Lue lisää - Kiekkohait.fi

KUTSU
Salon Kiekkohait ry
11.3.2014
Toimihenkilöiden infotilaisuus
Aika
Paikka
21.3.2013 klo 19.00-20.45
Jäähallin kahvio
Kutsutut: Seurassa toimivat toimihenkilöt
Tilaisuuden ohjelma:
 Kesäkauden vahvistetut harjoitteluvuorot + jäämaksut / Panu
 Salo Hockey Camp- leirin esittely ja ilmoittautumistilanne / Panu + Mari
 Seuran kauden päätöstilaisuuden (4.4.14) tiedotus / Panu
 Seurakyselyn (toteutettu 02/2014 ikäryhmät F-B) tulosten läpikäynti / Tuija N.
 Infoa ensi kauden asioista / Nasse + Panu
Tilaisuudessa kahvitarjoilu
Läsnäolovelvollisuus (F-B) ikäryhmän vastuuvalmentajilla ja 1.s joukkueenjohtajilla
Tilaisuuteen toivotaan osallistumista myös joukkueiden muilta valmentajilta ja
huoltajilta 1-2hlöä/joukkue
Tilaisuus on vapaaehtoinen muille (F-B) toimihenkilöille, sekä II div. ja II div.
toimihenkilöille.
Ilmoittautumiset 19.3 mennessä sähköpostitse: [email protected]
Seurakyselyn tulokset julkaistaan kiekkohait.fi sivustolla tilaisuuden jälkeen
Lista toimihenkilöistä joukkuekohtaisesti seuraavalla sivulla
Salon Kiekkohait ry
Y-tunnus: 2343795-0
Salon Kiekkohait ry
11.3.2014
KUTSU
Hallitus
Seura
Valmennus
2005
2004
Marco Lindsten
Pekka Hulden
Petteri Elo
Mika Metsänoja
Jarmo Ruohomaa
Jaana Suutari
Katri Naisniemi
Mariikka Heikkilä
Tuija Nikkanen
Panu Heinistö
Mari Nieminen
Jani Nurmi
Tomi Mäntynen
Anssi Silfver
Mikko Laaksonen
Jukka Soini
Tomi Pajunen
Toni Elo
Ville Koskinen
Pauli Laaksonen
Mikko Aho
Jarmo Ruohomaa
Teemu Kataja
Miikka Lang
Tommi Koski
Pasi Hokkanen
Kalle Sorola
Kimmo Wallenius
Pekka Granlund
Niina Soini
Riikka Hallikainen-Broens
Teemu Elomaa
Mikko Laaksonen
Tomi Raassina
Peter Sirkelä
Henri Fröberg
Rami Aaltonen
Pasi Saastamoinen
Markku Lang
Tommi Leino
Jussi Paganus
Marko Sahakangas
Matti Riikonen
Teemu Pasanen
Mika Ojanto
Marika Fröberg
Susanna Sahakangas
Sanna Riikonen
2003
Matti Saarinen
Jarkko Nurmi
Pekka Haapanen
Tapio Alapuranen
Tytti Rahkala
Sanna Elomaa
Markku Autio
Jani Laaksonen
Antti Ryynänen
Tomi Pajunen
Pauli Kivimäki
Pasi Hokkanen
2002
Johanna Stenroos-Vuorio
Jaana Laiho
Sanna-Kaisa Vahtera
Pekka Granlund
Mari Lindholm
Eija Pullinen
Marko Laiho
Mika Vuorio
Janne Lindfors
Arto Honkanen
Kalle Lindholm
Juha-Pekka Aitoaho
Jarno Mäntylä
Martti Kuvaja
2001
Mariikka Heikkilä
Petteri Rask
Tomi Holm
Rami Seppälä
Harri Paima
Esa Nikkanen
Tero Helin
Janne Lehtonen
Kai Heikkilä
Ville Partala
Jouni Karjalainen
Saija Holm
Satu Jalo
Jaana Väiko
Jaana Suutari
2000
Mari Nieminen
Jarkko Sihvonen
Henry Nikkanen
Marco Lindsten
Antti Rantanen
Esa Kakko
Petteri Elo
Sami Nieminen
Markku Tiainen
Tarmo Lehtonen
Marko Huuskonen
Tony Engberg
Riina Engberg
Katri Naisniemi
B2
Marinka Thomander
Hannu Lindeberg
Ervo Thomander
Esa Kakko
Jukka-Pekka Lietzen
Susanna Lätti
Maiju Troberg
Katja Talikka-Laiho
B1
Timo Virtanen
Jari Virtanen
Arto Lindström
Sami Aitosalo
Pekka Mujunen
Vesa Mannonen
Mika Paukkeri
Taru Aitosalo
Jaana Suutari
3 Div.
Teemu Hotokka
Merja Lehtinen
Jari Saarelma
2 Div.
Tiina Lindroos
Henri Lukkarinen
Lari Silfver
Marko Sahakangas
Salon Kiekkohait ry
Y-tunnus: 2343795-0