HYVÄ KSY`TTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ - Taloustieteellinen Yhdistys

Tiedoksi - KAJ( 2/1993
HYVÄ KSY'TTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ
Helsingin kauppakorkeakoulu
Aho, Irene: Taidehyödykkeiden hinnan muodostumiseen . vaikuttavat tekijät, Tutkielma,
syyslukukausi 1992.
Blom, Nina: The Common Agricultural Policy
of the European Communities in Respect to
the Objectives of the Treaty of Rome,
. Tutkiehl1a,syyslukukausf1992'~
Hedman, Susanne: Koofdinaåtio~ongelmat
makrotaloustieteessä, Tutkielma, syyslukukausi 1992.
Kahiluoto, Heidi: Murenevan sllul1nitelmatalouden kauppapolitiikka,' Tutkielma, syyslukukausi 1992.
Velin~i,
'Mika:Urbanization and IntrilcitjJ
,·;':~1{~us'ing·:::Pnces, Tutkielma, syyslukukiusi
'1992.
.
Herasu.o,
Susa11na: Poliittiset suhdannevaihte; luiS~omen\ iilZHudtissa, 'TlItkielma" kevätlukUkausi 1993.
Laine, Pekka: Teknologian lason vaikutus
toirnial'an 7'vieritimenestykseen, Tutkielma,
kevätlukukausi 1993.
Palosuo, Satu: Devaluation Risk in Exchange
'Rcite Tårget 'Zones: An Empirical' Study of
Finnish Target Zone, Tutkielma, kevätIuku-
Lehtinen, .Nina: Inflaation hyvinvointivaikutukset, Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
Le~ponen, Aija: Henkinen pääoma ja talous-
kasvu - Suomi ja muut OECD~maat empiirisissä yertai!uissa, Tutkiel~a,. kevätlukukausi,1993~:
Matikainen, Esa: Kilpailuetu kansainvälisessä
kaupassa - Suome'flaivanrakennusteollisuuden ja senliitännäisalojen klusteri, Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
Suihko, Jaana: TalletusvakuutUsjärjestelmän
uudiStamiseen 'liittyvät ongelrnat . USA:n
pankkikriisin valossa, Tutkielma, "kevätlukukausi 1993.
Teräs aho , Maija:
":Preference Reversal"
-ilmiöstä ja odotetunhyodyn teonanrationaalisuudesta, "". Tutkielma, ke"ätlukUkausi
1993.
Äijälä, Minna~Liisa: Kaukolaskeumien torjunta EY:ssä Suomen' näkökulrnasta, Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
Heinonen, Tarja: Financial Innovation, Lisensiaattityö syyslukukausi 1992.
Kauko/ Karlo: Economic Integration tind
R&D, Lisensiaattityö, syyslukukausi 1992.
Kukkonen, Matti: Lukiiusvaikutus ja efektiivi-
nen
veroaste pääomavoittoverotuksessa,
kausi 1993.
Ruuskanen, Olli-Pekka: Emergence of Compe-
Lisensiaattityö , syyslukausi 1992 ..
Parjanne, Marja-Liisa: Econometric Analyses
.iitive Equilibrium in Dezenttalized Market
Games with Sequential Bargaining, Tutkiel-
of Intra.;.Industry Trade, Evidence from
Finnish' Crioss-Sectional Ddta, Väitöskirja
ma, kevätlukukausi 1993.
Karas, M'arJa: ·Therole· of foreign direct invest-
ment in the Chechoslovakian privatization
process, Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
Honkaranta, Petteri:Zero Coupon Yield Curve
Model Jor Spotting ArbitrageOpportunities
in Bond Port/olio Management, Tutkielma,
kevätlukukausi 1993.
Kouhi, ,Martti ja Riikka: Ammatilliseen aikuis-
koulutukseen osallistuminen ja sen hyödyt
Suomessa, Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
300
syy slUk:aus i 1992.
Joensuun yliopisto
Hartikainen, Jussi: Valuutta- ja korkoriskin
hallinta swaptransaktioiden avulla, Pro
gradu, kevätlukukausi 1992.
Muikku, Heikki: Kilpailu, kannattavuus ja
hyvinvointitappiot elintarviketeollisuudessa,
Pro gradu, kevätlukukausi 1992.
Tiedoksi - KAJ( 2/1993
Vehola, Jari: Palkat yhdentyvässä Euroopassa
klassisen tuotannontekijähintojen yhtäläistymisteorian kannalta, Pro gradu, syyslukukausi J992.
Suppola, Jukka: Suomen ja entisen Neuvostoliiton välinen kauppa ja sen merkitys
Suomen vientiteollisuudelle, Pro gradu,
syyslukukausi 1992.
Kräkin, Markus: Osakkeiden hintojen ex-divident day -käyttäytyminen Helsingin arvopaperipörssissä vuonna 1991 - analyysi yhtiöveron hyvitysjärjestelmän vaikutuksista, Pro
gradu, syyslukukausi 1992.
Kosunen, Virpi: Yksityisen korkeakoulutuotannon syntyminen. Sovellus Suomen yksityisiin
korkeakouluihin, Pro gradu, syyslukukausi
1992.
Ryynänen, Hilja: Palkkaa kompensoivista
tekijöistä, Pro gradu, syyslukukausi 1992.
Saukkonen, Minna: Kunnallisten liikelaitosten
perusteista sekä tehokkuudesta verrattuna
yksityisyritysten tehokkuuteen, Pro gradu,
syyslukukausi 1992.
Moisseinen, Eija: Norpan suojelun taloustieteellinen tarkastelu, Lisensiaattitytö, syyslukukausi 1992.
Oulun yliopisto
Koivukangas, Pirjo: A two-vawe MIMIC
model for the construetion of a heath status
index based on the health produetion junetion: With special referenee to the assesment of neurosurgieal treatment of brain
tumor patients, Oulun yliopisto, Acta
Universitatis Ouluensis, Series C, Technica
No. 69), väitöskirja, kevätlukukausi 1993.
Koski, Heli: Alueellisen tietoverkon käytön
optimaalinen hinnoittelu, lisensiaattityö,
kevätlukukausi 1993.
Kerimaa, Juha: Hedonisen hintamenetelmän
asuntomarkkinasovellukset ympäristöhyötyjen mittaamisessa, Pro gradu, kevätlukukausi 1993.
Oikarinen, Aija: Ympäristönsuojelun ohjauksen haasteet, Pro gradu, kevätlukukausi
1993.
Korhonen, Erja: Kotitalouksien kulutusmenot
Suomessa vuosina 1960-1989, Pro gradu,
kevätlukukausi 1993.
Rikkonen, Harri: Talous kompleksina järjestelmänä, Pro gradu, kevätlukukausi 1993.
Kaustinen, Anu: Julkisyritysten yksityistäminen ja sen vaikutukset sisäiseen ja allokatiiviseen tehokkuuteen, Pro gradu, kevätlukukausi 1993.
Manninen, Reija: Julkisyritysten yksityistäminen ja sen vaikutukset sisäiseen ja allokatiiviseen tehokkuuteen, Pro gradu, kevätlukukausi 1993.
Turun kauppakorkeakoulu
Hahl, Janno: Suomen teollisten valtionyhtioiden merkitys ja perustamisen motiivit.
Esimerkkiyhtiöinä Neste Oy ja Rautaruukki
Oy, Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
Huttunen, Tiina: Kehitysmaiden velkaongelman synty ja nykytilanne, Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
Ikonen, Susanna: Valuuttakurssijärjestelmät,
EMS ja Suomi, Tutkielma, kevätlukukausi
1993.
Leiwo, Kaisa: Kiinteistöinvestoinnin kannattavuuden arviointi, Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
Soini, Olli-Pekka: John Stuart Mill ja valtiovallan rooli taloudessa, Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
Suoranta, Mika: Valuuttayhteistyöstä rahaunioniin
EMS-järjestelmä 1990-1uvun
kynnyksellä, Tutkielma, kevätlukukausi
1993.
Toivanen, Otto: An Industrial Organization
Study of the Finnish Domestie Non-life
Insuranee Market, Lisensiaattitutkimus,
kevätlukukausi 1993.
301
ti~dokSi .. KAK2/1993
Virtanen" Martti:' 'Market Dominance' and' Its
Abuse~· An Economic Inquiry, Lisensiaattitutkimus, kevätlukukausi 1993.
Turun yliopisto
Häggblom, Timo: 'Yritysten agenttisuhde, Pro
gradu, kevätlukukausi 1993.
Va1tanen~ Juha: Yrityksen yhteiskunnallinen
. vastuuyrnpäristöstä, Progradu, kevätlukuKausi 1993.
Kekkonen, Päivi: Kehitysmaiden velkaong~l­
ma, Pro gradll, 'kevätlukukausi ' 1993.
Vastela, Mikko: Taloudellisen' päätöksenteon
"teorioita, Pro -gradu, kevätlukukausi 1993.
H irvil ahti , Jon: Ensimmäisestä maailmansodasta toiseen kultakantaan.Katsaus kelluvien valuuttakurssien ajanjaksoon " vuosina
1914~1925j
Pro gradu, kevätlukukausi
1993.
Toivöfie~;Päivi: 'Omaisuusrikollisuus talous-teorioiden; valossa,' Pro gradu, kevätlukukausi 1993.
H'elemtis, Tiina: Valtion velan taakka ja
velkaantumisen rajat kansantaloustieteen
teoriassa, Pro gradu, syyslukukausi 1992.
Vaasan"yliopisto
Aho,Leena: Teollisuuden rakennemutos ja sen
mittaaminen, I Tutkielma, syyslukukausi
1992.
302
Huusko, Hätitja:Muovin kierrätys ja kierrätyksetfkaiinattavuuteen vaikuttavat tekijät,
:tutkielma;syyslukukausi 1992.
Koivisto, Ritva: GAIT:in Uruguayn kierroksen
luomat muutospaineet "Suomen -maaialous-potitiikalle, Tutkieltna,syyslukukausi 1'992.
Lehtone1l, Mikko:' Euroopan valuuttajärjestelmä EMS ja siihenliittyvili etujajähaittoja' ·SuomelJ,'" kannalta katsoen; Tutkielma,
syysltikukausi 1992 .
Seppänen, Kari: Kulttuurikansantaloudellisena:ilmiönä ja' sen -"taloustieteellinen' tutkimus, Tutkielma, syyslukukausi J992~,
H}'ypöläinen, ,-·Elina: "'Kilpailupolitiikanteoriat
ja"ldlpailupolitiikkit' Suomessa, T1.ltkielma,
kevätlukukausi '1993~ Stirkkinen, 'Jarmo: Pankkien korkoriski ja sen
hallinta, Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
Hukad, Veijo: Dikot()minen reaalikorko ja
investointikäyttäytyminen, 'Tutkielma, kevätlukukausi 1993.
Peltoniemi, Marko ja Punkati, Mika: Uuden
valtionosuusjärjestelmän vaikutukset terveydenhuollon yksityistämiskehitykseen. Esimerkkinä neljä Kalajoenlaakson kuntaa,
Tutkielma; kevätlukukausi 1993.