Njauke 4 900 ha

Jakt på Sveaskogs marker
Njauke 4 900 ha
All jakt på Sveaskogs marker ska ske på ett etiskt sätt med
respekt för det vilda, gällande lagsstiftning och villkoren i våra
upplåtelser.
Du som jägare ska känna en säkerhet i din vapenhantering och
årligen skytteträna samt avlägga de prov som finns för jakt på de
viltarter du avser att jaga. Vi förutsätter att alla jägare på
Sveaskogs marker lever upp till de krav som Sveaskog ställer och
är väl förberedda inför den jakt som ska bedrivas samt lämnar
korrekta redovisningar av avskjutningen. Statligt jaktkort,
vapenlicens samt löst jaktkort ska kunna uppvisas vid
jakttillfället.
Jakten på Sveaskog skall bedrivas enligt de så kallade Nordiska
Jägarreglerna, antagna 1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Var aktsam om viltet och naturen.
Fäll inte mer än vad viltstammarna tål.
Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
Gör din del av viltvårdsarbetet.
Var noga med säkerheten under jakten.
Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och
färdigheter om vilt och jakt.
8. Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
9. Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande
till jaktgrannar.
10. Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet
och jakten.
Tältning/ jaktcamp inom samma kilometerruta mer än två nätter i
följd, liksom uppställning av tält –ett eller flera –med en större
sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter är inte tillåtet.
Överträdelse mot dessa bestämmelser leder till att jakträtten går
förlorad innevarande år samt att personer kommer att nekas
möjligheten att lösa småviltskort kommande jaktår. I
nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som kan
begränsa allemansrätten. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta
annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara
tältförbud i hela området.
Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i
naturen. Men vi behöver också vara varsam mot naturen och visa
hänsyn mot både människor och djur. Inte störa –inte förstöra är
huvudregeln i allemansrätten. Läs mer om vad som gäller
(http://www.naturvardsverket.se/allemansratten).
Observera att det inom naturskyddade områden kan finnas
ytterligare inskränkningar av allemansrätten.
Under tiden för älgjakt SKA småviltjägare
kontakta älgjaktlaget före påbörjad jakt.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000 Meter
”© Lantmäteriet ärende MS2007/04575”.
Kontaktperson älgjaktlag:
Jonas Stenberg
070-208 20 64
Ü
Metsästys Sveaskogin mailla
Njauke 4 900 ha
Kaiken metsästyksen Sveaskogin mailla on tapahduttava
eettisellä tavalla kunnioittaen riistaa, voimassa olevaa
lainsäädäntöä ja vuokrausehtojamme.
Metsästäjänä sinun tulee tuntea turvallisuutta aseiden
käsittelyssäsi ja sinun tulee vuosittain harjoitella ampumista sekä
suorittaa olemassa olevat kokeet riistalajeille joita aiot metsästää.
Edellytämme kaikkien metsästäjien Sveaskogin mailla täyttävän
Sveaskogin asettamat vaatimukset ja olevan hyvin
valmistautuneet suunniteltua metsästystä varten sekä antavan
oikeat tiedot kaatamisesta.
Metsästystilanteessa tulee pystyä esittämään valtiollinen
metsästyskortti, aseenkantolupa sekä lunastettu metsästyskortti.
Metsästystä Sveaskogin mailla tulee harjoittaa niin sanottujen
Pohjoismaisien Metsästäjäsääntöjen, hyväksytty vuonna 1987,
mukaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Käyttäydy huolellisesti riistaa ja luontoa ajatellen.
Älä kaada enemmän kuin riistakannat kestää.
Älä aiheuta riistan turhaa kärsimystä metsästäessäsi.
Huolehdi kaadetusta riistasta oikealla tavalla.
Tee oma osuutesi riistanhoitotyöstä.
Ota tarkasti huomioon turvallisuus metsästyksen
aikana.
7. Paranna ja pidä tietosi ja taitosi riistasta ja
metsästyksestä ajan tasalla.
8. Osoita kunnioitusta maanomistajia kohden ja
yleensäkin.
9. Käyttäydy hyvänä metsästystoverina ja luo hyvät
suhteet metsästysnaapureihisi.
10. Edistä ymmärtäväisyyttä riistaa ja metsästystä
kohtaan yleensä.
Telttailu samalla kilometriruudulla pitempään kuin kaksi
peräkkäistä yötä, kuten myös teltan –yhden tai useamman –
pystyttäminen, mikäli niiden kokonaispohjapinta-ala ylittää 18
neliömetriä, ei ole sallittua. Näiden määräyksien rikkomisesta
seuraa menetetty metsästysoikeus kuluvalle vuodelle, eikä
henkilöille myönnetä pienriistakorttia seuraavalle
metsästysvuodelle. Erityiset säännöt, jotka mahdollisesti
rajoittavat jokamiehenoikeutta, koskee kansallispuistoja ja
luonnonsuojelualueita. Yleensä telttailu on sallittua ainoastaan
erityisesti osoitetuilla paikoilla. Koko alueella voi myös hallita
telttailukielto.
Hirvenmetsästyskaudella pienriistametsästäjien
tulee ottaa yhteys hirvenmetsästysporukkaan
ennen metsästyksen alkua.
Jokamiehenoikeus myöntää meille kaikille ainutlaatuisen
mahdollisuuden liikkua vapaasti luonnossa. Meidän tulee
kuitenkin olla hellävaraisia luontoa kohtaan ja kunnioittaa niin
toisia ihmisiä kun eläimiä. Ei häiritä –ei rikkoa, on jokamiehenoikeuden pääsääntö.
Yhdyshenkilö:
Jonas Stenberg
070-208 20 64
Lue enemmän määräyksistä
(http://www.naturvardsverket.se/allemansratten).
Huomioitse, että luonnonsuojelualueilla voi esiintyä muitakin
jokamiehenoikeutta rajoittavia sääntöjä.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000 Meter
”© Lantmäteriet ärende MS2007/04575”.
Ü