
7.1
7.0
6.8
7.1
6.9
6.9
6.6
6.9
7.2
7.0
6.9
7.1
6.9
6.7
6.6
6.8
6.9
6.8
6.8
6.9
53
52
54
53
44
44
46
44
44
43
46
44
45
45
48
45
39
38
39
37
40
38
40
40
43
33
36
36
36
34
36
38
35
32
32
34
37
33
35
36
35
34
35
35
33
32
38
33
32
32
40
32
34
34
42
34
29
30
32
30
35
33
32
34
9.8
9.7
9.7
9.8
8.8
8.5
8.7
8.7
8.4
7.5
8.4
8.2
8.4
8.2
8.3
8.4
8.2
7.8
7.8
7.8
8.3
8.1
8.5
8.1
8.5
7.5
7.6
8.0
7.7
7.2
7.5
7.6
7.5
7
7.3
7.4
7.7
7.4
7.6
7.6
7.4
7.3
7.3
7.3
6.8
6.7
7.9
6.8
7.5
7.3
7.5
7.4
7.5
7.5
7.6
7.5
7.7
7.4
7.8
7.7
7.8
7.7
7.8
7.8
590
690
820
620
550
720
1000
620
550
940
950
660
500
570
560
520
480
540
610
520
470
970
1000
650
470
650
1000
540
580
1200
2700
870
510
630
1000
570
520
1100
1400
720
510
1000
840
670
500
1100
1700
730
560
790
1200
650
530
1200
1800
790
500
1300
2400
790
520
1200
1900
750
NO2+3-N
µg/l
Kok.P
µg/l
30
20
28
35
12
33
223
314
235
176
269
188
14
12
13
13
13
13
3
4
3
4
5
4
6.1
5.9
6.0
5.4
5.7
5.4
7.5
7.2
7.5
6.9
7.1
6.9
9.5
9.1
9.5
8.4
8.7
8.5
62
59
61
52
38
52
182
275
188
146
217
151
13
11
13
14
12
13
4
3
4
4
5
4
6.1
5.4
6.1
5.2
5.5
5.2
7.7
6.6
7.6
6.7
7.0
6.8
9.3
8.6
9.2
8.4
8.6
8.4
19
20
21
19
19
20
25
20
17
19
27
18
17
17
21
17
15
15
17
15
16
17
21
15
14
14
18
13
16
15
30
16
16
16
20
17
15
18
26
15
15
17
17
15
13
17
29
15
14
15
21
15
13
16
22
14
13
18
28
15
15
16
20
15
PO4-P suod. Kloridi
Na
µg/l
mg/l mg/l
4.7
4.8
4.7
4.8
5.2
5.5
6.9
5.3
5.7
6.3
6.5
5.9
4.8
4.9
4.9
4.8
4.5
4.3
4.4
4.7
5.7
5.6
5.2
4.7
5.1
5.3
4.8
5.4
5.2
6.8
5.2
5.9
6.5
6.3
6.1
5.0
5.8
7.1
5.3
4.6
5.3
4.6
4.8
5.6
6.6
7.0
6.0
4.7
5.2
5.8
4.9
5.9
6.9
7.6
6.3
7.5
8.7
11
8.1
5.4
7.1
8.5
6.0
Sulfaatti
mg/l
Syv.
Lämp.
m
°C
Päijänne 69
2005*
P-vesi
9.4
V-vesi
7.4
A-vesi
6.7
K.arvo
8.7
2006*
P-vesi
9.3
V-vesi
6.8
A-vesi
6.1
K.arvo
8.5
2007*
P-vesi
9.6
V-vesi
6.8
A-vesi
5.9
K.arvo
8.6
2008*
P-vesi
8.5
V-vesi
6.3
A-vesi
5.9
K.arvo
7.7
2009*
P-vesi
8.0
V-vesi
5.9
A-vesi
5.6
K.arvo
7.3
2010*
P-vesi
9.4
V-vesi
6.6
A-vesi
5.5
K.arvo
8.4
2011
P-vesi
6.4
V-vesi
5.0
A-vesi
4.5
K.arvo
5.9
Päijänne 545
2010
P-vesi
9.5
V-vesi
7.1
A-vesi
6.4
K.arvo
8.4
2011
P-vesi
6.5
V-vesi
5.1
A-vesi
5.0
K.arvo
5.9
Päijänne 543
2010
P-vesi
9.4
A-vesi
7.0
K.arvo
9.2
2011
P-vesi
6.5
A-vesi
5.1
K.arvo
6.4
Päijänne 558
1989
P-vesi
9.4
V-vesi
5.0
A-vesi
4.5
K-arvo
7.7
1990
P-vesi
9.4
V-vesi
5.0
A-vesi
4.7
K-arvo
7.6
1991
P-vesi
9.2
V-vesi
5.6
A-vesi
4.8
K-arvo
7.8
1992
P-vesi
7.8
V-vesi
4.3
A-vesi
3.7
K-arvo
6.4
1993
P-vesi
8.5
V-vesi
3.9
A-vesi
3.7
K-arvo
6.8
1994
P-vesi
8.6
V-vesi
5.3
A-vesi
4.8
K-arvo
7.3
1995
P-vesi
8.4
V-vesi
4.5
A-vesi
4.2
K-arvo
7.0
1996
P-vesi
9.6
V-vesi
4.8
A-vesi
4.2
K-arvo
7.7
1997
P-vesi
9.0
V-vesi
5.1
A-vesi
4.7
K-arvo
7.5
O2 O2 Sameus
mg/lKyll %
FNU
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N NH4-N
µg/l
µg/l
NO2+3-N
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P suod. Kloridi
Na
µg/l
mg/l mg/l
4
8
10
5
5
5
10
5
5.6
6.3
6.5
5.8
7.5
8.2
10
7.9
6.8
7.9
9.2
7.2
4.6
5.4
6.0
4.9
5.1
5.4
5.7
5.2
7.0
7.6
10
7.3
6.6
7.6
10
7.1
9.9
9.5
7.5
9.7
9.5
9.0
7.7
9.2
10.1
9.3
9.3
9.8
10.0
9.7
9.1
9.9
9.8
9.6
9.3
9.7
9.6
8.6
8.2
9.3
9.9
9.2
8.4
9.6
85
78
61
82
80
73
62
77
86
76
74
82
84
78
72
82
82
76
73
80
82
70
64
77
79
72
64
76
1.4
1.0
0.94
1.3
0.94
0.76
0.77
0.90
1.2
1.0
1.2
1.1
1.3
1.2
1.2
1.3
1.0
0.84
0.81
0.97
1.2
1.1
1.1
1.2
0.86
0.71
0.90
0.81
6.5
7.3
7.7
6.8
8.2
9.6
12.0
8.8
7.3
8.7
9.7
7.8
6.0
7.0
7.6
6.3
6.4
6.7
7.1
6.5
7.2
8.4
11.0
7.7
7.1
8.7
12.5
7.8
6.7
6.7
6.5
6.7
6.9
6.8
6.7
6.8
7.0
6.9
6.8
7.0
6.9
6.8
6.8
6.9
6.9
6.8
6.7
6.8
7.0
6.9
6.9
6.9
6.8
6.8
6.9
6.8
47
47
40
47
38
37
42
38
39
40
42
39
47
47
47
47
48
50
50
48
38
37
38
38
45
41
45
44
8.5
8.3
8.1
8.4
8.4
8.3
8.8
8.4
7.7
7.8
7.9
7.8
9.1
9.0
8.8
9.1
9.3
9.6
9.5
9.4
8.4
8.7
8.6
8.5
8.6
8.2
8.8
8.6
550
820
960
640
590
1200
2200
840
550
1000
1500
730
490
850
1100
610
560
720
890
630
540
1300
2700
860
520
1600
3800
980
13
730
2500
340
33
820
2600
390
235
521
905
347
164
396
590
250
15
15
17
15
12
12
17
12
11
13
16
12
12
13
16
12
12
12
14
12
15
15
21
15
13
14
24
14
9.5
9.1
8.4
9.3
9.9
9.6
8.6
9.7
77
74
68
75
79
75
68
77
1.0
0.85
1.0
0.99
0.70
0.66
0.75
0.69
7.1
6.9
7.9
7.2
7.1
7.2
8.0
7.2
7.0
6.8
6.7
6.9
6.9
6.8
6.8
6.9
35
37
37
36
42
40
43
41
8.4
8.0
8.1
8.2
8.6
8.0
8.0
8.3
530
610
1000
620
510
620
1000
610
10
5
190
31
10
6
260
40
191
295
528
264
200
319
479
270
13
10
12
12
12
11
12
12
3
3
4
3
4
4
5
4
6.9
6.3
7.3
6.8
7.0
6.8
7.3
7.0
9.5
9.2
9.5
10.1
9.6
10.0
81
75
81
80
75
80
1.1
0.80
1.1
0.69
0.63
0.69
7.2
6.9
7.2
7.2
7.3
7.2
6.9
6.9
6.9
6.9
6.8
6.8
37
37
37
43
40
43
8.4
8.2
8.4
8.4
8.3
8.4
540
610
540
530
610
530
17
3
16
31
26
31
184
287
193
167
293
177
12
9
11
13
11
13
3
2
3
3
4
3
7.0
6.2
6.9
6.7
6.7
6.7
10.3
9.0
8.8
9.8
9.8
9.5
8.7
9.6
9.4
9.2
9.0
9.3
10.8
10.3
10.0
10.6
10.2
9.3
9.3
9.9
9.4
9.4
8.3
9.3
9.7
9.2
9.3
9.5
9.0
9.5
8.7
9.1
9.8
10.1
9.3
9.8
88
70
68
81
84
74
67
79
80
72
70
77
89
79
76
85
86
70
70
80
79
73
64
76
81
71
71
77
78
73
66
76
82
78
72
80
0.46
0.37
0.40
0.43
0.76
0.60
0.52
0.69
0.35
0.23
0.25
0.30
0.57
0.50
0.50
0.55
0.63
0.49
0.46
0.57
0.70
0.48
0.62
0.63
0.47
0.42
0.41
0.45
0.56
0.47
0.51
0.52
0.84
0.54
0.56
0.73
5.8
6.0
6.0
5.9
6.4
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.5
6.6
5.7
6.1
6.1
5.9
5.8
6.0
6.0
5.9
6.3
6.2
6.2
6.3
6.2
6.4
6.2
6.2
6.5
6.4
6.4
6.4
6.4
6.5
6.5
6.4
6.8
6.4
6.4
6.6
6.7
6.5
6.5
6.6
6.7
6.6
6.6
6.6
6.9
6.6
6.6
6.7
6.7
6.3
6.4
6.6
6.7
6.6
6.5
6.7
6.8
6.7
6.7
6.8
6.6
6.5
6.5
6.6
6.6
6.5
6.5
6.5
42
40
41
42
45
45
46
45
38
35
38
37
39
38
38
39
38
37
35
37
34
34
36
34
32
29
28
31
29
28
29
29
37
28
28
33
9.1
8.8
8.8
9.0
9.0
9.0
8.7
9.0
8.3
7.9
7.7
8.1
7.9
7.6
7.2
7.7
8.1
7.6
7.5
7.9
8.1
7.5
7.4
7.9
7.9
7.2
7.0
7.6
7.5
6.9
6.7
7.2
7.6
6.8
6.5
7.2
590
660
690
620
560
610
610
580
490
560
540
510
520
570
550
530
470
540
530
500
480
520
530
500
460
530
500
490
470
550
530
500
520
540
520
520
19
17
19
18
18
15
20
17
13
10
13
12
14
14
16
14
12
11
11
11
14
10
14
12
12
11
12
12
13
11
13
12
15
11
13
14
4.2
4.2
4.3
4.2
5.2
5.1
5.2
5.2
4.8
5.0
4.9
4.9
4.0
4.5
4.4
4.2
3.9
4.3
4.0
4.0
4.7
4.8
4.6
4.8
4.2
4.3
4.2
4.2
4.8
4.3
4.4
4.6
5.0
5.0
5.1
5.0
Sulfaatti
mg/l
Syv.
Lämp.
O2 O2 Sameus
m
°C mg/lKyll %
FNU
Päijänne 558
1998
P-vesi
8.6 10.5
88
0.57
V-vesi
5.0
9.5
74
0.50
A-vesi
4.6
9.2
71
0.50
K-arvo
7.2 10.1
82
0.54
1999
P-vesi
8.0
9.8
81
0.64
V-vesi
4.9
9.4
73
0.46
A-vesi
5.0
8.8
69
0.47
K-arvo
6.9
9.6
78
0.57
2000
P-vesi
9.4
9.6
82
0.72
V-vesi
6.1
9.3
74
0.57
A-vesi
5.2
8.8
69
0.53
K-arvo
8.1
9.4
78
0.65
2001
P-vesi
9.3 10.0
84
0.70
V-vesi
4.9
9.5
73
0.51
A-vesi
5.0
9.3
72
0.53
K-arvo
7.6
9.8
80
0.63
2002
P-vesi
9.4
9.0
76
0.56
V-vesi
4.7
9.5
72
0.47
A-vesi
4.4
8.7
67
0.42
K.arvo
7.6
9.1
74
0.52
2003
P-vesi
8.6
9.3
77
0.64
V-vesi
4.6
9.2
70
0.42
A-vesi
4.2
8.6
66
0.45
K.arvo
7.0
9.2
74
0.56
2004
P-vesi
8.8 10.5
87
0.59
V-vesi
4.6
9.9
75
0.41
A-vesi
4.2
9.4
71
0.41
K.arvo
7.2 10.2
82
0.52
2005
P-vesi
8.5 10.0
83
0.80
V-vesi
5.0
9.5
74
0.54
A-vesi
4.8
9.1
70
0.48
K.arvo
7.2
9.8
79
0.68
2006
P-vesi
9.8
9.9
84
0.55
V-vesi
5.0
9.8
76
0.40
A-vesi
4.6
9.2
71
0.41
K.arvo
7.9
9.8
81
0.49
2007
P-vesi
9.8
9.7
83
0.74
V-vesi
5.1 10.2
79
0.49
A-vesi
4.5
9.7
75
0.46
K.arvo
7.9
9.9
81
0.64
2008
P-vesi
8.7
9.9
83
0.87
V-vesi
4.8
9.9
76
0.49
A-vesi
4.3
9.8
74
0.43
K.arvo
7.2
9.9
80
0.71
2009
P-vesi
8.2
9.9
81
0.68
V-vesi
4.6
9.9
76
0.53
A-vesi
4.2
9.5
72
0.53
K.arvo
6.8
9.9
79
0.62
2010
P-vesi 10.3 11.3
81
0.88
V-vesi
4.8 11.3
84
0.55
A-vesi
4.4
9.1
69
0.53
K.arvo
8.1 11.1
81
0.77
2011
P-vesi
8.7
9.6
80
0.63
V-vesi
4.3
9.5
72
0.42
A-vesi
4.0
9.0
68
0.43
K.arvo
7.0
9.5
76
0.55
Päijänne 70
* 3., 8. ja 10. kk:n keskiarvot
1989
P-vesi
8.1 10.4
87
0.62
V-vesi
6.9 10.3
84
0.54
A-vesi
5.9 10.3
82
0.47
K-arvo
7.1 10.2
84
0.55
1990
P-vesi
8.3 10.3
88
0.65
V-vesi
6.7 10.4
84
0.54
A-vesi
6.0 10.5
84
0.53
K-arvo
7.1 10.3
85
0.57
1991
P-vesi
7.5 10.7
88
0.62
V-vesi
5.8 10.7
85
0.65
A-vesi
5.1 10.4
81
0.52
K-arvo
6.3 10.5
85
0.60
1992
P-vesi
6.7 10.7
86
0.61
V-vesi
5.4 10.9
85
0.50
A-vesi
4.9 10.9
85
0.46
K-arvo
5.7 10.7
85
0.54
1993
P-vesi
9.7 10.3
92
0.79
V-vesi
5.1 10.5
82
0.64
A-vesi
5.1 10.5
82
0.57
K-arvo
6.6 10.4
84
0.67
1994
P-vesi 10.4 10.0
90
0.70
V-vesi
5.6 10.1
79
0.61
A-vesi
5.6 10.2
81
0.53
K-arvo
7.1 10.1
82
0.60
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
6.3
6.8
6.7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.3
6.5
6.5
6.4
6.0
6.4
6.4
6.2
6.4
6.2
6.3
6.4
7.4
7.2
7.2
7.3
6.6
7.4
7.4
6.9
6.3
6.5
6.6
6.4
7.1
7.1
7.2
7.1
7.1
7.3
7.4
7.2
6.2
6.7
6.8
6.4
5.8
5.8
5.8
5.8
6.6
6.6
6.6
6.6
6.8
7.2
7.2
7.0
6.6
6.2
6.3
6.4
6.8
6.7
6.7
6.8
7.1
7.1
7.0
7.1
6.9
6.8
6.8
6.8
7.2
7.1
6.9
7.1
6.8
6.7
6.6
6.8
6.9
6.8
6.7
6.9
6.7
6.7
6.7
6.7
6.9
6.7
6.7
6.8
7.0
6.9
6.9
7.0
6.9
6.9
6.8
6.9
6.8
6.8
6.7
6.8
6.9
6.8
6.7
6.9
6.9
6.8
6.7
6.8
29
28
28
28
35
30
33
33
35
30
31
33
30
28
28
29
34
33
33
33
30
30
30
30
28
24
26
27
45
38
37
42
41
38
38
39
37
33
33
35
42
34
33
39
55
45
46
51
38
38
38
38
38
34
35
37
7.1
6.7
6.5
7.0
7.6
7.0
6.7
7.3
7.4
6.4
6.3
7.0
7.2
6.5
6.3
6.9
7.3
6.7
6.6
7.0
7.8
7.1
7.0
7.5
7.2
6.9
6.7
7.0
8.1
7.1
7.5
7.7
8.5
8.0
7.9
8.2
7.9
7.2
7.3
7.6
8.7
7.4
7.3
8.2
10
9.2
9.0
9.6
8.6
8.3
8.5
8.6
7.8
7.4
7.4
7.7
6.3
6.1
6.2
6.1
6.6
6.5
6.5
6.5
6.8
6.9
7.0
6.8
5.9
6.1
6.1
6.0
5.9
6.1
6.0
5.9
6.1
6.2
6.2
6.1
6.9
6.8
6.7
6.8
6.9
6.8
6.7
6.8
6.9
6.8
6.6
6.8
6.8
6.7
6.7
6.8
6.9
6.7
6.8
6.8
6.9
6.8
6.7
6.8
46
43
42
43
41
39
40
40
37
36
37
36
40
38
38
38
38
40
37
37
39
36
37
37
9.6
9.2
9.0
9.2
8.7
8.7
8.5
8.5
8.1
8.0
8.0
8.0
8.0
7.8
7.7
7.8
8.0
7.7
7.5
7.7
7.9
7.7
7.4
7.6
Kok.N NH4-N
µg/l
µg/l
NO2+3-N
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P suod. Kloridi
Na
µg/l
mg/l mg/l
510
630
580
550
510
580
560
540
510
550
550
530
590
650
610
610
520
570
570
540
530
570
560
550
500
570
560
530
500
540
550
520
530
570
550
550
510
580
580
540
500
560
550
520
540
560
550
550
490
570
560
520
530
600
590
560
12
11
12
11
14
11
11
12
12
10
12
11
12
10
11
11
11
9
11
10
11
9
11
10
12
10
12
12
14
12
12
13
11
8
9
9
10
8
11
9
10
7
7
9
10
9
11
10
11
8
10
10
9
7
8
8
4.1
4.8
4.5
4.3
4.2
4.1
4.1
4.1
5.0
4.7
4.7
4.9
4.3
5.0
4.9
4.6
5.1
4.9
4.8
5.0
6.2
6.0
5.9
6.1
5.2
6.6
6.5
5.7
4.9
5.3
5.5
5.1
5.5
5.6
5.5
5.6
5.9
6.3
6.3
6.0
4.9
5.3
5.3
5.1
4.3
4.3
4.2
4.3
5.7
5.6
5.5
5.6
6.0
6.6
6.9
6.3
640
650
640
640
560
620
590
580
540
570
590
550
490
500
510
490
460
530
530
510
480
500
480
480
16
16
15
16
17
15
14
15
14
14
14
14
13
13
13
13
13
12
11
12
12
10
10
11
4.7
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
4.8
4.7
5.4
5.5
5.5
5.4
4.3
4.5
4.6
4.4
4.3
4.4
4.3
4.6
4.5
4.7
4.7
Sulfaatti
mg/l
Syv.
Lämp.
m
°C
Päijänne 70
1995
P-vesi 11.3
V-vesi
8.5
A-vesi
4.3
K-arvo
6.5
1996
P-vesi
10
V-vesi
8.4
A-vesi
5.4
K-arvo
7.9
1997
P-vesi
9.5
V-vesi
5.3
A-vesi
5.6
K-arvo
7.3
1998
P-vesi
8.6
V-vesi
6.0
A-vesi
5.3
K-arvo
7.4
1999
P-vesi
9.9
V-vesi
5.6
A-vesi
5.9
K-arvo
7.7
2000*
P-vesi 10.2
V-vesi
7.0
A-vesi
5.9
K-arvo
8.3
2001*
P-vesi
9.7
V-vesi
5.7
A-vesi
5.7
K-arvo
7.8
2002*
P-vesi
9.8
V-vesi
5.0
A-vesi
5.3
K.arvo
7.4
2003*
P-vesi 10.0
V-vesi
5.9
A-vesi
5.5
K.arvo
7.8
2004*
P-vesi
8.8
V-vesi
7.1
A-vesi
5.6
K.arvo
7.6
2005*
P-vesi
9.4
V-vesi
5.3
A-vesi
5.5
K.arvo
7.5
2006*
P-vesi
9.6
V-vesi
5.5
A-vesi
5.8
K.arvo
7.7
2007*
P-vesi
9.2
V-vesi
5.9
A-vesi
5.8
K.arvo
7.6
2008*
P-vesi
8.6
V-vesi
6.6
A-vesi
4.8
K.arvo
7.1
2009*
P-vesi
8.5
V-vesi
6.2
A-vesi
5.6
K.arvo
7.1
2010*
P-vesi
9.5
V-vesi
6.6
A-vesi
5.9
K.arvo
7.7
2011*
P-vesi
8.5
V-vesi
6.0
A-vesi
5.8
K.arvo
7.2
Päijänne 71
1989
P-vesi
8.5
V-vesi
7.6
A-vesi
6.4
K-arvo
7.9
1990
P-vesi
9.9
V-vesi
8.2
A-vesi
7.1
K-arvo
8.9
1991
P-vesi
8.4
V-vesi
5.6
A-vesi
6.0
K-arvo
7.7
O2 O2 Sameus
mg/lKyll %
FNU
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
Kok.N NH4-N
µg/l
µg/l
NO2+3-N
µg/l
Kok.P
µg/l
PO4-P suod. Kloridi
Na
µg/l
mg/l mg/l
9.6
10.1
10.3
10.1
9.8
9.6
10.1
9.7
10.3
10.4
10.0
10.1
10.0
10.3
10.1
10.1
10.1
10.0
9.9
10.0
9.8
10.0
9.8
9.8
9.9
10.1
9.6
9.8
9.4
9.8
9.4
9.5
9.8
9.3
9.1
9.4
10.1
10.2
9.9
10.0
10.2
10.4
9.9
10.1
9.9
10.2
10.1
10.0
9.9
10.2
10.4
10.1
10.0
10.0
10.1
10.1
10.2
10.1
10.1
10.2
10.4
11.3
10.3
10.4
9.5
9.4
9.8
9.6
89
80
79
81
89
78
80
81
88
81
79
83
85
82
79
83
87
79
79
83
86
81
78
82
86
80
76
81
81
76
74
78
85
73
72
79
86
83
78
83
88
81
78
83
84
80
80
82
85
81
83
83
84
80
78
82
86
80
80
83
80
85
82
81
80
75
78
79
0.69
0.39
0.32
0.44
0.68
0.45
0.36
0.46
0.72
0.49
0.46
0.59
0.51
0.42
0.36
0.47
0.57
0.35
0.36
0.47
0.64
0.47
0.41
0.53
0.70
0.50
0.45
0.57
0.54
0.48
0.41
0.48
0.68
0.41
0.39
0.54
0.56
0.49
0.34
0.48
0.76
0.53
0.44
0.62
0.59
0.43
0.38
0.50
0.55
0.49
0.40
0.48
0.86
0.70
0.51
0.73
0.66
0.59
0.45
0.60
0.76
0.50
0.51
0.64
0.5
0.31
0.31
0.39
6.1
6.3
6.4
6.3
6.6
6.3
6.2
6.4
6.5
6.6
6.6
6.6
6.7
6.7
6.7
6.6
6.5
6.6
6.6
6.5
6.6
6.5
6.7
6.6
6.1
6.5
6.5
6.3
6.6
6.5
6.5
6.6
7.5
7.4
7.4
7.4
7.0
7.4
7.5
7.2
6.2
6.6
6.5
6.4
7.6
7.4
7.5
7.5
7.4
7.7
7.7
7.6
6.2
6.5
6.8
6.4
5.9
5.9
6.0
5.9
7.0
6.5
6.6
6.8
7.3
7.4
7.1
7.2
7.0
6.9
6.8
6.9
6.8
6.7
6.7
6.7
6.6
6.6
6.5
6.5
6.4
6.4
6.3
6.4
6.9
6.8
6.8
6.8
7.1
7.1
7.0
7.0
7.0
6.8
6.8
6.8
7.1
7.1
7.0
7.1
7.1
6.8
6.7
6.9
6.9
6.9
6.8
6.9
6.7
6.8
6.7
6.6
7.0
6.9
6.8
6.9
7.0
7.0
7.0
6.9
6.9
6.8
6.8
6.9
6.8
6.8
6.8
6.8
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.8
6.8
6.9
38
31
30
33
31
28
28
29
33
28
27
30
31
30
27
29
34
31
31
32
32
33
28
30
32
34
30
31
35
33
33
34
27
28
27
27
28
25
25
27
42
40
40
41
42
38
37
39
38
35
35
36
40
40
40
40
50
46
43
47
38
38
38
38
35
30
32
33
8.1
7.4
7.3
7.8
7.2
7.1
6.9
7.2
7.4
6.8
6.7
7.0
7.4
6.7
6.8
7.0
7.3
7.2
6.8
7.0
6.9
6.7
6.4
6.6
7.5
6.6
6.7
7.1
7.3
7.0
7.1
7.2
7.2
6.9
6.8
7.0
7.4
6.9
7.2
7.2
8.2
8.0
7.6
8.0
8.5
8.0
7.9
8.1
7.7
7.4
7.5
7.6
8.8
9.3
8.3
8.9
9.6
9.6
9.1
9.4
8.4
8.6
8.5
8.4
8.1
7.3
7.6
7.8
480
480
510
500
510
530
520
510
510
550
520
520
500
530
540
520
500
560
560
530
500
580
580
540
540
580
600
570
490
590
560
530
510
570
590
550
490
570
580
540
520
550
560
540
540
580
590
570
540
580
580
560
490
530
550
510
530
540
540
540
510
560
560
540
530
620
580
560
13
11
10
11
12
11
10
11
12
10
10
11
14
10
10
11
13
9
9
11
11
10
10
11
12
10
11
11
10
10
10
10
11
9
9
10
12
11
10
11
12
11
11
11
10
10
9
10
10
8
9
9
10
10
8
10
10
10
9
10
9
8
8
8
10
6
8
9
4.6
4.5
4.5
4.5
5.0
3.9
4.1
4.3
5.4
5.4
5.5
5.4
5.5
4.9
5.2
5.2
4.2
4.1
4.4
4.3
5.8
5.7
5.5
5.6
4.4
5.0
5.0
4.7
5.5
5.2
5.2
5.3
6.7
6.2
6.3
6.5
5.7
6.4
6.4
6.0
5.1
5.5
5.4
5.3
6.7
6.1
6.2
6.4
6.4
7.0
6.8
6.6
4.9
5.2
5.6
5.1
4.5
4.6
4.6
4.5
6.7
5.9
6.0
6.3
6.7
6.8
6.4
6.6
10.6
10.6
9.7
10.6
10.2
10.1
9.5
10.2
11.1
11.3
10.8
10.9
90
88
78
88
89
84
78
86
93
88
86
90
0.66
0.64
0.58
0.65
0.68
0.46
0.44
0.57
0.58
0.47
0.50
0.54
6.2
6.1
6.1
6.1
6.4
6.4
6.5
6.4
6.6
6.5
6.5
6.5
6.9
6.9
6.7
6.9
7.0
6.9
6.7
6.9
7.1
6.9
6.9
7.0
40
41
41
41
35
36
35
35
32
33
32
32
8.4
8.1
8.2
8.3
7.7
7.4
7.3
7.5
7.1
7.2
7.0
7.0
550
550
580
550
550
530
570
550
490
530
490
490
12
10
12
11
11
8
9
10
11
10
9
10
4.4
4.3
4.2
4.2
4.6
4.4
4.5
4.4
4.9
4.9
4.8
4.8
Sulfaatti
mg/l
Syv.
Lämp.
m
°C
Päijänne 71
1992
P-vesi
9.6
V-vesi
8.2
A-vesi
6.1
K-arvo
9.0
1993
P-vesi
9.3
V-vesi
8.3
A-vesi
6.4
K-arvo
8.3
1994
P-vesi 10.5
V-vesi
5.6
A-vesi
6.5
K-arvo
7.7
1995
P-vesi 12.3
V-vesi
6.0
A-vesi
6.1
K-arvo
8.6
1996
P-vesi 11.7
V-vesi
7.9
A-vesi
6.5
K-arvo
8.5
1997
P-vesi
9.9
V-vesi
6.1
A-vesi
6.5
K-arvo
8.0
1998
P-vesi 10.0
V-vesi
7.6
A-vesi
6.4
K-arvo
9.1
1999
P-vesi 11.5
V-vesi
5.4
A-vesi
5.7
K-arvo
6.4
2000
P-vesi
8.3
V-vesi
6.9
A-vesi
6.3
K-arvo
7.8
2001
P-vesi
9.5
V-vesi
5.8
A-vesi
5.1
K-arvo
8.4
2002
P-vesi
9.4
V-vesi
6.3
A-vesi
5.1
K.arvo
7.4
2003
P-vesi
8.2
V-vesi
6.6
A-vesi
5.8
K.arvo
7.2
2004
P-vesi
9.6
V-vesi
7.1
A-vesi
6.1
K.arvo
8.1
2005
P-vesi 11.4
V-vesi
8.0
A-vesi
7.0
K.arvo
9.4
2006
P-vesi 12.9
V-vesi
9.0
A-vesi
7.2
K.arvo 10.4
2007
P-vesi 13.7
V-vesi 11.5
A-vesi
9.6
K.arvo 12.0
2008
P-vesi
8.6
V-vesi
7.7
A-vesi
6.6
K.arvo
7.8
2009
P-vesi
9.3
V-vesi
6.9
A-vesi
6.6
K.arvo
8.1
2010
P-vesi 13.4
V-vesi
7.8
A-vesi
7.0
K.arvo 10.5
2011
P-vesi
9.6
V-vesi
9.6
A-vesi
9.6
K.arvo
9.6
O2 O2 Sameus
mg/lKyll %
FNU
10.3
10.7
9.8
10.2
10.3
10.2
9.9
10.2
10.3
10.6
10.0
10.2
10.9
10.7
10.8
10.8
10.4
10.4
10.5
10.6
10.8
10.8
10.2
10.5
11.1
10.8
10.8
10.7
11.3
10.9
10.3
10.9
11.3
11.1
11.0
11.2
11.2
11.4
11.3
11.2
10.2
10.5
10.7
10.4
10.6
10.3
10.2
10.4
10.2
10.5
10.1
10.2
10.1
10.3
10.4
10.2
9.6
9.7
9.7
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
10.5
10.4
10.5
10.5
10.3
10.5
10.4
10.3
9.5
9.8
9.8
9.6
10.1
89
89
78
88
87
85
79
85
88
83
81
84
90
84
84
87
91
86
85
89
90
85
83
88
91
88
88
88
91
86
87
88
93
90
88
91
92
90
88
90
86
83
83
84
88
83
81
85
89
86
81
86
91
87
85
88
89
83
79
85
91
87
84
88
88
86
84
86
88
82
84
86
89
78
81
85
89
9.8
10.0
86
88
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
0.70
0.59
0.52
0.63
0.80
0.54
0.51
0.54
0.63
6.2
6.3
6.4
6.2
6.0
6.1
6.1
6.0
6.2
7.0
7.0
6.8
7.0
6.9
6.7
6.6
6.8
7.1
40
40
37
38
35
33
33
33
30
7.2
7.6
7.0
7.2
7.5
7.2
7.2
7.3
7.5
0.40
0.47
0.48
0.42
0.39
0.44
0.70
0.41
0.50
0.53
0.76
0.57
0.69
0.65
0.88
0.57
0.76
0.93
0.88
0.43
0.68
0.46
0.91
0.57
0.66
0.80
0.68
6.1
6.2
6.2
6.3
6.2
6.2
6.5
5.9
6.3
6.4
6.7
6.7
6.6
6.7
6.8
6.9
6.9
6.8
6.5
6.7
6.5
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.6
6.8
6.9
7.1
6.9
6.7
6.9
7.1
6.9
6.9
7.0
7.0
6.8
6.8
6.9
7.0
6.9
6.9
7.0
7.1
6.8
6.8
6.8
7.1
7.0
7.0
7.1
7.1
29
30
32
30
120
48
26
28
27
28
29
28
28
28
31
30
27
30
28
28
28
29
28
28
28
28
32
0.42
0.63
0.55
0.47
6.6
6.6
6.6
6.6
6.5
6.6
6.9
6.8
6.8
6.8
7.4
6.9
7.0
7.1
6.7
6.9
7.0
7.1
6.8
6.9
7.0
7.1
29
31
38
35
33
36
25
25
24
25
26
Kok.P
µg/l
PO4-P suod. Kloridi
Na
µg/l
mg/l mg/l
490
480
520
490
520
550
570
530
460
12
12
12
11
12
12
12
12
10
4.6
7.2
7.4
7.4
7.1
7.1
7.2
6.8
6.7
6.6
6.7
7.0
7.0
6.7
6.9
7.1
6.8
6.6
7.1
7.0
7.1
6.9
7.2
6.8
6.6
6.5
6.7
7.3
490
470
500
500
510
490
500
510
470
490
490
510
510
500
480
480
480
470
480
490
490
480
520
500
500
500
530
6.6
520
7.3
6.9
6.9
7.2
7.2
6.7
6.8
7.1
7.0
490
25
26
36
6.6
6.8
7.6
550
530
490
8
9
10
9
8
9
12
8
8
9
9
8
7
9
11
8
9
10
10
8
9
10
10
9
9
9
10
9
8
9
9
6
8
8
7
6
7
7
10
8
8
9
10
0.37
0.42
0.84
7.8
7.4
6.5
6.9
7.1
7.0
6.5
6.8
5.3
0.83
0.83
0.70
6.7
6.7
7.18
6.8
7.0
7.1
36
35
34
7.0
7.4
7.4
510
510
500
8
9
9
5.3
5.3
5.2
0.81
0.69
0.82
7.1
7.2
7.3
7.0
7.0
7.3
33
33
30
7.3
7.2
7.3
540
520
520
7
8
8
5.7
5.4
0.69
0.79
0.56
7.4
7.3
6.8
7.1
7.2
7.1
30
30
35
6.8
6.9
7.7
540
520
500
8
8
10
0.55
0.56
0.56
6.9
6.9
5.8
7.0
7.1
7.0
33
34
43
7.6
7.7
9.2
530
510
530
8
9
10
5.8
6.2
0.70
0.53
0.63
6.0
5.9
6.5
7.0
6.9
7.1
39
42
35
8.2
8.8
8.2
520
530
490
4.9
5
187
7
8
8
1
0.63
0.62
0.74
6.2
6.4
7.1
6.9
7.0
7.0
36
36
25
8.0
8.2
6.6
520
510
510
3
4
2
247
220
210
9
7
5
3
3
1
5.3
1.0
0.86
6.9
7.0
7.2
7.1
25
25
6.7
6.6
490
500
1
2
210
210
8
6
1
1
6.1
0.76
0.64
0.71
0.71
Kok.N NH4-N
µg/l
µg/l
NO2+3-N
µg/l
510
500
500
510
500
510
4.7
4.6
4.4
4.3
4.4
4.4
5.2
4.5
4.8
6.0
5.6
5.7
5.7
5.2
5.5
5.4
5.5
5.3
7.1
6.2
Sulfaatti
mg/l
Syv.
Lämp.
O2 O2 Sameus
m
°C mg/lKyll %
FNU
Päijänne 608b (Kirkkoselkä)
2010
P-vesi 10.1
9.2
79
0.81
V-vesi
7.0
8.7
70
0.63
A-vesi
5.0
8.4
66
0.57
K.arvo
8.9
9.0
75
0.76
2011
P-vesi
9.0
9.5
80
0.52
V-vesi
6.2
9.0
71
0.42
A-vesi
6.3
8.5
68
0.44
K.arvo
8.1
9.2
77
0.49
Sähk.
mS/m
pH
Väri
mg Pt/l
CODMn
mg/l
7.3
6.7
6.6
7.1
7.4
7.3
7.3
7.4
7.0
6.7
6.6
6.9
7.0
6.8
6.7
7.0
37
38
38
37
38
38
35
37
8.3
8.1
8.1
8.2
7.9
7.5
7.1
7.7
Kok.N NH4-N
µg/l
µg/l
540
590
580
560
550
610
620
570
5
5
2
5
4
2
2
3
NO2+3-N
µg/l
Kok.P
µg/l
211
285
290
235
209
315
318
243
11
9
11
11
9
7
8
9
PO4-P suod. Kloridi
Na
µg/l
mg/l mg/l
3
2
3
3
3
4
4
3
Sulfaatti
mg/l
Liite 4.
Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailu 2011
Biologiset analyysitulokset
Näyte- Näkönro syv. m
Jyväsjärvi 510
17.05.2011
1948-1
1.5
07.06.2011
2425-1
1.7
20.06.2011
2722-1
1.7
12.07.2011
3064-1
1.7
22.08.2011
3901-1
1.9
12.09.2011
4364-1
2.0
Päijänne Vähä-Urtti
17.05.2011
1949-1
2.1
07.06.2011
2426-1
2.0
20.06.2011
2724-1
2.0
12.07.2011
3065-1
2.1
24.08.2011
4007-1
2.4
12.09.2011
4365-1
2.4
Päijänne 69
17.05.2011
1950-1
2.1
07.06.2011
2427-1
2.5
20.06.2011
2725-1
2.3
12.07.2011
3066-1
2.1
24.08.2011
4008-1
2.3
12.09.2011
4366-1
2.4
Päijänne 70
17.05.2011
1951-1
3.0
07.06.2011
2450-1
3.1
20.06.2011
2726-1
2.5
11.07.2011
3041-1
2.4
24.08.2011
4009-1
3.2
12.09.2011
4367-1
3.8
Kärkistensalmi 600
17.05.2011
1952-1
3.8
07.06.2011
2451-1
3.1
20.06.2011
2727-1
2.6
11.07.2011
3042-1
2.6
24.08.2011
4010-1
2.8
12.09.2011
4368-1
3.3
Päijänne 608b (Kirkkoselkä)
24.08.2011
4006-8
2.8
Kursivoidut 1 m tuloksia
Syv. Lämp. Kok.N NH4-N NO2+3-N Kok.P PO4-P PO4-P suod.
m
°C
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
a-klorofylli
µg/l
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
11.6
16.8
17.7
23.2
17.7
15.9
970
790
1000
580
580
570
6
7
27
28
18
18
570
390
170
75
63
70
25
22
29
26
21
24
5
3
6
4
4
2
3
3
3
2
2
<2
11
7.9
9.5
12
14
12
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
9.7
15.5
17.6
22.6
18.6
16.8
710
590
580
420
560
590
110
31
22
17
44
55
240
190
290
34
91
130
18
26
16
13
14
14
4
2
3
4
2
<2
2
2
<2
3
<2
<2
5.1
7.0
8.1
6.2
11.1
7.1
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
9.3
15.2
17.4
23.0
18.6
16.8
630
540
640
410
440
58
24
20
16
16
27
210
190
110
46
40
84
16
17
15
13
12
3
3
3
5
2
<2
2
2
<2
<2
<2
<2
4.8
5.7
9.0
5.0
8.5
7.0
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
6.9
12.9
17.8
24.4
18.6
16.7
670
600
660
500
490
330
29
17
13
7
9
22
310
260
140
140
97
130
16
12
14
11
14
10
5
2
<2
<2
<2
<2
2
2
<2
<2
<2
<2
5.1
8.7
9.4
3.4
5.6
5.6
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
5.8
14.0
17.0
23.7
18.7
14.6
550
590
590
520
490
520
3
3
10
6
3
11
290
240
200
140
110
140
9
14
13
11
14
10
2
2
3
<2
<2
<2
<2
<2
2
<2
<2
<2
2.1
5.4
7.2
3.9
4.9
5.6
4.9
Keski-Suomen ELY-keskuksen tuloksia
Päijänne 71
10.07.2011
22.08.2011
26.10.2011
Näkösyv. m
Syv.
m
a-klorof.
µg/l
2.2
2.5
3.0
0-2
0-2
0-2
3.4
4.2
1.6
Biologiset analyysitulokset: keskiarvot 2011
Jyväsjärvi 510
Päijänne Vähä-Urtti
Päijänne 69
Päijänne 70
Päijänne 71*
Kärkistensalmi 600
* Keski-Suomen ELY-keskuksen tuloksia
Lämp. Kok.N NH4-N NO2+3-N Kok.P PO4-P PO4-P suod.
°C
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
17.2
748
17
223
25
4
3
16.8
575
47
163
17
3
2
16.7
532
27
113
15
3
2
16.2
542
16
180
13
4
2
15.6
543
6
187
12
2
2
a-klorof.
µg/l
11
7.4
6.7
6.3
3.1
4.9
Laji
Jyväsjärvi 510
17.5.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa spp.
Snowella septentrionalis
Pseudanabaena limnetica
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium spp.
Gymnodinium uberrimum
Peridinium spp.
Peridinium umbonatum v. goslaviense
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Chrysolykos planctonicus
Dinobryon bavaricum
Dinobryon borgei
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Kephyrion ovale
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Eupodiscales
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclotella stelligera
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Tribophyceae
Isthmochloron trispinatum
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Euglenophyceae
Euglena spp.
Trachelomonas volvocinopsis
Prasinophyceae
Nephroselmis olivacea
Scourfieldia complanata
Scourfieldia spp.
Charophyceae
Closterium acutum v. variabile
Closterium gracile
Chlorophyceae
Chlamydomonas spp.
Polytoma spp.
Closteriopsis longissima
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
13330
417
417
0.2133
0.0525
0.0705
0.0124
0.0031
0.0041
0.0479
0.0104
0.013
453220
2892530
432.9184
329.4824
25.1495
19.1406
61.1161
53.2076
33325
417
13747
15012
67
6.0985
4.1245
21.4999
46.7474
1.9209
0.3543
0.2396
1.249
2.7157
0.1116
0.9588
0.5083
2.8801
6.1818
0.2218
1073812
14.2558
0.8282
2.6232
173290
26660
99975
6665
37530
39990
9174
417
39990
126635
186620
6665
79980
1313005
5.7186
13.3833
19.4951
0.6998
8.4818
0.6398
1.4036
0.0655
7.878
7.2182
7.838
1.1997
8.3979
235.9777
0.3322
0.7775
1.1325
0.0407
0.4927
0.0372
0.0815
0.0038
0.4577
0.4193
0.4553
0.0697
0.4879
13.7086
0.9982
1.9782
3.0046
0.1138
1.3162
0.1168
0.2231
0.0104
1.2329
1.2182
1.3474
0.1888
1.3653
36.352
834
834
6665
6665
4.0224
2.5662
2.2328
3.3925
0.2337
0.1491
0.1297
0.1971
0.5179
0.3396
0.3382
0.501
6665
181812
15012
121251
6665
36088
28773
91671
1668
4587
1251
0.3266
103.7142
47.7982
38.633
5.272
63.4427
22.161
16.8291
6.0048
5.7337
1.914
0.019
6.0251
2.7767
2.2443
0.3063
3.6856
1.2874
0.9777
0.3488
0.3331
0.1112
0.0451
8.7891
2.9974
3.6246
0.4302
4.4511
1.806
1.7943
0.3679
0.4289
0.1379
6665
2.1195
0.1231
0.3221
2919
27.8414
1.6174
3.4387
134
6665
0.781
27.9064
0.0454
1.6212
0.0994
3.6243
26660
93310
33325
2.6393
2.8926
0.4666
0.1533
0.168
0.0271
0.4308
0.5067
0.0856
834
67
0.3144
0.1199
0.0183
0.007
0.0473
0.0164
6665
199950
417
3.3925
60.2649
0.2727
0.1971
3.501
0.0158
0.501
0.0397
Laji
Didymocystis spp.
Monoraphidium contortum
Oocystis spp.
Pediastrum boryanum v. longicorne
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
19995
6665
6665
67
0.4999
0.1333
0.2993
0.3366
0.029
0.0077
0.0174
0.0196
0.0926
0.024
0.0513
0.0432
106640
13330
39990
817992
9.0111
1.5063
5.5053
75.2553
0.5235
0.0875
0.3198
4.3718
1.485
0.2438
0.8726
12.3353
33325
6665
834
2085
670
417
0.5332
0.2266
2.0583
0.3524
1.2301
0.5346
0.0396
0.0168
0.1528
0.0262
0.0913
0.0397
0.1196
0.0501
0.3578
0.0648
0.1982
0.0877
253270
473215
267.0799
51.6404
19.8301
3.8342
37.5883
8.3644
417
6665
6.1595
7.978
0.4573
0.5923
0.7407
1.1184
972756
12.4297
0.9229
2.2922
39990
13330
33325
93310
246605
6665
13330
7506
13330
27939
7506
13330
73315
26660
33325
39990
226610
573190
1.3197
3.0126
6.8316
46.8416
41.5296
0.6998
1.5623
1.6964
0.2133
4.2747
1.1784
2.626
4.179
5.5186
1.3996
7.1982
23.794
38.8236
0.098
0.2237
0.5072
3.4779
3.0835
0.052
0.116
0.126
0.0158
0.3174
0.0875
0.195
0.3103
0.4097
0.1039
0.5345
1.7667
2.8826
0.2303
0.4675
1.0664
6.9236
6.4706
0.1138
0.2519
0.2632
0.0389
0.6795
0.187
0.411
0.7053
0.8611
0.2406
1.1325
3.8682
6.3956
13330
417
6665
19995
13330
19995
13.4633
2.0112
5.9318
20.9348
4.4655
10.1775
0.9996
0.1493
0.4404
1.5544
0.3316
0.7557
1.907
0.259
0.8467
2.9587
0.6765
1.503
216006
7506
17097
104590
39990
153295
2085
13330
35394
15429
19995
5838
417
1340
167.7021
2.8298
50.8999
46.5181
51.6871
121.2563
5.7817
11.7704
66.6823
27.1242
3.959
5.4444
0.1501
0.3618
12.4515
0.2101
3.7792
3.4538
3.8376
9.003
0.4293
0.8739
4.951
2.0139
0.2939
0.4042
0.0111
0.0269
13.5271
0.2656
3.177
4.1868
3.7533
9.8937
0.3722
0.9406
4.6175
1.903
0.4197
0.4293
0.0142
0.0362
7.6.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Woronichinia naegeliana
Pseudanabaena limnetica
Anabaena lemmermannii
Anabaena spp. "straight"
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium helveticum
Peridinium umbonatum
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Bitrichia chodatii
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Chrysolykos planctonicus
Dinobryon acuminatum
Dinobryon bavaricum
Dinobryon borgei
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Kephyrion boreale
Kephyrion ovale
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas caudata
Mallomonas crassisquama
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira subarctica
Cyclotella radiosa
Cyclotella stelligera
Melosira varians
Stephanodiscus spp.
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Bacillariales
Asterionella formosa
Diatoma tenuis
Fragilaria crotonensis
Laji
Nitzschia spp.
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Scourfieldia spp.
Elakatothrix genevensis
Koliella longiseta f. longiseta
Koliella spiculiformis
Closterium gracile
Spondylosium planum
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Pseudosphaerocystis lacustris
Crucigenia tetrapedia
Desmodesmus armatus v. armatus
Didymocystis spp.
Kirchneriella lunaris
Monoraphidium contortum
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium griffithii
Monoraphidium minutum
Monoraphidium mirabile
Oocystis spp.
Pediastrum boryanum
Pediastrum boryanum v. longicorne
Pediastrum duplex v. gracillimum
Pediastrum privum
Scenedesmus spp.
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
19995
232872
3336
12927
4170
4.4989
32.6011
12.0096
23.3687
6.3801
0.334
2.4206
0.8917
1.7351
0.4737
0.4655
3.6881
0.7358
1.6227
0.4595
2085
19.8867
1.4765
2.4562
6665
19995
0.2066
0.2799
0.0153
0.0208
0.0362
0.0514
33325
6665
13330
834
20850
1.9229
0.8398
0.2013
1.4929
7.8604
0.1428
0.0624
0.0149
0.1108
0.5836
0.3243
0.135
0.0368
0.2042
1.1822
53320
1668
6665
6665
113305
24186
13330
59985
417
19995
6665
99975
67
834
417
13330
6665
16.0706
1.7881
1.6663
0.9264
2.8326
0.1451
0.1032
5.0225
0.0934
1.8395
0.4199
4.4889
1.3464
4.19
2.095
6.0252
0.3333
1.1932
0.1328
0.1237
0.0688
0.2103
0.0108
0.0077
0.3729
0.0069
0.1366
0.0312
0.3333
0.1
0.3111
0.1555
0.4474
0.0247
0.2746
0.2797
0.1612
0.5246
0.0281
0.0197
0.8284
0.0145
0.3015
0.0704
0.7688
0.1589
0.5382
0.2691
0.8963
0.0617
79980
119970
139965
8.7578
2.1994
12.8768
0.6502
0.1633
0.9561
1.4061
0.3917
2.1107
54989
14997
24995
49990
150
50
312
14997
4992
2184
50
312
100
0.8798
0.5099
0.5249
2.4995
0.9813
0.4488
0.2449
0.195
0.629
5.3901
0.0982
0.5728
0.3743
0.0387
0.0224
0.0231
0.1099
0.0431
0.0197
0.0108
0.0086
0.0277
0.237
0.0043
0.0252
0.0165
0.1974
0.1128
0.118
0.5634
0.1642
0.0802
0.0478
0.0438
0.1245
0.9368
0.0134
0.0923
0.056
749850
1093052
794.1711
103.2575
34.9133
4.5394
111.7674
16.8797
312
4999
4.6086
8.0584
0.2026
0.3543
0.5542
1.1093
159968
2.2396
0.0985
0.4109
9998
44991
74985
219956
0.3299
9.2232
37.6425
47.4005
0.0145
0.4055
1.6548
2.0838
0.0576
1.4397
5.5639
7.2574
20.6.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Cyanodictyon planctonicum
Microcystis aeruginosa
Microcystis flos-aquae
Radiocystis geminata
Snowella atomus
Snowella septentrionalis
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Anabaena lemmermannii
Anabaena solitaria
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium helveticum
Peridinium spp.
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Laji
Dinobryon bavaricum
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Kephyrion ovale
Kephyrion skujae
Phaeaster aphanaster
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas caudata
Mallomonas crassisquama
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Mallomonas tonsurata
Synura spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira distans v. tenella
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira subarctica
Cyclotella radiosa
Cyclotella stelligera
Melosira varians
Stephanodiscus spp.
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Entomoneis spp.
Fragilaria capucina
Fragilaria crotonensis
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Euglenophyceae
Trachelomonas volvocinopsis
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Koliella spiculiformis
Closterium acutum v. acutum
Closterium acutum v. variabile
Closterium gracile
Closterium pronum
Spondylosium planum
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Ankyra judayi
Crucigenia tetrapedia
Desmodesmus armatus v. armatus
Dictyosphaerium spp.
Didymocystis spp.
Franceia droescheri
Monoraphidium contortum
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium minutum
Nephrochlamys spp.
Oocystis spp.
Pediastrum boryanum
Pediastrum boryanum v. longicorne
Pediastrum duplex
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
312
1248
312
4999
4999
4999
54989
74985
284943
0.0705
0.1909
0.049
0.21
0.195
0.4399
9.898
7.8734
34.4356
0.0031
0.0084
0.0022
0.0092
0.0086
0.0193
0.4351
0.3461
1.5139
0.0109
0.0304
0.0078
0.0361
0.0337
0.0723
1.5573
1.28
5.4449
219956
4056
9998
6864
24995
119976
9998
222.1556
19.5621
8.8982
21.1205
11.0428
80.3839
5.089
9.7664
0.86
0.3912
0.9285
0.4855
3.5338
0.2237
31.4669
2.5188
1.2701
2.795
1.6431
11.6749
0.7515
1872
31512
29994
4056
240569
89982
179964
100
14997
1560
8424
18096
624
500
4680
5304
312
38376
8424
25.8636
20.4337
4.2292
32.2046
119.9363
171.7156
142.3515
0.2773
3.5393
2.939
14.8094
14.8618
1.4976
0.372
1.2636
0.9422
1.1232
82.8922
12.8887
1.137
0.8983
0.1859
1.4158
5.2726
7.5489
6.258
0.0122
0.1556
0.1292
0.651
0.6534
0.0658
0.0164
0.0556
0.0414
0.0494
3.6441
0.5666
1.229
1.7092
0.4781
1.6992
10.6602
11.5519
11.6149
0.0178
0.3629
0.2035
1.039
1.2006
0.0991
0.0307
0.1263
0.101
0.0688
5.5937
0.9283
312
2.9759
0.1308
0.3676
9998
29.779
1.3092
3.9282
9998
0.3099
0.0136
0.0543
14997
4999
312
2496
200
100
900
0.8653
0.0452
0.2633
0.941
0.358
0.2834
1.3563
0.038
0.002
0.0116
0.0414
0.0157
0.0125
0.0596
0.1459
0.0085
0.0377
0.1415
0.049
0.0377
0.1875
64987
9998
29994
9998
14997
159968
4999
9998
154969
4999
4999
124975
312
250
312
19.5871
0.7099
7.4985
1.3897
0.2699
3.9992
6.7786
0.2
12.9756
0.4599
0.2599
7.8774
6.27
1.256
1.5675
0.8611
0.0312
0.3296
0.0611
0.0119
0.1758
0.298
0.0088
0.5704
0.0202
0.0114
0.3463
0.2756
0.0552
0.0689
0.1182
1.2585
0.2418
0.0532
0.7407
0.9431
0.036
2.1401
0.0754
0.048
1.3058
0.74
0.1613
0.2013
Laji
Pediastrum privum
Scenedesmus spp.
Schroederia spp.
Sphaerocystis schroeteri
Tetrachlorella alternans
Tetraëdron caudatum
Westella botryoides
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
44991
34993
4999
1248
19996
4999
29994
20.3359
2.6245
0.3199
1.2455
18.0764
2.4995
12.2376
0.894
0.1154
0.0141
0.0548
0.7947
0.1099
0.538
3.0252
0.4357
0.0536
0.2004
2.8052
0.3695
1.9934
34993
104979
54989
4.4691
3.5193
5.059
0.1965
0.1547
0.2224
0.7085
0.5898
0.8292
84983
34993
79984
99980
624
312
1560
2496
312
550
936
2184
936
1.3597
1.1898
1.6797
0.3999
5.4332
0.2449
0.1966
6.1601
0.0527
3.4479
1.6932
7.0216
0.6618
0.0765
0.0669
0.0945
0.0225
0.3057
0.0138
0.0111
0.3466
0.003
0.194
0.0953
0.3951
0.0372
0.3051
0.2631
0.3775
0.086
0.8937
0.0478
0.0389
1.0707
0.0097
0.4996
0.2741
1.0784
0.0958
274945
1089782
318.8112
106.6187
17.9388
5.9992
44.5029
17.3855
4999
936
312
19996
4700
3.3493
9.258
1.8913
23.9352
134.749
0.1885
0.5209
0.1064
1.3468
7.582
0.4865
1.1409
0.2402
3.3553
15.5624
134973
1.8146
0.1021
0.3337
4999
29994
24995
104979
3120
1872
1560
14997
9998
199960
0.165
6.1488
12.5475
22.1106
0.7051
0.2864
0.2449
0.8548
1.0498
29.2142
0.0093
0.346
0.706
1.2441
0.0397
0.0161
0.0138
0.0481
0.0591
1.6438
0.0288
0.9598
1.8546
3.3903
0.1094
0.0455
0.0389
0.1443
0.1707
4.5213
64987
9360
19996
14997
14997
159968
65.6369
45.1433
20.9358
11.7726
10.048
95.071
3.6932
2.5401
1.178
0.6624
0.5654
5.3494
9.297
5.8126
2.9588
1.6933
1.4594
13.8709
1560
23712
4992
500
138093
14997
4999
1248
117150
23712
21.553
19.027
1.882
1.374
68.5408
47.0906
3.9542
2.3512
205.9497
20.2563
1.2127
1.0706
0.1059
0.0773
3.8566
2.6497
0.2225
0.1323
11.5883
1.1398
1.0242
1.4982
0.1766
0.0886
6.0974
2.9609
0.3226
0.1628
14.4493
1.6231
22.8.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Merismopedia warmingiana
Microcystis wesenbergii
Radiocystis geminata
Snowella septentrionalis
Woronichinia naegeliana
Pseudanabaena limnetica
Anabaena crassa
Anabaena flos-aquae
Anabaena spp. "straight"
Aphanizomenon gracile
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium spp.
Gymnodinium uberrimum
Peridinium spp.
Peridinium umbonatum
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon suecicum
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Mallomonas tonsurata
Synura spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira subarctica
Cyclotella radiosa
Cyclotella stelligera
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Laji
Diatoma tenuis
Eunotia zasuminensis
Fragilaria crotonensis
Synedra acus v. acus
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Gonyostomum spp.
Euglenophyceae
Euglena proxima
Euglena spp.
Trachelomonas spp.
Trachelomonas volvocina
Trachelomonas volvocinopsis
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Scourfieldia spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Closterium acutum v. variabile
Closterium gracile
Staurastrum spp.
Staurodesmus dejectus v. dejectus
Chlorophyceae
Eudorina elegans
Polytoma spp.
Ankistrodesmus fusiformis
Ankyra judayi
Botryococcus spp.
Closteriopsis longissima
Coelastrum astroideum
Crucigenia tetrapedia
Desmodesmus armatus v. armatus
Dictyosphaerium spp.
Didymocystis spp.
Monoraphidium contortum
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium griffithii
Monoraphidium minutum
Nephrocytium lunatum
Oocystis spp.
Pediastrum angulosum v. angulosum
Pediastrum duplex v. gracillimum
Pediastrum privum
Tetrastrum komarekii
Westella botryoides
Gloeotila spp.
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
312
936
152880
2184
4680
312
78881
0.1685
0.2471
41.2776
1.5113
1.3104
1.1232
99.3901
0.0095
0.0139
2.3226
0.085
0.0737
0.0632
5.5925
0.0148
0.0248
4.1262
0.1265
0.1301
0.0688
7.4259
14352
4999
136.8894
7.2186
7.7025
0.4062
16.9074
1.0004
312
312
4999
19996
4999
3.2916
1.0059
7.9584
35.3129
8.8482
0.1852
0.0566
0.4478
1.987
0.4979
0.4041
0.1327
1.0964
4.8342
1.2098
24995
4999
0.7748
0.07
0.0436
0.0039
0.1357
0.0128
4999
6240
100
312
624
0.2884
2.3525
0.179
0.2874
1.0084
0.0162
0.1324
0.0101
0.0162
0.0567
0.0486
0.3539
0.0245
0.0409
0.1388
312
49990
1248
4999
936
312
19996
24995
9998
9998
49990
4999
59988
4999
9998
4999
59988
312
50
14997
24995
1248
2496
0.6686
15.067
0.1647
0.3549
3.0457
0.204
2.5395
6.2487
3.6593
1.0098
1.2497
0.0387
5.0228
0.5049
0.9198
3.9242
2.6935
7.0783
0.2512
6.7786
2.4995
0.5092
0.2122
0.0376
0.8478
0.0093
0.02
0.1714
0.0115
0.1429
0.3516
0.2059
0.0568
0.0703
0.0022
0.2826
0.0284
0.0518
0.2208
0.1516
0.3983
0.0141
0.3814
0.1406
0.0287
0.0119
0.1027
0.0264
0.0591
0.3984
0.0297
0.4081
1.0488
0.5929
0.1752
0.2315
0.0074
0.8284
0.0823
0.1508
0.6142
0.4613
0.8292
0.0323
1.0084
0.4437
0.0829
0.0349
44991
44991
139972
3.8392
1.4597
12.8774
0.216
0.0821
0.7246
0.6323
0.2444
2.1108
34993
9998
9998
184963
612
50
2142
918
1836
306
918
0.5599
0.3399
0.21
0.7399
5.3287
0.2612
18.6504
0.7206
0.2313
0.1619
2.2656
0.04
0.0243
0.015
0.0529
0.381
0.0187
1.3333
0.0515
0.0165
0.0116
0.162
0.1256
0.0752
0.0472
0.1591
0.8765
0.043
3.0677
0.1407
0.0458
0.0316
0.3938
12.9.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Merismopedia warmingiana
Microcystis botrys
Microcystis viridis
Microcystis wesenbergii
Radiocystis geminata
Snowella septentrionalis
Woronichinia karelica
Woronichinia naegeliana
Laji
Pseudanabaena limnetica
Anabaena curva
Anabaena planctonica
Aphanizomenon gracile
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium uberrimum
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon cylindricum
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Phaeaster aphanaster
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira subarctica
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Fragilaria crotonensis
Synedra acus v. acus
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Eustigmatophyceae
Pseudostaurastrum limneticum
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Euglenophyceae
Euglena charkowiensis
Phacus pleuronectes
Phacus tortus
Trachelomonas volvocina
Trachelomonas volvocina v. volvocina
Trachelomonas volvocinopsis
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Scourfieldia spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Closterium acutum v. variabile
Closterium gracile
Spondylosium planum
Staurastrum anatinum
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
306
9180
250
350
0.0517
38.5285
1.884
0.2474
0.0037
2.7545
0.1347
0.0177
0.0095
5.7911
0.2717
0.0358
254949
679864
282.2085
79.5041
20.1755
5.6839
39.5974
12.8122
306
3.0266
0.2164
0.373
314937
4.3541
0.3113
0.7994
49990
9998
44991
144971
6732
2448
5814
7956
9998
24995
9998
4999
14997
299940
1.6497
2.0496
22.5855
28.6793
1.5214
0.9229
0.8895
1.2491
1.9696
1.4247
0.8798
0.8998
1.5747
29.839
0.1179
0.1465
1.6147
2.0503
0.1088
0.066
0.0636
0.0893
0.1408
0.1019
0.0629
0.0643
0.1126
2.1332
0.2879
0.3199
3.3383
4.4158
0.2361
0.1388
0.1414
0.1982
0.3082
0.2405
0.1447
0.1416
0.256
4.7711
24995
8874
3366
9998
344931
25.2449
42.7993
10.3572
5.5989
221.9706
1.8048
3.0598
0.7404
0.4003
15.869
3.5758
5.5108
1.3706
0.8181
32.2053
4284
11822
1530
918
33666
306
52110
25704
83538
306
1836
306
24174
1224
59.1877
6.6491
0.5768
2.5227
17.1317
0.5765
91.6094
18.8502
22.5553
0.2118
0.4253
1.1016
50.5451
1.8727
4.2314
0.4753
0.0412
0.1803
1.2247
0.0412
6.5493
1.3476
1.6125
0.0151
0.0304
0.0788
3.6135
0.1339
2.8125
0.5624
0.0541
0.1627
1.5181
0.0399
6.4272
1.548
2.2547
0.0177
0.0435
0.0675
3.4277
0.1349
306
0.3115
0.0223
0.0441
8874
84.6402
6.051
10.454
50
306
200
9998
4999
24995
0.9538
0.2803
2.2274
17.6565
3.4843
80.4889
0.0682
0.02
0.1592
1.2623
0.2491
5.7542
0.1129
0.0399
0.2725
2.4171
0.5048
10.5746
34993
4999
1.0848
0.07
0.0776
0.005
0.19
0.0128
14997
7038
306
612
100
0.8653
2.6533
0.5477
0.9223
0.9074
0.0619
0.1897
0.0392
0.0659
0.0649
0.1459
0.3991
0.0749
0.1275
0.1124
Laji
Staurastrum spp.
Staurodesmus dejectus v. dejectus
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Pseudosphaerocystis lacustris
Botryococcus spp.
Crucigenia tetrapedia
Didymocystis spp.
Kirchneriella lunaris
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium minutum
Nephrochlamys spp.
Nephrocytium limneticum
Oocystis borgei
Oocystis spp.
Pediastrum boryanum v. longicorne
Pediastrum duplex
Pediastrum privum
Pediastrum tetras
Planktosphaeria gelatinosa
Quadrigula pfitzeri
Sphaerocystis schroeteri
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
306
306
0.966
0.4945
0.0691
0.0354
0.1276
0.0681
54989
918
1374
19996
54989
1200
69986
4999
4999
306
9998
74985
100
50
19996
4999
4999
100
4999
16.5737
0.9841
3.5159
4.999
1.3747
0.1596
5.8599
0.4599
0.2599
0.4149
16.3967
3.3668
0.5024
0.8832
9.0382
5.9988
2.6145
0.1206
4.989
1.1849
0.0704
0.2514
0.3574
0.0983
0.0114
0.4189
0.0329
0.0186
0.0297
1.1722
0.2407
0.0359
0.0631
0.6462
0.4289
0.1869
0.0086
0.3567
0.1511
0.532
0.839
0.2546
0.0256
0.9665
0.0754
0.048
0.0628
2.2547
0.5766
0.0645
0.1051
1.3445
0.8408
0.3855
0.0184
0.8028
54989
69986
9998
4.6091
0.9798
0.9198
0.3295
0.07
0.0658
0.7599
0.1799
0.1508
1139
1251
2.2359
0.2114
0.2723
0.0257
0.3041
0.0389
86645
666500
26660
83.8524
86.9783
5.3053
10.2109
10.5915
0.646
11.8019
13.9125
0.8297
417
46655
6665
3753
67
6.1595
8.5379
7.2582
11.6868
1.9209
0.7501
1.0397
0.8838
1.4231
0.2339
0.7407
1.3423
1.0233
1.5454
0.2218
501751
7.9432
0.9673
1.4485
79980
6665
73315
6665
6672
13330
6665
10842
9591
3753
13330
13330
6665
13330
13330
686495
2.6393
1.3663
13.7499
0.6998
1.5079
0.2133
2.7327
4.0874
1.4674
0.5892
2.626
0.7598
0.2799
2.3994
1.3996
164.7888
0.3214
0.1664
1.6744
0.0852
0.1836
0.026
0.3328
0.4977
0.1787
0.0718
0.3198
0.0925
0.0341
0.2922
0.1704
20.0667
0.4607
0.2133
2.125
0.1138
0.234
0.0389
0.409
0.6148
0.2333
0.0935
0.411
0.1282
0.0481
0.3775
0.2275
24.9398
6665
3753
13330
13330
6.7317
11.548
12.157
6.785
0.8197
1.4062
1.4804
0.8262
0.9535
1.5282
1.7317
1.002
Päijänne 69
17.5.2011
Nostocophyceae
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Rhodomonas lens
Dinophyceae
Gymnodinium helveticum
Gymnodinium spp.
Peridinium spp.
Peridinium umbonatum v. goslaviense
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus spp.
Chrysolykos planctonicus
Dinobryon bavaricum
Dinobryon borgei
Dinobryon crenulatum
Dinobryon cylindricum
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Kephyrion ovale
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Laji
Diatomophyceae
Eupodiscales
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Melosira varians
Stephanodiscus spp.
Urosolenia longiseta
Bacillariales
Asterionella formosa
Diatoma tenuis
Entomoneis spp.
Fragilaria capucina
Fragilaria crotonensis
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Prasinophyceae
Scourfieldia complanata
Charophyceae
Koliella spiculiformis
Polytoma spp.
Didymocystis spp.
Oocystis spp.
Raphidocelis spp.
Choanoflagellidea
Aulomonas purdyi
Stelexomonas dichotoma
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
6665
24186
1251
40449
50874
268
6665
24603
13330
10425
19599
67
6255
4170
53793
3336
5004
9174
0.3266
24.7541
0.4716
128.7896
19.9175
2.5597
14.6497
43.2521
0.9598
9.6827
8.2566
0.1608
4.6537
1.1259
12.0075
12.0096
7.7729
14.0362
0.0398
3.0144
0.0574
15.683
2.4254
0.3117
1.7839
5.2669
0.1169
1.1791
1.0054
0.0196
0.5667
0.1371
1.4622
1.4624
0.9465
1.7092
0.0451
1.8842
0.0443
8.0765
1.8203
0.1304
0.9853
3.0345
0.1232
0.7647
0.7565
0.0106
0.3841
0.1125
1.2345
0.7358
0.555
1.011
6665
0.2066
0.0252
0.0362
6665
0.1006
0.0123
0.0184
106640
6665
6665
19995
32.1413
0.1666
0.2993
0.12
3.9139
0.0203
0.0364
0.0146
0.0309
0.0513
0.0232
26660
26660
1.333
1.8929
0.1623
0.2305
0.2269
0.3151
33325
26660
13330
139965
2.8659
3.0126
0.1866
12.8768
0.349
0.3668
0.0227
1.568
0.4717
0.4876
0.0343
2.1107
6665
834
1206
5421
2919
2085
1668
0.1733
2.0583
2.3674
0.9161
5.3593
4.9498
2.095
0.0243
0.2887
0.332
0.1285
0.7517
0.6942
0.2938
0.0389
0.3578
0.322
0.1684
0.8634
0.6655
0.2928
133300
439890
203.6757
46.2684
28.5666
6.4894
27.9615
7.5048
834
6665
12.319
1.2197
1.7278
0.1711
1.4815
0.1918
453220
5.8385
0.8189
1.0762
19995
33325
26660
2919
19995
44202
35445
33325
19995
39990
19995
833125
0.6598
6.8316
5.7452
0.6597
0.3199
6.7629
5.5649
6.565
1.1397
1.6796
3.5991
87.4781
0.0925
0.9582
0.8058
0.0925
0.0449
0.9485
0.7805
0.9208
0.1599
0.2356
0.5048
12.2693
0.1152
1.0664
0.8796
0.1024
0.0584
1.075
0.8829
1.0274
0.1924
0.2887
0.5663
14.2214
7.6.2011
Nostocophyceae
Cyanodictyon imperfectum
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Anabaena lemmermannii
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanizomenon yezoense
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium helveticum
Gymnodinium spp.
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon borgei
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Kephyrion ovale
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Laji
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas punctifera
Synura spp.
Diatomophyceae
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclotella stelligera
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Diatoma tenuis
Fragilaria crotonensis
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Charophyceae
Koliella spiculiformis
Closterium kuetzingii
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Crucigenia tetrapedia
Didymocystis spp.
Monoraphidium contortum
Monoraphidium dybowskii
Oocystis spp.
Paulschulzia pseudovolvox
Tetraedron minimum v. tetralobulatum
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
453220
55.0862
7.7261
8.6557
2085
19995
6.4155
10.1775
0.8998
1.4274
0.849
1.503
44202
7506
43785
13330
417
9591
834
834
2814
37947
4170
12927
19599
29.3148
23.8991
20.2416
10.544
0.7856
16.861
0.7156
0.3002
0.7598
7.506
15.012
24.1276
29.9865
4.1116
3.352
2.839
1.4789
0.1102
2.3648
0.1004
0.0421
0.1066
1.0528
2.1055
3.384
4.2058
2.4335
1.4987
1.7851
0.8603
0.0544
1.183
0.0575
0.0284
0.0759
0.7897
0.9198
1.6663
2.1598
417
3.9773
0.5578
0.4912
6665
0.2066
0.029
0.0362
6665
67
0.0603
3.5063
0.0085
0.4918
0.0114
0.3904
46655
6665
19995
6665
19995
6665
1668
6665
14.0618
1.6663
0.4999
0.1333
1.6742
0.2993
2.5454
0.3732
1.9722
0.2337
0.0701
0.0187
0.2348
0.042
0.357
0.0523
0.2797
0.0926
0.024
0.2761
0.0513
0.3826
0.0631
26660
6665
26660
153295
2.2528
0.7531
0.8931
14.1031
0.316
0.1056
0.1253
1.978
0.3712
0.1219
0.1519
2.3117
3999
27993
23994
3999
80
40
250
440
2750
3250
21500
80
120
80
0.064
0.9518
0.5039
0.016
0.6966
0.359
0.0315
1.0859
5.3983
0.5493
39.474
0.1751
0.4492
0.1899
0.006
0.0893
0.0473
0.0015
0.0654
0.0337
0.003
0.1019
0.5067
0.0516
3.705
0.0164
0.0422
0.0178
0.0144
0.2105
0.1133
0.0034
0.1146
0.0641
0.0062
0.1887
0.7343
0.1009
6.3593
0.0274
0.0672
0.0255
223944
867783
218.7093
87.4261
20.528
8.2058
30.9765
14.2194
79980
14.6363
1.3738
2.301
1829451
23.7429
2.2285
4.3746
3999
63984
15996
0.132
13.1167
8.03
0.0124
1.2311
0.7537
0.023
2.0475
1.1869
20.6.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Merismopedia warmingiana
Microcystis botrys
Microcystis flos-aquae
Snowella septentrionalis
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Anabaena lemmermannii
Anabaena macrospora
Anabaena solitaria
Aphanizomenon flos-aquae
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium spp.
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Laji
Chrysococcus spp.
Chrysolykos planctonicus
Dinobryon bavaricum
Dinobryon borgei
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Kephyrion ovale
Kephyrion skujae
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Diatomophyceae
Eupodiscales
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira distans v. tenella
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira subarctica
Cyclotella radiosa
Cyclotella rossii
Melosira varians
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Fragilaria capucina
Fragilaria crotonensis
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Euglenophyceae
Trachelomonas volvocinopsis
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Scourfieldia spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Koliella spiculiformis
Closterium acutum v. acutum
Spondylosium planum
Staurastrum anatinum
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Ankyra judayi
Botryococcus spp.
Crucigenia tetrapedia
Didymocystis spp.
Monoraphidium contortum
Monoraphidium dybowskii
Nephrocytium lunatum
Oocystis spp.
Pediastrum privum
Tetrastrum komarekii
Westella botryoides
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
35991
3999
500
51987
250
102500
163959
7998
11997
19995
63984
2069379
743814
5.7066
0.4199
0.113
0.8318
0.0383
16.0925
32.2999
0.4559
0.5039
0.7798
11.5171
217.2848
95.7721
0.5356
0.0394
0.0106
0.0781
0.0036
1.5104
3.0317
0.0428
0.0473
0.0732
1.081
20.3942
8.9891
0.8935
0.0683
0.0175
0.1518
0.0061
2.5533
5.0549
0.0769
0.0866
0.1348
1.812
35.3243
15.0857
500
7998
1.5385
4.103
0.1444
0.3851
0.2036
0.6057
7998
500
13000
7998
1750
7250
27993
3999
80
9250
24750
1400
3500
3750
40
5330
18250
0.3919
6.908
7.1136
1.1277
4.809
3.264
70.1665
6.4304
0.4522
16.2615
25.039
1.0416
0.945
0.7962
0.144
11.44
27.9225
0.0368
0.6484
0.6677
0.1058
0.4514
0.3064
6.5858
0.6036
0.0424
1.5263
2.3501
0.0978
0.0887
0.0747
0.0135
1.0738
2.6208
0.0541
0.3283
0.606
0.1275
0.3101
0.2903
4.5326
0.4588
0.0254
1.1409
1.9436
0.086
0.0945
0.0826
0.0088
0.7727
2.0111
250
2.3845
0.2238
0.2945
3999
7.0782
0.6644
0.9678
7998
7998
0.2479
0.112
0.0233
0.0105
0.0434
0.0206
3999
11997
80
2750
250
0.2307
0.1085
0.0675
4.1442
2.2685
0.0217
0.0102
0.0063
0.389
0.2129
0.0389
0.0205
0.0097
0.5729
0.281
63984
3999
750
3999
127968
27993
15996
250
75981
3999
3999
15996
19.2848
0.2839
2.289
0.9998
3.1992
0.5599
1.3393
0.1962
3.4115
1.8075
0.3999
6.5264
1.8101
0.0266
0.2148
0.0938
0.3003
0.0525
0.1257
0.0184
0.3202
0.1697
0.0375
0.6126
0.0473
0.3771
0.1678
0.5925
0.1008
0.2209
0.0307
0.5843
0.2689
0.071
1.0631
67983
35991
159960
5.8145
0.5039
14.7163
0.5458
0.0473
1.3813
0.9574
0.0925
2.4122
Laji
24.8.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa holsatica
Aphanocapsa incerta
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Cyanodictyon planctonicum
Microcystis wesenbergii
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Anabaena crassa
Anabaena flos-aquae
Anabaena lemmermannii
Aphanizomenon flos-aquae
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium spp.
Gymnodinium uberrimum
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Dinobryon sociale
Dinobryon suecicum
Kephyrion cupuliforme
Kephyrion ovale
Phaeaster aphanaster
Spiniferomonas spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira distans v. tenella
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclotella stelligera
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Bacillariales
Asterionella formosa
Eunotia zasuminensis
Fragilaria crotonensis
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Euglenophyceae
Phacus pleuronectes
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
6951
834
32670
19602
65340
13068
268
3336
134
834
1072
834
834
1668
1.3269
0.1743
0.5227
0.6665
1.3721
0.3267
2.3335
8.2332
0.263
0.1409
6.7204
1.5087
1.5312
3.9598
0.1182
0.0155
0.0466
0.0594
0.1222
0.0291
0.2079
0.7335
0.0234
0.0126
0.5987
0.1344
0.1364
0.3528
0.2842
0.0392
0.1173
0.1474
0.3084
0.0736
0.3838
1.431
0.0358
0.0259
0.9737
0.2442
0.2467
0.5324
424710
999702
456.2954
93.7498
40.6508
8.3521
64.0922
15.3352
13068
417
1072
2.3914
4.1245
30.7342
0.2131
0.3675
2.7381
0.376
0.5083
3.5496
241758
3.4826
0.3103
0.638
26136
13068
98010
834
6534
6534
6534
13068
13068
196020
0.8625
6.5601
21.7909
0.1309
0.3724
1.9667
0.2744
1.15
2.3522
14.0187
0.0768
0.5844
1.9413
0.0117
0.0332
0.1752
0.0244
0.1025
0.2096
1.2489
0.1505
0.9696
3.3299
0.0208
0.0629
0.2999
0.0472
0.1891
0.3701
2.2787
19602
1251
4170
26136
84942
19.798
6.0336
12.8311
22.1764
57.5057
1.7638
0.5375
1.1431
1.9757
5.1231
2.8043
0.7769
1.698
3.1732
8.3155
1251
15012
39204
1668
19599
1668
86331
19602
834
3753
32670
22935
1742
20850
2085
417
1668
11259
17.2838
11.5602
5.5278
0.6288
64.7468
5.3109
45.2017
15.5052
1.5713
6.5978
2.3522
22.2645
0.4599
5.6295
0.515
1.5012
2.8439
17.2263
1.5398
1.0299
0.4925
0.056
5.7682
0.4731
4.027
1.3813
0.14
0.5878
0.2096
1.9835
0.041
0.5015
0.0459
0.1337
0.2534
1.5347
0.8213
0.9374
0.6249
0.059
4.009
0.333
3.9759
1.2651
0.1088
0.4629
0.3019
1.7438
0.0462
0.5627
0.0523
0.092
0.1995
1.2407
4170
39.7735
3.5434
4.9125
417
0.382
0.034
0.0544
32670
1.0128
0.0902
0.1774
Laji
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Koliella spiculiformis
Closterium acutum v. variabile
Staurastrum anatinum
Staurodesmus cuspidatus
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Ankistrodesmus fusiformis
Botryococcus spp.
Didymocystis spp.
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium minutum
Nephrocytium agardhianum
Oocystis spp.
Pediastrum duplex
Pediastrum duplex v. gracillimum
Pediastrum privum
Planktosphaeria gelatinosa
Quadrigula pfitzeri
Tetrastrum komarekii
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Flagellates (oval)
Monad
Gyromitus cordiformis
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
6534
6534
3753
134
67
0.0457
0.0591
1.4149
1.2159
0.1136
0.0041
0.0053
0.126
0.1083
0.0101
0.0088
0.0112
0.2128
0.1506
0.0156
58806
52272
67
39204
45738
6534
134
98010
67
134
6534
6534
417
6534
17.7241
6.8999
0.5751
0.9801
3.8296
0.6011
0.1146
4.4006
1.1834
0.6732
2.9534
3.4173
0.0313
0.6534
1.579
0.6147
0.0512
0.0873
0.3412
0.0536
0.0102
0.392
0.1054
0.06
0.2631
0.3044
0.0028
0.0582
1.1066
0.0715
0.1815
0.6316
0.0985
0.0178
0.7537
0.1408
0.0865
0.4393
0.5038
0.0057
0.116
65340
6534
58806
6534
45738
6.7235
1.1827
1.3329
6.5667
4.2079
0.599
0.1054
0.1187
0.585
0.3749
1.0905
0.186
0.2329
0.9304
0.6897
624
312
624
14997
19996
50
100
250
1248
3432
2184
3744
936
1650
1250
936
312
0.8611
0.0652
0.1104
0.5099
0.4199
0.4354
1.3083
2.1767
0.9797
8.4702
4.2872
0.6327
5.8678
2.751
2.295
2.2221
0.2206
0.1153
0.0087
0.0148
0.0683
0.0562
0.0583
0.1751
0.2914
0.1312
1.1339
0.5739
0.0847
0.7855
0.3683
0.3072
0.2975
0.0295
0.1844
0.0147
0.023
0.1128
0.0944
0.0716
0.219
0.358
0.1913
1.4722
0.5831
0.1163
0.8502
0.4483
0.3697
0.2988
0.0319
169966
714857
165.057
79.5441
22.0969
10.6489
23.3581
12.8583
4999
312
19996
312
50
100
10.048
4.6086
5.9488
3.086
0.551
2.867
1.3452
0.617
0.7964
0.4131
0.0738
0.3838
1.3647
0.5542
0.9039
0.3803
0.0675
0.3311
204959
2.6845
0.3594
0.4944
74985
19996
19996
44991
12792
2808
4999
2.4745
4.0992
10.038
9.1832
2.891
0.4296
0.9848
0.3313
0.5488
1.3438
1.2294
0.387
0.0575
0.1318
0.4319
0.6399
1.4837
1.411
0.4486
0.0683
0.1541
12.9.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa holsatica
Aphanocapsa incerta
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Microcystis botrys
Microcystis flos-aquae
Microcystis wesenbergii
Radiocystis geminata
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Anabaena crassa
Anabaena flos-aquae
Anabaena lemmermannii
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanizomenon gracile
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Dinophyceae
Gymnodinium helveticum
Gymnodinium spp.
Gymnodinium uberrimum
Peridinium spp.
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon divergens
Dinobryon spp.
Laji
Dinobryon suecicum
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira subarctica
Cyclotella radiosa
Cyclotella stelligera
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Bacillariales
Asterionella formosa
Eunotia zasuminensis
Fragilaria crotonensis
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Euglenophyceae
Phacus pleuronectes
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Charophyceae
Closterium acutum v. variabile
Staurastrum anatinum
Staurodesmus spp.
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Botryococcus spp.
Crucigenia tetrapedia
Didymocystis spp.
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium minutum
Oocystis spp.
Pediastrum boryanum v. longicorne
Pediastrum duplex
Pediastrum duplex v. gracillimum
Quadrigula pfitzeri
Siderocelis spp.
Treubaria setigera
Willea vilhelmii
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
4999
4999
4999
144971
0.2849
0.8998
0.5249
19.8185
0.0381
0.1205
0.0703
2.6532
0.0481
0.1416
0.0853
3.0841
19996
936
4368
4999
94981
20.196
4.5143
13.4403
3.9242
56.5337
2.7037
0.6044
1.7993
0.5254
7.5684
2.8606
0.5813
1.7786
0.5644
8.2474
3744
30860
936
4734
44616
9998
34993
4056
21216
9998
8424
600
2500
4056
936
1560
10920
51.7271
21.1354
0.3529
18.5578
24.7419
9.2282
27.6795
7.6415
37.2977
0.7199
7.7239
0.1584
0.675
1.0733
3.3696
1.95
16.7076
6.9249
2.8295
0.0472
2.4844
3.3123
1.2354
3.7056
1.023
4.9932
0.0964
1.034
0.0212
0.0904
0.1437
0.4511
0.2611
2.2367
2.458
1.7513
0.0331
1.1121
2.154
0.7313
2.2584
0.5291
2.6168
0.0924
0.609
0.0159
0.0675
0.1075
0.2065
0.1459
1.2034
2808
26.7827
3.5855
3.308
50
0.0458
0.0061
0.0065
4999
0.155
0.0207
0.0271
3744
150
312
1.4115
1.3611
0.4717
0.189
0.1822
0.0632
0.2123
0.1686
0.0652
29994
200
4999
19996
34993
4999
39992
100
50
100
312
4999
4999
100
9.0402
0.6104
1.2497
0.4999
2.93
0.4599
1.7956
0.5024
0.8832
0.5024
0.0234
0.5099
0.6999
0.0502
1.2103
0.0817
0.1673
0.0669
0.3922
0.0616
0.2404
0.0673
0.1182
0.0673
0.0031
0.0683
0.0937
0.0067
0.1006
0.2098
0.0926
0.4833
0.0754
0.3075
0.0645
0.1051
0.0645
0.0042
0.0831
0.1118
0.0081
34993
49990
19996
3.0194
3.1394
1.8396
0.4042
0.4203
0.2463
0.4969
0.511
0.3015
2500
0.4225
0.0516
0.0777
140215
1105057
120.3122
133.6812
14.7078
16.3421
17.0792
21.4991
1000
14.771
1.8057
1.7763
Päijänne 70
17.5.2011
Nostocophyceae
Pseudanabaena limnetica
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium helveticum
Laji
Gymnodinium spp.
Gymnodinium uberrimum
Peridinium spp.
Peridinium umbonatum v. goslaviense
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon cylindricum
Dinobryon divergens
Dinobryon spp.
Kephyrion ovale
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclotella radiosa
Urosolenia longiseta
Bacillariales
Asterionella formosa
Diatoma tenuis
Fragilaria spp.
Synedra acus v. angustissima
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Euglenophyceae
Trachelomonas volvocina v. volvocina
Prasinophyceae
Scourfieldia complanata
Charophyceae
Koliella longiseta f. tenuis
Closterium acutum v. variabile
Chlorophyceae
Chlorogonium maximum
Polytoma spp.
Pseudosphaerocystis lacustris
Didymocystis spp.
Lagerheimia genevensis
Choanoflagellidea
Choanoflagellidea
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Flagellate biflagella
Flagellates (sphere)
Flagellates (sphere)
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
35991
1000
3750
4750
9.3337
9.891
8.1105
14.7915
1.141
1.2091
0.9915
1.8082
1.4298
1.219
1.0937
1.956
334566
4.8238
0.5897
0.8837
67983
3999
79980
500
3000
750
7998
3999
3999
7998
403899
2.2434
0.8198
17.2357
0.113
1.131
0.1148
1.5756
0.168
0.7198
0.8398
103.794
0.2743
0.1002
2.107
0.0138
0.1383
0.014
0.1926
0.0205
0.088
0.1027
12.6885
0.3916
0.128
2.6389
0.0175
0.1701
0.0182
0.2466
0.0289
0.1133
0.1365
15.7387
250
2250
19995
15996
1.2057
6.9232
6.3704
8.142
0.1474
0.8463
0.7788
0.9953
0.1553
0.9162
0.9615
1.2024
67750
38500
3999
6500
3999
21750
11750
3250
250
15250
1250
3750
1000
215.716
17.5465
12.5569
11.427
0.2879
21.9855
5.22
1.7062
0.1125
3.5663
4.7825
8.1
1.53
26.3706
2.145
1.535
1.3969
0.0352
2.6877
0.6381
0.2086
0.0138
0.436
0.5846
0.9902
0.187
13.5276
1.5625
0.7895
0.8017
0.037
1.7092
0.4734
0.1504
0.0102
0.3642
0.2894
0.5466
0.1102
7998
5.5746
0.6815
0.8076
115971
3.5951
0.4395
0.6297
3999
250
0.095
0.0943
0.0116
0.0115
0.0169
0.0142
250
31992
2750
7998
3999
0.5905
9.6424
2.948
0.2
0.1412
0.0722
1.1787
0.3604
0.0244
0.0173
0.0794
0.4528
0.037
0.0245
15996
0.8158
0.0997
0.1387
43989
7998
3999
3999
27993
47988
3.7271
0.9038
11.2172
1.2837
0.7038
4.4149
0.4556
0.1105
1.3713
0.1569
0.086
0.5397
0.6141
0.1463
1.4928
0.195
0.122
0.7237
245
40
280
2940
735
0.0512
0.0987
0.5496
0.4969
1.3296
0.0076
0.0146
0.0813
0.0735
0.1966
0.0115
0.0172
0.0748
0.0913
0.2152
7.6.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa incerta
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Anabaena flos-aquae
Laji
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Rhodomonas lens
Dinophyceae
Gymnodinium helveticum
Peridinium spp.
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon borgei
Dinobryon cylindricum
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Kephyrion ovale
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclotella stelligera
Melosira varians
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Bacillariales
Asterionella formosa
Diatoma tenuis
Fragilaria capucina
Fragilaria crotonensis
Synedra acus v. acus
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Scourfieldia spp.
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Ankyra judayi
Botryococcus spp.
Didymocystis spp.
Micractinium pusillum
Monoraphidium dybowskii
Oocystis spp.
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
73055
299910
15380
104.6494
45.6555
3.0606
15.4761
6.7518
0.4526
14.3719
7.2065
0.4786
1715
245
40
25.3323
7.3279
1.1468
3.7463
1.0837
0.1696
3.0464
0.8441
0.1324
165335
2.5339
0.3747
0.4628
3845
7690
34605
24990
7690
1715
58555
32585
161490
7690
15380
26915
507540
292220
0.1269
1.5764
5.4868
5.6477
0.123
0.6466
8.9589
5.1158
31.8135
0.4383
0.646
4.8447
53.2917
44.9519
0.0188
0.2331
0.8114
0.8352
0.0182
0.0956
1.3249
0.7566
4.7047
0.0648
0.0955
0.7165
7.881
6.6477
0.0221
0.2461
0.8591
0.8764
0.0225
0.0973
1.4241
0.8117
4.9787
0.074
0.111
0.7622
8.6637
6.9416
490
4655
7690
34605
2.3633
14.3234
7.9899
19.7133
0.3495
2.1182
1.1816
2.9153
0.3043
1.8955
1.1297
2.8852
24745
23030
82565
3845
480
245
17334
3845
20335
13965
1960
1960
245
27990
3185
8820
21315
10.3112
73.3275
32.8793
3.0414
4.5845
0.4616
30.4732
0.2768
18.8483
6.3063
1.4582
0.5292
0.1695
6.3206
11.466
12.5856
32.612
1.5249
10.844
4.8624
0.4498
0.678
0.0683
4.5065
0.0409
2.7874
0.9326
0.2157
0.0783
0.0251
0.9347
1.6956
1.8612
4.8228
0.9206
4.5984
2.9527
0.2482
0.2336
0.032
2.138
0.0355
1.4899
0.5702
0.1204
0.0529
0.0142
0.6491
0.7025
0.9143
2.3489
3845
3845
0.1192
0.0538
0.0176
0.008
0.0209
0.0099
57675
3845
245
23070
3845
15380
19225
17.3832
0.273
0.1443
0.5768
1.415
1.2878
0.8632
2.5707
0.0404
0.0213
0.0853
0.2093
0.1904
0.1277
0.0454
0.0257
0.1068
0.232
0.2124
0.1478
19225
7690
57675
2.7299
0.1077
5.3061
0.4037
0.0159
0.7847
0.429
0.0198
0.8697
Laji
20.6.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Cyanodictyon planctonicum
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Anabaena lemmermannii
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium spp.
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Dinobryon borgei
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Kephyrion ovale
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Synura spp.
Diatomophyceae
Eupodiscales
Aulacoseira subarctica
Cyclotella stelligera
Urosolenia longiseta
Bacillariales
Asterionella formosa
Fragilaria capucina
Fragilaria crotonensis
Synedra acus v. angustissima
Synedra spp.
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Koliella spiculiformis
Closterium gracile v. elongatum
Chlorophyceae
Chlamydomonas spp.
Polytoma spp.
Botryococcus spp.
Crucigenia tetrapedia
Didymocystis spp.
Monoraphidium contortum
Monoraphidium dybowskii
Oocystis spp.
Raphidocelis spp.
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
4999
4999
4999
4999
638
1400
1914
2871
0.08
0.17
0.105
0.125
1.5746
2.7482
0.3235
5.2712
0.0065
0.0139
0.0086
0.0102
0.1284
0.2241
0.0264
0.4298
0.0179
0.0376
0.0236
0.0281
0.2737
0.3738
0.0594
0.8492
179964
2004531
232.8784
229.5674
18.9886
18.7186
32.3173
37.0108
39992
7.3185
0.5967
1.1506
1659615
25.534
2.082
4.6627
24995
19996
59988
9998
1595
25668
24995
19996
44991
34993
3986543
444911
5.124
10.038
8.8282
0.16
0.244
4.0299
4.924
1.1398
1.8896
6.2987
418.587
62.9774
0.4178
0.8185
0.7198
0.013
0.0199
0.3286
0.4015
0.0929
0.1541
0.5136
34.131
5.1351
0.7998
1.4837
1.3912
0.0292
0.0388
0.6394
0.7706
0.1924
0.3248
0.991
68.0503
9.8495
319
638
4999
1.5385
1.9631
2.5445
0.1255
0.1601
0.2075
0.1981
0.2598
0.3758
4999
4785
14997
10527
4999
16588
7975
6380
319
5742
6061
15950
0.245
2.2971
11.8626
18.5065
0.3599
16.4955
5.9334
1.7226
0.1435
1.3302
13.0918
24.4035
0.02
0.1873
0.9673
1.509
0.0293
1.345
0.4838
0.1405
0.0117
0.1085
1.0675
1.9898
0.0338
0.2052
0.9679
1.2984
0.0462
1.2868
0.4897
0.1722
0.013
0.1359
0.8835
1.7577
4999
9998
319
0.2884
0.0904
0.7015
0.0235
0.0074
0.0572
0.0486
0.0171
0.0948
4999
99980
50
9998
59988
14997
59988
99980
4999
1.5497
30.134
0.0294
2.4995
1.4997
0.6134
5.0228
4.4891
0.02
0.1264
2.4571
0.0024
0.2038
0.1223
0.05
0.4096
0.366
0.0016
0.2359
0.0052
0.4195
0.2777
0.1056
0.8284
0.7688
0.0039
64987
39992
446866
5.4289
0.5599
41.1117
0.4427
0.0457
3.3522
0.8953
0.1028
6.7387
Laji
11.7.2011
Nostocophyceae
Aphanothece minutissima
Snowella septentrionalis
Woronichinia naegeliana
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanizomenon gracile
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium spp.
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Dinobryon borgei
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas spp.
Diatomophyceae
Aulacoseira distans v. tenella
Aulacoseira subarctica
Cyclotella radiosa
Cyclotella stelligera
Asterionella formosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Closterium acutum v. variabile
Staurastrum anatinum
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Ankyra judayi
Botryococcus spp.
Coelastrum sphaericum
Didymocystis spp.
Monoraphidium dybowskii
Nephrocytium limneticum
Oocystis spp.
Sphaerocystis schroeteri
Willea vilhelmii
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
7998
250
520
1440
5000
0.2719
0.0315
1.2834
3.4186
3.535
0.0523
0.0061
0.2468
0.6574
0.6798
0.0601
0.0062
0.2231
0.4596
0.5117
223944
1247688
200.5179
138.4934
38.5618
26.6338
28.5722
22.3965
23994
120
4.3909
3.4404
0.8444
0.6616
0.6903
0.3973
462551
6.9356
1.3338
1.2681
11997
3999
15996
3999
111972
135966
2.4594
2.0075
1.8075
0.064
11.7571
19.5071
0.473
0.3861
0.3476
0.0123
2.261
3.7514
0.3839
0.2967
0.2926
0.0117
1.9114
3.0605
27993
15996
28.2729
7.1582
5.4372
1.3766
4.0047
1.0604
7998
1500
3999
3999
21250
500
1.1277
0.753
3.6911
3.1632
23.1935
0.765
0.2169
0.1448
0.7098
0.6083
4.4604
0.1471
0.1275
0.0669
0.2925
0.2581
1.7805
0.0551
71982
2.2314
0.4291
0.3909
3999
250
40
0.2307
0.0943
0.363
0.0444
0.0181
0.0698
0.0389
0.0142
0.045
11997
7998
1750
250
7998
27993
80
91977
9750
500
3.6159
0.5679
1.9565
0.718
0.2
2.3439
0.1085
4.1298
10.8765
0.251
0.6954
0.1092
0.3763
0.1381
0.0385
0.4507
0.0209
0.7942
2.0917
0.0483
0.0945
0.2965
0.113
0.037
0.3866
0.0164
0.7073
1.7344
0.0404
123969
47988
119970
10.2454
2.9753
11.0372
1.9703
0.5722
2.1226
1.6909
0.4823
1.8091
250
1000
23994
23994
37991
3999
80
15996
120
250
120
0.345
0.209
0.3839
0.3839
2.2597
0.084
0.1413
0.064
1.0448
0.0417
1.0448
0.0392
0.0238
0.0437
0.0437
0.257
0.0096
0.0161
0.0073
0.1188
0.0047
0.1188
0.0739
0.047
0.0861
0.0861
0.4818
0.0189
0.0295
0.0138
0.1719
0.0094
0.1719
24.8.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa holsatica
Aphanocapsa incerta
Aphanocapsa spp.
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Cyanodictyon reticulatum
Merismopedia warmingiana
Microcystis botrys
Microcystis spp.
Microcystis wesenbergii
Laji
Radiocystis geminata
Woronichinia elorantae
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Anabaena flos-aquae
Anabaena lemmermannii
Anabaena macrospora
Anabaena solitaria
Aphanizomenon flos-aquae
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Rhodomonas lens
Dinophyceae
Gymnodinium uberrimum
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Bitrichia chodatii
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Dinobryon borgei
Dinobryon divergens
Dinobryon spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Mallomonas tonsurata
Synura spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira distans v. tenella
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira subarctica
Cyclotella stelligera
Stephanodiscus spp.
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Eunotia zasuminensis
Fragilaria crotonensis
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Closterium acutum v. variabile
Closterium pronum
Staurastrum anatinum
Chlorophyceae
Eudorina elegans
Polytoma spp.
Ankyra judayi
Botryococcus spp.
Coelastrum reticulatum
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
250
750
3000
750
500
2250
3000
500
500
1000
0.1962
0.2355
7.404
1.4722
0.0845
4.0702
5.508
1.0945
1.8715
2.374
0.0223
0.0268
0.842
0.1674
0.0096
0.4629
0.6264
0.1245
0.2128
0.27
0.0383
0.0455
1.2869
0.2002
0.0155
0.6589
0.8873
0.1712
0.2798
0.3192
231942
1195701
7998
286.9922
140.061
1.5916
32.6388
15.9287
0.181
39.8842
22.5722
0.2489
500
560
4.9455
16.0552
0.5624
1.8259
0.6095
1.8542
183954
2.7113
0.3084
0.4962
3999
3999
11997
11997
39990
3999
2040
3999
15996
119970
0.132
0.9038
2.4594
6.0225
7.798
0.064
0.3121
0.7878
1.6796
19.0092
0.015
0.1028
0.2797
0.6849
0.8869
0.0073
0.0355
0.0896
0.191
2.1619
0.023
0.1402
0.3839
0.8902
1.2019
0.0117
0.0496
0.1233
0.2731
2.9369
63984
3500
1750
11997
3999
7998
64.6238
16.8805
5.3847
8.3299
2.6793
8.4379
7.3495
1.9198
0.6124
0.9473
0.3047
0.9596
9.1536
2.1735
0.7126
1.2059
0.3891
1.1919
750
2640
59985
250
520
45989
3999
7998
750
1250
30000
250
24500
250
2250
33750
10.362
1.8787
8.4579
0.0943
1.8443
23.3585
3.1632
1.8875
1.413
2.1975
28.8255
0.066
6.615
0.9
4.86
51.6375
1.1784
0.2137
0.9619
0.0107
0.2097
2.6565
0.3597
0.2147
0.1607
0.2499
3.2782
0.0075
0.7523
0.1024
0.5527
5.8726
0.4924
0.1561
0.9562
0.0088
0.1115
2.0677
0.2581
0.1936
0.0978
0.1542
2.2644
0.0066
0.6613
0.0551
0.328
3.7192
39990
1.2397
0.141
0.2171
3999
250
40
500
0.2307
0.0943
0.1134
4.537
0.0262
0.0107
0.0129
0.516
0.0389
0.0142
0.0151
0.5621
500
71982
7998
250
320
1.0715
21.6954
0.5679
0.1473
0.1846
0.1219
2.4674
0.0646
0.0167
0.021
0.1646
0.0945
0.0262
0.0305
Laji
Crucigenia tetrapedia
Dictyosphaerium pulchellum
Didymocystis spp.
Monoraphidium contortum
Monoraphidium convolutum
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium minutum
Oocystis lacustris
Oocystis spp.
Pediastrum duplex v. gracillimum
Pediastrum privum
Pediastrum tetras
Quadrigula pfitzeri
Sphaerocystis schroeteri
Tetrastrum komarekii
Westella botryoides
Willea vilhelmii
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
3999
31992
31992
3999
7998
91977
7998
3999
79980
40
11997
250
1000
23994
11997
3999
280
0.9998
11.1332
0.7998
0.031
0.8558
7.7012
0.7358
4.5349
3.5911
0.201
5.4226
0.3
0.075
23.946
1.1997
1.6316
0.1406
0.1137
1.2661
0.091
0.0035
0.0973
0.8758
0.0837
0.5157
0.4084
0.0229
0.6167
0.0341
0.0085
2.7233
0.1364
0.1856
0.016
0.1678
1.8312
0.1481
0.0059
0.139
1.2702
0.1206
0.6378
0.615
0.0258
0.8067
0.042
0.0136
3.8532
0.2129
0.2658
0.0226
47988
75981
43989
4.015
2.7033
4.047
0.4566
0.3074
0.4603
0.6621
0.4512
0.6634
1000
75981
15996
15996
500
40
1500
250
7000
1750
750
2000
2000
1250
2750
0.209
1.2157
0.5439
0.3359
0.0835
0.3483
1.1775
0.0315
17.276
0.2958
4.7017
3.618
2.9895
9.42
6.5285
0.0263
0.153
0.0684
0.0423
0.0105
0.0438
0.1482
0.004
2.1741
0.0372
0.5917
0.4553
0.3762
1.1854
0.8216
0.047
0.2728
0.1203
0.0755
0.0188
0.0573
0.2299
0.0062
3.0027
0.0544
0.6812
0.5857
0.4856
1.3583
0.8777
107973
675831
7998
106.3934
67.927
1.5916
13.3889
8.5482
0.2003
15.021
11.0591
0.2489
500
520
4.9455
14.9084
0.6224
1.8761
0.6095
1.7218
71982
1.1597
0.1459
0.2113
15996
11997
35991
1000
1000
3999
7998
123969
3.2792
6.0225
7.3462
0.226
0.153
0.4719
0.8398
15.6721
0.4127
0.7579
0.9245
0.0284
0.0193
0.0594
0.1057
1.9722
0.5119
0.8902
1.1287
0.0351
0.0243
0.0762
0.1365
2.4602
27993
4000
2750
7998
19995
28.2729
19.292
8.4618
6.2784
10.1775
3.558
2.4278
1.0649
0.7901
1.2808
4.0047
2.484
1.1198
0.9031
1.503
3750
23250
23994
51.81
17.456
3.3832
6.5199
2.1967
0.4257
2.4619
1.4002
0.3825
12.9.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa incerta
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Microcystis spp.
Microcystis wesenbergii
Radiocystis geminata
Snowella septentrionalis
Woronichinia naegeliana
Pseudanabaena limnetica
Anabaena crassa
Anabaena flos-aquae
Anabaena lemmermannii
Anabaena planctonica
Aphanizomenon flos-aquae
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Rhodomonas lens
Dinophyceae
Gymnodinium uberrimum
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon divergens
Epipyxis spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira distans v. tenella
Laji
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclotella stelligera
Melosira varians
Stephanodiscus spp.
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Bacillariales
Asterionella formosa
Eunotia zasuminensis
Fragilaria crotonensis
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Scourfieldia spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Koliella spiculiformis
Closterium acutum v. variabile
Closterium pronum
Staurastrum anatinum
Staurastrum ophiura
Staurastrum pseudopelagicum
Staurastrum spp.
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Ankistrodesmus fusiformis
Botryococcus spp.
Coelastrum sphaericum
Dictyosphaerium tetrachotomum
Didymocystis spp.
Monoraphidium contortum
Monoraphidium convolutum
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium minutum
Nephrocytium agardhianum
Oocystis spp.
Pediastrum privum
Quadrigula pfitzeri
Sphaerocystis schroeteri
Tetrastrum komarekii
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
320
9000
1000
95227
3999
80
7998
1250
8500
7998
11500
1750
33750
1000
500
4750
69053
0.1206
66.268
3.184
47.5313
3.1632
2.056
7.0622
2.355
14.943
0.5759
10.714
0.462
9.1125
0.2438
1.8
10.26
105.6511
0.0152
8.3394
0.4007
5.9815
0.3981
0.2587
0.8887
0.2964
1.8805
0.0725
1.3483
0.0581
1.1467
0.0307
0.2265
1.2912
13.2955
0.0113
3.5287
0.1997
4.2231
0.2581
0.0872
0.5643
0.1631
1.0484
0.0739
0.8467
0.0464
0.9109
0.0247
0.1103
0.6924
7.6096
2250
21.4605
2.7007
2.6506
7998
3999
0.2479
0.056
0.0312
0.007
0.0434
0.0103
3999
7998
2250
250
80
40
40
250
0.7838
0.0965
0.8483
0.7085
0.7259
0.9105
0.1446
0.7893
0.0986
0.0121
0.1067
0.0892
0.0914
0.1146
0.0182
0.0993
0.1227
0.0179
0.1276
0.0942
0.0899
0.1066
0.0189
0.1043
67983
7998
1000
500
3999
43989
3999
7998
47988
7998
250
27993
3999
250
15996
3999
20.4901
1.0557
2.4362
1.436
1.9595
1.0997
0.08
0.8558
4.018
0.7358
0.2138
1.2569
1.8075
0.0188
15.964
0.3999
2.5785
0.1329
0.3066
0.1807
0.2466
0.1384
0.0101
0.1077
0.5056
0.0926
0.0269
0.1582
0.2275
0.0024
2.009
0.0503
0.1693
0.4033
0.226
0.3157
0.2037
0.0144
0.139
0.6627
0.1206
0.0333
0.2153
0.2689
0.0034
2.5688
0.071
11997
39990
19995
0.9838
0.8718
1.8395
0.1238
0.1097
0.2315
0.1624
0.1528
0.3015
312
600
0.1529
1.1778
0.0212
0.1635
0.0226
0.1602
64987
709858
41.7966
94.821
5.8022
13.1629
6.0331
15.1406
312
34993
7176
4.6086
5.6789
22.3461
0.6398
0.7883
3.1021
0.5542
0.8958
2.955
279944
4.2791
0.594
0.7816
Päijänne Vähä-Urtti
17.5.2011
Nostocophyceae
Limnothrix planctonica
Planktothrix agardhii
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium helveticum
Gymnodinium spp.
Peridinium umbonatum v. goslaviense
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Laji
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon borgei
Dinobryon cylindricum
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Kephyrion ovale
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas punctifera
Synura spp.
Diatomophyceae
Eupodiscales
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira distans v. tenella
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclotella radiosa
Urosolenia longiseta
Achnanthes minutissima
Asterionella formosa
Diatoma tenuis
Fragilaria capucina
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Euglenophyceae
Trachelomonas volvocina
Trachelomonas volvocinopsis
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Botryococcus spp.
Didymocystis spp.
Oocystis spp.
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
14997
54989
8112
9998
11544
1872
1248
4999
19996
14997
9998
29994
494901
0.4949
8.2633
1.8333
0.16
4.3521
0.2864
0.1959
0.9848
1.1398
0.6299
1.7996
3.1494
111.8101
0.0687
1.1471
0.2545
0.0222
0.6042
0.0398
0.0272
0.1367
0.1582
0.0874
0.2498
0.4372
15.5213
0.0864
1.2998
0.2845
0.0292
0.6547
0.0455
0.0311
0.1541
0.1924
0.1083
0.2831
0.512
17.0186
2184
24995
6.7202
12.7225
0.9329
1.7661
0.8893
1.8789
4999
14976
9998
1560
44616
78964
4999
20451
4999
9360
14976
9360
46876
4680
5304
6864
0.245
8.0194
1.4097
0.5881
142.0573
37.1052
15.6969
35.9529
0.4499
9.5647
6.2899
6.9638
10.5107
16.848
8.6174
10.5019
0.034
1.1132
0.1957
0.0816
19.7202
5.1509
2.179
4.9909
0.0625
1.3278
0.8732
0.9667
1.4591
2.3388
1.1963
1.4579
0.0338
0.6948
0.1594
0.0552
8.9085
3.2846
0.987
2.5224
0.0553
0.7422
0.5766
0.5748
1.0801
1.0323
0.6101
0.7564
312
2.9759
0.4131
0.3676
9998
4999
17.6565
20.9308
2.451
2.9056
2.4171
2.7184
54989
50
4999
4999
16.5737
0.1526
0.125
0.2245
2.3007
0.0212
0.0173
0.0312
0.0251
0.0231
0.0384
29994
9998
9998
164967
2.5095
1.1298
2.6845
15.177
0.3484
0.1568
0.3727
2.1068
0.4138
0.1829
0.3983
2.4877
335
1251
4587
402
2085
0.8268
2.4557
0.7752
0.7272
3.8281
0.0943
0.2801
0.0884
0.0829
0.4366
0.1437
0.334
0.1425
0.1177
0.6167
126635
486545
155.8077
65.6769
17.7719
7.4913
21.6961
10.4772
417
26660
67
6665
6.1595
4.8788
1.122
7.978
0.7026
0.5565
0.128
0.91
0.7407
0.767
0.1339
1.1184
293260
4.1323
0.4713
0.7579
7.6.2011
Nostocophyceae
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Anabaena flos-aquae
Anabaena lemmermannii
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium helveticum
Gymnodinium spp.
Peridinium spp.
Peridinium umbonatum
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Laji
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon borgei
Dinobryon crenulatum
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Kephyrion boreale
Kephyrion cupuliforme
Kephyrion ovale
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Mallomonas punctifera
Synurophyceae
Mallomonas spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclotella stelligera
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Diatoma tenuis
Fragilaria capucina
Fragilaria crotonensis
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Prasinophyceae
Scourfieldia spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Koliella spiculiformis
Closterium spp.
Spondylosium planum
Staurastrum anatinum
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Pseudosphaerocystis lacustris
Didymocystis spp.
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium minutum
Oocystis spp.
Tetraedron minimum v. tetralobulatum
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
66650
13330
26660
9591
19995
6665
37113
94242
86645
13330
19995
6665
93310
33325
1682862
453220
3753
2.1994
2.7327
5.7452
2.1676
0.3199
2.7327
5.6783
14.796
17.0691
0.7598
4.139
2.0062
3.919
5.9985
176.7005
68.5862
11.548
0.2509
0.3117
0.6553
0.2472
0.0365
0.3117
0.6477
1.6877
1.947
0.0867
0.4721
0.2288
0.447
0.6842
20.155
7.8232
1.3172
0.3839
0.4266
0.8796
0.3364
0.0584
0.409
0.9026
2.3476
2.6713
0.1282
0.6458
0.3059
0.6737
0.9438
28.7265
10.6987
1.5282
13330
10.4641
1.1936
1.5051
834
76311
2502
3753
2881
89613
33325
834
13761
9591
3336
3350
2085
35862
4170
5421
20433
11.5225
49.4287
0.9433
10.3132
9.1731
43.8194
26.3601
1.5713
24.1918
7.4101
1.4261
2.4924
0.5629
7.0202
15.012
10.1915
31.2625
1.3143
5.638
0.1076
1.1764
1.0463
4.9982
3.0067
0.1792
2.7594
0.8452
0.1627
0.2843
0.0642
0.8007
1.7123
1.1625
3.5659
0.5475
4.1335
0.0885
0.665
0.5752
3.8779
2.1508
0.1088
1.6973
0.6038
0.1303
0.2057
0.0563
0.7402
0.9198
0.703
2.2517
13330
0.1866
0.0213
0.0343
6665
6665
67
268
67
0.3846
0.1006
0.0561
0.4039
0.608
0.0439
0.0115
0.0064
0.0461
0.0693
0.0649
0.0184
0.008
0.0558
0.0753
26660
1668
13330
13330
6665
53320
19995
8.0353
1.7881
0.3333
1.1161
0.6132
2.3941
1.1197
0.9165
0.204
0.038
0.1273
0.0699
0.2731
0.1277
0.2746
0.0617
0.1841
0.1005
0.41
0.1892
19995
6665
19995
133300
1.6396
0.7531
0.2799
12.2636
0.187
0.0859
0.0319
1.3988
0.2707
0.1219
0.0514
2.0102
4999
312
624
1900
4992
0.125
0.0393
1.54
3.7297
0.8436
0.0135
0.0043
0.1669
0.4043
0.0915
0.0281
0.0078
0.2677
0.5073
0.1551
20.6.2011
Nostocophyceae
Cyanodictyon planctonicum
Snowella septentrionalis
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Laji
Anabaena lemmermannii
Anabaena macrospora
Aphanizomenon yezoense
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Gymnodinium spp.
Gymnodinium uberrimum
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Chrysolykos planctonicus
Chrysolykos skujae
Dinobryon bavaricum
Dinobryon borgei
Dinobryon divergens
Dinobryon sociale
Dinobryon spp.
Dinobryon suecicum
Kephyrion ovale
Kephyrion skujae
Kephyrion spp.
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas caudata
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira distans v. tenella
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclotella radiosa
Cyclotella rossii
Cyclotella stelligera
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Fragilaria capucina
Fragilaria crotonensis
Nitzschia spp.
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Koliella spiculiformis
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Coelastrum sphaericum
Crucigenia tetrapedia
Desmodesmus armatus v. armatus
Didymocystis spp.
Lagerheimia genevensis
Monoraphidium contortum
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium mirabile
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
3750
936
1150
6.885
2.0489
1.4444
0.7463
0.2221
0.1566
1.1092
0.3204
0.2019
199960
574885
24995
1560
150
223.1154
61.6577
4.5741
15.43
4.3005
24.1861
6.6838
0.4958
1.6726
0.4662
31.22
9.9843
0.7191
1.9016
0.4967
1249710
15.8827
1.7217
2.9299
19996
44991
9998
84983
9998
4999
624
24995
4992
82500
129974
9998
19996
9998
4999
49990
1368730
639872
0.6599
9.2232
5.019
15.7518
1.0498
0.14
0.141
0.3999
0.7638
12.9525
25.6049
0.5699
0.8398
0.3899
0.3269
8.9982
143.7166
88.4848
0.0715
0.9998
0.5441
1.7075
0.1138
0.0152
0.0153
0.0434
0.0828
1.4041
2.7756
0.0618
0.091
0.0423
0.0354
0.9754
15.5792
9.5919
0.1152
1.4397
0.7419
2.4365
0.1707
0.0247
0.0219
0.073
0.1214
2.0551
4.0071
0.0962
0.1444
0.0674
0.0545
1.4157
23.3642
13.8352
624
14997
9998
3.0096
1.1248
5.089
0.3262
0.1219
0.5517
0.3875
0.1867
0.7515
39936
4999
1248
32483
9998
9998
19996
312
28028
29952
1560
12480
4999
6864
312
5928
11544
17.2569
0.7049
3.9736
17.0827
20.3109
16.0768
15.8168
0.5878
49.2732
27.2844
1.1606
3.3696
0.1885
1.3728
1.1232
9.9653
17.6623
1.8707
0.0764
0.4307
1.8518
2.2017
1.7428
1.7146
0.0637
5.3413
2.9577
0.1258
0.3653
0.0204
0.1488
0.1218
1.0803
1.9146
1.5334
0.0797
0.2492
1.5015
1.3526
1.1471
1.2905
0.0407
3.457
2.1657
0.0958
0.3368
0.0273
0.144
0.0688
0.701
1.2721
14997
0.4649
0.0504
0.0814
4999
9998
0.035
0.0904
0.0038
0.0098
0.0067
0.0171
69986
50
4999
4999
29994
4999
14997
19996
4999
21.0938
0.1436
1.2497
0.6949
0.7499
0.1765
0.2999
1.6743
0.3149
2.2866
0.0156
0.1355
0.0753
0.0813
0.0191
0.0325
0.1815
0.0341
0.0226
0.2098
0.1209
0.1389
0.0306
0.054
0.2761
0.0528
Laji
Oocystis spp.
Scenedesmus spp.
Tetrastrum komarekii
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
59988
4999
4999
2.6935
1.5047
0.4999
0.292
0.1631
0.0542
0.4613
0.2497
0.0887
44991
39992
189962
3.6893
0.5599
17.4765
0.3999
0.0607
1.8945
0.6092
0.1028
2.8646
19995
43989
11997
51987
80
2640
720
360
1440
240
240
480
0.3199
1.4956
0.2519
0.2079
0.0628
0.3326
1.777
0.7067
0.2434
0.4406
0.5254
0.6029
0.0361
0.1687
0.0284
0.0235
0.0071
0.0375
0.2004
0.0797
0.0274
0.0497
0.0593
0.068
0.0718
0.3308
0.0566
0.0447
0.0123
0.0658
0.3089
0.0961
0.0447
0.071
0.0822
0.0843
371907
937722
351.0762
79.6125
39.5952
8.9789
49.8367
13.1128
23994
720
11997
880
6.8943
7.1215
13.0647
25.2296
0.7776
0.8032
1.4735
2.8455
1.0385
0.8776
1.842
2.9138
757784
8.6436
0.9748
1.6051
3999
7998
39990
23994
59985
720
3999
6960
7998
3999
19995
215946
283929
0.132
1.8075
8.198
12.045
10.0575
0.1627
1.6396
1.0649
0.4559
0.168
3.5991
22.6743
32.4659
0.0149
0.2039
0.9246
1.3585
1.1343
0.0184
0.1849
0.1201
0.0514
0.0189
0.4059
2.5573
3.6616
0.023
0.2805
1.2797
1.7804
1.5676
0.0253
0.2454
0.1693
0.0769
0.0289
0.5663
3.6862
5.136
27993
480
11997
160200
28.2729
1.477
3.6911
85.4711
3.1887
0.1666
0.4163
9.6396
4.0047
0.1955
0.5556
12.5965
960
10080
23994
1440
320
20076
3999
3999
23994
20475
3999
24000
3360
240
1200
13.2634
5.9166
3.3832
3.9571
1.0189
10.3179
3.6911
6.4304
18.9793
7.5027
1.0997
23.496
0.9072
0.288
0.2664
1.4959
0.6673
0.3816
0.4463
0.1149
1.1636
0.4163
0.7252
2.1405
0.8462
0.124
2.6499
0.1023
0.0325
0.03
0.6302
0.5047
0.3825
0.2552
0.0639
0.9065
0.2925
0.4588
1.5486
0.6977
0.1096
1.8392
0.0907
0.0217
0.0274
12.7.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Merismopedia warmingiana
Radiocystis geminata
Snowella septentrionalis
Woronichinia naegeliana
Planktothrix agardhii
Pseudanabaena limnetica
Anabaena lemmermannii
Anabaena macrospora
Aphanizomenon yezoense
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium spp.
Gymnodinium uberrimum
Peridinium spp.
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Bitrichia chodatii
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon crenulatum
Dinobryon divergens
Dinobryon suecicum
Kephyrion ovale
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira distans v. tenella
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclotella radiosa
Cyclotella rossii
Cyclotella stelligera
Urosolenia eriensis
Urosolenia spp.
Asterionella formosa
Fragilaria crotonensis
Synedra acus v. angustissima
Synedra spp.
Laji
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Koliella spiculiformis
Closterium acutum v. variabile
Staurastrum spp.
Chlorophyceae
Polytoma spp.
Ankyra judayi
Botryococcus spp.
Crucigenia tetrapedia
Didymocystis spp.
Kirchneriella lunaris
Monoraphidium dybowskii
Oocystis spp.
Pediastrum boryanum v. longicorne
Pediastrum privum
Sphaerocystis schroeteri
Tetrastrum komarekii
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
2880
5760
5.3472
8.8128
0.6031
0.9939
0.3696
0.6348
1440
13.7347
1.549
1.6964
31992
0.9918
0.1119
0.1737
23994
23994
240
240
0.168
0.2169
0.0905
0.221
0.0189
0.0245
0.0102
0.0249
0.0322
0.041
0.0136
0.0315
15996
11997
160
3999
23994
2960
75981
59985
40
7998
960
3999
4.8212
0.8518
0.4883
0.9998
0.5999
0.3937
6.3619
2.6933
0.201
3.6151
0.9581
0.3999
0.5437
0.0961
0.0551
0.1128
0.0677
0.0444
0.7175
0.3038
0.0227
0.4077
0.1081
0.0451
0.1418
0.0805
0.1678
0.1111
0.0631
1.0493
0.4613
0.0258
0.5378
0.1542
0.071
35991
35991
195951
2.9913
1.1677
18.0275
0.3374
0.1317
2.0332
0.4935
0.1955
2.9549
1668
46655
14164
834
134
1668
417
834
834
417
2502
417
1251
2502
1251
0.3486
0.7465
0.595
7.2616
1.1667
1.3094
0.0525
2.0583
0.1409
2.6142
4.5261
0.7656
2.7384
5.9397
0.8845
0.0267
0.0572
0.0456
0.5568
0.0895
0.1004
0.004
0.1578
0.0108
0.2005
0.3471
0.0587
0.21
0.4555
0.0678
0.0783
0.1675
0.1316
1.1944
0.1919
0.2557
0.0104
0.3578
0.0259
0.3788
0.7327
0.1233
0.4283
0.7986
0.128
486545
1179705
534.1664
112.5052
40.9594
8.6268
74.9311
18.379
834
134
871
8.2491
2.2441
24.9716
0.6325
0.1721
1.9148
1.0166
0.2678
2.884
253270
3.3458
0.2566
0.6158
73315
19995
6665
99975
5004
13344
6665
6665
26660
146630
2.4194
4.099
3.3458
33.1584
1.1309
2.0416
0.5865
1.1997
2.7993
15.5295
0.1855
0.3143
0.2566
2.5426
0.0867
0.1566
0.045
0.092
0.2146
1.1908
0.4223
0.6398
0.4945
4.9648
0.1755
0.3245
0.0964
0.1888
0.4551
2.468
24.8.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa incerta
Aphanocapsa spp.
Aphanothece minutissima
Microcystis botrys
Microcystis wesenbergii
Radiocystis geminata
Snowella septentrionalis
Woronichinia naegeliana
Pseudanabaena limnetica
Anabaena crassa
Anabaena flos-aquae
Anabaena lemmermannii
Anabaena macrospora
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanizomenon gracile
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium uberrimum
Peridinium spp.
Ceratium hirundinella
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Dinobryon bavaricum
Dinobryon divergens
Phaeaster aphanaster
Spiniferomonas spp.
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Laji
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas caudata
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira distans v. tenella
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira subarctica
Cyclotella stelligera
Melosira varians
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Eunotia zasuminensis
Fragilaria crotonensis
Nitzschia spp.
Synedra acus v. acus
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Charophyceae
Koliella spiculiformis
Closterium acutum v. variabile
Staurastrum anatinum
Staurodesmus spp.
Chlorophyceae
Chlamydomonas spp.
Eudorina elegans
Polytoma spp.
Pseudosphaerocystis lacustris
Ankistrodesmus fusiformis
Ankyra judayi
Botryococcus spp.
Crucigenia tetrapedia
Didymocystis spp.
Monoraphidium contortum
Monoraphidium dybowskii
Oocystis spp.
Pediastrum duplex v. gracillimum
Pediastrum privum
Tetrastrum komarekii
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Monad
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
26660
3336
6665
26660
99975
26.9266
16.0895
6.9783
10.7973
83.6391
2.0647
1.2337
0.5351
0.8279
6.4134
3.814
2.0717
0.9862
1.5643
11.9456
1668
59631
79980
2502
92490
46655
804
6255
5004
28356
7089
6255
46655
417
1251
417
2085
20016
23.0451
27.5966
11.2772
19.8659
48.1689
36.9041
20.6628
11.7844
8.797
25.1251
1.8715
1.6889
1.7589
0.2886
0.2898
1.5012
4.5036
30.6245
1.7671
2.1161
0.8647
1.5233
3.6936
2.8298
1.5844
0.9036
0.6745
1.9266
0.1435
0.1295
0.1349
0.0221
0.0222
0.1151
0.3453
2.3483
1.0951
2.4213
1.2749
1.0482
4.2448
3.0111
0.8764
0.816
0.6172
2.0001
0.1879
0.1688
0.2552
0.0241
0.0296
0.092
0.3039
2.2058
1668
15.9094
1.2199
1.965
6665
0.2066
0.0158
0.0362
6665
2919
417
417
0.0603
1.1005
3.7839
0.6305
0.0046
0.0844
0.2901
0.0483
0.0114
0.1655
0.4688
0.0871
6665
417
99975
834
834
6665
1169
13330
39990
6665
79980
59985
417
6665
19995
2.0661
0.8936
30.1325
0.894
0.1101
0.4732
5.421
3.3325
0.9998
0.0516
6.6967
2.6933
2.095
3.0126
1.9995
0.1584
0.0685
2.3105
0.0686
0.0084
0.0363
0.4157
0.2555
0.0767
0.004
0.5135
0.2065
0.1606
0.231
0.1533
0.3145
0.1372
0.1373
0.0177
0.0788
0.7768
0.5593
0.1852
0.0099
1.1045
0.4613
0.2691
0.4482
0.3549
93310
39990
86645
9.9175
0.5599
7.9713
0.7605
0.0429
0.6112
1.5969
0.1028
1.3066
1248
8194
4097
8194
24582
4097
8194
312
1248
312
1.7222
0.1311
0.1721
0.2786
0.5162
0.1024
0.0328
2.7166
0.9797
0.0393
0.2207
0.0168
0.022
0.0357
0.0661
0.0131
0.0042
0.3481
0.1255
0.005
0.3688
0.0294
0.0376
0.0616
0.116
0.0231
0.007
0.4468
0.1913
0.0078
12.9.2011
Nostocophyceae
Aphanocapsa holsatica
Aphanocapsa spp.
Aphanothece clathrata
Aphanothece minutissima
Chroococcus microscopicus
Cyanodictyon planctonicum
Merismopedia warmingiana
Microcystis wesenbergii
Radiocystis geminata
Snowella septentrionalis
Laji
Woronichinia naegeliana
Pseudanabaena limnetica
Anabaena flos-aquae
Anabaena macrospora
Anabaena mucosa
Cryptophyceae
Cryptomonas spp.
Rhodomonas lacustris
Dinophyceae
Gymnodinium spp.
Gymnodinium uberrimum
Prymnesiophyceae
Chrysochromulina spp.
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Chrysococcus cordiformis
Chrysococcus ornatus
Chrysococcus spp.
Chrysosphaerella spp.
Dinobryon bavaricum
Uroglena spp.
Pseudopedinella spp.
Synurophyceae
Mallomonas akrokomos
Mallomonas caudata
Mallomonas crassisquama
Mallomonas punctifera
Mallomonas spp.
Synura spp.
Diatomophyceae
Acanthoceras zachariasii
Aulacoseira ambigua
Aulacoseira distans v. tenella
Aulacoseira granulata v. angustissima
Aulacoseira granulata v. granulata
Aulacoseira islandica
Aulacoseira subarctica
Cyclostephanos dubius
Cyclotella radiosa
Cyclotella stelligera
Melosira varians
Urosolenia eriensis
Urosolenia longiseta
Asterionella formosa
Fragilaria crotonensis
Nitzschia spp.
Synedra acus v. acus
Synedra spp.
Synedra ulna v. ulna
Tabellaria flocculosa v. asterionelloides
Raphidophyceae
Gonyostomum semen
Euglenophyceae
Trachelomonas volvocina
Prasinophyceae
Monomastix spp.
Charophyceae
Elakatothrix genevensis
Closterium acutum v. variabile
Closterium gracile
Cosmarium phaseolus
Staurastrum longipes
Staurastrum spp.
Chlorophyceae
Eudorina elegans
Polytoma spp.
Ankistrodesmus fusiformis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
2808
2808
3120
624
624
6.9301
0.4746
5.6441
1.3659
2.6189
0.888
0.0608
0.7232
0.175
0.3356
1.2045
0.0872
0.9137
0.2136
0.3936
147492
417894
175.6384
40.6381
22.5059
5.2073
24.4535
6.6149
4097
1248
0.7498
12.344
0.0961
1.5817
0.1179
1.5212
155686
2.1878
0.2803
0.4013
16388
28679
24582
57358
4097
2184
8194
127007
0.5408
5.8792
12.3402
9.841
3.0031
0.4936
0.8604
11.2872
0.0693
0.7533
1.5812
1.261
0.3848
0.0632
0.1102
1.4463
0.0944
0.9177
1.824
1.531
0.4337
0.0766
0.1399
1.8055
32776
2496
4097
4097
32776
57358
33.1038
12.0382
3.6463
4.2896
16.5109
31.4322
4.2418
1.5425
0.4672
0.5497
2.1157
4.0276
4.6889
1.55
0.5205
0.6062
2.4274
4.6142
2496
49296
28679
1500
4680
3120
44591
8194
4097
16388
936
5616
16848
7800
4680
20485
312
2184
312
18096
34.4847
28.9129
4.0437
0.5655
12.8606
9.9341
21.9395
13.176
12.8646
12.9629
24.0552
10.5805
29.6188
7.3719
1.2636
0.7723
0.2159
0.4306
1.1232
27.6869
4.4188
3.7048
0.5182
0.0725
1.6479
1.2729
2.8113
1.6883
1.6484
1.661
3.0824
1.3558
3.7953
0.9446
0.1619
0.099
0.0277
0.0552
0.1439
3.5477
1.6386
2.4563
0.4571
0.0531
0.8292
0.623
1.9473
0.9401
0.8089
1.0577
1.0202
0.7327
2.078
0.5809
0.1263
0.1121
0.0181
0.0452
0.0688
1.9942
3120
29.7586
3.8132
3.6755
8194
14.4706
1.8542
1.981
20485
0.635
0.0814
0.1112
4097
5616
50
312
312
312
0.803
2.1172
0.0209
2.7431
0.5513
0.2874
0.1029
0.2713
0.0027
0.3515
0.0706
0.0368
0.1257
0.3185
0.0031
0.3405
0.0755
0.0409
100
36873
1248
0.8177
11.1135
0.1647
0.1048
1.4241
0.0211
0.1157
0.0264
Laji
Botryococcus spp.
Desmodesmus armatus v. armatus
Dictyosphaerium tetrachotomum
Didymocystis spp.
Dimorphococcus lunatus
Kirchneriella lunaris
Micractinium pusillum
Monoraphidium dybowskii
Monoraphidium minutum
Nephrochlamys spp.
Oocystis spp.
Pediastrum boryanum v. longicorne
Pediastrum duplex
Pediastrum duplex v. gracillimum
Pediastrum privum
Gloeotila spp.
Choanoflagellidea
Stelexomonas dichotoma
Monads and flagellates
Flagellate biflagella
Flagellates (oval)
Monad
Gyromitus cordiformis
Katablepharis ovalis
Kpl/l
Biomassa (µg/l)
Biomassa %-osuus
Hiilisisältö (pg/l)
624
4097
22464
53261
312
19968
49164
32776
4097
4097
36873
312
50
100
8194
10608
1.136
2.4295
11.0074
1.3315
3.3724
0.1198
18.0924
2.7443
0.3769
0.213
2.2747
1.5675
0.475
0.5024
3.7037
0.9017
0.1456
0.3113
1.4105
0.1706
0.4321
0.0154
2.3183
0.3517
0.0483
0.0273
0.2915
0.2009
0.0609
0.0644
0.4746
0.1155
0.1896
0.3868
1.7733
0.2466
0.4876
0.0232
2.9661
0.4526
0.0618
0.0394
0.3777
0.2013
0.0587
0.0645
0.551
0.1485
12291
0.8727
0.1118
0.1453
28679
4097
20485
4097
32776
2.3926
0.2622
0.6064
4.1175
3.0154
0.3066
0.0336
0.0777
0.5276
0.3864
0.3946
0.044
0.1039
0.5834
0.4943
Liite 6. Perustuotannon minimiravinteet Pohjois-Päijänteellä vuonna 2011:
suodattamaton kok-P ja PO4-P
Rajoittava ravinne:
P
N
Pitoisuus
Pvm
kok.N
µg/l
NH4-N NO3-N
µg/l
µg/l
Raja-arvot:
>17
>12
<10
<5
Ravinnesuhteet
<1
>1
Rajoittava ravinne
kok.P
PO4-P
kok.N/
miner.N/
tasapaino-
kok.N/
miner.N/
tasapaino-
µg/l
µg/l
kok.P
PO4-P
suhde
kok.P
PO4-P
suhde
P
Jyväsjärvi 510
17.05.2011
970
6
570
25
5
38.8
115
0.34
P
P
07.06.2011
790
7
390
22
3
35.9
132
0.27
P
P
P
20.06.2011
1000
27
170
29
6
34.5
32.8
1.05
P
P
N,P
12.07.2011
580
28
75
26
4
22.3
25.8
0.87
P
P
P
22.08.2011
580
18
63
21
4
27.6
20.3
1.36
P
N
N
12.09.2011
570
18
70
24
2
23.8
44.0
0.54
P
P
P
Päijänne Vähä-Urtti
17.05.2011
710
110
240
18
4
39.4
87.5
0.45
P
P
P
07.06.2011
590
31
190
26
2
22.7
111
0.21
P
P
P
20.06.2011
580
22
290
16
3
36.3
104
0.35
P
P
P
12.07.2011
420
17
34
13
4
32.3
12.8
2.53
P
P
N
22.08.2011
560
44
91
14
2
40.0
67.5
0.59
P
P
P
12.09.2011
590
55
130
14
1
42.1
185
0.23
P
P
P
17.05.2011
630
58
210
16
3
39.4
89.3
0.44
P
P
P
07.06.2011
540
24
190
17
3
31.8
71.3
0.45
P
P
P
20.06.2011
640
20
110
15
3
42.7
43.3
0.98
P
P
P
12.07.2011
410
16
46
13
5
31.5
12.4
2.54
P
P
N
22.08.2011
440
16
40
12
2
36.7
28.0
1.31
P
P
N
27
84
Päijänne 69
12.09.2011
1
111
P
Päijänne 70
17.05.2011
670
29
310
16
5
41.9
67.8
0.62
P
P
P
07.06.2011
600
17
260
12
2
50.0
139
0.36
P
P
P
20.06.2011
660
13
140
14
1
47.1
153
0.31
P
P
P
12.07.2011
500
7
140
11
1
45.5
147
0.31
P
P
P
22.08.2011
490
9
97
14
1
35.0
106
0.33
P
P
P
12.09.2011
330
22
130
10
1
33.0
152
0.22
P
P
P
Kärkinen
17.05.2011
550
3
290
9
2
61.1
147
0.42
P
P
P
07.06.2011
590
3
240
14
2
42.1
122
0.35
P
P
P
20.06.2011
590
10
200
13
3
45.4
70.0
0.65
P
P
P
12.07.2011
520
6
140
11
1
47.3
146
0.32
P
P
P
22.08.2011
490
3
110
14
1
35.0
113
0.31
P
P
P
12.09.2011
520
11
140
10
1
52.0
151
0.34
P
P
P
1/3
Liite 7. Kalastuskirjanpitäjien yksikkösaaliit (kg/pyydysvrk) lajeittain ja kuukausittain vuonna 2011.
Ympäristöntutkimuskeskus
Ristinselkä (51-60 mm)
Kk
P-vrk Hauki Siika Taimen Made
1
560
0.013 0.001 0.005 0.013
2
560
0.025 0.001 0.003 0.002
3
660
0.006
4
280
0.011
5
6
7
8
9
10
11
12
K.a.
0.014 0.000 0.002 0.004
S.d.
0.008 0.001 0.003 0.006
Kuha
0.155
0.102
0.039
0.068
0.091
0.050
Nieriä
0.000
0.000
0.000
Yht.
0.188
0.132
0.046
0.079
-
Poronselkä (51-60 mm, 26-30 mm)
Kk
P-vrk Hauki Siika Lahna
1
92
0.054
0.022
2
64
0.109 0.016 0.023
3
44
0.045
4
5
2
0.500
6
8
0.125
7
8
4
0.325
9
10
4
11
6
12
K.a.
0.020 0.008 0.124
S.d.
0.041 0.016 0.188
Made
0.152
0.031
0.067
0.031
0.054
Ahven
1.641
0.563
1.875
0.325
0.550
0.775
Kuha
0.196
0.089
0.016
0.750
0.500
0.500
0.925
0.100
0.384
0.336
Särki
0.063
0.008
0.022
Yht.
2.065
0.269
0.061
1.250
1.250
2.700
1.250
0.167
-
2/3
Ympäristöntutkimuskeskus
Poronselkä (Muikkuverkko)
Kk
P-vrk Muikku Särki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
1.300 1.300
12
K.a.
1.300 1.300
S.d.
Hauhonselkä (51-60 mm)
Kk
P-vrk Hauki
1
330
0.010
2
266
0.013
3
238
0.026
4
140
0.025
5
112
6
112
7
76
8
132
0.039
9
120
0.011
10
104
11
132
12
116
0.013
K.a.
0.011
S.d.
0.013
Ahven
0.500
0.500
-
Yht.
3.100
-
Siika Taimen Lahna
0.005
0.003
0.006
0.007
0.018
0.024
0.143
0.036
0.041
0.005
0.001 0.022 0.001
0.002 0.041 0.002
Made
0.008
0.015
0.022
0.004
0.007
Ahven
0.005
0.009
0.001
0.003
Kuha
0.048
0.044
0.026
0.010
0.053
0.126
0.207
0.028
0.077
0.086
0.059
0.060
Nieriä
0.006
0.000
0.002
Yht.
0.071
0.086
0.052
0.049
0.071
0.024
0.153
0.202
0.218
0.069
0.082
0.121
3/3
Keski-Suomen Kalatalouskeskus
Yksikkösaaliit
Rutalahti/Ristinselkä (Muikkuverkko, 27-35 mm, 55 mm, 80 mm)
Ahven Muikku
Siika Taimen Lahna
Särki Muut
Kk
P-vrk
Kuha
Hauki Made
1
113
0,299
0,222
0
0
0
0,002
0,075
0
0
0,010
2
90
0,327
0,178
0,008
0
0
0
0
0
0
0,096
3
24
0,546
0,254
0,125
0,033
0
0,038
0
0,663
0
0
4
10
0,992
1,033
0,025
0,050
0
0
0,142
0,250
0
0
5
120
0,276
0,280
0,103
0,028
0
0,020
0,018
0,295
0,010
0
6
137
0,014
0,038
0,008
0,022
0
0
0
0,096
0
0
7
205
0,051
0,028
0,067
0,004
0
0,035
0,038
0,015
0
0
8
274
0,080
0,023
0,008
0,018
0
0,006
0,021
0,074
0
0,004
9
155
0,090
0
0,029
0,017
0
0,010
0,015
0,074
0
0
10
115
0,197
0,020
0,004
0,010
0
0,007
0,075
0,199
0
0
11
129
0,010
0,080
0,010
0,028
0,190
0,028
0,011
0,179
0,003
0
12
57
K.a. 1-12
0,341
0,457
0,133
0
0
0
0,036
0
0
0
0,269
0,218
0,043
0,017
0,016
0,012
0,036
0,154
0,001
0,009
Kokonaissaaliit
Kk
Hauki Ahven Muikku Siika
Särki Made Taimen Lahna Kuha Muut
Yht. (kg)
%
1
21,8
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
10,3
0,0
29,4
1,6
63,3
9,8
2
14,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
15,7
2,4
33,9
5,2
3
6,1
0,8
0,0
0,9
0,0
3,0
0,0
15,9
13,1
0,0
39,8
6,2
4
11,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
1,7
3,0
11,3
0,0
27,9
4,3
5
33,7
3,3
0,0
2,4
1,2
12,3
2,1
35,4
33,1
0,0
123,5
19,1
6
4,1
2,5
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
14,4
1,5
0,0
23,4
3,6
7
5,5
0,8
0,0
8,2
0,0
16,2
7,1
2,7
9,4
0,0
49,8
7,7
8
6,2
4,3
0,0
1,6
0,0
2,1
6,4
21,6
19,9
1,4
63,4
9,8
9
0,0
2,7
0,0
2,2
0,0
6,7
3,5
14,1
16,7
0,0
45,8
7,1
10
2,5
1,0
0,0
0,9
0,0
0,5
9,1
24,7
21,4
0,0
60,1
9,3
11
12,0
4,2
19,0
4,2
0,5
1,5
1,7
26,9
1,5
0,0
71,5
11,1
12
19,9
0,0
0,0
0,0
0,0
8,1
1,5
0,0
14,7
0,0
44,2
6,8
Yht. (kg)
137,8
19,8
19,0
20,6
1,7
52,6
43,4
158,7 187,6
5,4
646,4
%
21,3
3,1
2,9
3,2
0,3
8,1
6,7
24,5
0,8
29,0
1/4
Liite 8. Muikun- ja siianpoikasten havaitut tiheydet (Keskiarvo, kpl/100 m3) osa-alueittain vuosina
2010-2011.
Muikunpoikasten tiheys (kpl/100 m3)
OSA‐ALUE 1
1000
940,1
900
800
700
600
547,5
500
400
2011
300
2010
200
100
9,4 24
6,7
10,3
0
0
3,3
2,3
1,2 0
1,4 1,6
30‐60 cm
0‐30 cm
0,9
0,6
0
0‐50 cm
0‐30 cm
0‐0,5 m
0,5‐1 m
0‐30 cm
30‐60 cm
0‐30 cm
1‐2 m
2‐4 m
Näytesyvyys (cm) ja syvyysvyöhyke (m)
30‐60 cm
>4 m
Muikunpoikasten tiheys (kpl/100 m3)
OSA‐ALUE 2
500
450
400
350
339,4
300
250
200
2011
150
100
2010
90,5
63,2
50
23,6
11,9 16,4
0,6 0,4
0‐30 cm
30‐60 cm
6,8
1,1
1,2 0,4
3,1 1,8
30‐60 cm
0‐30 cm
0,6
5
0
0‐50 cm
0‐30 cm
0‐0,5 m
0,5‐1 m
0‐30 cm
1‐2 m
2‐4 m
Näytesyvyys (cm) ja syvyysvyöhyke (m)
30‐60 cm
>4 m
2/4
Muikunpoikasten tiheys (kpl/100 m3)
OSA‐ALUE 3A
400
350
303,2
300
250
200
150
2011
100
2010
50
12,4
3,8
16,5
1,8
2,4
0,3 0
1,7
2,6
0
0
3,6
1,2
0
0,5
0
0‐50 cm
0‐30 cm
0‐0,5 m
0,5‐1 m
0‐30 cm
30‐60 cm
0‐30 cm
30‐60 cm
1‐2 m
2‐4 m
Näytesyvyys (cm) ja syvyysvyöhyke (m)
0‐30 cm
30‐60 cm
>4 m
Muikunpoikasten tiheys (kpl/100 m3)
OSA‐ALUE 3B
600
534,5
500
400
300
2011
200
2010
94,4
100
17,3
17,8
6,1
32
0,3 1,2
3,7
3
0,6 0,4
2,0 2,1
30‐60 cm
0‐30 cm
0,2
1,1
0
0‐50 cm
0‐30 cm
0‐0,5 m
0,5‐1 m
0‐30 cm
30‐60 cm
0‐30 cm
1‐2 m
2‐4 m
Näytesyvyys (cm) ja syvyysvyöhyke (m)
30‐60 cm
>4 m
3/4
OSA‐ALUE 1
Siianpoikasten tiheys (kpl/100 m3)
0,5
0,4
0,3
0,2
2011
0,2
2010
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0‐50 cm
0‐30 cm
0‐0,5 m
0,5‐1 m
0‐30 cm
30‐60 cm
0‐30 cm
30‐60 cm
0‐30 cm
1‐2 m
2‐4 m
Näytesyvyys (cm) ja syvyysvyöhyke (m)
30‐60 cm
>4 m
OSA‐ALUE 2
Siianpoikasten tiheys (kpl/100 m3)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
2011
2010
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0‐50 cm
0‐30 cm
0‐0,5 m
0,5‐1 m
0‐30 cm
30‐60 cm
0‐30 cm
30‐60 cm
1‐2 m
2‐4 m
Näytesyvyys (cm) ja syvyysvyöhyke (m)
0‐30 cm
30‐60 cm
>4 m
4/4
OSA‐ALUE 3A
29,9
Siianpoikasten tiheys (kpl/100 m3)
30
25
20
15
2011
10
2010
5
0,5 0,4
0
0,6
0
0
0
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0‐50 cm
0‐30 cm
0‐0,5 m
0,5‐1 m
0‐30 cm
30‐60 cm
0‐30 cm
30‐60 cm
0‐30 cm
1‐2 m
2‐4 m
Näytesyvyys (cm) ja syvyysvyöhyke (m)
30‐60 cm
>4 m
OSA‐ALUE 3B
Siianpoikasten tiheys (kpl/100 m3)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
2011
2010
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0‐50 cm
0‐30 cm
0‐0,5 m
0,5‐1 m
0‐30 cm
30‐60 cm
0‐30 cm
30‐60 cm
1‐2 m
2‐4 m
Näytesyvyys (cm) ja syvyysvyöhyke (m)
0‐30 cm
30‐60 cm
>4 m
Liite 9. Tutkitut parametrit vesistön tilan kuvaajina sekä raportissa käytettyjen termien
selityksiä
KÄYTETYT ANALYYSIT VESISTÖN TILAN KUVAAJINA
Lämpötila (oC)
Eri vesikerrosten lämpötila ilmaisee mm. vesimassan kerrostumista talvella jääpeitteen aikana
sekä kesäaikana. Talvella vesi on kylmintä heti jään alla, kesällä taas pintavesi on lämpimintä
(päällysvesi) ja kylmintä vettä löytyy pohjan läheltä (alusvesi). Päällysveden ja alusveden
välillä olevaa ohutta vesikerrosta, jossa veden lämpötila muuttuu jyrkästi, kutsutaan harppauskerrokseksi. Keväällä jäiden lähdettyä sekä syksyllä veden jäähtyessä vallitsee täyskierto,
jolloin vesimassan lämpötila tasaantuu.
Näkösyvyys
Kuvaa veden läpinäkyvyyttä. Näkösyvyys kertoo mm. siitä, miten syvälle valo tunkeutuu
veteen. Läpinäkyvässä (kirkkaassa) vedessä levätuotantoa tapahtuu paksummassa kerroksessa
kuin sameassa tai ruskeassa vedessä.
Happi (mg O2 l-1)
Luonnontilaisessa vesistössä happitilanne pysyy yleensä hyvänä. Orgaaninen kuormitus
aiheuttaa välitöntä hapen kulumista hajotustoiminnassa, ja ravinnekuormitus lisää järven omaa
levätuotantoa, jonka hajoaminen puolestaan kuluttaa happivaroja. Happitilanteen kannalta
kriittisiä ajanjaksoja ovat kerrostuskaudet (lopputalvi ja -kesä), jolloin alusveden happivarojen
täydentyminen ilmakehästä on estynyt.
Sameus (FNU)
Sameutta veteen aiheuttavat esim. savihiukkaset, joita tulee valuma-alueelta vesistöön erityisesti
tulva-aikoina tai vesistörakentamisen yhteydessä. Myös runsas levämassa aiheuttaa veden
samentumista.
Kiintoaine (mg l-1)
Kiintoainemääritys kuvaa vedessä olevien hiukkasten määrää. Ne voivat olla mineraalihiukkasia, humuspartikkeleita tai esim. levää.
Sähkönjohtavuus (mS m-1)
Sähkönjohtavuus kuvaa vedessä olevien ionien määrää. Se on hyvä likaantumisen yleisindikaattori, sillä esim. jätevedet aiheuttavat sähkönjohtavuuden kohoamista.
pH
pH kuvaa veden happamuustasoa. Suomalaisten reittivesistöjen pH on yleensä hieman alle 7;
kesäaikana se voi nousta jonkin verran yli 7 levien yhteyttämisen seurauksena. Mikäli vesi on
hyvin rehevä, pH-arvo voi olla kesällä päiväsaikaan jopa 9-10 tienoilla. Humusvesien pH on
alempi, ja happamoituneissa vesissä pH voi laskea jopa alle 5:n.
Väri (Pt mg l-1)
Väriarvo kuvaa suomalaisissa vesissä lähinnä humusaineiden määrää (ruskeat vedet), joskus
myös raudan määrää. Väriarvo voi vaihdella kirkasvetisten järvien alle viidestä suovesien
useiden satojen arvoihin.
COD (mg O2 l-1)
Kemiallinen hapenkulutus (COD) kuvaa vedessä olevan hitaasti hajoavan orgaanisen aineen
määrää. Suomalaisissa vesistöissä COD riippuu yleensä humuksen määrästä ja korreloi selvästi
väriarvon kanssa. Myös jätevesien orgaaniset aineet aiheuttavat COD-arvon kasvua.
Natrium (mg l-1)
Natrium kuvaa puunjalostusteollisuuden jätevesien leviämistä ja laimentumista vesistössä.
Natrium on peräisin valkaisujätevesistä.
AOX (mg l-1)
AOX kuvaa orgaanisten klooriyhdisteiden määrää vedessä, ja ilmentää puunjalostusteollisuuden
jätevesiä.
Kokonaistyppi (:g l-1)
Typpi on fosforin ohella toinen levien tarvitsemista pääravinteista. Typpipitoisuutta nostavat
erityisesti asumajätevedet. Kokonaistypen määritykseen sisältyy sekä liuennut että hiukkasiin
sitoutunut typpi.
Kokonaisfosfori (:g l-1)
Toinen vesistön tuottavuutta säätelevistä pääravinteista typen ohella. Sisältää sekä liukoisen että
hiukkasiin sitoutuneen fosforin. Fosforipitoisuus on hyvä vesistön tuottavuustason mittari.
Liukoinen typpi ja fosfori (:g l-1)
Liukoisen typen muodot ovat nitraatti- (NO3-N), nitriitti- (NO2-N) ja ammoniumtyppi (NH4-N),
liukoinen fosfori on fosfaattimuodossa (PO4-P). Levät käyttävät kasvuunsa liukoisia ravinteita.
Tästä syystä niiden pitoisuuden vaihtelua seurataan kasvukaudella, kun halutaan selvittää, mikä
ravinne vesistössä rajoittaa levien kasvua.
Alkaniniteetti (mmol l-1)
Alkaniteetti kuvaa veden puskurikykyä happolisäystä vastaan. Happamoitumisherkissä vesissä
alkaliniteettiarvo on pieni, alle 0,10.
a-Klorofylli (:g l-1)
Ilmaisee levien tiettyjen väriaineiden määrää vedessä ja ilmentää siten epäsuorasti levien
määrää ja vesistön rehevyystasoa.
VESISTÖN VEDEN LAADUN KUVAAJAT - LUOKITTELUJA
Happi
Hyvä happitilanne
Lievä hapenvajaus
Selvä hapenvajaus
Voimakas hapenvajaus
> 7 mg O2/l
5-7 mg O2/l
2-5 mg O2/l
< 2 mg O2/l
Väri
Vähähumuksinen
Lievä humusvaikutus
Voimakas humusvaikutus
< 40 mgPt/l
40-80 mgPt/l
> 80 mgPt/l
Kokonaisfosfori
Rehevyystaso
Karu
Lievästi rehevä
Rehevä
Erittäin rehevä
Kokonaisfosfori µg/l
Vollenweider 1976
Forsberg & Ryding 1980
0-10
0-15
10-20
15-25
> 20
25-100
>100
a-Klorofylli
Rehevyystaso
Hyvin karu
Karu
Lievästi rehevä
Rehevä
Hyvin rehevä
a-klorofylli µg/l
Welch 1980
0-4
4-10
10-100
> 100
OECD 1982
<1
< 2,5
2,5-8,0
8,0-25
> 25
RAPORTISSA KÄYTETTYJEN TERMIEN SELITYKSIÄ
Syvyys 2h-1
Syvyys metri pohjan yläpuolella. Kuvaa olosuhteita pohjan lähellä, esim. onko havaittavissa
hapen vajausta.
Ainetase
Vesistöön tuleva ja sieltä lähtevä sekä vesistöön pidättyvä ainemäärä aikayksikköä kohti (esim.
kg fosforia päivässä).
Plankton
Vedessä vapaasti keijuvat mikroskooppisen pienet eliöt. Kasviplankton on vastaavasti kasvikuntaan kuuluva osa planktonia, mikrolevät. Kasviplankton on vapaan veden tuottava yhteisö.
Kasviplanktonin määrä ja koostumus ilmentää veden rehevyystasoa ja muita ominaisuuksia.
Eläinplankton on eläinkuntaan kuuluva osa planktonia. Siihen kuuluvat alkueläimet, rataseläimet, vesikirput ja hankajalkaisäyriäiset. Eläinplankton käyttää ravinnokseen kasviplanktonia,
osa on petoja.
Perifyton
Alustoilla (kivillä, vesikasveilla, keinoalustoilla) elävä yhteisö. Perifytonmäärityksissä esim.
muovisia keinoalustoja pidetään tutkittavassa vesistössä yleensä kolmen viikon jakso, jonka
jälkeen niille muodostuneesta peitteestä määritetään massa (kiintoaine) ja a-klorofylli. Myös
perifytonin määrä ilmentää veden rehevyystasoa ja mm. kalanpyydysten limoittumista.
Biomassa
Eliöiden (levien, pohjaeläinten tms.) massa tilavuus- tai pinta-alayksikköä kohti (esim. mg m-3).
Ilmoitetaan yleensä tuorepainona.
Minimiravinne (minimitekijä)
Ravinne, josta on tai tulee kasvukauden aikana puutetta, ja joka siksi rajoittaa levien kasvua.
Suomalaisissa järvissä, ja erityisesti reittivesistöissä se on yleensä fosfori, mutta myös typpi voi
olla minimiravinne yhdessä fosforin kanssa tai yksinään. Merialueella typpi on usein minimitekijä. Minimiravinne voidaan selvittää ravinnesuhteiden (erityisesti liukoiset ravinteet) avulla tai
leväkasvatuskokeiden avulla.